Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent"

Transkript

1 DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon Fax CVR nr Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts /7 2. maj 2007 Udviklingen i driften for perioden svarer til det forventede Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent Omsætningen i perioden, der er negativt påvirket af en midlertidig lukning af butikker og reallokering af butikskvadratmetre i forbindelse med opstarten af et større renoveringsprojekt, steg med 3,3 procent til DKK 660,0 mio. Personaleomkostninger steg med DKK 8,0 mio. til DKK 191,0 mio. på grund af skærpede EU regler, hvilket øgede antallet af securitymedarbejdere med 55 Korrigeret for andre driftsindtægter på DKK 115,6 mio. vedrørende salg af en bygning steg EBITDA 7,3 procent til DKK 348,5 mio. Resultat af kapitalandele faldt til DKK 2,9 mio. på grund af refinansieringen i Newcastle International Airport i 2006, som har medført højere renteomkostninger Resultat før skat steg til DKK 343,8 mio. Forventningen for 2007 om en stigning på 5-10 procent i resultat før skat fastholdes, når der tages højde for visse engangsomkostninger i 2006

2 Indholdsfortegnelse HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 3 LEDELSENS DELÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Trafik... 6 Kommerciel... 7 International... 8 Øvrige resultatposter... 9 Pengestrømsopgørelse... 9 Egenkapitaludvikling... 9 Øvrige forhold Forventninger til DELÅRSREGNSKAB Regnskabspraksis Koncernresultatopgørelse Koncernbalance Pengestrømsopgørelse Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapitalsopgørelse ERKLÆRINGER Ledelsens regnskabserklæring Revisorerklæring Betegnelsen Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet bruges synonymt for Københanvs Lufthavne A/S konsolideret med det datterselskabet og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 19

3 HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Hele året Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA før særlige forhold EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 70,3% 50,8% 54,1% EBITDA-margin før særlige forhold 52,8% 50,8% 56,6% EBIT-margin 57,4% 37,9% 42,8% Aktivernes omsætningshastighed 0,38 0,38 0,42 Afkastningsgrad 21,7% 14,4% 18,0% Egenkapitalforrentning 27,8% 18,5% 21,3% Soliditetsgrad 44,3% 41,3% 42,7% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 125,9 81,7 92,8 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 169,4 124,0 134,4 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,0 450,5 437,9 NOPAT margin 42,7% 31,8% 30,8% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,35 0,33 0,37 ROCE 14,7% 10,6% 11,3% Nøgletallene er omregnet til helårsbasis, hvor dette er nødvendigt af hensyn til sammenlignelighed. De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra december 2004 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Defintionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 19

4 LEDELSENS DELÅRSBERET- NING FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2007 Resultat i forhold til forventning Koncernen opnåede i 1. kvartal 2007 et resultat før skat på DKK 343,8 mio. Resultatet er højere end forventet på grund af engangsindtægter vedrørende salg af en bygning. Resultat i forhold til 2006 Koncernens omsætning steg med DKK 21,0 mio. til DKK 660,0 mio. i 1. kvartal Trafikindtægterne er steget med 5,9 procent til DKK 336,5 mio. på grund af en stigning i passagerantallet på 4,7 procent samt en ændring i passagersammensætningen i retning af flere lokalt afgående passagerer, for hvem afgiften er højere. Koncessionsindtægter faldt med 0,7 procent til DKK 186,1 million på grund af en midlertidig lukning af butikker og reallokering af butikskvadratmetre i forbindelse med opstarten af et større renoveringsprojekt. Korrigeret for engangsindtægter på DKK 115,6 mio. fra salg af en bygning i 1. kvartal 2007, steg EBITDA med 7,3 procent og EBIT steg med 8,9 procent. Driftsomkostninger faldt med DKK 1,4 mio. (0,3 procent). De eksterne omkostninger er reduceret med DKK 11,6 mio. på grund af en fortsat fokusering på forbedring af effektiviteten. Faldet blev delvist modsvaret af en stigning i personaleomkostninger på DKK 8,0 mio., der skyldes ansættelse af yderligere 55 securitymedarbejdere for at imødekomme nye, skærpede EU-krav. Resultat af kapitalandele faldt til DKK 2,9 mio., da refinansieringen af Newcastle International Airport (NIAL) i 2006 medførte højere renteomkostninger i NIAL. Nettofinansieringsomkostninger er reduceret med DKK 7,9 mio., hvilket skyldes en lavere gennemsnitlig gældsportefølje. Koncernens resultat før skat er steget med DKK 128,3 mio. til DKK 343,8 mio. svarende til 5,9 procent, når der korrigeres for en engangsindtægt vedrørende salg af en bygning. DKK mio Udv. Pct. Omsætning 660,0 639,0 21,0 3,3% EBITDA før særlige forhold 348,5 324,8 23,7 7,3% EBITDA 464,1 324,8 139,3 42,9% EBIT 379,0 241,9 137,1 56,7% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 2,9 19,6-16,7-85,2% Nettofinansieringsomkostninger 38,1 46,0-7,9-17,2% Resultat før skat 343,8 215,5 128,3 59,5% Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 19

5 Opdeling på segmenter Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. Koncernens resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og egenkapitalforklaring for perioden 1. januar 31. marts 2007 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Trafik 372,9 353,8 19,1 5,4% 93,2 78,5 14,7 18,7% Kommerciel 276,9 276,2 0,7 0,3% 282,8 162,9 119,9 73,6% International 10,2 9,0 1,2 13,3% 3,0 0,5 2,5 500,0% 660,0 639,0 21,0 3,3% 379,0 241,9 137,1 56,7% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 2,9 19,6-16,7-85,2% I alt 660,0 639,0 21,0 3,3% 381,9 261,5 120,4 46,0% Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 19

6 TRAFIK Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 372,9 353,8 19,1 5,4% 1.615,7 Resultat før renter 93,2 78,5 14,7 18,7% 460,9 Segmentaktiver 4.149, ,8 199,7 5,1% 4.156,1 Antal ansatte ,3% Passagerer Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn udgør 4,7 mio., hvilket er en stigning på 4,7 procent i forhold til samme periode sidste år. CPHs markedsføringsindsats har resulteret i tiltrækning af 1 nyt flyselskab og 5 nye destinationer samt flere afgange på eksisterende destinationer. Passagervæksten på de europæiske destinationer skyldes øget konkurrence. Væksten i passagerer på de interkontinentale destinationer skyldes en væsentlig passagervækst på de nordamerikanske destinationer, som delvist blev modsvaret af en nedgang på de asiatiske destinationer på grund af færre flyafgange. Væksten i indenrigstrafikken skyldes en fortsat øget konkurrence. Passagerer fordelt på markeder Passagerer (mio.) ,5% 5,6% 8,1% 9,9% Nordisk Europæisk Interkontinental Indenrigs Antallet af lokalt afgående passagerer er steget med 11,2 procent, mens antallet af transfererende passagerer er faldet med 5,7 procent. Lokalt afgående passagerer udgør 69,9 procent, mens transfererende passagerer udgør 30,1 procent. For yderligere kommentarer til trafikudviklingen henvises til den tidligere offentliggjorte trafikstatistik for marts Omsætning DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 115,5 111,5 4,0 3,6% Passagerafgifter 144,1 131,2 12,9 9,8% Securityafgifter 67,9 66,1 1,8 2,7% Opholdsafgifter 8,9 9,0-0,1-1,1% Handling 21,9 21,0 0,9 4,3% Øvrige indtægter 14,6 15,0-0,4-2,7% I alt 372,9 353,8 19,1 5,4% Startsafgifter er steget med 3,6 procent, hvilket hovedsagligt skyldes en stigning i startvægten på 1,9 procent. Passagerafgifter og securityafgifter steg samlet med DKK 14,7 mio. eller 7,5 procent. Stigningen skyldes passagervæksten samt en ændring i passagersammensætningen i retning af relativt flere lokalt afgående passagerer, for hvem afgiften er højere. Resultat før renter (EBIT) EBIT var negativt påvirket af øgede personaleomkostninger, der skyldes ansættelse af yderligere 55 medarbejdere i security samt insouring af bagagevognsmedarbejdere i slutningen af 1. kvartal Dette blev delvist modsvaret af reducerede vedligeholdelsesomkostninger og afskrivninger. Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 19

7 KOMMERCIEL Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 276,9 276,2 0,7 0,3% 1.230,1 Andre driftsindtægter 115,5 0,8 114,7-0,8 Resultat før renter 282,8 162,9 119,9 73,6% 769,3 Segmentaktiver 2.822, ,6 72,5 2,6% 2.826,4 Antal ansatte ,1% 443 Omsætning Koncessionsindtægter DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 104,1 119,0-14,9-12,5% Parkering 48,4 37,0 11,4 30,8% Øvrige indtægter 11,7 10,5 1,2 11,4% I alt 164,2 166,5-2,3-1,4% Omsætningsnedgangen fra shoppingcentret skyldes en midlertidig lukning af butikker og reallokering af butikskvadratmetre i forbindelse med opstarten af et større renoveringsprojekt. Den største negative påvirkning skyldes flytningen af tax and duty free butikken til et midlertidigt, mindre område i terminal 3. Fremgangen i parkeringsindtægterne skyldes lufthavnens investeringer i nye parkeringsfaciliteter for at servicere det stigende antal lokalt afgående passagerer, hvoraf mange vælger at køre til lufthavnen i egen bil samt en justering af parkeringsafgifterne i Fremgangen i øvrige indtægter skyldes øgede reklameindtægter. Lejeindtægter DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 38,8 40,2-1,4-3,5% Udlejning af arealer 14,6 10,0 4,6 46,0% Øvrige lejeindtægter 1,6 2,5-0,9-36,0% I alt 55,0 52,7 2,3 4,4% Faldet i udlejning af lokaler skyldes salg af en bygning, som har reduceret lejeindtægterne med DKK 3,9 mio. jf. nedenstående. Korrigeret for dette er lejeindtægterne steget med 6,2 procent, hvilket skyldes nye lejemål samt lejereguleringer af eksisterende kontrakter. Stigningen i udlejning af arealer skyldes nye parkeringsfaciliteter. Salg af tjenesteydelser med videre DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 48,3 45,7 2,6 5,7% Øvrige 9,4 11,3-1,9-16,8% I alt 57,7 57,0 0,7 1,2% Øvrige driftsindtægter CPH har solgt bygningen Kystvejen 18, hvilket har medført en engangsindtægt på DKK 115,6 mio. Resultat før renter (EBIT) EBIT var positivt påvirket af forbedret effektivitet. Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 19

8 INTERNATIONAL Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 10,2 9,0 1,2 13,3% 38,0 EBIT 3,0 0,5 2,5 500,0% 3,7 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 2,9 19,6-16,7-85,2% -21,3 Resultat før renter 5,9 20,1-14,2-70,6% -17,6 Segmentaktiver 14,0 17,7-3,7-20,9% 12,7 Kapitalandele i associerede virksomheder 813, ,0-985,1-54,8% 811,1 Antal ansatte ,5% 25 Omsætning Omsætningen er steget som følge af højere konsulentindtægter fra NIAL, Newcastle, i forbindelse med rådgivningsassistance vedrørende kommercielle og kapacitetsudvidende aktiviteter samt performance-baseret honorar. EBIT EBIT er positivt påvirket af reducerede personaleomkostninger, idet antallet af medarbejdere er justeret i overensstemmelse med CPHs strategi om at søge at realisere værdierne af de eksisterende internationale aktiver. Passagerer i NIAL, ASUR og HMA Passagerer (mio) ,8% 28,2% 1,5% NIAL ASUR HMA Resultat af kapitalandele efter skat DKK mio Udv. Pct. NIAL -18,8 2,6-21,4 - ITA, ASUR, HMA m.v. 21,7 17,0 4,7 27,6% Total 2,9 19,6-16,7-85,2% Resultatet fra kapitalandelen i NIAL er faldet, da refinansieringen af NIAL i 2006 medførte højere renteomkostninger i NIAL. Dette er delvist modsvaret af et forbedret driftsresultat. Resultatet fra kapitalandelene i ITA og ASUR, Mexico, er forbedret på grund af et stigende antal passagerer, idet 1. kvartal 2006 stadig var påvirket af orkanen Wilma, der forårsagede ødelæggelse af en stor del af hotelkapaciteten i oktober HMA rapporterer kun halvårligt til fondsbørsen i Hong Kong, hvorfor resultatandelen fra HMA vises sammen med ITA og ASUR. Dette sker for ikke at overtræde de fondsbørsretlige regler i Hong Kong. Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 19

9 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger DKK mio Udv. Pct. Renter 38,2 47,3-9,1-19,2% Kursreguleringer m.v. -0,1-1,3 1,2-92,3% I alt 38,1 46,0-7,9-17,2% Faldet i renteomkostninger skyldes en lavere gennemsnitlig gældsportefølje, idet provenuet fra refinansieringen i NIAL blev brugt til at nedbringe gælden. Kursreguleringer vedrører reguleringer på valutaterminskontrakter. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 265,9 213,5 52,4 Investeringsaktivitet 46,7-181,2 227,9 Finansieringsaktivitet -4,8-36,3 31,5 Pengestrømme i alt 307,8-4,0 311,8 Likvider primo 229,4 29,6 199,8 Likvider ultimo 537,2 25,6 511,6 Driftsaktivitet Forøgelsen af pengestrømme fra driftsaktivitet skyldes refunderede skattebetalinger vedrørende tidligere år i Investeringsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver i 1. kvartal 2007 udgør DKK 173,3 mio. og omfatter igangværende arbejder vedrørende en central sikkerhedskontrol, udvidelse af shoppingcentret og en ny metrostation i Københavns Lufthavn. Dette modsvares delvist af salg af en bygning i 1. kvartal Finansieringsaktivitet Faldet i pengestrømme fra finansieringsaktivitet skyldes et mindre træk på kreditfaciliteter. Ultimo marts 2007 udgjorde ikke udnyttede kreditfaciliteter DKK mio. Likvider Likvider pr. 31. marts 2007 er blevet udbetalt som udbytte i april 2007, jf. nedenfor. EGENKAPITALUDVIKLING DKK mio Saldo 1. januar 3.436, ,7 Periodens resultat 247,2 160,4 Regulering af investeringer i associerede virksomheder 0,0-15,6 Valutaregulering af kapitalandele i associerede virksomheder -13,4-46,1 Sikring af renterisiko ved renteswaps 25,1 35,2 Skatteeffekt af sikring -7,0-9,8 Kursregulering af værdipapirer 0,1 0,0 Saldo 31. marts 3.688, ,8 Udbytte På generalforsamlingen, der blev afholdt den 28. marts 2007, godkendte aktionærerne bestyrelsens forslag til udbytte på DKK 826,0 mio. vedrørende 2006, svarende til en payout ratio på 113,4 procent (DKK 105,30 pr. aktie). Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 19

10 ØVRIGE FORHOLD Afløser for adm. direktør Niels Boserup Brian Petersen er udpeget til ny adm. direktør efter Niels Boserup, der efter 16 år som adm. direktør går på pension. Brian Petersen starter som adm. direktør den 1. juli CPH agter at realisere en del af sin investering i ASUR CPH agter at sælge op til 6,10 procentpoint af selskabets samlede kapitalandel på 9,85 procent i ASUR, jf. børsmeddelelse nr. 5/2007. Processen forløber planmæssigt. FORVENTNINGER TIL 2007 Forventninger til resultat før skat Som beskrevet i Årsrapporten for 2006 forventedes CPHs resultat før skat for de nuværende aktiviteter at stige 5-10 procent, når der korrigeres for engangsomkostninger i Forventningen var blandt andet baseret på en passagervækst på 4-6 procent i København. Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPHs kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPHs serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport Koncernens resultat for 1. kvartal 2007 svarer til det forventede. Med en uændret forventning til passagervæksten for 2007 på 4-6 procent i København fastholdes det forventede resultat før skat. Forventninger til investeringer i materielle anlæg Som beskrevet i Årsrapporten for 2006 forventedes investeringer i materielle anlæg i 2007 at udgøre ca. DKK mio. Forventningen fastholdes. Investeringer i materielle anlæg i 2007 omfatter hovedsagligt en ny central sikkerhedskontrol, udvidelse af shoppingcentret, etablering af flere parkeringspladser samt udvidelse af bagagekapaciteten. Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 19

11 DELÅRSREGNSKAB REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af den Europæiske Union, herunder IAS 34 om delårsrapporter, samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som i Årsrapporten for Ændring i præsentation Gevinst og tab fra salg af anlægsaktiver er præsenteret under Andre driftsindtægter. Tidligere var gevinster og tab indregnet under andre regnskabsposter grundet den forholdsvis uvæsentlige størrelse. Sammenligningstal er tilpasset. Nye IAS/IFRSer Med virkning fra 1. januar 2007 har CPH implementeret IFRS 7 vedrørende finansielle instrumenter, herunder finansielle risici. Ændringen har ikke effekt på CPHs resultat eller egenkapital. Nye regnskabsstandarder IASB har godkendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft pr. 1. januar 2007 eller senere og som vurderes at have relevans for CPH: IFRS 8 om segmentoplysninger og relaterede ændringer i IAS 34 (træder i kraft pr. 1. januar 2009) og IFRIC 12 om visse typer af koncessioner, som træder i kraft pr. 1. januar IFRS 8 og IFRIC 12 vil blive analyseret nærmere for at afgøre, hvilke oplysninger der er krævet. Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn CPHs skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Dette indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på anlægsaktiver. For en beskrivelse af risici henvises der til omtalen på side i Årsrapport Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 19

12 KONCERNRESULTATOPGØRELSE 1. januar marts DKK mio Trafikindtægter 336,5 317,8 Koncessionsindtægter 186,1 187,5 Lejeindtægter 55,8 53,4 Salg af tjenesteydelser med videre 81,6 80,3 Omsætning 660,0 639,0 Andre driftsindtægter 115,5 0,8 Eksterne omkostninger 120,4 132,0 Personaleomkostninger 191,0 183,0 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 85,1 82,9 Driftsresultat 379,0 241,9 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 2,9 19,6 Finansielle indtægter 5,3 2,4 Finansielle omkostninger 43,4 48,4 Resultat før skat 343,8 215,5 Skat af periodens resultat 96,6 55,1 Periodens resultat 247,2 160,4 Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS basic and diluted) 125,9 81,7 EPS er udtrykt i DKK Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 19

13 KONCERNBALANCE Aktiver 31. marts 31. marts 31. december DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 59,1 52,7 56,2 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 3.464, , ,9 Investeringsejendomme 164,3 159,7 164,3 Tekniske anlæg og maskiner 2.197, , ,9 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 331,8 343,8 345,7 Materielle anlægsaktiver under udførelse 491,4 472,5 443,3 Materielle anlægsaktiver i alt 6.648, , ,1 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 800, ,0 811,1 Andre finansielle anlægsaktiver 5,4 3,8 4,7 Finansielle anlægsaktiver i alt 805, ,8 815,8 Anlægsaktiver i alt 7.513, , ,1 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 203,4 206,9 241,7 Andre tilgodehavender 34,0 24,3 17,2 Tilgodehavende selskabsskat 0,3 2,4 0,0 Periodeafgrænsningsposter 39,5 48,6 32,5 Tilgodehavender i alt 277,2 282,2 291,4 Likvide beholdninger 537,2 25,6 229,4 Omsætningsaktiver i alt 814,4 307,8 520,8 Aktiver i alt 8.328, , ,9 Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 19

14 Passiver 31. marts 31. marts 31. december DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for valuta- og rentesikring 33,1 77,7 15,0 Reserve for valutakursomregning -196,4-239,4-183,0 Overført overskud 3.067, , ,0 Egenkapital i alt 3.688, , ,8 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat 785,7 760,3 778,8 Kreditinstitutter 2.945, , ,3 Anden gæld 300,7 220,2 305,3 Langfristede forpligtelser i alt 4.032, , ,4 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Kreditinstitutter 35,6 537,9 35,4 Modtagne forudbetalinger fra kunder 34,4 54,8 62,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser 217,5 175,6 197,1 Selskabsskat 158,0 0,0 41,1 Anden gæld 148,8 124,5 182,7 Periodeafgrænsningsposter 12,8 1,3 43,3 Kortfristede forpligtelser i alt 607,1 894,1 561,7 Forpligtelser i alt 4.639, , ,1 Passiver i alt 8.328, , ,9 Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 19

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. januar marts DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 655,4 657,6 Udbetalt til personale, leverandører med videre -351,1-333,3 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 304,3 324,3 Renteindbetalinger med videre 5,3 0,7 Renteudbetalinger med videre -63,7-72,6 Betalt selskabsskat 20,0-38,9 Pengestrømme fra driftsaktivitet 265,9 213,5 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Betalinger for køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -173,3-181,3 Indbetalinger fra salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 220,0 0,1 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 46,7-181,2 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -4,8-9,2 Afdrag på gæld med kort løbetid 0,0-27,1 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -4,8-36,3 Netto ændring i likviditet 307,8-4,0 Likvide beholdninger ved årets begyndelse 229,4 29,6 Likvide beholdninger ved periodens udgang 537,2 25,6 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 19

16 OPGØRELSE OVER INDREGNEDE INDTÆGTER OG OM- KOSTNINGER SAMT EGENKAPITALSOPGØRELSE 1. januar marts DKK mio Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Aktiekapital Reserve for valuta- og rentesikring Reserve for valutakursomregning Overført overskud I alt Periodens resultat 247,2 247,2 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder -13,4-13,4 Kursregulering af værdipapirer 0,1 0,1 Sikring af renterisiko ved renteswaps 25,1 25,1 Skatteeffekt af egenkapitalbevægelser -7,0-7,0 Nettoindtægter indregnet direkte på egenkapitalen 18,1-13,4 0,1 4,8 Samlede indregnede indtægter og omkostninger 18,1-13,4 247,3 252,0 Egenkapitalopgørelse: Egenkapital pr. 1. januar ,8 15,0-183, , ,8 Periodens indregnede indtægter og omkostninger 18,1-13,4 247,3 252,0 Egenkapitalbevægelser i alt 18,1-13,4 247,3 252,0 Egenkapital pr. 31. marts ,8 33,1-196, , ,8 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 19

17 1. januar marts DKK mio Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Aktiekapital Reserve for valuta- og rentesikring Reserve for valutakursomregning Overført overskud I alt Periodens resultat 160,4 160,4 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder -46,1-46,1 Regulering af investning i associerede virksomheder -15,6-15,6 Sikring af renterisiko ved renteswaps 35,2 35,2 Skatteeffekt af egenkapitalbevægelser -9,8-9,8 Nettoomkostninger indregnet direkte på egenkapitalen 25,4-46,1-15,6-36,3 Samlede indregnede indtægter og omkostninger 25,4-46,1 144,8 124,1 Egenkapitalopgørelse: Egenkapital pr. 1. januar ,8 52,3-193, , ,7 Periodens indregnede indtægter og omkostninger 25,4-46,1 144,8 124,1 Egenkapitalbevægelser i alt 25,4-46,1 144,8 124,1 Egenkapital pr. 31. marts ,8 77,7-239, , ,8 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 19

18 ERKLÆRINGER LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2007 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter den samme regnskabspraksis som i koncernårsrapport Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts København, den 2. maj 2007 Direktion Niels Boserup Adm. direktør Torben Thyregod Viceadm. direktør Peter Rasmussen Vicedirektør Bestyrelse Henrik Gürtler Formand Max Moore-Wilton Næstformand Kerrie Mather Phillipe Hamon John Stent Andrew Cowley Stig Gellert Ulla Thygesen Keld Elager-Jensen Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 19

19 REVISORERKLÆRING Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har efter aftale udført gennemgang (review) af delårsrapporten for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 31. marts 2007, der er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for delårsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion om delårsrapporten. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med internationale og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at delårsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om delårsrapporten. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. marts 2007 og af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. København, den 2. maj 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kim Füchsel Statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 19

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2008 København, den 30. april 2008a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Årsregnskabsmeddelelse for 2002

Fondsbørsmeddelelse. Årsregnskabsmeddelelse for 2002 Postboks 74 Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64 CVR-nr. 25 09 28 64 Årsrapport for 2008 samt Budget for 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere