Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden"

Transkript

1 Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler medfører en markant forskel i forrentningen efter skat. De virksomheder, der behandles for at belyse problemet antages at levere det samme resultat i kroner og øre ud fra følgende tre forskellige forløb over fem år: 1. Stabilt afkast (virksomhed A): Virksomheden genererer et samlet resultat på kr. fordelt ligeligt på alle fem år. 2. Udskudt afkast (virksomhed B): Virksomheden genererer et samlet resultat på kr. fordelt på de to sidste år i det femårige forløb. 3. Varierende afkast (virksomhed C): Virksomheden genererer et samlet resultat på kr. som svinger mellem kr. (3 af 5 år) og kr. (2 af 5 år). Den danske udbyttebeskatning Når man som bosiddende i Danmark vælger at placere sin private opsparing som egenkapital i selskaber, bliver gevinsten beskattet af to omgange, dels via selskabsskat, dels via udbytteskat. Virksomhedens resultat danner basis for selskabsskatten, som aktuelt udgør 24,5 pct., men gradvist bliver nedsat til 22 pct. i Når selskabsskatten er betalt, kan resultatet frit disponeres af selskabet, dvs. enten overføres til egenkapitalen eller udbetales som udbytte. Hvis selskabet udbetaler hele resultatet til ejerkredsen som udbytte, bliver udbyttet beskattet over for den enkelte ejer med en progressiv skat. Den progressive skat på aktieudbytte udgør 27 pct. for udbytte under kr. og 42 pct. for udbytte derover. Dette giver en effektiv beskatning på investering af frie midler som beskrevet i tabel 1 nedenfor. Skatteministeriet og Tabel 1: Aktieindkomst beskatning med og uden selskabsskat Beskatning af aktieindkomst, pct. Aktieindkomst Inkl. selskabsskat (nuværende niveau) Inkl. selskabsskat (2016-niveau) Under kr. 27,0 44,9 43,1 Over kr. 42,0 56,2 54,8 Den øverste beskatningssats på 56,2 pct. (2014) indebærer dermed, at marginalskatten på aktieindkomst svarer til den øverste marginalskat på lønindkomst. Progressionen i aktieindkomstskatten medfører en uhensigtsmæssig forvridning mellem forskellige typer virksomheder. Det skyldes, at de progressive satser betyder, at skattesystemet indirekte subsidierer virksomheder med lav risiko. Skattesystemets udformning bevirker nemlig, at det fra ejerens/investorens synspunkt bedst kan betale sig at have så stabil en indtjening som muligt. Det skyldes, at den lave sats for aktieindkomst bliver udnyttet bedst på denne måde.

2 Virksomheder med høj risiko stilles derimod ringere i det nuværende skattesystem. Her taler vi f.eks. om: Virksomheder med udskudt fortjeneste, fordi der er en længere opstartsperiode med store omkostninger mod et højere resultat senere. Det rammer fx nye virksomheder. Virksomheder, hvor indtjeningen svinger. Det kan eksempelvis være virksomheder, der har få men store ordrer, hvilket giver en naturlig variation i indtjeningen. I det følgende illustreres denne pointe ud fra to simple cases, som sammenligner 5-årige indtjeningsforløb for hhv. en risikobetonet og mindre risikobetonet virksomhed. Begge eksempler tager udgangspunkt i en investor, der placerer ca. ½ million kr. i en virksomhed, der gennemsnitligt genererer kr. i overskud til investoren før skat årligt. Case 1: Prisen på et udskudt afkast I det første eksempel sammenligner vi en virksomhed (A), der genererer et resultat på 10 pct. af egenkapitalen i alle fem år, med en virksomhed (B), der generer et resultat på 0 kr. i de første tre år, og et resultat på 25 pct. af egenkapitalen i de sidste to år. Begge virksomheder tjener altså et samlet beløb svarende til 50 pct. af egenkapitalen men indenfor to forskellige forløb. Egenkapitalen antages uændret under hele forløbet. virksomheden udbetaler hele overskuddet som udbytte. Der er i denne beregning ikke taget hensyn til inflation eller tidsmæssig præference for udbyttebetaling. Det antages, at sidstnævnte ville medføre et højere afkastkrav, fordi en aktionær gerne vil have udbetalt afkastet hurtigst muligt. Figur 1. Alternative afkastforløb udskudt afkast Selskabsskat Gennemsnitlig skat (h.akse) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Virksomhed A 44,9 pct. 50,3 pct. Virksomhed B Ejeren af virksomhed A udnytter dermed den laveste aktieindkomstskat i alle fem år, mens virksomhed B kun udnytter den lave sats i de to år, hvor indtjeningen finder sted. Det betyder samlet set, at den gennemsnitlige skat af indtjeningen udgør 40,3 pct. for virksomhed A og 49,0 pct. for virksomhed B. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Høj marginalskat ved frasalg Case 1 illustrerer et eksempel, hvor afkastet af eksempelvis en længere opstartsperiode først realiseres senere, hvilket medfører en højere beskatning.

3 I praksis kunne dette eksempel være aktuelt for iværksættere, som investerer en sum penge i et opstartsprojekt med det formål at sælge virksomheden videre, når virksomheden har bevist, at den kan levere et overskud. Hvis investoren vælger at sælge sine aktier i virksomhed B i år 5, bliver gevinsten beskattet som avance og derved ved samme sats som udbytte. Salgsprisen ligger i de fleste tilfælde langt over progressionsgrænsen på kr., og en stor del af avancen bliver dermed beskattet med 42 pct. Dertil skal lægges det faktum, at prisen på et firma fastsættes efter den forventede fremtidige resultatskabelse efter skat. Den effektive beskatning af et iværksætterprojekt vil derfor ligge et godt stykke over 50 pct. Case 2: Prisen på et svingende afkast Et tilsvarende eksempel kan stilles op i en anden case, hvor indtjeningsforløbet svinger mere for virksomhed A sammenlignet med virksomhed C. Vi ser fortsat på en akkumuleret indtjening på ½ million kroner, hvor det for virksomhed A er stabilt over alle fem år, mens indtjeningen svinger mellem kr. og kr. i de fem år for virksomhed C. Som det fremgår af figur 2 nedenfor, betyder udsvingene i indtjeningen, at den gennemsnitlige beskatning heraf stiger. Således bliver virksomhed A s resultat beskattet med 44,9 pct. i gennemsnit, mens virksomhed B s resultat beskattes med 48,0 pct. i gennemsnit. I praksis kan problemet undgås ved at udjævne udbyttebetalingerne, så de ligger jævnt fordelt over perioden. Der vil dog også være tilfælde, hvor udbyttet fordeles ud fra en bestemt andel af resultatet. I det hele taget er der forskellige hensyn at tage i forhold til udbyttebetalingerne, og en investor kan således ikke forvente, at udbytterne vil være jævnt fordelt blot ud fra et privatbeskatnings hensyn. virksomheden udbetaler hele overskuddet som udbytte. Der er i denne beregning ikke taget hensyn til inflation eller tidsmæssig præfe-rence for udbyttebetaling. sidstnævnte ville medføre et højere afkastkrav, fordi en aktionær gerne vil have udbetalt afkastet hurtigst muligt. Figur 2. Alternative afkastforløb svingende afkast ,9 pct. Selskabsskat Gennemsnitlig skat (h.akse) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Virksomhed A 48,0 pct. Virksomhed C Forskellen skyldes, at ejerne af virksomhed B i de gode år betaler en relativ høj skat på aktieindkomsten (udbyttet), fordi beløbet overstiger progressionsgrænsen med et relativt stort beløb. I regneeksemplerne tages der ikke højde for, at investorer typisk vil forvente en risikopræmie ved de mere usikre forventninger til afkastet. Denne præmie afhænger igen af flere parametre, men en indregning af den vil ikke ændre på betydningen af den progressive aktieindkomstskat, da det blot vil parallelforskyde indtjeningen opad for virksomhed B. Der vil således 50% 40% 30% 20% 10% 0%

4 stadig være markant forskel på den gennemsnitlige beskatning af resultatet. Derudover vil investorer typisk have tidsmæssige præferencer for afkastet, hvorfor et udskudt afkast typisk medfører et højere afkastkrav. Samtidig er der en inflationseffekt på risikobetonede virksomheder. Ses der eksempelvis på indtjeningsforløbet i case 1 (se virksomhed B i figur 1), er inflationen med til at udhule nutidsværdien af den udskudte indtjening. Det betyder, at den reale forretning af egenkapital mindskes yderligere på investeringer, hvor afkastet kommer senere i forløbet. Derfor kræver investorer typisk også en præmie for inflationen, når de vurderer, hvilken virksomhed, de vil placere kapitalen i. I beregningerne for den reale forrentning er der forudsat et årligt inflationsni-veau på 2 pct. Tabel 2: Nominel og real forrentning af egenkapital i under case 1 og 2 Nominel forrentning Real forrentning Virksomhed Lav risiko Høj risiko Lav risiko Høj risiko Case 1 (virksohed A/B) Før skat 8,4 pct. 8,4 pct. 8,0 pct. 7,8 pct. Efter skat 5,0 pct. 4,5 pct. 4,7 pct. 4,2 pct. Case 2 (virksomhed A/C) Før skat 8,4 pct. 8,4 pct. 8,0 pct. 8,0 pct. Efter skat 5,0 pct. 4,7 pct. 4,7 pct. 4,5 pct. I tabel 2 ses det nominelle og reale afkast på en investering på ½ million kroner under de givne indtjeningsforløb. Heraf fremgår det tydeligt, at skattens udformning giver en forvridning i det afkast, virksomhederne leverer efter skatteregningen er betalt, selvom virksomhederne giver det samme akkumulerede resultat over hele perioden. Det skal understreges, at disse eksempler er opstillede, og hviler på en række antagelser, der forsimpler beregningen. Der er eksempelvis ikke indregnet et højere afkastkrav til de mere risikobetonede virksomheder. Beregninger har til formål at illustrere, hvordan skattesystemets progression er med til at skævvride beskatningen af virksomheder, der over en femårig periode leverer det samme resultat i kroner og øre. Konklusion: Udbytteskatten hæmmer risikovilligheden Beregningerne viser, at det er mere rentabelt at investere i virksomheder med et stabilt afkast frem for virksomheder, hvor indtjeningen varierer. Det forekommer uhensigtsmæssigt, da samfundet har brug for innovative iværksættere, der kan være med til at skabe fremtidens arbejdspladser. Ser vi på case 1, hvor afkastet først kommer senere i forløbet, medfører skat og inflation, at den reale forrentning af kapitalen er 5,0 pct. for virksomheden med stabil indtjening og 4,5 pct. for virksomheden med udskudt afkast, hvilket understreger, at skattesystem medfører en forvridning, når investorerne vurderer virksomhedernes rentabilitet. Samtidig understreger eksemplet, at der er en høj beskatning af iværksætterprojekter, hvor virksomheden startes med henblik på frasalg, fordi beskatningen i de fleste tilfælde overvejende vil være ud fra den høje sats på 42 pct.

5 Grunden til, at det er hensigtsmæssigt at sidestille marginalskatten på aktieindkomst med marginalskatten på lønindkomst bunder i et arbitrageargument, således at der ikke spekuleres i om overskud af en virksomhed skal udbetales som løn eller udbytte. Det vurderes dog uhensigtsmæssigt at forvride investeringerne i landets virksomheder på denne måde. Finansrådet foreslår i stedet, at skattesystemet bevæges i retning af de øvrige nordiske lande og således går efter et dualt indkomstskattesystem, hvor kapital- og aktieindkomst i fri opsparing beskattes med en proportional sats. Det kræver, at der indføres værnsbestemmelser for aktive ejere af egen virksomhed, som det kendes fra de øvrige nordiske lande. Erfaringen fra eksempelvis Sverige og Norge, hvor beskatningen er proportional på et niveau omkring 30 pct., viser, at det har betydelig positiv effekt på økonomien i kraft af en bedre allokering af investeringerne.

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Effektiv beskatning af opsparingsafkast

Effektiv beskatning af opsparingsafkast Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 1-20 Effektiv beskatning af opsparingsafkast i Danmark Jesper Gregers Linaa De Økonomiske Råds Sekretariat, mail: jl@dors.dk Lars Haagen Pedersen Finansministeriet,

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Skat

Skatte- og Velfærdskommissionen. Skat Skatte- og Velfærdskommissionen Skat Baggrundsrapport Marts 2011 BAGGRUNDSNOTAT SKAT Indholdsfortegnelse BAGGRUNDSNOTAT...2 SKAT...2 1. Indledning...5 1.1. Målsætninger i et moderne skattesystem...5 1.1.1.

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere