Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken"

Transkript

1

2 BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling af faciliteter som kan fastholde og udvikle dette område. Der er stadig steder, der gemmer stor potentiale for at fremhæve kvaliteten i de lokale levevilkår og synliggøre de gemte perler, der indbyder til erhvervsudvikling, oplevelse og bosætning. Dette kan kun lykkes med udgangspunkt i stedets specifikke ressourcer og ved at inddrage lokalbefolkning i udviklingen og øge mulighederne for og attraktiviteten af at holde ferie, bo, arbejde og drive virksomhed i denne del af regionen. Som oplands by i Danmarks landdistrikter, huser Nykøbing en kulturhistorisk perle med betydningsfuld og høj aktuel samfundsrelevans. Kun adskilt fra byen af den flotte bøgeskov, ligger Annebergparken - for mange kendt som Sindssygehospital Nykøbing Sjælland (SNS) eller Den gule by. Den gule by bag skoven blev på mange måder en gave til Nykøbing Sjælland, da det nye statshospital blev taget i brug i efteråret Hospitalet blev en vigtig faktor i Nykøbings udvikling. Med hospitalet fik hele byen strøm- og vandforsyning og nye arbejdspladser. Området fik sin første borgerskole og i årene frem betød hospitalet en øget urbanisering af Nykøbing Sj. by En helt ny socialgruppe flyttede til Nykøbing. I dag står anlægget som en fysisk arv i form af mange smukke bygninger, Danmarks største anlæg i stilarten, Bedre Byggeskik samt et unikt haveanlæg med inspiration i de engelske havebyer. Hospitalet efterlod også en anden arv som kort kan beskrives med den inskription hospitalets første overlæge skrev på stenmonumentet ved hospitalets hovedbygning. At gøre livet lyst og trygt For dem, hvis sind er mørkt og sygt Derfor er disse huse bygt Arven fra den første ledende overlæge Frode Krarup er en humanistisk holdning til mennesket og sine patienter, som blev et særkende for den måde hospitalet blev drevet et sted hvor mennesket kan leve og overleve - som netop gjorde dette hospital anderledes. Hospitalsanlægget er dermed også et symbol for mental sundhed og det gode fællesskab. I 2015 flytter regionens psykiatri fra Nykøbing Sj. til Slagelse og dermed er der stærkt behov for at udvikle områdets fremtid, der for lokalbefolkningen ellers får associationen af tabte arbejdspladser. Tilbage er næsten 100 år psykiatrihistorie, der formede identiteten af en hel by og historier om mennesker på kanten af samfundet og foranderlighed i menneskeligheden og menneskelige værdier. Disse historier og den stærke narrativ der ligger gemt i området og skaber dens særlige ånd kan tiltrække såvel lokale, regionale og internationale interessenter.

3 2. Projektets formål Annebergparkens kulturhistorie som psykiatrihospital tilbyder den ideale grobund til en innovativ og stedsspecifik bæredygtig udvikling af området som attraktiv kultur-, turist- og levested. Visionen for projektet tager udgangspunkt i en udvikling som sætter mennesket i centrum - en humanistisk planlægning, der minder om udviklingen i menneskernes værdighed og inspirerer til nye indsigter og fornyet brug af Den Gule By bag skoven, som kulturelt centrum for regionen og hele landet og dermed samlingspunkt for turister, erhvervsdrivende og nye tilflyttere. Formålet med projektet er at samle aktørene med en interesse for Annebergparken og facilitere samskabelsen af et kulturelt oplevelses- og læringsrum, der tager udgangspunkt i historier fra 100 års psykiatrihistorie og sætter menneskelighedens udvikling og værdier i centrum. Projektets mål er at lancere Annebergparken som by- og kulturpark i 2015, når anlægget holder 100 års jubilæum. By-og kulturpark Anneberg lanceres i november 2015 som et brand, der står for rekreation, kulturoplevelser og fordybelse til lokale, besøgende og turister og udgangspunkt for faglige arrangementer og studieture, der sætter menneskets værdier og historie på dagsorden, og dermed styrker dynamikken mellem viden, erhvervsudvikling og livskvalitet. 3. Projektets målgruppe Projektet henvender sig først og fremmest til den lokale befolkning, og bygger på den overbevisning at stolte og tilfredse borgere kan tiltrække og formidle turister og nye tilflyttere. Projektet involverer lokale: - Unge - Erhvervsdrivende - Kulturinstitutioner - Ildsjæle - Beboere - Tidsvidner for at gøre Annebergparken til et kontrapunkt til storbyens udvikling og et kendt og attraktivt landmark for: - Danske og internationale turister - Potentielle tilflyttere - Ressourcepersoner indenfor kultur og viden, som fx forskere, universiteter, forfattere og kunstnere 4. Projektets aktiviteter Projektets aktiviteter kan inddeles i 3 forskellige emner med forskelligt udsyn. Alle aktiviteter følger dog principperne om en bred deltagelse og involvering fra idéudvikling til implementering. Projektet gennemføres fra januar 2013 til November 2015, hvor anlægget holder 100 års jubilæum. Aktiviteterne i projektet er målrettet indsamlingen og formidlingen af den unikke historie af området gennem lokalsamfundet, en række initiativer til at udvikle og udnytte hele parken som et rekreativ kulturoplevelsessted og udviklingen af områdets potentialer for at tiltrække viden til

4 Nykøbing og hele Odsherred. Denne ansøgning omfatter en del af projektet, der indeholder følgende aktiviteter: INDSAMLING AF HISTORIER Etablering af hjemmeside - en fælles interaktiv informationsportal I et første skridt skal projektet etablere en internetside, der giver den besøgende mulighed for besøgende at indtale, optage eller indtaste deres historier fra arbejdet, besøg eller anden oplevelse i Annebergparken. Med tiden vil der komme flere og flere historier til, som så danner både arkiv og formidling af historien fra området. Internetportalen tjener yderligere som informationsportal til projektets aktiviteter og kommende events. Platformen er åben til brug for alle der har idéer eller konkrete tiltag rundt om Annebergparken. Platformen vil indeholde informationer om de blivende institutioner på området, såsom den private psykiatriudbyder Granhøjen, de kommunale psykiatriske tilbud, ungdomsinstitutioner og VASAC, men også kulturinstitutionerne på området, samt områdets børnehave og de restlige erhvervsdrivende og beboere. Hjemmesiden giver mulighed for potentielt besøgende til at finde informationer samt viden om Annebergparken, men vil også for den besøgende give mulighed for at efterlade deres historier og oplevelser fra området. Mange af de øjnevidner der har været på området gennem tiderne, har ikke selv mulighed eller evner for at bruge portalen. Derfor skal en række aktiviteter engagere den yngre generation til at få de spændende historier om oplevelser fra området mens det stadig var hospital fra den ældre generation frem. Erindrings- og beboereworkshops For at markedsføre portalen og engagere beboerne i Annebergparken, samt andre borgere til at bidrage og besøge siden, indeholder projektet en række aktiviteter. På en workshop og netværksmøde med Annebergparkens aktører får alle mulighed for at fortælle og lære om området og bygningernes historie. Resultaterne vil blive præsenteret på hjemmesiden og indgår i et skiltningsprojekt, der beskrives under emnet områdsfornyelse UNGEINDDRAGELSE I TURISTUDVIKLING Udstillingen Ung i mørket I samarbejde med Højby Skole udvikler museet en skoletjeneste, der afprøver innovative metoder til at formidle psykiatrihistorie og skabe et læringsrum omkring den kulturelle arv, der er efterladt gennem hospitalets historie til børn, unge, skoleelever og de mindste turister. En 7. Klasse vil gennem to år beskæftige sig med Annebergparkens historie. Eleverne bliver bekendt med deres lokale historie og bliver aktiv medspiller i at formidle historierne til gæster og interesserede. Med baggrund i deres egne interesser udforsker eleverne materialer og søger de spændende historier frem. Deres fund dokumenteres i, og med hjælp af forskellige medier og præsenteres dels på psykiatrimuseet og samtidig på internetportalen. Projektet med skoletjenesten resulterer særeudstilling med fokus på et ungeperspektiv på psykiatri og Annebergparkens historie. Udstillingen præsenteres under navnet: Ung i mørket. Udstillingen giver på den ene side perspektiver for fremtidige kulturprojekter med unge. På den anden side indeholder arbejdet med udstillingen en refleksionen over den lokale psykiatrihistorie, der er samtidig med til at aftabuisere og diskutere spørgsmål som rummeligheden af vores samfund, autonomi og tvang, samt psykisk sygdom og mental sundhed.

5 Ghostture udvikling af kulturtilbud med og til unge I samarbejde med OUT (Odsherred Ungeteater), forfatterskolen i Odsherred, Ung i Odsherred (ungdomsskolen), Dragsholm Revyen og Højby Skole udvikles der en række tilbud til besøgende på området. Konkret handler det i første omgang om særlige ungerettede rundvisninger i form af ghostture. De unge inviteres til at deltage i et fremtidsværksted over sommeren, hvor de i fællesskab udvikler tilbuddet og planlægger dets realisering. Unge med forskellige kompetencer kommer her sammen og arbejder projektorienteret. Aktiviteterne bygger på en eksperimenterende tilgang, der tager udgangspunkt i de unges behov og ideer og som skaber perspektiver for fremtidige kulturprojekter med unge. Et projekt der bliver planlagt og formidlet af unge, målrettet styrkelse af turisme, med udgangspunkt i Annebergparken, men på sigt et koncept der kan overføres til andre områder i Odsherred og Danmark. OMRÅDSFORNYELSE Skiltning og App Med udgangspunkt i de indsamlede historier, udarbejdes der indhold til formidling om de enkelte bygninger på området, herunder fx skiltning og digital formidling.. Dermed inviteres besøgende til at spadsere og besigtige hele anlægget, der hidtil har haft en mere lukket karakter..beskiltning fungerer som konstant historisk formidler af området. Samtidig skal der udvikles en app, der leder den besøgende ud på en historisk guide tur gennem området, hvor der undervejs skabes historiske oplevelser af det aktuelle miljø. Denne aktivitet indeholder ingen konkret anlægsarbejde, men skal i første omgang konceptudvikle og planlægge både skiltene og appen eller andre mulige formidlingsformer med inddragelse af lokalbefolkningen og lokale aktører. Projekt Kulturamix For at invitere byen og offentligheden til at bruge Annebergparken som en bypark, skal der skabes rum for kultur og udendørsliv. Dette ideudvikles og realiseres gennem brugerdreven innovation. Projektet udpeger fem åbne grunde og to bygninger, der er velegnet til dette formål. Derefter inviteres der lokale, nationale og internationale interesserede på tværs af profession og tilgang for at designe de udpegede steder med forskellige funktioner som udstillinger, koncerter og andre rekreative formål. På en række workshops kommer deltagerne op med modeller og forslag til hvordan disse steder kan indrettes. Modellerne skaber samtidig indhold til en udendørsudstilling i Annebergparken som skaber en konkret oplevelse og fungerer som teaser og informationsmedie om visionerne for Annebergparken. Visionen er at skabe rum der på den ene side indfanger stedets specifikke potentiale og på den anden side inviterer byen til at bruge området som et fortsat symbol for udvikling, oplevelse samt menneskelig og mental sundhed. VIDEN Vidensnetværk Der skal bruges ressourcer til at opsøge ressourcepersoner indenfor videnskaben og interessere dem i projektet. Der stræbes efter en involvering og samarbejde med studerrende på tværs af studieretninger til at følge de enkelte aktiviteter og bruge projektet som undersøgelsesgenstand fx indenfor historie, psykiatri, men også innvoation, performance design eller kulturstudier. Projektet bliver også synliggjort i forhold til allerede bestående faglige netværk som fx ICOM og ODM. Projektet er opsøgende i forhold til synliggørelsen via medierne og aktiviteterne er med til at sætte

6 fokus og lede opmærksomhed på stedets potentialer og kvaliteter for turister, kreative iværksætter og nye tilflyttere. Projektet indeholder derfor udgiftsposter for rejser og transport i forbindelse med skabelsen af dette netværk. Videns- og udviklingscenter Denne aktivitet indeholder konceptudviklingen til at etablere et åbent vidensfællesskab, hvor forskellige personer kan arbejde og mødes. Tanker kan udvikles, føjes sammen og søge dybden. Dermed fastholdes stedets betydning som et væsentligt element i vidensskabelsen. Annebergparken har en unik placering, æstetik og historie, der samlet kan virke befordrende for udviklinger af skønne og vigtige tanker. Projektet samler en række interessenter og bidrager med en konsulent til konceptudviklingen, velegnede bygninger, budgettering og fundraising til et videns- og udviklingscenter, der indeholder fx kontorfællesskab, et center til socialt entreprenørskab og faciliteter til brug for større organisationer, universiteter eller studerende. Forskerdøgn og publikation For at lede yderligere opmærksomhed på området som mødested til universiteter og forsker, udvikles og afholdes der et forskerdøgn, der har perspektivet for at blive gentaget som årlig arrangement på området. Forskerdøgnet trækker viden til området med udgangspunkt i de stedsspecifikke emner som afvigelse, mental sundhed, menneskeværdighedens udvikling, historie og turisme. Arrangementet gør det muligt for de lokale skoler, arbejdspladser og foreninger at invitere en forsker for at holde foredrag eller formidle disse emner. Med udgangspunkt i denne aktivitet laves der en publikation, der samler alle bidrag. Faglige arrangementer Mange universiteter samler studerende til faglige arrangementer, der forbinder viden med samvær. Annebergparken er en kilde til inspiration hvis det handler om at tænke og diskutere humanistiske, innovative og udviklingsmæssige spørgsmål. Den universitære målgruppe tiltrækkes til området gennem tilbuddet om en pakkeløsning, hvor faciliteterne til faglighed og socialitet stilles til rådighed, samtidig med at der sammenstilles et program med en inspirationstur gennem området. Tilbuddet bringer en række lokale turisme- og kulturaktør i spil. Målet er at gennemføre to arrangementer inden projektets afslutning med perspektivet for at etablere de faglige arrangementer som et nyt vidensturismetilbud i Annebergparken og potentielt også andre steder. 6. Projektets forventede resultater og effekter Den etablerede internetportal lever videre og er udgangspunkt til følgeprojekter og netværksdannelser Der er skabt en projektstilling til en lokalt bosæt og ledig person, med perspektiv på forlængelse i museumsregi efter gennemførelse af projektet, samt en studenterstilling og en fleksjobstilling. Der er dokumenteret mindst 15 historier fra tidsvidner om Annebergparkens historie. Der forligger konkrete koncepter til realiseringen af beskiltning, app og anlægsarbejde på fem åbne pladser og 2 bygninger på området.

7 Alle, der enten bor eller arbejder i Annebergparken har kendskab til projektet og kender planerne til at brande området som kulturpark. 90% af dem der bor eller arbejder i Annebergparken har været engageret i projektet via bidrag til internetportalen. Mindst 60 unge i Nykøbing eller omegn er blevet engageret og har bidraget til internetportalen eller særudstillingen Ung i mørket. Der er offentliggjort mindst 5 artikler eller bidrag i radio/tv om projektet i Danmark efter gennemførelse af projektet. Med udgangen af året har det psykiatriske museum kunnet tiltrække mindst 30% flere besøgende, blandt andet gennem gennemførelse af dette projekt. Med udgang af året har teateret kunne tiltrække mindst 10% flere besøgende, blandt andet gennem gennemførelse af dette projekt. Der er afholdt mindst 2 foredrag/faglige arrangementer på området. Der er afholdt et forskningsdøgn samt planer om gentagelse af arrangementet. Der forligger konkrete planer til etablering af et videns- og udviklingscenter incl. byggetilladelser. Der er lavet en undersøgelse, der evaluerer projektets aktiviteter og viser at beboerne i Annebergparken er tilfreds med projektet og har udviklet stedsidentitet og større fællesskab. 7. projektets samarbejdsrelationer Rammen for projektets aktiviteter er et partnerskab af en række visionære aktører med tilknytning til området. Denne lokale udviklingsgruppe på tværs af interesser og sektorer er det stærkeste hold til at bygge videre på kommunens udviklingsplaner for Annebergparken og for at koordinere en meningsfuld indsats med bredt ejerskab i lokalbefolkning. Ud over projektets forankring i denne styregruppe, er der interessetilkendegivelser og konkrete samarbejdsaftaler med en række andre kultur- og vidensinstitutioner. PROJEKTETS STYREGRUPPE: Teater Odsherred; Nykøbing Sjælland Psykiatriske museum; Odsherred Museum (kulturhistorisk museum) ; Caroline Kollenberg Thisted (præst i Nykøbing); Thomas Nielsen (direktør hos Smedegården Nykøbing Sj, ; VVS installatør og investor); Grundejerforening Annebergparken PROJEKTETS ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNER: Højby Skole; Andersvænge Slagelse; Museet ved Oringe; Philadelfia Epilepsihospitalet Dianalund; LOF Odsherred; Vallekilde Højskole; Folkeuniversitet Odsherred; Ung i Odsherred (Odsherred Kommune); DR; SIND; Psykiatri Sjælland; VASAC; Sidinge gårdbutik; Odsherreds spisekammer; Forfatterskolen Odsherred, Odsherred Ungeteater, Dragsholm Revyen; Borgerne i lokalsamfundet;

8 Roskilde Universitet; Århus Universitet; Ålborg Universitet; Etisk Råd; Bedre Psykiatri; Psykiatrifonden; Klyngeklubben; Erhvervsrådet Odsherred; Odsherred Kommune 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Projektet er med til at afdække og synliggøre Annebergparkens potentiale inden for turismeudvikling, vidensturisme og kulturoplevelsespark. De gennemførte aktiviteter lægger op til en række nye indtægtsmuligheder på området og tiltrækker nye interessenter til området, der dermed lægger op til videre oplevelsesudvikling og kreativ erhvervsudvikling. Området åbnes gennem projektet for de besøgende turister, der kommer til Nykøbing hvert år og der skabes et helt nyt oplevelsesrum gennem genoplevelse af området med baggrund i dens kulturhistorie. Borgernes egen stolthed og identitet, der er knyttet til området kommer til at give en synergi med projektets målsætning om at fremme turisme, oplevelsesøkonomi og tilflytning til området. Efter projektets gennemførelse tjener den digitale portal som en omfattende rapport af projektets gennemførelse og Annebergparkens status quo og er dermed central i arbejdet med udviklingen af området. Projektet har skabt fællesskab og netværk blandt områdets og byens borgere og har engageret og interesseret unge i stedets kulturhistorie og restlige borgere. Portalen kan dermed bruges til måling af projektets resultater og udgangspunkt til fremtidige projekter, som fx psykiatrihospitalets og dermed områdets 100 års jubilæum i 2015 og områdets udvikling til en By- og Kulturpark og vækstcenter indenfor turisme. I et langsigtet perspektiv danner portalen fundamentet for etablering af By- og Kulturpark Anneberg som selvejende institution med eget sekretariat. Psykiatrimuseet, teateret og det kulturhistoriske museum har allerede i dag tilknytning til området og vil også i fremtiden spille en nøglerolle i markedsføringen og aktivitetsudbuddet overfor turister. 10. Projektets forankring Det er vigtigt, at projektet får mulighed for gennemførelse lige nu, da lukning af psykiatrihospitalet i 2015 betyder et stort momentum i Annebergparkens skæbne. Lokalbefolkning ser lukningen som et stort tab og en afvikling af områdets ressourcer og potentiale. Museet har de bedste muligheder for at arbejde med stedsidentitet og mobilisere ressourcerne i lokalbefolkning til at bruge et historisk vendepunkt til en nystart til Annebergparkens fremtid som kulturpark og udvikling af turisme med stor tiltrækningskraft. Projektet er med til at synliggøre Annebergparken som En perle i Odsherred, et området som af Center for kystturisme er udpeget som et af 20 steder med potentiale for udvikling af turisme. I dag har Annebergparken ingen fælles repræsentation. Teateret, museet og ejerforeningen samt de andre aktør har deres egne internetsider, egne kommunikationskanaler og dermed hver sin markedsføring. Projektet giver mulighed for at samle aktørene i en fælles internetportal, og et fælles brand der giver mulighed for netværk og sammenhængen indadtil og en fælles præsentation udadtil. Udover det, så står byen, området og psykiatrimuseet foran en udfordring i forhold til bevarelse af de mange historier og øjnevidnehistorier fra hospitalets dagligdag. Mange af de tidligere ansatte og patienter lever stadig i lokalområdet, men en stor del er ved at opleve de sidste leveår. Derfor er der brug for ressourcer til at gennemføre interviews på plejecentrene og i samarbejde med hjemmeplejen.

9 Når regionen flytter ud af området, bliver der mange tomme bygninger tilbage, der kan give plads til både boliger og private erhverv. Ved at brande Annebergparken som kulturpark, kan investorer og iværksættere tiltrækkes til området uden at miste sammenhængen og en helhedsoplevelse, når gæsterne og turister besøger By- og Kulturpark Anneberg. Projektet er et bottom-up projekt, der sigter på at involvere et flertal af lokale aktører i udviklingen af området. Kommunen har stor interesse i at udvikle området som kulturelt center, og arbejder for nuværende med at samle kulturinstitutioner i Annebergparken. Endvidere har Odsherred Kommune fokus på området gennem lokaldemokratiprojektet, og i denne gruppe som dækker erhvervsforening, håndværkerforening og ejerforening i Nykøbing Sj. har en separat gruppe også til formål at udvikle Annebergparken, i den forbindelse har Odsherred Kommune givet kr. til en trampesti fra byen langs bugten ud til hospitalet. Vi som aktør i Annebergparken søger derfor at skabe indhold og rammer gennem dette projekt som ligger i tråd med dels kommunens men også lokaldemokratiprojekts intentioner. Projektet står altså i sammenhæng med en række kommunale udviklingsprojekter og bygger videre på de planlagte aktiviteter i Annebergparken og allerede høstede erfaringer fra tidligere involveringsprojekter. Samtidig er projektet i enklang med de kommunale, regionale, nationale og EU udviklingsstrategier. Vækstforum Strategi LOKALDEMOKRATI III Udmønte initiativerne i handlingsplanen fra Byrådets besøgsrunde til 12 lokalsamfund i 2012 GEOPARK ODSHERRED geosites omkring kultur, fødevarer og kunsten i Odsherred GRØNNEGÅRD PROJEKTET Kultur- og vidensinstitutioner i Annebergparken direktionsstrategi Odsherred Kommune regional strategi kulturlaboratoriet Nordvestsjællands Udviklingsplan 11. Evaluering af projektet Evaluering af projektet sker på den ene side gennem løbende procesevalueringer og delevalueringer af de tilknyttede deleprojekter, på den anden side er platformen udgangspunkt til en samlede effektevaluering, fordi den leverer dokumentation af de opnåede resultater.

10 Evalueringen gennemføres med henblik på anvendelsen, formidlingen og nyttiggørelsen af projektets resultater og tjener såvel som inspiration til andre projekter, men også til det videre arbejde med By- og kulturpark Anneberg. 12. Hvad skal der til for at projektet kan blive gennemført? Lige nu arbejdes der med finansieringen af projektet. Det er allerede opnået støtte fra både Odsherred Kommune, EU's landdistriktspulje LAG og fra regionens udviklingspulje. En næste ansøgning til Landdistriktspuljen af ministeriet for by, bolig og landdistrikter afventer svar. Projektets budget omfatter blandt andet ansættelsen af en projektleder, en studentermedhjælper og en fleksjobber. Projektets succes er i stor grad afhængig af at kunne afsætte ressourcer til disse medarbejder gennem hele projektforløbet. Projektet står i sammenhæng med en række andre planer, bl.a. kommunens samarbejde med Real Dania om at etablere Grønnegårdskomplekset som et kulturelt centrum. Hvis kommunens planer ikke kan realiseres, skal projektet selv sikre at den kommende funktion af bygningerne i grønnegården står i sammenhæng med By- og Kulturpark Anneberg. En række af de beskrevne aktiviteter forudsætter samtidig at de passende bygninger på området står til rådighed. Projektet kan derfor være nødt til at erhverve disse bygninger. Dette kræver en udvidelse af finansieringsplanen og evt. samarbejde med investorer. Projektet arbejder med stedsspecifikt identitet og borgerdreven innovation. Det er stedets specifikke kulturhistoriske baggrund der er grobund for en succesfuld markedsføring af området som en unikt By- og Kulturpark i Denmark. I stedets narrativ ligger alt potentiale til projektets succes. Det er derfor vigtigt at festholde i dette budskab og definere projektets konkrete aktiviteter med baggrund i Annebergparkens historie. Inddragelse af andre aktiviteter, der ikke tydeligt og umiddelbart kan sættes i sammenhæng med områdets historie som psykiatrihospital og selvforsynende lille fællesskab på kanten af samfundet ville står i vejen for sammenhængen og dermed gennemslagskraften i markedsføringen af By- og Kulturpark Anneberg. Projektet lever af befolkningens tilknytning til området og de ressourcer, der kan trækkes derfra. For at sikre en bærdygtig udvikling af området som By- og Kulturpark Anneberg er det derfor vigtig at festholde en organisering af projektet, der tager udgangspunkt i borgernes egne behov, ideer og bidrag. Dette kan bedst realiseres gennem at sikre en indgang til projektet via projektledelsen og en begrænsning af lag i organiseringen af projektet. På nuværende tidspunkt er der en styrgruppe med centrale interessenter på området, der præsenterer det øverste lag i projektets organisering. Det er vigtigt at bibeholde denne struktur og ikke at tilføje yderlige lag opadtil. Vigtigere er etableringen af arbejdsgrupperne blandt borgerne, der arbejder med realiseringen af de konkrete aktiviteter.

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Landskabsstrategier som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Regulering af arealanvendelsen Effektiv planlægning Planlægning gennem

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere