Sales material for the buyers of land at Stenlose Syd in Danish. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sales material for the buyers of land at Stenlose Syd in Danish. CONCERTO INITIATIVE Class 1"

Transkript

1 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: REF (project coordinator org.): DOCUMENT: Del. 1 REF.: Project Coordinator: Bruno Andersen Project coordination org.: Municipality of Egedal Date: October 10, 2008 Revision: 1 Sales material for the buyers of land at Stenlose Syd in Danish CONCERTO INITIATIVE Class 1 Cost-effective Low-energy Advanced Sustainable So1utions Instrument: Integrated Project Thematic Priority: Energy 2005 Period covered: Start date of project: November 1, 2007 Date of preparation: October 10, 2008 Duration: 5 years CONCERTO is co-funded by the European Commissio

2 UDBUD Egedal Kommune Stenløse Syd Etape 3 og 4 Anvendelse Enkeltparceller til individuelle parcelhuse April 2008

3 Indholdsfortegnelse Egedal Kommune 3 Bydelen Stenløse Syd 4 Spændende enkeltparceller 6 Udbud 7 Salgsvilkår 8 Servitutter 11 Ansøgning om tilladelse 13 Grundejerforening 14 Mere om byggeri 15 Udarbejdet af Egedal Kommune 2 Indholdsfortegnelse

4 Egedal Kommune -mellem by og fjord Egedal Kommune er, med sin placering og borgere, en kraftfuld vækstkommune i Hovedstadsområdet. Kommunens arealer grænser op til Ballerup, Frederikssund og Furesø Kommuner. Med sin beliggenhed har Egedal Kommune både nærhed til Hovedstaden med alle dens muligheder samt fredelige naturarealer i et fantastisk landskab. Umiddelbart syd for Stenløse By ligger den nye attraktive bydel Stenløse Syd kun ca. 1 km. fra Stenløse S-tog station og med hovedadgang fra Krogholmvej. Boligerne får en unik beliggenhed midt i et stort naturområde. Et veludbygget vej- og stinet sikrer nem adgang til kollektiv trafik, indkøbscenter, børneinstitutioner, skole og idræt. Kommunen har pasningsgaranti for alle børn i aldersgruppen 30 uger til 6 år. Der er to eksisterende institutioner indenfor 1 km. I Stenløse Syd opføres en ny institution, Vandfaldet, med plads til 100 børn som er taget i brug. Lærkeskolen ligger kun ca meter fra Stenløse Syd og har en nyopført fritids- og ungdomsklub. Der findes desuden en privatskole samt et gymnasium i Stenløse. Der er idrætsfaciliteter ved Lærkeskolen samt et tennisanlæg i Søsum cirka 1 km. fra Stenløse By. Der er friluftsbade i Stenløse og Ganløse samt en svømmehal i Ølstykke. Der er etableret en ny golfbane 2 km fra Stenløse Syd. Stenløse Center rummer et levende og varieret butiksmiljø med flere cafeer og restauranter samt bibliotek. I nærheden er desuden en lokal biograf. Der er et rigt kultur- og foreningsliv i Stenløse, og Egedal Kommune kan byde på en bred vifte af gode muligheder. Egedal, Ballerup og Frederikssund Kommuner samarbejder i Bycirklen om regional udvikling i form af erhvervs- og boligudvikling, infrastruktur, uddannelse m.m. Stenløse Syd 3

5 Bydelen Stenløse Syd -Kvalitet, nytænkning og udvikling med omtanke Stenløse Syd bliver et byområde med bebyggelser af høj arkitektonisk kvalitet, der både i helheden og i detaljen udstråler nytænkning og fremsynethed. Byggeriet skal tage udgangspunkt i de store landskabelige værdier i området. Kommunen ønsker et område med bred variation af boligtyper og ejerformer. Ind mod den eksisterende by etableres et grønt friareal, Fælleden, som et stort sammenhængende naturområde til glæde for både kommende og nuværende borgere i byen. Fælleden anlægges som et enestående rekreativt område. Her bliver blomstereng, dyrefold, sø, grusstier og trampestier, dvs. naturlige græsstier, på kryds og tværs i området. Således bliver Fælleden ideel for færdsel til fods i naturen. Et mindre areal kan anvendes til grønne opholdsarealer, som f.eks. naturlegepladser og boldbaner. 4 Bydelen Stenløse Syd

6 Delområde 5 Sø Barnekær sø / mose Delområde 1 Fælled 2A 2B Delområde 3 Delområde 2 Delområde 4 Delområde 6 De udbudte parceller i 3. og 4. etape ligger i lokalplanens delområde 2 Kvalitet, nytænkning og udvikling med omtanke er nøgleord for den igangværende udbygning. Med tanke for fremtiden bliver området udviklet som en grøn og miljørigtig bydel. Derfor opføres alle boliger så de får et stærkt nedsat forbrug af energi og drikkevand. 2% af kommunens samlede indtægt fra grundsalget afsættes til etablering af kunst i området. Rammerne for etape 3 og 4 er fastlagt i Lokalplan De tinglyste servitutter regulerer energistandarden og miljøhensyn i byggeriet. I denne salgsinformation er det muligt at finde oplysninger om salget af enkeltparceller i etape 3 og 4, samt om de vilkår som er forbundet med byggeri i området. En tilhørende Information og vejledning til bygherrer giver desuden en række supplerende anbefalinger og forslag til byggeriet. Bydelen Stenløse Syd 5

7 De ledige grunde, april 2008 Spændende enkeltparceller -nye boliger med en unik beliggenhed Der kan i 3. og 4. etape af Stenløse Syd (i lokalplanen benævnt delområde 2) opføres 300 boliger, hvoraf ca. 60 udbydes til individuelle parcelhuse. I parcelhusområdet må der generelt bygges i 1-1½ etage, men flere af grundene i det aktuelle udbud skal bebygges i 1½ - 2 etager. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 %, og på grunde over 1200 m 2 må den maksimale boligstørrelse ikke overstige 300 m 2. 6 Spændende enkeltparceller

8 Udbud Køberen af den enkelte grund vælges på baggrund af højeste tilbudte pris. Der kan erhverves én parcel pr. husstand. Det er hensigten, at sælge parcellerne til borgerne, dog således at f.eks. en entreprenørvirksomhed godt kan købe én parcel med henblik på videresalg i bebygget stand. På denne måde sikres en bebyggelse med forskelligartede og individuelt prægede boliger. Afgivelse af tilbud: Bud fremsættes på vedlagte tilbudsskema, der kan afleveres eller sendes til: Egedal Kommune Borgmestersekretariatet Rådhustorvet Stenløse Der er ingen frist for afgivelse af købstilbud Udbuddet sker i henhold til bestemmelserne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1991 om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til evt. at forkaste alle de indkomne tilbud på den enkelte parcel. Det forventes, at endelig beslutning om salg af parcellerne træffes ca. tre uger efter at kommunen har modtaget tilbud. Der henvises til tilbudsskema og særskilt vejledning om købers fortrydelsesret. Udbud 7

9 Salgsvilkår Parcellerne udbydes på følgende overordnede salgsvilkår: Købesum Købesummen fastsættes med baggrund i tilbudsskemaet. Ved sælgers accept af tilbud indbetaler køber kontant 5% af købesummen. Køber stiller inden for 2 uger garanti for betaling af den resterende købesum i et af sælger godkendt pengeinstitut. På overtagelsesdagen konverteres garantien til en deponering i sælgers bank. Købesummen frigives, når endeligt skøde foreligger tinglyst uden anmærkninger. Skøde Sælger udarbejder skøde uden omkostning for køber. Køber afholder selv udgifter til egen advokat samt omkostninger til tinglysning. Beløbet for tinglysning betales, når kommunen modtager underskrevet skøde fra køber. Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for følgende byggemodning: Etablering af offentlig afledning af spildevand Udgifter til anlæg af vej og vejbelysning på den offentlige stamvej samt fordelingsveje og hovedstien i området. Der henvises til lokalplanens beskrivelser heraf. I forbindelse med byggemodningen etablerer DONG Energy fibernet i hele området uden udgifter for bygherrer. Da byggeriet opføres som lavenergi, er alle bygherrer i kraft af dispensation fra Energistyrelsen fritaget for at få udført den ellers lovpligtige energimærkning af nyopførte huse. Denne besparelse udgør kr. Køber betaler udover købesummen: Køber afholder alle øvrige udgifter til byggemodning og tilslutning, herunder bl.a.: Gebyr til kommunen for behandling af byggesag som i 2008 udgør 5000 kr. for én-familie hus. Tilslutnings- og anlægsbidrag for fremføring af ledning til drikkevand inkl. levering og montering af måler. Området forsynes fra det private Stenløse Vandværk i henhold til gældende takst for 2008 som er ca kr. ekskl. moms Tilslutningsbidrag for fremføring af stik fra offentlig kloak og op til 1 meter ind på købers grund, som i 2008-priser udgør kr. ekskl. moms. Tilslutning af el i skel inkl. levering og montering af måler. Pris i 2006 ca kr. ekskl. moms. Udgift til udbydere af TV, Internet og telefon. Ovenstående priser er vejledende og Egedal Kommune har ikke ansvar for evt. ændringer/afvigelser. Køber retter selv henvendelse til Stenløse Vandværk, DONG Energy og øvrige selskaber. 8 Salgsvilkår

10 Jordbund og jordforurening Egedal Kommune påtager sig som sælger intet ansvar for jordbunds- og jordforureningsforhold. Køber må forestå undersøgelser på egen grund samt betale alle udgifter til dette og til eventuel ekstrafundering, bortkørsel, oprensning, pilotering m.v. Der foreligger i udbudsmaterialet en orienterende geoteknisk rapport udarbejdet af Dines Jørgensen den 28. april Rapporten giver et billede af jordbundsprofilen ud fra et begrænset antal stikprøver på det samlede areal. Egedal Kommune, har på det foreliggende grundlag, hverken som myndighed eller som sælger af området kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurening i området. Ved forurenet jord forstås i den forbindelse jord, der ikke overholder jordkvalitetskriterierne i Miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord. Naturligt forekommende kulbrinter i forurenende koncentrationer, som stammer fra eventuelle fund af mose- og vandhuller anses ikke som forurenet jord. Egedal Kommune skal vejlede om, at nye regler betyder, at jord i byzone, i hele landet pr. 1. januar 2008 er klassificeret som arealer, der i udgangspunktet er lettere forurenede. Den lettere forurening, som kan forekomme er såkaldt diffus forurening og stammer ofte fra flere forskellige kilder som bilers udstødning eller industriel udledning af røg og støv. Kommunerne kan som følge af de nye regler for klassificering af byzonejord, gennemføre en områdeklassificering således, at de enkelte arealer gennemgås og afhængigt af resultatet ikke længere opføres som lettere forurenede. For Stenløse Syd forventes denne klassificering gennemført i løbet af Rettigheder i tilfælde af forurening m.v. Skulle forurening eller unormale jordbundsforhold forekomme, har såvel køber som sælger ret til at hæve handlen såfremt forhandlinger om oprensning, pilotering, flytning af byggefelt m.v. ikke fører til et resultat, som er acceptabelt for parterne, og de nødvendige merudgifter overstiger 5% af købesummen. Køber har ikke ret til erstatning i anledning af handlens eventuelle ophævelse. Eventuelle indsigelser vedrørende jordbundsforhold eller evt. jordforurening skal over for sælger være fremsat inden for to måneder fra overtagelsesdatoen. Salgsvilkår 9

11 Byggefrist og tilbageskødning: De enkelte parcelhusgrunde skal være bebygget i henhold til byggetilladelse fra Egedal Kommune, og bebyggelsen færdigmeldt senest 2 år efter parcelejernes overtagelsesdato. I modsat fald har Egedal Kommune ret til at kræve ejendommen tilbageskødet. Tilbagekøbssummen fastsættes til den aktuelle markedspris, dog højest samme købesum, som ejendommen er solgt til parcelejeren for. I tilbagekøbssummen fratrækkes 2%. Parcelejeren betaler herudover kommunens udgifter ved tilbagekøbet herunder tinglysningsomkostninger. Videresalg og tilbagekøbsret: Såfremt en parcelhusgrund ønskes videresolgt af parcelejeren ubebygget, dvs. uden at denne er bebygget i henhold til byggetilladelse fra Egedal Kommune, og bebyggelsen færdigmeldt, har Egedal Kommune tilbagekøbsret til den aktuelle markedspris, dog højest samme købesum, som ejendommen er solgt til parcelejeren for. I tilbagekøbssummen fratrækkes 2%. Parcelejeren betaler herudover kommunens udgifter ved tilbagekøbet, herunder tinglysningsomkostninger. Overtagelsesdato: Overtagelse fastsættes til den 1. i måneden senest seks måneder efter indgåelse af købsaftalen. - byggesag kan påbegyndes efter overtagelse. 10 Salgsvilkår

12 Servitutter Der er tinglyst servitutter på alle enkeltparcellerne i 3. og 4. etape med følgende bestemmelser: Boligerne skal som minimum overholde kravene til Lavenergi klasse 1 i Bygningsreglementet. Der skal etableres et ventilationsanlæg med genvinding af varme samt en varmepumpe. Der skal etableres minimum 3 m 2 solfanger pr. bolig. Der skal installeres et system til intelligent styring og overvågning af vand- og energiforbrug. Data fra målere skal videresendes til en af kommunen anvist SQL server. Alt tagvand skal opsamles i et godkendt anlæg til brug af regnvand ved toiletskyl og evt. tøjvask. Overskydende regnvand ledes til faskine på egen grund Der må ikke anvendes materialer som indeholder PVC Der må ikke anvendes trykimprægneret træ Der tinglyses servitut om byggepligt og tilbagekøbsret. Tilskud til opfyldelse af de energimæssige krav Der kan opnås et tilskud der financieres i kraft af EU støtte til lavenergi byggeri, såfremt det årlige forbrug til rumopvarmning max bliver 25kWh/m² og er således sammensat: Engangstilskud pr. hus Tilskud til varmepumpe Tilskud til solvarmeanlæg Tilskud til intelligent styring I alt kr kr kr kr. Desuden udbetales følgende tilskud på baggrund af husets areal: 81,50 kr. pr. m² Tilskuddet dækker øgede isoleringstykkelser, bedre isolerende vinduer samt ventilation med genvinding af varme. For et hus på 150 m 2 er det samlede tilskud således på kr, når alle ovenstående vilkår er opfyldt. Tilskuddet kan udbetales, når arbejdet er udført efter kommunens anvisning. Med besparelsen på udgifterne til energi kan opnås en totaløkonomi for den enkelte bygherre, som er attraktiv. Tilskuddet udbetales direkte fra Egedal Kommune på baggrund af dokumentation af udgifter samt færdigmelding af byggeriet. Servitutter 11

13 Faskiner og regnvandsanlæg Alt regnvand skal holdes på egen grund ved etablering af faskine til nedsivning. Udgiften til faskinen vil være individuelt afhængig af jordbundsforhold, placering på den enkelte parcel, af husets størrelse samt familiens forbrugsmønster. Da alt regnvand skal holdes på egen grund, skal der ikke etableres stik til offentlig afledning af regnvand, hvilket betyder en besparelse på ca kr. inkl. moms. For at udnytte regnvandet skal alle boliger tilsluttes et godkendt regnvandsanlæg med anvendelse af tagvand til toiletskyl og evt. tøjvask. Prisniveau for dette er af Nyrup Plast vejledende sat til ca kr. inkl. montering og inkl. moms. Betaling for vandafledning fra toilet afregnes for et fastsat forbrug på 10 m 3. Dette er valgt for at undgå opsætning af ekstra måler og afregning af det faktiske forbrug af regnvand. Da et gennemsnitligt forbrug i praksis vil være ca. 32 m 3, er der samtidig tale om en mindre økonomisk kompensation. Vejledende ser den årlige besparelse (2006 priser) således ud ved et skønnet årligt forbrug på 120 m 3 hvoraf 32 m 3 anvendes til toiletskyl: Sparet afledningsafgift for 22 m 3 Besparelse på 32 m 3 vand fra vandværk Årlig besparelse Yderligere besparelse ved anvendelse af regnvand til tøjvask/vanding Mulig samlet besparelse pr. år 605 kr. 424 kr kr. 700 kr kr. 12 Servitutter

14 Ansøgning om tilladelse til byggeri Ansøgning om byggetilladelse og behandling af byggesager foretages i overensstemmelse med gældende regler. Bygge- og plancenter har indført en praksis for behandling af byggesager, som skal sikre, at sagerne gennemføres så hurtigt og smidigt som muligt. Proceduren for byggesagsbehandling er følgende: Møde forud for ansøgning Kommunen kræver et indledende møde med bygherren og dennes rådgiver forud for indsendelse af byggeansøgning. På mødet gennemgås projektet ud fra skemaet Oplysninger ved byggeansøgning, og der er mulighed for at drøfte uafklarede spørgsmål samt at få vejledning til de byggetekniske forhold, som er anderledes ved byggeri i Stenløse Syd. Mødet skal således sikre, at alle nødvendige oplysninger foreligger, når byggeansøgningen afleveres. Dokumentation for sagens indhold Sammen med byggeansøgningen skal skemaet Oplysninger ved byggeansøgning udfyldes og indsendes. Skemaet er tænkt som en hjælp til ansøgeren og er desuden Egedal Kommunes sikkerhed for at byggeansøgningen er fyldestgørende. Byggesagsbehandling Efter indsendelse af ansøgningen gennemgås denne, og såfremt alle nødvendige oplysninger er til stede, behandles ansøgningen så hurtigt som muligt. Den aktuelle behandlingstid for byggesager oplyses på Egedal Kommunes hjemmeside. Er skemaet Oplysninger ved byggeansøgning eller oplysninger ved ansøgningen ikke fyldestgørende returneres ansøgningen. Behandling af byggesagen indledes først når alle oplysninger er modtaget. Ansøgning 13

15 Grundejerforening - for ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforening Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor parcelområdet i etape 3 og 4. Foreningen skal oprettes, når Kommunalbestyrelsen kræver det. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af tilknyttede fællesarealer og skal øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Vedtægter for grundejerforeningen og ændringer i disse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen fastlagte fællesveje og friarealer m.m. Der kan dannes afdelinger under grundejerforeningen, der i praksis tager sig af fællesarealerne indenfor deres egen vej eller storparcel. Endvidere vil der blive tinglyst servitut om, at grundejerforeningen skal betale vedligeholdelse af den del af de to regnvandsbassiner, som ligger over vandspejlet. 14 Grundejerforening

16 Mere om byggeri i Stenløse Syd Udover denne salgsinformation indeholder udbudsmaterialet følgende dokumenter: Lokalplan samt tillæg nr. 17 til kommuneplanen Byudvikling med omtanke Orienterende geoteknisk rapport for Stenløse Syd, udarbejdet af Dines Jørgensen den 28. april 2006 Tilbudsskema Oplysning om fortrydelsesret Skemaet Oplysninger ved byggeansøgning Information og vejledning til bygherrer Desuden er udarbejdet følgende vejledende materiale: Information til bygherrer (om energi og trykprøvning) Derfor er trykimprægneret træ ikke tilladt i Stenløse Syd Derfor er PVC ikke tilladt i Stenløse Syd Ovennævnte publikationer kan rekvireres ved henvendelse samt hentes på Nyttige adresser: DONG Energy Nesa Allé Gentofte Tlf Kontaktperson ang. fibernet Søren Møller Tlf Stenløse Vandværk Frederikssundsvej Stenløse Tlf: Kontaktpersoner: Vagn Handlos, formand Jens Skov, driftleder Mobil: TDC Totalløsninger/telefon Ny Østergade 11, 2. sal 4000 Roskilde Kontaktperson: Lisbeth Husum Tlf Mere om byggeri i Stenløse Syd 15

17 Kontakt til Egedal Kommune: Koordination og overordnet projektforløb Bruno Andersen, projektchef Tlf Kort og tegningsgrundlag Stine Stuhr Jakobsen, GIS og kortansvarlig Tlf Lokalplan og servitutkrav Jan Poulsen, planmedarbejder Tlf Kontrol af energiberegninger Ole Alm, energikonsulent Tlf Byggelovgivning og byggesag Karin Niemann Christensen, leder af byggesagsgruppen Tlf Leder af Egedal Bygge- og plancenter Mona Dates Jørgensen, centerchef Tlf Tilbudsgivning og juridiske forhold Hanne Beer, borgmestersekretariatet Tlf Denne salgsinformation er udarbejdet af Egedal Kommune, april Postadresse: Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Henvendelse efter aftale: Egedal Kommune Bygge- og Plancenter Rådhus Allé Ølstykke

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse Udbudsmateriale Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse JUNI 2013 Parcelhusområder er sjældent særligt miljø- eller klimavenlige, men her er

Læs mere

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16. Udbudsmateriale For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.000 etagemeter For yderligere information samt besigtigelse kontakt

Læs mere

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 September 1 2008 Revideret juli 2014 Hillerød Kommune Erhvervsgrund i Rønnevang Syd 3 1. Introduktion 3 2. Oplysninger om erhvervsområdet 4 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Generelle salgsvilkår

Generelle salgsvilkår Generelle salgsvilkår 15-09-2011/A Indledning Solrød Kommune udbyder med dette udbudsmateriale op til 40 grunde i den nye bydel Trylleskov Strand. Grundene sælges til en fast pris jf. tilbudsblanketten,

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder 16 attraktive parcelhusgrunde til salg. Byggemodning af det nye boligområde

Læs mere

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015.

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015. Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-5292 KJK/tik Morbærhaven Aalborg Kommune udbyder nu 17 parcelhusgrunde i det nye boligområde Morbærhaven i Hasseris til salg. De 17 parcelhusgrunde udgør en del af første

Læs mere

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 18. december

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere