Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002"

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

2 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i ,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes Københavns Lufthavns position som Skandinaviens største Københavns Lufthavn kåres til verdens bedste af IATA og passagererne Ny aftale om regulering af trafikafgifterne i Københavns Lufthavn indgås mellem Københavns Lufthavne og luftfartsselskaberne. Aftalen er gældende for perioden 2003 til og med 2005, hvor trafikafgifterne i Københavns Lufthavn årligt reguleres med 2,75 procent Indvielse af nyt shoppingcenter, Atrium. Københavns Lufthavn har i dag et af de største shoppingområder i en europæisk lufthavn I forbindelse med det kinesiske lufthavnsselskab Hainan Meilan Airport Company Ltd. s notering på fondsbørsen i Hong Kong erhverves 20 procent af selskabets aktiekapital Ny udbyttepolitik vedtages, således at der fremover sigtes mod en payout ratio på minimum 25 procent Køb af egne aktier svarende til 2,43 procent af den samlede aktiekapital på nominelt DKK 910 mio. Ved årets udgang udgør Københavns Lufthavnes egen beholdning i alt 2,45 procent af den samlede aktiekapital

3 Hovedtal Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal Nøgletal EBITDA-margin 56,4% 55,3% 59,7% 56,9% 56,6% EBIT-margin 34,4% 32,2% 37,2% 36,0% 37,7% Aktivernes omsætningshastighed 0,31 0,29 0,28 0,29 0,32 Afkastningsgrad 10,8% 9,4% 10,4% 10,4% 12,0% Egenkapitalforrentning 10,7% 11,0% 15,7% 15,2% 18,4% Soliditetsgrad 38,0% 36,9% 39,8% 37,6% 37,3% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 38,2 37,9 48,0 41,0 43,0 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 90,2 89,6 95,3 82,6 77,8 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,4 358,4 325,9 286,6 251,0 Payout ratio 35,0% 26,5% 19,8% 22,0% 19,8% Udbytte i DKK pr. aktie á DKK ,38 10,00 9,50 9,00 8,50 NOPAT margin 22,0% 24,0% 27,7% 25,2% 27,2% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,28 0,29 0,31 0,34 0,39 ROCE 6,2% 7,0% 8,7% 8,5% 10,7% Nøgletalsdefinitioner findes bagest i rapporten.

4 FORDELING AKTIVER FORDELING PASSIVER Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Debitorer Likvider Hensættelser Egenkapital Lån Andre passiver Immaterielle anlægsaktiver Andre aktiver Nettoomsætning og EBIT-margin (DKK mio.) Resultat før skat og afkastningsgrad (DKK mio.) % % % 30% 25% % 8% 20% 300 6% % 10% 5% % 2% % % Nettoomsætning EBIT-margin Resultat før skat Afkastningsgrad Egenkapital og soliditetsgrad (DKK mio.) Resultat pr. aktie á DKK 100 og payout ratio (DKK mio.) % 50 40% % 30% 25% 20% 15% 10% 5% % 30% 25% 20% 15% 10% 5% % % Egenkapital Soliditetsgrad Resultat pr. aktie á DKK 100 Payout ratio

5 Indhold Ledelsesberetning Den administrerende direktør har ordet 5 Vision: Verdens bedste lufthavnspartner 6 Trafikudviklingen Segmentbeskrivelse 14 Miljø 20 Medarbejderforhold 21 Aktien 23 Koncern- og årsregnskab Regnskabsberetning 30 Regnskabspraksis 42 Resultatopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 56 Egenkapitalopgørelse 57 Noter 59 Regnskabspåtegninger 74 Bestyrelse 78 Direktion 81 3

6

7 Stabilitet i en turbulent tid 2002 var et turbulent år for verdensøkonomien. Luftfartsindustriens forudsætninger forandrede sig hurtigt og radikalt. Ændrede rejsevaner og en anderledes konkurrencesituation skabte nye markedsvilkår, som også Københavns Lufthavne måtte forholde sig til. I Københavns Lufthavne oplever jeg, at vi var godt rustet. Vi var klædt på til hurtigt at kunne omstille os til den nye situation, for selv om det er klart, at voldsomme, udefrakommende begivenheder har omkostninger, vil de fleste sikkert være enige i, at Københavns Lufthavne slap nådigt. Vi turde holde fast i den langsigtede strategi på både det kommercielle og det internationale område vi fuldendte byggeriet af det nye shoppingområde, Atrium, og vi købte os ind i den kinesiske lufthavn Hainan Meilan, som gav os adgang til et stort marked i vækst. I forhold til de øvrige nordiske lufthavne, som vi sammenligner os med, har Københavns Lufthavn i 2002 klaret sig bedst. Vi havde som den eneste af de tre store lufthavne i Skandinavien en positiv vækst i 2002, og derved har vi fastholdt vores position som den største skandinaviske lufthavnsoperatør og det største trafikale knudepunkt i Nordeuropa. IATA luftfartsselskabernes internationale organisation og passagerer kårede os i 2002 til verdens bedste lufthavn. Københavns Lufthavn fik blandt andet points for det samlede indtryk, stemningen i lufthavnen, udbuddet af flyforbindelser til byer i Europa og på, at det er nemt at finde rundt. Turbulens er i dag et grundvilkår, som vi må lære at leve med. For Københavns Lufthavne ligger fremtidens succes derfor i, hvordan vi forbereder os organisatorisk og forretningsmæssigt, så vi også fremover har noget at stå imod med. Vi forventer i 2003 at videreføre en stabil udvikling med baggrund i den platform, der er skabt. Niels Boserup Adm. direktør 5

8 Vision: Verdens bedste lufthavnspartner Vision 6 VERDENS BEDSTE Forventningerne er høje, når passagerer kommer til Københavns Lufthavn. Dette er en kompliment og samtidig en udfordring, som deles med lufthavnens partnere. Flyselskaber, handlingselskaber og butiksejere er blot eksempler på de mange aktører, der sammen med Københavns Lufthavne præger passagerernes oplevelse. En oplevelse, der genskabes 365 dage om året, og som ikke er nogen nem opgave. Hvis blot ét af de mange selskaber undlader at leve op til sit ansvar, påvirker det passagerens helhedsindtryk. Københavns Lufthavne glæder sig over de høje forventninger, men er også overbevist om, at indfrielsen af forventningerne kun kan ske ved at skabe partnerskaber på tværs af den komplicerede kæde af virksomheder og aktører, som er afgørende for brugerens oplevelse. Det gælder i Københavns Lufthavn såvel som i andre lufthavne, hvor Koncernen er partner. Københavns Lufthavnes vision er ikke at være verdens største. Det er ikke at vokse eller udbredes for enhver pris. Som lufthavnspartner er Københavns Lufthavne optaget af, hvad der skal til for at drive en god forretning uden at gå på kompromis med kvaliteten. Visionen er derfor at være verdens bedste lufthavnspartner. PARTNER En lufthavn er samlingssted for mange forskellige virksomheder, medarbejdere og leverandører, der med hver deres kompetencer bidrager til at skabe oplevelsen. Verdens bedste lufthavnspartner tager aktivt ansvar for, at de mange aktører spiller sammen. For at blive en god partner kræver det lyst og vilje til at lytte og til at skabe resultater. Køben- havns Lufthavne har både lysten og viljen til aktivt at tage ansvar for at koordinere aktiviteterne overfor de mange interessenter. Passagererne overskud til den ekstra oplevelse Der lyttes til passagererne gennem interviews og den daglige kontakt. Passagererne kan kun få den gode oplevelse, hvis alt det grundlæggende er i orden. Den tid som passagererne tilbringer i Københavns Lufthavn skal respekteres som kvalitetstid. I samarbejde med lufthavnens partnere arbejdes der på at optimere den samlede lufthavnsoplevelse. Derfor måles sikkerhedspersonalet på evnen til uden at slække på sikkerheden at kontrollere passagererne uden at skabe lange kødannelser. En lufthavn skal på alle områder være præget af effektivitet og sikkerhed, men gerne således, at passagererne ikke har fokus på det. Det giver overskud til den ekstra oplevelse, som eksempelvis shoppingcentret byder på. Eller tid til at nyde kunst og design og den atmosfære, som Københavns Lufthavn også er kendt for. Kunderne og samarbejdspartnerne respekt og vilje til dialog Københavns Lufthavnes kunder og samarbejdspartnere spænder vidt. Deres behov og ønsker er forskellige, og Koncernen skal kunne forstå og vurdere disse. Det kræver den fokusering, der er taget højde for i Københavns Lufthavnes organisationsstruktur, som er opbygget om Koncernens primære segmenter. Københavns Lufthavne udviser respekt for kunder og samarbejdspartneres kulturer og kompetencer

9 og anerkender, at de besidder en ekspertise indenfor deres felt, som Koncernen ikke selv har til rådighed. Samtidig anvendes Københavns Lufthavnes egen knowhow til at rådgive partnere. Der bliver taget aktivt ansvar for at målene nås som ejer og udvikler af velfungerende, effektive og passagervenlige lufthavne. Medarbejderne tegner Københavns Lufthavne som partner En partner er ikke bedre end sine medarbejdere. Det er Koncernens medarbejdere, der gennem relationerne til passagererne og til interne såvel som eksterne samarbejdspartnere tegner billedet af Københavns Lufthavne som partner. Det stiller store krav. Københavns Lufthavn er en spændende arbejdsplads. Kun få steder opleves en så direkte kontakt til produktionen, som det er tilfældet for medarbejderne i Københavns Lufthavn: gennem det daglige arbejde, som passager og som kunde. En stor andel er endda nabo til lufthavnen. Det er rart at være stolt af sin arbejdsplads og let at engagere sig i den. Dialogen foregår dagligt på mange niveauer og følges op med udviklings- og medarbejdersamtaler. 7

10 KERNEKOMPETENCER Københavns Lufthavne har opbygget en række kernekompetencer, der medvirker til at omsætte visionen til virkelighed. De væsentligste kompetenceområder falder indenfor driftseffektivitet, fleksibel udnyttelse og udbygning af kapaciteten samt optimering af de kommercielle aktiviteter. Driftseffektivitet Centralt står en forøgelse af Koncernens omsætning uden en parallel forøgelse af omkostningerne med en øget effektivitet til følge. Antallet af passagerer pr. medarbejder var umiddelbart efter Københavns Lufthavnes omdannelse til aktieselskab i og i En medvirkende årsag hertil er en fleksibel udnyttelse af personalet på tværs af fagområderne. En gruppe medarbejdere har en arbejdsdag ligeligt fordelt mellem servicearbejde i terminalerne og opgaver i security-afdelingen, og en lignende ordning er etableret for de medarbejdere, der tager sig af service- og sikkerhedsfunktioner knyttet til afviklingen af flytrafikken. Her arbejder man med fleksibel udnyttelse af fagområderne på den måde, at en medarbejder eksempelvis den ene dag arbejder med den tekniske drift og den anden dag med bustransporten. Fordelen ved sådanne ordninger er, at Københavns Lufthavne får dedikerede medarbejdere, som kan arbejde fleksibelt i flere forskellige funktioner. Der opereres med en 10-årig rullende investeringsplan, som løbende justeres i overensstemmelse med de behov, som forventningerne til trafikudviklingen tilsiger. Investeringsplanen er i høj grad baseret på fleksible og etapevise løsninger, som gør det muligt at reagere hurtigt på ændringer i kapacitetsbehovet. Projekter vil kun blive igangsat, såfremt de drifts- og konkurrencemæssige forudsætninger herfor er opfyldt. Kommercielle aktiviteter Det kommercielle område er en væsentlig del af Københavns Lufthavnes forretningsaktiviteter. På baggrund af detaljerede analyser af passagertyperne i Københavns Lufthavn udvikles butikskoncepter, der modsvarer kundegrupperne og som dermed skaber det største kommercielle potentiale og den højst mulige omsætning pr. passager. Den konceptuelle tankegang bag de kommercielle aktiviteter er senest overført til shoppingcentret i lufthavnen i Cancun, Mexico, der i dag har høj vækst i den kommercielle omsætning. Kapacitetsudnyttelse og udbygning Københavns Lufthavne har udviklet kompetencen til at udnytte den eksisterende kapacitet og tilføre ny kapacitet af høj kvalitet på fleksibel vis og med begrænset anvendelse af kapital. Vision 8

11 Trafikudviklingen 2002 Med en passagervækst på 0,7 procent og et samlet passagertal på 18,3 mio. i 2002 fastholdt Københavns Lufthavn sin position som Skandinaviens største. I 2002 var 47 procent af passagererne i Københavns Lufthavn transferpassagerer, det vil sige rejsende, der skifter fly. Københavns Lufthavn er dermed det største trafikale knudepunkt i Nordeuropa og målt på andelen af transferpassagerer ud af det samlede antal passagerer den næststørste transferlufthavn i Europa, kun overgået af lufthavnen i Frankfurt. I 2002 steg andelen af udenrigs rutepassagerer med 2,9 procent svarende til et samlet antal udenrigs rutepassagerer på 15,4 mio. Antallet af charterpassagerer faldt med 11,8 procent til 1,2 mio., og antallet af indenrigspassagerer faldt med 7,9 procent til 1,7 mio. OPERATIONER Antallet af starter og landinger for passagerfly i Københavns Lufthavn er i 2002 faldet med 6,6 procent i forhold til Tilbagegangen modsvares delvis af, at lufthavnen beflyves af større passagerfly end tidligere. Således er tonnagen kun faldet med 4,4 procent i forhold til 2001, hvilket i stor udstrækning skyldes effekten af indsættelsen af SAS nye og større fly. DEN INTERSKANDINAVISKE TRAFIK De interskandinaviske ruter udgør en vigtig del af trafikunderlaget i Københavns Lufthavn, dels fordi de tilfredsstiller lokalmarkedernes transportbehov, dels fordi de sikrer væksten i det samlede trafiksystem. Et effektivt fødesystem til Københavns Lufthavn genererer således øget interkontinental og europæisk trafik. I 2002 havde Københavns Lufthavn afgange til 24 destinationer i Norden, eksklusiv Grønland og Færøerne. Den interskandinaviske trafik stod i 2002 for 27,9 procent af den samlede trafik. Trafikken til Sverige faldt i 2002 med 9,5 procent. Dette kan især tilskrives den svage svenske økonomi, men også at en fortsat større del af de sydsvenske passagerer ankommer til lufthavnen med tog og bil. Derved bliver disse passagerer registreret som lokalt afgående passagerer og ikke som transferpassagerer. Såvel trafikken på de mindre, svenske destinationer som ruten til Stockholm blev ramt. I 2002 steg trafikken til Norge med 8,9 procent. Oslo-trafikken alene tegnede sig for en stigning på 8,8 procent, hvilket primært skyldes Sterlings opstart af lavprisoperationer på ruten fra marts Trafikken til Finland steg i 2002 med 18,4 procent. Væksten til Finland kan især tilskrives Air Botnia, som i 2002 forøgede antallet af frekvenser til Helsinki. Air Botnia føder primært trafik til SAS trafiksystem i Københavns Lufthavn. DEN EUROPÆISKE TRAFIK De største passagerstrømme i den europæiske trafik går mellem København og de for det danske erhvervsliv vigtige europæiske forretningscentre som London, de større tyske byer samt Paris, Amsterdam og Bruxelles. Den europæiske trafik omfatter desuden al trafik til Øst- og Sydeuropa samt Baltikum. I 2002 havde Københavns Lufthavn afgange til 66 destinationer i Europa (eksklusiv Norden). Den europæiske trafik steg i 2002 med 1,7 9

12 procent og udgjorde dermed 54,0 procent af den samlede trafik. Stigningen skyldes primært øget trafik til Baltikum, Sydeuropa og de større trafikale knudepunkter i den nordvestlige del af Europa. Trafikken til Fjernøsten udviklede sig ligeledes positivt med en stigning i trafikken til Bangkok på 17,2 procent og en stigning i trafikken til Tokyo på 35,1 procent. Kina er et strategisk vigtigt marked for SAS, og i 2002 steg trafikken på ruten til Beijing med 41,2 procent. I 2002 blev ruterne mellem København og Delhi, Toronto samt Tel Aviv nedlagt. Air Canada forventes dog at genstarte på ruten til Toronto fra og med sommerprogrammet INDENRIGSTRAFIKKEN I 2002 fortsatte tendensen med fald i indenrigstrafikken. Således faldt antallet af indenrigspassagerer i forhold til 2001 med 7,9 procent fra 1,9 mio. til 1,7 mio. Tilbagegangen skyldes først og fremmest det ændrede rejsemønster som følge af den forbedrede infrastruktur med broen over Storebælt. Indenrigstrafikken udgjorde i ,4 procent af den samlede trafik. DEN INTERKONTINENTALE TRAFIK De interkontinentale ruter betjener trafikstrømmene mellem Københavns Lufthavn og Nordamerika, Asien, Afrika, Sydamerika og Mellemøsten. I 2002 havde Københavns Lufthavn afgange til 19 interkontinentale destinationer. Den interkontinentale trafik udgjorde i ,7 procent af den samlede trafik. Trafikken til USA udviklede sig positivt med en stigning i 2002 på 34,4 procent. Stigningen skete primært på ruten til Washington, der åbnede i maj 2001, og på ruten til New York, hvor en del af stigningen kan tilskrives, at SAS lukkede ruten mellem Oslo og New York ultimo oktober CHARTERTRAFIKKEN I 2002 faldt antallet af charterrejsende i forhold til 2001 med 11,8 procent fra 1,4 mio. til 1,2 mio. passagerer. Chartertrafikken udgjorde i ,6 procent af den samlede trafik. De senere år har været præget af et mindre udbud af charterrejser som følge af et ændret feriemønster i retning af færre pakkerejser og flere individuelt rejsende. Dette har betydet, at turoperatørerne i stigende omfang gør brug af ordinære ruteselskaber herunder lavprisselskaber i stedet for traditionelle charteroperatører. Rejsende på sådanne charterrejser bliver i Københavns Lufthavnes statistik registreret som rutepassagerer og ikke som charterpassagerer. Trafikudviklingen 2002 UDVIKLINGEN I MARKEDET FOR LAVPRISTRAFIK Igennem de senere år har de etablerede flyselskaber oplevet en øget konkurrence fra lavprisselskaber, som er de ruteselskaber, der i kraft af deres fokus på omkostninger bruger pris som den væsentligste konkurrenceparameter. Konkurrencen mellem de etablerede selskaber og lavprisselskaberne finder hovedsagelig sted på den trafik, som foregår på en enkelt strækning punkt til punkt trafik i modsætning til transfertrafikken, som er en vigtig del af de etablerede flyselskabers produkt. I Københavns Lufthavn har lavprisselskaberne Sterling, Virgin og easyjet i de senere år, udover at udvide markederne, også vundet markedsandele. I 2002 udgjorde lavpristrafikken således 3,3 procent 10

13 af totaltrafikken og 3,6 procent af rutetrafikken mod henholdsvis 2,1 procent og 2,2 procent i Væksten i lavpristrafikken i Københavns Lufthavn var i ,7 procent, og antallet af passagerer er steget til det dobbelte på 2 år. Stigningen skyldes først og fremmest Sterlings introduktion af lavpristrafik til en lang række sydeuropæiske destinationer. Muligheden for billigbilletter med lavprisselskaberne har som ovenfor nævnt medført et ekstraordinært fald i antallet af charterpassagerer. FRAGTTRAFIKKEN I 2002 håndterede Københavns Lufthavn i alt tons fragt. Fragtmængden faldt 1,4 procent i forhold til Antallet af all-cargo flights faldt med 26,3 procent og den samlede tonnage med 12,3 procent. Faldet i fragtmængden skyldes i stor udstrækning, at ekspresselskabet UPS fra 1. april 2002 flyttede sine operationer til Malmø/ Sturup samt at en række mindre ruter er indstillet som følge af den forbedrede infrastruktur over Storebælt og Øresund. Passagerer fordelt Passagerer på regioner fordelt 2002på regioner 2002 Interskandinaviske DKK'000 Andel ,9% ,4% Europæiske ,0% ,7% Interkontinentale ,7% ,2% Indenrigs ,4% ,9% Total % ,7% 11

14 12

15 13

16 Segmentbeskrivelse Fra 2002 har Koncernen valgt at rapportere segmentoplysninger opdelt på forretningsaktiviteterne Trafik, Kommerciel og International. Segmenter (DKK mio.) TRAFIK Ekstern omsætning (DKK mio.) Driftsresultat (DKK mio.) 282 Forretningsområdets aktiver (DKK mio.) Antal ansatte, gennemsnit for året Forretningsgrundlag Trafik omfatter de aktiviteter og funktioner, som lufthavnene i Kastrup og Roskilde stiller til rådighed for at luftfartsselskaberne kan afvikle flytrafikken, herunder de faciliteter, som passagerernes passage gennem disse lufthavne nødvendiggør. Trafik Omsætning Driftsresultat -21 International Kommerciel 20 De trafikrelaterede indtægter består af passager-, start- og opholdsafgifter og dækker benyttelse af en række fælles faciliteter i lufthavnene i Kastrup og Roskilde, herunder bygninger, passagerfaciliteter, baner og rulleveje til flyene. Segmentbeskrivelse 14 MÅLSÆTNINGER Trafik og Kommerciel Københavns Lufthavne vil fortsat arbejde for at være blandt markedets førende, når det gælder innovation, kundetilfredshed og økonomisk afkast gennem videreudvikling af Koncernens kernekompetencer. International Med fokus på Shareholder Value vil Københavns Lufthavne søge at skabe yderligere udvikling og økonomisk vækst ved at udnytte Koncernens kompetencer i forbindelse med investeringer i udenlandske lufthavne. Modellen for regulering af taksterne i Københavns Lufthavne bygger på en aftale indgået mellem Københavns Lufthavne og Trafikministeriet i Læs mere om reguleringsmodellen på i hovedtræk Ny takstaftale Københavns Lufthavne indgik i 2002 en ny aftale med de danske luftfartsselskaber og IATA, som repræsentant for de udenlandske luftfartsselskaber, om regulering af trafikafgifterne i Københavns Lufthavn. Den nye aftale er gældende fra 2003 til og med Det er aftalt, at trafikafgifterne i Københavns Lufthavn årligt reguleres med 2,75 procent.

17 Takstregulering januar januar januar 2005 Passagerafgifter 4,00% 4,00% 4,00% Startafgifter 1,50% 1,50% 1,50% Opholdsafgifter 1,50% 1,50% 1,50% Samlet takststigning 2,75% 2,75% 2,75% Hvis myndighederne i aftaleperioden pålægger Københavns Lufthavne væsentlige omkostninger til ændrede sikkerhedsforanstaltninger er det mellem parterne aftalt, at trafikafgifterne - forudsat Trafikministeriets godkendelse - kan stige mere end den aftalte regulering. security-afdelingen i særdeleshed var stærkt involveret i såvel planlægning som praktisk afvikling af en lang række møder i forbindelse hermed. Ved afviklingen af topmøderne i Bella Center stod Københavns Lufthavns sikkerhedsmedarbejdere for eftersyn af både deltagere og gæster. Trafikafgifterne i Roskilde Lufthavn berøres ikke af aftalen. Aftalen er et udtryk for en fortsættelse og styrkelse af et konstruktivt samarbejde mellem Københavns Lufthavne og luftfartsselskaberne, der nu for den anden 3-årige periode i træk har muliggjort enighed mellem parterne om en balanceret aftale vedrørende prisudviklingen i Københavns Lufthavn. Gratis information om flyselskabernes billigbilletter Som led i tilpasningen af kommunikationen til den nye markedsstruktur lancerede Københavns Lufthavne i 2002 Flyv billigt fra Kastrup på Koncernens hjemmeside. Ordningen indebærer, at Københavns Lufthavne i dag på som en service for passagererne tilbyder flyselskaberne gratis at informere om lavprisflybilletter med afrejse fra Københavns Lufthavn. Security I 2002 blev skærpelsen i sikkerhedsberedskabet, der blev indført efter 11. september 2001, stort set opretholdt. Konkret har det i Københavns Lufthavn betydet, at sikkerhedsniveauet for indenrigspassagerer permanent er blevet hævet til samme niveau som for udenrigspassagerer. Fra 2003 kræver myndighederne på europæisk plan 100 procent sikkerhedseftersyn af al indskrevet bagage. Dette har været standard i Københavns Lufthavn siden september Arbejdet med sikkerhed var i andet halvår 2002 præget af EU-formandskabet. Københavns Lufthavn i almindelighed og Udbygning af Roskilde Lufthavn Som konsekvens af den øgede efterspørgsel på lavprisrejser har Københavns Lufthavne løbende overvejet muligheden for at anvende Roskilde Lufthavn til lavprislufthavn. Dette vil imidlertid kræve en udbygning af baneanlægget, der i dag er for smalt og for kort til de flytyper, som lavprisselskaberne anvender. I dag kan banesystemet eksempelvis højst beflyves af mindre Boeing 737-typer. Siden efteråret 2002 har Københavns Lufthavne deltaget i en arbejdsgruppe, der skal vurdere mulighederne for og omkostningerne ved at gennemføre en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurdering 15

18 Segmentbeskrivelse af Virkningerne på Miljøet), som er nødvendig forud for en eventuel udvidelse af Roskilde Lufthavn. Omkostningerne ved de nødvendige udbygninger af banesystemet, afgangshallen og parkeringsanlægget samt de øgede omkostninger til drift og vedligeholdelse forudsættes i givet fald dækket på forretningsmæssig vis af den øgede beflyvning. KOMMERCIEL Ekstern omsætning (DKK mio.) 877 Driftsresultat (DKK mio.) 476 Forretningsområdets aktiver (DKK mio.) Antal ansatte, gennemsnit for året 475 Forretningsgrundlag Kommerciel omfatter de faciliteter og services, som passagerer og andre tilbydes, herunder parkeringsfaciliteter, butikker, restauranter, hvileområder, lounges og hotel. Aktiviteterne er i langt de fleste tilfælde koncessioneret til private forretningsdrivende. Endvidere omfatter forretningsområdet udlejning af Københavns Lufthavnes bygninger, lokaler og arealer til koncerneksterne lejere. I Københavns Lufthavn er der i alt 11 toldfrie butikker og 37 specialbutikker foruden i alt 22 restauranter fordelt på airside og landside. I Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn er der til eksterne lejere udlejet m 2 etageareal og m 2 jordareal, heraf m 2 landbrugsareal. Den eksterne omsætning i det kommercielle segment består af koncessionsindtægter, lejeindtægter fra udlejning af bygninger, lokaler og arealer samt hoteldrift i hovedtræk Nyt shoppingkoncept I juni 2002 slog Københavns Lufthavne og koncessionshaveren The Nuance Group dørene op til et nyt shoppingcenter, Atrium, der er bygget efter shop-in-shop-princippet med 18 butikker samlet under et og med et samlet areal på m 2. Det nye shoppingområde har medvirket til at befæste og fremtidssikre Koncernens og Københavns Lufthavns shoppingcenters internationale topplacering. I oktober 2002 blev The Nuance Group således af det internationale rejsemagasin Frontier Magazine tildelt prisen som Airport Retailer Of The Year, netop på grund af Atrium. Det var hermed første gang i 5 år, at en europæisk lufthavn tildeltes denne pris. Københavns Lufthavne planlægger i de kommende år at modernisere og udbygge den øvrige del af shoppingcentret, og Atrium indgår som et meget væsentligt og centralt element i første fase af denne proces. Ny differentieret parkeringsordning I 2002 blev det lettere at finde den parkeringsplads, der passer behov og pengepung bedst. Her blev det nemlig muligt for passagererne i Københavns Lufthavn at vælge mellem den billige økonomiparkering og den dyrere businessparkering. Samtidig introduceredes et særligt ferietilbud for de passagerer, der skal ud at rejse 1 eller 2 uger. Det er Lufthavnsparkeringen København A/S, der står for driften af parkeringsanlæggene i Københavns Lufthavn, som i 2002 havde i alt 1,6 mio. parkanter. Styrket serviceniveau med informationsteknologi I 2002 tog Københavns Lufthavne en række informationsteknologiske initiativer, som har medvirket 16

19 til at højne serviceniveauet i Københavns Lufthavn. Et nyt koncept har gjort det lettere og hurtigere at forudbestille toldfrie varer hjemmefra via nettet, og med en ny SMS-service er det i dag muligt at få besked til mobiltelefonen, eksempelvis når det er tid til at gå til gaten og ombord på flyet, eller når flyet og bagagen er ankommet. Endelig er det meste af Københavns Lufthavn blevet udstyret med trådløst netværk, som betyder, at det nu er muligt at koble sig på nettet med en bærbar computer og dermed udnytte opholdet effektivt. Airport Business Park Københavns Lufthavne arbejdede i 2002 videre på at udvikle østarealet på cirka m 2, som Koncernen erhvervede i 2001 med henblik på at fremtidssikre Københavns Lufthavns udvikling og med mulighed for at etablere et regionalt knudepunkt for logistik, fragt og distribution. Projektet henvender sig til virksomheder, der ønsker at placere sig centralt i Øresundsregionen. Området kan bebygges med i alt cirka etage-m 2 og rummer mulighed for etablering af blandt andet lager og kontorfaciliteter. INTERNATIONAL Ekstern omsætning (DKK mio.) 20 Driftsresultat (DKK mio.) 21 Resultat af associerede virksomheder (DKK mio.) 21 Forretningsområdets aktiver (DKK mio.) 20 Kapitalandele i associerede virksomheder (DKK mio.) Antal ansatte, gennemsnit for året 24 Forretningsgrundlag International omfatter investering i udenlandske lufthavne samt efterfølgende rådgivning til disse lufthavne omkring drift, optimering og øget effektivitet. Den eksterne omsætning i det internationale segment omfatter salg af rådgivningsydelser vedrørende lufthavnsdrift. Driftsomkostningerne er særligt påvirkede af akkvisitionsomkostninger. Københavns Lufthavnes internationale aktiviteter Københavns Lufthavne havde ultimo 2002 aktiviteter i Kina, England, Mexico og Norge. Koncernens ejerandele i de udenlandske lufthavne er illustreret nedenfor. Den fuldstændige koncernstruktur for Københavns Lufthavne er afbildet bagest i denne rapport. Læs desuden om Koncernens internationale aktiviteter på Hainan Meilan Airport Company Ltd. Folkerepublikken Kina Newcastle International Airport Ltd. England Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) Mexico Rygge Sivile Lufthavn AS Norge 20,0% 49,0% 6,3% 35,3% 17

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN 2003 CPH COPENHAGEN KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ÅRSRAPPORT 2003 Årsrapport 2003 Indhold 3 Indhold 2003 i overblik 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning Den administrerende direktør har ordet 9 Størst i

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Hoved- og nøgletal for koncernen

Hoved- og nøgletal for koncernen Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. 2004 2003 2002 2001 2000 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.485 2.213 2.145 2.041 1.908 EBITDA 1.450 1.276 1.210 1.130 1.138 EBIT 974 807 737 658 709 Resultat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2008, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2007.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere