Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat Mikkel Fisker, Esbjerg) Ved en annonce af 17. maj 2002 i Esbjerg Ugeavis opfordrede indklagede, Boligforeningen 32, interessede entreprenører til at anmode om deltagelse i indklagedes begrænsede licitation efter Tilbudsloven vedrørende 6 fagentrepriser, beskrevet som etablering af et kabelsystem, en PABC, et internet/intranet, porttelefoner, adgangskontrol og CTS-anlæg, for indklagedes afdeling 1 og 3. Afdeling 1 består af 215 lejemål fordelt på 18 boligblokke og afdeling 3 af 308 lejemål med 190 supplerende værelser fordelt på 15 boligblokke. Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 6. juni 2002 havde bl.a. følgende virksomheder anmodet om prækvalifikation: 1. H. O. Service A/S (Klageren) 2. Olesen & Jensen A/S 3. Jysk Klimaservice v/ Erling Hansen 4. AG Electric A/S 5. Alfred Jensen og Søn A/S Den 10. juni 2002 besluttede indklagede at prækvalificere bl.a. de virksomheder, der er nævnt under nr. 1 5, til deltagelse i licitationen.

2 Licitationsbetingelserne af 19. juni 2002 blev udsendt til de prækvalificerede virksomheder den 19. juni CTS-entreprisen er i licitationsbetingelserne under overskriften»generelle krav«beskrevet således:» CTS Der ønskes tilbud på anskaffelse, opsætning, tilslutning og test af et CTS anlæg, tilsluttet det i beskrevne kabelsystem. Se kapitel 7 for de tekniske detaljer«. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 8. juli 2002 havde de nævnte 5 virksomheder afgivet tilbud vedrørende CTS-entreprisen. 2. Omkring 1. august 2002 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen om CTS-entreprisen både for så vidt angår afdeling 1 og afdeling 3, og kontrakten blev herefter indgået den 9. september Den 15. december 2003 indgav klageren, H.O. Service A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Boligforeningen 32. Klagen har været behandlet på et møde den 9. juni Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 2, ved ikke i licitationsbetingelserne at have anført det fastsatte tildelingskriterium»det økonomiske mest fordelagtige bud«. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 2, ved ikke at have fastsat og prioriteret anvendelige underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«ud over underkriteriet»pris«. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 10 ved efter modtagelsen af tilbudene at have indledt forhandling med andre tilbudsgivere end klageren, som havde afgivet det laveste tilbud, uanset at tildelingskriteriet - da indklagede ikke i licitationsbetingelserne

3 havde oplyst, at tildelingskriteriet var»det økonomisk mest fordelagtige bud«, og da indklagede ikke havde fastsat andre anvendelige underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«end underkriteriet»pris«- under licitationen var»det laveste bud«. 3. Påstand 4 (subsidiær i forhold til påstand 3) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 11, stk. 2, ved efter modtagelsen af tilbudene at have indledt forhandling med tilbudsgivere, uagtet indklagede idet tildelingskriteriet under licitationen var»det økonomisk mest fordelagtige bud«- ikke senest ved forhandlingens påbegyndelse over for de berørte tilbudsgivere tilkendegav, hvilken procedure der ville blive fulgt. Påstand 5 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning truffet omkring 1. august 2002 om at indgå kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen vedrørende CTS-entreprisen. Påstand 6 Indklagede tilpligtes til klageren at betale kr. med procesrente fra den 15. december Indklagede har vedrørende påstand 1-5 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Indklagede har vedrørende påstand 6 nedlagt påstand om frifindelse. Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 6, indtil Klagenævnet har taget stilling til påstand 1 5. Klagenævnet har besluttet yderligere at behandle følgende spørgsmål: Spørgsmål 7 Spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med Tilbudsloven ved i licitationsbetingelserne at have fastsat:»udbyder forbeholder sig retten til at vælge frit mellem indkomne tilbud, samt til evt. at forkaste alle«.

4 4. Spørgsmål 8 Spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 12, stk. 1, ved ikke hurtigst muligt at underrette klageren som tilbudsgiver, der har overholdt licitationsbetingelserne, om, hvilken afgørelse der var truffet med hensyn til ordretildelingen. Sagens nærmere omstændigheder: I indklagedes annonce af 17. maj 2002 i Esbjerg Ugeavis, hvor indklagede opfordrede interessede entreprenører til at anmode om deltagelse i den begrænsede licitation, er bl.a. anført følgende:»boligforeningen 32, Esbjerg Afdelingerne 1 og 3 Etablering af et kabelsystem, en PABC, et internet/intranet, porttelefoner, adganskontrol og CTS. Prækvalifikation. Udbudsform Arbejdet udbydes i henhold til»lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren«i begrænset licitation i fagentreprise efter gennemførelse af en prækvalifikationsrunde. Tildeling af opgaven vil ske efter kriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Der vil blive opfordret 5-8 firmaer til at afgive tilbud. Det samlede arbejde omfatter gravearbejde, backbone kabling, horisontal kabling, PABC og lokalnet, porttelefoner, adgangskontrol, LAN for CTS og CTS. Tilbudene gives som fagentreprisetilbud på de enkelte arbejder og sideordnet som et hovedentreprisetilbud for alle arbejder«. I annoncen af 17. maj 2002 i Esbjerg Ugeavis var det endvidere fastsat, at virksomhederne i forbindelse med prækvalifikationen skulle give oplysninger om bl.a. deres organisation og sammensætning og om deres kvalitetsstyringssystem samt fremlægge en generel referenceliste for tilsvarende arbejder. I licitationsbetingelserne af 19. juni 2002 er under overskriften»generelle krav«bl.a. anført følgende:

5 5.»Tilbudet skal deles op i 6 uafhængige dele per afdeling, som udbyder skal kunne vælge frit mellem. Hver del (Graveentreprise, backbone kabling, horisontal kabling, PABC, lokalnet, porttelefoner, adgangskontrol, og CTS) skal betragtes som et selvstændigt bud. Hvis tilbudsgiver ønsker at yde rabat ved samlet handel, skal dette angives særskilt. Udbyder forbeholder sig retten til at vælge frit mellem indkomne tilbud, samt til evt. at forkaste alle. Ved valg af entreprenør lægges der vægt på en vurdering af pris, kvalitet og bygherrens skøn over byders evne til at gennemføre det tilbudte projekt. Dette udbud omhandler 47 sider eksklusiv forside. Byder er selv ansvarlig for, at sikre sig at have modtaget alt udbudsmateriale. Evt. mangler skal senest oplyses på spørgemødet.«det er ikke i licitationsbetingelserne af 19. juni 2002 anført, at tildelingskriteriet under licitationen skulle være»det økonomisk mest fordelagtige bud«klagenævnet har ikke modtaget kopi af de indkomne tilbud, da de efter det oplyste er bortkommet hos indklagede. Ved åbningen af tilbudene den 8. juli 2002 kunne det imidlertid - efter det for Klagenævnet oplyste - konstateres, at der rettidigt var afgivet følgende tilbud på denne entreprise: Tilbudsgiver Pris - afdeling 1 og 3 Samlet pris Klageren kr. og kr kr. Olesen & Jensen kr. og kr kr. Jysk Klimaservice v/erling Hansen kr. og kr kr. AG Electric A/S kr. og kr kr. Alfred Jensen og Søn A/S kr. og kr kr. I en skrivelse af 24. juli 2002 fra indklagedes tekniske rådgiver, Ingeniørfirmaet Synkro ved H.J. Kressner, til klageren hedder det:»vi vil gerne have et møde med jer i morgen kl. 15:00 på boligselskabets kontor, Stormgade 10 i Esbjerg. På mødet ønsker vi præcisering af det tilbudte, samt at lytte til evt forbedringsforslag.«

6 Den 25. juli 2002 afholdtes et møde mellem klageren, indklagede og indklagedes tekniske rådgiver. Det blev aftalt, at klageren skulle fremsende forslag til forskellige ændringer i det tilbudte projekt, hvilket skete ved telefax af 29. juli 2002 til indklagede. 6. Efter det for Klagenævnet oplyste afholdt indklagede og dennes tekniske rådgiver omkring tidspunktet for mødet med klageren tillige møder med de øvrige tilbudsgivere. Den 9. september 2002 indgik indklagede kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen vedrørende CTS-entreprisen. Indklagede har for Klagenævnet oplyst, at beslutningen om at indgå kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen antagelig blev truffet omkring 1. august Ved skrivelse af 3. oktober 2002 fra klageren til indklagede hedder det:»vedr. Boligforeningen 32 afdeling 1 og 3. Af hensyn til vores videre planlægning rykker vi hermed for starttidspunktet for ovenstående projekt. Vi har for tiden mandskab til hurtig opstart, og som vi gennemgik på mødet, vil det være hensigtsmæssigt at udføre arbejdet, før udetemperaturen bliver for lav«. Ved anbefalet brev af 16. oktober 2002 fra klageren til indklagede rykkede klageren for svar på skrivelsen af 3. oktober I skrivelse af 31. oktober 2002 meddelte indklagede klageren, at indklagede havde besluttet at indgå kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen vedrørende CTS-entreprisen. Skrivelsen lyder således:»vedrørende IT-projekt, incl. CTS-anlæg i afdeling 1 og 3 Som tidligere fortalt pr. telefon, har vi efter afholdelse af licitationen vedr. ovennævnte projekt og efterfølgende runde med samtlige bydere, forhandlet videre med andre tilbudsgivere, som følge af de oplysninger m.v., der blev givet på førnævnte møder. Vi kan derfor oplyse at der er indgået kontrakt med Olesen & Jensen og Jysk Klimaservice v/erling Hansen om gennemførelse af projektet. Den samlede kontraktssum vedrørende CTS-anlæg, for begge afdelinger, udgør kr «

7 Ved skrivelse af 12. november 2002 til indklagede gjorde klageren gældende, at indklagede i forbindelse med licitationen havde overtrådt Tilbudsloven. Klageren anmodede om en redegørelse for beslutningen om at indgå kontrakt med en anden tilbudsgiver end klageren og forbeholdt sig ret til at kræve erstatning. Ved skrivelse af 20. december 2002 til klageren oplyste indklagede, at man var af den opfattelse, at Tilbudsloven var overholdt i forbindelse med licitationen. Der har i forlængelse heraf været løbende kontakt mellem parterne om sagen. 7. Der er for Klagenævnet afgivet forklaring af tidligere direktør Hans Olav Olesen, klageren, og ingeniør Henrik Kressner, indklagedes tekniske rådgiver. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at indklagede alene i annoncen af 17. maj 2002 i Esbjerg Ugeavis har anført, at tildelingskriteriet under licitationen var»det økonomiske mest fordelagtige bud«, at indklagede således ikke i licitationsbetingelserne har anført, hvilket tildelingskriterium der ville blive anvendt under licitationen, men alene har anført det, der angiveligt efter hensigten skulle udgøre underkriterierne til tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«, og at indklagede herved har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 2. Indklagede har gjort gældende, at det ved begrænset licitation efter Tilbudsloven er tilstrækkeligt, at tildelingskriteriet fremgår af den annonce, hvorved potentielle tilbudsgivere opfordres til at anmode om deltagelse i licitationen, at udbyderen ved en begrænset licitation efter Tilbudsloven ikke i den annonce, hvorved potentielle tilbudsgivere opfordres til at anmode om deltagelse i licitationen, har pligt til at anføre de fastsatte underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«, hvor dette tildelingskriterium skal anvendes, blot de fastsatte underkriterier fremgår af de licitationsbetingelser, der efterfølgende fremsendes til de potentielle tilbudsgivere, at indklagede i annoncen af 17. maj 2002 i Esbjerg Ugeavis har anført, at tildelingskriteriet under licitationen var»det økonomiske mest fordelagtige bud«og i licitationsbetingelserne af 19. juni 2002 har anført de

8 fastsatte underkriterier til dette tildelingskriterier, og at indklagede derfor ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 2. Ad påstand 2 Klageren har i første række gjort gældende, at underkriterierne»kvalitet«og»bygherrens skøn over byders evne til at gennemføre det tilbudte projekt«til tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«ikke er anvendelige. Indklagede har nemlig allerede i forbindelse med prækvalifikationen af tilbudsgiverne taget stilling til, om tilbudsgiverne kan gennemføre det udbudte projekt og levere den ønskede kvalitet, således at indklagede som eneste reelle underkriterium har fastsat»pris«. Klageren har i anden række gjort gældende, at det af 10, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 758 af 24. august 2001 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, der var gældende for licitationen, er anført, at ved tildeling af opgaven efter tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«skal udbyderen senest i licitationsbetingelserne angive de underkriterier, der vil blive anvendt, således at underkriterierne angives i prioriteret rækkefølge, med mindre dette ikke er muligt, og således at det i alle tilfælde særligt skal angives, med hvilken vægt prisen vil indgå i tilbudsvurderingen, at de underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«, som var anført i licitationsbetingelserne, ikke var prioriteret, ligesom det ikke var anført, med hvilken vægt underkriterierne, herunder prisen, skulle indgå i vurderingen af tilbudene, og at indklagede herved har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk Indklagede har gjort gældende, at der foruden underkriteriet»pris«i licitationsbetingelserne var fastsat underkriterierne»kvalitet«og»bygherrens skøn over byders evne til at gennemføre det tilbudte projekt«til tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«, at disse underkriterier sammen med under kriteriet»pris«i den aktuelle sag er fuldt ud anvendelige ved vurderingen af, hvilken tilbudsgiver der har afgivet det økonomiske mest fordelagtige bud, at det da der ikke i licitationsbetingelserne er anført nogen prioritering af de tre underkriterier kan udledes, at de tre underkriterier er prioriteret lige, og at indklagede på denne baggrund ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 2. Ad påstand 3

9 Klageren har i første række gjort gældende, at indklagede, idet der ikke i licitationsbetingelserne var fastsat tildelingskriterium, havde pligt til at vurdere tilbudene ud fra tildelingskriteriet»det laveste bud«, og at indklagede derfor ved efter modtagelsen af tilbudene at have forhandlet med andre tilbudsgivere end klageren, som var lavestbydende, har handlet i strid med Tilbudslovens 10. Klageren har i anden række gjort gældende, at indklagede, idet der ikke i licitationsbetingelserne var fastsat andre anvendelige underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«end»pris«, havde pligt til at vurdere tilbudene ud fra tildelingskriteriet»det laveste bud«, og at indklagede derfor ved efter modtagelsen af tilbudene at have forhandlet med andre tilbudsgivere end klageren, som var lavestbydende, har handlet i strid med Tilbudslovens Indklagede har gjort gældende, at indklagede ved indkaldelsen af mulige tilbudsgivere til den begrænsede licitation i annoncen i Esbjerg Ugeavis den 17. maj 2002 angav, at opgaven vil blive tildelt efter tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«, at indklagede i tilknytning hertil i licitationsbetingelserne havde fastsat tre anvendelige underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«, at der derfor under licitationen ikke har været tvivl om, at entreprisen er udbudt efter tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«, at indklagede derfor ikke skulle anvende tildelingskriteriet»det laveste bud«, og at indklagede på denne baggrund ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 10 ved efter modtagelsen af tilbudene at have indledt forhandling med andre tilbudsgivere end klageren. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at indklagede efter modtagelsen af tilbud har forhandlet om de modtagne tilbud, at indklagede såfremt det lægges til grund, at tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«skulle anvendes - senest ved forhandlingernes påbegyndelse over for de berørte tilbudsgivere skulle tilkendegive, hvilken procedure der vil blive fulgt, at indklagedes skrivelse af 24. juli 2002 ikke udgør en sådan tilkendegivelse, og at indklagede derved har handlet i strid med Tilbudslovens 11, stk. 2. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ved skrivelse af 24. juli 2002 orienterede klageren som tilbudsgiver om, at der ville blive gennemført forhandlinger, at klageren på baggrund af denne orientering sammenholdt med

10 10. oplysningerne i annonce af 17. maj 2002 i Esbjerg Ugeavis og i licitationsbetingelserne af 19. juni 2002 kunne udlede, hvorledes proceduren omkring forhandlingerne skulle være, og at indklagede således ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 11, stk. 2, ved efter modtagelsen af tilbud at have forhandlet om de modtagne tilbud. Ad påstand 5 Klageren har gjort gældende, at indklagede groft har overtrådt Tilbudsloven på så væsentlige punkter, at indklagedes beslutning fra omkring 1. august 2002 om på grundlag af licitationen at indgå kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen vedrørende CTS-entreprisen skal annulleres Indklagede har i første række gjort gældende, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, som medfører, at Klagenævnet skal træffe beslutning om, at indklagedes beslutning truffet omkring 1. august 2002 om at indgå kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen vedrørende CTSentreprisen annulleres. Indklagede har i anden række gjort gældende, at Klagenævnet - såfremt det vurderes, at betingelserne for at annullere indklagedes beslutning truffet omkring 1. august 2002 om at indgå kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen vedrørende CTS-entreprisen umiddelbart er opfyldt ikke skal annullere indklagedes beslutning, fordi der forløb mere end 13 måneder, fra klageren den 31. oktober 2002 fik orientering om beslutningen, til klageren den 15. december 2003 indgav klage til Klagenævnet for Udbud. Ad spørgsmål 7 Klageren har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med Tilbudsloven ved i licitationsbetingelserne at have fastsat:»udbyder forbeholder sig retten til at vælge frit mellem indkomne tilbud, samt til evt. at forkaste alle«, idet det alene er muligt at annullere en licitation efter Tilbudsloven, hvis der foreligger en særlig saglig begrundelse herfor. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke har handlet i strid med Tilbudsloven ved i licitationsbetingelserne at anføre:»udbyder forbeholder sig retten til at vælge frit mellem indkomne tilbud, samt til evt. at forkaste alle«, idet dette alene kan betragtes som en præcisering af den begrænsede adgang til at annullere licitationen, som en udbyder har efter Tilbudsloven.

11 11. Ad spørgsmål 8 Klageren har gjort gældende, at indklagede har overtrådt Tilbudslovens 12, stk. 1, ved først den 31. oktober 2002, det vil sige mere end en måned efter, at indklagede den 9. september 2002 havde indgået kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen vedrørende CTS-entreprisen, at orientere klageren om, hvilken afgørelse der var truffet med hensyn til ordretildelingen, navnlig henset til at klageren ud fra en forudsætning om, at indklagede agtede at indgå kontrakt med klageren vedrørende CTS-entreprisen - ved skrivelse af 3. oktober 2002 anmodede indklagede om at oplyse starttidspunktet for entreprisens udførelse og ved brev af 16. oktober 2002 rykkede for svar herpå. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 12, stk. 1, ved først den 31. oktober 2002 at orientere klageren om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, idet denne orientering som følge af, at der hos indklagede havde været sygdom og visse problemer i forholdet til den tekniske rådgiver blev givet så hurtigt, det var praktisk muligt. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Indklagede har ikke i det, der betegnes som licitationsbetingelserne af 19. juni 2002, anført, hvilket tildelingskriterium der skulle anvendes under licitationen, men har derimod som foreskrevet i 7, stk. 2, jf. stk. 1, i bekendtgørelse nr. 758 af 24. august 2001 om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren, der var gældende for licitationen - ved indkaldelsen af mulige tilbudsgivere til den begrænsede licitation i annoncen i Esbjerg Ugeavis den 17. maj 2002 angivet, at opgaven vil blive tildelt efter kriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«. Når indklagede således ved en begrænset licitation efter Tilbudsloven har anført tildelingskriteriet ved offentliggørelsen af udbudsannoncen i pressen, er der ikke krav om, at indklagede tillige skal anføre tildelingskriteriet i licitationsbetingelserne af 19. juni Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 2

12 12. Virksomhederne skulle i forbindelse med prækvalifikationen give oplysninger om bl.a. virksomhedens organisation og sammensætning og om virksomhedens kvalitetsstyringssystem samt fremlægge en referenceliste for tilsvarende arbejder. Det er herefter uklart, hvad kriteriet»bygherrens skøn over byders evne til at gennemføre det tilbudte projekt«yderligere dækker over. Det anførte kriterium fremstår på denne baggrund som et udvælgelseskriterium og ikke som et underkriterium. Derimod medfører det forhold, at indklagede forud for licitationen prækvalificerede en række virksomheder, ikke, at indklagede har taget endelig stilling til, om disse kan levere den ønskede kvalitet, idet dette bl.a. nærmere må afhænge af, hvordan de enkelte prækvalificerede virksomheders tilbud konkret er udformet. Underkriteriet»kvalitet«er således som udgangspunkt anvendeligt som supplement til underkriteriet»pris«ved anvendelsen af tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«. Klagenævnet kan imidlertid efter en gennemgang af licitationsbetingelserne af 19. juni 2002 konstatere, at der i den aktuelle sag ikke i licitationsbetingelser var fastsat parametre, der konkret gjorde det muligt at bedømme tilbudene på baggrund af det tilbudtes kvalitet. Det kan derimod af licitationsbetingelserne udledes, at tilbudene reelt alene skulle vurderes på grundlag af tilbudssummen. Efter det, der er oplyst for Klagenævnet, blev tilbudene ved vurderingen da heller ikke bedømt på den tilbudte kvalitet. Underkriteriet»kvalitet«er på denne baggrund under den foreliggende licitation ikke konkret anvendeligt som supplement til underkriteriet»pris«ved anvendelsen af tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«. Da de underkriterier, som indklagede havde fastsat, desuden ikke var prioriterede, så vidt det var muligt, tages påstanden i sin helhed til følge. Ad påstand 3 Betingelsen for, at en udbyder under en licitation efter Tilbudsloven kan anvende tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«, jf. lovens 8, stk. 1, nr. 2, og bekendtgørelsens 10, stk. 1, nr. 2, er, at der udover underkriteriet»pris«- fastsættes andre underkriterier, som under hensyn til beskaffenheden af den udbudte opgave er egnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Hvis der under en licitation ikke er fastsat andre anvendelige underkriterier end»pris«, kan tildelingskriteriet

13 13.»det økonomiske mest fordelagtige bud«således ikke anvendes. Udbyderen vil i så fald have en saglig grund til at annullere den ukorrekt iværksatte licitation. Som nævnt ad påstand 2 har indklagede i den aktuelle sag i licitationsbetingelserne ikke fastsat andre anvendelige underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomiske mest fordelagtige bud«end»pris«. Da indklagede ikke besluttede at annullere licitationen, har indklagede som følge heraf under de nævnte omstændigheder været forpligtet til ved vurderingen af tilbudene at anvende tildelingskriteriet» det laveste bud «, jf. lovens 8, stk. 1, nr. 1, og bekendtgørelsens 10, stk. 1, nr. 1. Indklagede har derfor handlet i strid med Tilbudslovens 10 ved for så vidt angår CTS-entreprisen at have forhandlet med andre tilbudsgivere end klageren, som var lavestbydende vedrørende denne entreprise. Klagenævnet tager på denne baggrund påstanden til følge. Ad spørgsmål 7 På baggrund af Tilbudslovens 8, stk. 1 og 2, hvorefter beslutning om, med hvem der skal indgås kontrakt, skal træffes på grundlag af det fastsatte tildelingskriterium, og 8 stk. 3, om betingelserne for at forkaste et tilbud, er den pågældende bestemmelse i licitationsbetingelserne i strid med Tilbudsloven. Hvor der ikke er grundlag for lovligt at annullere licitationen, jf. Tilbudslovens 12, stk. 1, hvilket alene er muligt, hvis der foreligger en særlig saglig begrundelse herfor, og hvor indklagede skal anvende tildelingskriteriet»det laveste bud«, skal indklagede beslutte at indgå kontrakt med den lavestbydende, medmindre der konkret er en saglig begrundelse for at forkaste tilbudet i overensstemmelse med Tilbudslovens 8, stk. 3. Indklagede har derfor handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, og 12, stk. 1, jf. 8, stk. 3, ved i licitationsbetingelserne at fastsætte:»udbyder forbeholder sig retten til at vælge frit mellem indkomne tilbud, samt til evt. at forkaste alle«. Ad spørgsmål 8 Klagenævnet finder, at indklagedes skrivelse af 31. oktober 2002 til klageren med underretning om, at indklagede havde besluttet at indgå kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen vedrørende CTS-entreprisen, ikke

14 14. opfylder kravet i Tilbudslovens 12, stk. 1, hvorefter underretning om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, skal ske hurtigst muligt, idet underretningen først fremkom mere end 7 uger efter, at indklagede den 9. september 2002 havde indgået kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen, og efter at klageren flere gange havde rykket for oplysning om starttidspunkt for entreprisens udførelse. Det bemærkes, at forhold af ren intern karakter hos indklagede ikke kan føre til andet resultat. Ad påstand 5 Klager indbragte først sagen for Klagenævnet mere end 13 måneder efter at være blevet gjort bekendt med indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Jysk Klimaservice v/erling Hansen. Uanset at indklagede som fastslået på væsentlige punkter groft har overtrådt Tilbudsloven, tager Klagenævnet herefter ikke påstanden til følge. Herefter bestemmes: Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 2, ved ikke at have fastsat og så vidt muligt prioriteret anvendelige underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«ud over underkriteriet»pris«. Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 10 ved efter modtagelsen af tilbudene at have indledt forhandling med andre tilbudsgivere end klageren, som havde afgivet det laveste tilbud, uagtet at tildelingskriteriet - da indklagede ikke havde fastsat andre anvendelige underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«end underkriteriet»pris«- under licitationen var»det laveste bud«. Indklagede har handlet i strid med Tilbudsloven, ved i licitationsbetingelserne at fastsætte:»udbyder forbeholder sig retten til at vælge frit mellem indkomne tilbud, samt til evt. at forkaste alle«. Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 12, stk. 1, ved ikke hurtigst muligt at underrette klageren som tilbudsgiver, der har overholdt licitationsbetingelserne, om, hvilken afgørelse der var truffet med hensyn til ordretildelingen.

15 15. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 1 og 5. Indklagede, Boligforeningen 32, skal i sagsomkostninger til klageren, H. O. Service A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales. Kirsten Thorup Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 K E N D E L S E Rebo A/S (advokat Anders Lindquist, København) mod A/B Damparken (advokat Eske Hald,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185-012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J. J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020048 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 K E N D E L S E VKAREN ApS (advokat Niels Eriksen, Odense) mod Odense Kommune (advokat Majse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019734 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 K E N D E L S E Einar J. Jensen A/S (advokat Morten Jensen, Nykøbing F.) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002 K E N D E L S E JN-Entreprise ApS (selv) mod Boligforeningen Lolland (advokat Louis Beck Nielsen,

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-200.050 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 K E N D E L S E Brdr. Thybo A/S (advokat Niels Kaiser, Åbyhøj) mod Arbejdernes Andelsboligforening

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 K E N D E L S E Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS (advokat Trine Bøgelund- Kjær

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 K E N D E L S E LK Gruppen A/S (advokat Per Dalskov, København) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Carsten Pedersen, København) mod Rødovre almennyttige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018548 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen og Thomas Grønkær) 15. september 2009 K E N D E L S E Almenbo a.m.b.a. (advokat Rolf B. Ledertoug, Glostrup) mod Den selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-7501 (Mette Langborg) 27. september 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Region Hovedstaden (advokat Mikala Berg Dueholm, København) Ved udbudsbrev af 19. april

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003 K E N D E L S E Kruse & Mørk A/S (advokat Erik Braad, Fjerritslev) mod Jetsmark Energiværk A.m.b.a.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003 K E N D E L S E Papir Kompagniet Ole Holst ApS (advokat Erling Christensen, Fredericia) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 K E N D E L S E Lyngby-Taarbæk Kommune (advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokatfuldmægtig Henrik Holtse,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013131 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 15. august 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013131 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 15. august 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013131 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 15. august 2007 K E N D E L S E Stürup A/S (advokat Søren Ellerbæk, Esbjerg) mod Billund Kommune (advokat Eigil

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-240.561 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 K E N D E L S E Tolkeservice v/ Aso Hamid (advokat Flemming Schiøler Christiansen, Thisted) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 K E N D E L S E STB Byg A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Hedensted Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 21. februar 2007 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-231.791 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 30. september 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-231.791 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 30. september 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-231.791 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 30. september 2004 K E N D E L S E Colas Danmark A/S (advokat Arne Skovbo, Viborg) mod Videbæk Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 K E N D E L S E Entreprenør Erling Jensen A/S (advokat Anders Jessen Schmidt, Skive) mod Morsø Kommune

Læs mere