Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo (advokat Carsten Lang-Jensen, København) I november 2003 iværksatte Boligselskabet Vendersbo en offentlig licitation efter Tilbudsloven (lov nr. 450 af 7. juni 2001 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) vedrørende fem fagentrepriser i forbindelse med indretning af ungsdomsboliger mv. i en eksisterende bygning i Vestensborggården, Nykøbing F. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 8. januar 2004 havde en række virksomheder afgivet tilbud på udførelse af en eller flere af de fem fagentrepriser. Herunder havde bl.a. murermester Finn F. Hansen afgivet tilbud vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Desuden havde Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S bl.a. afgivet et samlet tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Den 30. januar 2004 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, og kontrakt blev herefter indgået den 19. juli Den 6. august 2004 indgav klageren, murermester Finn F. Hansen, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Boligselskabet Vendersbo. Sagen har været forhandlet mundtligt den 9. november 2004.

2 2. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, ved i licitationsbetingelserne at have fastsat tildelingskriteriet som»billigste pris«. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet ved at have lagt 5 % til summen af budene fra de lavestbydende for hver af de fem fagentrepriser, før denne samlede sum blev sammenholdt med summen i Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S bud vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, uanset at det ikke i licitationsbetingelserne var fastsat, at der ville blive tillagt et sådant procenttillæg. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved ikke vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«at have besluttet at indgå kontrakt med klageren, der var lavestbydende vedrørende denne fagentreprise, og som sammen med de lavestbydende for de fire øvrige fagentrepriser havde afgivet bud, der samlet var lavere end budet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, uanset at licitationen blev gennemført efter tildelingskriteriet»det laveste bud«. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 12, stk. 1, ved ikke hurtigst muligt at have underrettet klageren, som havde afgivet bud, der overholdt licitationsbetingelserne, om, hvilken afgørelse der var truffet med hensyn til ordretildelingen. Påstand 5 Indklagede skal til klageren betale kr. med procesrente fra 6. august Indklagede har vedrørende påstand 1-4 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge.

3 3. Indklagede har vedrørende påstand 5 nedlagt påstand om frifindelse. Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 5, indtil Klagenævnet har taget stilling til påstand 1-4. I en annonce i Dagbladet Licitation den 20. november 2003 har indklagedes tekniske rådgiver, Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S, anført følgende:»på vegne af Boligselskabet Vendersbo udbydes hermed indretning af ungdomsboliger og folkerumsfaciliteter i eksisterende staldbygning afd. 09/70 Vestensborggården, Nykøbing F. i offentlig licitation i fagentrepriser med mulighed for afgivelse af hovedentreprise, i nedennævnte entrepriser Projektet omfatter bruttoareal ca m 2 incl. uudnyttet loftrum. Entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet Entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde Entreprise 3: Malerarbejdet Entreprise 4: VVS-arbejdet Entreprise 5: El-arbejdet Arbejdet forventes igangsat d og skal være færdiggjort til ibrugtagning d Arbejdet udbydes i henhold til AB92, Byggestyrelsens cirkulære nr. 174 af om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder og i henhold til Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder af 23. marts 2000 og lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Lov nr. 450 af 7. juni 2001, samt med forbehold for Nykøbing Falster Kommunes endelige godkendelse. Tildelingskriteriet vil være billigste pris«. I en skrivelse af 1. december 2003 benævnt»udbudsbrev«fra indklagedes tekniske rådgiver til en række virksomheder, hvorved licitationsbetingelserne blev udsendt, hedder det bl.a.:»på vegne af Boligselskabet Vendersbo udbydes hermed indretning af ungdomsboliger og folkerumsfaciliteter i eksisterende standbygning, beliggende Stubbekøbingvej 96B og 96C, 4800 Nykøbing F. i offentlig licitation.

4 Tilbudet afgives i fagentreprise/hovedentreprise. Udbudsmaterialet omfatter: 1. Nærværende udbudsbrev stk. tegningssæt i h.t. tegningsliste dat fra arkitekt og 1 tegningssæt i h.t. tegningsliste dat fra ingeniør stk. beskrivelse, dateret november sæt tilbudslister. 5. Evt. rettelsesblade i tilbudsperioden. Projektet udbydes i h.t.: - AB 92 - Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren lov nr. 450 af 7. juni Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af om fast pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. - By- og Boligministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder af 23. marts Tildelingskriteriet vil være billigste pris«. I licitationsbetingelserne fra november 2003 er bl.a. fastsat følgende: 4.»Udbud Arbejdet udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser i h.t. AB 92 samt øvrige bestemmelser jf. administrative bestemmelser pkt Administrative bestemmelser Udbudsmaterialet for hver enkelt entreprise omfatter: - AB 92, tilføjelser til AB Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren - Bekendtgørelse om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren - Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder - Lovbekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø. - Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. - Arbejdsministeriets bekendtgørelse om virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde. - Byggestyrelsens cirkulære om brug af beton. - Basisbetonbeskrivelse for bygningskonstruktioner By- og boligministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder.

5 - By- og boligministeriets vejledning om ændrede regler for kvalitetssikring. - Byggestyrelsens bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden og hertil hørende bilag - Varmt arbejde udføres i h.t.»brandteknisk Vejledning for varmt arbejde nr. 10, 10A og 10B«- Nærværende administrative bestemmelser. - Byggepladsbestemmelser. - Arbejdsbeskrivelser. - Tillægsbeskrivelser samt rettelsesblade, udsendt i tilbudsperioden. - Udbudstidsplan. - Tegninger i henhold til tegning-/fordelingsliste. - Udbudsbrev. - Tilbudslister. Grundlaget for tilbudet er desuden gældende byggelove, vedtægter, regulativer, normer og Dansk Standard (DS), Lovbekendtgørelse om sikkerhed på byggepladsen og Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 15. dec Kvalitetssikring 7.5 Kvalitetsprogram for entreprenøren Tilsynsplan for byggeriet Bygherren lader, ved sin tilsynsførende arkitekt og ingeniør, kvaliteten af byggearbejdet løbende kontrollere«. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud havde tre tilbudsgivere afgivet tilbud på udførelse af»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Klageren, der ikke afgav andre tilbud i forbindelse med licitationen, var med et bud på kr. ekskl. moms lavestbydende vedrørende udførelsen af denne fagentreprise. Der var i klagerens tilbud taget Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts Tre tilbudsgivere havde afgivet tilbud på udførelse af»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«. Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S var med et bud på kr. ekskl. moms lavestbydende vedrørende denne fagentreprise. Næstlavestbydende vedrørende denne fagentreprise havde afgivet et bud på kr. Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S afgav endvidere som eneste tilbudsgiver et samlet tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Dette tilbud var på ,70 ekskl. moms. I tilbudet fra

6 Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 2: Tømrerog snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«, der tillige var en del af tilbudet på udførelse af samtlige fem fagentrepriser, er i den rubrik i tilbudslisten, hvor forbehold skulle anføres, henvist til tilbudslistens side 3, hvor der er anført følgende: 6.»Der er ikke medregnet statistiske beregninger i forbindelse med skivebelastning på etagedæk. Evt. forstærkninger i etagedæk i forbindelse med hulboringer er ikke medregnet«. Otte tilbudsgivere havde afgivet tilbud vedrørende»entreprise 3: malerarbejdet«med laveste tilbud på kr. ekskl. moms, seks tilbudsgivere havde afgivet tilbud vedrørende»entreprise 4: VVS-arbejdet«med laveste tilbud på kr. ekskl. moms, og fem virksomheder havde afgivet tilbud vedrørende»entreprise 5: El-arbejdet«med laveste tilbud på kr. ekskl. moms. Endelig havde én tilbudsgiver afgivet samlet tilbud på udførelse af»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«og»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«med en tilbudssum på kr. ekskl. moms. I en udateret opstilling over de indkomne tilbud udarbejdet af indklagedes tekniske rådgiver er anført følgende.»opstilling over billigste tilbud indkommet ved licitation d Entreprise 1: Jord-, kloak,- beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet Murermester Finn F. Hansen Entreprise 2: Tømer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearb. Tilbud excl. moms Variabel del excl. moms Fast del excl. moms , , ,00

7 7. Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S Entreprise 3: Malerarbejdet ABC Maleren A/S Entreprise 4: VVSarbejdet Georg Christensen Nykøbing F. A/S Entreprise 5: Elarbejdet Nykøbing F. El , , , , , , , , , , , ,00 I alt excl. moms , , , % , , ,70 I alt incl. 5 % , , ,70 Hovedentreprise: Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S« , , ,00 I den rådgiveraftale, som indklagede den 7. august 2003 havde indgået med indklagedes tekniske rådgiver, er det bestemt, at rådgiverhonoraret skulle være på 13,7 % af håndværkerudgifterne, idet det dog er bestemt, at honoraret kan nedsættes til 9,7 %, såfremt der vælges en hovedentreprenør. Den 9. februar 2004 kontaktede klageren telefonisk indklagedes tekniske rådgiver. Klageren har oplyst, at klageren i den forbindelse på forespørgsel blev underrettet om, at indklagede havde besluttet at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S om udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Indklagede har bekræftet, at klageren alene telefonisk modtog underretning fra indklagedes tekniske rådgiver om, at indklagede havde besluttet at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S.

8 Indklagede indgik den 19. juli 2004 kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S om udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Entreprisesummen var på kr. inkl. moms, idet der var foretaget besparelser for kr. ekskl. moms i forhold til tilbudet vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser. 8. Indklagede har ikke fremlagt dokumentation for, at det i forbindelse med vurderingen af tilbudene blev besluttet at undlade at tage tilbud i betragtning som følge af forbehold. Indklagedes advokat har imidlertid i forbindelse med sagens behandling i Klagenævnet ved skrivelse af 8. november 2004 gjort gældende, at bemærkningerne om statistiske beregninger og forstærkninger i tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«er et forbehold, der gør, at indklagede med rette undlod at tage tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende denne fagentreprise i betragtning. Der er for Klagenævnet afgivet forklaring af murermester Finn F. Hansen og arkitekt Søren Ibsen, indklagedes tekniske rådgiver, der bl.a. samstemmende har forklaret, at hverken oplysninger om hovedentreprenørsalær, herunder størrelsen heraf, eller bemærkningerne om statistiske beregninger og forstærkninger i tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«blev nævnt i forbindelse med åbningen af tilbudene den 8. januar Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at det i Tilbudslovens 8, stk. 1, er bestemt, at tildelingskriteriet under en licitation efter Tilbudsloven skal fastsættes til enten»det laveste bud«eller»det økonomiske mest fordelagtige bud«, at indklagede i licitationsbetingelserne har fastsat, at tildelingskriteriet er»billigste pris«, og at indklagede derfor har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, idet det er uden betydning, at den valgte formulering - herunder fordi der ikke er fastsat underkriterier konkret naturligt giver tilbudsgi-

9 verne anledning til at forudsætte, at licitationen gennemføres under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«. 9. Indklagede har gjort gældende, at uanset at indklagede under licitationen havde fastsat tildelingskriteriet som»billigste pris«, har indklagede ikke handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, idet der er tale om en klar og utvetydig formulering, som ikke kan efterlade tvivl om, at tildelingskriteriet under licitationen var»det laveste bud«, hvilket der konkret heller ikke har været. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at indklagede havde pligt til at gennemføre licitationen under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«, at tilbudene fra de tilbudsgivere, der enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, samlet havde en tilbudssum på kr. ekskl. moms, at disse fem tilbud således samlet var lavere end tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, som havde en tilbudssum på kr. ekskl. moms, at indklagede imidlertid ved evalueringen af tilbudene tillagde det samlede bud i tilbudene fra de tilbudsgivere, der enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, 5 %, hvorved denne samlede budssum blev højere end budssummen i tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, nemlig ,70 kr. ekskl. moms, at det ikke var fastsat i licitationsbetingelserne, at tilbudssummerne i tilbudene fra de tilbudsgivere, der enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, ville blive tillagt 5 %, før de blev sammenlignet med tilbud vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, at et hovedentreprenørsalær konkret kan synes rimeligt men i praksis kan variere meget og derfor skal fastsættes i licitationsbetingelserne, så det objektivt er fastsat, hvordan tilbud på de enkelte fagentrepriser sammenlignes med hovedentreprisetilbud, at praksis for behandling af bud efter Licitationsloven ikke har betydning ved en licitation efter Tilbudsloven, at indklagede havde pligt til alene at vurdere tilbudene på baggrund af det, der er fastsat i licitationsbetingelserne, således at det er uden betydning, om der er en saglig begrundelse for at lægge 5 % til tilbudene fra de tilbudsgivere, der enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, før de sammenlignes med tilbud vedrørende udførelse af

10 samtlige fem fagentrepriser, og at indklagede derfor har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet. 10. Indklagede har gjort gældende, at indklagede under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«har gennemført en sideordnet licitation vedrørende henholdsvis de enkelte fagentrepriser og hovedentreprisen, at en udbyder i den forbindelse har pligt til først at fastslå, hvilke tilbudsgivere der vedrørende de enkelte fagentrepriser har afgivet det laveste tilbud, at udbyderen derefter skal sammenlægge tilbudssummerne i disse tilbud fra de lavestbydende vedrørende de enkelte fagentrepriser, at udbyderen - med henblik på at gøre tilbudene reelt økonomisk sammenlignelige med tilbudene fra tilbudsgivere, der har afgivet tilbud på hovedentreprisen - efter praksis, herunder efter Licitationsloven, skal tillægge denne samlede budssum et efter udbyderens skøn rimeligt hovedentreprenørsalær, hvilket indklagede under den aktuelle licitation vurderede til 5 %, at udbyderen på denne baggrund skal beslutte at indgå kontrakt med de tilbudsgivere, der har tilbudt den billigste løsning, at indklagede har fulgt denne fremgangsmåde under den aktuelle licitation, at der ikke i den forbindelse er grundlag for at tilsidesætte indklagedes skøn over rimeligt»hovedentreprenørsalær«, navnlig henset til, at en række ikke ubetydelige opgaver vedrørende byggeledelse og tilsyn vil blive varetaget af en hovedentreprenør og ikke den tekniske rådgiver, såfremt der indgås kontrakt med en hovedentreprenør i stedet for fem fagentreprenører, at der ikke for indklagede er pligt til i licitationsbetingelserne at fastsætte størrelsen af det»hovedentreprenørsalær«, der vil blive anvendt for at gøre tilbudene for de enkelte fagentrepriser sammenlignelige med tilbud vedrørende hovedentreprisen, og at indklagede således ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at indklagede havde pligt til at gennemføre licitationen under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«, at klageren var lavestbydende vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«, at tilbudene fra de lavestbydende for de fire øvrige fagentrepriser sammen med klagerens tilbud vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«var lavere end tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, og at indklagede derfor har handlet i strid

11 11. med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved at have besluttet at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende bl.a.»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Indklagede har i første række gjort gældende, at tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«, der var laveste bud vedrørende denne fagentreprise, indeholdt bemærkninger om statistiske beregninger og forstærkninger, som udgjorde forbehold, at indklagede derfor var berettiget til at afvise tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende denne fagentreprise, at en udbyder har en fri ret, men ikke en pligt, til at undlade at tage tilbud med forbehold, som ikke vedrører grundlæggende elementer i licitationsbetingelserne, i betragtning, at det derfor er uden betydning, at samme tilbud med samme forbehold indgik som en del af det hovedentreprisetilbud fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S, som indklagede besluttede at indgå kontrakt på baggrund af, at det tilbud, der var lavest vedrørende»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«, var kr. højere end tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende denne fagentreprise, at de laveste tilbud vedrørende de fem fagentrepriser herefter selv uden tillæg af hovedentreprenørsalær var højere end hovedentreprisetilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S, og at indklagede allerede derfor ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved at have besluttet at indgå kontrakt med denne tilbudsgiver vedrørende bl.a.»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Indklagede har i anden række gjort gældende, at indklagede efter at have anvendt den fremgangsmåde, der er anført ad påstand 2, konstaterede, at tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende hovedentreprisen var det laveste tilbud, og at indklagede derfor ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved at have besluttet at indgå kontrakt med denne tilbudsgiver vedrørende bl.a.»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Indklagede har i tredje række gjort gældende, at indklagede efter praksis, herunder efter Licitationsloven, har ret til i den nævnte situation at regne med et»hovedentreprenørsalær«, jf. det anførte ad påstand 2, at dette salær - såfremt Klagenævnet skønner, at indklagede ved sit skøn har sat det for

12 12. højt - under ingen omstændigheder vil skulle sættes så lavt, at tilbudene fra de tilbudsgivere, der enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, vil blive lavere end tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, og at indklagede derfor ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved at have besluttet at indgå kontrakt med denne tilbudsgiver vedrørende bl.a.»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke hurtigst muligt underrettede klageren som tilbudsgiver, der havde overholdt licitationsbetingelserne, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, idet indklagedes tekniske rådgiver først på klagerens telefoniske forespørgsel den 9. februar 2004 oplyste, at indklagede havde truffet beslutning om at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S. Indklagede har gjort gældende, at indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S blev truffet den 30. januar 2004, at klageren den 9. februar 2004 af indklagedes tekniske rådgiver telefonisk blev underrettet om, hvem indklagede havde besluttet at indgå kontrakt med, og at indklagede derved har opfyldt sin forpligtelse efter Tilbudslovens 12, stk. 1. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Ifølge Tilbudslovens 8 kan tildelingskriteriet for en licitation efter Tilbudsloven fastsættes til enten»det laveste bud«eller»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Indklagede har i licitationsbetingelserne fastsat, at tildelingskriteriet er»billigste pris«. Uanset at der efter Klagenævnets opfattelse ikke for tilbudsgiverne kan have været tvivl om, at tildelingskriteriet var»det laveste bud«, tages påstanden til følge.

13 13. Ad påstand 2 Ved sideordnede licitationer forstås, at udbyderen i udbudsbetingelserne har fastsat, at der kan eller skal afgives tilbud på udførelsen af den udbudte bygge- og anlægsopgave under anvendelse af forskellige udførelsesmetoder, materialer eller lignende. Er tildelingskriteriet under en sideordnet licitation fastsat til»det laveste bud«, kan udbyderen ikke frit vælge den løsning, som udbyderen foretrækker, men skal vælge den laveste pris. Indklagede har ikke i den aktuelle sag gennemført en sideordnet licitation, men har alene givet tilbudsgiverne mulighed for udover at afgive tilbud på de enkelte fagentrepriser tillige at afgive et samlet tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser, uden at der skal anvendes forskellige udførelsesmetoder, materialer eller lignende. Indklagede har med den fremgangsmåde, der er fastsat i licitationsbetingelserne, hvorefter der er mulighed for at afgive tilbud såvel på udførelse af de enkelte fagentrepriser som på udførelse af samtlige fem fagentrepriser, åbnet for, at der kunne afgives tilbud, som ikke umiddelbart ville være økonomisk sammenlignelige. Indklagede har derfor - af hensyn til at sikre gennemsigtigheden i licitationen - pligt til i licitationsbetingelserne at fastsætte helt nøjagtigt, på hvilket objektive grundlag tilbudene vil blive sammenlignet på prisen, hvilket - idet indklagede havde pligt til at gennemføre licitationen under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«- skulle være eneafgørende for, med hvilken tilbudsgiver indklagede kunne beslutte at indgå kontrakt. Indklagede har imidlertid intet fastsat herom i licitationsbetingelserne, men har blot efterfølgende ved evalueringen af tilbudene truffet beslutning om at tillægge den samlede tilbudssum i tilbudene fra de tilbudsgivere, som enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, 5 %, hvorved denne samlede tilbudssum blev højere end tilbudssummen i tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Idet indklagede derved ved beslutningen om, med hvem der skulle indgås kontrakt, har lagt vægt på forhold, der ikke er fastsat i licitationsbetingelserne, har indklagede handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet. Påstanden tages derfor til følge.

14 14. Ad påstand 3 Hvis forbehold i et tilbud ikke angår grundlæggende elementer i licitationsbetingelserne, har udbyderen som udgangspunkt ret, men ikke pligt, til at undlade at tage tilbudet i betragtning. Udbyderen vil dog, hvis et forbehold er helt bagatelagtigt, kunne være forpligtet til desuagtet at tage tilbudet i betragtning. Udbyderen kan således som udgangspunkt frit vælge, om tilbud, der afviger fra ikke grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, skal tages i betragtning, idet udbyderen, hvis tilbudet tages i betragtning, har pligt til sagligt og korrekt at prissætte forbeholdet. En beslutning om at undlade at tage et tilbud i betragtning som følge af forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i licitationsbetingelserne, skal træffes i forbindelse med, at det efter vurderingen af tilbudene besluttes, med hvem der skal indgås kontrakt. Klagenævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede i forbindelse med beslutningen om, med hvem der skulle kontraheres, besluttede, at tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 2: Tømrerog snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«ikke skulle tages i betragtning, idet bemærkninger om statiske beregninger og forstærkninger måtte anses som forbehold. Derimod er der i indklagedes tekniske rådgivers udaterede opstilling over de laveste bud vedrørende»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«anført Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S tilbud på kr. Synspunktet om, at indklagede med rette afviste tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende denne fagentreprise er således først gjort gældende af indklagedes advokat i en skrivelse dateret dagen før den mundtlige forhandling i Klagenævnet. Hertil kommer, at indklagede for så vidt angår Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S hovedentreprisetilbud har antaget tilbudet uanset de nævnte bemærkninger om statistiske beregninger og forstærkninger, hvilket i sammenhæng med det ovenfor anførte ligeledes taler for, at disse bemærkninger ikke af indklagede blev betragtet som forbehold, der gjorde, at indklagede ikke ønskede at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S på baggrund af tilbudet vedrørende»entreprise 2: Tømrerog snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«. Klagenævnet finder derfor, at tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S var laveste bud vedrørende denne fagentreprise.

15 15. Da indklagede ikke i licitationsbetingelserne havde fastsat, efter hvilken fremgangsmåde tilbud på de enkelte fagentrepriser ville blive gjort sammenlignelige med tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser, jf. det anførte ad påstand 3, og idet indklagede havde pligt til at anvende tildelingskriteriet»det laveste bud«, jf. det anførte ad påstand 1, havde indklagede pligt til at indgå kontrakt med de tilbudsgivere, der havde afgivet det laveste tilbud vedrørende de enkelte fagentrepriser, medmindre en tilbudsgiver havde afgivet et tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser, der var lavere end tilbudene fra de lavestbydende for hver enkelt fagentreprise. Klageren var lavestbydende vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S havde som eneste tilbudsgiver afgivet et samlet tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Tilbudssummen i dette tilbud var højere end den samlede tilbudssum i tilbudene fra de lavestbydende for hver enkelt fagentreprise. Indklagede havde derfor pligt til at beslutte at indgå kontrakt med klageren vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«, idet licitationen ikke blev annulleret. Påstanden tages på denne baggrund til følge. Ad påstand 4 I overensstemmelse med det, der er oplyst under sagen, lægger Klagenævnet til grund, at klageren blev orienteret om indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«ved klagerens telefoniske henvendelse til indklagedes tekniske rådgiver den 9. februar Da underretningen af klageren således alene skete som følge af klagerens egen henvendelse til indklagedes tekniske rådgiver, og da der ved underretningen var forløbet ti dage fra indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S og mere end en måned efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, finder Klagenævnet, at det kan lægges til grund, at underretningen ikke er sket hurtigst muligt. Klagenævnet finder endvidere, at klageren i det foreliggende tilfælde ikke har modtaget begrundelse (tillæg af hovedentreprenørsalær) for beslutningen, henset til at klageren var lavestbydende vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-,

16 beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Påstanden tages på denne baggrund til følge. 16. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, ved i licitationsbetingelserne at have fastsat tildelingskriteriet som»billigste pris«. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet ved at have lagt 5 % til summen af budene fra de lavestbydende for hver af de fem fagentrepriser, før denne samlede sum blev sammenholdt med summen i Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S bud vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, uanset at det ikke i licitationsbetingelserne var fastsat, at der ville blive tillagt et sådant procenttillæg. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved ikke vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«at have besluttet at indgå kontrakt med klageren, der var lavestbydende vedrørende denne fagentreprise, og som sammen med de lavestbydende for de fire øvrige fagentrepriser havde afgivet bud, der samlet var lavere end budet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, uanset at licitationen blev gennemført efter tildelingskriteriet»det laveste bud«. Ad påstand 4 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 12, stk. 1, ved ikke hurtigst muligt at have underrettet klageren, som havde afgivet bud, der overholdt licitationsbetingelserne, om, hvilken afgørelse der var truffet med hensyn til ordretildelingen. Indklagede, Boligselskabet Vendersbo, skal i sagsomkostninger til klageren, murermester Finn F. Hansen, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse.

17 17. Klagegebyret tilbagetales. Erik Kjærgaard Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185-012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J. J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 K E N D E L S E Rebo A/S (advokat Anders Lindquist, København) mod A/B Damparken (advokat Eske Hald,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004 K E N D E L S E Flemming Damgaard ApS (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig Johnnie Schmidt,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000 K E N D E L S E H. Friedmann og Søn A/S (advokat René Offersen, København) mod Forskningsministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 K E N D E L S E LK Gruppen A/S (advokat Per Dalskov, København) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Carsten Pedersen, København) mod Rødovre almennyttige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-200.050 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 K E N D E L S E Brdr. Thybo A/S (advokat Niels Kaiser, Åbyhøj) mod Arbejdernes Andelsboligforening

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 K E N D E L S E Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS (advokat Trine Bøgelund- Kjær

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019734 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 K E N D E L S E Einar J. Jensen A/S (advokat Morten Jensen, Nykøbing F.) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009 K E N D E L S E C.C. Brun Entreprise A/S (advokat Henning Biil, København) mod A/S Storebælt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 K E N D E L S E Dansk Halbyggeri A/S (advokat Niels Heldgaard, København) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 K E N D E L S E STB Byg A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Hedensted Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003 K E N D E L S E Kruse & Mørk A/S (advokat Erik Braad, Fjerritslev) mod Jetsmark Energiværk A.m.b.a.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 K E N D E L S E Lyngby-Taarbæk Kommune (advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokatfuldmægtig Henrik Holtse,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 K E N D E L S E Entreprenør Erling Jensen A/S (advokat Anders Jessen Schmidt, Skive) mod Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-7501 (Mette Langborg) 27. september 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Region Hovedstaden (advokat Mikala Berg Dueholm, København) Ved udbudsbrev af 19. april

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0024562 (Nikolaj Aarø-Hansen, Pernille Hollerup, Michael Jacobsen) 1. november 2011 K E N D E L S E Jorton A/S (advokat Kristian Skovgård Larsen, Aarhus) mod Sønderborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 K E N D E L S E Håndværksrådet (selv) mod Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Ellemarken v/administrator,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 19. januar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 19. januar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007943 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 19. januar 2007 K E N D E L S E P. Jensen og Sønner Outrup ApS (advokat Erik Hørlyck, Århus) mod Blaabjerg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020048 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 K E N D E L S E VKAREN ApS (advokat Niels Eriksen, Odense) mod Odense Kommune (advokat Majse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013131 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 15. august 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013131 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 15. august 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013131 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 15. august 2007 K E N D E L S E Stürup A/S (advokat Søren Ellerbæk, Esbjerg) mod Billund Kommune (advokat Eigil

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Thomas Jensen) 21. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Thomas Jensen) 21. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.362 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Thomas Jensen) 21. november 2003 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J.J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-228.552 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Helle B. Larsen) 12. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-228.552 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Helle B. Larsen) 12. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-228.552 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Helle B. Larsen) 12. august 2003 K E N D E L S E Skanska Danmark A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Vejle Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere