Forslag TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Forslag TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentlighedsperiode fra den 3. marts til den 28. april 2017

2 Offentlighedsperiode Forslaget til kommuneplantillæg nr. 1 er offentliggjort den 3. marts Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes senest den 28. april 2017 til: Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Eller som e-post til: 2 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1

3 TILLÆG NR. 1 til Kommuneplan 2015, Aabenraa Kommune Med kommuneplantillæg nr. 1 indarbejdes ny retningslingslinje for ny 400 kv luftledningsforbindelse mellem Kassø og Frøslev. Da forbindelsen ikke indgår i den gældende kommuneplan, udarbejdes nærværende kommuneplantillæg. Den nye 400 kv luftledning vil erstatte den eksisterende 220 kv forbindelse mellem Kassø og den dansk-tyske grænse ved Frøslev. Ledningen er sidste etape af en samlet opgradering af luftledningsforbindelsen, som går til Dollern syd for Hamborg. Den danske del af strækningen mellem Kassø og grænsen er ca. 30 km lang. Der foreligger flere mulige varianter til linjeføring af den nye 400 kv-luftledningsforbindelse på strækningen Kassø Frøslev. I nærværende forslag til kommuneplantillæg udlægges et planlægningsbælte på ca. 500 m omkring de undersøgte linjeføringer. Når den 2. offentlige høring er afsluttet, og myndighederne har besluttet, hvilken af de foreslåede linjeføringer, der kan gennemføres, bliver planlægningsbæltet indskrænket til et ca. 300 m bredt etableringsbælte omkring den valgte linjeføring. Det ca. 300 m brede etableringsbælte vil herefter indgå som en del af det endeligt vedtagne kommuneplantillæg, og det nye 400 kv luftledningsanlæg skal etableres inden for dette bælte. Arealreservationen til den valgte linjeføring for højspændingsanlægget ophæves, når anlægget er etableret og der tinglyses et deklarationsbælte til anlægget. Deklarationsbæltets bredde varierer mellem ca m afhængigt af afstanden mellem de individuelle master. Når den nye 400 kv luftledning er sat i drift, kan ledninger, master og fundamenter på de gamle 220 kv ledningsstrækninger tages ned. Luftledningsanlægget mellem Ensted og Kliplev, som bærer både 220 kv og 150 kv ledninger, bliver først nedtaget i Med kommuneplantillægget sikrer Aabenraa Kommune det kommuneplanmæssige grundlag for projektet, som er offentliggjort samtidig med lokalplan nr. 103 og kommuneplantillæg nr. 2. Kommuneplantillægget sikrer udvidelsesmulighed for højspændingsstation Kassø som led i projektet og lokalplanen. VVM og miljøvurdering Energinet.dk er projektansvarlig og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er VVM-myndighed for projektet. Styrelsen har afgjort at projektet for opgradering af luftledningsledningsforbindelsen mellem Kassø og Frøslev er VVM-pligtigt. Forslag til Kommuneplantillæg 1 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og planen vurderes at omfatte anlæg på lovens bilag 3, pkt. 20: Anlæg af stærkstrømsledninger med en spænding på mindst 220 kv og en længde over 15 km, samt bilag 4, pkt. 3b: transport af elektricitet gennem luftledninger. Aabenraa Kommune og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har udarbejdet fælles miljørapport indeholdende VVM-redegørelse vedr. projektet og miljøvurdering af kommunens planforslag. Miljørapporten er i høring sammen med planforslagene. AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 3

4 Oversigtskort over det 500 m brede planlægningsbælte og de undersøgte linjeføringer inden for bæltet. 4 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1

5 Retningslinje Der reserveres et ca. 500 m bredt planlægningsbælte for opgradering af luftledningsforbindelsen mellem Kassø og Frøslev. Luftledningsforbindelsen har et samlet forløb på ca. 30 km gennem Aabenraa Kommune. 1. Der reserveres et ca. 500 m bredt planlægningsbælte til linjeføring for 400 kv højspændingsforbindelse fra Kassø til Frøslev, som er angivet på kort nr. 1. Ved endelig vedtagelse reserveres et ca. 300 m bredt etableringsbælte. Det nye 400 kv luftledningsanlæg skal etableres inden for dette bælte. Den resterende del af det 500 m brede planlægningsbælte bortfalder. 2. På arealer omfattet af planlægningsbæltet og efterfølgende etableringsbæltet, må der ikke uden forudgående kontakt til Energinet.dk udlægges areal til miljøfølsom anvendelse eller gives tilladelse til opførelse af ny bebyggelse mv. 3. Når anlægget er etableret, og der er tinglyst et deklarationsbælte om anlægget, ophæves reservationen til etableringsbæltet. 4. Høje genstande som fx. vindmøller, antenner, skorstene mv. nær Energinet. dk s luftledningsanlæg, skal som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget. AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 5

6 Kort nr. 1 Planlægningsbælte for 400 kv højspændingsforbindelse Kassø - Frøslev. 6 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1

7 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 7

8 Redegørelse Statslige interesser Det er et krav til den kommunale planlægning, at de eksisterende reservationer til højspændingsanlæg skal opretholdes, og at planmyndigheden skal samarbejde med den systemansvarlige virksomhed i dens arbejde med at udbygge transmissionsnettet, jf. planlovens 11 a, stk. 1, nr. 5. Internationale naturbeskyttelsesområder Planlægningsbæltet berører ingen Natura 2000 områder. I nærheden af planlægningsbæltet ligger Natura 2000-områderne N95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (habitatområde H84 og fuglebeskyttelsesområde F58), N96 Bolderslev Skov og Uge Skov (habitatområde H85), N97 Frøslev Mose (habitatområde H87 og fuglebeskyttelsesområde F70) og N98 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose (fuglebeskyttelsesområde F62). Forholdet til de internationale beskyttelsesområder er nærmere belyst i miljørapporten. På grund af afstanden til planlægningsbæltet vurderes det, at der ikke vil ske påvirkning af arter, der udgør en del af udpegningsgrundlaget for beskyttelsesområderne. Habitatdirektivet - bilag IV-arter I henhold til habitatdirektivet skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der er nævnt i direktivets bilag IV - de såkaldte bilag IV-arter. De danske regler fremgår af Miljømålsloven. Bestemmelserne i habitatdirektivet betyder, at en plan eller et projekt ikke kan gennemføres, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter, eller hvis det ansøgte kan ødelægge bilag IV-plantearter i alle livsstadier. Dette gælder både inden for og uden for Natura 2000 områder. Forholdet til bilag IV-arter er nærmere belyst i miljørapporten. Det vurderes, at anlæggets etablering og drift ikke medfører nogen negativ påvirkning af bilag IV-arter. Kystnærhedszonen Den nye 400 kv-ledning ligger uden for kystnærhedszonen. Del af den eksisterende 220 kv-ledning ved Ensted ligger inden for kystnærhedszonen. Da denne nedtages vil det have positive konsekvenser for kystlandskabet. Forholdet vedr. de landskabelige konsekvenser er nærmere belyst i miljørapporten. Vand- og naturplanlægning EU s vandrammedirektiv har til formål at sikre, at tilstanden af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand ikke forringes. På længere sigt skal vandrammedirektivet bidrage til at tilstanden forbedres, og til at sikre, at vandmiljøet bevarer eller opnår god økologisk tilstand. I Danmark er direktivet implementeret i miljømålsloven, der foreskriver, at staten skal udarbejde vand(område)planer. Planlægningsbæltet ligger indenfor hovedvandopland 4.1 Vidå-Kruså. Bestemmelser indeholdt i vandområdeplanerne er relevante for de vandløb, der krydses af den nye luftledningsforbindelse. Forholdet vedr. vandmiljø og natur er nærmere belyst i miljørapporten. Det vurderes, at projekt og plan ikke strider imod natur- og vandområdeplanerne. 8 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1

9 Regional udviklingsplanlægning Regionsrådet for Region Syddanmark har vedtaget en overordnet vækst- og udviklingsstrategi 2016 for regionen. Udviklingsstrategien danner rammen for den fællesregionale indsats, der skal fremme udviklingen mod det gode liv og vækst i Region Syddanmark. Der er blandt andet fokuseret på viden, erhverv og grønne muligheder, samt stærke forbindelser. Projekt og plan vurderes at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Råstofplanlægning Region Syddanmark har offentliggjort forslag til Råstofplan 2016, der p.t. ikke er endeligt vedtaget. I den gældende Råstofplan 2012, er der udlagt graveområder og interesseområder. Indenfor råstofplanens områder går hensynet til råstoffer forud for andre interesser, hvilket betyder, at der ikke må opføres større anlæg, ske byudvikling, skovtilplantning eller anlægges andre ting, der kan hindre råstofindvinding, uden at regionen giver samtykke. Planlægningsbæltet forløber gennem råstofgraveområde 19-4 ved Uge Nord, samt område 19-6 ved Kliplev og Perbøl. Begge områder er graveområder for sand, sten og grus. Derudover forløber planlægningsbæltet gennem et interesseområde for ler øst for Bolderslev. Påvirkning af råstofområder er endvidere belyst i miljørapporten. Det vurderes, at projekt og plan ikke strider imod råstofinteresserne. Kommuneplanlægning - Kommuneplan 2015 Hovedstruktur Den nye luftledning er ikke i strid med de overordnede mål for kommunens udvikling. Den nye forbindelse er dog ikke reguleret i kommuneplanen og derfor udarbejdes dette kommuneplantillæg indeholdende ny retningslinje for anlægget samt et kommuneplantillæg indeholdende rammer for lokalplanlægningen for højspændingsstation Kassø. Retningslinje - værdifulde landskaber To områder med værdifulde landskaber berøres af planlægningsbæltet. Det ene område er stort og dækker såvel Bommerlund Plantage som størstedelen af området omkring Kliplev. Det andet område er Frøslev Plantage. I de udpegede værdifulde landskaber skal landskabshensynet prioriteres højt. Landskaberne skal som hovedregel friholdes for nye tekniske anlæg, byudvikling og nye bebyggelser, der skæmmer landskabet eller forringer de visuelle, kulturhistoriske eller oplevelsesmæssige værdier. Samfundsmæssigt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes med særlig hensyntagen til landskabet og til de interesser, der er knyttet til befolkningens liv. Planlægningen for projektet er baseret på, at der et samfundmæssigt behov for at Energinet.dk kan opgradere det overordnede forsyningsnet. Udlægget af planlægningskorridoren og valg af linjeføring er baseret på grundige undersøgelser, der afvejer modstående hensyn. På store dele af strækningen løber den nye luftledning i nærheden af eksisterende ledning, der efterfølgende nedtages, samt i nærheden af motorvejen. Den landskabelige påvirkning af anlægget er således overordnet set ikke væsentligt anderledes end i dag. I Frøslev Plantage vil anlægget være synligt fra åbne strækninger og mindre synligt i skovbevoksede arealer. AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 9

10 Plan og projekt vurderes ikke at være i strid med retningslinjen, idet der foreligger fornødne samfundmæssige begrundelser for anlægget og idet der er foretaget relevante afvejninger for udlæg af planlægningskorridoren. Forholdet er nærmere belyst i miljørapporten. Retningslinje - geologiske interesseområder To udpegede områder med geologiske bevaringsværdier berøres af planlægningsbæltet. Det ene er et stort geologisk interesseområde fra Tinglev til Tørsbøl, der illustrerer et glacialt landskab på tværs af hedeslette, Hovedopholdslinjen og Den Østjyske Israndslinje. Det andet område er mindre og dækker Frøslev Plantage. Her er tale om en indsande med flyvesandsaflejringer med flere typer terrænformer, blandt andet klimper og polde. Begge områder er nationale geologiske interesseområder, og Frøslev Plantage er også udpeget som geosite. I de udpegede områder med geologiske bevaringsværdier skal byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv. søges udformet, så de understøtter landskabets dannelsesformer. Der kan alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes. Byggeri, anlægsarbejder, beplantning mv., som kan sløre de geologiske landskabstræk, skal undgås. Lokaliteter med synlige jordlag (geologiske profiler), der særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning og tilblivelse, skal søges bevaret og beskyttet. Plan og projekt vurderes ikke at være i strid med retningslinjen, idet der foreligger fornødne samfundmæssige begrundelser for anlægget og idet der er foretaget relevante afvejninger for udlæg af planlægningskorridoren. Forholdet er nærmere belyst i miljørapporten. Retningslinje - Særligt værdifulde landbrugsområder Den nordlige del af planlægningsbæltet mellem Bolderslev og Uge ligger i et område til særligt værdifuldt landbrugsområde i Kommuneplan I de særligt værdifulde landbrugsområder gælder, at der ved inddragelse af arealer til andre formål end jordbrug skal der tages størst mulige hensyn til landbruget. Arealudlæg til andre formål kræver en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse. Planlægningen for projektet er baseret på, at der et samfundmæssigt behov for at Energinet.dk kan opgradere det overordnede forsyningsnet. Udlægget af planlægningskorridoren og valg af linjeføring er baseret på grundige undersøgelser, der afvejer modstående hensyn. Det er endvidere forholdsvist begrænsede aeraler, der kun i mindre omfang indskrænker den landbrugsmæssige drift. Plan og projekt vurderes således ikke at være i strid med retningslinjen. Forholdet er nærmere belyst i miljørapporten. Retningslinje - Økologiske forbindelser Undersøgelseskorridoren krydser flere økologiske forbindelser. Indenfor disse områder må ændringer i arealanvendelsen, herunder etablering af nye større tekniske anlæg, ikke i væsentlig grad forringe det vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder. Plan og projekt vurderes ikke at være i strid med retningslinjen. Forholdet er nærmere belyst i miljørapporten. Retningslinje - Kirkelandskaber Undersøgelseskorrdiroren berører en smal stribe af et udpeget kirkelandskab i Kliplev. Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig, da påvirkningen vil minde om den, der i dag er fra det eksisterende anlæg. I kirkelandskabet kan der kun opføres bygninger eller tekniske anlæg m.v., hvis byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser. 10 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1

11 Plan og projekt vurderes ikke at være i strid med retningslinjen. Forholdet er nærmere belyst i miljørapporten. Retningslinje - Værdifulde kulturmiljøer Der er udpeget flere værdifulde kulturmiljøer, som findes nær eller under linjeføringerne. Inden for disse områder må bevaringsinteresserne i de udpegede kulturmiljøer ikke tilsidesættes. Der må ikke etableres nye anlæg, bebyggelse eller foretages andre indgreb, som i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af bevaringsinteresserne. Samspillet mellem kultursporene, natur grundlaget og det omgivne landskab må ikke sløres eller ødelægges. Der skal vises særlig hensyn over for de bestående bevaringsværdige strukturer og sammenhænge, og der skal tages særlig hensyn til områdets oplevelses- og fortælleværdi. Påvirkningerne på kulturmiljøerne Hærvejen og Frøslev Plantage vurderes at være væsentlige, idet anlægget vil fremstå som et markant teknisk element og vurderes at forringe oplevelsen af kulturhistorien og dens samspil med natur, landskab og friluftsliv. Luftledningsanlægget vil ikke berøre Frøslevlejren, og hverken master eller ledninger forventes at være synlige i nævneværdigt omfang. Påvirkningen af Frøslevlejren vil derfor ikke være væsentlig. Udlæg af planlægningskorridoren vurderes ikke at være i strid med retningslinjen, idet der foreligger fornødne samfundmæssige begrundelser for anlægget og idet der er foretaget relevante afvejninger for udlæg af planlægningskorridoren. Forholdet er nærmere belyst i miljørapporten for projektet og de tilhørende plandokumenter. Retningslinje - forsyning, naturgas Undersøgelseskorrdioren krydser en arealreservation til en gastransmissionsledning fra Kliplev over Tinglev til Terkelsbøl. Derudover er der to eksisterende parallelle gasledninger fra Egtved til Frøslev. Både arealreservationer og den eksisterende gasledningstrace er reserveret med tilhørende 200 meter observationszoner. Plan og projekt vurderes ikke at være i strid med retningslinjen. Forholdet er nærmere belyst i miljørapporten. Rammer Nærværende kommuneplantillæg offentliggøres samtidig med kommuneplantillæg nr. 2, der udlægger et nyt rammeområde for højspændingsstation Kassø med udvidelsesmulighed som led i projektet. Planlægningsbæltet for luftledningsforbindelsen Kassø-Frøslev berører flere områder omfattet af kommuneplanrammer. Planlægningsbæltet båndlægger arealer med begrænsninger i udnyttelsesmulighederne, hvilket potentielt kan konflikte med den eksisterende udnyttelse, eller med ejers eller kommunens fremtidige planer for udnyttelse og bebyggelse i områderne. For hovedparten af de rammelagte områder inden for planlægningsbæltet, vurderes der at være ingen eller lille risiko for konflikt. Fire rammeområder krydses af linjeføringer: område E ved Kliplev, der er bebygget i dag, område E til biogasanlæg og andre erhverv vest for Kliplev, samt område E og E ved Bov vest for motorvejen, der p.t. er ubebyggede arealer. I disse rammeområder, der alle er lokalplanlagte, kan der blive en potentiel konflikt mellem ny bebyggelse og linjeføringen, men det afhænger af den konkrete realiserede linjeføring og de enkelte grundejeres udnyttelse, drift og planer for grundene. Reservation af planlægningsbæltet medfører ikke i sig selv umiddelbar konflikt med gældende kommuneplanrammer. Når den endelige linjeføring for luftled- AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 11

12 ningsforbindelsen ligger helt fast vil Aabenraa Kommune vurdere i detaljer, om projektet giver anledning til ændring af kommuneplanrammer. Forholdet til kommuneplanrammer er nærmere belyst i miljørapporten. Lokalplanlægning Nærværende kommuneplantillæg offentliggøres samtidig med lokalplan nr. 103 for højspændingsstation Kassø med udvidelsesmulighed som led i projektet. Planlægningsbæltet berører flere områder omfattet af en gældende lokalplan. Planlægningsbæltet båndlægger arealer med begrænsninger i udnyttelsesmulighederne, hvilket potentielt kan konflikte med den eksisterende udnyttelse, eller med ejers eller kommunens fremtidige planer for udnyttelse og bebyggelse i overensstemmelse med en vedtaget lokalplan. For hovedparten af de lokalplanlagte områder inden for planlægningsbæltet, vurderes der at være ingen eller lille risiko for konflikt. Fire lokalplanlagte områder krydses af linjeføringer: lokalplan nr. 14/13 ved Kliplev, der er bebygget i dag, lokalplan nr. 72 til biogasanlæg og andre erhverv vest for Kliplev, samt lokalplan nr. 1/96 og nr. 006 ved Bov vest for motorvejen, der p.t. er ubebyggede arealer. I disse lokalplanområder kan der blive en potentiel konflikt mellem ny bebyggelse og linjeføringen, men det afhænger af den konkrete realiserede linjeføring og de enkelte grundejeres udnyttelse, drift og planer for grundene. Reservation af planlægningsbæltet medfører ikke i sig selv umiddelbar konflikt med gældende lokalplaner. Når den endelige linjeføring for luftledningsforbindelsen ligger helt fast vil Aabenraa Kommune vurdere i detaljer, om projekter giver anledning til dispensation eller udarbejdelse af nye lokalplaner ved de berørte lokalplaner. Forholdet til lokalplanlagte områder er nærmere belyst i miljørapporten for projektet og de tilhørende plandokumenter. Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde Aabenraa Kommune har i 2014 vedtaget en helhedsplan for Padborg erhvervsområde, der ligger op til justeringer og opgradering af den samlede struktur i det store erhvervsområde, bl.a. med justeringer af flere af områdets veje og bebyggelsesstrukturer. Intentionen er, at revidere flere af de i alt 15 lokalplaner i Padborg området og implementere helhedsplanens strukturer i 4-5 nye lokalplaner, der skal erstatte de hidtidige lokalplaner. Der er således ikke klarhed over endnu, hvordan disse kommende lokalplaner konkret udformes. Risikovirksomhed Planlægningsbæltet passerer mindre end 500 m fra planlagt biogasanlæg. Der skal derfor i henhold til Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomhed foretages en vurdering af, hvad planlægningen betyder for risikoforholdene. Aabenraa Kommune er risiko- og tilsynsmyndighed for det planlagte biogasanlæg ved Kliplev. I forbindelse med biogasanlæggets idriftsættelse skal kommunen derfor vurdere biogasanlæggets sikkerhedszone i forhold til de planlagte omgivelser, og eventuelt hører andre myndigheder, som fx Arbejdstilsynet og Beredskabsstyrelsen. Planlægning for højspændingsanlæg vurderes ikke umiddelbart som problematisk i forhold til risikovirksomhed, og baseret på erfaringer fra lignende typer anlæg vurderes det endvidere, at sikkerhedszonens begrænsninger som udgangspunkt ikke omfatter kortvarige anlægsarbejder men primært permanent bebyggelse anvendt til personophold. 12 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1

13 Ved fastlæggelse af den endelige linjeføring, vil detailprojektering og anlæg af master og ledninger ske i dialog med virksomheden og kommunen. AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 13

14 14 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1

15 Vedtagelsespåtegning Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune er vedtaget af Aabenraa byråd den 22. februar Forslaget er offentliggjort den 3. marts 2017 Pbv Thomas Andresen Borgmester Niels Johannesen Kommunaldirektør AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 15

16 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 Aabenraa Kommune Udarbejdet af Aabenraa Kommune, KME (Kultur, Miljø & Erhverv) i samarbejde med COWI. Offentliggjort den 3. marts Tryk: Aabenraa Kommune. Kort: Geodatastyrelsen og Aabenraa Kommune. Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til: Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aarbenraa Tlf

Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE

Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentlighedsperiode fra den xxx til den yyy 2017 KOMMUNEPLANTILLÆG Offentlighedsperiode Forslaget til kommuneplantillæg nr. 2 er offentliggjort

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE

TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE 2 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 56 TILLÆG NR. 56 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Der udlægges et nyt rammeområde 2.2.018.E, der

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 18. december 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg 31-10-2013 13/43936 Bostedet Kærlykke Kær Bygade 19 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til midlertidigt at opstille to pavilloner på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 26. september 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinjer og rammebestemmelser for Rammeområde HAMM.B4.03, HAMM.R1.01 og HAMM.C1.01 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 40 2 Tillæg nr. 40 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1 Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013 Ny ramme Bol.R.1 Billede fra MC-Camp Fyn. Her i anledning af Nimbus træf. Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 20.8.2013

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 For et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov. 2 Offentlig høring Dette forslag til ophævelse

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 95 Iller, Broager, der ligger på Slotsvej 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Vi vil gerne høre din mening 2

Vi vil gerne høre din mening 2 Debatoplæg VVM-redegørelse og kommuneplantillæg for opgradering af luftledningsforbindelse mellem Kassø og Frøslev til 400 kv, Aabenraa Kommune December 2015 1 INDHOLD Vi vil gerne høre din mening 2 Opgradering

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Lovliggørende Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 221 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Kløvermarken 5, 6300 Gråsten

Læs mere

Per Slothuus Tørsbølgade Gråsten

Per Slothuus Tørsbølgade Gråsten Per Slothuus Tørsbølgade 17 6300 Gråsten Landzonetilladelse til kombineret garage/carport/udhus på 141 m² på ejendommen matrikel nr. 90 Tørsbøl Kværs, der ligger på Tørsbølgade 17, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland.

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. Vejle Kommune Sendt pr. e-mail: post@vejle.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan 2009-2021 for

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune Herning Kommune Att. Lisbet Rørbæk Abildtrup Sendes pr. mail til: beklr@herning.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00086 Ref. GIOSI Den 19. december 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden

Læs mere

TILLÆG NR. 50 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE

TILLÆG NR. 50 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE Kommuneplantillæg TILLÆG NR. 50 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG AABENRAA KOMMUNE Forslag TILLÆG NR. 50 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune Lokalplanen er ikke i overensstemmelse

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Møllen skal nedtages senest et år efter, den er taget ud af drift.

Møllen skal nedtages senest et år efter, den er taget ud af drift. Allan Sarsgaard Hellesøvej 23, Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på matr.nr. 72 Holm, der ligger på Hellesøvej 23, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 21.

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

07-10-2013 13/31246. Eva Rosenørn og Peter Eskesen Fiskbækvej 37 6300 Gråsten

07-10-2013 13/31246. Eva Rosenørn og Peter Eskesen Fiskbækvej 37 6300 Gråsten 07-10-2013 13/31246 Eva Rosenørn og Peter Eskesen Fiskbækvej 37 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en ladebygning på 198 m² på ejendommen matr.nr. 92 Gråsten Gods, Gråsten- Adsbøl, der ligger

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Forslaget er fremlagt fra den er offentliggjort fra d. 15. december 2010 til og med d. 9.

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Luftfoto med afgrænsning af kommuneplantillægget Forslag December 2015 Redegørelse Baggrund Tillæg nr.

Læs mere

/ Steffan Mathiesen Tørsbølgade Gråsten

/ Steffan Mathiesen Tørsbølgade Gråsten 28-02-2013 12/55957 Steffan Mathiesen Tørsbølgade 51 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at nedrive eksisterende garage og opføre en ny på ejendommen matr.nr. 128 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Tørsbølgade

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

SVANE TEGN IVS Kløverlykke Sydals

SVANE TEGN IVS Kløverlykke Sydals SVANE TEGN IVS Kløverlykke 65 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre en ny garagebygning på ejendommen matr.nr. 143 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Østerbakken 19, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Thomas Kjær Jacobsen Møllegade Nordborg

Thomas Kjær Jacobsen Møllegade Nordborg Thomas Kjær Jacobsen Møllegade 93 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en ny garagebygning på ejendommen matr.nr. 519, Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 93, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 BØGESTRØM SKOLE NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 22 er administrativt endelig vedtaget og den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

/ Nørulf Bolig I/S Stolbro Gade Nordborg

/ Nørulf Bolig I/S Stolbro Gade Nordborg 24-06-2013 13/23198 Nørulf Bolig I/S Stolbro Gade 23 6430 Nordborg Lovliggørelse landzonetilladelse til solcelleanlæg på matr.nr. 7 Stolbro, Egen, der ligger på Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Sønderborg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog Aabenraa Kommune Sendt pr. e-mail: post@aabenraa.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Bo Hjorth Frandsen Bolette Frandsen Bejlhusvej 7 6330 Padborg! Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. august 2015 Sagsnr.: 14/34375 Ejendomsnr.: 4245 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Der må maksimalt opstilles tre skurvogne ad gangen, og skurene skal holde sig inden for et areal på ca. 15 x 15 meter.

Der må maksimalt opstilles tre skurvogne ad gangen, og skurene skal holde sig inden for et areal på ca. 15 x 15 meter. Service & Ejendomme Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille tre vogne til Naturbørnehaven Nørreskoven på matr.nr. 38, 39 og 40 Nørreskov, Egen Sønderborg Kommune har den 24.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere