BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej Sydals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej 16 6470 Sydals"

Transkript

1 BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej Sydals Kommune: 540 Sønderborg Ejendomsnummer: Matrikel: 86 Ejerlav: Hørup Ejerlav, Hørup Rekvirent Sønderborg Kommune, Bygninger Og Energi Rådhustorvet Sønderborg Rapport nr.: Dato for besigtigelse: Udskriftsdato: Bygningssagkyndig. Lars Heise Botjek Center Sønderjylland Møllebakken 1,1. Sal 6400 Sønderborg Tlf.: Mobil:

2 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 1 af 13 Vigtige oplysninger om den byggetekniske rapport. En byggeteknisk rapport er ikke en tilstandsrapport jf. lov 391 om huseftersynsordningen.i forbindelse med et eventuelt salg fritager tilstandsvurderingen ikke sælgeren for det normale 10-årige sælgeransvar.den byggetekniske rapport er en skadesrapport, der er baseret på en visuel gennemgang foretaget af den bygningssagkyndige og hvor hver enkelt del af bygningerne er besigtiget for at afdække synlige skader og tegn på skader.ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdækker skader eller forhold som kan udvikle sig til skader.den bygningssagkyndige anvender enkle tekniske hjælpemidler, men foretager ikke destruktive undersøgelser som f.eks. at fjerne dele af sænkede lofter eller gulvbelægninger.der kan være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at finde ved en visuel gennemgang og som derfor ikke fremgår af rapporten.derudover indgår følgende forhold ikke i den bygningssagkyndiges gennemgang: El- og vvs-installationernes funktion. Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand. Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget. Bygningens placering på grunden. Bygningens planløsning. Bygningens indretning. Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer. Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg. Markiser og baldakiner. Installationer uden for bygningerne, som f.eks. kloakering. Bygningens æstetik og arkitektur. Bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen). Forhold, som er typiske for bygninger af den pågældende type og alder, nævnes ikke nødvendigvis i rapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i rapporten, hvis fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen.på baggrund af gennemgangen af bygningerne på ejendommen vurderer den bygningssagkyndige de primære bygningers stand sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder og type. Karaktersystemet. Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er. Karakterersystemet er det samme som det der anvendes i tilstandsrapporter. K0: Kosmetiske skader Karakteren beskriver skader eller forhold, som kan påvirke indtrykket af bygningen. Der vil være tale om overfladiske skader som normalt er uden betydning for bygningsdelens eller komponentens funktion, men kan påvirke indtrykket af bygningen. : Mindre alvorlige skader Karakteren beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningens eller bygningsdelens funktion. Der vil være tale om skader som ikke forværres med tiden, men hvis de ikke omtales, kan det give anledning til usikkerhed med hensyn til bedømmelsen af bygningen. K2: Alvorlige skader Karakteren beskriver skader i udvikling, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. K3: Kritiske skader Karakteren beskriver skader i udvikling, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele. UN: Bør undersøges nærmere Karakteren beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade, hvorfor art, omfang og konsekvenser altid bør afklares. Det kan dog også være en ubetydelig lille skade, eller slet ikke nogen skade. Der vil i alle tilfælde være tale om forhold, som det kræver specialviden at kunne vurdere.

3 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 2 af 13 Bygninger og forudsætninger. Følgende materiale forelå: BBR-ejermeddelelse af: Energimærke: Tidligere tilstands- eller byggetekniske rapporter: Udarbejdes samtidigt med den byggetekniske Der er ikke tidligere udarbejdet en byggeteknisk rapport rapport Andet Bygning A er ifølge BBR oplysningerne om- eller tilbygget i Ejerens oplysninger om ejendommen er vedhæftet sidst i denne rapport. Bygninger på grunden 16A er ikke omfattet af rapporten. Der skulle efter sigende være en kælder under del af bygning B. Bygning B er med varme i 2 rum - ikke nævnt i BBR. Bygning E er en silo. Der foreligger ikke andet materiale. Bygninger Bygn. Anvendelse Opført år Etager* Bebygget areal m² Total Kælder *Etager udover kælder og tagetage Udnyttet tagetage m² Brutto etageareal m² Bolig Erhverv A Aktivitetscenter B Aktivitetscenter C Overdækning D Udhus E Andet Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, med mindre dette er specifikt angivet i rapporten. Oplysningerne er indhentet fra foreliggende materiale, herunder BBR-ejermeddelelse eller lignende. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, for hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Bemærkninger 1.Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? Ja Nej Bygning X 2.Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges? Gulve under fast belægning i entre, gang og kontorer er ikke undersøgt. Bygning A: Bygningsdele 3,5 meter over terræn er kun besigtiget fra terræn i det omfang det var muligt på grund af højden. Skunken mod nordøst er kun besigtiget fra skunklem og ca. 1,5 meter ind på grund af ufremkommelighed. Skunken mod sydvest er ikke besigtiget på grund af ophængt isolering. Skunken mod syd og nordvest er ikke besigtiget på grund af manglende adgangsvej. Tagrum over hanebånd er kun besigtiget fra stige ved tagrummet mod nord og ca. 4 meter ind på grund af manglende og usikker gangbro, samt på grund af højden. Tagrummet over værkstedet mod syd er ikke besigtiget på grund af højden. X AB Bygning B: Garagedelen mod vest er ikke besigtiget da der ikke kunne etableres adgang. Gulvafløbet i aktivitetsrummet mod vest er ikke besigtiget på grund af plade i gulvafløb. Dele af sokkel og murværk mod syd er ikke besigtiget på grund af beplantning.

4 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 3 af 13 Bemærkninger, fortsat.. Ja Nej Bygning 3.Er der specielle bemærkninger til termoruder? Der tages forbehold for termoruder, der ikke kan konstateres synligt punkterede. Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder, fordi det er afhængigt af lys og/eller temperaturforholdene på besigtigelsestidspunktet. X AB 4.Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det ikke tjener noget formål at gennemgå og udfærdige byggeteknisk rapport for disse bygninger? Bygningerne D og E er ikke gennemgået da den byggetekniske værdi er ubetydelig. X DE 5.Er der afvigelser i forhold til BBR? X

5 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 4 af 13 Registrering af tilstand Bygning A - Aktivitetscenter Primære Bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Karakter Registrering og note 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen på nordbygningen er under nedbrydning og der er nogle defekte plader. Paptaget mod sydvest har begyndende revnedannelser. Der er områder med slip i rygningsbåndet ved hovedbygningen. Der er nogle forskubbede tagsten med åbninger og nogle steder er der manglende tagstensbindere ved hovedbygningen. Tagbelægningen ved værkstedsbygningen mod vest har stedvis lidt begyndende forvitringer. Der er nogle løse og manglende tagsten ved skotrenderne ved hovedbygningen. Der er nogle åbne skruehuller foroven i tagbelægningen ved nordbygningen. Tagsten når ikke helt ind under rygningssten ved hovedhuset. Note: Der er risiko for vandindtrængning og følgeskader. K3 Der er ingen gelænder/værn ved paptaget mod vest. Note: Da paptaget bruges som gangareal, kan der være risiko for faldulykker. Tegltaget har almindelig slidtage af overfladen og der er områder med mindre begroninger. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Der er utætheder i skotrenderne mod nord og der er ujævnheder i inddækningerne mod nord. Der er åbning i inddækningen ved et ovenlysvindue øverst mod øst. Note: Der er risiko for vandindtrængning og følgeskader. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Der er områder med nedbrydninger i vindskederne. Der er uafdækkede remender i gavle, hvoraf nogle er med nedbrydning, specielt mod nord. Der er nedbrydninger i stern ved kvisten mod nordvest. Der er nogle steder udtørringer og stedvis lidt begyndende nedbrydninger i og ved stern og vindskederne. 1.6 Tagrender/nedløb K3 Der er utæthed i tagnedløbet ved indadgående hjørne mod sydøst. Der er løst tagnedløb mod sydøst ved nordbygningen. Note: Der er risiko for følgeskader. 1.8 Spær og lægter K2 Der er stedvis opfugtninger i trædele under skotrenderne mod nord Undertage/understrygning K3 Der er mindre rust på metalgitterspær ved værkstedsbygningen og der er rust på stålsøjler og bjælker. Der er mindre spor efter borebiller i tagkonstruktionen. Note: Der kunne umiddelbart ikke konstateres problemer.

6 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 5 af 13 Registrering af tilstand, fortsat Bygning A - Aktivitetscenter Primære Bygningsdele Karakter Registrering og note Der er løst undertag mod nordvest og nogle steder ses der lidt fugtgennemslag i undertaget. Der er nogle nedfaldne og manglende ventilationsstudse i undertaget ved hovedhuset. Over hanebånd er der nogle steder nedfalden undertag. Note: Der er risiko for vandindtrængning og følgeskader. K2 Der er ingen fodblik ved tagfod ved tegltaget og undertaget har her stedvis lidt begyndende nedbrydninger. Undertaget hænger stedvis lidt igennem og er ikke sikret mod blafring Ventilation K3 Ventilation af kvisttagene er noget begrænset. Isoleringen er nogle steder ført for tæt mod undertag ved skråvæggene, hvilket hindrer ventilationen. Note: Manglende eller utilstrækkelig ventilation i tagrummet kan medføre risiko for opfugtning samt fugtog følgeskader. Det er usikkert om undertaget er diffusionsåbent Isolering Der er områder med ujævnheder i isoleringen. 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er revnedannelse i betonoverligger ved vinduet mod øst ved nordbygningen og der er formentlig rust og tæring i armeringsjern. K2 Murværket har nogle revner og der er nogle sætningsrevner, blandt andet ved nordbygningen og nogle steder er der revner/sætninger i overliggere og der er nogle stenskader, blandt andet ved gavlen mod syd og der er mindre områder med fugeskader, specielt ved nordbygningen. Pudsede felter ved hovedbygningen har nogle mindre revner og der er nogle mindre områder med løst puds. 2.2 Beklædninger K2 Der er trykbuler og skader i metalbeklædningen mod vest ved værkstedet. Der er enkelte huller og skader i beklædningen mod nordvest ved værkstedet. Der er en defekt skiferplade ved kvisten mod nordvest og der er åbninger i eternitbeklædningerne. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K2 Der er mindre nedbrydninger i døren til værkstedet mod sydvest. Der er nedbrydninger i hoveddøren mod vest. 3.2 Vinduer K3 Døren til fyrrummet har udtørringer og stedvis lidt begyndende nedbrydninger. Døren går mod gulv ved entre mod øst ved hovedbygningen.

7 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 6 af 13 Registrering af tilstand, fortsat Bygning A - Aktivitetscenter Primære Bygningsdele Karakter Registrering og note Krav til redningsåbninger er ikke opfyldt i de nordlige rum ved nordbygningen. Note: Forholdet gør det svært for personer at komme ud og redningsmandskab at komme ind i forbindelse med evt. brand. Flugtveje/redningsåbninger har været et krav siden Ved om/tilbygning eller udskiftning af vinduer/døre skal gældende bygningsreglement overholdes. K2 Der er defekte ruder og metalvinduet har rust foroven ved gavlen mod nord ved nordbygningen. Der er nogle defekte glasbyggesten mod nord ved nordbygningen. Der er udtørringer og begyndende nedbrydninger i kvistvinduet mod syd og vinduerne foroven ved værkstedet har områder med nedbrydninger og der er områder med nedbrydninger i træværket. Der er punkterede ruder mod sydvest ved værkstedet. Der er nedbrydninger i vinduerne mod vest ved fladtagsbygningen og vinduet mod nordvest ved fladtagsbygningen. Der er områder med nedbrydninger og begyndende nedbrydninger i vinduerne ved indgangen mod vest. Der er områder med nedbrydninger og begyndende nedbrydninger i vinduerne mod nordvest ved nordbygningen. Nogle ruder mod nordvest ved det vestlige værksted skønnes punkteret. Ovenlysvinduer har stedvis lidt spor efter kondensfugt på indvendig side. 3.3 Fuger Der er stedvis nogle mindre fugerevner, specielt ved mørtelfugerne. 3.4 Sålbænke K2 Der er defekt sålbænkeklinke ved vinduet foroven mod øst ved nordbygningen og der er generelt nogle løse sålbænkeklinker. Der er enkelte defekt sålbænkeklinker mod syd ved nordbygningen. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K2 Der er defekt aftræk i soklen mod øst ved nordbygningen. K2 Soklen har generelt nogle revner og sætningsrevner og der er områder med løst puds og der er nogle pudsafskalninger generelt. 4.3 Udvendige trapper K2 Beton afsats mod sydøst har defekt og tæret gelænder og der er enkelte skader i beton og betonafsatsen har en mindre sætning. Trætrappen mod øst har områder med begyndende nedbrydninger, især i bunden. Der er stedvis lidt begyndende nedbrydninger ved

8 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 7 af 13 Registrering af tilstand, fortsat Bygning A - Aktivitetscenter Primære Bygningsdele 5. Kældre/krybekældre/terrændæk Karakter Registrering og note trætrappen mod nordvest. Der er skader i repos ved indgangen mod vest. Ingen bemærkninger 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6.1 Gulvkonstruktion/-belægning K3 Der er svejsefugerevne i gulvbelægning i det sydøstlige rum ved nordbygningen. Note: Der er risiko for vandindtrængning og følgeskader. Der er enkelte klinker uden fuldklæbning i toilet- og baderum. Note: Da alle fuger mellem klinker er intakte skønnes forholdet ikke at give anledning til problemer. 6.3 Fuger K3 Der er enkelte små mørtelfugerrevner i nogle hjørner i baderum. Note: Der er risiko for vandindtrængning og følgeskader. 6.4 Gulvafløb K3 Gulvafløb i toilet- og baderum har betonstøbning mellem rammer og afløbskasser. Note: Der kan opstå indtrængning af vand i gulvkonstruktion med mere, som kan forårsage yderligere skader. 7. Gulvkonstruktion og gulve 7.1 Gulvkonstruktioner Der er nogle mindre revner og fugtgennemslag i gulvet i fyrrummet. 8. Indervægge/skillevægge Trægulve i aktivitetsrum og i værkstedet har slidtage og der er områder med kvælninger. Ved klinkegulve er der enkelte klinker uden fuldklæbning. Der er enkelte revner i betongulve generelt. Note: Gulve er ikke overalt helt vandrette. Der er stedvis lidt fjedringer i gulvene på 1. sal. Der er enkelte skader i gulvbrædder i lagerrummet på 1. sal mod nord. 8.1 Indvendige vægge K2 Der er områder med fugtgennemslag i væggene i fyrrummet. Der er fugt i vægge og beklædninger i depotrummet mod nordvest. Der er områder med forhøjet fugt i væggene i det lille værksted mod nordøst. Der er områder med fugt i væggene i nordbygningen. K2 K2 Der er fugt forneden i beklædninger i det sydvestlige værksted og der er enkelte skader i skillevægsbeklædningen. Der er områder med væsentligt forhøjet fugt i væggene mod nordvest ved toilet- og baderum.

9 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 8 af 13 Registrering af tilstand, fortsat Bygning A - Aktivitetscenter Primære Bygningsdele 9. Lofter/etageadskillelser Karakter Registrering og note Indvendige vægge har nogle mindre revner og der er områder med puds uden vedhæftning og stedvis er der lidt opstigning af grundfugt i hovedbygningen. Note: Opstigende grundfugt er normalt for denne årgang huse på grund af manglende fugtspærre ved sokkel. Dette kan medføre opfugtning i beklædninger med videre. 9.1 Lofter/etageadskillelser K2 Der er spor efter fugt på loft i det sydvestlige værksted. 10. Indvendige trapper Der er enkelte revnede loftplader i aktivitetsrummet mod øst. Der er enkelte små revner og lidt puds uden vedhæftning ved pudsede lofter, blandt andet i det lille værksted mod nordøst Konstruktion Der er enkelte klinker uden fuldklæbning og nogle klinker med hul efter tidligere installationer på trappen til 1. sal mod syd. 11. VVS-installationer 11.1 Vandinstallationer K3 Der er utæthed ved varmtvandsbeholderen mod nordøst ved nordbygningen Afløbsinstallationer K3 Der er begyndende tæringer i afløb under håndvaske i baderum. Bygning B - Aktivitetscenter Primære Bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Der er sikkerhedsventiler ved gasfyret der ikke er ført til afløb. Note: Der kunne umiddelbart ikke konstateres problemer. Karakter Registrering og note 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægning af bølgeeternit har begyndende forvitring og nedbrydninger. Note: Der er risiko for vandindtrængning og følgeskader. 1.6 Tagrender/nedløb K2 Der er ujævnheder og formentlig enkelte utætheder i tagrenden mod syd. 1.8 Spær og lægter K2 Der er stedvis opfugtninger i udhænget mod syd. 2. Ydervægge Der er spor efter borebiller i tagkonstruktionenen. Note: Der kunne umiddelbart ikke konstateres problemer. 2.1 Facader/gavle K3 Der er nogle løse og manglende tagsten på murkronerne og der er områder med defektheder i murværket ved murkronerne mod tagsiden. Note: Der er risiko for vandindtrængning og følgeskader. K2 Murværket har nogle revner, især mod syd og der er områder med fugeskader mod syd og pudset murværk

10 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 9 af 13 Registrering af tilstand, fortsat Bygning B - Aktivitetscenter Primære Bygningsdele 3. Vinduer og døre Karakter Registrering og note har stedvis lidt pudsafskalninger. Der mangler udvendig rist ved et aftræk foroven mod syd. Murværket har nogle mindre stenskader/afskalningerprimært mod syd. 3.1 Døre Dørene mod nord har udtørringer og malingsafskalninger og stedvis er der lidt nedbrydningstendenser, blandt andet i døren mod nordøst. 3.2 Vinduer K2 Der er områder med nedbrydninger og begyndende nedbrydninger og kitskader ved gamle vinduer mod syd og der er enkelte defekte ruder. 3.3 Fuger K2 Der mangler bundfugning ved vinduerne mod nord. 3.4 Sålbænke K2 Der er en manglende og defekt sålbænkeklinke mod nord og nogle steder er der fugeskader ved sålbænkeklinker. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K2 Soklen har nogle revner, især mod syd og der er enkelte pudsskader/afskalninger, især mod syd. 4.4 Udvendige lyskasser K2 Der er sætning i lyskasserne. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk Ingen bemærkninger 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) Ingen bemærkninger 7. Gulvkonstruktion og gulve 7.1 Gulvkonstruktioner K2 Der er revner og lidt sætninger og enkelte skader i betongulv. 8. Indervægge/skillevægge 8.1 Indvendige vægge K2 Der er stedvis fugtgennemslag/opstigning af grundfugt i væggene. Note: Dette kan medføre opfugtning i beklædninger med videre. 9. Lofter/etageadskillelser Der er nogle mindre revner og nogle mindre pudsafskalninger på vægge. Der mangler færdiggørelse ved dør og vinduer på indvendig side i rummet ved siden af garagen. 9.1 Lofter/etageadskillelser Der er enkelte fugtskjolder på lofterne. Der er nogle mindre revner i pladebeklædning på lofterne. Note: Se iøvrigt pkt K3

11 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 10 af 13 Registrering af tilstand, fortsat Bygning B - Aktivitetscenter Primære Bygningsdele 10. Indvendige trapper Karakter Registrering og note Ingen bemærkninger 11. VVS-installationer Ingen bemærkninger Bygning C - Overdækning Primære Bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Karakter Registrering og note 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Der er ingen inddækning mellem metaltag og tilstødende bygningsdele, samt ved tagnedløbet mod vest. Note: Der er risiko for vandindtrængning og følgeskader. 1.6 Tagrender/nedløb K2 Der er utæthed i en tagrendesamling mod sydvest. Der er stedvis bagfald i tagrenden. 1.8 Spær og lægter K2 Der er nedbrydning i spærende mod sydvest og der er nedbrydninger i spær og lægter mod murværket mod vest. Der er stedvis lidt spor efter kondensfugt på lægterne og stedvis lidt på spær og enkelte spær har nogle mindre mørninger Undertage/understrygning Der er ingen undertag under metaltaget. Note: Kondensering kan forekomme. 2. Ydervægge 2.7 Andet: Stolper K2 Stolperne er ført tæt mod terræn/beton. Note: Der er risiko for opfugtning med reduceret levetid tilfølge.

12 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 11 af 13 Sammenfatning af tilstandsvurderingen for bygning: A - Aktivitetscenter Bygningsdel/installation Primære bygningsdele IB K0 K2 K3 UN Note 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten X 2. Ydervægge 3 3. Vinduer og døre X 4. Fundament/sokler 3 5. Kældre/krybekældre/terrændæk X 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 1 3 X Sekundære bygningsdele 7. Gulvkonstruktion og gulve 4 X 8. Indervægge/skillevægge 1 3 X 9. Lofter/etageadskillelser Indvendige trapper 1 Installationer 11. VVS-installationer 1 2 X Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Hovedindtrykket af ejendommen er, når man tager bygningens alder i betragtning, at denne fremstår i rimelig stand. Som det fremgår af registreringerne i denne rapport, er der dog nogle reparationer, samt nogle mere gennemgribende vedligeholdelsesarbejder der bør foretages, før normal vedligeholdelse kan påregnes, blandt andet ved tagkonstruktionen, murværk og vinduer Bygning B fremstår i nogenlunde stand, der er blandt andet skader ved tagbelægningen. Bygning C fremstår i rimelig stand. Mindre fejl og mangler der er synlige for enhver er ikke nødvendigvis nævnt i rapporten.

13 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 12 af 13 Bygningskonstruktioner Oplysningerne i dette afsnit giver et overblik over konstruktioner og materialer for de gennemgåede bygninger.oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning. 1.Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A - Aktivitetscenter Sadeltag Ensidigt fald Hanebåndspær Gitterspær Bjælkespær Andet, Type: Taghældning grader Taghældning grader Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Tegl Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader Tagbelægning - Tagpap/tagduge Skorsten - Stål B - Aktivitetscenter Ensidigt fald Bjælkespær Taghældning grader Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader C - Overdækning Ensidigt fald Bjælkespær Tagbelægning - Metalplader 2.Ydervægge A - Aktivitetscenter Hulmur Massiv murværk Andet: Formur - Tegl/kalksandsten Formur - Murværk med puds Formur - Andet, Type: Bagmur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Let pladekonstruktion B - Aktivitetscenter Massiv murværk Formur - Tegl/kalksandsten Formur - Murværk med puds Bagmur - Tegl/kalksandsten Betondæk og stålgitterspær Fiberarmerede plader Metal og pvc 3.Vinduer og døre A - Aktivitetscenter Træ Metal

14 Byggeteknisk Rapport - Mjangvej 16, 6470 Sydals Side 13 af 13 Bygningskonstruktioner, fortsat 3.Vinduer og døre Træ 4.Fundament/sokler A - Aktivitetscenter Beton B - Aktivitetscenter Beton C - Overdækning Andet, Type: 5.Kældre/krybekældre/terrændæk A - Aktivitetscenter Terrændæk Støbt i beton Drænlag/kapillarbrydende lag, Type: B - Aktivitetscenter Terrændæk Støbt i beton Punktfundament i beton Ukendt 6.Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) A - Aktivitetscenter Vægkonstruktioner, uorganisk Gulvkonstruktioner, uorganisk 7.Gulvkonstruktion og gulve A - Aktivitetscenter Gulv på strøer eller bjælker Trægulv på beton Klinkegulv på beton Andet, Type: B - Aktivitetscenter Andet, Type: Vinyl Vinyl 8.Indervægge/skillevægge A - Aktivitetscenter Murværk Let pladekonstruktion B - Aktivitetscenter Murværk Let pladekonstruktion 11.VVS-installationer A - Aktivitetscenter Gas/centralvarme B - Aktivitetscenter Gas/centralvarme

15

16

17

18

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012 for ejendommen Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen dresse Ville Heise Park 13 Postnr. 3450 Dato 12-10-2011 By llerød Udløbsdato 12-04-2012 H-11-00-0214 Kommunenr./Ejendomsnr. 201-88445 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: BILDGRD HOLDING ps dresse Berberisvej 10 Postnr. 9492 Dato 23-09-2010 By Blokhus Udløbsdato 23-03-2011 H-10-0-0059 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-86074 Matrikel/Ejerlav: 40BT Hune By,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tina og Gert Rasmussen dresse Bakkedraget 6 Postnr. 3550 Dato 19-08-2009 By Slangerup Udløbsdato 19-02-2010 H-09-0-0087 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-4088 Matrikel/Ejerlav: 11BX Slagslunde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Sømosevej 45, 9610 Nørgaer. Sælger: Boet efter Steen Sørensen v/helle Birgitte Jensen

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Sømosevej 45, 9610 Nørgaer. Sælger: Boet efter Steen Sørensen v/helle Birgitte Jensen Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sømosevej 45, 9610 Nørgaer Sælger: Boet efter Steen Sørensen v/helle Birgitte Jensen dresse: Vingaardsgade 22 Post nr. og by: 9000 alborg Rapportdato: 29-09-2015

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Line & Reidar Hammer dresse Pilegårds Vænge 91 Postnr. 2635 Dato 09-12-2009 By Ishøj Udløbsdato 09-06-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 183-14420 Matrikel/Ejerlav: 17CH Ishøj By, Ishøj

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015 for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skolevej 53 Postnr. 6430 Dato 30-03-2015 By Nordborg Udløbsdato 30-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-13576 Matrikel/Ejerlav: 421 Havnbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: JEC HOLDING ps dresse Søndergade 37 ST TH Postnr. 9480 Dato 09-09-2010 By Løkken Udløbsdato 09-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-29525 Matrikel/Ejerlav: 8Q Åsendrup By, Vrensted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herning. Udløbsdato 06-07-2012. Lb. nr. H-12-02260-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herning. Udløbsdato 06-07-2012. Lb. nr. H-12-02260-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Larsen Adresse Kirkesvinget 22 Postnr. 7400 Dato 06-01-2012 By Herning Udløbsdato 06-07-2012 H-12-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-178268 Matrikel/Ejerlav: 1IX Fjederholt By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nordborg. Udløbsdato 08-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0076. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nordborg. Udløbsdato 08-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0076. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Færgevej 39 Postnr. 6430 Dato 08-03-2015 y Nordborg Udløbsdato 08-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-13461 Matrikel/Ejerlav: 279 Mjels, Oksbøl Internt sagsnummer

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 22-02-2009. Lb. nr. H-08-00334-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 22-02-2009. Lb. nr. H-08-00334-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Karin og Claus Vecht dresse Sankelmarksvej 4 Postnr. 8600 Dato 22-08-2008 By Silkeborg Udløbsdato 22-02-2009 H-08-00-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-13514 Matrikel/Ejerlav: 412EØ

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato 16-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0303. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato 16-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0303. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Claus Schrøder dresse Bartholinstræde 5 Postnr. 2630 Dato 16-11-2010 By Taastrup Udløbsdato 16-05-2011 H-10-0-0303 Kommunenr./Ejendomsnr. 169-123748 Matrikel/Ejerlav: 3 G Vridsløsemagle

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Vinni Bundgaard Christensen dresse Ørnevej 29 Postnr. 7430 Dato 31-03-2011 By Ikast Udløbsdato 30-09-2011 H-11-0-0029 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-16066 Matrikel/Ejerlav: 1ad BØGILD

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jacob B. Olsen og Eva A. Reinholdsen. Adresse Nydamsvej 8, Annisse Nord.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jacob B. Olsen og Eva A. Reinholdsen. Adresse Nydamsvej 8, Annisse Nord. for ejendommen Sælger: Jacob B. Olsen og Eva A. Reinholdsen Adresse Nydamsvej 8, Annisse Nord Postnr. 3200 Dato 29-09-2010 By Helsinge Udløbsdato 29-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-23318 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: rnst Claus Clausen dresse Poppelvej 11 Postnr. 3600 Dato 18-08-2009 By Frederikssund Udløbsdato 18-02-2010 Kommunenr./jendomsnr. 250-2518 Matrikel/jerlav: 1D Frederikssund Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Thina Sejerø Thomsen-Tarp. By Skive. Udløbsdato 22-09-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Thina Sejerø Thomsen-Tarp. By Skive. Udløbsdato 22-09-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Thina Sejerø Thomsen-Tarp dresse Banevænget 2B Postnr. 7800 Dato 22-03-2012 By Skive Udløbsdato 22-09-2012 H-12-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 779-97528 Matrikel/Ejerlav: 20G Dommerby

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012 for ejendommen Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius dresse Røddikvej 48 Postnr. 8464 Dato 18-04-2012 y Galten Udløbsdato 18-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-1168 Matrikel/Ejerlav: 12N Galten

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Karsten Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Solvænget 23 2960 Hørsholm Dato: 5-3-2016 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 223-46495 Matr. nr./ejerlav 12nm EBS sagsnr. 65923 Rådgiver: Karsten Larsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Høstbuen 17 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Laust Hällberg Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1 Tagbelægning/rygning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aase- & Georges Michel Gerard Chabre. By Høng. Udløbsdato 23-07-2007. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aase- & Georges Michel Gerard Chabre. By Høng. Udløbsdato 23-07-2007. Lb. nr. for ejendommen Sælger: ase- & Georges Michel Gerard habre dresse Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr. 4270 Dato 23-01-2007 y Høng Udløbsdato 23-07-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-15488 Matrikel/Ejerlav: 6E Høng

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen dresse Bakkelandet 53, nnisse Postnr. 3200 Dato 17-03-2010 By Helsinge Udløbsdato 17-09-2010 H-10-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-26688 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anders Jørgen V Mortensen. By Hvidovre. Udløbsdato 22-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anders Jørgen V Mortensen. By Hvidovre. Udløbsdato 22-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: nders Jørgen V Mortensen dresse Vedbyholm 98 Postnr. 2650 Dato 22-10-2010 By Hvidovre Udløbsdato 22-04-2011 H-10-0-0070 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-117856 Matrikel/Ejerlav: 121 vedøre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere