Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010"

Transkript

1

2 Norsk Søforsikringsplan 1996 Version 2010 Oversættelse til dansk Translation into Danish The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor), Oslo 2010

3 Forord Norsk Søforsikringsplan 1996, Version 2010 Dette forord dækker arbejdet med Norsk Søforsikringsplan (NSPL) 1996, Version Hvad angår arbejdet med NSPL 1996 selv og med Version 1997, 1999, 2002, 2003 og 2007, henvises der til tidligere forord. Under færdiggørelse af NSPL 1996, Version 2010 har Den permanente revisionskomite bestået af følgende personer: Formand Professor dr. juris Trine-Lise Wilhelmsen Sekretær PhD-stipendiat Kaja de Vibe The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) Advokat Haakon Stang Lund, Norwegian Hull Club Vice President Sveinung Måkestad, Gard Director Lars Malm, Swedish Club Direktør Svein Ringbakken, Den norske Krigsforsikring for Skib Fagsjef Ottar Gjerstad, If (kapitel 17) Advokat Roar Sanden, Norwegian Hull Club (Observatør) Director Olli Kytö, Alandia Bolagen (Observatør) Norges Rederiforbund Assurancechef Bjarte Thorsen, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi Advokat Karoline Bøhler, Norges Rederiforbund Assurancechef Hogne Nesse, Høegh Autoliners Direktør Hans Kristian Hønsvall, Color Line Vice President Lone Scheuer Larsen, Torm (Nordisk observatør) Claims Handler Kim Forssblad, Stena Rederi AB (Nordisk observatør) Fiskebåtredernes Forbund Administrerende direktør Audun Maråk Dispachører Dispachør Bjørn Slaatten

4 Revisionskomiteen har besluttet følgende ændringer til inkorporering i NSPL 1996, Version 2010: (1) 1-5: I stykke et er kl. 24:00 erstattet med kl. 23:59. (2) 2-3: I stykke et er henvisningen til norsk dispachør erstattet med nordisk dispachør af hensyn til arbejdet for en nordisk søforsikringsplan. (3) 2-9: I litra (a) er tilføjet, at borgerkrig er omfattet af en forsikring mod krigsfare. I litra (b) er prisedømmelse slettet, fordi begrebet ikke længere anvendes. I litra (c) er tilføjet, at anden social, religiøs eller politisk motiveret brug af vold eller trusler om brug af vold er en krigsfare. Formuleringen sørøveri i litra (d) er derimod bibeholdt, men her er der foretaget væsentlige ændringer i motiverne, jfr. nedenfor. (4) 4-8: I stykke et femte og sjette punktum er tilføjet, at assurandøren svarer for bjærgeløn, som ikke er erstattet i havari grosse, men ikke for renter i den udstrækning de i dispachen er erstattet udover planens forfaldstid. (5) 5-5: I stykke et er norsk dispachør erstattet af nordisk dispachør, jfr. kommentaren til ovenstående 2-3. (6) 12-2: I stykke to er der tilføjet, at anslåede fællesudgifter ikke erstattes, med undtagelse af 50 % af anslået dok- og kajleje. (7) 12-10: I stykke fire andet punktum er henvisningen til norsk dispachør erstattet med henvisning til nordisk dispachør, jfr. kommentaren til ovenstående 5-5 og 2-3. (8) 13-1: I litra (f) er der tilføjet, at kaskoforsikringen ikke omfatter skader på koralrev og øvrige miljøskader. (9) 15-20: I stykke et er der tilføjet, at kaskoassurandøren også overtager farer, der er defineret i P&I-forsikringens krigsfarefelt, således som dette er defineret i International Group of P&I Clubs Pooling Agreement Appendix IV. I stykke to er henvisningen til Skulds betingelser erstattet med henvisningen til Gard, samt præciseret, at Gards betingelser er gældende, såfremt pågældende skibs P&I forsikring ikke er tegnet i en af de foreninger, der er medlem af International Group of P&I Clubs Pooling Agreement. (10) 15-22: I stykke et er der tilføjet, at dækningen ikke er subsidiær i forhold til ansvar og udgifter, der er dækningsmæssige under skibets P&I forsikring og også dækket efter 15-20, såfremt P&I forsikringen er tegnet i en P&I-forening, der er part i International Group of P&I Clubs Pooling Agreement. (11) 16-15: I stykke to er der tilføjet en sætning om, at selvrisikoperioden regnes i løbende dage, selvom rentetabet er forskelligt fra forsikringssummen pr. døgn.

5 (12) 17-39: I stykke et er der tilføjet et nyt punktum om, at assurandørens ansvar omfatter sikredes ansvar for bortskaffelse og destruktion. (13) giver en ny bestemmelse om, at assurandøren er ansvarlig for sikredes ansvar for bunkersspild i medfør af bunkerskonventionen. (14) Kap 17 afsnit 7 indeholder nye regler om tidstabsforsikring for fiskefartøjer: 17-56: Bestemmelsen regulerer forholdet til reglerne i kap : Bestemmelsen regulerer assurandørens ansvar, og er gældende i stedet for : Bestemmelsen regulerer totalforlis og kommer i stedet for : Bestemmelsen regulerer beregning af erstatning og supplerer : Bestemmelsen regulerer dagsbeløbet for fiskefartøjer og kommer i stedet for : Bestemmelsen regulerer takseret dagsbeløb for fiskefartøjer og kommer i stedet for (15) 19-20: Stykke tre er nyt og siger, at assurandøren er ansvarlig for sikredes ansvar for bunkersspild i medfør af bunkerskonventionen, jfr For at rydde op i kap. 17 efter disse og tidligere ændringer er kapitlet renummereret i versionen med løbende paragrafnumre. I forbindelse med de ovennævnte ændringer er der endvidere foretaget ændringer i motiverne for de respektive bestemmelser. Ligeledes er der foretaget ændringer i motiverne for andre bestemmelser, hvor forhold, der er reguleret i de ændrede bestemmelser, er omtalt. Endvidere er der flere steder foretaget ændringer i motiverne for bestemmelser, som ikke er ændret, og hvor komiteen har fundet, at de tidligere motiver var mindre hensigtsmæssige, misvisende eller kunne misforstås. Dette gælder følgende bestemmelser: (1) 1-3: Henvisningen til den norske Meglerforskrift af 24. november 1995 nr. 923 er erstattet med den norske Lov om forsikringsformidling af 10. juni 2005 nr. 41. (2) 2-9: I motiverne for litra (d) om sørøveri er henvisningen til på det åbne hav erstattet med en omfattende beskrivelse af, hvor langt sørøveridækningen går geografisk i forhold til handelsskibe og offshore-indretninger. (3) 3-1: I motiverne for stykke et er præciseret, at rederiet har oplysningspligt om en usædvanlig fraskrivelse af retten til at fremme krav i medfør af garantien i en byggekontrakt. (4) Kapitel 3 Afsnit 3 og 3-22: I indledningen til reglerne om sikkerhedsforskrifter og i motiverne for 3-22 er der foretaget en del præciseringer knyttet til forholdet mellem reglerne for sikkerhedsforskrifter og de tidligere regler om sødygtighed, herunder forholdet til udenlandske skibe. (5) 3-36: I motiverne for stykke et er henvisningen til sødygtighedsloven ændret til skibssikkerhedsloven.

6 (6) 4-8: I motiverne for stykke tre litra (a) er der tilføjet, at renter, kommission og salær for erstatningsberegningen dækkes ud over det maksimumsbeløb, der fastsættes i policen. (7) 5-2: I forhold til andet punktum er det præciseret, at sikrede i modsætning til assurandøren ikke har en generel ret til at kræve dispachørberegning, men at dette evt. kan aftales. (8) 5-9: Henvisningen i motiverne til den norske Tvistemålsloven 43 stykke to er erstattet med den norske Tvisteloven 3-1. (9) 6-3: Motiverne for stykke et præciserer, at retten til hele den aftalte præmie ved totaltab ikke er gældende for tidstabspræmien ved totaltab under kaskoforsikringen. (10) 10-1: Motiverne for litra (c) præciserer, at dækningen for bunkers og smøreolie forudsætter, at disse tilhører skibets ejer. (11) 11-3: Motiverne for stykke to præciserer, at kun kaskotaksten er relevant for kondemneringsspørgsmålet. (12) 12-8: Motiverne præciserer, at nye dele for at spare tid erstattes op til omkostningerne for reparation af delene, samt at omkostninger, som ikke fremskynder selve reparationsarbejdet, ikke erstattes. (13) 12-16: Udtalelserne om nautisk havari er slettet. Der er tilføjet, at undtagelsen i litra (b) omfatter, at maskinrummet sættes under vand, fordi besætningen glemmer en åben ventil. (14) 15-16: Motiverne omtaler voldgiftssagen om Bulford Dolphin. Endvidere præciseres, at ikke fysisk indelukning kun er dækket, hvis den foretages af fremmed statsmagt. (15) 16-1: Motiverne for litra (d) præciserer baggrunden for bestemmelsen, og hvorledes den skal forstås i forhold til visse havari grosse-udgifter knyttet til sørøveri. (16) 16-16: Motiverne for stykke tre præciserer, hvorledes fordelingen mellem assurandøren og forsikrede skal foretages, når dele af forsikringssum knyttet til et havari er ubenyttet pga. en refusion fra tredjemand. (17) 17-30: I motiverne for litra (e) er der præciseret, at undtagelsen for almindelig brug af forsikringsgenstanden omfatter tilfælde, hvor store noter og net går tabt som følge af fiskevægt og havstrøm.

7 Endvidere er begrebet sødygtighed, som enkelte steder i motiverne var blevet stående fra revisionen af bestemmelserne om sødygtighed i 2007, ændret til skibets evne til at opfylde kravene til teknisk og operativ sikkerhed. Endelig er en del andre mindre fejl rettet. Ændringerne i plantekst og motiver i Version 2010 træder i kraft fra 1. januar Ændringer er i den trykte version markeret med udhævet skrift, mens de i internet-versionen også er markeret med egen farve. I forbindelse med arbejdet med Version 2010 har parterne også taget en del spørgsmål op, som der ikke blev tid til at gennemføre ved denne revision, men som man tager sigte på at gennemføre i den planlagte revision i Omfanget af dette arbejde vil afhænge af, om Planen gøres til en fælles nordisk Plan eller fortsætter som en norsk Plan. Trykningen af Version 2010 og internet-udgaven forestås af Det Norske Veritas. Internetadressen er: Oslo, december 2009 Trine-Lise Wilhelmsen, formand Kaja de Vibe Malling, sekretær

8 1 Første del Fællesregler for alle forsikringsarter Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1-1. Definitioner I denne Plan betyder (a) assurandøren: den, der ved aftalen har påtaget sig at yde forsikring, (b) forsikringstageren: den, der har indgået forsikringsaftalen med assurandøren, (c) forsikrede: den, der efter forsikringsaftalen vil have krav på erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikring er forsikrede den, hvis erstatningsansvar er dækket, (d) tab: økonomisk tab af enhver art, herunder totaltab, skade, indtægtstab, omkostninger og ansvar, (e) partikulært tab, partikulær skade etc.: tab, skade etc., som ikke erstattes i havari grosse Police Når aftalen er indgået, kan forsikringstageren forlange police. Policen skal bekræfte, at aftalen er indgået og henvise til betingelserne. Vil assurandøren gøre betingelser gældende, der ikke fremgår af policen eller henvisninger i policen, har han bevisbyrden for, at forsikringstageren var bekendt med pågældende betingelser, og at disse skulle gælde. Forsikringstageren skal fremsætte mulige indvendinger mod indholdet i Policen uden ubegrundet ophold. I modsat fald anses policen som værende godkendt.

9 Aftaleindgåelse via mægler Stykke 4 Giver forsikringstageren en mægler i opgave at tegne forsikring, skal mægleren fremsende forsikringstageren et skriftligt udkast til forsikringsaftale til godkendelse. Det godkendte udkast fremlægges for assurandøren, der ved enighed skal udstede en skriftlig bekræftelse til mægleren af, at forsikringsaftalen er indgået på grundlag af udkastets bestemmelser. Mægleren skal herefter udstede en enslydende forsikringsbekræftelse til forsikringstageren. Hvis forsikringstageren har indvendinger mod indholdet i forsikringsbekræftelsen, skal han fremsætte disse overfor mægleren uden ubegrundet ophold. I modsat fald anses forsikringsbekræftelsen som værende godkendt. Forlanger forsikringstageren police i medfør af 1-2, skal mægleren bistå med udstedelsen. Hvis mægleren udsteder police på vegne af assurandøren, skal policen udtrykkeligt angive, at den er udstedt af mægleren i medfør af assurandørens fuldmagt. For øvrigt har mægleren ikke adgang til at optræde på assurandørens vegne uden skriftlig fuldmagt Henvisning til norsk jurisdiktion og lovvalg Hvis forsikring er tegnet på grundlag af denne Plan med norsk hovedassurandør, er det aftalt at: (a) søgsmål om enhver sag, tvist eller uenighed af enhver art, som opstår under eller i forbindelse med eller på nogen måde vedrører denne forsikringsaftale, kun kan anlægges i Norge for norske domstole og på grundlag af norsk ret, og at udelukkende norsk ret er gældende, (b) assurandøren(erne) ikke skal kunne sagsøges ved andre domstole, (c) assurandøren(erne) kun kan sagsøges ved det værneting, som hovedassurandørens hovedkontor tilhører. Bestemmelserne i stykke et kan ikke fraviges, medmindre assurandøren(erne) selv har givet skriftligt samtykke hertil.

10 3 Hvis forsikring er tegnet på grundlag af denne Plan med udenlandsk hovedassurandør, er det aftalt at norsk ret er gældende, og at coassurandørerne kan sagsøges ved hovedassurandørens værneting Forsikringstid Stykke 4 Medmindre andet er aftalt, begynder assurandørens ansvar at løbe når forsikringstageren eller assurandøren har godtaget de betingelser, som den anden part har stillet. Skal assurandørens ansvar efter aftalen begynde at løbe en bestemt dag, uden at tidspunktet er angivet, begynder ansvaret kl Gælder en forsikring til en bestemt dag, uden at tidspunktet er angivet, ophører ansvaret kl. 23:59:59. Klokkeslættet beregnes efter UTC. Forsikringen ophører ved udløbet af den aftalte forsikringstid, medmindre parterne er enige om at forny den. Ved eventuel fornyelse gælder de betingelser, der så bliver aftalt. Bestemmelsen i 1-2 gælder tilsvarende. Hvis der er aftalt, at forsikringen skal løbe for en længere periode end ét år, regnes dog forsikringstiden som ét år i forhold til 2-2, 2-11, 5-3 sidste stykke, 5-4 stykke tre, 6-3 stykke et, 12-2, 16-4 stykke to og Kapitel 2 Almindelige regler om forsikringens omfang Afsnit 1. Interesse og forsikringsværdi 2-1. Forsikring, der ikke knytter sig til nogen interesse En aftale om forsikring, der ikke knytter sig til nogen interesse, er ugyldig Forsikringsværdien Forsikringsværdien er interessens fulde værdi ved forsikringens begyndelse.

11 Takseret forsikringsværdi Er forsikringsværdien ved aftale fastsat til et bestemt beløb - takseret forsikringsværdi ("takst") - kan assurandøren kun kræve den tilsidesat, såfremt forsikringstageren har givet misvisende oplysninger om de egenskaber ved forsikringsgenstanden, der er af betydning for værdifastsættelsen. Har interessens værdi på grund af konjunkturændringer forandret sig væsentlig, efter at forsikringen blev tegnet, har begge parter ret til at kræve den takserede forsikringsværdi ændret med fjorten dages varsel. Er der uenighed om, hvorvidt betingelserne for ændring af den takserede forsikringsværdi i medfør af stykke to foreligger, afgøres spørgsmålet med endelig virkning af en nordisk dispachør udpeget af forsikrede Underforsikring Er forsikringssummen mindre end forsikringsværdien, skal assurandøren kun erstatte en så stor del af tabet, som svarer til forholdet mellem forsikringssummen og forsikringsværdien. Hvis en takst er blevet tilsidesat efter 2-3 stykke et, skal den fremdeles bruges som forsikringsværdi ved anvendelse af denne regel Overforsikring Er forsikringssummen større end forsikringsværdien, skal assurandøren kun erstatte tabet svarende til forsikringsværdien. Er overforsikring tegnet i svigagtig hensigt, er aftalen ikke bindende for assurandøren Assurandørens ansvar når interessen også er forsikret hos anden assurandør Er interessen forsikret mod samme fare hos flere assurandører, svarer hver af dem overfor forsikrede efter deres aftale, indtil forsikrede har fået den erstatning, han i alt har krav på.

12 5 Har en af assurandørerne betinget sig ansvarsfrihed, såfremt interessen også er forsikret hos en anden assurandør, svarer han kun for det beløb, forsikrede ikke får dækket hos de øvrige assurandører. Har alle assurandører betinget sig ansvarsfrihed, såfremt interessen også er forsikret hos en anden assurandør, kommer reglerne i stykke et til anvendelse Regres mellem assurandørerne, når interessen er forsikret hos flere assurandører Er interessen forsikret mod samme fare hos flere assurandører, skal de samlede erstatninger i regresopgøret udlignes efter forholdet mellem de beløb, hver enkelt assurandør stod ansvarlig for. Har alle assurandører betinget sig ansvarsfrihed, såfremt interessen også er forsikret hos en anden assurandør, og forsikrede har fået opgør efter reglerne i 2-6 stykke tre, gælder regresregelen i stykke et tilsvarende. Har forsikrede ret til at kræve sit tab dækket af en assurandør efter reglerne om redningsomkostninger, skal denne assurandør dække de samlede erstatninger i regresopgøret i den udstrækning, han er ansvarlig. Dette gælder, selvom alle assurandører har forbeholdt sig ansvarsfrihed, såfremt interessen også er forsikret hos en anden assurandør. Afsnit 2. Farefelt, årsagssammenhæng og tab 2-8. Farefeltet ved forsikring mod fare på søen En forsikring mod fare på søen omfatter alle farer, som interessen bliver udsat for, med undtagelse af: (a) de farer, som omfattes af en forsikring mod krigsfare efter 2-9, (b) indgreb af statsmagt. Med statsmagt forstås personer eller organisationer, der udøver offentlig eller overstatlig myndighed. Som indgreb anses ikke foranstaltninger fra statsmagt for at afværge eller begrænse skade, såfremt

13 6 risikoen for sådan skade er forårsaget af en fare, der omfattes af forsikringen mod fare på søen, (c) manglende betalingsevne, (d) farer omfattet af RACE II-klausulen: 1 ioniserende stråling eller radioaktiv kontamination fra ethvert nukleart brændsel eller fra ethvert nukleart affald eller fra forbrænding af nukleart brændsel, 2 radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller kontaminerende egenskaber ved ethvert nukleart anlæg, reaktor eller anden nuklear sammenstilling eller nuklear komponent af sådan sammenstilling, 3 ethvert våben eller udstyr, der anvender atomisk eller nuklear fission og/eller fusion eller anden lignende reaktion eller radioaktiv kraft eller substans, 4 radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller kontaminerende egenskaber ved enhver radioaktiv substans. Dette gælder dog ikke, når andre radioaktive isotoper end radioaktive isotoper fra nukleart brændsel bliver klargjort, fragtet, opbevaret eller benyttet for kommercielt, landbrugsmæssigt, medicinsk, videnskabeligt eller andet lignende fredeligt formål. 5 ethvert kemisk, biologisk, biokemisk eller elektromagnetisk våben Farefeltet ved forsikring mod krigsfare En forsikring mod krigsfare omfatter: (a) farer, som skyldes krig eller krigslignende forhold, herunder borgerkrig eller brug af våben eller andre krigsmidler under militærøvelser i fredstid eller neutralitetsværn, (b) opbringelse, konfiskation og andet lignende indgreb, der foretages af fremmed statsmagt. Med fremmed statsmagt forstås anden statsmagt end statsmagt i skibets registreringsstat eller i den stat, hvor de væsentlige ejerinteresser befinder sig, samt personer og organisationer, som uretmæssigt udgiver sig for at udøve offentlig

14 7 eller overstatlig myndighed. Som indgreb anses ikke rekvisition til ejendom eller brug som foretages af statsmagt, (c) optøjer, sabotage, terrorhandlinger eller anden social, religiøs eller politisk motiveret brug af vold eller trusler om brug af vold, strejke eller lockout, (d) sørøveri og mytteri, (e) foranstaltninger fra statsmagt for at afværge eller begrænse skade, såfremt risikoen for sådan skade er forårsaget af en fare som nævnt i litra (a) - (d). Forsikringen omfatter ikke: (a) manglende betalingsevne, (b) farer omfattet af RACE II-klausulen: (1) ioniserende stråling eller radioaktiv kontamination fra ethvert nukleart brændsel eller fra ethvert nukleart affald eller fra forbrænding af nukleart brændsel (2) radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller kontaminerende egenskaber ved ethvert nukleart anlæg, reaktor eller anden nuklear sammenstilling eller nuklear komponent af sådan sammenstilling, (3) ethvert våben eller udstyr, der anvender atomisk eller nuklear fission og/eller fusion eller anden lignende reaktion eller radioaktiv kraft eller substans, (4) radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller kontaminerende egenskaber ved enhver radioaktiv substans, (5) ethvert kemisk, biologisk, biokemisk eller elektromagnetisk våben Farefeltet, når der ikke er aftalt, hvad forsikringen omfatter Medmindre andet er aftalt, omfatter forsikringen kun fare på søen.

15 Årsagssammenhæng. Periodisering af tab Assurandøren svarer for tab, der skyldes, at interessen i forsikringstiden er ramt af en fare, som forsikringen omfatter. Svaghed eller skade, der er ukendt ved begyndelsen eller udløbet af en forsikring, og som senere hen fører til havari eller en videreudvikling af skaden til andre dele, skal regnes som fare på søen, der rammer skibet på det tidspunkt, hvor havariet eller skaden på andre dele indtræffer, eller på det tidligere tidspunkt, hvor svagheden eller den første skade blev kendt Hovedregel om bevisbyrde Forsikrede har bevisbyrden for, at han har lidt et tab som omfattes af forsikringen, og for tabets omfang. Assurandøren har bevisbyrden for, at tabet er forårsaget af forhold, som forsikringen ikke omfatter, medmindre andet fremgår af de øvrige bestemmelser. Forsikrede har bevisbyrden for, at tab ikke skyldes farer som nævnt i 2-8 litra (d) og 2-9 stykke to litra (b) Kombinationer mellem flere farer Hvis tabet er forårsaget ved en kombination af flere forskellige farer, og en eller flere af disse farer ikke omfattes af forsikringen, fordeles tabet forholdsmæssigt over de enkelte farer, efter den indflydelse hver af disse må formodes at have øvet på dets opståen og omfang, og assurandøren svarer kun for den del af tabet, der bliver henført til de farer, forsikringen omfatter. Hvis en fare, der er undtaget fra dækning i 2-8 litra (d) og 2-9 stykke to litra (b), direkte eller indirekte har forårsaget eller medvirket til tabet, skal hele tabet henføres til denne fare Kombination af fare på søen og krigsfare Hvis tabet er forårsaget ved en kombination af fare på søen, jfr. 2-8, og krigsfare, jfr. 2-9, skal hele tabet anses for forårsaget af den faregruppe, som har været den dominerende årsag. Hvis ingen af

16 9 faregrupperne fremtræder som dominerende årsag, skal begge faregrupper anses for at have øvet lige stor indflydelse på tabets opståen og omfang Tab, der i sin helhed anses for forårsaget af krigsfare Krigsfare skal altid anses som dominerende årsag til: (a) tab, der skyldes at skibet er blevet beskadiget ved brug af våben eller andre krigsmidler i krigsøjemed eller under militærøvelser i fredstid eller under neutralitetsværn, (b) tab, der skyldes at skibet som følge af krig eller krigslignende forhold får fremmede mandskaber ombord, som helt eller delvis berøver føreren den frie ledelse af skibet, (c) tab af eller skade på en båd, der skyldes, at den hænger udsvinget på grund af krigsfare, og skade på skibet som en sådan båd volder Tab, der enten skyldes fare på søen eller krigsfare Er det på det rene, at et tab enten er forårsaget af fare på søen, jfr. 2-8, eller af krigsfare, jfr. 2-9, uden at det er muligt at udpege farer inden for én af grupperne som den overvejende sandsynlige årsag, finder regelen i 2-14 andet punkt tilsvarende anvendelse. Kapitel 3 Forsikringstagerens og forsikredes forhold Afsnit 1. Forsikringstagerens oplysningspligt 3-1. Oplysningspligtens omfang Forsikringstageren skal ved aftalens indgåelse give fuldstændige og rigtige oplysninger om alle omstændigheder, det er af betydning for assurandøren at have kendskab til, når han skal afgøre om og i givet fald under hvilke betingelser, han vil overtage forsikringen.

17 10 Kommer forsikringstageren på det rene med, at han har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om risikoen, skal han uden ubegrundet ophold give assurandøren besked om dette Svig Har forsikringstageren svigagtigt forsømt sin oplysningspligt, er aftalen ikke bindende for assurandøren. Assurandøren kan også opsige andre forsikringsaftaler, han har med forsikringstageren, med fjorten dages varsel Anden forsømmelse af oplysningspligten Hvis forsikringstageren ved aftalens indgåelse på anden måde har forsømt sin oplysningspligt, og det må antages, at assurandøren ikke ville have overtaget forsikringen, såfremt forsikringstageren havde givet de oplysninger, han burde, er aftalen ikke bindende for assurandøren. Såfremt det forudsættes, at assurandøren ville have overtaget forsikringen, men på andre betingelser, svarer han kun i den udstrækning, det kan godtgøres, at tabet ikke skyldes omstændigheder, som forsikringstageren burde have givet oplysninger om. Ansvaret begrænses på samme måde, hvis forsikringstageren forsømmer sin oplysningspligt efter aftalens indgåelse, medmindre det godtgøres, at tabet er indtruffet før forsikringstageren kunne have berigtiget sine oplysninger. I de tilfælde, der er nævnt i stykke to, kan assurandøren opsige forsikringen med fjorten dages varsel Overtrædelse af oplysningspligten, der ikke kan tilskrives forsikringstageren Har forsikringstageren givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, uden at der er noget at lægge ham til last, svarer assurandøren som om der var givet rigtige oplysninger, men han kan opsige forsikringen med fjorten dages varsel.

18 Tilfælde, hvor assurandøren ikke kan påberåbe sig, at der er givet mangelfulde oplysninger Assurandøren kan ikke påberåbe sig, at der er givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, såfremt han på det tidspunkt da oplysning burde have været givet, havde eller burde have haft kendskab til forholdet. Han kan heller ikke påberåbe sig 3-3 og 3-4, såfremt det forhold, hvorom der blev givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, har ophørt at have betydning for ham Assurandørens underretningspligt Får assurandøren kendskab til, at der er givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, skal han uden ubegrundet ophold skriftligt underrette forsikringstageren om, i hvilken udstrækning han vil påberåbe sig 3-2, 3-3 og 3-4. I modsat fald taber han sin ret til at påberåbe sig disse bestemmelser Assurandørens ret til at få oplysninger fra klassifikationsselskabet m.v. Forsikringstageren er forpligtet til, på assurandørens anmodning, at fremskaffe alle tilgængelige oplysninger om skibets tilstand før og under forsikringstiden fra klassifikationsselskabet. Forsømmer forsikringstageren sine forpligtelser efter stykke et, kan assurandøren opsige forsikringen med fjorten dages varsel, dog tidligst til ophør ved skibets ankomst til nærmeste sikre havn efter assurandørens anvisning. Assurandøren har fuldmagt til at indhente oplysninger som nævnt i stykke et direkte fra klassifikationsselskabet og fra relevante myndigheder i det land, hvor skibet er registreret eller har været gennem havnestatskontrol. Forsikringstageren skal underrettes senest samtidigt med at sådan indhentning af oplysninger foretages.

19 12 Afsnit 2. Fareændring 3-8. Fareændring Fareændring foreligger, når der sker en ændring i de forhold, der efter aftalen skal danne grundlag for forsikringen, og faren derved ændres i strid med aftalens forudsætninger. Skifte af registreringsstat, af skibets disponent eller af det selskab, der har ansvaret for skibets tekniske/maritime drift, skal regnes som fareændring i medfør af stykke et. Det samme gælder for skifte af klassifikationsselskab Fareændring, som forsikrede har fremkaldet eller samtykket i Har forsikrede efter aftalens indgåelse forsætligt fremkaldt eller samtykket i en fareændring, er assurandøren fri for ansvar, såfremt det kan antages, at han ikke ville have overtaget forsikringen, hvis han ved aftalens indgåelse havde haft kendskab til, at ændringen ville finde sted. Hvis det skønnes, at assurandøren ville have overtaget forsikringen, men på andre betingelser, svarer han kun i den udstrækning, det godtgøres, at tabet ikke skyldes fareændringen Assurandørens opsigelsesret Indtræder en fareændring, kan assurandøren opsige forsikringen med fjorten dages varsel Forsikredes underrettelsespligt Får forsikrede kendskab til, at der vil indtræde eller er indtrådt en fareændring, skal han uden ubegrundet ophold underrette assurandøren. Undlader forsikrede dette uden forsvarlig begrundelse, finder regelen i 3-9 anvendelse, selvom ændringen ikke er fremkaldet af ham eller med hans samtykke, og assurandøren kan opsige forsikringen med fjorten dages varsel.

20 Tilfælde, hvor assurandøren ikke kan påberåbe sig en fareændring Assurandøren kan ikke påberåbe sig 3-9 og 3-10, efter at fareændringen har ophørt at have betydning for ham. Det samme gælder, hvis faren er ændret ved foranstaltninger, der tager sigte på at redde menneskeliv, eller ved at det forforsikrede skib under rejsen bjærger eller forsøger at bjærge skib eller gods Assurandørens underretningspligt Får assurandøren kendskab til, at der er indtrådt en fareændring, skal han uden ubegrundet ophold skriftligt underrette forsikrede om, i hvilken udstrækning han vil påberåbe sig 3-9 og I modsat fald taber han sin ret til at påberåbe sig disse bestemmelser Tab af klasse Stykke 4 Ved forsikringstidens begyndelse skal skibet have klasse i et klassifikationsselskab godkendt af assurandøren. Forsikringen bortfalder ved tab af klasse, medmindre assurandøren udtrykkeligt samtykker i at forsikringsforholdet fortsætter. Er skibet undervejs, når klassen går tabt, falder forsikringsdækningen dog ikke bort før skibets ankomst til nærmeste sikre havn efter assurandørens anvisning. Tab af klasse foreligger, hvor forsikrede eller nogen på hans vegne beder om, at klassen bliver slettet, eller hvor klassen suspenderes eller trækkes tilbage af andre årsager end et indtrådt havari. Ved skifte af klassifikationsselskab gælder 3-8 stykke to andet punkt Fartområde Forsikringens ordinære fartområde omfatter alle farvande med de begrænsninger, der følger af vedlægget til Planen under hensyntagen til betingede og ekskluderede områder. Forsikringstageren er forpligtet til at varsle assurandøren før skibet sejler udenfor det ordinære fartområde.

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Police DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herni ng Forsikri ngstager Forsikri ngssted DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Virkelyst 12, 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

2007/2 LSV 166 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

2007/2 LSV 166 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til 2007/2 LSV 166 (Gældende) Udskriftsdato 15. marts 2017 Ministerium Folketinget Journalnummer Justitsmin., j.nr. 2008-702-0093 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere