2008/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september Fremsat den 30. oktober 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september Fremsat den 30. oktober 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag."

Transkript

1 2008/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, sagsnr Fremsat den 30. oktober 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.) 1 I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som ændret ved 50 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, 7 i lov nr. 545 af 24. juni 2005 og 34 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. 2 affattes således:» 2. Loven gælder 1) for opfindelser, der er gjort af en arbejdstager som led i arbejdet ved en institution som nævnt i 6, og 2) for erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder som nævnt i 12 og b.«2. 6 affattes således:» 6. Ved institution forstås i denne lov det universitet omfattet af universitetsloven, den sektorforskningsinstitution, det offentlige sygehus, den sundhedsvidenskabelige forskningsinstitution under regionerne eller De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), hvor den pågældende arbejdstager er ansat.«3. 12, stk. 3, 2. pkt., ophæves. 4. Efter 14 indsættes:» 14 a. Ud over rettigheder til opfindelser gjort af en arbejdstager, jf. 8, kan institutionen erhverve rettigheder til opfindelser samt ophavsrettigheder til edb-programmer med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse, jf. 1, 1) efter aftale med en studerende, der ikke er ansat på institutionen, eller med en anden part som led i deres indbyrdes samarbejde, der helt eller delvis er finansieret af offentlige midler, for så vidt den anden part ikke selv vil udnytte rettighederne erhvervsmæssigt eller 2) efter aftale med en anden institution som nævnt i b. I tilfælde hvor institutionen har overdraget retten til en opfindelse til tredjemand, som efterfølgende opgiver at nyttiggøre retten erhvervsmæssigt, kan institutionen indgå aftale med tredjemand om at 1

2 generhverve rettighederne. Institutionen kan generhverve uudnyttede ophavsrettigheder til edb-programmer efter reglerne i lov om ophavsret.«5. 15, stk. 1, affattes således:»institutionen kan afholde udgifter i forbindelse med erhvervelse, overdragelse og beskyttelse af retten til opfindelser samt ophavsrettigheder til edb-programmer efter bestemmelserne i 12 og b.«6. 16, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 2. Institutionen kan oppebære indtægter i form af udbytte ved at overdrage sine rettigheder efter 14, stk. 1, eller 14 a, stk. 1, til et selskab med begrænset ansvar mod betaling i form af ejerandele. Tilsvarende kan institutionen acceptere at modtage et vederlag efter 12, stk. 2, i form af ejerandele i et selskab med begrænset ansvar. Stk. 3. Institutionen må ikke efter bestemmelserne i stk. 2 alene eller sammen med andre institutioner, som nævnt i 6, opnå en sådan forbindelse til selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab efter aktie- og anpartsselskabslovgivningen.«7. I 18, 1. pkt., indsættes efter»sektorforskningsinstitutioner«:»og GEUS«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk , stk. 3, i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som affattet ved denne lovs 1, nr. 6, gælder alene for besiddelser af ejerandele opnået sammen med andre institutioner efter den 1. januar

3 1. Baggrunden for lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Universiteter, sektorforskningsinstitutioner og offentlige sygehuse har siden 1. juli 1999 været omfattet af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Loven har til formål at sikre, at forskningsresultater frembragt ved hjælp af offentlige midler nyttiggøres for det danske samfund ved erhvervsmæssig udnyttelse. Loven gælder for opfindelser, der er gjort af en arbejdstager som led i arbejdet ved en offentlig forskningsinstitution. Videnskabsministeriet fik i 2004 gennemført en evaluering af loven. Evalueringen, som blev gennemført af tre uvildige konsulentfirmaer, kortlagde forskningsinstitutionernes opnåede resultater med teknologioverførsel og institutionernes tilfredshed med loven som praktisk arbejdsredskab. Evalueringen bekræftede, at lovens grundprincipper udgør en klar og velegnet ramme for institutionernes arbejde med opfindelser gjort af egne medarbejdere. Siden da har udviklingen skabt behov for at foretage en række justeringer, der kan give institutionerne friere rammer og lette etableringen af nye virksomheder med udspring i universitetsforskningen. Senest i december 2007 har Rektorkollegiet (nu Danske Universiteter) fremsat ønske om at få udvidet adgang til at erhverve, overdrage og beskytte rettigheder til opfindelser og edbprogrammer. Regeringen ønsker at reducere de administrative begrænsninger for universiteternes virke inden for eget selvstyre. Dette gælder også arbejdet med kommercialisering af forskningsresultater. Med lovforslaget gives institutionerne øgede muligheder for at beskytte og nyttiggøre opfindelser, der er gjort i samarbejde med private samarbejdsparter, studerende og andre institutioner. Endvidere gives institutionerne bedre mulighed for at nyttiggøre ophavsrettigheder til edb-programmer. Derimod har lovforslaget ikke til hensigt at rykke ved grænsen mellem offentlig og privat virksomhed, det vil sige arbejdsdelingen mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet. 2. Gældende ret De gældende regler er fastsat i lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som ændret ved 50 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, 7 i lov nr. 545 af 24. juni 2005 og 34 i lov nr. 523 af 6. juni Der er i loven etableret overordnede rammer for fordeling af retten til opfindelser gjort af arbejdstagere ved offentlige forskningsinstitutioner, for erhvervsmæssig nyttiggørelse af sådanne opfindelser samt for offentlige forskningsinstitutioners udgifter og indtægter i forbindelse med nyttiggørelsen. De centrale principper i loven er, at såvel institutionerne som opfinderne (arbejdstagerne) får del i indtægterne, når nye opfindelser udnyttes erhvervsmæssigt, at institutionen har aftaleretten vedrørende overdragne opfindelser, når der indgås kontrakter om forskningssamarbejde med private virksomheder, og at institutionerne kan modtage aktier som betaling for rettigheder og hermed indgå som medspiller ved etablering af nye forskningsbaserede virksomheder. For at understøtte samarbejdet mellem universiteter og virksomheder på dette område har Videnskabsministeriet sammen med forskningsinstitutionernes og erhvervslivets organisationer nedsat det såkaldte Johan Schlüter-udvalg. Dette udvalg skal udarbejde vejledende modelaftaler, der kan bruges i konkrete samarbejder mellem universiteter og virksomheder inden for lovens og lovforslagets rammer. Udvalget ventes at fremlægge resultaterne af sit arbejde ultimo oktober

4 3. Lovforslaget 3.1. Lovens anvendelsesområde Den nugældende lov gælder alene for opfindelser, der er gjort af en arbejdstager som led i arbejdet ved en offentlig forskningsinstitution. Erfaringerne med loven har vist et behov for at udvide lovens anvendelsesområde på to punkter. For det første er der behov for at udvide opfinderkredsen sådan, at loven også omfatter rettigheder til opfindelser, der er gjort af andre end arbejdstagere ved de offentlige forskningsinstitutioner. For det andet er der behov for også at åbne for muligheden for erhvervsmæssig udnyttelse af ophavsrettigheder til edb-programmer, som efter ophavsretsloven tilkommer en arbejdsgiver. Der foreslås derfor indsat en ny bestemmelse, som udvider lovens anvendelsesområde. Lovforslaget medfører ingen ændring i det forhold, at en studerende, som ikke er ansat ved en offentlig forskningsinstitution, har retten til egne opfindelser, medmindre andet er aftalt eller følger af anden lovgivning Erhvervsmæssig nyttiggørelse Efter de gældende regler fastsætter loven rammer for erhvervsmæssig nyttiggørelse af opfindelser gjort af arbejdstagere som led i arbejdet ved en offentlig forskningsinstitution. Dette svarer til lovens gældende anvendelsesområde. Som en konsekvens af forslaget om en udvidelse af lovens anvendelsesområde, jf. ovenfor pkt. 3.1, foreslås indsat nye bestemmelser, som fastsætter rammerne for den erhvervsmæssige nyttiggørelse svarende til det udvidede anvendelsesområde Institutionens udgifter og indtægter Enhver form for erhvervsmæssig udnyttelse af rettigheder til opfindelser og ophavsrettigheder til edbprogrammer medfører økonomiske transaktioner. Som en konsekvens af forslagene om lovens udvidede anvendelsesområde samt rammerne for den erhvervsmæssige nyttiggørelse foreslås de gældende bestemmelser om udgifter og indtægter tilsvarende justeret Tekniske ændringer Præcisering af de institutioner, der er omfattet af loven Som følge af strukturændringerne på sektorforskningsområdet er der behov for at præcisere angivelsen af de institutioner, som er omfattet af loven. Ophævelse af krav om ministeriel godkendelse Erfaringerne med loven har vist, at det er overflødigt at fastholde det gældende krav om, at videnskabsministeren skal godkende de offentlige forskningsinstitutioners regler for beregning af vederlag til opfindere. Godkendelseskravet foreslås derfor ophævet. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget vil give de offentlige forskningsinstitutioner øgede indtjeningsmuligheder som følge af den udvidede adgang til erhvervsmæssig nyttiggørelse af forskningsresultater. Lovforslaget har i øvrigt ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 4

5 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Følgende myndigheder, organisationer m.v. er blevet hørt over et udkast til lovforslaget: Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, IT- og Telestyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Rigsrevisionen, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Anvendt KommunalForskning, Center for Regional- og Turismeforskning, Danmarks Designskole, Danmarks Meteorologiske Institut, Dansk Arkitektur Center, Dansk Institut for Internationale Studier, Dansk Sundhedsinstitut, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Forsvarets Materieltjeneste, It-vest, Kennedy Centret Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Statens Serum Institut, Danmarks Forskningspolitiske Råd, Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Vækstråd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, De Økonomiske Råd, Højteknologifonden, Koordinationsudvalget for forskning, Rådet for Teknologi og Innovation, Teknologirådet, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, VækstFonden, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Akademikernes Centralorganisation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CO-industri, Connect Denmark, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi, Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Biotek, Dansk Erhverv, Dansk Magisterforening, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA), DI, Forskerparkforeningen i Danmark, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel, Godkendt Teknologisk Service, iørforeningen i Danmark, IT-Branchen, KL, Landbrugsraadet, Landsorganisationen i Danmark, Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen, Medicon Valley Alliance, Patentagentforeningen, Ph.d.-nettet, PROSA og Sektorforskningens Direktørkollegium. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Positive konsekvenser/ mindre udgifter Øgede indtjeningsmuligheder for offentlige forskningsinstitutioner. Negative konsekvenser/ merudgifter 5

6 Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Med forslaget udvides lovens anvendelsesområde, så også rettigheder til opfindelser, der er gjort af andre end arbejdstagere ved offentlige forskningsinstitutioner kan udnyttes erhvervsmæssigt af institutionerne nævnt i lovens 6. Opfindelser gjort af private samarbejdspartnere og af studerende, som ikke er ansat, vil derved kunne omfattes af institutionernes adgang til erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelser, og det samme gælder opfindelser gjort af en anden institution. Samlet er forslaget udtryk for et behov for institutionerne til at kunne udnytte også opfindelser, der i udgangspunktet tilkommer andre. Adgangen vil i sagens natur udelukkende komme på tale, hvis det sker efter aftale med vedkommende anden part og i tilfælde, hvor den anden part ikke selv ønsker eller har mulighed for at udnytte sådanne rettigheder erhvervsmæssigt. Efter forslaget vil offentlige forskningsinstitutioner desuden få adgang til at nyttiggøre ophavsrettigheder til edb-programmer, som efter ophavsretsloven tilkommer en arbejdsgiver. Til nr. 2 Forslaget er en konsekvens af de gennemførte ændringer vedrørende De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som tidligere var en sektorforskningsinstitution. Ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, var det i lovbemærkningerne forudsat, at de ansatte medarbejdere ved GEUS fortsat var omfattet af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Lovforslaget sikrer dette. Til nr. 3 Det foreslås at ophæve det gældende krav om, at videnskabsministeren skal godkende forskningsinstitutionernes regler for beregning af vederlag til egne opfindere. Kravet anses i praksis for overflødigt. Til nr. 4 Sammen med de øvrige bestemmelser i udgør forslaget rammerne for den erhvervsmæssige nyttiggørelse af de rettigheder, som er omfattet af loven. Bestemmelserne udgør dermed de offentlige forskningsinstitutioners formelle hjemmel til at erhverve, overdrage og beskytte retten til opfindelser og ophavsrettigheder til edb-programmer. Herunder giver bestemmelserne hjemmel til overdragelse og beskyttelse af ophavsrettigheder til edb-programmer, som er frembragt af en arbejdstager, og som efter bestemmelserne i ophavsretsloven uden videre aftale overgår til institutionerne i deres egenskab af arbejdsgiver. Det understreges, at der ikke med forslaget pålægges institutionerne en udvidet pligt til at kommercialisere rettigheder omfattet af loven. Forslaget er alene udtryk for at tilvejebringe en øget fleksibilitet via en udvidelse af institutionernes muligheder for at udnytte rettighederne erhvervsmæssigt. Loven regulerer ikke nærmere hvorvidt og i hvilket omfang den enkelte institution skal benytte sig af mulighederne for at nyttiggøre opfindelser gjort af samarbejdspartnere. Der er heller ikke med forslaget 6

7 indført en udvidet pligt til at nyttiggøre edb-programmer eller søgt foretaget nogen indskrænkning i institutionernes frigivelse af open source-software udviklet af forskere ved offentlige forskningsinstitutioner. Lovforslaget medfører heller ingen ændring i det forhold, at en studerende, som ikke er ansat ved en offentlig forskningsinstitution, har retten til egne opfindelser, medmindre andet er aftalt eller følger af anden lovgivning. (Til 14 a) Forslaget udvider de gældende rammer, idet offentlige forskningsinstitutioner foreslås tillagt beføjelse til efter aftale med tredjemand at erhverve rettigheder til opfindelser samt ophavsrettigheder til edb-programmer. Efter forslaget er det således ikke kun rettigheder til opfindelser, men også ophavsrettigheder til edb-programmer, som de offentlige forskningsinstitutioner kan erhverve. Videre er det ikke kun rettigheder til frembringelser gjort af en arbejdstager, men også rettigheder til frembringelser, som tilkommer f.eks. en privat samarbejdspart eller en studerende, som institutionen kan indgå aftale om at erhverve. Til illustration af forslaget gives tre eksempler: Forslaget tager bl.a. sigte på den situation, hvor der via forskningsinstitutionernes samarbejde med studerende, private virksomheder eller andre institutioner opstår delt ejerskab til fælles opfindelser, som er gjort af parterne i forening. Det kan i sådanne situationer være en forudsætning for den videre kommercialisering af rettighederne, at institutionen efter aftale kan erhverve de øvrige parters andel i rettighederne til opfindelsen. Forslaget dækker også den situation, at en forskningsinstitution erhverver retten til en opfindelse, der er gjort af ansatte ved en anden forskningsinstitution eller af en privat partner som led i et fælles forskningsprojekt med institutionen. Dette kan være en forudsætning for at sikre kommercialisering, for eksempel hvor opfindelsen ligger uden for partnerens interesseområde, men inden for institutionens interesseområde. Endvidere omfatter forslaget den situation, hvor en studerende som led i sit studium indgår i et forskningsprojekt sammen med institutionens forskere. Studerende, som er indskrevet, men ikke ansat og lønnet ved en offentlig forskningsinstitution, har alle rettigheder til deres egne frembringelser. Skal de indgå i et forskningsprojekt sammen med institutionens forskere, kan det derfor være en forudsætning, at de indgår aftale om at afstå egne rettigheder til eventuelle opfindelser. I sådanne tilfælde vil der skulle indgås særskilt aftale mellem den studerende og institutionen om betaling af vederlag for den studerendes rettigheder. Som alternativ til aftaler efter 14 a kan institutionen også tilbyde en studerende ansættelse i forbindelse med et forskningsprojekt. Ved sådan ansættelse vil den studerende automatisk være omfattet af reglerne om opfindelser, der er gjort af arbejdstagere som led i arbejdet ved en offentlig forskningsinstitution. (Til 14 b) Efter de gældende regler kan en institution indgå aftale med tredjemand om udnyttelse af en opfindelse, som institutionen har fået overdraget af en arbejdstager. Der kan f.eks. være tale om, at en institution sælger retten til opfindelsen til en privat virksomhed. Hvis det senere viser sig, at vedkommende virksomhed opgiver at udnytte retten til opfindelsen, måske efter at have fået opfindelsen patenteret, har der i praksis været behov for at give den offentlige forskningsinstitution mulighed for at få rettighederne tilbage for derved selv at kunne nyttiggøre resultaterne. Adgangen til at få overdragne rettigheder tilbage vil i et vist omfang på forhånd kunne reguleres i en aftale mellem de berørte parter, men da en offentlig forskningsinstitution alene kan afholde udgifter, som er hjemlet ved lov, anses det for nødvendigt med det fremsatte forslag at sikre, at offentlige forskningsin- 7

8 stitutioner får direkte hjemmel til at købe tidligere overdragne rettigheder tilbage, hvis erhververen ikke selv ønsker at nyttiggøre rettighederne erhvervsmæssigt. Ophavsretsloven har gjort op med spørgsmålet om tilbagefald af uudnyttede ophavsrettigheder, jf. lovens 54, og det er derfor nødvendigt at lade tilbagefald af uudnyttede rettigheder til edb-programmer regulere af ophavsretslovens bestemmelser. Derimod kan tilbagefald af uudnyttede rettigheder til opfindelser aftales nærmere mellem parterne. Til nr. 5 Forslaget er en konsekvens af udvidelsen af rammerne for den erhvervsmæssige udnyttelse af rettigheder, jf. nr. 4. Med forslaget får offentlige forskningsinstitutioner klar hjemmel til at afholde udgifter i forbindelse med erhvervelse, overdragelse og beskyttelse af rettigheder. Til nr. 6 ( 16, stk. 2) Regeringen ønsker at lette vilkårene for innovative iværksættere, der udnytter opfindelser fra den offentlige forskning til etablering af nye virksomheder. Allerede i dag giver loven mulighed for, at forskningsinstitutioner kan modtage aktier i sådanne virksomheder som alternativ til kontant betaling for immaterielle rettigheder. Med forslaget åbnes der for, at institutionerne tilsvarende kan modtage ejerandele i andre selskaber med begrænset ansvar. Forslaget har navnlig bund i det forhold, at mange iværksættervirksomheder typisk etableres som anpartsselskaber. Da det ikke på forhånd kan udelukkes, at bestemmelsen tilsvarende vil kunne blive aktuel i forhold til f.eks. udenlandske selskaber med begrænset ansvar, foreslås bestemmelsen formuleret generelt. Det er med den foreslåede bestemmelse forudsat, at den enkelte institution i øvrigt er berettiget til at udnytte muligheden for at modtage ejerandele i selskaber. ( 16, stk. 3) Bestemmelsen har til formål at sikre, at en eller flere institutioner omfattet af loven ikke alene eller i forening kan opnå bestemmende indflydelse i private selskaber via apportindskud af immaterielle rettigheder. Samme begrænsning påhviler i forvejen universiteternes aktieselskaber stiftet efter lov nr. 483 af 9. juni 2004 om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner. Med henblik på at begrænse det offentliges økonomiske risiko foreslås der indført samme princip for institutionerne som for deres aktieselskaber efter lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner. Til nr. 7. Forslaget er en konsekvens af nr. 2. Til 2 Loven foreslås at træde i kraft den 1. januar 2009, så ikrafttrædelsestidspunktet er sammenfaldende med starttidspunktet for det nye finansår. Efter lovforslagets 2, stk. 2, foreslås det, at de mere restriktive bestemmelser efter forslaget til nyt 16, stk. 3, alene skal gælde for besiddelser, som opnås sammen med andre institutioner efter den 1. januar 2009, idet det ikke kan afvises, at der allerede i dag er tilfælde, hvor en eller flere institutioner i forening har opnået bestemmende indflydelse over et selskab gennem betaling i form af aktier. 8

9 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som ændret ved 50 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, 7 i lov nr. 545 af 24. juni 2005 og 34 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 2. Loven gælder for opfindelser, der er gjort af en arbejdstager som led i arbejdet ved en institution som nævnt i Ved institution forstås i denne lov det universitet under Forskningsministeriet, den sektorforskningsinstitution, det offentlige sygehus eller den sundhedsvidenskabelige forskningsinstitution under regionerne, hvor den pågældende arbejdstager er ansat. Erhvervsmæssig nyttiggørelse Stk Stk. 3. Institutionen fastsætter regler for beregning af vederlag efter stk. 1 og 2. Reglerne skal godkendes af forskningsministeren affattes således:» 2. Loven gælder 1) for opfindelser, der er gjort af en arbejdstager som led i arbejdet ved en institution som nævnt i 6, og 2) for erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder som nævnt i 12 og b.«2. 6 affattes således:» 6. Ved institution forstås i denne lov det universitet omfattet af universitetsloven, den sektorforskningsinstitution, det offentlige sygehus, den sundhedsvidenskabelige forskningsinstitution under regionerne eller De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), hvor den pågældende arbejdstager er ansat.«3. 12, stk. 3, 2. pkt., ophæves. 4. Efter 14 indsættes:» 14 a. Ud over rettigheder til opfindelser gjort af en arbejdstager, jf. 8, kan institutionen erhverve rettigheder til op- 9

10 findelser samt ophavsrettigheder til edbprogrammer, som efter ophavsretsloven tilkommer en arbejdsgiver med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse, jf. 1, 1) efter aftale med en studerende, der ikke er ansat på institutionen, eller med en anden part som led i deres indbyrdes samarbejde, der helt eller delvis er finansieret af offentlige midler, for så vidt den anden part ikke selv vil udnytte rettighederne erhvervsmæssigt eller 2) efter aftale med en anden institution som nævnt i b. I tilfælde hvor institutionen har overdraget retten til en opfindelse til tredjemand, som efterfølgende opgiver at nyttiggøre retten erhvervsmæssigt, kan institutionen indgå aftale med tredjemand om at generhverve rettighederne. Institutionen kan generhverve uudnyttede ophavsrettigheder til edb-programmer efter reglerne i lov om ophavsret.«institutionens udgifter og indtægter 15. Institutionen kan afholde udgifter i forbindelse med overdragelse og beskyttelse af retten til opfindelser, der er overdraget til institutionen efter 8. Stk , stk. 1, affattes således:»institutionen kan afholde udgifter i forbindelse med erhvervelse, overdragelse og beskyttelse af retten til opfindelser samt ophavsrettigheder til edb-programmer efter bestemmelserne i 12 og b.« , stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes: Stk. 2. Institutionen kan oppebære indtægter i form af udbytte ved at overdrage tægter i form af udbytte ved at overdrage»stk. 2. Institutionen kan oppebære ind- sin ret efter 14, stk. 1, til et aktieselskab sine rettigheder efter 14, stk. 1, eller mod betaling i form af aktier i det pågældende selskab. Tilsvarende kan institutioset ansvar mod betaling i form af ejeran- 14 a, stk. 1, til et selskab med begrænnen acceptere at modtage et vederlag efter 12, stk. 2, i form af aktier i et aktietere at modtage et vederlag efter 12, dele. Tilsvarende kan institutionen accepselskab. Institutionen må ikke herved opnå en sådan forbindelse til selskabet, som med begrænset ansvar. stk. 2, i form af ejerandele i et selskab et moderselskab har til et datterselskab Stk. 3. Institutionen må ikke efter bestemmelserne i stk. 2 alene eller sammen efter aktieselskabsloven. med andre institutioner, som nævnt i 6, opnå en sådan forbindelse til selskabet, 10

11 som et moderselskab har til et datterselskab efter aktie- og anpartsselskabslovgivningen.«beslutningskompetence 18. Institutionens afgørelser efter denne lov træffes på universiteterne af rektor, på sektorforskningsinstitutioner af direktionen og på de offentlige sygehuse af sygehusejeren. Rektors, direktionens henholdsvis sygehusejerens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 7. I 18, 1. pkt., indsættes efter»sektorforskningsinstitutioner«:»og GEUS«. 11

Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v. UDKAST 30. juni 2008 Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.) 1 I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 170 Offentligt Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den [XX 2015] af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten

Læs mere

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet)

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet) Fremsat den af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd (Ændring

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond

Forslag. lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond 2007/2 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og Innovationsstyrelsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd 2011/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde LBK nr 580 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Kapitalgrundlag, uddelingsmuligheder, organisation m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Kapitalgrundlag, uddelingsmuligheder, organisation m.v.) UDKAST 26.marts 2008 Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond (Kapitalgrundlag, uddelingsmuligheder, organisation m.v.) I lov om Danmarks Grundforskningsfond, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 64 O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./. Hermed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven Fremsat 31. marts 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart 2007/2 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Fremsat den 12. marts 2008 af transport og energiministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng

Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng PPP-disposition: 1) Baggrund, formål, proces og resultat 2) Fremtidens intelligente og grønne transport 3) Modtagelse og anvendelse Baggrund:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige uddannelseslove

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

2013/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond m.v.

2013/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond m.v. 2013/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Kommercialisering af Forskningsresultater

Kommercialisering af Forskningsresultater Kommercialisering af Forskningsresultater Statistik 005 Forsknings- og Innovationsstyrelsen September 00 Indhold [ Indledning 7 Sammenfatning 8 Indberettede opfindelser 0 Patentansøgninger Udstedte patenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Forskningsog Innovationsstyrelsen 1 Kort om mig Teamleder i Opfinderrådgivningen Kommerciel baggrund Faglig interesse:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven 2008/1 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Statsministeriet Journalnummer: Statsmin. Fremsat den 7. oktober 2008 af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag.

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag. 2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. j.nr. 1894823 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v.

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v. LBK nr 365 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Offentlig forskning for private midler

Offentlig forskning for private midler Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende fonde og private virksomheder Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere