Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken"

Transkript

1

2 BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling af faciliteter som kan fastholde og udvikle dette område. Der er stadig steder, der gemmer stor potentiale for at fremhæve kvaliteten i de lokale levevilkår og synliggøre de gemte perler, der indbyder til erhvervsudvikling, oplevelse og bosætning. Dette kan kun lykkes med udgangspunkt i stedets specifikke ressourcer og ved at inddrage lokalbefolkning i udviklingen og øge mulighederne for og attraktiviteten af at holde ferie, bo, arbejde og drive virksomhed i denne del af regionen. Som oplands by i Danmarks landdistrikter, huser Nykøbing en kulturhistorisk perle med betydningsfuld og høj aktuel samfundsrelevans. Kun adskilt fra byen af den flotte bøgeskov, ligger Annebergparken - for mange kendt som Sindssygehospital Nykøbing Sjælland (SNS) eller Den gule by. Den gule by bag skoven blev på mange måder en gave til Nykøbing Sjælland, da det nye statshospital blev taget i brug i efteråret Hospitalet blev en vigtig faktor i Nykøbings udvikling. Med hospitalet fik hele byen strøm- og vandforsyning og nye arbejdspladser. Området fik sin første borgerskole og i årene frem betød hospitalet en øget urbanisering af Nykøbing Sj. by En helt ny socialgruppe flyttede til Nykøbing. I dag står anlægget som en fysisk arv i form af mange smukke bygninger, Danmarks største anlæg i stilarten, Bedre Byggeskik samt et unikt haveanlæg med inspiration i de engelske havebyer. Hospitalet efterlod også en anden arv som kort kan beskrives med den inskription hospitalets første overlæge skrev på stenmonumentet ved hospitalets hovedbygning. At gøre livet lyst og trygt For dem, hvis sind er mørkt og sygt Derfor er disse huse bygt Arven fra den første ledende overlæge Frode Krarup er en humanistisk holdning til mennesket og sine patienter, som blev et særkende for den måde hospitalet blev drevet et sted hvor mennesket kan leve og overleve - som netop gjorde dette hospital anderledes. Hospitalsanlægget er dermed også et symbol for mental sundhed og det gode fællesskab. I 2015 flytter regionens psykiatri fra Nykøbing Sj. til Slagelse og dermed er der stærkt behov for at udvikle områdets fremtid, der for lokalbefolkningen ellers får associationen af tabte arbejdspladser. Tilbage er næsten 100 år psykiatrihistorie, der formede identiteten af en hel by og historier om mennesker på kanten af samfundet og foranderlighed i menneskeligheden og menneskelige værdier. Disse historier og den stærke narrativ der ligger gemt i området og skaber dens særlige ånd kan tiltrække såvel lokale, regionale og internationale interessenter.

3 2. Projektets formål Annebergparkens kulturhistorie som psykiatrihospital tilbyder den ideale grobund til en innovativ og stedsspecifik bæredygtig udvikling af området som attraktiv kultur-, turist- og levested. Visionen for projektet tager udgangspunkt i en udvikling som sætter mennesket i centrum - en humanistisk planlægning, der minder om udviklingen i menneskernes værdighed og inspirerer til nye indsigter og fornyet brug af Den Gule By bag skoven, som kulturelt centrum for regionen og hele landet og dermed samlingspunkt for turister, erhvervsdrivende og nye tilflyttere. Formålet med projektet er at samle aktørene med en interesse for Annebergparken og facilitere samskabelsen af et kulturelt oplevelses- og læringsrum, der tager udgangspunkt i historier fra 100 års psykiatrihistorie og sætter menneskelighedens udvikling og værdier i centrum. Projektets mål er at lancere Annebergparken som by- og kulturpark i 2015, når anlægget holder 100 års jubilæum. By-og kulturpark Anneberg lanceres i november 2015 som et brand, der står for rekreation, kulturoplevelser og fordybelse til lokale, besøgende og turister og udgangspunkt for faglige arrangementer og studieture, der sætter menneskets værdier og historie på dagsorden, og dermed styrker dynamikken mellem viden, erhvervsudvikling og livskvalitet. 3. Projektets målgruppe Projektet henvender sig først og fremmest til den lokale befolkning, og bygger på den overbevisning at stolte og tilfredse borgere kan tiltrække og formidle turister og nye tilflyttere. Projektet involverer lokale: - Unge - Erhvervsdrivende - Kulturinstitutioner - Ildsjæle - Beboere - Tidsvidner for at gøre Annebergparken til et kontrapunkt til storbyens udvikling og et kendt og attraktivt landmark for: - Danske og internationale turister - Potentielle tilflyttere - Ressourcepersoner indenfor kultur og viden, som fx forskere, universiteter, forfattere og kunstnere 4. Projektets aktiviteter Projektets aktiviteter kan inddeles i 3 forskellige emner med forskelligt udsyn. Alle aktiviteter følger dog principperne om en bred deltagelse og involvering fra idéudvikling til implementering. Projektet gennemføres fra januar 2013 til November 2015, hvor anlægget holder 100 års jubilæum. Aktiviteterne i projektet er målrettet indsamlingen og formidlingen af den unikke historie af området gennem lokalsamfundet, en række initiativer til at udvikle og udnytte hele parken som et rekreativ kulturoplevelsessted og udviklingen af områdets potentialer for at tiltrække viden til

4 Nykøbing og hele Odsherred. Denne ansøgning omfatter en del af projektet, der indeholder følgende aktiviteter: INDSAMLING AF HISTORIER Etablering af hjemmeside - en fælles interaktiv informationsportal I et første skridt skal projektet etablere en internetside, der giver den besøgende mulighed for besøgende at indtale, optage eller indtaste deres historier fra arbejdet, besøg eller anden oplevelse i Annebergparken. Med tiden vil der komme flere og flere historier til, som så danner både arkiv og formidling af historien fra området. Internetportalen tjener yderligere som informationsportal til projektets aktiviteter og kommende events. Platformen er åben til brug for alle der har idéer eller konkrete tiltag rundt om Annebergparken. Platformen vil indeholde informationer om de blivende institutioner på området, såsom den private psykiatriudbyder Granhøjen, de kommunale psykiatriske tilbud, ungdomsinstitutioner og VASAC, men også kulturinstitutionerne på området, samt områdets børnehave og de restlige erhvervsdrivende og beboere. Hjemmesiden giver mulighed for potentielt besøgende til at finde informationer samt viden om Annebergparken, men vil også for den besøgende give mulighed for at efterlade deres historier og oplevelser fra området. Mange af de øjnevidner der har været på området gennem tiderne, har ikke selv mulighed eller evner for at bruge portalen. Derfor skal en række aktiviteter engagere den yngre generation til at få de spændende historier om oplevelser fra området mens det stadig var hospital fra den ældre generation frem. Erindrings- og beboereworkshops For at markedsføre portalen og engagere beboerne i Annebergparken, samt andre borgere til at bidrage og besøge siden, indeholder projektet en række aktiviteter. På en workshop og netværksmøde med Annebergparkens aktører får alle mulighed for at fortælle og lære om området og bygningernes historie. Resultaterne vil blive præsenteret på hjemmesiden og indgår i et skiltningsprojekt, der beskrives under emnet områdsfornyelse UNGEINDDRAGELSE I TURISTUDVIKLING Udstillingen Ung i mørket I samarbejde med Højby Skole udvikler museet en skoletjeneste, der afprøver innovative metoder til at formidle psykiatrihistorie og skabe et læringsrum omkring den kulturelle arv, der er efterladt gennem hospitalets historie til børn, unge, skoleelever og de mindste turister. En 7. Klasse vil gennem to år beskæftige sig med Annebergparkens historie. Eleverne bliver bekendt med deres lokale historie og bliver aktiv medspiller i at formidle historierne til gæster og interesserede. Med baggrund i deres egne interesser udforsker eleverne materialer og søger de spændende historier frem. Deres fund dokumenteres i, og med hjælp af forskellige medier og præsenteres dels på psykiatrimuseet og samtidig på internetportalen. Projektet med skoletjenesten resulterer særeudstilling med fokus på et ungeperspektiv på psykiatri og Annebergparkens historie. Udstillingen præsenteres under navnet: Ung i mørket. Udstillingen giver på den ene side perspektiver for fremtidige kulturprojekter med unge. På den anden side indeholder arbejdet med udstillingen en refleksionen over den lokale psykiatrihistorie, der er samtidig med til at aftabuisere og diskutere spørgsmål som rummeligheden af vores samfund, autonomi og tvang, samt psykisk sygdom og mental sundhed.

5 Ghostture udvikling af kulturtilbud med og til unge I samarbejde med OUT (Odsherred Ungeteater), forfatterskolen i Odsherred, Ung i Odsherred (ungdomsskolen), Dragsholm Revyen og Højby Skole udvikles der en række tilbud til besøgende på området. Konkret handler det i første omgang om særlige ungerettede rundvisninger i form af ghostture. De unge inviteres til at deltage i et fremtidsværksted over sommeren, hvor de i fællesskab udvikler tilbuddet og planlægger dets realisering. Unge med forskellige kompetencer kommer her sammen og arbejder projektorienteret. Aktiviteterne bygger på en eksperimenterende tilgang, der tager udgangspunkt i de unges behov og ideer og som skaber perspektiver for fremtidige kulturprojekter med unge. Et projekt der bliver planlagt og formidlet af unge, målrettet styrkelse af turisme, med udgangspunkt i Annebergparken, men på sigt et koncept der kan overføres til andre områder i Odsherred og Danmark. OMRÅDSFORNYELSE Skiltning og App Med udgangspunkt i de indsamlede historier, udarbejdes der indhold til formidling om de enkelte bygninger på området, herunder fx skiltning og digital formidling.. Dermed inviteres besøgende til at spadsere og besigtige hele anlægget, der hidtil har haft en mere lukket karakter..beskiltning fungerer som konstant historisk formidler af området. Samtidig skal der udvikles en app, der leder den besøgende ud på en historisk guide tur gennem området, hvor der undervejs skabes historiske oplevelser af det aktuelle miljø. Denne aktivitet indeholder ingen konkret anlægsarbejde, men skal i første omgang konceptudvikle og planlægge både skiltene og appen eller andre mulige formidlingsformer med inddragelse af lokalbefolkningen og lokale aktører. Projekt Kulturamix For at invitere byen og offentligheden til at bruge Annebergparken som en bypark, skal der skabes rum for kultur og udendørsliv. Dette ideudvikles og realiseres gennem brugerdreven innovation. Projektet udpeger fem åbne grunde og to bygninger, der er velegnet til dette formål. Derefter inviteres der lokale, nationale og internationale interesserede på tværs af profession og tilgang for at designe de udpegede steder med forskellige funktioner som udstillinger, koncerter og andre rekreative formål. På en række workshops kommer deltagerne op med modeller og forslag til hvordan disse steder kan indrettes. Modellerne skaber samtidig indhold til en udendørsudstilling i Annebergparken som skaber en konkret oplevelse og fungerer som teaser og informationsmedie om visionerne for Annebergparken. Visionen er at skabe rum der på den ene side indfanger stedets specifikke potentiale og på den anden side inviterer byen til at bruge området som et fortsat symbol for udvikling, oplevelse samt menneskelig og mental sundhed. VIDEN Vidensnetværk Der skal bruges ressourcer til at opsøge ressourcepersoner indenfor videnskaben og interessere dem i projektet. Der stræbes efter en involvering og samarbejde med studerrende på tværs af studieretninger til at følge de enkelte aktiviteter og bruge projektet som undersøgelsesgenstand fx indenfor historie, psykiatri, men også innvoation, performance design eller kulturstudier. Projektet bliver også synliggjort i forhold til allerede bestående faglige netværk som fx ICOM og ODM. Projektet er opsøgende i forhold til synliggørelsen via medierne og aktiviteterne er med til at sætte

6 fokus og lede opmærksomhed på stedets potentialer og kvaliteter for turister, kreative iværksætter og nye tilflyttere. Projektet indeholder derfor udgiftsposter for rejser og transport i forbindelse med skabelsen af dette netværk. Videns- og udviklingscenter Denne aktivitet indeholder konceptudviklingen til at etablere et åbent vidensfællesskab, hvor forskellige personer kan arbejde og mødes. Tanker kan udvikles, føjes sammen og søge dybden. Dermed fastholdes stedets betydning som et væsentligt element i vidensskabelsen. Annebergparken har en unik placering, æstetik og historie, der samlet kan virke befordrende for udviklinger af skønne og vigtige tanker. Projektet samler en række interessenter og bidrager med en konsulent til konceptudviklingen, velegnede bygninger, budgettering og fundraising til et videns- og udviklingscenter, der indeholder fx kontorfællesskab, et center til socialt entreprenørskab og faciliteter til brug for større organisationer, universiteter eller studerende. Forskerdøgn og publikation For at lede yderligere opmærksomhed på området som mødested til universiteter og forsker, udvikles og afholdes der et forskerdøgn, der har perspektivet for at blive gentaget som årlig arrangement på området. Forskerdøgnet trækker viden til området med udgangspunkt i de stedsspecifikke emner som afvigelse, mental sundhed, menneskeværdighedens udvikling, historie og turisme. Arrangementet gør det muligt for de lokale skoler, arbejdspladser og foreninger at invitere en forsker for at holde foredrag eller formidle disse emner. Med udgangspunkt i denne aktivitet laves der en publikation, der samler alle bidrag. Faglige arrangementer Mange universiteter samler studerende til faglige arrangementer, der forbinder viden med samvær. Annebergparken er en kilde til inspiration hvis det handler om at tænke og diskutere humanistiske, innovative og udviklingsmæssige spørgsmål. Den universitære målgruppe tiltrækkes til området gennem tilbuddet om en pakkeløsning, hvor faciliteterne til faglighed og socialitet stilles til rådighed, samtidig med at der sammenstilles et program med en inspirationstur gennem området. Tilbuddet bringer en række lokale turisme- og kulturaktør i spil. Målet er at gennemføre to arrangementer inden projektets afslutning med perspektivet for at etablere de faglige arrangementer som et nyt vidensturismetilbud i Annebergparken og potentielt også andre steder. 6. Projektets forventede resultater og effekter Den etablerede internetportal lever videre og er udgangspunkt til følgeprojekter og netværksdannelser Der er skabt en projektstilling til en lokalt bosæt og ledig person, med perspektiv på forlængelse i museumsregi efter gennemførelse af projektet, samt en studenterstilling og en fleksjobstilling. Der er dokumenteret mindst 15 historier fra tidsvidner om Annebergparkens historie. Der forligger konkrete koncepter til realiseringen af beskiltning, app og anlægsarbejde på fem åbne pladser og 2 bygninger på området.

7 Alle, der enten bor eller arbejder i Annebergparken har kendskab til projektet og kender planerne til at brande området som kulturpark. 90% af dem der bor eller arbejder i Annebergparken har været engageret i projektet via bidrag til internetportalen. Mindst 60 unge i Nykøbing eller omegn er blevet engageret og har bidraget til internetportalen eller særudstillingen Ung i mørket. Der er offentliggjort mindst 5 artikler eller bidrag i radio/tv om projektet i Danmark efter gennemførelse af projektet. Med udgangen af året har det psykiatriske museum kunnet tiltrække mindst 30% flere besøgende, blandt andet gennem gennemførelse af dette projekt. Med udgang af året har teateret kunne tiltrække mindst 10% flere besøgende, blandt andet gennem gennemførelse af dette projekt. Der er afholdt mindst 2 foredrag/faglige arrangementer på området. Der er afholdt et forskningsdøgn samt planer om gentagelse af arrangementet. Der forligger konkrete planer til etablering af et videns- og udviklingscenter incl. byggetilladelser. Der er lavet en undersøgelse, der evaluerer projektets aktiviteter og viser at beboerne i Annebergparken er tilfreds med projektet og har udviklet stedsidentitet og større fællesskab. 7. projektets samarbejdsrelationer Rammen for projektets aktiviteter er et partnerskab af en række visionære aktører med tilknytning til området. Denne lokale udviklingsgruppe på tværs af interesser og sektorer er det stærkeste hold til at bygge videre på kommunens udviklingsplaner for Annebergparken og for at koordinere en meningsfuld indsats med bredt ejerskab i lokalbefolkning. Ud over projektets forankring i denne styregruppe, er der interessetilkendegivelser og konkrete samarbejdsaftaler med en række andre kultur- og vidensinstitutioner. PROJEKTETS STYREGRUPPE: Teater Odsherred; Nykøbing Sjælland Psykiatriske museum; Odsherred Museum (kulturhistorisk museum) ; Caroline Kollenberg Thisted (præst i Nykøbing); Thomas Nielsen (direktør hos Smedegården Nykøbing Sj, ; VVS installatør og investor); Grundejerforening Annebergparken PROJEKTETS ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNER: Højby Skole; Andersvænge Slagelse; Museet ved Oringe; Philadelfia Epilepsihospitalet Dianalund; LOF Odsherred; Vallekilde Højskole; Folkeuniversitet Odsherred; Ung i Odsherred (Odsherred Kommune); DR; SIND; Psykiatri Sjælland; VASAC; Sidinge gårdbutik; Odsherreds spisekammer; Forfatterskolen Odsherred, Odsherred Ungeteater, Dragsholm Revyen; Borgerne i lokalsamfundet;

8 Roskilde Universitet; Århus Universitet; Ålborg Universitet; Etisk Råd; Bedre Psykiatri; Psykiatrifonden; Klyngeklubben; Erhvervsrådet Odsherred; Odsherred Kommune 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Projektet er med til at afdække og synliggøre Annebergparkens potentiale inden for turismeudvikling, vidensturisme og kulturoplevelsespark. De gennemførte aktiviteter lægger op til en række nye indtægtsmuligheder på området og tiltrækker nye interessenter til området, der dermed lægger op til videre oplevelsesudvikling og kreativ erhvervsudvikling. Området åbnes gennem projektet for de besøgende turister, der kommer til Nykøbing hvert år og der skabes et helt nyt oplevelsesrum gennem genoplevelse af området med baggrund i dens kulturhistorie. Borgernes egen stolthed og identitet, der er knyttet til området kommer til at give en synergi med projektets målsætning om at fremme turisme, oplevelsesøkonomi og tilflytning til området. Efter projektets gennemførelse tjener den digitale portal som en omfattende rapport af projektets gennemførelse og Annebergparkens status quo og er dermed central i arbejdet med udviklingen af området. Projektet har skabt fællesskab og netværk blandt områdets og byens borgere og har engageret og interesseret unge i stedets kulturhistorie og restlige borgere. Portalen kan dermed bruges til måling af projektets resultater og udgangspunkt til fremtidige projekter, som fx psykiatrihospitalets og dermed områdets 100 års jubilæum i 2015 og områdets udvikling til en By- og Kulturpark og vækstcenter indenfor turisme. I et langsigtet perspektiv danner portalen fundamentet for etablering af By- og Kulturpark Anneberg som selvejende institution med eget sekretariat. Psykiatrimuseet, teateret og det kulturhistoriske museum har allerede i dag tilknytning til området og vil også i fremtiden spille en nøglerolle i markedsføringen og aktivitetsudbuddet overfor turister. 10. Projektets forankring Det er vigtigt, at projektet får mulighed for gennemførelse lige nu, da lukning af psykiatrihospitalet i 2015 betyder et stort momentum i Annebergparkens skæbne. Lokalbefolkning ser lukningen som et stort tab og en afvikling af områdets ressourcer og potentiale. Museet har de bedste muligheder for at arbejde med stedsidentitet og mobilisere ressourcerne i lokalbefolkning til at bruge et historisk vendepunkt til en nystart til Annebergparkens fremtid som kulturpark og udvikling af turisme med stor tiltrækningskraft. Projektet er med til at synliggøre Annebergparken som En perle i Odsherred, et området som af Center for kystturisme er udpeget som et af 20 steder med potentiale for udvikling af turisme. I dag har Annebergparken ingen fælles repræsentation. Teateret, museet og ejerforeningen samt de andre aktør har deres egne internetsider, egne kommunikationskanaler og dermed hver sin markedsføring. Projektet giver mulighed for at samle aktørene i en fælles internetportal, og et fælles brand der giver mulighed for netværk og sammenhængen indadtil og en fælles præsentation udadtil. Udover det, så står byen, området og psykiatrimuseet foran en udfordring i forhold til bevarelse af de mange historier og øjnevidnehistorier fra hospitalets dagligdag. Mange af de tidligere ansatte og patienter lever stadig i lokalområdet, men en stor del er ved at opleve de sidste leveår. Derfor er der brug for ressourcer til at gennemføre interviews på plejecentrene og i samarbejde med hjemmeplejen.

9 Når regionen flytter ud af området, bliver der mange tomme bygninger tilbage, der kan give plads til både boliger og private erhverv. Ved at brande Annebergparken som kulturpark, kan investorer og iværksættere tiltrækkes til området uden at miste sammenhængen og en helhedsoplevelse, når gæsterne og turister besøger By- og Kulturpark Anneberg. Projektet er et bottom-up projekt, der sigter på at involvere et flertal af lokale aktører i udviklingen af området. Kommunen har stor interesse i at udvikle området som kulturelt center, og arbejder for nuværende med at samle kulturinstitutioner i Annebergparken. Endvidere har Odsherred Kommune fokus på området gennem lokaldemokratiprojektet, og i denne gruppe som dækker erhvervsforening, håndværkerforening og ejerforening i Nykøbing Sj. har en separat gruppe også til formål at udvikle Annebergparken, i den forbindelse har Odsherred Kommune givet kr. til en trampesti fra byen langs bugten ud til hospitalet. Vi som aktør i Annebergparken søger derfor at skabe indhold og rammer gennem dette projekt som ligger i tråd med dels kommunens men også lokaldemokratiprojekts intentioner. Projektet står altså i sammenhæng med en række kommunale udviklingsprojekter og bygger videre på de planlagte aktiviteter i Annebergparken og allerede høstede erfaringer fra tidligere involveringsprojekter. Samtidig er projektet i enklang med de kommunale, regionale, nationale og EU udviklingsstrategier. Vækstforum Strategi LOKALDEMOKRATI III Udmønte initiativerne i handlingsplanen fra Byrådets besøgsrunde til 12 lokalsamfund i 2012 GEOPARK ODSHERRED geosites omkring kultur, fødevarer og kunsten i Odsherred GRØNNEGÅRD PROJEKTET Kultur- og vidensinstitutioner i Annebergparken direktionsstrategi Odsherred Kommune regional strategi kulturlaboratoriet Nordvestsjællands Udviklingsplan 11. Evaluering af projektet Evaluering af projektet sker på den ene side gennem løbende procesevalueringer og delevalueringer af de tilknyttede deleprojekter, på den anden side er platformen udgangspunkt til en samlede effektevaluering, fordi den leverer dokumentation af de opnåede resultater.

10 Evalueringen gennemføres med henblik på anvendelsen, formidlingen og nyttiggørelsen af projektets resultater og tjener såvel som inspiration til andre projekter, men også til det videre arbejde med By- og kulturpark Anneberg. 12. Hvad skal der til for at projektet kan blive gennemført? Lige nu arbejdes der med finansieringen af projektet. Det er allerede opnået støtte fra både Odsherred Kommune, EU's landdistriktspulje LAG og fra regionens udviklingspulje. En næste ansøgning til Landdistriktspuljen af ministeriet for by, bolig og landdistrikter afventer svar. Projektets budget omfatter blandt andet ansættelsen af en projektleder, en studentermedhjælper og en fleksjobber. Projektets succes er i stor grad afhængig af at kunne afsætte ressourcer til disse medarbejder gennem hele projektforløbet. Projektet står i sammenhæng med en række andre planer, bl.a. kommunens samarbejde med Real Dania om at etablere Grønnegårdskomplekset som et kulturelt centrum. Hvis kommunens planer ikke kan realiseres, skal projektet selv sikre at den kommende funktion af bygningerne i grønnegården står i sammenhæng med By- og Kulturpark Anneberg. En række af de beskrevne aktiviteter forudsætter samtidig at de passende bygninger på området står til rådighed. Projektet kan derfor være nødt til at erhverve disse bygninger. Dette kræver en udvidelse af finansieringsplanen og evt. samarbejde med investorer. Projektet arbejder med stedsspecifikt identitet og borgerdreven innovation. Det er stedets specifikke kulturhistoriske baggrund der er grobund for en succesfuld markedsføring af området som en unikt By- og Kulturpark i Denmark. I stedets narrativ ligger alt potentiale til projektets succes. Det er derfor vigtigt at festholde i dette budskab og definere projektets konkrete aktiviteter med baggrund i Annebergparkens historie. Inddragelse af andre aktiviteter, der ikke tydeligt og umiddelbart kan sættes i sammenhæng med områdets historie som psykiatrihospital og selvforsynende lille fællesskab på kanten af samfundet ville står i vejen for sammenhængen og dermed gennemslagskraften i markedsføringen af By- og Kulturpark Anneberg. Projektet lever af befolkningens tilknytning til området og de ressourcer, der kan trækkes derfra. For at sikre en bærdygtig udvikling af området som By- og Kulturpark Anneberg er det derfor vigtig at festholde en organisering af projektet, der tager udgangspunkt i borgernes egne behov, ideer og bidrag. Dette kan bedst realiseres gennem at sikre en indgang til projektet via projektledelsen og en begrænsning af lag i organiseringen af projektet. På nuværende tidspunkt er der en styrgruppe med centrale interessenter på området, der præsenterer det øverste lag i projektets organisering. Det er vigtigt at bibeholde denne struktur og ikke at tilføje yderlige lag opadtil. Vigtigere er etableringen af arbejdsgrupperne blandt borgerne, der arbejder med realiseringen af de konkrete aktiviteter.

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER

SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER BYFORNYELSE MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel Mønt

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere