Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH"

Transkript

1 Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

2 Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser Boliger o. lign. byggeri benyttet til overnatning.... Undervisningsbyggeri.... Daginstitutioner Kontorbyggeri Hospitaler, lægehuse, klinikker m.v Hovedprincipper - projektering Luftlydisolation Trinlydniveau Trafikstøj Støj fra tekniske installationer Sammensatte konstruktioner... 8 Letbetonelementgruppen - BIH Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under Dansk Beton, hvor elementproducenter og materialeleverandører samarbejder i fælles interesse. Formålet er at udbygge og udnytte den bedste faglige viden om elementer af letbeton og stille denne ekspertise til rådighed for såvel projekterende som udførende. Samarbejdet har gennem årene resulteret i forskellige hæfter vedr. bæreevne, stabilitet, lydisolering m.v. I dag er alle disse informationer tilgængelige på BIH s hjemmeside, www. bih.dk, hvor også hæfter kan bestilles/downloades. Materialer i helvægge og dæk af letbeton Helvægge og dæk af letbeton fremstilles af letklinker, cement og sand. Letklinker er små kugler af hårdtbrændt ler - lette og porøse med et utal af små luftfyldte celler. Letklinkerne brændes ved C, og resultatet bliver et kemisk neutralt produkt med stor styrke og god varmeisoleringsevne. Kvalitetssikring Alle producenter i BIH har etableret en effektiv kvalitetsstyring af produktionen af helvægge og dæk og er tilsluttet en akkrediteret certificeringsordning.. Produktoversigt Helvægge Lyddæk Letdæk Letklinkerblokke... 9 Service Producenterne yder en udstrakt service i projekteringsfasen. Udover fyldestgørende kataloger og brochuremateriale, står producenternes byggetekniske konsulenter til rådighed med vejledning i hele byggeforløbet. 5. Typiske løsninger ved givne lydkrav Vægge Etageadskillelser Terrændæk og fundamenter Trafikstøj Virksomhederne bag BIH... 9 Hæftets anvendelse De forskellige anvisninger i hæftet er primært udarbejdet som vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes dækelementer og helvægge af letbeton, og hvor der stilles krav til lydisolering. Ansvaret for den konkrete projektering ligger hos den projekterende. BIH og medlemsvirksomhederne påtager sig således ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med denne anvisnings information.

3 Indledning. Indledning Denne anvisning beskriver, hvordan byggeri af letbeton kan projekteres, således at krav til lydisolation og støjniveau i overensstemmelse med bygningsreglementet 008 (som anført på side -5) kan forventes at være opfyldt. I anvisningen er elementer af letbeton i et vist omfang kombineret med andre konstruktioner (forskellige former for overgulve, lette loftkonstruktioner, facader m.v.). Byggeri af letbeton suppleret med andre konstruktionstyper, som ikke er nævnt i anvisningen, kan f.eks. projekteres med udgangspunkt i beregningsstandarden DS/EN 5 og/eller med assistance fra bygningsakustiske specialister. Beregningsstandarden vedrørende lydforhold i bygninger, DS/EN 5, forventes at få stadig større betydning i både Danmark og vore nabolande. Anvisningen indeholder derfor en kortfattet beskrivelse af standardens vigtigste principper og er udarbejdet på grundlag af beregninger efter standarden samt erfaringer fra eksisterende byggeri. For byggeri med særlige bygherrekrav kan der f.eks. udføres beregninger efter ovennævnte standard DS/EN 5. Særlige krav kan bl.a. forekomme i boligbyggeri, som ønskes lydklassificeret i klasse A eller B efter standarden DS 90. I bygninger med særlig/strengere lydkrav (d.v.s. luftlydisolation R w væsentlig højere end 60 db og/eller trinlydniveau L n,w væsentlig lavere end 8 db) skal detaljerne ofte udformes efter specielle retningslinjer, som ikke er beskrevet i denne anvisning. Referencer til standarder m.v. er anført i det grå felt her nederst på siden. Denne anvisning er udarbejdet i samarbejde med: DB Akustik Ildervej 870 Højbjerg Telefon: Referencer Bygningsreglement 008. SBi-anvisning 6 - Anvisning om Bygningsreglement 008. DS 90:007 - Lydklassifikation af boliger,. udgave. SBi-anvisning 8 om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger (Hoffmeyer, 007). DS/EN 5-:000 - Bygningsakustik. Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber. Del : Luftlydisolation mod udefra kommende støj. BASTIAN. - Software til beregning af lydforhold i bygninger efter DS/EN 5. DataKustik, 007 (distribueres i Danmark af DB Akustik). Indeklimahåndbogen - SBi-anvisning 96,. udgave. By og Byg, 000. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/98. Ekstern støj fra virksomheder. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/997. Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. DS/EN 5-:000 - Bygningsakustik. Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber. Del : Luftlydisolation mellem rum. DS/EN 5-:000 - Bygningsakustik. Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber. Del : Trinlydisolation mellem rum.

4 Lydbestemmelser. Lydbestemelser Ud over nedenstående værdier er der for boliger, undervisningsrum, daginstitutioner, kontorer m.v. desuden opstillet vejledende grænseværdier vedr. støj fra erhverv samt forslag til grænseværdier for lavfrekvent støj (se Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/98 og Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/997)... Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning. Grænseværdier for lydklasse C i DS 90 med tilføjelser i Bygningsreglement 008 Luftlydisolation R w Mellem en bolig og andre rum uden for boligen samt mellem fælles opholdsrum indbyrdes Dør mellem bolig og fællesrum Mellem en bolig og lokaler for erhverv eller fællesrum med støjende aktiviteter > 55 db > db > 60 db Trinlydniveau L n,w I beboelsesrum og køkkener fra andre boliger og fælles rum I beboelsesrum og køkkener fra fælles trapperum og gange, fra altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum i andre boliger ) I fælles opholdsrum fra beboelsesrum, andre fællesrum, trapperum, gange, altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum ) I beboelsesrum og køkkener samt i fælles opholdsrum fra lokaler for erhverv eller fra fællesrum med støjende aktiviteter Støjniveau L den i møblerede beboelsesrum og fælles opholdsrum fra vejtrafik og jernbaner, såfremt niveauet udendørs er højere end 58/6 db Støjniveau L Aeq,T i umøblerede beboelsesrum, fælles opholdsrum og køkkener fra tekniske installationer < 5 db < 58 db < 58 db < 8 db < db < 0 db ) Gælder ikke fra altaner samt toilet- og baderum med gulvareal under,5 m².. Undervisningsbyggeri. Grænseværdier ifølge Bygningsreglement 008 Luftlydisolation R w Mellem undervisningsrum samt mellem undervisningsrum og fællesrum Mellem undervisningsrum med dørforbindelse ) Mellem undervisningsrum og fællesrum med dørforbindelse ) For fleksible rumadskillelser i åbne undervisningsområder Mellem undervisningsrum til sløjd og andre undervisningsrum eller fællesrum Mellem undervisningsrum til sløjd og fællesrum med dørforbindelse ) Mellem undervisningsrum til sang og musik samt mellem undervisningsrum til sang og musik og andre undervisningsrum eller fællesrum Mellem undervisningsrum til sang og musik med dørforbindelse ) Mellem undervisningsrum til sang og musik og fællesrum med dørforbindelse ) Mellem undervisningsrum og erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter Vandret: > 8 db Lodret: > 5 db > db > 6 db > 0 db > 60 db > db > 65 db > 55 db > 50 db > 60 db Trinlydniveau L n,w I undervisningsrum I undervisningsrum fra undervisningsrum til sløjd eller sang og musik I undervisningsrum fra erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter Støjniveau L den i møblerede undervisningsrum fra vejtrafik og jernbaner Støjniveau L Aeq,T i møblerede undervisningsrum fra tekniske installationer < 58 db < 5 db < 8 db < db < 0 db ) Samlet lydisolation for væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier m.v.

5 Lydbestemmelser.. Daginstitutioner. Grænseværdier ifølge Bygningsreglement 008 Luftlydisolation R w Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter samt mellem disse rum og øvrige rum Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter og øvrige rum med dørforbindelse ) Mellem opholdsrum samt mellem opholdsrum og øvrige rum Mellem opholdsrum med dørforbindelse samt mellem opholdsrum og øvrige rum med dørforbindelse ) Mellem opholdsrum og erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter Trinlydniveau L n,w I opholdsrum (fra overliggende rum) og i opholdsrum for stille aktiviteter (fra alle rum) I opholdsrum (fra rum på samme etage) I opholdsrum fra erhvervsenheder eller andre institutioner med støjende aktiviteter Støjniveau L den i møblerede opholdsrum fra vejtrafik og jernbaner Støjniveau L Aeq,T i møblerede rum fra tekniske installationer ) Samlet lydisolation for væg med dør m.v. > 8 db > 0 db > 0 db > 0 db > 60 db < 58 db < 6 db < 8 db < db < 0 db.. Kontorbyggeri. Vejledende projekteringsværdier ifølge SBi-anvisning 6 Luftlydisolation R w Mellem kontorer Mellem møderum og andre rum Der kan være behov for strengere krav ved rum, hvor der kræves fortrolighed. Mellem rum med dørforbindelse bør der opstilles supplerende bestemmelser. Trinlydniveau L n,w I kontorer og møderum fra gange I kontorer og møderum fra øvrige rum Støjniveau L den i møblerede kontorer fra vejtrafik og jernbaner Støjniveau L Aeq,min i møblerede kontorer fra tekniske installationer > 0 db > 8 db < 58 db < 6 db < 8 db < 5 db.5. Hospitaler, lægehuse, klinikker m.v. Forslag til projekteringsværdier ifølge SBi-anvisning 6 Luftlydisolation R w Mellem undersøgelsesrum, behandlingsrum m.v. Mellem sengestuer Der kan være behov for strengere krav ved rum, hvor der kræves fortrolighed. Mellem rum med dørforbindelse bør der opstilles supplerende bestemmelser. Trinlydniveau L n,w I sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. fra andre rum Støjniveau L den i møblerede sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum m.v. fra vejtrafik og jernbaner Støjniveau L Aeq,min i møblerede sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum m.v. fra tekniske installationer > db > 8 db < 58 db < db < 0 db 5

6 Hovedprincipper - projektering.. Luftlydisolation Lydtransmissionen mellem to rum sker dels direkte gennem den ad skillende konstruktion, dels som flanketransmission. Hertil kommer evt. transmission gennem utætheder, ventilationskanaler, tagrum m.v. Flanketransmissionen i elementer af letklinkerbeton afhænger først og fremmest af elementernes vægt pr. arealenhed og af samlingen med den adskillende konstruktion. I denne anvisning regnes der med stive samlinger mellem letbetonelementer. Beregningsprincip DS/EN 5- beskriver, hvorledes luftlydisolationen i bygninger kan be regnes ved addition for alle lydens transmissionsveje. Det centrale i be regningerne er transmissionsvejene vist i figur. for enkeltkonstruktioner. I den typiske situation med fire flankerende konstruktioner er der i alt indirekte transmissionsveje. For hver enkelt transmissionsvej afhænger lydtransmissionen af fladernes konstruktion og af samlingstypen. Akustiske data for flader og samlinger f.eks. i form af resultater fra laboratoriemålinger benyttes derfor ved beregningerne. Desuden tages der hensyn til de geometriske forhold samt eventuelle lydisolerende afdækninger af grundkonstruktionerne (forsatsvægge, svømmende gulve m.v.). Figur.. Transmission af luftlyd gennem bygningsstrukturer (enkeltkonstruktioner) Samme type beregninger kan gennemføres for dobbeltkonstruktioner. Her er ubestemtheden imidlertid større, og lydisolationen afhænger i højere grad af udførelsen, idet koblinger i f.eks. dobbeltvægge kan forringe lydisolationen betydeligt. Specielt for lejlighedsskel opført som dobbeltvægge Dobbeltvægge skal udføres med helt adskilte vægdele. Der må ikke være bindere, ledere, styreskinner, bygningsaffald eller andre stive forbindelser mellem vægdelene. Hulrummet mellem vægdelene isoleres med mineraluld. Der kan f.eks. benyttes batts med en luftgennemstrømningsmodstand på 7-0 kpa s/m. Man skal undgå, at stive batts sidder i spænd mellem vægdelene, og det anbefales at benytte batts, som er 0 mm tyndere end afstanden mellem vægelementerne. Andre bygningsdele f.eks. fundamenter, ydervægge, murkroner og etageadskillelser må ikke sammenkoble vægdelene. Fundamentet udføres af blokke, som er adskilt i en dybde på mindst 00 mm under terrændækkets overside. Mellemrummet i fundamentet bør være på mindst 0 mm og skal være fri for mørtelbroer eller andre stive forbindelser. Der anvendes trykfast mineraluld i fundament og ud for understopning samt ved samlinger mellem dobbeltvæggen og tilstødende bygningsdele. Hårdere isoleringsmaterialer som f.eks. polystyren må ikke anvendes. Ydervæggens indvendige del skal altid være afbrudt ved lejlighedsskel. Overliggere og remme må ikke være gennemgående fra hus til hus. Såfremt begge dele af dobbeltvæggen føres op til taget, må en eventuel mørtelstopning mod tagbelægningen kun udføres ved den ene vægdel, og lægter m.v. må ikke forbinde de to vægdele. Installationer - f.eks. varme-, vand- og el-rør - må ikke føres gennem dobbeltvægge på grund af risikoen for utætheder og sammenkobling af de to vægdele. Den nødvendige, fuldstændige adskillelse mellem dobbeltvægges to vægdele også ved samlinger med flankerende bygningsdele medfører, at de statiske betingelser for stabilitet skal være opfyldt for hver enkelt bolig. Valg af vægkonstruktion Med en korrekt projekteret og udført dobbeltvæg kan man opnå en langt bedre lydisolation end med en enkeltvæg opført med det samme materialeforbrug. I etagebyggeri kan det imidlertid være fordelagtigt at anvende enkeltvægge, fordi tunge enkeltvægge begrænser lodret flanketransmission betydeligt bedre end de tyndere elementer, som anvendes i dobbeltvægge. Transmission i facader, tagkonstruktioner og tagrum Ved krav om en luftlydisolation R w vandret på mindst 55 db skal lydtransmissionen i formure af teglsten begrænses ved at undlade at placere bindere på hver side af lejlighedsskel med en indbyrdes afstand på mindre end 800 mm. Denne minimumsafstand gælder også for døre og vinduer, hvor der er faste forbindelser mellem for- og bagmur. Alternativt kan der udføres en elastisk fuge i formuren ud for lejlighedsskel. Såfremt der er krav om en luftlydisolation R w på mindst 60 db, skal der altid etableres en elastisk fuge. Afhængigt af dimensioneringen af lejlighedsskel og bagmur samt af kravniveauet, kan der i visse tilfælde ses bort fra specifikationerne i dette afsnit. For eksempel er det ofte muligt at placere to døre tæt på et lejlighedsskel udført som en enkeltvæg. 6

7 Hovedprincipper - projektering Afvigelser fra specifikationerne må dog ikke finde sted uden særskilt vurdering i hvert enkelt tilfælde. Udformningen af lette facader skal ligeledes vurderes i hvert enkelt tilfælde. Lette udvendige beklædninger på bagvægge af letbeton medfører i reglen ikke væsentlig flanketransmission. Loft- og tagkonstruktion skal afbrydes ved lejlighedsskel. Spærretningen i lette tagkonstruktioner skal således være parallel med lejlighedsskel, med mindre der benyttes specielle elastiske loftophæng. Tagbelægningen kan altid være ubrudt, og i uudnyttede tagrum kan lægter og undertag være gennemgående. Lydtransmission via tagrum forhindres mest effektivt ved at føre lejlighedsskel helt op i kippen og tætne mellem væg og tag. Væggen i tag rummet kan være en anden konstruktion end i de udnyttede etager. Det er kun nødvendigt at føre den ene del af en dobbeltvæg op i tagrummet. I stedet for at føre lejlighedsskel op i kippen kan man ud føre lofterne med en lydisolation, som i sig selv er tilstrækkelig til at forhindre lydtransmission via tag rummet. Lofterne skal da udføres af mindst et lag mm gipsplade med 00 mm mineraluld og være helt tætte. Langs vægge fuges med elastisk fugemasse. Projektering af lofter samt af lejlighedsskel i tagrum foretages i øvrigt ud fra brandkrav og krav til varmeisolering. Lejlighedsskel skal altid føres mindst 50 mm op i isoleringen. Utætheder Vægge og dæk skal være tætte (både overflader, samlinger og gennemføringer). Lette elementer skal overfladetætnes med puds, svumning, filtsning, spartling eller tilsvarende. Elementer med en middeldensitet på mindst 500 kg/m skal ikke overfladetætnes. Utætheder kan f.eks. opstå ved rørgennemføringer og understopninger. Tætning udføres med mørtel eller mineraluldsstopning, eventuelt suppleret med elastisk fugemasse. Udtag for el-installationer m.v. fødes fra hver sin side. Udtagene kan placeres ens på hver side af væggen, såfremt der ikke forekommer nogen form for utæthed i elementerne, herunder at effekten af en eventuel overfladetætning bibeholdes. Udfræsninger begrænses mest muligt og fyldes med en tæt mørtel efter udførelse af installationen. Ved rørføringer skal der i øvrigt tages hensyn til, at radiatorer kan transmittere luftlyd mellem rum, såfremt de forbindes med ubrudte, korte varmerør. Lydtransmission gennem ventilationskanaler eller udeluftventiler uden passende lyddæmpning kan forringe lydisolationen betydeligt. Risikoen er størst mellem armaturer tilsluttet samme lodrette streng og mellem udeluftventiler med en indbyrdes afstand på mindre end m... Trinlydniveau Trinlydniveau kan beregnes efter DS/EN 5- efter samme principper som nævnt i afsnit. for luftlyd, idet trinlyden dog beregnes for færre transmissionsveje. Des uden indgår trinlyddæmpningen for overgulvet, som kan være en svømmende konstruktion eller en trinlyddæmpende gulvbelægning. En svømmende konstruktion kan f.eks. udføres som et betongulv på mineraluld, et let gulv på trinlyddæmpende underlag eller et trægulv på strøer. Et trinlyddæmpende svømmende gulv skal adskilles fra alle vægge, evt. med en blød fuge. Udførelse og materialeegenskaber (f.eks. for bløde brikker under strøer) har afgørende indflydelse på trinlyddæmpningen. Det er som hovedregel nødvendigt at benytte trinlyddæmpende overgulve for at dæmpe trinlyden. Trinlyd fra et terrændæk uden dæmpende overgulv kan dog også dæmpes ved at etablere fuger gennem hele be ton laget mellem dæk og vægge samt fundamenter. Trinlyd fra trappeløb, reposer, altaner og altangange skal dæmpes med en blød belægning eller ved kun at fastgøre konstruktionen elastisk i de om givende bygningsdele, f.eks. med dorne i neoprenhylse. Interne trapper i enfamiliehuse kan dog fastgøres stift i lejlighedsskel udført som dobbeltvægge... Trafikstøj Støj udefra transmitteres hovedsagelig ind i bygninger gennem vinduer og udeluftventiler. Ved høje trafik støjniveauer er det dog også nødvendigt at sikre tilstrækkelig høj lyd isolation for væg- og tagkonstruktioner. Der kan evt. udføres beregninger efter DS/EN 5- af den samlede facades eller tagkonstruk tions lydisolation. Sammen med den traditionelle enkelttalsværdi R w kan man med fordel beregne de nye spektrale tilpasningsled C og C tr, som er beregnet til at karakterisere facadens eller tagkonstruktionens lydisolation mod forskellige former for støj. For almindelig vejtrafik kan man f.eks. med R w + C tr - samt oplysninger om de geometriske forhold og rummets efterklangstid - direkte beregne forskellen 7

8 Hovedprincipper - projektering mellem støjniveauet udendørs og indendørs (se f.eks. Indeklimahåndbogen)... Støj fra tekniske installationer Støj fra vandinstallationer dæmpes primært ved udførelse af svømmende gulve i badeværelser, anvendelse af VA-godkendte armaturer i gruppe, begrænsning af rørføringer i vægge samt indbygning af faldstammer i lydisolerende installationsskakte. Ventilatorer i tagrum skal altid opstilles svingningsdæmpet. Elevatorer bør placeres i trappetårne eller midt i trapperum for at undgå støj i boliger m.v..5. Sammensatte konstruktioner Der kan være opstillet krav til den samlede lydisolation for en væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv. Den samlede lydisolation beregnes efter DS/EN 5- ved addition af lydtransmissionen gennem alle delkomponenter. Både komponenternes lydisolation R w og andel af det samlede areal har betydning. I figuren nedenfor findes beregningseksempler på den samlede lydisolation for en vægkonstruktion med lydisolationen R w = 8 db med et indsat element med lydisolationen R w = 7 db eller 7 db, som svarer til døre i lydklasse 0 db eller 0 db Samlet luftlydisolation R w, db db 7 db Areal for indsat element i % af samlet areal Figur. 8

9 Produktoversigt.. Helvægge Helvægge fremstilles af letbeton og leveres med indstøbt netarmering. I de efterfølgende afsnit betegnes et helvægselement af letbeton med en middeldensitet på f.eks. 500 kg/m som helvæg 500. Helvægge anvendes normalt som bagmure og skillevægge, herunder boligadskillende vægge. Middeldensitet fra kg/m Elementhøjde op til 000 mm Elementlængde op til 7500 mm Elementtykkelse fra 00-0 mm.. Lyddæk Lyddæk er homogene dæk, der er fremstillet af samme letbetontype i hele tværsnittet. I de efterfølgende afsnit betegnes et lyddæk med fx en middeldensitet på 000 kg/m³ som lyddæk 000. Lyddæk anvendes normalt som etageadskillelse, hvor der stilles særlige lydkrav. Middeldensitet kg/m Standardbredde 600 mm og 00 mm Paselementer kan udføres Dæktykkelse Fra mm med 0 mm spring Længde Op til 700 mm med 0 mm spring Vægt Varierer fra kg/m.. Letdæk Letdæk er sandwichdæk, der er fremstillet ved lagvis udstøb ning af lag letbeton. Et toplag på ca. 0 mm til optagelse af trykspændinger, et mellemlag som det porøse og varmeisolerende lag og et armeret bundlag på ca. 0 mm til optagelse af trækspændinger. Letdæk anvendes normalt som etageadskillelse hvor der ikke stilles særlige lydkrav. Endvidere kan letdæk anvendes som tagdæk. Middeldensitet: Mellemlag: 600 kg/m Top-/bundlag: 700 kg/m Standardbredde 600 mm og 00 mm Paselementer kan udføres Dæktykkelse Fra mm med 0 mm spring Længde For 600 mm dækbredde op til 650 mm og for 00 mm dækbredde op til 700 mm. Begge med 0 mm spring Vægt Varierer fra 0-50 kg/m.. Letklinkerblokke Letklinkerblokke er blokke fremstillet af letbeton. Letklinkerblokke anvendes normalt i yder-, skille- og kældervægge samt fundamenter. I denne anvisning er blokkene alene omtalt anvendt i fundamenter. Middeldensitet 600 kg/m Standardhøjde 90 mm Standardlængde 90 mm Blokbredde 00, 0, 50, 90, 0, 90, 0, 50 og 90 mm 9

10 Typiske løsninger - vægge 5. Typiske løsninger ved givne lydkrav Oversigterne i det følgende er opstillet i overensstemmelse med bygningsreglementet. I boligbyggeri regnes der med gulvarealer i opholdsrum på ca. 0-0 m² og rumhøjder på ca.,-,0 m. Elementsamlingerne forudsættes stive, dvs.: Samlinger mellem vægelementer udføres som støbesamlinger med bøjler og låsejern eller som limsamlinger med mekanisk fastgørelse. Samlinger mellem væg- og dækelementer udføres som lejefuger med fuldt vederlag på væggen eller som kombination af vederlag og kantstøbning. 5. Vægge Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning vandret: R w > 55 db 0 mm enkeltvæg. 0 mm helvæg 000 Kan også være 0 mm helvæg mm dobbeltvæg. 00 mm helvæg mm mineraluld I etagehuse skal der benyttes min. 00 mm helvæg 850 Flankerende konstruktioner i rækkehuse: For en 0-0 mm enkeltvæg kan følgende konstruktioner benyttes: Flankerende bagvæg: mm helvæg 500 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 Flankerende etageadskillelse: mm lyddæk 750 med gulve udført som i afsnit 5. for boliger For en 60 mm dobbeltvæg skal bagvæggen som minimum være 00 mm helvæg 500, såfremt facaden opføres med gennemgående formur. Flankerende konstruktioner i etagehuse: Se afsnit 5. Undervisningsbyggeri excl. rum til sang, musik og sløjd Daginstitutioner, opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter vandret: R w > 8 db 50 mm enkeltvæg. 50 mm helvæg 800 Flankerende konstruktioner: Flankerende bagvæg: mm helvæg 500 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 Flankerende etageadskillelse: mm lyddæk 750 0

11 Typiske løsninger - vægge Daginstitutioner, opholdsrum excl. rum for stille og/eller støjende aktiviteter vandret: R w > 0 db 00 mm enkeltvæg. 00 mm helvæg 50 Flankerende konstruktioner: Flankerende bagvæg: mm helvæg 00 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 Flankerende etageadskillelse: mm lyddæk 750 Rum med støjende aktiviteter incl. undervisningsrum til sløjd vandret: R w > 60 db 0 mm enkeltvæg med fortsatsvæg. 0 mm helvæg mm mineraluld. Stålskelet friholdt af væg (ca. 0 mm luft). mm gipsplader kan også være 0 mm helvæg mm dobbeltvæg. 00 mm helvæg mm mineraluld Flankerende konstruktioner: For en 0-0 mm enkeltvæg med forsatsvæg kan følgende konstruktioner benyttes: Flankerende bagvæg: mm helvæg 800 Flankerende skillevæg: mm helvæg 800 Flankerende etageadskillelse: mm lyddæk 000 med svømmende trægulv eller svømmende betongulv I facader opført som hulmur skal formuren altid afbrydes af en elastisk fuge.

12 Typiske løsninger - vægge Undervisningsrum til sang og musik vandret: R w > 65 db 0 mm enkeltvæg med fortsatsvæg. 0 mm helvæg mm mineraluld. Stålskelet friholdt af væg (ca. 0 mm luft mellem isolering og vægelement). mm gipsplader kan også være 0 mm helvæg 800 Flankerende konstruktioner: Flankerende bagvæg: mm helvæg 800 med forsatsvæg Flankerende skillevæg: mm helvæg 800 med forsatsvæg Flankerende etageadskillelse: mm lyddæk 000 med svømmende trægulv eller svømmende betongulv og lydisolerende loft Loft og forsatsvægge udføres efter rum i rummet princippet med specielle svingningsdæmpende loft- og vægbeslag. Detaljer kræver særlig projektering. Kontorer, hospitaler, internt i boliger m.v. Udgangspunkt for projektering af enkeltvægge 50 8 Luftlydisolation R w, db Væggens fladevægt, kg/m² Eksempler på flankerende konstruktioner: Se side 0 og for krav henholdsvis R w > 0 db og R w > 8 db.

13 Typiske løsninger - etageadskillelser 5. Etageadskillelser Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning lodret: R w > 55 db Krav til trinlydniveau: L n,w < 5 db Med svømmende trægulv. Trægulv på strøer på Knudsen Kombi Max kiler eller tilsvarende. 0 mm lyddæk 000 Med afretning og gulvbelægning. Trinlyddæmp. gulvbelægn. ΔLw > 8 db. 0 mm betonafretning. 0 mm lyddæk 000 Med flydemørtel og gulvbelægning. Trinlyddæmp. gulvbelægn. ΔLw > 0 db. 0 mm flydemørtel. 0 mm lyddæk 000 Med svømmende klinkegulv Anvendelse: Entre, bryggers, køkken, fælles opholdsrum o.lign.. Klinker. 50 mm beton. 0 mm trykfast mineraluld. 00 mm lyddæk 000 Flankerende konstruktioner i etagehuse: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 000 eller 0 mm helvæg 800 eller 60 mm dobbeltvæg af 00 mm helvæg 850 Flankerende bagvæg: mm helvæg 850 Flankerende skillevæg: mm helvæg 50 Eventuel anvendelse af polystyren i stedet for trykfast mineraluld kræver særskilt vurdering af etageadskillelsens luftlydisolation og trinlydniveau, bl.a. ud fra laboratoriemålinger af trinlyddæmpningen for den svømmende gulvkonstruktion efter DS EN/ISO 0-6.

14 Typiske løsninger - etageadskillelser Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning lodret: R w > 55 db Krav til trinlydniveau: L n,w < 58 db Med svømmende klinkegulv Anvendelse: Badeværelser, trapperum og fælles gange. Klinker. 50 mm beton. mm uorganisk nålefilt. 00 mm lyddæk 000 Med svømmende klinkegulv Anvendelse: Badeværelser, trapperum og fælles gange.. Klinker. 50 mm beton. Min. 0 mm trykfast mineraluld. 80 mm lyddæk 000 Isoleringslagets tykkelse kan øges for at give plads til installationer. Et lag på 0 mm skal dog være gennemgående. Dækket kan reduceres til 0 mm letklinkerdæk 000 over badeværelser og fælles rum. Flankerende konstruktioner i etagehuse: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 000 eller 0 mm helvæg 800 eller 60 mm dobbeltvæg af 00 mm helvæg 850 Flankerende bagvæg: mm helvæg 850 Flankerende skillevæg: mm helvæg 50 Eventuel anvendelse af polystyren i stedet for trykfast mineraluld kræver særskilt vurdering af etageadskillelsens luftlydisolation og trinlydniveau, bl.a. ud fra laboratoriemålinger af trinlyddæmpningen for den svømmende gulvkonstruktion efter DS EN/ISO 0-6. Rækkehuse Krav til trinlydniveau: L n,w < 5 db (dog 58 db fra badeværelser) Der er ikke krav til lydisolationen internt i hver bolig. Kravene vedrører derfor i praksis udbredelse af trinlyd vandret eller diagonalt nedad. Med en boligadskillende dobbeltvæg er der ikke krav til etageadskillelserne. Med en boligadskillende enkeltvæg kan der benyttes samme etageadskillelser som i etagehuse (se side ), idet dog dækket kan reduceres til 80 mm letklinkerdæk 750.

15 Typiske løsninger - etageadskillelser Undervisningsbyggeri excl. rum til sang, musik og sløjd Daginstitutioner, opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter lodret: R w > 5 db i skoler R w > 8 db i daginstitutioner Krav til trinlydniveau: L n,w < 58 db Med svømmende trægulv. Trægulv på strøer på Knudsen Kombi Max kiler eller tilsvarende. 80 mm lyddæk 750 Med afretning og gulvbelægning. Trinlyddæmp. gulvbelægn. ΔLw > 7 db. 0 mm betonafretning. 80 mm lyddæk 750 Med svømmende betongulv. Gulvbelægning. 50 mm beton. 0 mm trykfast mineraluld. 80 mm lyddæk 750 Med svømmende betongulv. Gulvbelægning. 50 mm beton. mm uorganisk nålefilt. 80 mm lyddæk 750 Flankerende konstruktioner: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 800 Flankerende bagvæg: mm helvæg 500 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 Eventuel anvendelse af polystyren i stedet for trykfast mineraluld kræver særskilt vurdering af etageadskillelsens luftlydisolation og trinlydniveau, bl.a. ud fra laboratoriemålinger af trinlyddæmpningen for den svømmende gulvkonstruktion efter DS EN/ISO 0-6. Undervisningsrum til sløjd lodret: R w > 60 db Krav til trinlydniveau: L n,w < 5 db Med svømmende trægulv og indlæg af mineraluld. Trægulv på strøer opklodset med blødt mellemlag af f.eks. sylomer. 50 mm mineraluld. 0 mm lyddæk 000 Flankerende konstruktioner: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 000 eller 0 mm helvæg 800 Flankerende bagvæg: mm helvæg 800 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 5

16 Typiske løsninger - etageadskillelser Undervisningsrum til sang og musik lodret: R w > 65 db Krav til trinlydniveau: L n,w < 5 db 5 Med svømmende trægulv og lydisolerende loft. Trægulv på strøer på Knudsen Kombi Max kiler eller tilsvarende. 0 mm lyddæk 000 Elastisk ophængt underloft:. Vikas loftophæng eller tilsvarende. 00 mm mineraluld (ca. 0 mm luft mellem isolering og dækelement) 5. mm gipsplade Flankerende konstruktioner: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 000 eller 0 mm helvæg 800 med forsatsvæg Flankerende bagvæg: mm helvæg 800 med forsatsvæg Flankerende skillevæg: mm helvæg 800 med forsatsvæg Loft og forsatsvægge udføres efter rum i rummet princippet med specielle svingningsdæmpende loft- og vægbeslag. Detaljer kræver særlig projektering. Rum med støjende aktiviteter lodret: R w > 60 db Krav til trinlydniveau: L n,w < 8 db 5 Med svømmende trægulv og underloft. Trægulv på strøer på Knudsen Kombi Max kiler eller tilsvarende. 0 mm lyddæk 000 Elastisk ophængt underloft:. Danogips lydbøjle. 50 mm mineraluld (ca. 0 mm luft mellem isolering og dækelement) 5. mm gipsplade Med svømmende klinkegulv. Klinker. 50 mm beton. 5 mm trykfast mineraluld. 0 mm lyddæk 000 Overgulvet skal udføres sådan, at der opnås en trinlyddæmpning på ΔLw > 5 db. Flankerende konstruktioner: Flankerende lejlighedsskel: mm helvæg 000 eller 0 mm helvæg 800 Flankerende bagvæg: mm helvæg 800 Flankerende skillevæg: mm helvæg 00 6

17 Typiske løsninger - terrændæk og fundamenter 5. Terrændæk og fundamenter Der benyttes samme trinlyddæmpende gulvkonstruktioner eller belægninger som anført i afsnit 5. for etagedæk. Trinlyd fra et terrændæk kan dog også dæmpes ved konsekvent friholdelse af dækket inkl. gulv fra omgivende bygningsdele (fundamenter, vægge m.v.). Desuden vil dobbelte boligadskillende vægge medvirke til at dæmpe trinlyden. Fundamentet under en lydisolerende dobbeltvæg skal være adskilt i en dybde, som mindst svarer til undersiden af terrændækkets varmeisolering. Det fælles fundament er således udelukkende omgivet af tungt materiale.. 00 mm boligadskillende db.væg (500 kg/m³) + 60 mm mineraluld. Trykfast mineraluld 50 mm over betonlag. Fugtspærre/radonsikring. Elastisk fuge 5. Betonplade 6. Kantisolering 7. Trykfast mineraluld 8. Letklinkerblokke 9. Letklinker 0. Betonfundament 5. Terrændæk og fundamenter Eksempel: Dobbeltvæg ved fundament Luftlydisolation: R w > 55 db Der benyttes samme trinlyddæmpende gulvkonstruktioner eller belægninger som anført i afsnit 5. for etagedæk. Trinlyd fra et terrændæk kan dog også dæmpes ved konsekvent friholdelse af dækket inkl. gulv fra omgivende bygningsdele (fundamenter, vægge m.v.).. 0 mm boligadskillende enkeltvæg (000 kg/m³) (Kan også være 0 mm helvæg 800). Fugtspærre/radonsikring. Elastisk fuge. Betonplade 5. Kantisolering 6. Trykfast mineraluld 7. Letklinkerblokke 8. Letklinker 9. Betonfundament Eksempel: Enkeltvæg ved fundament Luftlydisolation: R w > 55 db

18 Typiske løsninger - trafikstøj 5. Trafikstøj Beboelsesrum Fælles opholdsrum Undervisningsrum Opholdsrum i daginstitutioner Udendørs støjniveau L den < 7 db Ydervægskonstruktion 00 mm helvæg 500 med mineraluldsisolering og let udvendig beklædning. Krav til støjniveau: L den < db L den < 78 db Hulmur med bagmur af 00 mm helvæg 500 og formur af teglsten. Udendørs støjniveau L den < 68 db L den < 7 db L den < 7 db L den < 78 db Tagkonstruktion Let tagkonstruktion med mineraluldsisolering og tagbelægning. Let tagkonstruktion med gipspladeloft på underside af spær og mineraluldsisolering mod tagrum. 00 mm letdæk 600 med mineraluldsisolering og tagbelægning. 80 mm letdæk 600 med mineraluldsisolering og tagbelægning. Projektering af vinduer, udeluftventiler m.v. udføres særskilt. 8

19 Virksomhederne bag BIH SEKRETARIAT Dansk Beton Letbetonelementgruppen - BIH Postboks 5 05 København K Telefon: Telefax: Info om BIH - se side. ELEMENTPRODUCENTER Betonelement A/S Vestergade 5, Postboks 0 0 Viby Sj. Telefon: Telefax: EXPAN A/S Skomagervej C 700 Vejle Telefon: Telefax: EXPAN A/S Ribevej Brørup Telefon: Telefax: EXPAN A/S Askhøjvej 6, Linå 8600 Silkeborg Telefon: Telefax: EXPAN A/S Fiskbækvej, Fiskbæk, 690 Videbæk Telefon: Telefax: EXPAN A/S Snavevej 57 Søndersø Telefon: Telefax: Fårup Betonindustri A/S Kærvej 8990 Fårup Telefon: Telefax: Gandrup Element A/S Teglværksvej 5 96 Gandrup Telefon: Telefax: Gandrup Element A/S Kærmindevej Vamdrup Telefon: Telefax: Give Element A/S Hjortsvangen 9 7 Give Telefon: Telefax: Leth Beton A/S Rishøjvej Bedsted Thy Telefon: Telefax: Præfa-Byg v/o.j. Beton A/S Høngårdsvej Østervrå Telefon: Telefax: Niss Sørensen & Søn A/S Drosselvej 9, Postboks Spøttrup Telefon: 9756 Telefax: Tinglev Elementfabrik A/S Mads Clausensvej Tinglev Telefon: Telefax: SAMARBEJDSPARTNERE maxit a.s. Børglumvej 80 Risskov Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: INTERESSEMEDLEMMER fibo intercon A/S Herningvej 690 Videbæk Telefon: Telefax: Aalborg Portland Rørdalsvej, Postboks Aalborg Telefon: Telefax: Convi ApS Louisevænget Odense N Telefon: Telefax:

20 Et komplet byggesystem til hele råhuset Helvægge og dæk af letbeton giver arkitektonisk frihed til at skabe spændende og sundt byggeri med kort byggetid og god økonomi. Skræddersyet efter individuelle ønsker og ideer og med mulighed for valgfrit facadeudtryk. Med et rationelt byggesystem opbygges det råhus, som danner den miljørigtige og stabile kerne i byggeriet. Du kan få leveret helvægge af letbeton til både bagmure, skillevægge, lejlighedsskel og kældervægge. Som bærende vægge kan helvægge af letbeton anvendes i alle sikkerhedsklasser - også over 5 etager. Letbetondæk fremstilles til både tagdæk og etageadskillelse - og i forskellige typer afhængig af lydkrav, spændvidde og bæreevne. Få råd og vejledning Mange byggeprojekter kan med fordel realiseres med elementer af letbeton. Kontakt derfor en af producenterne for råd og vejledning på et tidligt stadie i projektet, så du får den bedste løsning til dit byggeri. Dansk Beton Letbetonelementgruppen - BIH Postboks 5 05 København K Tlf.:

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Gulve og akustik Juli 2013

Gulve og akustik Juli 2013 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015 fermacell Juni 2015 38 Information Koncerthuset i DR Byen, København, Danmark Bygherre Arkitekt Akustiker Ingeniør Entreprenør projektering Danmarks Radio (DR) Jean Nouvel, Paris, VLA Vilhelm Lauritzen,

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton

Helvægge og dæk af letbeton Helvægge og dæk af letbeton Præsentation, anvendelse og egenskaber HÆFTE NR. 1 JAN. 2008 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Om BIH Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under Dansk Beton, hvor elementproducenter

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Ajourføring af kravniveauet for lydforhold i etageboligbyggeri

Ajourføring af kravniveauet for lydforhold i etageboligbyggeri Side 1 af 33 Ajourføring af kravniveauet for lydforhold i etageboligbyggeri Rapport udarbejdet af Dan Hoffmeyer DELTA Akustik & Vibration Rekvirent: By- og Boligministeriet September 1999 Side 2 af 33

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Værdien af god akustik i bygninger

Værdien af god akustik i bygninger DI Byg s forårskonference 26. marts 2015 4 Værdien af god akustik i bygninger Præsentation ved civ. ing. Claus Møller Petersen, Fagchef i Acoustica, Grontmij s akustikafdeling Værdien af god akustik i

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse Læs let til Dæk 14 19 (2015 årsrevision) Ref.: Dæk 14 Beskrivelse Før/efter Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Terrændækket (belægning eller trægulv på strøer på beton med drænlæg

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning.

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning. THORA NOTAT SAG NR: 0556 DATO : 15.02.2008 Vedrørende : Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afd. 9 Byengen / Nordengen Sag : Udvidelse af stueetage Specifikation : Prissætning ved entreprenør Omfang

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk

En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk Det skalmurede en-familiehus er danskernes foretrukne bolig Ytong forener alle krav fra myndigheder, bygherre, håndværker og boligejer Porebeton

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere