Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi."

Transkript

1 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang. Fagets historie, fagets rolle som kulturbærer og fagets anvendelser er en vigtig del af fagets identitet som undervisningsfag. Centralt i faget står den eksperimentelle dimension, fysiske modeller og fagdidaktikken. Målet er, at den studerende opnår kompetencer til: at anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i fysik/kemi at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed, almendannelse og styrkelse for interesse for faget at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning, der omfatter undersøgelser/eksperimenter og sammenknytter hypotesedannelse, dataopsamling, vurdering af data og modellering at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med kernebegreber fra fysikken og kemiens verden at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med udgangspunkt i elevernes egne forestillinger, deres dagligdag og omgivelser at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning i tværfagligt sammenspil med andre fag at deltage i debatten om undervisningspraksis, fagets rolle i skolen, fagets samspil med andre fag og fagets rolle i samfundet Fagdidaktik Elevers hverdagsforståelser af naturvidenskabelige fænomener herunder deres hverdagserfaringer, hverdagsforestillinger og parallellæring Læring gennem praktisk arbejde Udvikling af naturfaglige begreber og naturfaglig viden samt deres fagsprog og læsning af fagtekster Elevers læringsmæssige udvikling i sociale og kulturelle kontekster Skolefagets indhold og perspektiver samt bestemmelser om faget fysik/kemi Planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisning og læreprocesser i fysik/kemiundervisning. Pædagogiske og psykologiske forskningsmetoder, så der kan reflekteres kritisk over tekster baseret på videnskabelige empiriske undersøgelser For erfaring med at udarbejde et specifikt undervisningsforløb der tilgodeser elevers medog selvbestemmelse Kan vurdere forskellige undervisningsmetoders fordele og ulemper Kan begrunde valg og fravalg af metoder med baggrund i et specifikt emne og klassetrin/trin Kan anvende løbende evaluering med henblik på at fremme elevers læring Er i stand til at reflektere over og vurdere egen praksis

2 Fagets organisering Organiseringen af undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg og eksperimentelle øvelser, gruppearbejde, individuelt arbejde og de studerendes fremlæggelser, der skal indeholde demonstration af et eller flere eksperimenter. Fysiske og kemiske emner skal vægtes ligeligt. Den eksperimentelle dimension er en betydelig del af hovedfaget og består både af undervisningsforsøg, demonstrationsforsøg og elevøvelser, med henblik på eksperimenter i folkeskolen, og eksperimentelle laboratorieøvelser i forbindelse med semestrenes emner Der arbejdes indgående med faget og didaktikken. De studerende kan arbejde i teams, og de studerende forpligtes til mundtlige oplæg og demonstration af eksperimenter. Der skal afleveres to temaopgaver på 5 7 sider, eksklusiv bilag, pr. semester, indeholdende relevant teori med egne lærereksperimenter samt en undervisningsplan med elevøvelser. Temarapporterne skal dække fysiske/kemiske samt fagdidaktiske kompetencer, undervisningsplanen med pædagogiske og didaktiske overvejelser vedlægges som bilag. Temarapporten kan laves enkeltvis eller i grupper, men hver studerende fremlægger rapporten eller dele af rapporten, og hver enkelt studerende viser en eller flere af øvelserne eller af demonstrationsforsøgene. I løbet af 3. semester udarbejdes et større studieprodukt over et selvvalgt emne. Den studerende arbejder løbende med portefølje. Målet er at få læringen til at foregå i et dialogbaseret læringsmiljø, hvor de studerendes egen konstruktion af viden er i centrum. Et bærende element i studiet er lærende praksisfællesskaber, hvorfor en stor del af studiet vil foregå i grupper af varierende størrelse. Der arbejdes specifikt med skriftligt arbejde til dokumentation af kompetenceområderne i form af studieprodukter, som også skal indeholde det eksperimentelle arbejde. Der gives skriftlig respons på studieprodukterne og mundtlig respons på fremlæggelser. Linjefaget samarbejder med det pædagogiske fagområde om temaforløb. Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. Fagets indhold Linjefaget fysik/kemi organiseres i 5 semestre, som hver indeholder 2 moduler indenfor følgende emner stoffers og partiklers opbygning, egenskaber, vekselvirkning og omdannelser sikkerhed og laboratorieteknik energi og energistrømme elektriske og magnetiske fænomener i hverdag og samfund lys og lyd stoffers kredsløb i naturen radioaktivitet, astronomi og astrofysik. Videnskabelige og akademiske arbejdsmetoder Forskning og forskningsmetoder og forskningsmetoder

3 Evaluering og bedømmelse af semestrene Den studerende afleverer og fremlægger temarapporter i relation til semestrets emnekreds med de faglige og fagdidaktiske problemstillinger, nogle tilhørende demonstrationsforsøg og elevøvelser. Disse rapporter og fremlæggelser samt det selvvalgte studieprodukt skal godkendes. I løbet af hvert semester afleveres to temarapporter med et omfang på 5-7 sider eksklusiv bilag. Temarapporten kan laves enkeltvis eller i grupper, men hver studerende fremlægger rapporten eller dele af rapporten, og hver enkelt studerende viser en eller flere af øvelserne eller af demonstrationsforsøgene og 2. semester Stoffers og partiklers opbygning og egenskaber, vekselvirkning og omdannelse Elementær astronomi med kræfter, specielt tyngdekraften, solsystemet Elementær el-lære og magnetisme, energi og energistrømme Videnskabelige og akademiske arbejdsmetoder Arbejdet med fagområdet omfatter Der periodiske system, de forskellige kemiske bindinger, kemiske reaktioner Laboratorieteknik og sikkerhed Grundlaget for de fysiske målinger, tyngdekraften, solsystemet og satellitter Almen kemi med koncentrationsmål, elementær syre-base teori, laboratoriesikkerhed Stoffers tilstandsformer, energiformer og energiomsætning Grundlæggende begreber inden for elektricitet og magnetisme, el-sikkerhed Forskning og forskningsmetoder og hvordan forskningsmetoder kan vurderes kritisk Praktik: Praktikken er et naturligt omdrejningspunkt for studiet. Det er vigtigt at der indgår problemstillinger der tager udgangspunkt i de fagdidaktiske områder i fysik/kemi. Linjefaget bidrager til praktikforberedelse og -efterbehandling i samarbejde med det pædagogiske fagområde. 1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit semesterpraktik er en praktik med fokus på tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning. Se afsnit 7.2. Praktikken foregår i klasser på mellemtrinnet. Efter praktikken udarbejdes en praktikrelateret opgave i faget, såfremt den studerende har valgt matematik som fokusområde i emneundervisningsprojeket. Denne rapport kan således udgøre et af studierapporterne og 4. semester Lys og lyd Stoffers og partiklers opbygning, egenskaber, vekselvirkning og omdannelse Elektriske og magnetiske fænomener i hverdag og samfund Tilegner sig viden om og forståelse af pædagogiske og psykologiske forskningsmetoders forskellige formål, design, dataindsamlingsmetoder, databehandling og analyse samt publikationer

4 Arbejdet med fagområdet omfatter Bølgeudbredelse, det elektromagnetiske spektrum, Bohrs atomteori Lyd og lydstyrke Metaller og metalfremstilling Klimaændring, forurening af vand og luft, affald og miljø Jævn- og vekselstrømskredsløb kredsløb, transformation, magnetisme, el-sikkerhed, vekselstrøm, kommunikation Historiske og moderne verdensbilleder Der arbejdes med hvad forskning og forskningsmetoder er, og hvordan forskningsresultater kan studeres kritisk 4.semester praktik, se afsnit 7.3 Praktikken er et naturligt omdrejningspunkt for studiet i fysik/kemi. Det er vigtigt at der indgår problemstillinger, der tager udgangspunkt i de fagdidaktiske områder i fysik/kemi. Der foregår en opdeling i før under efter praktikken: Før praktik, i 3.semester: Der aftales et eller flere områder, som søges undersøgt i relation til et planlagt undervisningsforløb. Der lægges vægt på, at e studerende reflekterer over og begrunder valg og fravalg af pæadagogiske og faglige metoder og strategier. Under praktik: Undervisningsforløbet gennemføres, observationer foretages og data indsamles, i en elektroniske logbog. Efter praktik, 4.semester: De studerende reflekterer, analyserer og perspektiverer egen praksis i den elektroniske logbog, og dette indgår i det videre arbejde i de studerenes linjefag. Diagnosticerende og innovative feltarbejder med reference til forskning kan indgå i faget semester Stoffers og partiklers opbygning, egenskaber, vekselvirkning og omdannelse, Astronomi og astrofysik radioaktivitet Arbejdet med fagområdet omfatter Organiske kemi, olieprodukter, fedtstoffer, proteiner og carbonhydrater, nogle lægemidler Radioaktivitet med fredelig og ikke fredelig udnyttelse Helsefysik, Stjernedannelser og stjerners udvikling, grundstofdannelse i stjerner, fusion, fission 5.semester praktik, se afsnit 7.4 Praktikken er et naturligt omdrejningspunkt for studiet ifysik/kemi. Det er vigtigt at der indgår problemstillinger, der tager udgangspunkt i de fagdidaktiske områder i fysik/kemi. Der foregår en opdeling i før under efter praktikken: Før praktik: Der aftales et eller flere områder, som søges undersøgt i relation til et planlagt undervisningsforløb. Den studerende introduceres til og får øvelse i at planlægge mindre kvantitativ/kvalitativ undersøgelse. Der udarbejdes spørgeskemaer og der introduceres til spørgeteknikker Under praktik: Undervisningsforløbet gennemføres, observationer foretages og data indsamles, i en elektroniske logbog.

5 Efter praktik: De studerende bearbejder og analyserer de kvantitative og kvalitative data i den elektroniske logbog, som indgår i det videre arbejde i de studerenes linjefag Afsluttende eksamen Alle temarapporter og fremlæggelser skal være godkendte Eksamen består af to del-eksaminer: en mundtlig og praktisk prøve i faget i fysik og en mundtlig og praktisk prøve i faget kemi. Del-eksaminerne foregår på samme dag. Eksamensporteføljen danner udgangspunkt for eksamen. Eksamensporteføljen indeholder den studerendes undervisningsplaner, temarapporter, forsøgsbeskrivelser samt tematiske problemstillinger. Sammen med læsepensum udgør eksamens-porteføljen det til eksamen opgivne læsestof. Ved eksamen demonstreres faglig, didaktisk og eksperimentel kunnen. Den studerende trækker et spørgsmål inden for semestrenes emnekredse med de faglige og fagdidaktiske problemstillinger, nogle tilhørende demonstrationsforsøg og elevøvelser demonstreres. Der gives 24 timers forberedelsestid. Eksamen er individuel og eksaminationstiden er 45 min. Bedømmelsen foregår ved ekstern censur og der gives én samlet karakter efter GGS-skalaen.

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere