IT-projektledelse. Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-projektledelse. Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller"

Transkript

1 IT-projektledelse Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller Lene Pries-Heje IT-projektledelse F2006

2 Indlæringsmål (I) Kunne forklare sammenhængen mellem estimat, ressourcer og projektplan Kunne identificere behovet for ressourcer til et givent projekt Kunne udføre funktionel dekomponering ( Work Breakdown ) Kunne udarbejde en projektplan for et mindre projekt med anvendelse af synkroniseringspunkter, kritiskvej, PERTdiagram og GANTT-diagram. Kunne gøre rede for fordel og ulemper ved udvalgte estimeringsteknikker Kunne argumentere for valg af en eller flere af ovennævnte teknikker ved estimering af et mindre IT-projekt Kunne anvende de valgte teknikker på et mindre ITprojekt.

3 Indlæringsmål (II) Du er i stand til at gennemføre en risikoanalyse og risikohåndtering for et ITprojekt. Kunne gøre rede for forskellige metoder til risikoidentifikation Kunne gøre rede for forskellige projektmodellers karakteristika, anvendelsesområde og betydning for risikostyring og projektplanlægning. Kunne gøre rede for valg af projektmodel i forhold til projektets risikoprofil

4 Hvorfor planlægning? Viser det er muligt at gennemføre projektet indenfor den forventede tid og med det forventede ressourceforbrug Skabe en detaljeret omkostningskalkule og cash-flow oversigt Kunne foretage ressourceallokering og koordinering af ressourcer Motivering af medarbejderne (forudsat de har deltaget i udarbejdelsen af planen). Skabe grundlag for opfølgning og justering af planen Skabe grundlag for risikovurdering af projektets aktiviteter og projektet som helhed

5 Simpel planlægning Tag udgangspunkt i projektets mål og udled: Indsatsområder Milepæle = Delmål på vejen Faser og beslutningspunkter Aktiviteter tilknyttet hver milepæl

6 Mellem- Mellem- Mellem- Slut- tilstand tilstand Y tilstand X tilstand Baglæns tilstandsplanlægning Tag udgangspunkt i den ønskede sluttilstand og udled: En mellemtilstand X, hvorfra man let når den ønskede sluttilstand En anden mellemtilstand Y, hvorfra man let når mellemtilstanden X osv. osv. Aktiviteter udledes ved at spørge: Hvad skal der til for at nå denne mellemtilstand?

7 Arbejdsstruktur Work Breakdown Structure System Opdeling efter: Program ALFA Program BRAVO Modul DELTA 1 Program CHARLIE Modul EKKO 2 1. Proces 2. Produkt 3. Begge dele

8 Netværksplanlægning -Et eksempel Forgængere Estimat A Valg af hardware 150 B Softwaredesign 100 C Installer hardware A 75 D Kodning og test af software B 100 E Konverter filer fra gl. system B 75 F Skriv brugermanual 250 G Brugertræning E, F 75 H Installér og test C, D 50 Lene Pries-Heje IT-projektledelse F2006

9 Vi tegner netværket A 150 C 75 art H 50 B 100 D 100 Slut F 250 E 75 G 75

10 Vi regner forlæns A 150 C 75 art 0 B D H Slut F E G

11 Og baglæns startende med H B F C D E A G art Slut

12 Kritisk vej Aktiviteter der hvis de forsinkes, forsinker det hele art A 0 75 B 0 0 F C D E H G Slut

13 Fra estimat til plan Estimer i timer så der ikke opstår tvivl om, hvad man taler om. En dag kan f.eks. være alt mellem 6 og 16 timer. En uge kan være fra 30 til 100 timer osv. Som omregningsfaktor kan evt. anvendes, at en gennemsnitlig personmåned i Danmark omfatter 18 arbejdsdage eller 135 arbejdstimer (ved arbejdsdage på 7,5 time).

14 Du er ikke effektiv! - 8 timer om dagen, 40 timer om ugen Effektivitetsfaktoren: Hvor meget tid arbejder hver projektdeltager effektivt på projektet. Det tager tid at læse post, deltage i afdelingsmøder, holde personalesamtale, læse fagtidsskrifter etc. Effektive arbejdstimer = Arbejstimer * 70-80% Rådighedsfaktoren: Hvor stor en del af deres tid, de er til rådighed for projektet.

15 Vi får nu tildelt 3 personer Alle mand fuld tid = 25 effektive timer HANSEN er god til hardware => A og C JENSEN er god til software => B, D og H NIELSEN er brugerspecialist => F og G Alle kan lave E (men ingen har lyst)

16 Samme netværk med personer Hansen Hansen A 150 C 75 art 0 Jensen Uge 6 Uge 7 Jensen Uge 9 H 50 B Uge 4 D Uge Uge 8 Slut Nielsen F 250??? E 75 G 75 0 Uge 10

17 Vi fordeler E til Hansen og Jensen, og bliver færdig i uge 13 Hansen Hansen art A 0 Jensen B Uge Uge 4 C Uge 7 Jensen D Uge 5 75 Uge Uge 8 Jensen H Uge Uge 12 Slut Nielsen F Uge 10 Jensen E Hansen U Uge 10 Nielsen G Uge Uge 13

18 PERT Expected times and standard deviation 0,08 2,08 2,50 2,00 2,00 H 0,33 3,00 4,00 3,00 2,00 G 1,17 10,50 15,00 10,00 8,00 F 0,50 2,83 4,00 3,00 1,00 E 0,25 4,08 5,00 4,00 3,50 D 0,17 2,83 3,00 3,00 2,00 C 0,33 4,00 5,00 4,00 3,00 B 0,50 6,17 8,00 6,00 5,00 A S.afvi. Forventet Pessimistisk Realistisk Optimistisk Aktivitet

19 PERT network Event Number Expected date Target date Standard deviation A t=6.17 s=0.5 B t=4.0 s= F t=10.5 s=1.17 C t=2.83 s=0.17 D H 3 t= t= s= s= E t=2.83 s= G t=3.00 s=0.33

20 Ressourcer Labour Equipment Materials Space Services Time Money

21 Projektværktøj ID Task Name Duratio 1 Analyse 130d 2 Analyseaktiviteter Usikkerhed analysefa 30d 4 Udvikling 325d 5 Udviklingsaktiviteter Usikkerhed udviklings Indførelse 90d 8 Indførelsesaktiviteter 50d 9 Usikkerhed indførelse 40d 10 Drift 300d Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1

22 Planlægningshorisonter - tre niveauer af planer Hovedplan Detailplan Individuel plan Hovedplan (overordnet projektplan) som dækker hele projektet. Detailplan som dækker en eller flere faser i projektet detaljeret (horisont 3-6 måneder). Plan for den enkelte medarbejder (typisk horisont 4-8 uger).

23 Planlægningsteknikker Milepæle Gantt Vægplan CPM PERT Milepæle er godt til meget simple projekter med f.eks. 10 aktiviteter eller 2 personer Et Gantt-diagram svarer til et stavdiagram. Kan vise overlap men ikke sammenhæng Vægplan laves af alle i projektet samlet i et rum. Giver godt overblik Critical Path Method tager højde for sammenhænge og afhængigheder Programme Evaluation Review Technique kan bruges til at regne på usikkerhed

24 Estimering (Hvorfor) er estimering en vigtig aktivitet i softwareudviklingsprojekter?

25 Målet for projektlederen er, at projektet gennemføres indenfor den afsatte tid, overholder budgettet og opnår den aftalte funktionalitet og kvalitet. Aktiviteter for projektlederen: Forudsige budget, planlægge og organisere gennemførelsen Kontrollere og tilpasse Sikre kvalitet og produktivitet i det arbejde der udføres

26 Et estimat er ikke: Den mest optimistiske forudsigelse der har en sandsynlighed forskellig fra nul Lig med det sidste estimat vi lavede Lig med sidste estimat + den forsinkelse kunden eller chefen er villig til at acceptere Lig med et udefra givent rigtigt svar

27 Sørg for at adskille estimering og planlægning Estimering TIMER eller KR Hvor mange timer skal bruges for at udføre projektet (opgaven)? eller Hvor mange kroner kommer det til at koste Projektplanlægning TID Hvornår kan projektet være afsluttet?

28 Hvad er et estimat (1 af 2)? Et udbredt syn på et estimat!!! Sandsynlighed for estimat Der er 100% sandsynlighed for at gennemføre projektet med det planlagte antal timer Timer

29 Hvad er et estimat (2 af 2)? Et estimat er en stokastisk variabel, hvilket betyder: Tilfældig, men til at forudberegne statistisk med tilnærmelsesvis sikkerhed. Sandsynlighed for estimat Timer Erfaring har vist, at sandsynligheden kan udtrykkes som en matematisk fordeling (Beta)

30 Fordelingsfunktion Mest sandsynlig værdi Vs Middelværdi Vm (forventningsværdi) rdi) Optimistisk værdi Vo Timer Pessimistisk værdi Vp

31 Estimeringsteknikker Der findes to typer teknikker til estimering: Erfaringsbaserede, som f.eks. tre-punktsteknikken, brug af analogier og eksperter, anvendelse af historiske data, samt successiv kalkulation og DELFIteknikken Parametriske (modelbaserede), som f.eks. COCOMO, Function Points og Use Case Points.

32 Tre-punkts teknikken Til at beregne middelværdien Vm kan vi bruge: Vm = (Vo + 3*Vs + Vp) / 5 Til at beregne standardafvigelsen S kan vi bruge: S = (Vp - Vo) / 5 Usikkerheden kan beregnes således at: 68% er omfattet. Formel: (Vm - S) til (Vm + S) 95% er omfattet. Formel: (Vm - 2S) til (Vm + 2S) 99% er omfattet. Formel: (Vm - 3S) til (Vm + 3S)

33 Vo = mest optimistiske skøn (mindsteværdi) Vs = mest sandsynlige værdi Vp = mest pessimistiske værdi (størsteværdi) Vm = middelværdi

34 Successiv kalkulation For en Erlang funktion med en k-værdi på 10 (hvor k er et udtryk for forelingsfunktionens skævhed) beregnes middelværdien som: Vm = (Vo + 2,95*Vs + Vp) / 4,95 Og standardafvigelsen S som: S 2 = (Vp - Vo) 2 / 21,66 K = 10 er valgt fordi den må anses for at være mest repræsentativ. For andre k-værdier er ovennævnte udtryk for middelværdien behæftet med en fejl, der dog for de mere hyppigt forekommende k-værdier (K = 5 til 15) kun når op til få promille. Citat: Steen Lichtenberg (1971, side 20)

35 Fortsæt nedbrydningen indtil... Tommelfingerregel fra Lichtenberg (1971:side 14): Den eller de poster der har den største varians opdeles i et antal delposter Således fortsættes indtil man enten har nået en tilfredsstillende nøjagtighed eller møder usikkerheder, der ikke kan nedbringes ved opdeling eller på anden vis.

36 Intuitive ekspertmetoder En erfaren ekspert vurderer hvad det vil koste Flere eksperter vurderer samme projekt uafhængigt af hinanden DELFI-teknikken er et eksempel på struktureret brug af flere eksperter Ekspertmetoder kan udbygges med en nedbrydning af projektet i delopgaver (WBS)

37 Analogi Find historisk projekt der ligner Analyser historisk projekt - Hvad var bestemmende for omkostningerne? Find tilsvarende faktorer i dette projekt og fastlæg dem ud fra størrelsen i det historiske projekt Find andet historisk projekt eller brug anden teknik til omkostningsfaktorer der adskiller sig meget Forklar hvori forskellene består i et internt arbejdspapir, således at dokumentationen foreligger

38 Delfi-teknikken Hvert medlem af en gruppe giver et estimat De der ligger i nederste og øverste fjerdedel fortæller resten af gruppen hvorfor deres estimat blev som det blev Gruppen estimerer igen, nu under hensyntagen til de argumenter man lige har hørt Kan fortsættes 2, 3, 4 eller flere gange efter behov Anvend eventuelt Silent Delphi og en mægler

39 Brug historiske data Eksempel 1: Vores database viser, at aktiviteter af denne type tager X timer. Eksempel 2: Vi ved at vi kan lave et X linier kode på 1 mandtime. Når et nyt program er 3000X = 3000 mandtimer, så tager det ca. 2 mandår. Eksempel 3: Fremragende, effektive og nominelle erfaringsdata for system software (drivere, compilere), in-house adm. systemer og standard-produkter fx. Tekstbehandling

40 Oppefra-ned og nedefra-op Oppefra-ned. Først estimeres helheden - systemet set som en sort kasse - siden brydes ned vha. procenttal baseret på erfaring. Teknikken kan f.eks. bruges til et første overslag meget tidligt. Nedefra-op. Selve programmet nedbrydes i detaljer - f.eks. i delsystemer og moduler. Hver enkelt lille del estimeres i timer. Summen af timer ganges op til en sum for helheden vha. procenttal baseret på erfaring. Nedefra-op alternativ. Hver enkelt lille del estimeres i antal linier. Summen af linier bruges som input til at inddrage historiske data eller til en estimeringsmodel.

41 Parametrisk estimering Omkostningernes størrelse er en funktion af en række omkostningsbestemmende faktorer Formlerne kan udtrykke additive sammenhænge, multiplikative sammenhænge, eksponentielle sammenhænge etc. Samlede omkostninger = X * f1 * f2 fn

42 COCOMO-modellen Organisk udvikling Relativ lille gruppe udvikler software af en velkendt type til in-house brug. Hovedparten af gruppen har erfaring med tilsvarende systemer i organisationen. PM = 2,4 (KDSI) 1,05 MU = 2,5 (PM) 0,38 PM = PersonMåneder KDSI = Tusind linier kildetekst MU = Måneder til udvikling

43 COCOMO Embedded Embedded (Indlejret) udvikling Projektet kan omfatte ny teknologi, algoritmer vi ikke kender godt, eller en ny innovativ udviklingsmetode. mest karakteristisk er, at projektet er underlagt mange bindinger ( tight constraints ) PM = 3,6 (KDSI) 1,20 MU = 2,5 (PM) 0,32

44 COCOMO Semi-detached Semi-detached udvikling Mellemting mellem organisk og embedded PM = 3,0 (KDSI) 1,12 MU = 2,5 (PM) 0,35 Eksempel med linier kode (10 KDSI): PM = 3,0 (10) 1,12 = 40 personmåneder MU = 2,5 (40) 0,35 = 9,1 måneder til udvikling Gennemsnitlig bemanding 40 / 9,1 = 4,4 mand

45 Udvidet COCOMO PM = 3,0 (KDSI) 1,12 * f1 * f2 * f3 f14 * f15 SOFTWARE FAKTORER f1 = Pålidelighed krævet af systemet (RELY) f2 = Størrelsen af databasen (DATA) f3 = Kompleksitet af systemet (CPLX) COMPUTER FAKTORER f4 = Krav til hastighed i drift (TIME) f5 = Krav til hovedlager ( Main storage ) i drift (STOR) f6 = Hyppighed af ændringer i teknisk platform (VIRT) f7 = Ventetid ved testkørsler på at få resultater (TURN)

46 Udvidet COCOMO PERSONLIGE FAKTORER f8 = Analytikernes kapabilitet / evne (ACAP) f9 = Udviklernes erfaring i applikationsdomæne (AEXP) f10 = Programmørernes kapabilitet / evne (PCAP) f11 = Udviklernes erfaring med teknisk platform (VEXP) f12 = Programmørernes erfaring med prog.sprog (LEXP) PROJEKT FAKTORER f13 = Graden af anvendelse af moderne programmering (MODP f14 = Brug af programmeringsværktøjer (TOOL) f15 = Krav til tidsplan / leveringstidspunkt (SCED)

47 COCOMO 2.0 (1995) II NYE FAKTORER i COCOMO 2.0 n1 = Dokumentationskrav n2 = Grad af krævet genbrug n3 = Udviklerkontinuitet n4 = Udvikling spredt på flere lokationer n5 = Organisationens erfaring med projekttype n6 = Kravenes fleksibilitet n7 = Opgavens velafklarethed n8 = Team Spirit n9 = Den faglige modenhed i udviklingsorganisation

48 Function Point Function Point er er et et udtryk for, hvor megen funktionalitet et et system stiller til til rådighed for brugerne. Lidt populært sagt er Function Point IT-branchens kilobegreb Hvor stort og tungt er det her system?

49 Fem ting skal tælles External user External Input External Output External Inquiry Internal Logical File External Interface File External Input External Output Application Boundary Other Applications

50 Eksempel: Function Point beregner Et skærmbillede med eksterne inddata (EI). Et skærm-billede med eksterne uddata (som vist). Mulighed for at udskrive en rapport af skærmbillede = 2 eksterne uddata

51 Eksempel på tælling af Function Points Parameter Antal Vægt Total EI - Eksterne inddata 1 x 4 = 4 EO - Eksterne uddata 2 x 5 = 10 EQ - Eksterne forespørgsler 0 x 4 = 0 ILF - Interne logiske filer 1 x 10 = 10 ELF - Eksterne græseflader 0 x 7 = 0 Ikke-justeret sum 24 Justeringsmultiplikator 0,75 Justeret sum 18

52 Function Point justering Justering kan ske efter flere modeller fra +/- 25% til meget avancerede modeller der går op til +/- 125% I eksemplet bruges IBM s 1984 metode der frem til 1995 svarede til IFPUG s fremgangsmåde Justeringsmultiplikator = (SUM*0,01) + 0,65 = (10*0,01) + 0,65 = 0,75 24 ikke-justerede FP * 0,75 Justerede Function Points Data Comunications 0 Distributed functions 0 Heavily used configuration 0 Transaction rate 0 On-line data entry 2 End-user efficiency 3 On-line update 2 Complex processing 0 Installation ease 0 Operational ease 3 Multiple sites 0 Facilitated change 0 TOTAL INFLUENCE SUM 10

53 Function Point Hvad kan de bruges til? Ændringsstyring (optælling af FP før, under og efter udvikling af system). Nøgletal for produktivitet eller kvalitet (antal fejl pr. FP). Beregning af størrelsesorden på standardsystem. En række danske virksomheder gør disse tre ting Estimering af Projektomkostninger (timer m.m.) og kalendertid (ud fra produktivitetstal). Meget få er nået så langt!

54 Generelle problemer med estimeringsmodeller Mange undersøgelser viser, at de giver meget upålidelige resultater afvigelser mellem 30 og 700% (Prodromos 1996) De input variable der indgår i modellerne er altid afhængige af subjektive skøn. Estimering sker før kravspecifikationen er kendt.

55 Estimering i praksis Gør dig typen af projekt klar. Der er forskel på et overslag, en fastpriskontrakt og et standardprodukt Planlæg estimeringsopgaven som en selvstændig aktivitet Gør det klart hvad produktet skal kunne Nedbryd opgaven i de aktiviteter der indgår i at lave produktet. Fortsæt nedbrydning til du har viden nok. Brug mere end én af metoderne til estimering, og lad (mindst) to uafhængige grupper estimere Husk opfølgning, sammenligning og re-estimering undervejs (især i større og længerevarende projekter)

56 Husk at fastholde forudsætninger Beskriv forudsætningerne for estimatet parallelt med at estimeringen foretages Forudsætningerne er utrolige vigtige og bør behandles på styregruppemøder samt fremgå klart af referater mv.

57 Estimatets poster: Hvad skal med? Ressourcer f.eks. materialer, arbejdsløn og materiel Projektledelse, dvs. omkostninger knyttet til projektet som helhed Overheads, dvs. mere overordnet ledelse, indirekte i forhold til projekt Forsikringer og afgifter, især ved anlægsprojekter, eller gebyrer ved finansiering, eller licenser Reguleringsposter f.eks. inflation og Contingencies

58 Contingency - Budgetreserve Skal dække forventede omkostninger, hvor det ikke på estimeringstidspunktet er muligt at fastlægge hvor og hvornår, eller hvor store. Der afsættes derfor ét samlet beløb til dækning af disse særlige forhold Contingency kaldes også budgetreserve, diverse, eller uforudsete omkostninger Contingency kan fastsættes som en procent af de øvrige poster. Procenten varierer med branche og projekttype Svarer til usikkerhed ved successiv kalkulation

59 Lad dig ikke presse af politiske forhold Lad dig ikke presse af politiske forhold - Ingen vinder ved det i længden. Estimering er ikke politisk - men det er derimod projektets slutdato ofte. Hvis hverken ressourcemængde eller kalendertid hænger sammen, så må ledelsen eller styregruppen skære ned i projektets omfang (husk dokumentation!).

60 Risikostyring Planlægning Identifikation Risikoanalyse Imødegåelse

61 Risikostyring Definition: En risiko for et projekt er et potentielt problem for projektet. Hvis problemet faktisk opstår, så kan det i værste fald ødelægge projektet. I ethvert projekt bør man tage sig tid til at identificere projekt-risici, tage stilling til hver risikos sandsynlighed og konsekvens, samt gennemføre relevante forebyggende og afhjælpende foranstaltninger.

62 Styring af projektets risici Risikostyring handler om at identificere, analysere og imødegå potentielle problemer i projektet Der indgår 6 processer i styringen af risici: 1. Planlægning 2. Risikoidentificering 3. Kvalitativ risikoanalyse 4. Kvantitativ risikoanalyse 5. Planlægning af risikohåndtering 6. Opfølgning på risici

63 1. Planlægning af risikostyring Lige som alt andet i et projekt er det en god idé at planlægge hvad man vil gøre lave en risikostyringsplan Hvem skal med? Projektgruppen? Styregruppen? Autoriserede sortseere! Er dine interessenter og din styregruppe tolerante over for risici? Nogle organisationer har faste rutiner for risikostyring Eksempel: Scandinavian IT Group har en skabelon hvori risici indgår der skal udfyldes til hvert styregruppemøde Husk ikke at tælle det samme to gange. Sørg for at skelne mellem risiko og usikkerhed

64 Forskellen på risiko og usikkerhed Risiko er knyttet til ydre betingelser og systemers virkemåde. Ting, der indgår som forudsætninger for estimater og projektplan. Usikkerhed er knyttet til handlinger, aktiviteter og planer, rettet mod at opnå resultater, og i sidste ende mod at producere et produkt.

65 2. Risikoidentifikation Der er to forskellige måder at finde risici i et projekt. Den ene er at tage en checkliste af risici som andre har lavet og spørge: Kunne dette gå galt i mit projekt? Den anden er at samle en gruppe og lave en brainstorm om hvad der kan gå galt i projektet?

66 Eksempel på checkliste 1 Der kryber nye krav ind hele tiden ( Feature Creep ) Forgyldning ( Gold plating ) Mangelfuld kvalitetssikring Optimistiske planer Utilstrækkelig design Silver-bullet syndromet Forskningspræget udvikling Problemer med projektdeltagere Underleverandør fejl/mangler Friktion mellem udviklere og kunder Det er bedre at forebygge end at helbrede! Kilde: McConnell, Steve (1996). Rapid Development. Microsoft Press. Side 86.

67 Eksempel på checkliste 2 Lack of top management commitment to the project Failure to gain user commitment Misunderstanding the requirements Lack of adequate user involvement Failure to manage end user expectations Changing scope / objectives Lack of required knowledge / skills in the project personnel Lack of frozen requirements Introduction of new technology Insufficient / inappropriate staffing Conflict between user departments Kilde: Keil et al. (1998). A Framework for Identifying software project risks. CACM, Vol. 41, No. 11, page 76-83

68 Eksempel på checkliste 3 Underbygger IT-projektet den offentlige myndigheds samlede strategi og målsætning? Har lederne og medarbejderne erfaring med at gennemføre IT-projekter? Har medarbejderne den nødvendige kompetence og kendskab til den valgte teknologi? Er tilpasninger af organisation og arbejdsgange gennemtænkt i forhold til det nye IT-projekt? Er forholdet mellem omkostninger og fordele ved gennemførslen af IT-projektet opgjort? Kilde: Finansministeriets checkliste til vejledning i risikostyring. Fundet den 31. juli 2003 på

69 Brainstorm til risikoidentifikation 1 Traditionel Brainstorm Formulér emne for Brainstorm: Hvad kan gå galt i dette projekt? Mindst tre personer. 6-8 personer virker bedst. Gør det klart for deltagerne at utraditionel tænkning, uden for de vante rammer, er ønskeligt. Gør det også klart, at idéer ikke skal forklares, forsvares eller defineres præcist. Jo flere ideer jo bedre. Ingen må kritisere andres ideer. Alle ideer nedskrives f.eks. på tavle eller flip-over. Skriv ideerne med samme ord som de blev formuleret (ingen bearbejdning). Stop når der går mere end 5 sekunder mellem nye ideer (Popcorns-reglen). Hele Brainstormen tager ofte kun minutter.

70 Risiko Identifikation HVAD KAN GÅ GALT? - Opmærksomhedsområder: Projektstørrelse, afgrænsning og karakter Projekt metoden Projektdeltagernes erfaring, kunnen, tilfredshed og personaleomsætningshastighed Estimerings- og planlægningskvalitet Hardware og software faktorer Underleverandører Selve den organisatoriske implementering Driftsforhold

71 Brainstorm til risikoidentifikation 2 Brainstorm med gule sedler Formulér tema: Hvad kan gå galt i dette projekt? Grupper af 3-8 personer placeret rundt om et bord eller ved en hvid tavle. Rundt-om-bordet Brainstorm. Først individuel, så gruppe. Idéer fra Brainstorm skrives på gule sedler (postit) og lægges frem på bordet.

72 Brainstorm til risikoidentifikation 3 Gruppering af de gule sedler En og en må man flytte to gule sedler sammen pga. slægtskab, eller fra hinanden, fordi man er uenig i et slægtskab. Efter et stykke tid opstår et antal stabile grupper. Navngiv grupper af risici med en fælles overskrift. Eliminér dobbeltgængere og skriv de fundne risici-grupper ned på f.eks. en flip-over.

73 3. Kvalitativ risikoanalyse Vurdér hvad sandsynligheden er for at en risiko indtræffer Vurder hvad konsekvensen er (i kroner & øre, forskydning i tidsplanen, produktets omfang og indhold, kvalitet) hvis den pågældende risiko indtræffer Prioriter din indsats ud fra både sandsynlighed og konsekvens Risikofaktor Sandsynlighed Konsekvens S * K Prioritet Alfa Bravo Charlie

74 Eksempel på pointskala til vurdering af sandsynlighed Point Sandsynlighed 0 Ignorerbar ½% eller mindre 1 Meget lille 0 20% 2 Lille 20% - 40% 3 Middel 40% - 60% 4 Stor 60% 80% 5 Meget stor 80% - 100%

75 Eksempel på pointskala til vurdering af konsekvens Point Konsekvens 0 Ignorerbar 1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Voldsom 5 Katastrofal Projektstop!

76 Eksempel på matrix hvor sandsynligheden på en skala fra 1-5 ganges med konsekvensen Risikofaktor Sandsynlighed Konsekvens S * K Prioritet Alfa Bravo Charlie

77 4. Kvantitativ risikoanalyse Vi har nu en prioriteret liste af risici. Dem ser vi nærmere på: 1. Interviews kan bruges til at få detaljeret viden 2. Lige som ved estimering kan vi bede om tre tal for sandsynligheden og derved fastlægge en risikofordeling 3. Sandsynligheden for at en risiko forekommer kan være afhængig af en anden risiko eller beslutning. Eksempel: Hvis vi vælger prototyping så medfører det en risiko for at kravene ændrer sig meget 4. Afhængigheder af denne type kan afbildes i et beslutningstræ

78 5. Planlægning af risikohåndtering IDENTIFICEREDE RISICI AFHJÆLPENDE FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FORANSTALTNINGER Hvad gør vi, når Hvad kan vi gøre nu for at skaden er sket? forebygge eller fjerne? NØD- PLAN Estimeres og indgår i projektplan

79 Eksempel på p risikohåndtering 1 Risiko: Der kryber nye krav ind hele tiden Undgå for mange ændringsønsker ved at : Anvende prototyping Anvend formel ændringsstyring Anvende bruger/situationsspecifikke beskrivelsesteknikker (use-case/scenarie beskrivelser) Involvere slutbrugere i udviklingsprocessen Designe en forandringsvenlig arkitektur (system, teknik, infrastruktur)

80 Eksempel på p risikohåndtering 2 Risiko: Forgyldning Gold plating Kvalitet på et aftalt grundlag opnås ved : Indsigt i projektets formål og idegrundlag Forventningsafstemning med interessenter før, under og efter Operationelle mål Forhåndsprioritering og timeboxing Leveranceopdelt projektforløb Kvalitetssikre udviklerestimater Sikre commitment til estimater

81 Eksempel på p risikohåndtering 3 Risiko: Mangelfuld kvalitetssikring Undgå mangelfuld kvalitetssikring ved at : Sikre at de rigtige involveres Sikre klare aftaler om indsatstidspunkt/omfang Udarbejde kvalitetssikringsplan Tage styregruppe/bidragsydere i ed Undgå bortprioritering af væsentlige kvalitetssikringsaktiviteter

82 Eksempel på p risikohåndtering 4 Risiko: Optimistiske planer Undgå optimistiske planer ved at : Sikre at de rigtige involveres i estimeringen Sikre at der planlægges med usikkerhed Anvende flere estimeringsmetoder Lad flere kompetente estimere Gruppeestimering Afsætte tilstrækkelig tid Tage hensyn til interne og eksterne afhængigheder Sige nej til politiske diktater

83 Eksempel på p risikohåndtering 5 Risiko: Utilstrækkeligt design Undgå utilstrækkeligt design ved at : Sikre at de rigtige involveres Afsætte tid nok til design Gennemføre tekniske designinspektioner/reviews Afprøve fremtidige forretningsvisioner/behov på design

84 Eksempel på p risikohåndtering 6 Risiko: Silver Bullet syndrom Undgå overdreven tillid til nye metoder/værktøjer ved at : Indregne usikkerhed ved nye metoder/værktøjer i estimat Måling tidligt i forløbet Separat/parallelt værktøjs-/metodeprojekt Referenceinstallationer

85 Eksempel på p risikohåndtering 7 Risiko: Forskningspræget udvikling Undgå forskningspræget udvikling ved at : Vælge afprøvede teknikker og metoder Stop aktiviteter med uforudsigeligt aktivitetsomfang

86 Eksempel på p risikohåndtering 8 Risiko: Problemer med projektdeltagere Undgå problemer med projektdeltagere ved at : Afdække kompetencekrav før rekruttering Anmode og kæmpe for de bedste Afstemme forventninger Teambuilding Coaching Feedback Lukke kompetencegab Kick-off seminar, workshop arbejde Følge op på performance Følge op på kvalitet

87 Eksempel på p risikohåndtering 9 Risiko: Underleverandør fejl/mangler Undgå problemer med underleverandører ved at : Vælge branchekyndige leverandører Checke referencer Checke underleverandørers ressourcesituation Aktiv styring af underleverandør og leverancer

88 Eksempel på p risikohåndtering 10 Risiko: Friktion mellem udviklere og kunder Vælg en projektmodel som passer til opgaven Identificer den rigtige kunde Sikring af repræsentative kundeansvarlige Sørg for intensiv brugerinvolvens under kravspecifikationsarbejdet Sørg for effektiv kommunikation Skab realisme i forventninger

89 6. Opfølgning på p risici Faste intervaller for gentagelse af risiko identifikation (f.eks. ved milepæle, faseafslutning, eller til styregruppemøder) Inddrag ledelsen og styregruppen (f.eks. til prioritering, kursændring etc.) LYT TIL PROJEKTGRUPPEN!!!

90 Valg af projektmodel Lene Pries-Heje IT-projektledelse F2006

91 Projekt-karakteristika Data- eller procesorienteret system informationssystem eller embedded software? Er softwaren et generelt produkt eller en specialudviklet applikation? Findes der specielle udviklingsværktøjer/- miljøer til denne form for applikation? Hvilket sikkerhedsniveau har applikationen? Hvilket hardware og software miljø skal henholdsvis udvikling og drift se i?

92 Kundens krav til implementering Projektet kan være underlagt strategiske valg, som f.eks. gælder for en hel koncern. Der kan være krav til kvalitetssikring, f.eks. brug af ISO standarder eller CMM.

93 Situation - overvejelser Kontrol System embedded system Information Systems Generelt software produkt Specielle teknikker. F.eks. Ekspertsystemer, grafiskesystemer. Hardware environment Sikkerhedskritiske Upræcis specifikation F.eks. Petri nets F.eks. SSADM eller Information Engineering. Tilpasning af SSADM Specielt udviklede metoder og værktøjer Svartid -> lav-niveau sprog Formelt specifikationssprog Parallelle udviklingsteam Soft system approach, prototyping eller incremental delivery.

94 Risiko (usikkerhed) Produktusikkerhed resultat af usikkerhed hos brugerne eller omgivelserne. Procesusikkerhed ingen eller begrænset erfaring med teknologi, værktøjer eller metode. Ressourceusikkerhed vil de rigtige ressourcer være til rådighed på det rigtige tidspunkt?

95 The Waterfall Model Feasibility Study User Requirements Analysis System Design Program Design Coding Testing Kilde Huges First description H.D. Bennington 1956, Production af Large Computer Programs Operation

96 The V-process model Feasibility Study Corrections Review User Requirements Corrections User Acceptance System Design Corrections System Testing Program Design Corrections Program Testing Kilde: Hughes 2002 Code

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Risikostyring Barrierer for succesfuld implementering Porteføljetænkning omkring risici Slide no.: 1 Efter denne lektion skal I: Kunne analysere samarbejdet

Læs mere

Almindelig projektledelse

Almindelig projektledelse Almindelig projektledelse Hvad er et projekt? De ni styringsområder Kompetencer fra en projektleder Estimering Planlægning Opfølgning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til de ni styringsområder

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter

Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter Estimering af IT projekter har gennem tiderne altid været en særdeles vanskelig disciplin, og der findes næppe den eller de metoder der

Læs mere

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING

Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com Januar 19, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Projektledelse med PRINCE2 Principper PRINCE2 Fortsat forretningsbegrundelse Tage ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv.

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv.. Risikoanalyse Projektplanlægning Estimering og projektets budget RISIKOANALYSE Høj grad af struktur og standardisering Produktudvikling

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com 2. september, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching Verdens bedste konferencer

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Introduktion til Systemudvikling Efteråret 2002

Introduktion til Systemudvikling Efteråret 2002 Introduktion til Systemudvikling Efteråret 2002 Underviseren: Jan Pries-Heje Formål og mål for faget systemudvikling Hvad er systemudvikling? Systemudviklingsmodeller Systemudviklingsmetode Slide no.:

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Byggeøkonomuddannelsen. Dagens emner. Usikkerheds- og risikoanalyse. Risikoanalyse Successiv kalkulation

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Byggeøkonomuddannelsen. Dagens emner. Usikkerheds- og risikoanalyse. Risikoanalyse Successiv kalkulation Slide 1 Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Slide 2 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

Indlæg om Asset Management Lektor Lars Jenry Petersen Videncenter for Drift og Vedligehold

Indlæg om Asset Management Lektor Lars Jenry Petersen Videncenter for Drift og Vedligehold Indlæg om Asset Management Videncenter for Drift og Vedligehold Lidt historie.. Certificeringer tog fart i 1980 1990`erne Miljø Sikkerhed Risikovurderinger Jura lovgivning Det er blevet komplekst og tungt

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

Succesfuld implementering af automatiseret test

Succesfuld implementering af automatiseret test Succesfuld implementering af automatiseret test Forudsætningerne og faldgruberne John Fodeh john.fodeh@hp.com 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Læs mere

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware d60 SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware ERFA, IT-Projektleder, Teknologisk Institut d. 9. juni 2011 Agenda Projektet? d60 og Niels Larsen Hvad er Agil? Kravspecifikationen?!

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Prismodeller... 2 Indledende... 2 1. Fast pris, fast leverance

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet 1 Risikostyringsprocessen og den uafhængige vurdering 2 CSM RA Siger: Jf. CSM RA. Bilag 1. pkt. 1.1.2. Denne iterative risikostyringsproces: Skal omfatte

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16.

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16. Fart på SAP HANA Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid 0 Flemming Grand Saphira Consulting Mobile: +45 30 78 45 86 Email: flemming.grand@saphiraconsulting.com Allan Christiansen Fujitsu

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

accodesk vi hjælper dig hele vejen!

accodesk vi hjælper dig hele vejen! accodesk vi hjælper dig hele vejen! Brugervejledning Æbeløgade 4, st. 2100 København Ø november 2015 Side 1 29 Indhold Forside... 3 Knowledge base... 4 Artikler... 4 Search... 5 Log in - Sign in... 5 Opret

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 12. Kvalitet i større systemer Evt.: Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen?

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen? Mangelfuldt dokumenterede it-systemer Hvordan løses udfordringen? Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Introduktion... 3 3. Fordelene ved at løse udfordringen... 3 4. Løsningen... 4 4.1 Hvordan?... 4

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN

DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN Sikkerhed og Revision 2013 Martin Falk-Hansen & Svend M Er sikkerhed og revision et problem i agil udvikling? Og i givet fald hvorfor?

Læs mere

Kursusgang 11. Planlægning af en usability-evaluering

Kursusgang 11. Planlægning af en usability-evaluering Kursusgang 11 Planlægning af en usability-evaluering Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Usability-evaluering: repetition Evalueringsplan og evalueringsrapport Does time heal? DIEB 11.1 Forrige kursusgang

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere