Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo (advokat Carsten Lang-Jensen, København) I november 2003 iværksatte Boligselskabet Vendersbo en offentlig licitation efter Tilbudsloven (lov nr. 450 af 7. juni 2001 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) vedrørende fem fagentrepriser i forbindelse med indretning af ungsdomsboliger mv. i en eksisterende bygning i Vestensborggården, Nykøbing F. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 8. januar 2004 havde en række virksomheder afgivet tilbud på udførelse af en eller flere af de fem fagentrepriser. Herunder havde bl.a. murermester Finn F. Hansen afgivet tilbud vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Desuden havde Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S bl.a. afgivet et samlet tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Den 30. januar 2004 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, og kontrakt blev herefter indgået den 19. juli Den 6. august 2004 indgav klageren, murermester Finn F. Hansen, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Boligselskabet Vendersbo. Sagen har været forhandlet mundtligt den 9. november 2004.

2 2. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, ved i licitationsbetingelserne at have fastsat tildelingskriteriet som»billigste pris«. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet ved at have lagt 5 % til summen af budene fra de lavestbydende for hver af de fem fagentrepriser, før denne samlede sum blev sammenholdt med summen i Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S bud vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, uanset at det ikke i licitationsbetingelserne var fastsat, at der ville blive tillagt et sådant procenttillæg. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved ikke vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«at have besluttet at indgå kontrakt med klageren, der var lavestbydende vedrørende denne fagentreprise, og som sammen med de lavestbydende for de fire øvrige fagentrepriser havde afgivet bud, der samlet var lavere end budet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, uanset at licitationen blev gennemført efter tildelingskriteriet»det laveste bud«. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 12, stk. 1, ved ikke hurtigst muligt at have underrettet klageren, som havde afgivet bud, der overholdt licitationsbetingelserne, om, hvilken afgørelse der var truffet med hensyn til ordretildelingen. Påstand 5 Indklagede skal til klageren betale kr. med procesrente fra 6. august Indklagede har vedrørende påstand 1-4 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge.

3 3. Indklagede har vedrørende påstand 5 nedlagt påstand om frifindelse. Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 5, indtil Klagenævnet har taget stilling til påstand 1-4. I en annonce i Dagbladet Licitation den 20. november 2003 har indklagedes tekniske rådgiver, Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S, anført følgende:»på vegne af Boligselskabet Vendersbo udbydes hermed indretning af ungdomsboliger og folkerumsfaciliteter i eksisterende staldbygning afd. 09/70 Vestensborggården, Nykøbing F. i offentlig licitation i fagentrepriser med mulighed for afgivelse af hovedentreprise, i nedennævnte entrepriser Projektet omfatter bruttoareal ca m 2 incl. uudnyttet loftrum. Entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet Entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde Entreprise 3: Malerarbejdet Entreprise 4: VVS-arbejdet Entreprise 5: El-arbejdet Arbejdet forventes igangsat d og skal være færdiggjort til ibrugtagning d Arbejdet udbydes i henhold til AB92, Byggestyrelsens cirkulære nr. 174 af om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder og i henhold til Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder af 23. marts 2000 og lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Lov nr. 450 af 7. juni 2001, samt med forbehold for Nykøbing Falster Kommunes endelige godkendelse. Tildelingskriteriet vil være billigste pris«. I en skrivelse af 1. december 2003 benævnt»udbudsbrev«fra indklagedes tekniske rådgiver til en række virksomheder, hvorved licitationsbetingelserne blev udsendt, hedder det bl.a.:»på vegne af Boligselskabet Vendersbo udbydes hermed indretning af ungdomsboliger og folkerumsfaciliteter i eksisterende standbygning, beliggende Stubbekøbingvej 96B og 96C, 4800 Nykøbing F. i offentlig licitation.

4 Tilbudet afgives i fagentreprise/hovedentreprise. Udbudsmaterialet omfatter: 1. Nærværende udbudsbrev stk. tegningssæt i h.t. tegningsliste dat fra arkitekt og 1 tegningssæt i h.t. tegningsliste dat fra ingeniør stk. beskrivelse, dateret november sæt tilbudslister. 5. Evt. rettelsesblade i tilbudsperioden. Projektet udbydes i h.t.: - AB 92 - Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren lov nr. 450 af 7. juni Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af om fast pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. - By- og Boligministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder af 23. marts Tildelingskriteriet vil være billigste pris«. I licitationsbetingelserne fra november 2003 er bl.a. fastsat følgende: 4.»Udbud Arbejdet udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser i h.t. AB 92 samt øvrige bestemmelser jf. administrative bestemmelser pkt Administrative bestemmelser Udbudsmaterialet for hver enkelt entreprise omfatter: - AB 92, tilføjelser til AB Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren - Bekendtgørelse om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren - Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder - Lovbekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø. - Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. - Arbejdsministeriets bekendtgørelse om virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde. - Byggestyrelsens cirkulære om brug af beton. - Basisbetonbeskrivelse for bygningskonstruktioner By- og boligministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder.

5 - By- og boligministeriets vejledning om ændrede regler for kvalitetssikring. - Byggestyrelsens bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden og hertil hørende bilag - Varmt arbejde udføres i h.t.»brandteknisk Vejledning for varmt arbejde nr. 10, 10A og 10B«- Nærværende administrative bestemmelser. - Byggepladsbestemmelser. - Arbejdsbeskrivelser. - Tillægsbeskrivelser samt rettelsesblade, udsendt i tilbudsperioden. - Udbudstidsplan. - Tegninger i henhold til tegning-/fordelingsliste. - Udbudsbrev. - Tilbudslister. Grundlaget for tilbudet er desuden gældende byggelove, vedtægter, regulativer, normer og Dansk Standard (DS), Lovbekendtgørelse om sikkerhed på byggepladsen og Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 15. dec Kvalitetssikring 7.5 Kvalitetsprogram for entreprenøren Tilsynsplan for byggeriet Bygherren lader, ved sin tilsynsførende arkitekt og ingeniør, kvaliteten af byggearbejdet løbende kontrollere«. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud havde tre tilbudsgivere afgivet tilbud på udførelse af»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Klageren, der ikke afgav andre tilbud i forbindelse med licitationen, var med et bud på kr. ekskl. moms lavestbydende vedrørende udførelsen af denne fagentreprise. Der var i klagerens tilbud taget Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts Tre tilbudsgivere havde afgivet tilbud på udførelse af»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«. Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S var med et bud på kr. ekskl. moms lavestbydende vedrørende denne fagentreprise. Næstlavestbydende vedrørende denne fagentreprise havde afgivet et bud på kr. Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S afgav endvidere som eneste tilbudsgiver et samlet tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Dette tilbud var på ,70 ekskl. moms. I tilbudet fra

6 Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 2: Tømrerog snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«, der tillige var en del af tilbudet på udførelse af samtlige fem fagentrepriser, er i den rubrik i tilbudslisten, hvor forbehold skulle anføres, henvist til tilbudslistens side 3, hvor der er anført følgende: 6.»Der er ikke medregnet statistiske beregninger i forbindelse med skivebelastning på etagedæk. Evt. forstærkninger i etagedæk i forbindelse med hulboringer er ikke medregnet«. Otte tilbudsgivere havde afgivet tilbud vedrørende»entreprise 3: malerarbejdet«med laveste tilbud på kr. ekskl. moms, seks tilbudsgivere havde afgivet tilbud vedrørende»entreprise 4: VVS-arbejdet«med laveste tilbud på kr. ekskl. moms, og fem virksomheder havde afgivet tilbud vedrørende»entreprise 5: El-arbejdet«med laveste tilbud på kr. ekskl. moms. Endelig havde én tilbudsgiver afgivet samlet tilbud på udførelse af»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«og»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«med en tilbudssum på kr. ekskl. moms. I en udateret opstilling over de indkomne tilbud udarbejdet af indklagedes tekniske rådgiver er anført følgende.»opstilling over billigste tilbud indkommet ved licitation d Entreprise 1: Jord-, kloak,- beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet Murermester Finn F. Hansen Entreprise 2: Tømer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearb. Tilbud excl. moms Variabel del excl. moms Fast del excl. moms , , ,00

7 7. Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S Entreprise 3: Malerarbejdet ABC Maleren A/S Entreprise 4: VVSarbejdet Georg Christensen Nykøbing F. A/S Entreprise 5: Elarbejdet Nykøbing F. El , , , , , , , , , , , ,00 I alt excl. moms , , , % , , ,70 I alt incl. 5 % , , ,70 Hovedentreprise: Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S« , , ,00 I den rådgiveraftale, som indklagede den 7. august 2003 havde indgået med indklagedes tekniske rådgiver, er det bestemt, at rådgiverhonoraret skulle være på 13,7 % af håndværkerudgifterne, idet det dog er bestemt, at honoraret kan nedsættes til 9,7 %, såfremt der vælges en hovedentreprenør. Den 9. februar 2004 kontaktede klageren telefonisk indklagedes tekniske rådgiver. Klageren har oplyst, at klageren i den forbindelse på forespørgsel blev underrettet om, at indklagede havde besluttet at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S om udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Indklagede har bekræftet, at klageren alene telefonisk modtog underretning fra indklagedes tekniske rådgiver om, at indklagede havde besluttet at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S.

8 Indklagede indgik den 19. juli 2004 kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S om udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Entreprisesummen var på kr. inkl. moms, idet der var foretaget besparelser for kr. ekskl. moms i forhold til tilbudet vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser. 8. Indklagede har ikke fremlagt dokumentation for, at det i forbindelse med vurderingen af tilbudene blev besluttet at undlade at tage tilbud i betragtning som følge af forbehold. Indklagedes advokat har imidlertid i forbindelse med sagens behandling i Klagenævnet ved skrivelse af 8. november 2004 gjort gældende, at bemærkningerne om statistiske beregninger og forstærkninger i tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«er et forbehold, der gør, at indklagede med rette undlod at tage tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende denne fagentreprise i betragtning. Der er for Klagenævnet afgivet forklaring af murermester Finn F. Hansen og arkitekt Søren Ibsen, indklagedes tekniske rådgiver, der bl.a. samstemmende har forklaret, at hverken oplysninger om hovedentreprenørsalær, herunder størrelsen heraf, eller bemærkningerne om statistiske beregninger og forstærkninger i tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«blev nævnt i forbindelse med åbningen af tilbudene den 8. januar Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at det i Tilbudslovens 8, stk. 1, er bestemt, at tildelingskriteriet under en licitation efter Tilbudsloven skal fastsættes til enten»det laveste bud«eller»det økonomiske mest fordelagtige bud«, at indklagede i licitationsbetingelserne har fastsat, at tildelingskriteriet er»billigste pris«, og at indklagede derfor har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, idet det er uden betydning, at den valgte formulering - herunder fordi der ikke er fastsat underkriterier konkret naturligt giver tilbudsgi-

9 verne anledning til at forudsætte, at licitationen gennemføres under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«. 9. Indklagede har gjort gældende, at uanset at indklagede under licitationen havde fastsat tildelingskriteriet som»billigste pris«, har indklagede ikke handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, idet der er tale om en klar og utvetydig formulering, som ikke kan efterlade tvivl om, at tildelingskriteriet under licitationen var»det laveste bud«, hvilket der konkret heller ikke har været. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at indklagede havde pligt til at gennemføre licitationen under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«, at tilbudene fra de tilbudsgivere, der enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, samlet havde en tilbudssum på kr. ekskl. moms, at disse fem tilbud således samlet var lavere end tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, som havde en tilbudssum på kr. ekskl. moms, at indklagede imidlertid ved evalueringen af tilbudene tillagde det samlede bud i tilbudene fra de tilbudsgivere, der enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, 5 %, hvorved denne samlede budssum blev højere end budssummen i tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, nemlig ,70 kr. ekskl. moms, at det ikke var fastsat i licitationsbetingelserne, at tilbudssummerne i tilbudene fra de tilbudsgivere, der enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, ville blive tillagt 5 %, før de blev sammenlignet med tilbud vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, at et hovedentreprenørsalær konkret kan synes rimeligt men i praksis kan variere meget og derfor skal fastsættes i licitationsbetingelserne, så det objektivt er fastsat, hvordan tilbud på de enkelte fagentrepriser sammenlignes med hovedentreprisetilbud, at praksis for behandling af bud efter Licitationsloven ikke har betydning ved en licitation efter Tilbudsloven, at indklagede havde pligt til alene at vurdere tilbudene på baggrund af det, der er fastsat i licitationsbetingelserne, således at det er uden betydning, om der er en saglig begrundelse for at lægge 5 % til tilbudene fra de tilbudsgivere, der enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, før de sammenlignes med tilbud vedrørende udførelse af

10 samtlige fem fagentrepriser, og at indklagede derfor har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet. 10. Indklagede har gjort gældende, at indklagede under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«har gennemført en sideordnet licitation vedrørende henholdsvis de enkelte fagentrepriser og hovedentreprisen, at en udbyder i den forbindelse har pligt til først at fastslå, hvilke tilbudsgivere der vedrørende de enkelte fagentrepriser har afgivet det laveste tilbud, at udbyderen derefter skal sammenlægge tilbudssummerne i disse tilbud fra de lavestbydende vedrørende de enkelte fagentrepriser, at udbyderen - med henblik på at gøre tilbudene reelt økonomisk sammenlignelige med tilbudene fra tilbudsgivere, der har afgivet tilbud på hovedentreprisen - efter praksis, herunder efter Licitationsloven, skal tillægge denne samlede budssum et efter udbyderens skøn rimeligt hovedentreprenørsalær, hvilket indklagede under den aktuelle licitation vurderede til 5 %, at udbyderen på denne baggrund skal beslutte at indgå kontrakt med de tilbudsgivere, der har tilbudt den billigste løsning, at indklagede har fulgt denne fremgangsmåde under den aktuelle licitation, at der ikke i den forbindelse er grundlag for at tilsidesætte indklagedes skøn over rimeligt»hovedentreprenørsalær«, navnlig henset til, at en række ikke ubetydelige opgaver vedrørende byggeledelse og tilsyn vil blive varetaget af en hovedentreprenør og ikke den tekniske rådgiver, såfremt der indgås kontrakt med en hovedentreprenør i stedet for fem fagentreprenører, at der ikke for indklagede er pligt til i licitationsbetingelserne at fastsætte størrelsen af det»hovedentreprenørsalær«, der vil blive anvendt for at gøre tilbudene for de enkelte fagentrepriser sammenlignelige med tilbud vedrørende hovedentreprisen, og at indklagede således ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at indklagede havde pligt til at gennemføre licitationen under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«, at klageren var lavestbydende vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«, at tilbudene fra de lavestbydende for de fire øvrige fagentrepriser sammen med klagerens tilbud vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«var lavere end tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, og at indklagede derfor har handlet i strid

11 11. med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved at have besluttet at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende bl.a.»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Indklagede har i første række gjort gældende, at tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«, der var laveste bud vedrørende denne fagentreprise, indeholdt bemærkninger om statistiske beregninger og forstærkninger, som udgjorde forbehold, at indklagede derfor var berettiget til at afvise tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende denne fagentreprise, at en udbyder har en fri ret, men ikke en pligt, til at undlade at tage tilbud med forbehold, som ikke vedrører grundlæggende elementer i licitationsbetingelserne, i betragtning, at det derfor er uden betydning, at samme tilbud med samme forbehold indgik som en del af det hovedentreprisetilbud fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S, som indklagede besluttede at indgå kontrakt på baggrund af, at det tilbud, der var lavest vedrørende»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«, var kr. højere end tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende denne fagentreprise, at de laveste tilbud vedrørende de fem fagentrepriser herefter selv uden tillæg af hovedentreprenørsalær var højere end hovedentreprisetilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S, og at indklagede allerede derfor ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved at have besluttet at indgå kontrakt med denne tilbudsgiver vedrørende bl.a.»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Indklagede har i anden række gjort gældende, at indklagede efter at have anvendt den fremgangsmåde, der er anført ad påstand 2, konstaterede, at tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende hovedentreprisen var det laveste tilbud, og at indklagede derfor ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved at have besluttet at indgå kontrakt med denne tilbudsgiver vedrørende bl.a.»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Indklagede har i tredje række gjort gældende, at indklagede efter praksis, herunder efter Licitationsloven, har ret til i den nævnte situation at regne med et»hovedentreprenørsalær«, jf. det anførte ad påstand 2, at dette salær - såfremt Klagenævnet skønner, at indklagede ved sit skøn har sat det for

12 12. højt - under ingen omstændigheder vil skulle sættes så lavt, at tilbudene fra de tilbudsgivere, der enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, vil blive lavere end tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, og at indklagede derfor ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved at have besluttet at indgå kontrakt med denne tilbudsgiver vedrørende bl.a.»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke hurtigst muligt underrettede klageren som tilbudsgiver, der havde overholdt licitationsbetingelserne, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, idet indklagedes tekniske rådgiver først på klagerens telefoniske forespørgsel den 9. februar 2004 oplyste, at indklagede havde truffet beslutning om at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S. Indklagede har gjort gældende, at indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S blev truffet den 30. januar 2004, at klageren den 9. februar 2004 af indklagedes tekniske rådgiver telefonisk blev underrettet om, hvem indklagede havde besluttet at indgå kontrakt med, og at indklagede derved har opfyldt sin forpligtelse efter Tilbudslovens 12, stk. 1. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Ifølge Tilbudslovens 8 kan tildelingskriteriet for en licitation efter Tilbudsloven fastsættes til enten»det laveste bud«eller»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Indklagede har i licitationsbetingelserne fastsat, at tildelingskriteriet er»billigste pris«. Uanset at der efter Klagenævnets opfattelse ikke for tilbudsgiverne kan have været tvivl om, at tildelingskriteriet var»det laveste bud«, tages påstanden til følge.

13 13. Ad påstand 2 Ved sideordnede licitationer forstås, at udbyderen i udbudsbetingelserne har fastsat, at der kan eller skal afgives tilbud på udførelsen af den udbudte bygge- og anlægsopgave under anvendelse af forskellige udførelsesmetoder, materialer eller lignende. Er tildelingskriteriet under en sideordnet licitation fastsat til»det laveste bud«, kan udbyderen ikke frit vælge den løsning, som udbyderen foretrækker, men skal vælge den laveste pris. Indklagede har ikke i den aktuelle sag gennemført en sideordnet licitation, men har alene givet tilbudsgiverne mulighed for udover at afgive tilbud på de enkelte fagentrepriser tillige at afgive et samlet tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser, uden at der skal anvendes forskellige udførelsesmetoder, materialer eller lignende. Indklagede har med den fremgangsmåde, der er fastsat i licitationsbetingelserne, hvorefter der er mulighed for at afgive tilbud såvel på udførelse af de enkelte fagentrepriser som på udførelse af samtlige fem fagentrepriser, åbnet for, at der kunne afgives tilbud, som ikke umiddelbart ville være økonomisk sammenlignelige. Indklagede har derfor - af hensyn til at sikre gennemsigtigheden i licitationen - pligt til i licitationsbetingelserne at fastsætte helt nøjagtigt, på hvilket objektive grundlag tilbudene vil blive sammenlignet på prisen, hvilket - idet indklagede havde pligt til at gennemføre licitationen under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«- skulle være eneafgørende for, med hvilken tilbudsgiver indklagede kunne beslutte at indgå kontrakt. Indklagede har imidlertid intet fastsat herom i licitationsbetingelserne, men har blot efterfølgende ved evalueringen af tilbudene truffet beslutning om at tillægge den samlede tilbudssum i tilbudene fra de tilbudsgivere, som enkeltvis var lavestbydende vedrørende de fem fagentrepriser, 5 %, hvorved denne samlede tilbudssum blev højere end tilbudssummen i tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Idet indklagede derved ved beslutningen om, med hvem der skulle indgås kontrakt, har lagt vægt på forhold, der ikke er fastsat i licitationsbetingelserne, har indklagede handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet. Påstanden tages derfor til følge.

14 14. Ad påstand 3 Hvis forbehold i et tilbud ikke angår grundlæggende elementer i licitationsbetingelserne, har udbyderen som udgangspunkt ret, men ikke pligt, til at undlade at tage tilbudet i betragtning. Udbyderen vil dog, hvis et forbehold er helt bagatelagtigt, kunne være forpligtet til desuagtet at tage tilbudet i betragtning. Udbyderen kan således som udgangspunkt frit vælge, om tilbud, der afviger fra ikke grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, skal tages i betragtning, idet udbyderen, hvis tilbudet tages i betragtning, har pligt til sagligt og korrekt at prissætte forbeholdet. En beslutning om at undlade at tage et tilbud i betragtning som følge af forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i licitationsbetingelserne, skal træffes i forbindelse med, at det efter vurderingen af tilbudene besluttes, med hvem der skal indgås kontrakt. Klagenævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede i forbindelse med beslutningen om, med hvem der skulle kontraheres, besluttede, at tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 2: Tømrerog snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«ikke skulle tages i betragtning, idet bemærkninger om statiske beregninger og forstærkninger måtte anses som forbehold. Derimod er der i indklagedes tekniske rådgivers udaterede opstilling over de laveste bud vedrørende»entreprise 2: Tømrer- og snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«anført Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S tilbud på kr. Synspunktet om, at indklagede med rette afviste tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende denne fagentreprise er således først gjort gældende af indklagedes advokat i en skrivelse dateret dagen før den mundtlige forhandling i Klagenævnet. Hertil kommer, at indklagede for så vidt angår Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S hovedentreprisetilbud har antaget tilbudet uanset de nævnte bemærkninger om statistiske beregninger og forstærkninger, hvilket i sammenhæng med det ovenfor anførte ligeledes taler for, at disse bemærkninger ikke af indklagede blev betragtet som forbehold, der gjorde, at indklagede ikke ønskede at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S på baggrund af tilbudet vedrørende»entreprise 2: Tømrerog snedkerarbejdet, blikkenslager-, gulvbelægning, elastisk fugning og smedearbejde«. Klagenævnet finder derfor, at tilbudet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S var laveste bud vedrørende denne fagentreprise.

15 15. Da indklagede ikke i licitationsbetingelserne havde fastsat, efter hvilken fremgangsmåde tilbud på de enkelte fagentrepriser ville blive gjort sammenlignelige med tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser, jf. det anførte ad påstand 3, og idet indklagede havde pligt til at anvende tildelingskriteriet»det laveste bud«, jf. det anførte ad påstand 1, havde indklagede pligt til at indgå kontrakt med de tilbudsgivere, der havde afgivet det laveste tilbud vedrørende de enkelte fagentrepriser, medmindre en tilbudsgiver havde afgivet et tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser, der var lavere end tilbudene fra de lavestbydende for hver enkelt fagentreprise. Klageren var lavestbydende vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S havde som eneste tilbudsgiver afgivet et samlet tilbud på udførelse af samtlige fem fagentrepriser. Tilbudssummen i dette tilbud var højere end den samlede tilbudssum i tilbudene fra de lavestbydende for hver enkelt fagentreprise. Indklagede havde derfor pligt til at beslutte at indgå kontrakt med klageren vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«, idet licitationen ikke blev annulleret. Påstanden tages på denne baggrund til følge. Ad påstand 4 I overensstemmelse med det, der er oplyst under sagen, lægger Klagenævnet til grund, at klageren blev orienteret om indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«ved klagerens telefoniske henvendelse til indklagedes tekniske rådgiver den 9. februar Da underretningen af klageren således alene skete som følge af klagerens egen henvendelse til indklagedes tekniske rådgiver, og da der ved underretningen var forløbet ti dage fra indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S og mere end en måned efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, finder Klagenævnet, at det kan lægges til grund, at underretningen ikke er sket hurtigst muligt. Klagenævnet finder endvidere, at klageren i det foreliggende tilfælde ikke har modtaget begrundelse (tillæg af hovedentreprenørsalær) for beslutningen, henset til at klageren var lavestbydende vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-,

16 beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«. Påstanden tages på denne baggrund til følge. 16. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, ved i licitationsbetingelserne at have fastsat tildelingskriteriet som»billigste pris«. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet ved at have lagt 5 % til summen af budene fra de lavestbydende for hver af de fem fagentrepriser, før denne samlede sum blev sammenholdt med summen i Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S bud vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, uanset at det ikke i licitationsbetingelserne var fastsat, at der ville blive tillagt et sådant procenttillæg. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved ikke vedrørende»entreprise 1: Jord-, kloak-, beton-, murer- og anlægsgartnerarbejdet«at have besluttet at indgå kontrakt med klageren, der var lavestbydende vedrørende denne fagentreprise, og som sammen med de lavestbydende for de fire øvrige fagentrepriser havde afgivet bud, der samlet var lavere end budet fra Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S vedrørende udførelse af samtlige fem fagentrepriser, uanset at licitationen blev gennemført efter tildelingskriteriet»det laveste bud«. Ad påstand 4 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 12, stk. 1, ved ikke hurtigst muligt at have underrettet klageren, som havde afgivet bud, der overholdt licitationsbetingelserne, om, hvilken afgørelse der var truffet med hensyn til ordretildelingen. Indklagede, Boligselskabet Vendersbo, skal i sagsomkostninger til klageren, murermester Finn F. Hansen, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse.

17 17. Klagegebyret tilbagetales. Erik Kjærgaard Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 K E N D E L S E Rebo A/S (advokat Anders Lindquist, København) mod A/B Damparken (advokat Eske Hald,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004 K E N D E L S E Flemming Damgaard ApS (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig Johnnie Schmidt,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 K E N D E L S E STB Byg A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Hedensted Kommune

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 18. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 18. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 18. april 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen, Århus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 17. april 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 155.151

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 155.151 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 155.151 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Lene Dalsgaard) 8. marts 1999 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Nykøbing F. Kommune (advokat Klaus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Universitets- og Byggestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 K E N D E L S E Tømrermester Hans Kirk Randers A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Norddjurs Kommune (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 K E N D E L S E Dansk Transport og Logistik (selv) mod Haderslev Kommune (advokat Bjarne L. Ditlevsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Emil Baumann Geist, København) mod Region Hovedstaden (advokat Trine Bøgelund-Kjær,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere