DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år."

Transkript

1 Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads København K. Nakskov, den 25. marts Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl afholdt Aktieselskabet Lollands Bank sin ordinære generalforsamling i Vordingborg Uddannelsescenter, Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg. 1. Valg af dirigent. DAGSORDEN 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt fordeling af det disponible overskud eller dækning af tab. 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen: A) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil næste ordinære generalfor samling indenfor gældende lovning, at lade banken erhverve egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet note rede børskurs med mere end 10%. B) Vedtægtsændringer af 9, 12, 15 og Valg af medlemmer til repræsentantskabet. Følgende repræsentantskabsmedlemmer var på valg: Mogens Bloch, Torben Christoffersen, Bjarne Dibbern, Per Kamper Hansen, Kurt Black Jensen, Niels Lassesen, Jeanne Kruse, Knud Cordua Mortensen, Lars Møller Andersen, Jakob Mikkelsen, Jesper Popp, Søren Rasmussen, Morten Lynge Andersen (2), Torben Post Pedersen (2) og Ann Drachmann (1) (1) Iflg. vægterne kan der ikke ske genvalg. (2) Ønsker ikke genvalg. 6. Valg af revisor.

2 Generalforsamlingens afvikling forløb således: Ad punkt 1: Bankens formand Preben Pedersen bød velkommen og foreslog advokat Jeppe Søndergaard, Maribo som dirigent. I sin indstilling af dirigent lagde formanden vægt på, at dirigenten var velinformeret om de punkter der skulle behandles, således af generalforsamlingen blev afviklet på ordentlig vis. Formanden spurgte om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet, hvorfor advokat Jeppe Søndergaard blev valgt som dirigent. Advokat Jeppe Søndergaard takkede for valget, gennemgik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad punkt 2: Formand Preben Pedersen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil i sin fulde ordlyd være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 26. marts 2015 inden kl , men hovedpunkterne fra beretningen refereres således: Præsentation af bestyrelsen. Forklaring til årets tabsreservation på 113 mio. kr. Processen med samkøring efter fusionen af Vordingborg Bank og Lollands Bank, herunder ændringen i filialnettet, personalereduceringen og de forventede synergier fra fusionen, som gennem 2014 er opjusteret fra skønsmæssigt 10 mio. kr. til nu i niveauet 20 mio. kr. årligt. Reducering i antallet af bestyrelsesmedlemmer. Ledelsens aflønning. Hvorfor bestyrelsen indstillede til generalforsamlingens godkendelse, at der ikke blev udbetalt udbytte for Konklusion på fusionen med Vordingborg Bank. Finanstilsynets kontrolarbejde. Forventningerne til Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen? Der var ingen spørgsmål til beretningen, hvorefter dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning var taget til generalforsamlingens efterretning og godkendt, herunder godkendelse af ledelsens aflønning. Ad punkt 3: Bankdirektør Anders F. Møller gennemgik den reviderede årsrapport for 2014, som indstillede til generalforsamlingen, at der ikke blev udbetalt udbytte for Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til årsrapporten? Handelsskolelærer Per Gug-Kjeldsen havde følgende spørgsmål: - Argumenterede for at de seneste 5 års resultater var positivt påvirket af kursreguleringer og uden disse var resultaterne negative?

3 - Nu da bestyrelsen indstiller at stemmeretsbegrænsningen skal ophæves, hvorfor vælges bankens bestyrelse så af repræsentantskabet og ikke på generalforsamlingen? - Ville gerne have en forklaring på Finanstilsynets påbud på 18 sider fra januar 2015 på manglende opgørelse af belåningsværdier i bankens 2013-regnskabet? - Hvorfor vælges revisor ikke blandt flere? Formanden besvarede spørgsmålene: Ad punkt 1: Udover normal udlån består bankens normale drift også i placering af likviditetsoverskud, hvorfor kursgevinst er en naturlig del af bankens indtjening. Ad punkt 2: Tager sit afsæt i bankens vedtægter, hvortil der henvises. Ad punkt 3: Blev besvaret med følgende eksempel: Til banken er pantsat et ejerpantebrev på nominelt kr , hvilket ikke siger noget om ejerpantebrevets belåningsværdi. Netop denne belåningsværdi havde banken ikke fysisk mulighed for at opgøre ved årsskiftet eller 10 dage efter fusionsdatoen. Den manglende oplysning af belåningsværdien havde ingen driftsmæssig betydning, idet belåningsværdien var en noteoplysning. Ad punkt 4: Bankens revisor er et revisionsfirma med et stort antal statsautoriserede revisorer med revisionskompetence indenfor den finansielle sektor, hvorfor banken ved skift af revisorer under samme firma ikke finder der bliver noget afhængighedsforhold. Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål? Entreprenør Palle Stryhn, Nykøbing F. udtrykte i kraftige negative toner, at bankens formand og direktør ved den ekstraordinære generalforsamling i december 2013 havde udtalt, at der ingen lig var i lasten ved fusionen med Vordingborg Bank. Palle Stryhn fortsatte: At det nu stod klart for enhver, at det var en håndfuld landbrugskunder i banken der kostede den store tabsreservation. Palle Stryhn fandt derfor ikke formand og direktør var deres pladser værdige, idet man i december 2013 havde fyldt aktionærerne med blår i øjnene. Formanden gav følgende besvarelse: Jeg kan ikke kommentere på enkeltengagementer, men jeg finder bankens ledelse har gjort det der kunne og skulle gøres før fusionen.

4 Dirigenten spurgte om der var flere der havde spørgsmål? hvilket ikke var tilfældet. Derefter konstaterede dirigenten at årsrapporten og herunder at der ikke blev udbetalt udbytte for 2014 var taget til generalforsamlingens efterretning og hermed godkendt. Ad punkt 4: Behandling af indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen: A. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - indenfor gældende lovgivning, at lade banken erhverve egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10%. Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om der var ønske om skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten konstaterede således at forslaget var taget til generalforsamlingens efterretning og hermed godkendt. B. Vedtægtsændringer i 9, 12, 15 og 22. Rødt udgik. Grønt blev vedtaget. 9 - Stemmeret udøves således: Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme. dog kan ingen aktionær udøve stemmeret for mere end 1 % af den samlede aktiekapital / stemmer Repræsentantskabet består af et af bestyrelsen efter indhentet udtalelse fra repræsentantskabet fastsat antal medlemmer, dog mindst 20 og højest Bankens første repræsentantskab efter vedtagelsen af fusionen mellem banken og Vordingborg Bank A/S, CVR-nr ( Fusionen ), skal bestå af medlemmerne af bankens repræsentantskab forud for vedtagelsen af Fusionen. Derudover forventes medlemmerne af Vordingborg Bank A/S repræsentantskab eksisterende forud for Fusionen valgt på generalforsamlingen, hvor Fusionen vedtages, for en valgperiode svarende til den resterende del af det pågældende repræsentantskabsmedlems valgperiode i Vordingborg Bank A/S repræsentantskab 15 - De aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, og valget tilrettelægges således, at der hvert år mindst er et bestyrelsesmedlem på valg. Bestyrelsesmedlemmer, der vælges til bankens første bestyrelse efter gennemførelsen af Fusionen, kan dog vælges for en kortere periode end 3 år Forestående vedtægter er vedtaget på bankens stiftende generalforsamling den 9. februar 1907 med senere ændringer, senest på generalforsamlingen den 4. december marts Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til forslag A: Fra salen spurgte Tanja Olsen, Lundby om hun kunne få en forklaring på, hvad der lå i forslaget? Direktøren suppleret af formanden redegjorde for at det var en årlig kutymemæssigt bemyndigelse, der blev givet til bestyrelsen, der giver mulighed for i særlige tilfælde at kunne opkøbe

5 egne aktier. Supplerende blev oplyst, at eventuel erhvervelse til enhver tid kræver Finanstilsynets tilladelse. Dirigenten spurgte om der var yderligere spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter forslaget blev vedtaget. Dirigenten oplyste at han vil tage forslagene under punkt B bagfra og spurgte om der var spørgsmål til forslagene? Der var ingen spørgsmål til 22, 15 og 12, hvorefter forslagene blev vedtaget uden afstemning. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til 9? Alex Jørgensen, (bopæl ikke oplyst) spurgte om der var nogen som skulle opkøbe banken? Formanden besvarede det med samme formulering som i beretningen, at det var god selskabsledelse, at hver aktie havde 1 stemme ude begrænsning. Dirigenten spurgte om der var yderligere spørgsmål? Tanja Olsen, Lundby spurgte om stemmeretsbegrænsningen ikke kunne være højere end 1%? Formanden besvarede dette med, at banken alene har 1 aktionær med knapt 10% ejerskab. Bankens aktier er en slags folkeaktier, idet aktierne er fordelt på mere end aktionærer. Dirigenten spurgte om der var yderligere spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten spurgte om der var nogen der stemte imod forslaget eller ønskede skriftlig afstemning? Dette var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten konstaterede at forslaget var taget til generalforsamlingens efterretning og hermed godkendt. Ad punkt 5: Dirigenten redegjorde for, at repræsentantskabet havde godkendt bestyrelsens indstilling om, at repræsentantskabet skulle være på 38 repræsentantskabsmedlemmer, hvoraf følgende repræsentantskabsmedlemmer - der var på valg - var villige til genvalg: Mogens Bloch Bjarne Dibbern Kurt Black Jensen Jeanne Kruse Lars Møller Andersen Jesper Popp Torben Christoffersen Per Kamper Hansen Niels Lassesen Knud Cordua Mortensen Jakob Mikkelsen Søren Rasmussen Dirigenten konkluderede herefter, at de anførte personer var valgt til bankens repræsentantskab. Ad punkt 6: Dirigenten indstillede på bestyrelsens vegne valg til revisor: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København.

6 Dirigenten spurgte om der var andre forslag: Det var ikke tilfældet hvorfor forslaget var taget til generalforsamlingens efterretning og Deloitte hermed valgt som bankens revisor. Repræsenterede aktionærer og stemmer Der var tilmeldt 408 aktionærer til generalforsamlingen, hvoraf 360 var fremmødt og de repræsenterede stemmer. Supplerende oplysninger Der fremkom i øvrigt ikke informationer eller andet, der kan have indflydelse på kursdannelsen af bankens aktier. Henvendelse vedr. denne selskabsmeddelelse kan rettes til bankens direktør Anders F. Møller på tlf eller på eller til bankens formand Preben Pedersen på tlf eller på Med venlig hilsen LOLLANDS BANK Preben Pedersen Formand

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere