Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)"

Transkript

1 Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC Sagsnr.: T Side 1 af september DELTA Venlighedsvej Hørsholm Danmark Tlf Fax CVR nr

2 Side 2 af 36 Titel Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Journal nr. Sagsnr. Vores ref. TC T DH/BiR/ilk Rekvirent Energistyrelsen Amaliegade København K Rekvirentens ref. Ersün Züfer & Lars Bang-Jensen DELTA, 9. september 2013 Dan Hoffmeyer Akustik

3 Side 3 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Boliger Lydisolation Støj indendørs fra trafik Støj fra tekniske installationer Rumakustik Undervisningsbygninger Lydisolation Støj indendørs fra trafik Støj fra tekniske installationer Rumakustik Daginstitutionsbygninger Lydisolation Støj indendørs fra trafik Støj fra tekniske installationer Rumakustik Bygninger til andre formål Kontorbyggeri Lydisolation Støj indendørs fra trafik Støj fra tekniske installationer Rumakustik Hospitaler, lægehuse og klinikker Lydisolation Støj indendørs fra trafik Støj fra tekniske installationer Rumakustik Bilag A Lydtekniske begreber Bilag B Kontrol af lydforhold ved målinger eller beregninger Bilag C Referencer... 36

4 Side 4 af Introduktion Lydbestemmelserne i Bygningsreglement 2010 findes i kap. 6.4 Akustisk indeklima. Bestemmelserne er udformet som funktionskrav, der er altså ingen konkrete talværdier i kravteksten. I Bygningsreglementets vejledningstekst er der derimod for en række bygningsanvendelser angivet eller refereret til specifikke grænseværdier og bestemmelser. Denne vejledning om lydbestemmelserne samler grænseværdierne fra de i Bygningsreglement 2010 angivne referencer. Grænseværdierne kan ses som eksempler på, hvordan Bygningsreglementets overordnede funktionskrav kan opfyldes, og må betragtes som en nedre grænse for nye bygningers akustiske kvalitet. Andre værdier end de anførte grænseværdier kan også benyttes, såfremt det kan eftervises, at der opnås et tilsvarende eller et bedre kvalitetsniveau for det akustiske indeklima. Formålet med denne vejledning er at give bygherrer, rådgivere, entreprenører og byggesagsbehandlere en samlet oversigt, der gengiver alle de grænseværdier, der refereres til i forbindelse med Bygningsreglementets lydbestemmelser. Vejledningen skal således gøre det lettere at planlægge, projektere og udføre bygninger, så brugerne sikres tilfredsstillende lydhold med et sundt akustisk indeklima. Vejledningen omfatter de i Bygningsreglement 2010 gældende lydbestemmelser indsat i tabeller med rumtyper, begreber, definitioner, grænseværdier og undtagelser samt - i begrænset omfang - supplerende vejledning i form af forslag, anbefalinger og præciseringer. Vejledningens grænseværdier og supplerende anbefalinger er gengivet fra: Bygningsreglementets vejledningstekst Den danske standard for lydklassifikation af boliger SBi-anvisninger med tilknytning til Bygningsreglementets lydbestemmelser Miljøstyrelsens publikationer om støj fra virksomheder, veje og jernbaner Afgrænsning Vejledningen gengiver generelt ikke direkte Bygningsreglementets tekst eller teksten fra de tilknyttede anvisninger mv. Denne information må hentes i de aktuelle publikationer, ligesom der på Bygningsreglementets hjemmeside kan være nye spørgsmål og svar om akustisk indeklima. For boliger, hvor der i standarden for lydklassifikation findes grænseværdier for flere forskellige lydklasser, er der i denne vejledning alene medtaget værdier svarende til klasse C, som Bygningsreglementet henviser til. Vælges i stedet klasse B eller A opnås lydmæssigt en bedre kvalitet. Vejledningen indeholder ikke byggetekniske løsninger til opfyldelse af Bygningsreglementets lydbestemmelser. Eksempler på konstruktionsløsninger kan fx ses i SBianvisninger om lydisolering. Vejledningen omfatter ikke ekstern støj fra virksomheder. Det reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder kan findes i vej-

5 Side 5 af 36 ledninger, supplementer og tillæg fra Miljøstyrelsen. Udvalgte referencer er medtaget i Bilag C. Det anbefales altid at undersøge gældende lokalplaner. Lokalplaners redegørelse kan beskrive de støjforhold, der er lagt til grund for lokalplanen og dens bestemmelser om fx støjafskærmning og støjisolering. Bestemmelser i lokalplaner er dog ikke yderligere behandlet i denne vejledning. Definition af lydtekniske begreber Det akustiske indeklima beskrives gennem en række lydtekniske begreber og tilhørende målestørrelser. Nedenfor gives en forenklet oversigt, herudover henvises til Bilag A. Luftlydisolationen er et udtryk for, i hvilken grad fx samtale og musik transmitteres mellem rum i en bygning. Målestørrelsen er det vægtede reduktionstal R w eller den lavfrekvenskorrigerede størrelse R w + C i db. Trinlydniveauet betegner lyden i et rum i en bygning, når et gulv et andet sted i bygningen påvirkes af en standardiseret bankemaskine. Målestørrelsen er det vægtede trinlydniveau L n,w eller den lavfrekvenskorrigerede størrelse L n,w + C I, i db. Støjbelastning fra trafik angives som et vægtet, ækvivalent lydtrykniveau, årsmiddelværdien L den i db, hvor aften- og natperioden indgår med ekstra tillæg. Grænseværdier er fastsat for møblerede rum. Støj fra installationer angives som et vægtet, ækvivalent lydtrykniveau L Aeq evt. suppleret med maksimalværdien L pamax, begge i db. Grænseværdier kan være fastsat for møblerede eller umøblerede rum. For lavfrekvent støj benyttes yderligere målestørrelsen L pa,lf og for infralyd L pg, begge i db. Efterklangstiden T beskriver, hvor hurtigt lyden i et rum dør ud og måles i sekunder. De rumakustiske forhold kan også beskrives ved det ækvivalente absorptionsareal A, der er et udtryk for den samlede lydabsorptionsmængde i et rum angivet i m 2. Grænseværdier kan være fastsat for møblerede eller umøblerede rum. Vejledningens anvendelse Vejledningen er opdelt efter bygningsanvendelse: boliger, undervisningsbygninger, daginstitutionsbygninger og andre bygninger som kontorer, hospitaler mv. Inden for hver bygningskategori er der angivet grænseværdier i fire tabeller for henholdsvis lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer og rumakustik. Grænseværdierne er eksempler på det akustiske kvalitetsniveau, hvor Bygningsreglementets funktionskrav til akustisk indeklima netop kan forventes opfyldt. Langt fra alle tænkelige bygnings- og rumtyper eller kombinationer af anvendelser kan findes i tabellerne. Det anbefales i sådanne situationer at fastsætte grænseværdier ud fra

6 Side 6 af 36 Bygningsreglementets generelle hensigt om at sikre tilfredsstillende lydforhold for bygningens brugere. Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis er krævet overholdt for at opfylde Bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv). Uddybende definitioner af begreber mv. kan findes i Bilag A, hvor der også er omtale af de for Bygningsreglementets lydbestemmelser relevante standarder. Definitioner af rumtyper mv. er medtaget for de enkelte bygningskategorier i tilknytning til tabellerne. Byggemyndigheden kan i byggetilladelsen stille krav om dokumentationsmålinger. Beregninger og målinger i forbindelse med projektering og kontrol af lydforhold er omtalt i Bilag B. Bilag C giver oplysninger om litteratur og referencer som vejledninger, anvisninger, standarder mv. Referencenumrene i skemaerne henviser til dette bilag. - o - Vejledningen er udarbejdet af seniorspecialist, civilingeniør Dan Hoffmeyer, DELTA, og seniorforsker, civilingeniør Birgit Rasmussen, SBi, Aalborg Universitet.

7 Side 7 af Boliger (Bygningsreglement 2010, Kapitel stk. 1 6) Tabellerne i dette afsnit beskriver lydbestemmelserne for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid. Grænseværdierne er primært gengivet fra den danske standard om lydklassifikation af boliger og Miljøstyrelsens vejledninger om støj. Boliger omfatter i denne forbindelse også hoteller, kollegier, pensionater, kroer, klublejligheder, kostskoler, ældreboliger, døgninstitutioner og lignende bygninger, der benyttes til overnatning. Fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse i sommerhusområder er ikke omfattet af alle lydbestemmelser i Bygningsreglementets Kapitel I tabellerne fremgår det, når bestemmelserne ikke gælder for fritliggende enfamiliehuse eller sommerhuse. Definitioner af rumtyper Beboelsesrum er opholds- eller soverum i en bolig (små, afgrænsede rum såsom entre, forstue, køkken, badeværelse osv. anses ikke for at være beboelsesrum). Fællesrum er fælles opholdsrum samt trapperum eller gange, som er fælles for flere boliger. Fælles opholdsrum er fx rum, der benyttes til samvær, spisning, fjernsyn mv. for beboere i flere boliger i kollegier, ældreboliger mv. Rum med særligt generende støj eller lokaler med støjende aktiviteter (i erhverv eller fællesrum) er rum til fælles service eller erhvervsmæssig virksomhed, hvor der specifikt kan forekomme meget støjende aktiviteter. Som eksempler herpå kan nævnes varmecentraler, vaskerier, produktions- eller storkøkkener, fest- og selskabslokaler, hobbyrum med maskiner, forretningslokaler, værksteder og restauranter. Bygningsreglementet foreskriver særskilte lydisolerende tiltag for disse rum. For almindelige fælles opholdsrum, trapperum, gange, kontorer mv. uden støjende aktiviteter er grænseværdierne derimod de samme som mellem en bolig og rum uden for boligen. Udearealer umiddelbart uden for bygningernes vinduer er området tæt på vinduer til beboelsesrum og køkken. Udendørs rekreative arealer er primære udendørs opholdsarealer som altaner, terrasser, tagterrasser og siddepladser, men ikke gangarealer, trapper, bede, beplantninger mv. Konstruktionsløsninger Byggetekniske løsninger til opfyldelse af Bygningsreglementets lydbestemmelser kan fx findes i SBi-anvisning 237 [14] om lydisolering mellem boliger - nybyggeri eller SBianvisning [15] om lydisolering af klimaskærmen.

8 Side 8 af Lydisolation Tabel 2.1 indeholder grænseværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i boligbyggeri svarende til overholdelse af BR2010 s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for lette konstruktioner i lejlighedsskel. Lydbestemmelserne er gengivet fra DS 490 og den supplerende vejledning fra SBianvisning 230. Boliger Tabel 2.1 Lydisolation Lydbestemmelserne gælder ikke for fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse Luftlydisolation [2] Mellem en bolig eller fælles opholdsrum og rum med særligt generende støj Mellem en bolig og rum uden for boligen a) Mellem fælles opholdsrum indbyrdes 5) R' w 60 db 55 db 55 db Dør 2) mellem bolig og fællesrum Dør 2) mellem fælles opholdsrum og gange/trapperum Trinlydniveau [2] I beboelsesrum og køkkener samt fælles opholdsrum fra rum med særligt generende støj I beboelsesrum og køkkener fra andre boliger og fra fællesrum b) I beboelsesrum og køkkener fra fælles trapperum og gange, fra altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum i andre boliger 3), 4) I fælles opholdsrum fra beboelsesrum, andre fællesrum, trapperum, gange, altaner eller tilsvarende samt fra toilet- og baderum 3), 4) Supplerende vejledning [3] For at forebygge gener ved lave frekvenser anbefales a) for lette 1) konstruktioner i lejlighedsskel: Luftlydisolation, R' w + C db b) for lette 1) konstruktioner i lejlighedsskel: Trinlydniveau, L' n,w + C I, db 32 db L' n,w 48 db 53 db 58 db 58 db 1) Lette konstruktioner i lejlighedsskel, dvs. skillevægge med en vægt pr. arealenhed under 100 kg/m 2 og etageadskillelser med en vægt pr. arealenhed under 250 kg/m 2, kan give problemer med utilstrækkelig lydisolation ved lave frekvenser, selv om kravene til lydisolation i lydklasse C er opfyldt. 2) Grænseværdien gælder for dørens areal. Den omgivende væg skal opfylde grænseværdien for mellem en bolig og rum uden for boligen henholdsvis mellem fælles opholdsrum indbyrdes. 3) Altaner samt gulve og dæk i toilet- og baderum og andre rum med et gulvareal mindre end 2,5 m 2 skal ikke opfylde krav til trinlydniveau. 4) Fælles og private tagterrasser skal opfylde samme grænseværdier som altaner. 5) Hvis et fælles opholdsrum opdeles med en foldedør/mobilvæg bør lydisolationen mellem de to dele af rummet fastsættes efter den planlagte anvendelse.

9 Side 9 af Støj indendørs fra trafik Tabel 2.2 indeholder grænseværdier for trafikstøj i boliger svarende til overholdelse af BR2010 s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer. Lydbestemmelserne er gengivet fra DS 490 og den supplerende vejledning fra Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 og 1/1997. Boliger Tabel 2.2 Støj indendørs fra trafik Lydbestemmelserne gælder ikke for sommerhuse Lovgivning Støjbelastning ude Veje: L den 58 db Jernbaner: L den 64 db BR2010 1), 4) [1], [2] Ingen krav Supplerende vejledning Planlovgivning - Veje 5) [7] Supplerende vejledning Planlovgivning - Jernbaner 5) [8] Ingen krav Ingen krav Støjbelastning ude Veje: 58 db < L den 68 db Jernbaner: L den > 64 db L den 33 db med lukkede vinduer Byfornyelse mv. 2) Veje: L den 46 db med åbne vinduer 3) Byfornyelse mv. 2) Jernbaner: L den 52 db med åbne vinduer 3) Støjbelastning ude Veje: L den > 68 db L den 33 db med lukkede vinduer Der bør ikke planlægges for boliger 6) 1) BR2010 henviser til DS 490 om lydklassifikation af boliger, lydklasse C, med grænseværdien for L den gældende for de enkelte trafikstøjkilder hver for sig. 2) Byfornyelse, huludfyldning o.l. i eksisterende boligområder samt områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse. 3) Specielle løsninger er nødvendige. 4) Grænseværdierne gælder i møblerede rum med eventuelle udeluftventiler i åben position. 5) Grænseværdierne gælder i møblerede rum. 6) Lokale bestemmelser kan omfatte boliger ved en udendørs støjbelastning over 68 db.

10 Side 10 af Støj fra tekniske installationer Tabel 2.3 indeholder grænseværdier for støj fra tekniske installationer i boliger svarende til overholdelse af BR2010 s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Lydbestemmelserne er gengivet fra DS 490 og fra Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 230 og Miljøstyrelsens orientering 9/1997. Boliger Tabel 2.3 Støj fra tekniske installationer Rumtype/udearealer Støjkilde 4) L Aeq L pamax Bemærkning Indendørs [2] I beboelsesrum, fælles opholdsrum og køkkener 1), a) Bygningens tekniske installationer 5) 30 db Indendørs [1], [5] I beboelsesrum og fælles opholdsrum 2), a) Tekniske installationer i erhvervsenheder i samme bygning 30 db kl db 40 db kl Udendørs [1], [5] - Umiddelbart uden for bygningernes vinduer til beboelsesrum og køkken 3) - På rekreative arealer (primære udendørs opholdsarealer) 3) Bygningens tekniske installationer 6) 40 db 35 db 55 db 50 db Etageboligområder samt blandet bolig og erhverv Åben og lav boligbebyggelse samt sommerhusområder Supplerende vejledning [3], [9] a) For tekniske installationer der giver anledning til lavfrekvent støj i beboelsesrum eller fælles opholdsrum: A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, L pa,lf 25 db om dagen (kl ) og 20 db for aften og nat (kl ). Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, L pg 85 db. 1) Grænseværdierne gælder i umøblerede rum. 2) Grænseværdierne gælder i møblerede rum. 3) For sammenbyggede enfamiliehuse og etageboligbyggerier også ved naboboliger. 4) Grænseværdierne gælder for den enkelte installation. 5) Inklusive boligens egne faste installationer, såfremt de ikke kan kontrolleres af den aktuelle boligs egen beboer. 6) Inklusive boligens egne faste installationer som varmepumper, aftræk mv.

11 Side 11 af Rumakustik Tabel 2.4 indeholder grænseværdier for efterklangstid i boligbyggeri svarende til overholdelse af BR2010 s lydbestemmelser. Lydbestemmelserne er gengivet fra DS 490. Boliger Tabel 2.4 Rumakustik Lydbestemmelserne gælder ikke for fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse Efterklangstid [2] T 1) Frekvensområde I trapperum og gange med adgang til mere end 2 boliger eller erhvervsenheder I gange i plejehjem og lignende, hvor gangarealet i nogen grad anvendes til ophold Fælles opholdsrum 2) 1,3 s 0,9 s 0,9 s 0,6 s 1) Maksimumsværdien for efterklangstiden gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. 2) Grænseværdierne gælder i møblerede rum Hz Hz 125 Hz Hz

12 Side 12 af Undervisningsbygninger (Del af Bygningsreglement 2010, Kapitel stk. 1 3) Tabellerne i dette afsnit beskriver lydbestemmelserne for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid og absorptionsareal. Grænseværdierne er primært gengivet fra Bygningsreglementets vejledningstekst og SBianvisning 218 om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. Undervisningsbygninger omfatter skoler, gymnasier, uddannelsesinstitutioner, universiteter mv. Heldagsklasser, helhedsskoler og indskolingslokaler, der dækker over, at de samme lokaler benyttes til undervisning og fritidsaktiviteter, skal med hensyn til lydisolation og støj indrettes efter lydbestemmelserne for undervisningslokaler. Med hensyn til rumakustik skal lydbestemmelserne for opholdsrum i daginstitutionsbygninger opfyldes, idet der dog skal tages hensyn til lærernes mulighed for ubesværet at tale rummet op - se SBianvisning 218. Definitioner af rumtyper Undervisningsrum er klasselokaler, faglokaler, auditorier, værksteder, grupperum, gymnastiksale mv. Store undervisningsrum kræver ofte særskilt akustisk projektering. Biblioteker, kontorer, forberedelsesrum, personalerum mv. kan med hensyn til lydbestemmelser behandles som undervisningsrum. Fællesrum omfatter udover egentlige fælles opholdsrum også gangarealer (med og uden anvendelse til gruppearbejde) samt trapperum. Aulaer, kantiner mv. er også fællesrum, men kræver ofte særskilt akustisk projektering. Med hensyn til lydisolation regnes toiletrum, teknikrum mv. som fællesrum. Bygningsreglementets krav om særskilte lydisolerende tiltag mellem undervisningsrum og tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre institutioner gælder kun ved tilgrænsende rum med særligt generende støj og således ikke ved sammenbygning med kontorlokaler eller almindelige undervisnings- eller opholdsrum, hvor der derfor kan fastsættes mere lempelige grænseværdier ved den akustiske projektering. Åbne undervisningsområder er arealer, hvori der undervises flere individuelle klasser eller grupper, der ikke er fysisk adskilt i lukkede rum. Disse arealer kræver særskilt akustisk projektering.

13 Side 13 af Lydisolation Tabel 3.1 indeholder grænseværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i undervisningsbygninger svarende til overholdelse af BR2010 s lydbestemmelser. Lydbestemmelserne er gengivet fra BR2010 og SBi-anvisning 218. Undervisningsbygninger Tabel 3.1 Lydisolation Luftlydisolation [1], [4] R w Mellem undervisningsrum samt mellem undervisningsrum og fællesrum, horisontalt Mellem undervisningsrum samt mellem undervisningsrum og fællesrum, vertikalt Mellem undervisningsrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, foldeog mobilvægge, glaspartier mv.) Mellem undervisningsrum og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv.) For fleksible rumadskillelser i åbne undervisningsområder 1) Mellem undervisningsrum til sløjd og andre undervisningsrum eller fællesrum Mellem undervisningsrum til sløjd og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv.) Mellem undervisningsrum til sang og musik samt mellem undervisningsrum til sang og musik og andre undervisningsrum eller fællesrum Mellem undervisningsrum til sang og musik med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør) Mellem undervisningsrum til sang og musik og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør) Mellem undervisningsrum og tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre undervisnings- eller daginstitutioner 48 db 51 db 44 db 36 db 20 db 60 db 44 db 65 db 55 db 50 db 60 db Trinlydniveau [1], [4] L n,w I undervisningsrum 2) I undervisningsrum fra gulve og dæk i undervisningsrum til sløjd eller sang og musik 58 db 53 db I undervisningsrum fra gulve og dæk i tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre undervisnings- eller daginstitutioner 48 db 1) Ved fleksible rumadskillelser forstås vægsystemer eller lignende rumopdelende elementer, som ikke fuldstændigt aflukker rum, men som afskærmer og adskiller dele af rum. 2) Fra alle omgivende gulve, dæk og trapper.

14 Side 14 af Støj indendørs fra trafik Tabel 3.2 indeholder grænseværdier for trafikstøj i undervisningsbygninger svarende til overholdelse af BR2010 s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer. Lydbestemmelserne er gengivet fra BR2010 og SBi-anvisning 218 og den supplerende vejledning fra Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 og 1/1997. Undervisningsbygninger Tabel 3.2 Støj indendørs fra trafik Lovgivning 4) Støjbelastning ude Veje: L den 58 db Jernbaner: L den 64 db BR2010 1) [1], [4] Ingen krav Supplerende vejledning Planlovgivning - Veje [7] Supplerende vejledning Planlovgivning - Jernbaner [8] Ingen krav Ingen krav Støjbelastning ude Veje: 58 db < L den 68 db Jernbaner: L den > 64 db L den 33 db med lukkede vinduer Byfornyelse mv. 2) Veje: L den 46 db med åbne vinduer 3) Byfornyelse mv. 2) Jernbaner: L den 52 db med åbne vinduer 3) Støjbelastning ude Veje: L den > 68 db L den 33 db med lukkede vinduer Der bør ikke planlægges for støjfølsom anvendelse 5) 1) Grænseværdien for L den gældende for de enkelte trafikstøjkilder hver for sig. 2) Byfornyelse, huludfyldning o.l. i eksisterende boligområder samt områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse. 3) Specielle løsninger er nødvendige. 4) Grænseværdierne gælder i møblerede undervisningsrum. 5) Lokale bestemmelser kan omfatte undervisningsbygninger ved en udendørs støjbelastning over 68 db.

15 Side 15 af Støj fra tekniske installationer Tabel 3.3 indeholder grænseværdier for støj fra tekniske installationer i undervisningsbygninger svarende til overholdelse af BR2010 s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Lydbestemmelserne er gengivet fra BR2010 og SBi-anvisning 218 og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 230 og Miljøstyrelsens orientering 9/1997. Undervisningsbygninger Tabel 3.3 Støj fra tekniske installationer Rumtype Støjkilde 2) L Aeq I undervisningsrum 1), a) [1], [4] Bygningens tekniske installationer Supplerende vejledning [3], [9] a) For tekniske installationer, der giver anledning til lavfrekvent støj i undervisningsrum: A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, L pa,lf 30 db. Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, L pg 85 db. 1) Grænseværdien gælder i møblerede rum. 2) Grænseværdien gælder for den enkelte installation. 30 db

16 Side 16 af Rumakustik Tabel 3.4 indeholder grænseværdier for efterklangstid og absorptionsareal i undervisningsbygninger svarende til overholdelse af BR2010 s lydbestemmelser. Lydbestemmelserne er gengivet fra BR2010 og SBi-anvisning 218 og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 218. Undervisningsbygninger Tabel 3.4 Rumakustik Efterklangstid [1], [4] T 1), 3), a) Frekvensområde Klasserum b) T 0,6 s Hz Undervisningsrum til sløjd T 0,6 s Hz Undervisningsrum til sang og musik mindre end 250 m 3 (korsang og akustisk musik) 4) 0,8 T 1,1 s Hz Undervisningsrum til sang og musik mindre end 250 m 3 (elektrisk forstærket) 4) T 0,6 s Hz Gymnastiksale mindre end 3500 m 3 T 1,6 s Hz Gymnastiksale større end 3500 m 3 T 1,8 s Hz Svømmehaller mindre end 1500 m 3 T 2,0 s Hz Svømmehaller større end 1500 m 3 T 2,3 s Hz Fællesrum samt fællesgange, der benyttes til gruppearbejde og lignende T 0,4 s Hz Fællesgange, der ikke benyttes til gruppearbejde og lignende T 0,9 s Hz Trapperum T 1,3 s Hz Absorptionsareal [1] A 2), 3), a) Frekvensområde Åbne undervisningsområder c) A 1,3 gulvareal Hz Fællesrum med loftshøjde større end 4 m og rumvolumen større end 300 m 3 Supplerende vejledning [4] a) Fordeling af lydabsorbenter i rummet har betydning, se [4]. b) For små undervisningsrum for mindre grupper dog T 0,4-0,5 s c) For åbne undervisningsområder gælder specielle forhold, se [4]. A 1,2 gulvareal Hz 1) Maksimumsværdien for efterklangstiden gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. Ved 125 Hz kan den angivne maksimumsværdi dog tillægges 20 %. 2) Minimumsværdien for absorptionsarealet gælder for hvert 1/1-oktavbånd.i frekvensområdet. Ved 125 Hz kan den angivne minimumsværdi dog fratrækkes 20 %. 3) Grænseværdierne gælder i møblerede rum. For gymnastiksale, svømmehaller, fællesgange (uden gruppearbejde) og trapperum dog i umøblerede rum. 4) Kan der ikke etableres særskilte rum til de to sang- og musikanvendelser, anbefales det at udføre undervisningsrum til sang og musik med variabel akustik, så begge anvendelser kan tilgodeses.

17 Side 17 af Daginstitutionsbygninger (Del af Bygningsreglement 2010, Kapitel stk. 1 3) Tabellerne i dette afsnit beskriver lydbestemmelserne for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid og absorptionsareal. Grænseværdierne er primært gengivet fra Bygningsreglementets vejledningstekst og SBianvisning 218 om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. Daginstitutionsbygninger omfatter børneinstitutioner, skolefritidsordninger m.v. Definitioner af rumtyper I en daginstitution er stort set alle rum, hvor der opholder sig børn eller voksne, at betragte som opholdsrum, herunder også fællesrum, gangarealer, garderober, trapperum, værksteder, personalerum, kontorer mv. Kun toiletrum, depotrum og tilsvarende regnes ikke som opholdsrum. Med hensyn til Bygningsreglementets bestemmelser for lydisolation skelnes der mellem almindelige opholdsrum, opholdsrum for stille / støjende aktiviteter og andre rum. Opholdsrum for stille aktiviteter kan fx være egentlige sove- eller hvilerum. Opholdsrum for støjende aktiviteter er rum med aktiviteter, som giver et støjniveau ud over det almindelige i opholdsrum, dvs. fx tumlerum, boldrum eller rum til visse værkstedsaktiviteter. For værksteder med særligt støjende maskiner eller egentlige musiklokaler bør der ved den akustiske projektering fastsættes skærpede grænseværdier. Andre rum er typisk fællesrum eller gangarealer. Bygningsreglementets krav om særskilte lydisolerende tiltag mellem opholdsrum og tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre institutioner gælder kun ved tilgrænsende rum med særligt generende støj og således ikke ved sammenbygning med kontorlokaler eller almindelige undervisnings- eller opholdsrum, hvor der derfor kan fastsættes mere lempelige grænseværdier ved den akustiske projektering.

18 Side 18 af Lydisolation Tabel 4.1 indeholder grænseværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i daginstitutionsbygninger svarende til overholdelse af BR2010 s lydbestemmelser. Lydbestemmelserne er gengivet fra BR2010 og SBi-anvisning 218. Daginstitutionsbygninger Tabel 4.1 Lydisolation Luftlydisolation [1], [4] R w Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter samt mellem disse rum og øvrige rum Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter og øvrige rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør mv.) 48 db 40 db Mellem opholdsrum samt mellem opholdsrum og øvrige rum Mellem opholdsrum med dørforbindelse samt mellem opholdsrum og øvrige rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør mv.) Mellem opholdsrum og tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre undervisningseller daginstitutioner 40 db 30 db 60 db Trinlydniveau [1], [4] L n,w I opholdsrum (fra gulve i overliggende rum) og i opholdsrum for stille aktiviteter (fra alle gulve) 58 db I opholdsrum (fra gulve i rum på samme etage) I opholdsrum fra gulve og dæk i tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre undervisnings- eller daginstitutioner 63 db 48 db

19 Side 19 af Støj indendørs fra trafik Tabel 4.2 indeholder grænseværdier for trafikstøj i daginstitutionsbygninger svarende til overholdelse af BR2010 s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer. Lydbestemmelserne er gengivet fra BR2010 og SBi-anvisning 218, og den supplerende vejledning fra Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 og 1/1997. Daginstitutionsbygninger Tabel 4.2 Støj indendørs fra trafik Lovgivning 4) Støjbelastning ude Veje: L den 58 db Jernbaner: L den 64 db BR2010 1) [1], [4] Ingen krav Supplerende vejledning Planlovgivning - Veje [7] Supplerende vejledning Planlovgivning - Jernbaner [8] Ingen krav Ingen krav Støjbelastning ude Veje: 58 db < L den 68 db Jernbaner: L den > 64 db L den 33 db med lukkede vinduer Byfornyelse mv. 2) Veje: L den 46 db med åbne vinduer 3) Byfornyelse mv. 2) Jernbaner: L den 52 db med åbne vinduer 3) Støjbelastning ude Veje: L den > 68 db L den 33 db med lukkede vinduer Der bør ikke planlægges for støjfølsom anvendelse 5) 1) Grænseværdien for L den gældende for de enkelte trafikstøjkilder hver for sig. 2) Byfornyelse, huludfyldning o.l. i eksisterende boligområder samt områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse. 3) Specielle løsninger er nødvendige. 4) Grænseværdierne gælder i møblerede opholdsrum. 5) Lokale bestemmelser kan omfatte daginstitutionsbygninger ved en udendørs støjbelastning over 68 db.

20 Side 20 af Støj fra tekniske installationer Tabel 4.3 indeholder grænseværdier for støj fra tekniske installationer i daginstitutionsbygninger svarende til overholdelse af BR2010 s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Lydbestemmelserne er gengivet fra BR2010 og SBi-anvisning 218, og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 230 og Miljøstyrelsens orientering 9/1997. Daginstitutionsbygninger Tabel 4.3 Støj fra tekniske installationer Rumtype Støjkilde 2) L Aeq I opholdsrum 1), a) [1], [4] Bygningens tekniske installationer Supplerende vejledning [3], [9] a) For tekniske installationer, der giver anledning til lavfrekvent støj i opholdsrum: A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, L pa,lf 25 db. Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, L pg 85 db. 1) Grænseværdien gælder i møblerede rum. 2) Grænseværdien gælder for den enkelte installation. 30 db

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016 Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016 Side 2 af 36 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion... 4 2. Boliger... 7 2.1 Lydisolation... 8 2.2 Støj

Læs mere

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi Akustisk indeklima Ernst Jan de Place Hansen, SBi Indhold BR10 Lydkrav generelt Hvorfor skærpede krav? Kontrolmålinger Boliger Undervisningsbygninger Daginstitutioner Kontorbyggeri mv. Klassifikation af

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995 VEJ nr 10670 af 01/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed.

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed. Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indendørs støjniveau med åbne vinduer Orientering nr. 46 2. udgave HSO/DH/ilk April 2015 Støj fra veje, jernbaner og virksomheder grænseværdier for indendørs støjniveau

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Lydisolering mellem boliger

Læs mere

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6543 www.grontmij-carlbro.dk OM LYD CVR-nr. 48233511 God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indendørs støjniveau med åbne vinduer Orientering nr. 46 HSO/DH/ilk November 2012 Støj fra veje, jernbaner og virksomheder - grænseværdier for indendørs støjniveau med åbne

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015 fermacell Juni 2015 38 Information Koncerthuset i DR Byen, København, Danmark Bygherre Arkitekt Akustiker Ingeniør Entreprenør projektering Danmarks Radio (DR) Jean Nouvel, Paris, VLA Vilhelm Lauritzen,

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Hvilke spilleregler gælder der for støjen? Orientering nr. 40 JJ/DH/CB/ilk 6. februar 2009 Oversigt over love og regler, der regulerer støj Miljøstyrelsens forskellige vejledninger

Læs mere

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx:

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx: Bilag 1 Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud,

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvad lyd og støj er, og hvorfor det er vigtigt med god lyd i undervisningslokaler. Herudover beskrives, hvilke

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

Lydforhold i undervisningsog daginstitutionsbyggeri. Ajourføring af kravniveauet

Lydforhold i undervisningsog daginstitutionsbyggeri. Ajourføring af kravniveauet Lydforhold i undervisningsog daginstitutionsbyggeri Ajourføring af kravniveauet Februar 2003 Side 2 af 40 Forord I forbindelse med frembringelse af næste generation af lydbestemmelser i bygningsreglementerne

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Det Auditive miljø. 4. Nordiske konference Finn B Petersen tekniker

Det Auditive miljø. 4. Nordiske konference Finn B Petersen tekniker Det Auditive miljø 4. Nordiske konference 2013 Finn B Petersen tekniker Sakskøbing ny skole areal 5450 m² byggeår 2006 18-03-2013 2 Vi ved at LYD påvirker os 1: Fysiologisk flugt/angst hormoner Afslapning

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Måling af lydisolation af etageadskillelse på Brendstrupvej 3 Dato 5. juni 2012 Målested Rekvirent Brendstrupvej 3 st. og 1.sal, 8200 Århus N Claus Jensen, Arkitektfirma

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat Ejerforening Klinten Faaborg Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305 Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 37 3. juli 2015 DELTA Venlighedsvej 4

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej 4 29 Hørsholm

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Trinlydniveau med Knudsen lydbrik og Zylomer. Dato 27. august 2012 Målested Rekvirent Skejbygårdsvej 19-21, Bygning C, 8240 Risskov Tore Brøcker, Sahl Arkitekter,

Læs mere

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007.

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007. Copyright Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, 7.-8. marts 2007. Materialet må ikke uden skriftlig tilladelse fra rettighedshaverne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning 243 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014 Titel Lydisolering mellem boliger eksisterende

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 13.

Læs mere

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

Side 1 af 28 RAPPORT. Lydforhold i heldagsklasser. Rapport udarbejdet af Dan Hoffmeyer DELTA. Rekvirent: By- og Boligministeriet

Side 1 af 28 RAPPORT. Lydforhold i heldagsklasser. Rapport udarbejdet af Dan Hoffmeyer DELTA. Rekvirent: By- og Boligministeriet Side 1 af 28 RAPPORT Lydforhold i heldagsklasser Rapport udarbejdet af Dan Hoffmeyer DELTA Rekvirent: By- og Boligministeriet December 2000 Side 2 af 28 Forord I forbindelse med den aktuelle interesse

Læs mere

Arbejdstilsynet har indgået en brancheaftale med DI og NNF om støjdæmpning af slagteribranchens produktionslokaler.

Arbejdstilsynet har indgået en brancheaftale med DI og NNF om støjdæmpning af slagteribranchens produktionslokaler. At-intern instruks nr. 12/2008 Ressortenhed: 5. kontor Oprettet: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. februar 2013 I: Emne og baggrund Formålet med denne instruks er at sikre, at du som tilsynsførende reagerer

Læs mere

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Teknisk notat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Måling af lydisolation i forsøgsopstilling Udført for Kuben Byggeadm. A/S Sagsnr.: K 870152 Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Kongsvang Allé 33 DK-8000 Århus

Læs mere

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik Instruks nr. IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: 5. kontor Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 17. juni 2014 1. Emne

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rapport Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rekvirent: Grundejernes Investeringsfond Side 1 af 71 Udført

Læs mere

Lydkrav for lette konstruktioner

Lydkrav for lette konstruktioner Side 1 af 20 Lydkrav for lette konstruktioner Rapport udarbejdet af Dan Brøsted Pedersen DELTA Akustik & Vibration Rekvirent: By- og Boligministeriet September 1999 Side 2 af 20 Forord I forbindelse med

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

Værdien af god akustik i bygninger

Værdien af god akustik i bygninger DI Byg s forårskonference 26. marts 2015 4 Værdien af god akustik i bygninger Præsentation ved civ. ing. Claus Møller Petersen, Fagchef i Acoustica, Grontmij s akustikafdeling Værdien af god akustik i

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

LYDISOLATION MELLEM BOLIGER I ETAGEBYGGERI KORTLÆGNING OG FORBEDRINGSMULIGHEDER

LYDISOLATION MELLEM BOLIGER I ETAGEBYGGERI KORTLÆGNING OG FORBEDRINGSMULIGHEDER LYDISOLATION MELLEM BOLIGER I ETAGEBYGGERI KORTLÆGNING OG FORBEDRINGSMULIGHEDER SBI 2015:27 Lydklasse A Lydklasse B Lydklasse C Lydklasse D Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri Kortlægning og forbedringsmuligheder

Læs mere

Støj Tekst i grundskolen

Støj Tekst i grundskolen TEMA Støj Tekst i grundskolen indsættes Titel på dokument 1 Støj i grundskolen En rapport om støjproblemer i grundskolen om årsager, løsninger og praktiske erfaringer fra Danmark og udlandet 2 Titel på

Læs mere

BYGNINGERS LYDISOLERING

BYGNINGERS LYDISOLERING BYGNINGERS LYDISOLERING NYERE BYGNINGER JØRGEN KRISTENSEN SBI-ANVISNING 172 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-290515. Sider inkl. denne: 9 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Småhuse indretning og funktion. Ernst Jan de Place Hansen m.fl.

Småhuse indretning og funktion. Ernst Jan de Place Hansen m.fl. Småhuse indretning og funktion Ernst Jan de Place Hansen m.fl. SBi-anvisning 253 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Småhuse indretning og funktion Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 7 S,B/1'A'P/' Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 I Bygningers lydisolering JØRGEN KRISTENSEN HENRIK NISSEN ERIK WIUFF (J{) rff'tj? STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT.ey:.

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll Hvordan opnås et godt indeklima i lavenergiboliger? Temamøde 28. September Aalborg Universitet Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v., Rambøll Hvad er støj Rumakustik og bygningsakustik Krav

Læs mere

Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Resumé Rapporten omhandler et projekt med det formål at analysere behov og muligheder for ændrede lydbestemmelser i bygningsreglementet til forbedringer

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indregulering af musikanlæg Orientering nr. 42 JEL/CB/OWN/ilk 30. juni 2010 Hvordan sikrer man, at naboen til etablissementet ikke udsættes for støj over grænseværdien?

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

~~t'b/ SBI-SÆRTRYK 232. Byggeindustrien nr.1, Jørgen Kristensen: Bygningsreglementets kapitel 9: Lydforhold

~~t'b/ SBI-SÆRTRYK 232. Byggeindustrien nr.1, Jørgen Kristensen: Bygningsreglementets kapitel 9: Lydforhold ~~t'b/ I SBI-SÆRTRYK 232. UDK 699.844:35(489) Byggeindustrien nr.1, 1973 Jørgen Kristensen: Bygningsreglementets kapitel 9: Lydforhold STATENS BYGG EFO RSKN I N GSINSTITUT I kommission hos Teknisk Forlag

Læs mere

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes.

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00147 19-04-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Funktionsanalyser Rum ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Rum ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold SMÅ VÆRELSER... 6 SKITSER... 6 FUNKTION... 6 INVENTAR... 6 ADGANGSFORHOLD... 6 BRAND... 6 INDEKLIMA... 7 LYD... 7 LYSINDFALD / LYSKILDER... 7 VARME... 7 VENTILATION... 8 EL... 8 ØVRIGE KRAV...

Læs mere

ERFARINGER MED LYDISOLERENDE ÅBNE VINDUER I TRAFIKSTØJ BELASTEDE BOLIGOMRÅDER SBI 2015:08

ERFARINGER MED LYDISOLERENDE ÅBNE VINDUER I TRAFIKSTØJ BELASTEDE BOLIGOMRÅDER SBI 2015:08 km ERFARINGER MED LYDISOLERENDE ÅBNE VINDUER I TRAFIKSTØJ BELASTEDE BOLIGOMRÅDER SBI 2015:08 Erfaringer med lydisolerende åbne vinduer i trafikstøjbelastede boligområder Birgit Rasmussen SBi Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lyd i tekniske installationer

Lyd i tekniske installationer Lyd i tekniske installationer Kompetencebrochure Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 5 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 19 3 Geberit

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Hvad er tilgængelighed?

Hvad er tilgængelighed? Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Lars S. Pedersen, Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrådgiver

Læs mere