Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse"

Transkript

1 Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

2 Indholdsfortegnelse Egedal Kommune 1 Bydelen Stenløse Syd 2 Spændende enkeltparceller 3 Afgivelse af købstilbud 4 Salgsvilkår 5 Servitutter 11 Grundejerforening 12 Ansøgning om tilladelse 13 Mere om byggeri 14 Udarbejdet af Egedal Kommune

3 Egedal Kommune -mellem by og fjord Egedal Kommune er med sin placering og borgere en kraftfuld vækstkommune i hovedstadsområdet. Kommunens arealer grænser op til Ballerup, Frederikssund, Furesø og Roskilde kommuner. Med sin beliggenhed har Egedal Kommune både nærhed til hovedstaden med alle dens muligheder samt fredelige naturarealer i et fantastisk landskab. Umiddelbart syd for Stenløse By ligger den nye attraktive bydel Stenløse Syd kun ca. 1 km. fra Stenløse S-tog station og med hovedadgang fra Krogholmvej. Boligerne har en unik beliggenhed midt i et stort naturområde. Et veludbygget vej- og stinet sikrer nem adgang til kollektiv trafik, indkøbscenter, børneinstitutioner, skole og idræt. Egedal, Ballerup og Frederikssund Kommuner samarbejder i Bycirklen om regional udvikling i form af erhvervs- og boligudvikling, infrastruktur, uddannelse m.m. 1

4 Bydelen Stenløse Syd -Kvalitet, nytænkning og udvikling med omtanke Stenløse Syd er et byområde med bebyggelser af høj arkitektonisk kvalitet, der både i helheden og i detaljen udstråler nytænkning og fremsynethed. Byggeriet tager udgangspunkt i de store landskabelige værdier i området. Kommunen ønsker et område med bred variation af boligtyper og ejerformer. Ind mod den eksisterende by findes et grønt friareal, fælleden, som er et stort sammenhængende naturområde til glæde for både kommende og nuværende borgere. Kvalitet, nytænkning og udvikling med omtanke er nøgleord for den igangværende udbygning. Med tanke for fremtiden udvikles området som en grøn og miljørigtig bydel. Derfor opføres alle boliger, så de får et stærkt nedsat forbrug af energi og drikkevand. 2

5 Den ledige grund, april 2015 Spændende enkeltparceller -nye boliger med en unik beliggenhed Rammerne for etape 4a er fastlagt i Lokalplan 22. I parcelhusområdet må der generelt bygges i 1-1½ etage for delområde A2 og 1½-2 etager for delområde A1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 %. Der kan maksimalt bebygges 300 m2 boligareal på hver boligparcel. Den ledige grund matr. nr. 23ac Stenløse By, Stenløse er beliggende i delområde A2, hvorfor kommende bebyggelse skal opføres i 1-1½ etage. Området er ikke omfattet af kollektiv varmeforsyning og der kan derfor etableres individuelle løsninger til den enkelte bolig. Husene skal opføres i den til enhver tid gældende bedste energiklasse. Yderligere oplysninger fremgår af Lokalplan 22, hvortil der henvises. I nærværende udbudsmateriale findes relevante oplysninger samt vilkår for salget af enkeltparceller i etape 4a. 3

6 Afgivelse af købstilbud Ved afgivelse af købstilbud anvendes Tilbudsblanket udbud Stenløse Syd - fortroligt, der kan downloades på kommunens hjemmeside Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være i overensstemmelse med de udbudte vilkår, jf. nærværende udbudsmateriale. Købstilbuddet skal være uden forbehold. Underskrevne købstilbud skal afleveres/sendes i en kuvert mærket Fortroligt - tilbudsskema Stenløse Syd til følgende adresse: Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej Ølstykke Grundene udbydes uden frist for afgivelse af tilbud. Indkomne købstilbud forelægges for Økonmiudvalget og Byrådet i Egedal Kommune for godkendelse eller forkastelse af købstilbuddene. 4

7 Salgsvilkår Parcellerne udbydes på følgende overordnede salgsvilkår: Med dette udbudsmateriale udbydes den resterende parcelhusgrund i etape 4a, Stenløse Syd til salg til en vejledende pris, der er fastsat på baggrund af kommunes vurdering af den aktuelle markedspris for parcelhusgrunde i Stenløse Syd. Der henvises til skema Tilbudsblanket udbud af grund i Stenløse Syd, etape 4a for en oversigt over parcelhusgrunden og den udbudte vejledende pris på parcelhusgrunden. Der gøres opmærksom på, at Egedal Kommune ikke er forpligtet til at sælge parcelhusgrunden til den vejledende udbudte pris eller til eventuelle overbud og forbeholder sig ret til at forkaste indkomne tilbud, jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme 3 og 6. Der henvises i øvrigt til Oplysning om fortrydelsesret, der indeholder oplysninger om mulighederne og betingelserne for at tilbagetræde fra en aftale om køb af fast ejendom. Oplysning om fortrydelsesret er en del af nærværende udbudsmateriale. Parcelhusgrunden udbydes til salg i henhold til reglerne i Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, samt Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Berigtigelsen af handlen, herunder deponering, udfærdigelse af skøde og omkostninger til handlens gennemførelse Deponering 7 hverdage efter sælgers accept af tilbud indbetaler køber kontant 5 % af købesummen. Køber stiller samtidig hermed garanti for betaling af den resterende købesum i et af sælger godkendt pengeinstitut. Garantien skal være skriftlig og være kommet frem til sælger senest 7 hverdage efter sælgers accept af tilbud. På overtagelsesdagen konverteres garantien til en deponering i sælgers bank. Købesummen frigives, når endeligt skøde foreligger tinglyst uden anmærkninger. Skøde og omkostninger til handlens gennemførelse Køber sørger for berigtigelse af handlen, herunder udfærdigelse af skøde, og betaler alle omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til advokat, tinglysningsafgifter, garantistillelse m.v. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere ved advokat. Anmeldelse af skøde til tinglysning skal foreligge til sælgers godkendelse senest 3 uger før overtagelsesdagen. Overholdes fristen ikke, er sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af sælger udpeget advokat for købers regning og medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen. Byggemodning I købesummen er inkluderet betaling for følgende byggemodning: 5

8 Etablering af offentlig afledning af spildevand Udgifter til anlæg af vej og vejbelysning på den offentlige stamvej samt fordelingsveje og hovedstien i området. Der henvises til lokalplan 22 og dennes beskrivelser heraf. I Stenløse Syd skal alle huse trykprøves. Det anbefales at der samtidigt udføres termografering for dermed at afsløre eventuelle mangler i klimaskærmen. Køber betaler udover købesummen: Køber afholder alle øvrige udgifter til byggemodning og tilslutning, herunder bl.a. men ikke begrænset til: Gebyr til kommunen for behandling af byggesag beregnes efter medgået tid. Henvendelse herom kan rettes til kommunens byggesagsafdeling. Tilslutnings- og anlægsbidrag for fremføring af ledning til drikkevand inkl. levering og montering af måler. Området forsynes fra det private Stenløse Vandværk. For indhentelse af gældende takster for tilslutnings- og anlægsbidrag m.v. henvises til det private Stenløse Vandværk. Tilslutningsbidraget i 2015 er for kommunen oplyst til at udgøre kr. inklusiv moms og herudover takseres der med betaling af 800 kr. inklusiv moms for syn af tilslutning. Tilslutningsbidrag for fremføring af spildevandsstikledning fra offentlig kloak og op til 1 meter ind på købers grund. For indhentelse af gældende takster henvises der til Egedal Spildevand A/S. Tilslutningsbidraget udgør i ,25 kr. inklusiv moms for ejendomme, der ikke tilsluttes for afledning af regnvand. Beløbet betales direkte til Egedal Kommune, og opkræves, når byggetilladelse foreligger. Tilslutning af el. Der henvises til DONG Energy for yderligere oplysninger. Udgift til udbydere af TV, Internet og telefon. Alle priser er vejledende og Egedal Kommune har ikke ansvar for evt. ændringer eller afvigelser. Der henvises til de respektive forsyningsselskaber, hvortil køber selv retter henvendelse. 6

9 Miljøforhold, jordbund og jordforurening Ansvarsfraskrivelse Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommene, herunder men ikke begrænset til bundforholdende, miljøforhold og grundenes beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger, som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommene, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om forholdsmæssigt afslag, krav om erstatning eller andet. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, fx en begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder. Sælger er ikke i besiddelse af andre oplysninger end de nedenfor under afsnittene Orienterende Geoteknisk Rapport og Særligt om forurening på ejendommen anførte. Sælger fralægger sig ethvert ansvar som følge af en eventuel forurening af grunden i forbindelse med såvel sælgers som tidligere ejeres anvendelse af ejendommen. Køber opfordres til særligt at gøre sig bekendt med ovenfor nævnte afsnit samt alle rapporter omhandlende forurening og geotekniske undersøgelser, der er vedlagt som bilag til nærværende udbudsmateriale. Køber accepterer, at der, hverken nu eller senere, kan gøres krav gældende mod sælger i anledning af en mulig forurening, eller pga. unormale jordbundsforhold, herunder men ikke begrænset til, krav om erstatning ved konstateret behov for ekstrafundering samt krav om erstatning ved fund af nedgravet affaldsdepot. Det være sig i form af erstatning eller i form af afslag i købesummen, ligesom handlen heller ikke vil kunne hæves som følge heraf. 7

10 Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres køber til, inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med sagkyndige samt juridiske rådgivere, med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler. Køber er indforstået med at der i købsprisen er taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse samt ejendommens tidligere forureningsstatus og geotekniske undersøgelser, hvorfor køber må påregne, at skulle afholde alle udgifter til eventuel ekstrafundering samt i tilfælde af konstateret forurening på ejendommen. Orienterende Geoteknisk Rapport Der foreligger i udbudsmaterialet en orienterende geoteknisk rapport fra den 28. april Rapporten giver et billede af jordbundsprofilen ud fra et begrænset antal stikprøver på det samlede areal. Derudover er der for ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse udarbejdet Geoteknisk Rapport af 11. juli 2013 jf. vedlagte bilag, der angiver at byggeri på ejendomme vil kræve ekstra fundering. Køber opfordres til særligt at være opmærksom herpå samt indhente selvstændig rådgivning for bl.a. en økonomisk vurdering og betydning af ovenfor nævnte rapport ved etablering af hus. Køber må således forvente selv at skulle afholde alle udgifter til ekstrafundering og skal således tage højde herfor ved budprisen på ejendommen. Særligt om forurening på ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Ejendommen blev i 2013 solgt af Egedal Kommune, men blev pga. konstateret forurening tilbageskødet til kommunen. Inden udstykning har ejendommen Kildebækken 16 hørt til en større ejendom med adressen Kildebækvej 26. Kildebækvej 26 omfattede en gård med beboelse, maskinhus og ladebygninger mv. På den del af ejendommen, der i dag er Kildebækken 16 fandtes desuden en nedgravet olietank med tilhørende stander. I 2012 blev der udført en orienterende miljøteknisk undersøgelse af Kildebækvej 26, jf. vedhæftet bilag. Undersøgelsen omfattede 1 filtersat boring ved placeringen af den nedgravede olietank på den ejendom, der i dag er Kildebækken 16. Ved undersøgelsen blev der ikke konstateret forurening i jorden ved tanken, men et meget svagt olieindhold i grundvandet. I 2013 blev tankens placering afklaret nærmere ved screening med elektromagnetisk metaldetektor. Herefter blev tanken tømt, opgravet og bortskaffet. Ved gravearbejdet blev der konstateret en forurening med dieselolie i jorden i den ene ende af tanken, jf. vedhæftet bilag-. I 2013/14 blev forureningen oprenset. Der blev i denne henseende i alt opgravet og bortskaffet ca. 60 ton forurenet jord. Efter oprensningen blev udtaget renbundsprøver, der dokumenterede, at forureningen ved den nedgravede tank var fjernet, jf. vedhæftet bilag. I slutningen af 2014 blev der konstateret indhold af bygningsaffald i jorden på ejendomme i området. Der blev derfor gravet nogle søgerender til kontrol af bygningsaffald i fyldjorden på Kildebækken 16. Der blev i denne henseende konstateret bygningsaffald i jorden imod skel til ejendommen Kildebækken 14. Efterfølgende blev bygningsaffaldet opgravet og bortskaffet, jf. vedhæftet bilag. 8

11 Ved undersøgelsen blev også udtaget jordprøver til kontrol af eventuel forurening i fyldjorden. I en enkelt prøve blev konstateret svag forurening med cadmium og zink centralt på Kildebækken 16. Ved samme prøve konstateredes lidt slagge og rustent metalaffald i jorden. De øvrige prøver af fyldjorden kunne samlet klassificeres som ren jord. Kommunen har indsendt ovenfor nævnte prøvesvar til Region Hovedstaden, der ikke på den baggrund kortlægger ejendommen, jf. vedhæftet bilag. Opmærksomhedens skal særligt henledes på, at da der på ejendommen er fundet lettere forurenet jord, skal kommunens regler om flytning af jord følges, hvis der flyttes jord væk fra ejendommen matr. nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. Flytning af jord skal anmeldes til kommunen med tilhørende analysekrav. Kommunens miljøafdeling kan kontaktes for nærmere oplysninger herom. Orienterende forureningsundersøgelse af området I udbudsmaterialet foreligger desuden en rapport om en orienterende forureningsundersøgelse af udvalgte dele af området. Den orienterende forureningsundersøgelse er foretaget med baggrund i områdets historik, som den er kendt af Egedal Kommune. Undersøgelsens fokus var: Punkt 1: Punkt 2: At fastlægge hvorvidt området generelt er lettere forurenet og skaffe data til vurdering af, hvorvidt området skal forblive i områdeklassificeringen. At undersøge området for evt. forurening som følge af punktkildebelastninger, herunder er jorden blevet undersøgt ved en formodet tidligere placering af en brændstoftank. I forhold til punkt 1 viser resultatet af undersøgelserne, at der ikke umiddelbart er belæg for at antage, at området generelt er lettere forurenet. På denne baggrund er det muligt at Egedal Kommune kan udtage området fra områdeklassificeringen, når denne revideres. Der er dog i et enkelt punkt fundet tunge kulbrinter i de øverste 20 cm af jorden, svarende til lettere forurenet jord. I forhold til punkt 2 fremgår det af rapporten, at der er udtaget jord- og vandprøver i det område, hvor det formodes, at der tidligere har været placeret brændstoftank til påfyldning af traktorer eller andet materiel. Ved dette punkt er der boret ned til 5,5 meters dybde se boring B1 i den orienterende forureningsundersøgelse, og der er konstateret terrænnært grundvandsspejl i 4,5 meters dybde. I boringen B1 er udtaget forskellige jordprøver, hvoraf en viste spor af lette kulbrinter i en 9

12 dybde på 4,5 meter. Den fundne koncentration er fastlagt til 6,3 mg/kg (C6 til C10). Dette indhold er meget lavt, og svarer til en fjerdedel af jordkvalitetskriteriet. Jordkvalitetskriteriet er ifølge Miljøstyrelsen - det niveau, hvor jorden kan anvendes frit også til de mest følsomme anvendelser, som bolig, børneinstitutioner og legepladser, hvor børn kan komme i direkte berøring med jorden. Der blev desuden udtaget en vandprøve fra boringen B1, som viste spor af Benzen, Toluen og Totalkulbrinter. De fundne koncentrationer er hhv. 0,28 µg/l, 0,13 µg/l og 8,1 µg/l. Alle koncentrationer er lave og under grundvandskriteriet, der ifølge Miljøstyrelsen - gælder for grundvandsmagasiner, der bruges til eller kan bruges til indvinding af drikkevand. Kilden til de nævnte fund er ikke fastlagt. Resultatet af undersøgelserne er indberettet til Region Hovedstaden som er myndighed på forureningskortlægninger af arealer i Egedal Kommune. Region Hovedstaden oplyser, at arealet som er dækket af undersøgelsen på matr. nr. 23c, Stenløse By, Stenløse ikke forureningskortlægges på det foreliggende grundlag. Der henvises til Region Hovedstadens skrivelse herom af 31. januar 2013, der kan hentes på kommunens hjemmeside. Alle rapporter vedrørende den tidligere fundne forurening vedlægges som bilag og køber opfordres til særligt at gøre sig opmærksom herpå. Søen I område B i Lokalplan 22 forefindes en sø, som er en del af fællesarealerne som grundejerforeningen er forpligtet til at tage skøde på og vedligeholdelse i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens 3. Søen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, da den er større end 100 m2. Grundstenen i 3-beskyttelsen er, at tilstanden ikke må ændres. Det betyder, at der ikke må pløjes, graves, oprenses, fældes træer, tilskudsfodre, plantes træer, drænes mm. For denne sø gælder: Der må ikke udsættes fisk i søen og der må ikke fodres ænder direkte i eller omkring søen. Der må ikke udplantes planter. Der må ikke opsættes andehuse, broer og lignende. Der må ikke smides affald i søen, heller ikke haveaffald. Vurderes det nødvendigt at foretage en oprensning af søen, som resultat af tilgroning eller andet, skal Egedal Kommunes Center for Teknik- og Miljø godkende projektet. Ansøgning kan hentes på kommunens hjemmeside. Byggefrist og tilbageskødning De enkelte parcelhusgrunde skal være bebygget i henhold til byggetilladelse fra Egedal Kommune, og bebyggelsen færdigmeldt senest 2 år efter parcelejernes overtagelsesdato. I modsat fald har Egedal Kommune ret til at kræve ejendommen tilbageskødet. Tilbagekøbssummen fastsættes til den aktuelle markedspris, dog højest samme købesum, som 10

13 ejendommen er solgt til parcelejeren for. I tilbagekøbssummen fratrækkes 2 %. Parcelejeren betaler herudover kommunens udgifter ved tilbagekøbet herunder tinglysningsomkostninger. Videresalg og tilbagekøbsret Såfremt en parcelhusgrund ønskes videresolgt af parcelejeren ubebygget, dvs. uden at denne er bebygget i henhold til byggetilladelse fra Egedal Kommune, og bebyggelsen færdigmeldt, har Egedal Kommune tilbagekøbsret til den aktuelle markedspris, dog højest samme købesum, som ejendommen er solgt til parcelejeren for. I tilbagekøbssummen fratrækkes 2 %. Parcelejeren betaler herudover kommunens udgifter ved tilbagekøbet, herunder tinglysningsomkostninger. Overtagelsesdato Overtagelse fastsættes til den 1. i måneden senest seks måneder efter indgåelse af købsaftalen. Byggesag kan påbegyndes efter overtagelse. Servitutter Der er tinglyst servitut på alle enkeltparcellerne i etape 4a med følgende bestemmelser: Se vedlagte servitut. Regnvand fra befæstede arealer samt overskydende regnvand skal nedsives i faskiner på egen grund. Der må ikke anvendes materialer som indeholder PVC. Der må ikke anvendes trykimprægneret træ. Grundejerforeningen er forpligtet til at tage skøde på og vedligeholde fællesarealerne inkl. søen benævnt delområde B og de arealer som er vist på kortbilag 2 i lokalplanen mar- 11

14 keret med grøn farve. Der er ligeledes lyst servitut omkring byggepligt og tilbageskødning - Se vedlagte servitut. Faskiner og regnvandsanlæg Alt regnvand holdes på egen grund ved etablering af faskine til nedsivning. Udgiften til faskinen vil blandt andet være individuelt afhængig af jordbundsforhold, placering på den enkelte parcel, af husets størrelse samt familiens forbrugsmønster. Da regnvand holdes på egen grund, etableres der ikke stik til offentlig afledning af regnvand. Der er ikke mulighed for etablering af regnvandsstik med afledning til kloakforsyningens spildevandssystem (hovedkloaksystem) eller kommunens vejafvandingsanlæg. For at udnytte regnvandet skal alle boliger tilsluttes et godkendt regnvandsanlæg med anvendelse af tagvand til toiletskyl og evt. tøjvask. Betaling for vandafledning afregnes af Egedal Spildevand A/S, hvortil der henvises. Vejledende anbefalinger angående vandspejl Det anbefales, at bygningernes sokkelhøjde føres op til kote 19,50 m. Det anbefales, at der ikke bygges kældre under kote 19,50 m. Det anbefales, at bygninger og adgangsforhold placeres over kote 19,50 m, således at oversvømmelseskoten fra Blue Spot efterleves. Det anbefales, at der i forbindelse med håndtering af regnvand på egen grund etableres anlæg, som følger Rørcentrets anvisning 016, og anlægget placeres således, at skybrudsafledning til sø optimeres. Grundejerforening - for ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område I henhold til Lokalplan 22 har samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanen medlemspligt til grundejerforeningen for de tilgrænsende parcelhusområder omfattet af Lokalplan (grundejerforeningen Stenløse Syd). Såfremt det ikke er mulighed for, at ejerne af ejendomme beliggende indenfor området i Lokalplan 22 kan blive optaget som medlem i den allerede eksisterende grundejerforening, kan der dispenseres fra bestemmelsen, således at grundejerne i lokalplansområde 22 kan etablere deres egen grundejerforening. Grundejerforeningen er forpligtiget til at tage skøde på og vedligeholde fællesarealerne inkl. søen - benævnt delområde B - og de arealer, som er vist på kortbilag 2 i Lokalplan 22 med grøn farve. Dette vilkår er ligeledes lyst på de enkelte matrikler. 12

15 Ansøgning om tilladelse til byggeri Ansøgning om byggetilladelse og behandling af byggesager foretages i overensstemmelse med gældende regler i bygningsreglementet og Lokalplan 22, som er gældende for området. Ny bebyggelse skal efter 1. januar 2013 opføres som bygningsklasse Proceduren for byggesagsbehandling er følgende: 1 2 Møde forud for ansøgning Kommunen opfordrer til, at der afholdes et indledende møde med bygherren og dennes rådgiver forud for indsendelse af byggeansøgning. På mødet gennemgås projektet ud fra skemaet Oplysninger ved byggeansøgning. Mødet skal således sikre, at alle nødvendige oplysninger foreligger, når byggeansøgningen afleveres. Dokumentation for sagens indhold Sammen med byggeansøgningen skal skemaet Oplysninger ved byggeansøgning udfyldes og indsendes. Skemaet er tænkt som en hjælp til ansøgeren og er desuden Egedal Kommunes sikkerhed for at byggeansøgningen er fyldestgørende. 3 Byggesagsbehandling Efter indsendelse af ansøgningen gennemgås denne, og såfremt alle nødvendige oplysninger er til stede, behandles ansøgningen så hurtigt som muligt. Den aktuelle behandlingstid for byggesager oplyses på Egedal Kommunes hjemmeside. 13

16 Mere om byggeri i Stenløse Syd Udover denne salgsinformation indeholder udbudsmaterialet følgende dokumenter: Lokalplan 22 samt Kommunetillæg 08 Tilbudsskema og oplysning om fortrydelsesret Skemaet Oplysninger ved byggeansøgning Servitutter lyst på parcelhusgrundene Orienterende geoteknisk rapport for Stenløse Syd, udarbejdet af Dines Jørgensenden 28. april 2006 Miljøteknisk rapport af 11. november 2011 Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse af 24. oktober 2012 Region Hovedstadens beslutning af 31. januar 2013 Geoteknisk rapport af 11. juli 2013 Forureningsanalyse for bortskaffelse af overskudsjord af 5. september 2013 Notat vedr. olieforurening på matr. nr 23ac Stenløse By, Stenløse af 7. obtober 2013 Miljøteknisk afværgerapport af 18. februar 2014 Notat ved oprensning af byggeaffald i jorden af 16. januar 2015 Udtalelse fra region H af 3. marts 2015 Desuden er udarbejdet følgende vejledende materiale: Derfor er trykimprægneret træ ikke tilladt i Stenløse Syd Derfor er PVC ikke tilladt i Stenløse Syd Ovennævnte publikationer kan rekvireres ved henvendelse samt hentes på kommunens hjemmeside. Nyttige adresser: DONG Energy Nesa Allé Gentofte Tlf Stenløse Vandværk Frederikssundsvej Stenløse Tlf: Egedal Forsyning A/S Knud Bro Alle Stenløse Tlf:

17 Kontakt til Egedal Kommune: Kort og tegningsgrundlag Stine Stuhr Jakobsen, GIS og kortansvarlig Tlf Lokalplan Lotte Roed, Leder af Planafdelingt Tlf Chef for Egedal Plan, Kultur og Erhverv Mona Dates Jørgensen, centerchef Tlf Byggelovgivning og byggesag Mette Troelsen Byggesagsbehandler Tlf Poul Krogslund Jensen Byggesagsbehandler Tlf.: Tilbudsgivning og juridiske forhold Stine Elken Tlf Denne salgsinformation er udarbejdet af Egedal Kommune, april Postadresse: Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere