CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE"

Transkript

1 CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: Fax: FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de Almindelige og Særlige Betingelser. Dækning: Netbankindbrud 1. Forsikringen dækker sikredes direkte tab af penge på sikredes bankkonti, som konstateres i forsikringstiden, som følge af tredjemands netbankindbrud i sikredes computersystemer. Udgifter 2. Forsikringen dækker udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, forårsaget ved netbankindbrud. Definitioner: 3. I denne forsikring skal nedenstående udtryk, når anført med fremhævet skrift, have følgende betydning: datterselskab(er) et selskab, som er under forsikringstagers direkte eller indirekte kontrol via: (A) ejerandele, der repræsenterer stemmemajoritet, (B) retten til at udpege eller afsætte flertallet af dette selskabs bestyrelsesmedlemmer, eller (C) enekontrol over stemmemajoriteten i dette selskab i henhold til en skriftlig aftale med selskabet øvrige ejere. forsikringsansvarlig en medarbejder der af sikrede er udpeget som ansvarlig for at udtage og opretholde forsikringer. forsikringstager den juridiske enhed angivet under forsikringstager på policens forside eller betalingsoversigten. forsikringstiden det tidsrum, der er angivet under forsikringstiden på policens forside eller betalingsoversigten. Hvis dette tidsrum er kortere eller længere end et år, udgør den generelle forsikringssum angivet på policens forside eller betalingsoversigten selskabets højeste hæftelse for hele tidsrummet. konstatering/konstateret viden om et tab eller en begivenhed, som efterfølgende kan føre til et dækningsberettiget tab, opnået af en bestyrelses- og direktionsmedlemmer, administrerende direktør, økonomi-/finansdirektør, juridisk direktør, personaledirektør, intern revisionschef eller en person med tilsvarende funktioner i enhver anden jurisdiktion gældende for sikrede, eller en forsikringsansvarlig. netbankindbrud uautoriseret adgang via netbank i et dansk pengeinstitut til en bankkonto i dansk eller udenlandsk pengeinstitut. Underslæb betragtes ikke som netbankindbrud. selskabet Chubb Insurance Company of Europe SE. Registered Office: 106 Fenchurch Street, London, EC3M 5NB, United Kingdom. A European company incorporated in England & Wales, registered under the company number SE13. Authorised by the Financial Services Authority. Danish registered branch: Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark. CVR-nr.:

2 sikrede forsikringstager og ethvert datterselskab. tab direkte økonomisk tab og udgifter. tredjemand en eller flere personer andre end sikrede. udgifter (A) rimelige udgifter med undtagelse af sikredes interne omkostninger (som f.eks. aflønning af medarbejdere), afholdt af sikrede med selskabets forudgående skriftlige godkendelse til at fastslå, at der foreligger et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, der overstiger selvrisikoen, eller (B) den simple rente af bortkomne penge. Renten beregnes for perioden fra tabet er lidt til det konstateres. Renten er baseret på CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offer Rate) offentliggjort på den dato, hvor tabet konstateres. Undtagelse: 4. Forsikringen dækker ikke indirekte tab eller følgeskader af enhver art med undtagelse af dækningsberettigede udgifter. Geografisk dækningsområde: 5. Der er dækning for tab konstateret i Europa. Forsikringssum: 6.1. Ethvert tab som følge af netbankindbrud, der er en følge af en enkelt eller en række handlinger, hvori samme tredjemand er involveret, behandles som et enkelt tab for så vidt angår denne forsikring Udgifter dækkes indenfor den generelle forsikringssum Den generelle forsikringssum, der er angivet på policens forside eller betalingsoversigten, danner højeste grænse for selskabets samlede forpligtelse for ethvert dækningsberettiget tab i forsikringstiden under afsnit 1 og Selskabets samlede hæftelse for et dækningsberettiget tab er begrænset til den generelle forsikringssum i forsikringstiden, hvor den handling, der forårsagede tabet, blev konstateret I tilfælde af en række handlinger har forårsaget tab, skal tab anses for at være konstateret den dag, den første handling blev konstateret. Flere sikrede: 7. Hvis et tab rammer flere sikrede, skal selskabets samlede hæftelse for sådant tab ikke overstige det beløb selskabet ville hæfte for, hvis tabet var lidt af en enkelt sikret. Selvrisiko: 8.1. Udbetaling under denne forsikring ydes efter fradrag af selvrisiko, der er angivet på policens forside eller betalingsoversigten. Chubb Forsikring for netbankindbrud ( ) 2

3 8.2. Hvis sikrede modtager erstatning under anden dækning for et tab, der også er omfattet af denne forsikring, reduceres selvrisikoen i henhold til denne forsikring med et beløb svarende til den selvrisiko, der er betalt under denne anden dækning. Anden forsikring eller skadesløsholdelse: 9. Denne forsikring dækker ikke tab, før enhver anden skadesløsholdelse, omfattende tabet, er opbrugt, uanset om en sådan anden skadesløsholdelse ydes i form af: (A) en tidligere forsikringspolice, garanti eller skadesløsholdelseserklæring, forudsat tabet indtræffer eller konstateres før udløbet af anmeldelses- eller konstateringsfristen for et sådant tab, eller (B) i en anden form for forsikring, garanti eller skadesløsholdelse. Forsikringstagers rettigheder og forpligtelser: 10. Forsikringstagers rettigheder og forpligtelser: (A) forsikringstageren anses for at være enemandatar for alle sikrede. Dette betyder, at selskabet anser alle sikrede for at have accepteret og indvilliget i, at de ikke har nogen direkte adkomst under denne forsikring, og at søgsmålsret i henhold til denne forsikring ikke kan overdrages. Kun forsikringstager kan: (i) acceptere en ændring i eller bringe denne forsikring til ophør i overensstemmelse med de Almindelige Betingelser Afsnit 16 neden for, (ii) indgive anmeldelse om tab eller dokumentation for tab i overensstemmelse med de Almindelige Betingelser Afsnit 13 neden for, eller (iii) fremsætte krav om, justere, modtage eller gennemtvinge betaling for et tab, (B) selskabet er alene forpligtiget til at foretage betaling til forsikringstageren for et dækningsberettiget tab. Hvis selskabet accepterer at foretage betaling til en anden af sikrede end forsikringstageren, anses en sådan betaling for at være foretaget til forsikringstageren, (C) denne forsikring er kun til fordel for sikrede, og selskabet hæfter ikke under denne forsikring for tab, der er lidt af andre end sikrede. Retssager kan ikke anlægges i henhold til denne forsikring af andre end forsikringstageren, (D) forsikringen er tegnet på grundlag af de oplysninger, der er givet af sikrede ved indtegningen samt eventuelle oplysninger afgivet i tilknytning hertil. Alle disse oplysninger er en integreret del af forsikringen, og ændringer i henhold til afsnit 11 skal meddeles på Generelle sikkerhedsforskrifter: (A) (B) sikrede skal efterleve sædvanlige sikkerhedsforholdsregler for ekstern IT-kommunikation, herunder de sikkerhedsregler, der er aftalt med bank eller anden finansiel institution med hensyn til elektroniske kontooverførsler. der skal være installeret internet-sikkerhedspakke, herunder firewall og anti-virusprogram der automatisk opdateres i sikredes computersystemer. Tilsidesættelse af disse forskrifter medfører, at sikrede mister retten til dækning, hvis skaden er sket som følge af tilsidesættelsen. Ændringer i risikoen: 11. Hvis forsikringstager ved afslutningen af årsregnskabet i forsikringstiden får: (A) over 25 ansatte, eller (B) over DKK per år i omsætning, eller (C) en samlet balance over DKK , skal forsikringstager hurtigst muligt og senest 1 måned før udløbet af forsikringstiden give meddelelse herom på Undlader forsikringstager dette, ophører forsikringsdækningen ved udløbet af forsikringstiden. Chubb Forsikring for netbankindbrud ( ) 3

4 Ophør af datterselskabsstatus: 12. Hvis en virksomhed ophører med at være datterselskab under forsikringstiden, fortsætter dækningen for et sådant datterselskab indtil udløb af forsikringstiden, hvori datterselskabet ophørte med at være datterselskab men kun for så vidt angår tab lidt forud for den dato, hvor en sådan virksomhed ophørte med at være datterselskab. Anmeldelse og meddelelse: 13. Det er en forudsætning for dækning i henhold til denne forsikring, at tabet konstateres i forsikringstiden, og at forsikringstageren: (A) sender selskabet en skriftlig anmeldelse så tidligt som muligt efter at et tab konstateres og altid inden 90 dage til : Chubb Insurance Company of Europe SE Strandvejen 104 B 2900 Hellerup Danmark, (B) dokumenterer tabet med alle relevante oplysninger til selskabet snarest muligt, efter at tabet er konstateret, herunder: (i) fremlægger alle relevante dokumenter på sådanne rimelige tidspunkter og steder, som selskabet måtte angive, og (ii) samarbejder fuldt og helt med selskabet i alle anliggender, der vedrører tabet. Fremmed valuta 14. Selskabet betaler i forbindelse med fremmed valuta et tilsvarende beløb i DKK baseret på kursen, offentliggjort den dag, tabet konstateres. Regres: 15. I det omfang selskabet udbetaler erstatning, indtræder det i sikredes rettigheder overfor tredjemand. Sikrede må ikke indgå aftaler, der begrænser selskabets ret til at gøre regres. Efter anmodning skal sikrede samarbejde med selskabet i gennemførelsen af denne regresadgang. Ethvert beløb, hvad enten det opnås af selskabet som et resultat af regres eller af sikrede gennem udøvelse af dets rettigheder, vil med fradrag af omkostninger forbundet med sådan inddrivelse, blive fordelt som følger: (A) først til sikrede for tab, som denne ikke har modtaget erstatning for, herunder selvrisiko og tab, der ikke er omfattet af forsikringen, (B) dernæst til selskabet for den udbetalte erstatning. Dækning opnået gennem genforsikring eller skadesløsholdelse af selskabet anses ikke for at være omfattet af de ovennævnte beløb. Ophørsbestemmelse: Forsikringen kan af forsikringstager opsiges skriftligt på og skriftligt af selskabet med 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb Opsiges forsikringen ikke fornyes den for 1 år ad gangen Dækning under denne police ophører ved automatisk ophævelse i overensstemmelse med de Almindelige Betingelser Afsnit 17(D) nedenfor som følge af manglende præmiebetaling. Chubb Forsikring for netbankindbrud ( ) 4

5 Præmiebetaling: 17. Præmiebetaling: (A) præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse. (B) præmien opkræves via Nets Betalingsservice, og forsikringstager betaler de omkostninger der er forbundet hermed. (C) opkræves præmien - efter aftale - på anden måde, betaler forsikringstager udgiften herved. (D) betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 21 dage efter påmindelsens udsendelse. (E) hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr. Indeksregulering: 18.1 Præmie, forsikringssum og selvrisiko indeksreguleres hvert år pr. hovedforfald i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen, der hvert år offentliggøres af Danmarks Statistik Præmiestigning, som alene sker på grundlag af indeksregulering, berettiger ikke til opsigelse af forsikringen. Værneting og lovvalg: 19. Tvister vedrørende forsikringsdækningen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Ændringer: 20. Ingen ændring eller overdragelse af interesser i henhold til denne forsikring har retsvirkning medmindre den foretages ved et skriftligt tillæg til policen med selskabets accept og underskrevet af en medarbejder, som af selskabet er bemyndiget hertil. Chubb Forsikring for netbankindbrud ( ) 5

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring 1.0 Sikrede 1.1 Bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere