Bilag 9, Kvalitetssikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 9, Kvalitetssikring"

Transkript

1 Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: Punkt 1 - Punkt 2 - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Tilføjet krav Tilføjet krav Tilføjet krav Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet til version

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning til udfyldelse Indledning Underbilag Kvalitetssikringskrav Leverandørens kvalitetsstyring Kodekvalitet... 8 Complianceskema... 11

3 3 Vejledning til udfyldelse De behov, som tilbuddet skal dække, er klassificeret og beskrevet som krav. Alle krav er indsat i en kravskabelon, hvor selve kravet fremgår af feltet. Kravtitel og Kravområde er vejledende information til tilbudsgiver som har til formål at danne grundlag for en logisk gruppering af krav. I feltet Delleverance angives vejledende, hvilken eller hvilke bestemte Delleverancer eller Optioner, kravet vedrører. For krav som vedrører alle dele af Projektet angives ingen værdi i feltet Delleverance. Kravtypen kan antage en af følgende værdier: Kravtype Markering af kravtype Betydning Mindstekrav Værdi: MK Mindstekrav skal opfyldes uden forbehold for, at et tilbud kan være konditionsmæssigt Prioriteret krav Værdi: PK Prioriterede krav har stor betydning for opfyldelse af de forretningsmæssige mål, og tillægges derfor særlig vægt ved vurdering af de afgivne tilbud. Krav Værdi: K Almindelige krav, som bidrager til opfyldelse af de forretningsmæssige mål. Tilbudsgiver kan angive alternative forslag til disse krav i form af forbehold. For krav som stilles til Agile Delleverancer, angives i feltet Agil kravtype, om kravet er et Absolut Krav eller et Øvrige Krav som defineret i Bilag 0. Alle krav er nummereret på 2. niveau, med foranstillet bilagsnummer, jf. nedenstående eksempel: Kravnr. 1.1 Kravtitel Eksempel på krav Kravtype K Kravområde Eksempel Agil kravtype Øvrige krav Delleverance Leverandøren skal tage dette krav til efterretning Vejledende tekst i bilag

4 4 I bilagene er der imellem de konkrete krav visse steder indføjet vejledende tekst. Vejledende tekst er unummereret generel tekst til tilbudsgivers orientering. Dette illustreres med følgende eksempel: Dette bilag indeholder Kundens specifikation af krav til Systemets funktion og virkemåde. Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tekst omgivet af firkantede parenteser og angivet med fed og kursiv skrift er vejledende tekst til tilbudsgiver om, hvad tilbudsgiver med egne ord skal beskrive i tilbuddet. Dette illustreres med følgende eksempel: [Tilbudsgiver beskriver opfyldelsen af kravet i underbilag X.X.] Angivelse af kravsopfyldelse Alle bilag, som indeholder krav til Leverandøren, afsluttes med et complianceskema, hvor tilbudsgiver skal angive hvilke krav, der opfyldes af det afgivne tilbud, og om der er taget forbehold i form af ændring af kravteksten. Ved udfyldelsen af complianceskemaerne placeret sidst i bilaget skal tilbudsgiver for hvert krav angive med afkrydsning, om kravet er opfyldt, om kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst, eller om kravet ikke er opfyldt. Eksempel på udfyldt complianceskema: Krav nr. Kravet er opfyldt Kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst Kravet er ikke opfyldt Delkriterie 1.1 X Tidsplan 1.2 X Tidsplan 1.3 X Tidsplan 1.4 X Såfremt et krav er opfyldt uden forbehold skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og Kravet er opfyldt. Mindstekrav er i complianceskemaerne markeret med grå og er på forhånd afkrydset i kolonnen "Kravet er opfyldt", idet enhver anden afkrydsning fører til, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold til et krav, der ikke er et mindstekrav, indarbejdes forbeholdet direkte i kravteksten som en ændring af denne. Ændringen skal være markeret med ændringsmarkering. Der sættes herudover kryds i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer i kolonnen Kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst. Der kan herudover henvises til evt. yderligere bilagsmateriale/dokumentation, der er vedlagt tilbuddet.

5 5 Såfremt tilbudsgiver vil angive at et krav ikke er opfyldt, skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og i kolonnen Kravet er ikke opfyldt. I complianceskemaets højre kolonne fremgår det, hvilket delkriterie, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4, det pågældende krav er relateret til.

6 6 1 Indledning Leverandøren skal i dette bilag beskrive sin kvalitetsstyring, forstået som den proces i Leverandørens organisation, der sikrer, at samtlige Ydelser, som Leverandøren skal levere i henhold til Kontrakten med bilag, leveres i den forventede kvalitet i hele kontraktperioden. 1.1 Underbilag Dette bilag har følgende underbilag: - Underbilag 9A Løsningsbeskrivelse til bilag 9 2 Kvalitetssikringskrav Leverandøren skal i det følgende beskrive sin kvalitetsstyring. Det er væsentligt, at beskrivelsen vedrører Systemet og de Løbende Ydelser i den efterfølgende driftsperiode - og at der ikke blot gives en generel udredning. Løbende drøftelser af kvalitet mellem Kunden og Leverandøren foregår i øvrigt i henhold til beskrivelsen af samarbejdsorganisationen i bilag 11 Samarbejdsorganisation. 2.1 Leverandørens kvalitetsstyring I underbilag 9A angiver Leverandøren sine metoder og værktøjer til kvalitetsstyring. Kravnr. 9.1 Kravtitel Kvalitetssystemer og certificeringer Kravtype PK Kravområde Kvalitetssikring I underbilag 9A Løsningsbeskrivelse til bilag 9 har Leverandøren redegjort for, hvilke(t) kvalitetssystem(er), der vil blive anvendt i forbindelse med levering af Ydelser i henhold til Kontrakten. Herunder angives tillige eventuelle certificeringer af kvalitetssystemet, f.eks. CMMI eller lignende. [Tilbudsgiver skal i underbilag 9A Løsningsbeskrivelse til bilag 9 redegøre for, hvilke(t) kvalitetssystem(er), der vil blive anvendt i forbindelse med de Ydelser, som skal leveres i henhold til Kontrakten. Herunder angives tillige eventuelle certificeringer. Tilbudsgiver skal ikke vedlægge dokumentation af kvalitetssystemet, men fokusere på hvordan kvalitetssystemet sikrer og højner kvaliteten af Leverancen og de Løbende Ydelser.] Kravnr. 9.2 Kravtitel Leverandørens kvalitetsansvarlige i aftaleperioden Kravtype MK Kravområde Kvalitetssikring Leverandøren har udpeget en overordnet kvalitetsansvarlig, der har ansvaret for kvaliteten af Leverandørens Ydelser i hele kontraktperioden. Den kvalitetsansvarlige skal sammen med den testansvarlige, som specificeret i bilag 14, sikre kvalitet og sætte rammer for udviklingsmetode, afprøvning og dokumentation.

7 7 Kravnr. 9.3 Kravtitel Kompetencekrav til Leverandørens kvalitetsansvarlige Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Leverandørens kvalitetsansvarlige skal som minimum have de følgende kompetencer: o o Stor erfaring med kvalitetssikring i henhold til den aftalte kvalitetsstandard. Kendskab og/eller erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. CV angives i bilag 11 i overensstemmelse med krav Kravnr. 9.4 Kravtitel Indsigt i kildekode Kravtype K Kravområde Kvalitetssikring Kunden har i hele Kontraktens løbetid ret til løbende at inspicere kildekode og dokumentation af konfigurationer, som Leverandøren endnu ikke har leveret til Kunden. Inspektionen skal kunne foretages af tredjemand på Kundens foranledning. Leverandørens dokumenterede og afholdte udgifter til sådanne inspektioner refunderes af Kunden. Kravnr. 9.5 Kravtitel Kvalitetssikring i forbindelse med udviklings- og implementeringsydelser Kravtype MK Kravområde Kvalitetssikring Det forventes, at Leverandørens kvalitetsansvarlige planlægger og foretager løbende kvalitetskontrol under hele udviklings- og etableringsforløbet af Leverancen, samt i relation til Selvstændige Opgaver. Resultaterne af kvalitetskontrollen, herunder igangsatte forbedringstiltag, formidles løbende til Kunden. Kravnr. 9.6 Kravtitel Kvalitetsplanlægning under udvikling Kravtype MK Kravområde Kvalitetssikring Leverandørens kvalitetsansvarlige gennemfører kvalitetsplanlægning på detailniveau i forbindelse med projektstart og sikrer, at kvalitetssikringen løbende varetages i forhold til de Ydelser, som Leverandøren skal levere i henhold til Kontrakten med bilag. Endvidere skal Leverandøren løbende sikre, at de planlagte kvalitetskontroller rent faktisk gennemføres i relation til de konkrete Ydelser og rapporteres til Kunden. Kravnr. 9.7 Kravtitel Kvalitetskontrol og Kundens indsigt

8 8 Kravtype PK Kravområde Kvalitetssikring Leverandøren har i underbilag 9A detaljeret beskrevet, hvordan Leverandøren løbende sikrer, at Leverancen lever op til følgende kvalitetskrav som beskrevet i DS/ISO/IEC eller tilsvarende: - Funktionalitet - Performance, herunder overholdelse af servicemål, - Kompatibilitet, - Operabilitet og brugervenlighed, - Pålidelighed, - Vedligeholdelsesevne, - Overdragelighed, herunder kvalitet af dokumentationen. Leverandøren har endvidere i underbilag 9A detaljeret beskrevet, hvordan Leverandøren sikrer, at Kunden får løbende indsigt i, hvorvidt Leverancen opfylder ovennævnte kvalitetskrav, samt status for fremdriften for Leverancen i forhold til ovenstående punkter. [Tilbudsgiver beskriver i underbilag 9A, hvordan kravet opfyldes.] Kravnr. 9.8 Kravtitel Løbende Ydelser Kravtype MK Kravområde Kvalitetssikring Leverandørens kvalitetsansvarlige gennemfører kvalitetsplanlægning på detailniveau i relation til Løbende Ydelser og sikrer, at kvalitetssikring varetages i forhold til de Løbende Ydelser, Leverandøren skal levere i henhold til Hovedkontrakten med bilag. Desuden sikrer Leverandørens kvalitetsansvarlige undervejs, at de planlagte kvalitetskontroller rent faktisk gennemføres i relation til de konkrete Ydelser, og at de løbende rapporteres til Kunden. 2.2 Kodekvalitet I det følgende beskrives Kundens krav til sikring af kodekvaliteten for Kundespecifikt Programmel leveret som Fastlagte Delleverancer. For sikring af kodekvaliteten i Agile Delleverancer henvises der til metodeafsnit i bilag 11. Kravnr. 9.9 Kravtitel Uafhængig review af kode Kravtype K Kravområde Kvalitetssikring Kunden har ret til at lade en uafhængig tredjepart gennemføre et review af kode eller andre artefakter (herunder dokumentation og test cases), herunder statisk kodeanalyse for at sikre at kvaliteten er tilfredsstillende.

9 9 Kravnr Kravtitel Læsbar kode Kravtype K Kravområde Kvalitetssikring Koden skal være læsbar. Dette opnås først og fremmest gennem navngivning (med sigende navne og uden forkortelser) og strukturering, og derudover værditilførende kommentarer. Dette gælder for alle kodeelementer i stakken, herunder blandt andet forespørgsler mv. udformet i SQL eller tilsvarende. Kodens læsbarhed testes gennem kode-review. Et kriterium for læsbarhed kan være, at Kundens ikke-tekniske projektdeltagere ved et review kan følge det overordnede flow i koden. Ved værditilførende kommentarer i koden forstås som kommentarer, der tilfører mere forståelse. For eksempel giver følgende ikke værdi: Det gør dette derimod: // This method does something Public void ThisMethodDoesSomething. // This method is used to do something when some other thing occurs, because we need to do x to y when z is done Public void ThisMethodDoesSomething Kravnr Kravtitel Testbar og testdækket kode Kravtype K Kravområde Kvalitetssikring Koden skal i videst muligt omfang være testbar og testdækket, og testen skal gøres til en del af byggeprocessen. Kravnr Kravtitel Brug af automatiske værktøjer Kravtype K Kravområde Kvalitetssikring Der skal anvendes automatiske værktøjer til at sikre kodekvaliteten. Kravnr Kravtitel Veldefinerede processer Kravtype MK Kravområde Kvalitetssikring Leverandøren skal have tydelige og veldefinerede processer for at producere og levere struktureret kode, som udvikles af Leverandøren, og dokumentation i koden. Kravnr Kravtitel Kundens indsigt

10 10 Kravtype PK Kravområde Levering af Ydelser Kunden skal have løbende indsigt i levering af Ydelser i overensstemmelse med kravene hertil i bilag 3, bilag 6, bilag 7 og bilag 8. Kravnr Kravtitel Status og fremdriftsrapportering Kravtype MK Kravområde Rapportering I overensstemmelse med Kontraktens punkt 16 skal Leverandøren løbende rapportere om og forelægge status for Projektet for Kunden. Kravnr Kravtitel Rapportering til Statens it-projektråd Kravtype MK Kravområde Rapportering Leverandøren stiller enhver oplysning til rådighed, som er nødvendig i relation til løbende statusrapportering til Statens it-projektråd.

11 11 Complianceskema Krav nr. Kravet er opfyldt Kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst Kravet er ikke opfyldt Delkriterie 9.1 (PK) Afprøvning 9.2 (MK) X 9.3 (PK) Kompetencer 9.4 (K) Indsigt 9.5 (MK) X 9.6 (MK) X 9.7 (PK) Indsigt 9.8 (MK) X 9.9 (K) Indsigt 9.10 (K) Indsigt 9.11 (K) Afprøvning 9.12 (K) Afprøvning 9.13 (MK) 9.14 (PK) Indsigt 9.15 (MK) X 9.16 (MK) X

Bilag 13, Incitamenter

Bilag 13, Incitamenter Bilag 13, Incitamenter Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Krav 13.4 fjernet - Krav 13.5 fjernet - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet til version 3.0 10-02-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner)

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Version Ændringer Dato 2.1 Tilføjet krav 3.168 30-11-2013 Tilføjet Punkt 5.6 2.2 Korrekturændringer,

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 K E N D E L S E European Dynamics Luxembourg SA (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod SKAT (advokat Rasmus Holm Hansen

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere