Byggeteknisk tilstandsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeteknisk tilstandsrapport"

Transkript

1 For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, 2, 3, 4, 5 og 6 iht. BBR-meddelelsen

2 Indledning og vigtige oplysninger: Rapporten er udført af en beskikket bygningssagkyndig. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader. Den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen tager udgangspunkt i ejendomme af tilsvarende alder og type og altså ikke en ny ejendom. Rapporten beskriver de skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har fundet ved huseftersynet. Hver skade i rapporten har en karakter, der viser, hvor alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Du skal være opmærksom på, at der kan være skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er nævnt i rapporten. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan opdage, og som derfor ikke fremgår af rapporten. Det understreges, at der i forbindelse med gennemgangen ikke er foretaget destruktive indgreb. Tagbelægningen er kun besigtiget fra terræn/gadeplan. Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks. være svampeskader, konstruktionsfejl, eller sætningsskader. Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade. To vigtige ting, du skal vide om rapporten: En tilstandsrapport er en skadesrapport Den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af ejendommen. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdækker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Du får ikke oplysninger om ejendommens generelle vedligeholdelsesstand eller om f.eks. forventes restlevetid for bygningsdele. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Der kan være skader, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres noget. Alvorlige skader for en høj karakter (K2 eller K3), uanset om de er billige eller dyre at udbedre. Karaktersystemet Den bygningssagkyndige giver hver skade og de forhold der kan medføre skader en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: Kosmetiske skader (K0) Mindre alvorlige skader (K1) Alvorlige skader (K2) Kritiske skader (K3) Bør undersøges nærmere (UN) Den bygningssagkyndige kan også bruge karakteren UN. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end gennemgangen af den bygningssagkyndige har mulighed for. Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med: El- og vvs-installationers funktion Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget Bygningens placering på grunden Bygningens planløsning Bygningens indretning Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 2 Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg Markiser og baldakiner

3 Byggeteknisk tilstandsrapport for ejendommen Vej: Åbrovej 6 Postnr.: 6100 By: Haderslev Sælger: Navn: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Vej: Arsenalvej 55 Postnr.: 9800 By: Hjørring Telefon: Mobil: Følgende materiale forelå: BBR-meddelelse af: Energimærke: ( ) Andre bygningsoplysninger: Tegninger (1969) Bygningsbeskrivelser: Bygnr. Bygn. Anvendelse Opført år Etager ud over kælder og tagetage Bebygget areal m² Udnyttet tagetage m² Brutto etageareal m² Total Kælder Bolig Erhverv 1 A Række-, kæde- eller dobbelthus (beboelse) B Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (garage) 3 C Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 3) 4 D Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 4) 5 E Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 5) 6 F Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 6) Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men er indhentet fra foreliggende materiale, herunder BBR-medelelse eller lign. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar. Bemærkninger: Ja Nej Bygning 1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? X 2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har AD kunnet besigtiges? X Bygning A (beboelse): Loftrum i bygning længst mod nord er kun besigtiget (indkig) fra loftlem pga. manglende gangbro. Bygning D (bygning 4): Nederste del af sokkel og facade er stedvis ikke besigtiget pga. bevoksninger. 3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? X ABCDEF Vinduerne er besigtiget for synlige skader. Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt af lys og/eller temperaturforholdene og rudens renhed på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, der ikke er muligt at registrere. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 3

4 4. Er der sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? X 5. Er der afvigelser i forhold til BBR-meddelelse? X Generelle kommentarer til bygningens tilstand: Ejendom (bygning 1, 2, 3, 4, 5 og 6) er generelt i rimelig god stand der må forventes en del reparation og vedligeholdelse. Registrering af bygningens tilstand: Bygn.: Emne: Karakter: Registrering og note: A Beboelse 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagbelægningen (fiberarmeret skifer) er den oprindelige fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent. Tagpladerne fremstår med overfladiske forvitringer og porøse kanter. Det bemærkes, at der tidligere er foretaget udskiftning/reparation af enkelte tagplader. Note: Tagbelægningen har begrænset restlevetid. 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Der er generelt mos- og algebegroninger på tagpladerne, og der er øget risiko for defekte/revnede tagplader pga. tagbelægningens alder. Note: Det vurderes, at der er risiko for pludselige utætheder. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Inddækninger på rygning er stedvis bulede og har manglende tæthed ned til tagfladen. Inddækning på rygning på den laveste bygning ind mod den højeste bygning er defekt/løstsiddende. Note: Der er risiko for utætheder det anbefales, at lade en fagmand gennemgå inddækningerne og det må forventes, at der skal foretages reparation/udskiftning. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Der mangler inddækning/afslutning langs tagkanter ved vindskeder (forkert afvanding) underliggende træværk er fugtpåvirket pga. ikke korrekt afvanding/manglende inddækning. Note: Der bør foretages reparation, så risiko for yderligere opfugtning/nedbrydning undgås. 1.4 Hætter/aftræk K2 Taghætter og udluftningsrør i tagfladen er af ældre dato fremstår med overfladisk rust og småskader. Note: Det anbefales at lade en fagmand gennemgå taghætterne. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Vindskeder og bjælkeender, samt udhæng fremstår generelt med nedslidte/afskallede overflader. Note: Der kan forekomme lidt mørt træværk/overfladisk begyndende blødt træ der bør Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 4

5 foretages overfladebehandling. 1.6 Tagrender/tagnedløb K1 Tagrender har lokalt lunker/småbuler (manglende fald til nedløb) der kan henstå vand i tagrenderne. Note: Det vurderes, at der ikke er risiko for overløb der bør foretages opretning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K3 Tagrende mod vest har enkelte steder småskader og i det nordvestlige hushjørne er der manglende fald til nedløb. Note: Det vurderes, at der er risiko for overløb opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner (opretning af skader og utilstrækkeligt fald mod nedløb er påkrævet). 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagrenderne og nedløb, samt rendejern/fastgørelser er generelt af ældre dato. Note: Tagrenderne har begrænset restlevetid. 1.8 Spær og lægter K0 Der er flere steder gamle fugtskjolder på spær og lægter, og der kan forekomme spor efter insektangreb (borebiller/violbukke). Note: Det vurderes, at der er tale om gamle fugtskjolder, idet der ikke er konstateret opfugtning/målt forhøjet fugtighed og insektangrebene skønnes ikke aktive og uden konstruktiv betydning Ventilation K3 Ventilation/udluftning i loftrum opfylder ikke nugældende krav/forskrifter til ventilering/udluftning af loftrum (det bemærkes, at der er efterisolering og bl.a. er isoleringen ført ud langs kanter ved tag). Note: Der kunne ved besigtigelsen ikke konstateres tegn på fugtophobning pga. manglende ventilation/udluftning det anbefales, at der etableres supplerende ventilation/udluftning iht. nugældende krav og forskrifter Gangbro K1 Der mangler gangbro i tagrum i bygning mod nord. Note: Manglende gangbro vanskeliggør inspektion af loftrum Andet - loftlem K3 Loftlemmene er uisolerede og ikke tætsluttende. Note: Der er risiko for fugtophobning i loftrum Bemærkninger til skorsten K2 Partiel lidt porøs fuge/fugeudfald og flere sten har overfladiske skår og hakker (porøse overflader). Note: Der bør foretages reparation, så risiko for yderligere skader undgås Bemærkninger til skorsten K1 På indvendig side af skorsten i loftrum er der sodudtræk/løbesod. Note: Det vurderes, at der er tale om ikke aktiv løbesod. 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K3 Muroverligger/ståltegl over kældervinduerne mod syd Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 5

6 er begyndende nedbrudt (defekt murværk og tæringer). Note: Der er risiko for destruktive skader/svigtende bæreevne. 2.1 Facader/gavle K2 Enkelte steder bl.a. over det ene kældervindue mod syd er der defekte facadesten og et par steder er der småskader/skår (huller). Fuger er stedvis overfladisk porøse og enkelte steder er der lettere løshed (lidt fugeudfald). Der kan forekomme enkelte smårevner (mindre bevægelsesrevner/forskydningsrevner uden konstruktiv betydning). 2.1 Facader/gavle K2 Facademurværk mod syd ved forskydning mellem de to bygninger har en lidt større revne i fuge. Note: Reparation er påkrævet, så risiko for yderligere revnedannelse/vandindtrængning undgås. 2.1 Facader/gavle K3 Facadesten i siderne ved vinduerne især mod syd over sålbænkene har revnede fuger. Note: Der er risiko for vandindtrængning/opfugtning (destruktive skader). 2.1 Facader/gavle K2 Murværk omkring den udvendige kælderdør mod øst har porøs fuge/fugeudfald. Note: Reparation er påkrævet. 2.1 Facader/gavle K3 Til venstre for hovedindgangsdøren/under det ene vindue mod nord er der en gennemgående revne i murværk (trapperevne). Note: Det vurderes, at der kan være tale om en mindre sætningsrevne reparation er påkrævet. 2.1 Facader/gavle K2 Flere steder mangler der fuge/tætning omkring remender ved samling mod murværk. Note: Reparation er påkrævet det vurderes, at der ikke er risiko for opfugtning/vandindtrængning pga. tagudhæng. 2.4 Altaner K3 Terrasse mod vest (trappe og betonkanter) har flere revner og skader. Der mangler generelt rækværk/håndliste. Note: Der er risiko for faldulykker/personskade. 2.4 Altaner K3 Der er trænedbrydning nederst i stolpe ud for terrasse i det nordvestlige og nordøstlige hushjørne, og beslag har begyndende rust/tæringer. Note: Der er risiko for destruktive skader/svigtende bæreevne. 2.7 Andet - bevoksninger K3 I det sydøstlige hushjørne og mod sydvest er der bevoksninger op ad facaden. Note: Der er risiko for opfugtning/destruktive skader bevoksningerne bør fjernes. Bevoksningerne har medført begyndende nedbrydning/skader på murværk Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 6

7 2.7 Andet stolper ved halvtag mod øst K2 og tag. De bærende stolper ved halvtag mod øst fremstår med afskalninger og en del svindrevner (mindre sprækker). Note: Der er øget risiko for opfugtning/vandindtrængning (destruktive skader/svigtende bæreevne) der skal foretages reparation. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K2 Dør til badeværelse har fugtskade (defekt finer og afskalninger forneden). 3.2 Vinduer K2 Alle vinduer (træværk) er begyndende nedslidte (fremstår afskallede og med fugtpåvirkede overflader) kit er stedvis defekt/mangler. Træværk har generelt overfladisk begyndende blødhed. Note: Reparation/overfladebehandling er påkrævet. (Dette er gældende for lejligheden/huset mod syd) 3.2 Vinduer K2 Der er en revnet rude i det ene vindue mod syd. 3.2 Vinduer K2 Det ene kældervindue ud for hovedindgangstrappen ved bygning mod syd (kældervindue mod øst) har trænedbrydning/defekt træ for neden i det ene hjørne. 3.3 Fuger K3 Fuger især omkring vinduerne mod vest (bygningen/huset mod syd) er nedslidt/udtjent (løshed og manglende fuge). Note: Der er risiko for opfugtning/vandindtrængning (destruktive skader). 3.3 Fuger K3 Fuge under dør til badeværelse mod nord er revnet (vådzoneområde). Note: Der er risiko for opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner. 3.4 Sålbænke K3 Fuge/udstøbning ved zinksålbænkene ved vinduerne i den nordlige del af bygningen har revnedannelser for enderne/defekt fuge. Note: Der er risiko for opfugtning/vandnedtrængning. 3.5 Andet - tagvindue K2 Tagvindue mod vest er det oprindelige støbejernsvindue fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent (rust og tæringer). Note: Reparation/udskiftning må påregnes. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K3 Sokkel ud for havedør mod vest har vandretliggende revner (revne i sokkel og ved overgang til terrasse). Note: Der er risiko for vandnedtrængning/opfugtning af sokkel og fundament. 4.2 Sokkel K2 Der er flere steder smårevner i sokkelpuds (mindre Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 7

8 forskydningsrevner/sætningsrevner). Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning der bør foretages reparation, så risiko for yderligere revnedannelse/vandindtrængning undgås. 4.3 Udvendige trapper K1 Begge kældertrapper (trin og vanger) har enkelte småskår/skader og væg nederst ved bundrepos har enkelte overfladiske fugtskjolder (lettere fugtoptrængning). 4.3 Udvendige trapper K2 Brystningsmurværk ved kældertrappe har flere revner og stedvis lidt løstsiddende mørtelfuge. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K1 Kældergulv (betonklaplag) fremstår med overfladiske ujævnheder/småskader og revner. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning i kældergulv (grundfugt). Note: Lettere opfugtning (grundfugt) i kældergulv er helt normalt ift. husets opførelsestidspunkt/konstruktion. 5.2 Vægge K1 Kældervæggene fremstår stedvis med lidt porøse overflader/afskalninger og især forneden ned mod kældergulv bl.a. bag oliefyret mod vest er der en del opfugtning/fugtudtræk (grundfugt). Der kan forekomme enkelte smårevner (mindre bevægelsesrevner/forskydningsrevner). Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning. Lettere opfugtning i kældervæggene (grundfugt) er helt normalt ift. husets opførelsestidspunkt/konstruktion. 5.2 Vægge K2 Omkring faldstamme/afløb i den nordlige kælder mod øst er der en gammel fugtskade. Note: Det vurderes, at der er tale om en gammel fugtskade, idet der ikke er målt forhøjet fugtighed. 5.2 Vægge K3 Under det ene kældervindue mod øst i kælder mod nord er der kraftig opfugtning og overfladisk porøs/defekt puds. Note: Der skal foretages afværgende foranstaltninger reparation er påkrævet f.eks. etablering af fugtsikring /- spærre bør overvejes. 5.5 Etageadskillelse K2 Enkelte steder er der småhuller/skader i loft i kælder og der mangler et par steder reparation omkring rørgennemføringer. Note: Forholdet er uden konstruktiv betydning. 5.7 Andet gulvafløb i kælder K2 Gulvafløb i kælder er de oprindelige støbejernsgulvafløb fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent (rust og tæringer). Note: Reparation/udskiftning må påregnes. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 8

9 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6.2 Vægkonstruktioner/-belægning K2 Enkelte vægfliser i badeværelse har mindre svigtende vedhæftning til underlaget (hulhed). Flere vægfliser bl.a. ved og omkring håndvask har gamle skruehuller og overfladiske skår og hakker (ikke vådzoneområde). Omkring badekar er der en enkelt flise med overfladiske revner og skår. 6.2 Vægkonstruktion/-belægning K2 Flere vægfliser i badeværelse mod nord har gamle skruehuller og småskår. Enkelte vægfliser bl.a. over håndvask og i vindueslysning er revnet. 6.2 Vægkonstruktion/-belægning K3 Flere vægfliser nederst i hjørne omkring rør i bruseniche i badeværelse mod nord har revner. Note: Der er risiko for opfugtning/vandindtrængning i bagvedliggende konstruktioner. 6.4 Gulvafløb K2 Gulvafløb i badeværelse mod nord er det oprindelige støbejernsgulvafløb fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent (rust og tæringer). Note: Reparation/udskiftning må påregnes. 7. Gulvkonstruktion og gulve 7.2 Belægninger K1 Trægulvene knirker og giver sig lidt partielt ved almindelig personbelastning. Flere steder er der ikke helt tætte samlinger mellem parketstavene. Der kan forekomme mindre skævheder (gulvene er ikke helt i vage). Der er stedvis konstateret lettere nedbøjning (afstand mellem gulv og fodlister). Note: Forholdet skønnes uden konstruktiv betydning. 8. Indervægge/skillevægge 8.2 Vægbeklædninger K2 Flere steder bl.a. i køkken har vægpuds stedvis svigtende vedhæftning til underlaget (hulhed). Enkelte vægfliser i køkken har svigtende vedhæftning til underlaget (hulhed). En enkelt vægflise i vinduesniche i køkken er defekt/mangler. 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 Loft i det ene værelse (værelse mod sydvest) har lettere nedbøjning det vurderes, at der er tale om mindre udførelsesfejl. Note: Forholdet skønnes uden konstruktiv betydning. 10. Indvendige trapper 10.2 Konstruktion K1 Håndliste ved kældertrappe har mindre løshed. Note: Bør eftergås/fastgøres. 11. VVS-installationer 11.3 Afløbsinstallationer K1 Faldstamme/afløb i kælder i den nordlige ende mod øst har en del begyndende rust/rustanløb. Note: Det vurderes, at der er tale om overfladisk rust skal holdes under observation. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 9

10 11.5 Andet - rørinstallationer K0 Flere steder er der gamle fugtskjolder på isoleringen omkring rørinstallationerne bl.a. i kælder over oliefyret. Note: Det vurderes, at der er tale om gamle fugtskjolder/utætheder, idet der ikke er målt forhøjet fugtighed Andet VVS-tjek UN Der forefindes både nye og gamle VVS-installationer og der er konstateret gamle utætheder/fugtskjolder. Note: Det anbefales, at lade en autoriseret VVSinstallatør gennemgå husets VVS-installationer. 12. El-installationer 12.1 El-tjek UN Der forefindes flere uafsluttede el-udtag bl.a. over dør og loft i entre. Note: Det anbefales, at lade en autoriseret el-installatør gennemgå husets elinstallationer. Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: B Garage 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen (fiberarmerede bølgeplader) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Tagpladerne fremstår med overfladiske forvitringer og porøse kanter og der er en del mos- og algebegroninger på tagpladerne. Note: Det vurderes, at der kan komme pludselige utætheder og tagbelægningen har begrænset restlevetid. Mos- og algebegroninger bør fjernes. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Vindskeder og remender samt udhæng fremstår med nedslidte/afskallede overflader (manglende vedligeholdelse). Note: Der kan forekomme lidt mørt/overfladisk begyndende blødt træ (der bør foretages overfladebehandling). 1.6 Tagrender/tagnedløb K3 I det vestlige hjørne er tagrenden defekt og nedløb mangler tilslutning. Nedløb i det sydlige hjørne er defekt/mangelfuld. Note: Der er risiko for forkert afvanding opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner. 1.6 Tagrender/tagnedløb K1 Tagrender har stedvis lokalt manglende fald til nedløb og mangler generelt rengøring/oprensning. Note: Det vurderes, at der ikke er risiko for overløb der bør foretages opretning. 2. Ydervægge Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 10

11 2.1 Facader/gavle K3 Mod nordvest over garageport er der enkelte defekte/løstsiddende facadesten. Note: Der er risiko for svigtende bæreevne reparation er påkrævet. 2.1 Facader/gavle K1 Facademurværk har enkelte smårevner/-skader og facadefugerne er stedvis overfladisk porøse. 2.7 Andet indvendig side af ydervæggene K2 Puds på indvendig side af ydervæggene fremstår med flere afskalninger og småskader/revner. Nederst på ydervæggene er der stedvis opfugtning/fugtskjolder. Øverst ved garageport er der defekt murværk/beslag. Note: Det vurderes, at der er tale om mindre svindrevner/bevægelsesrevner der kan fortsat komme nye revner. Lettere opfugtning er helt normalt ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K1 Indgangsdøren (træværk) fremstår med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Note: Der kan forekomme lidt mørt træværk der bør foretages overfladebehandling. 3.2 Vinduer K2 Vindue i gavl mod sydøst er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Note: Reparation/udskiftning må påregnes. 3.3 Fuger K2 Fuger omkring vindue og dør er stedvis defekte/mangelfulde. Note: Der bør foretages reparation. 3.5 Andet garageporte K2 Beslag er generelt begyndende rustne/tæret og træværk har stedvis småskader/sprækker. Garageporten fremstår generelt med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Garageport har begyndende trænedbrydning, især forneden. Note: Reparation/udskiftning af defekt træværk og beslag er påkrævet. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Garagegulv (betonklaplag) har enkelte revner bl.a. ud for garageport og der er stedvis overfladiske afskalninger/småskader. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning i garagegulv. Note: Der bør foretages reparation af revner (revnerne skønnes uden konstruktiv betydning). Lettere opfugtning (grundfugt) er helt normalt ift. bygningens alder. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 11

12 Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: C Bygning 3 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K2 Tagbelægningen (tagpap) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Der er af en del steder mosbegroning på tagfladen især langs kanter. Note: Tagbelægningen har begrænset restlevetid. Mosbegroninger bør fjernes. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Inddækninger/tætninger omkring taghætter er begyndende nedslidte/udtjente (risiko for manglende tæthed). Note: Det anbefales, at lade en fagmand gennemgå inddækningerne/taggennemføringerne. 1.6 Tagrender/tagnedløb K3 Tagrender mangler generelt oprensning/rengøring (det vurderes, at der er risiko for overløb). Flere steder især ved samlinger er der risiko for utætheder. Mod sydøst er der stedvis defekt/revnet tagrende. Støbejernsnedløb (nederste del af nedløb) mod nordvest er rustent/tæret. Note: Stedvis reparation/udskiftning af tagrende og nedløb må påregnes. Der er risiko for forkert afvanding opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner (murværk og sokkel). 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis mindre revnedannelser i facademurværk og flere steder er der lettere porøs fuge/fugeudfald (småhuller og blødhed). Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes revnerne skønnes uden konstruktiv betydning. 2.7 Andet - betonfacadesøjler K2 Betonfacadesøjlerne og betonudhæng fremstår med flere småskader/revner og der er generelt revnedannelse i fuger mellem beton og murværk. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes og fuger skal reetableres. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K2 Indgangsdør fremstår med nedslidte/afskallede overflader (manglende vedligeholdelse). 3.2 Vinduer K2 Der er stedvis defekte/revnede glas. 3.2 Vinduer K1 Vinduerne fremstår generelt med nedslidte overflader (lettere rustanløb). Note: Der bør foretages overfladebehandling. 3.3 Fuger K2 Fuger omkring vinduer og døre er stedvis mangelfuld/fugeudfald. Note: Der bør foretages reparation. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 12

13 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K1 Der er stedvis smårevner i sokkel og enkelte steder er der lidt overfladisk defekt sokkelpuds. Der kan forekomme lettere opfugtning i sokkel (grundfugt). 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Gulv i bygningen (betonklaplag) fremstår generelt med overfladiske ujævnheder og flere steder er der revnedannelser. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning i gulv (grundfugt). Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning. Lettere opfugtning i gulv er helt normalt ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. 8. Indervægge/skillevægge 8.1 Indvendige vægge K2 På indvendig side af ydervæggene er der generelt en del revnedannelser (mindre forskydningsrevner/bevægelsesrevner). Der er stedvis lettere opfugtning for neden i facadeydervæggene især ved portåbninger og nederst i hjørner (grundfugt). Note: Lettere opfugtning i væggene (grundfugt) er helt normalt ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. Det vurderes, at der fortsat kan komme nye revner løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes (revnerne skønnes uden konstruktiv betydning). 12. El-installationer 12.1 El-tjek UN Der forefindes både nye og gamle el-installationer. Note: Det anbefales, at lade en autoriseret el-installatør gennemgå bygningens el-installationer. Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: D Bygning 4 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen (tagpap) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Det vurderes, at der er risiko for utætheder. Note: Tagpapbelægningen har begrænset restlevetid. 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Der er stedvis småbuler/lunker. Note: Der bør foretages opretning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagrenderne har stedvis smålunker/manglende fald til nedløb. Rendejern er overfladisk rustne/tæret. Støbejernsnedløb mod nordøst er overfladisk rustne/tæret. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Enkelte nedløb mod nordøst bør udskiftes. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 13

14 1.15 Andet tagkonstruktion (betondrager) UN Der er revnedannelser i den midterste betondrager i tagkonstruktionen. Note: Årsag og omfang skal undersøges nærmere (der kan være tale om manglende bæreevne/nedbrydning af armeringsjern). 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis revnedannelser i facademurværk og enkelte steder er der lidt defekt murværk (defekte sten og fuger). Der kan forekomme lettere opfugtning nederst i facademurværk mod sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. 2.1 Facader/gavle K2 På indvendig side af ydervæggene især for neden ned mod gulv er der flere steder lettere opfugtning/fugtoptrængning i facademurværk (grundfugt). Note: Der bør foretages afværgende foranstaltninger, så risiko for yderligere opfugtning undgås. 2.1 Facader/gavle K1 På indvendig side af facadeydervæggene (brystningsmure og gavle) er der en del revnedannelser (bevægelsesrevner). Note: Det vurderes, at der er tale om mindre bevægelsesrevner uden konstruktiv betydning der kan fortsat komme nye revner (løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes). 2.7 Andet betonfacade (betonsøjler og tagudhæng) K3 Flere steder er der hakker og skader i betonsøjler og ved tagudhæng (der er stedvis konstateret blottet armeringsjern). Note: Reparation er påkrævet der er risiko for tæringer/svigtende bæreevne pga. opfugtning/vandindtrængning. 3. Vinduer og døre 3.2 Vinduer K2 Flere glas i vinduerne er skadet/revnet bl.a. er der en defekt rude i vindue mod nordøst. Vinduerne fremstår generelt med nedslidte overflader pga. manglende vedligeholdelse. Note: Reparation/udskiftning af defekte vinduesglas og overfladebehandling af vinduerne må påregnes. 3.3 Fuger K2 Mørtelfuger omkring vinduer og døre er stedvis porøse/defekte (fugeudfald). Note: Der bør foretages reparation. 3.5 Andet - porte K2 Portene fremstår generelt med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Der kan stedvis komme lidt defekt/mørt træ og sprækker. Beslag har stedvis lidt rust og portene kan ikke lukke tæt til (vanskelige at lukke og ikke tætte). 4. Fundamenter/sokler Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 14

15 4.2 Sokkel K2 Der er stedvis revnedannelser i sokkel og sokkelpuds fremstår generelt med nedslidte overflader. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning der bør foretages reparation. Lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel er helt normal ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Der er stedvis revnedannelser i gulv (betonklaplag). Note: Revnerne skønnes stabile (ikke i bevægelse og uden konstruktiv betydning). Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes (der kan fortsat komme nye revner). 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 På indvendig side af tagkonstruktionen ca. midt i bygningen er der gamle fugtskjolder (der er ikke målt forhøjet fugtighed) skal holdes under observation. Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: E Bygning 5 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen (tagpap) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Det vurderes, at der er risiko for utætheder. Note: Tagpapbelægningen har begrænset restlevetid. 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Der er stedvis småbuler/lunker. Note: Der bør foretages opretning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagrenderne har stedvis smålunker/manglende fald til nedløb. Rendejern er overfladisk rustne/tæret. Støbejernsnedløb mod nordøst er overfladisk rustne/tæret. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Enkelte nedløb mod nordøst bør udskiftes Andet tagkonstruktion (betondrager) UN Der er revnedannelser i den midterste betondrager i tagkonstruktionen. Note: Årsag og omfang skal undersøges nærmere (der kan være tale om manglende bæreevne/nedbrydning af armeringsjern). 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis revnedannelser i facademurværk og enkelte steder er der lidt defekt murværk (defekte sten Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 15

16 og fuger). Der kan forekomme lettere opfugtning nederst i facademurværk mod sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. 2.1 Facader/gavle K2 På indvendig side af ydervæggene især for neden ned mod gulv er der flere steder lettere opfugtning/fugtoptrængning i facademurværk (grundfugt). Note: Der bør foretages afværgende foranstaltninger, så risiko for yderligere opfugtning undgås. 2.1 Facader/gavle K1 På indvendig side af facadeydervæggene (brystningsmure og gavle) er der en del revnedannelser (bevægelsesrevner). Note: Det vurderes, at der er tale om mindre bevægelsesrevner uden konstruktiv betydning der kan fortsat komme nye revner (løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes). 2.1 Facader/gavle K3 Enkelte steder er der gennemgående revner i facademurværk (ned i sokkel). Note: Det vurderes, at der er tale om mindre sætningsrevner reparation er påkrævet. 2.7 Andet betonfacade (betonsøjler og tagudhæng) K3 Flere steder er der hakker og skader i betonsøjler og ved tagudhæng (der er stedvis konstateret blottet armeringsjern). Note: Reparation er påkrævet der er risiko for tæringer/svigtende bæreevne pga. opfugtning/vandindtrængning. 3. Vinduer og yderdøre 3.2 Vinduer K2 Flere glas i vinduerne er skadet/revnet bl.a. er der en defekt rude i vindue mod nordøst. Vinduerne fremstår generelt med nedslidte overflader pga. manglende vedligeholdelse. Note: Reparation/udskiftning af defekte vinduesglas og overfladebehandling af vinduerne må påregnes. 3.3 Fuger K2 Mørtelfuger omkring vinduer og døre er stedvis porøse/defekte (fugeudfald). Note: Der bør foretages reparation. 3.5 Andet - porte K2 Portene fremstår generelt med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Flere steder er der trænedbrydning/defekt træ og beslag har stedvis lidt rust og portene kan ikke lukke tæt til pga. skævhed (vanskelige at lukke og ikke tætte). Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 16

17 4. Fundamenter/sokler 4.2 Sokkel K2 Der er stedvis revnedannelser i sokkel og sokkelpuds fremstår generelt med nedslidte overflader. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning der bør foretages reparation. Lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel er helt normal ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Der er stedvis revnedannelser i gulv (betonklaplag). Note: Revnerne skønnes stabile (ikke i bevægelse og uden konstruktiv betydning). Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes (der kan fortsat komme nye revner). 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 På indvendig side af tagkonstruktionen ca. midt i bygningen er der gamle fugtskjolder (der er ikke målt forhøjet fugtighed) skal holdes under observation. 12. El-installationer 12.1 El-tjek UN Der forefindes både nye og gamle el-installationer. Enkelte steder er der konstateret nedslidte installationer. Note: Det anbefales at lade en autoriseret el-installatør gennemgå bygningens el-installationer. Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: F Bygning 6 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen (tagpap) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Det vurderes, at der er risiko for utætheder. Note: Tagpapbelægningen har begrænset restlevetid. 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Der er stedvis småbuler/lunker. Note: Der bør foretages opretning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagrenderne har stedvis smålunker/manglende fald til nedløb. Rendejern er overfladisk rustne/tæret. Støbejernsnedløb mod nordøst er overfladisk rustne/tæret. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Enkelte nedløb mod nordøst bør udskiftes. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 17

18 1.15 Andet tagkonstruktion (betondrager) UN Der er revnedannelser i den midterste betonsøjle og betondrager i tagkonstruktionen. Note: Årsag og omfang skal undersøges nærmere (der kan være tale om manglende bæreevne/nedbrydning af armeringsjern). 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis revnedannelser i facademurværk og enkelte steder er der lidt defekt murværk (defekte sten og fuger). Der kan forekomme lettere opfugtning nederst i facademurværk mod sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. 2.1 Facader/gavle K2 På indvendig side af ydervæggene især for neden ned mod gulv er der flere steder lettere opfugtning/fugtoptrængning i facademurværk (grundfugt). Note: Der bør foretages afværgende foranstaltninger, så risiko for yderligere opfugtning undgås. 2.1 Facader/gavle K1 På indvendig side af facadeydervæggene (brystningsmure og gavle) er der en del revnedannelser (bevægelsesrevner). Note: Det vurderes, at der er tale om mindre bevægelsesrevner uden konstruktiv betydning der kan fortsat komme nye revner (løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes). 2.1 Facader/gavle K3 Enkelte steder er der gennemgående revner i facademurværk (ned i sokkel). Note: Det vurderes, at der er tale om mindre sætningsrevner reparation er påkrævet. 2.7 Andet betonfacade (betonsøjler og tagudhæng) K3 Flere steder er der hakker og skader i betonsøjler og ved tagudhæng (der er stedvis konstateret blottet armeringsjern). Note: Reparation er påkrævet der er risiko for tæringer/svigtende bæreevne pga. opfugtning/vandindtrængning. 3. Vinduer og yderdøre 3.2 Vinduer K2 Flere glas i vinduerne er skadet/revnet bl.a. er der en defekt rude i vindue mod nordøst. Vinduerne fremstår generelt med nedslidte overflader pga. manglende vedligeholdelse. Note: Reparation/udskiftning af defekte vinduesglas og overfladebehandling af vinduerne må påregnes. 3.3 Fuger K2 Mørtelfuger omkring vinduer og døre er stedvis porøse/defekte (fugeudfald). Note: Der bør foretages reparation. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 18

19 3.5 Andet - porte K2 Portene fremstår generelt med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Der kan stedvis komme lidt defekt/mørt træ og sprækker. Beslag har stedvis lidt rust og portene kan ikke lukke tæt til (vanskelige at lukke og ikke tætte). Flere steder er der trænedbrydning/defekt træ 4. Fundamenter/sokler 4.2 Sokkel K2 Der er stedvis revnedannelser i sokkel og sokkelpuds fremstår generelt med nedslidte overflader. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning der bør foretages reparation. Lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel er helt normal ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Der er stedvis revnedannelser i gulv (betonklaplag). Note: Revnerne skønnes stabile (ikke i bevægelse og uden konstruktiv betydning). Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes (der kan fortsat komme nye revner). 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 På indvendig side af tagkonstruktionen ca. midt i bygningen er der gamle fugtskjolder (der er ikke målt forhøjet fugtighed) skal holdes under observation. 12. El-installationer 12.1 El-tjek UN Der forefindes både nye og gamle el-installationer. Enkelte steder er der konstateret nedslidte installationer. Note: Det anbefales at lade en autoriseret el-installatør gennemgå bygningens el-installationer. Beskikket bygningssagkyndig: Navn: Henrik Møgelgaard HE nr.: 1297 Firma: Boligeftersyn Vej: Guldbergsgade 1 Postnr.: 2200 By: København N Telefon: Mobil: Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 19

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Line & Reidar Hammer dresse Pilegårds Vænge 91 Postnr. 2635 Dato 09-12-2009 By Ishøj Udløbsdato 09-06-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 183-14420 Matrikel/Ejerlav: 17CH Ishøj By, Ishøj

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Høstbuen 17 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Laust Hällberg Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1 Tagbelægning/rygning

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Karsten Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Solvænget 23 2960 Hørsholm Dato: 5-3-2016 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 223-46495 Matr. nr./ejerlav 12nm EBS sagsnr. 65923 Rådgiver: Karsten Larsen

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej 16 6470 Sydals

BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej 16 6470 Sydals BYGGETEKNISK RAPPORT for ejendommen Mjangvej 16 6470 Sydals Kommune: 540 Sønderborg Ejendomsnummer: 17700 Matrikel: 86 Ejerlav: Hørup Ejerlav, Hørup Rekvirent Sønderborg Kommune, Bygninger Og Energi Rådhustorvet

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mette & Jesper Friis-Hansen. By Hvidovre. Udløbsdato 26-12-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mette & Jesper Friis-Hansen. By Hvidovre. Udløbsdato 26-12-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Mette & Jesper Friis-Hansen dresse Skelbrovej 8 Postnr. 2650 Dato 26-06-2010 By Hvidovre Udløbsdato 26-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-67719 Matrikel/Ejerlav: 6GG Hvidovre By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Bilskov Jespersen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kirkegade 3 8881 Thorsø Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14607 Matr. nr./ejerlav 8g, Thorsø By, Thorsø EBAS sagsnr.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Bolbrovej 63, 4700 Næstved 19. maj 2015 H-15-02034-0161 370-011833 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Svend Skude FT 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Rørsangervej 10 4683 Rønnede Dato: 2-10-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-11302 Matr. nr./ejerlav 16 dæ, Kongsted By, Kongsted EBS sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Østerkildevej 14, 2820 Gentofte 16. september 2015 H-15-02543-0350 157-231588 Laust Hällberg Som sælger

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Carl Hansson 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Bavnevolden 15 2760 Måløv Dato: 16-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-72658 Matr. nr./ejerlav 6m EBAS sagsnr. 55588 Rådgiver: Carl Hansson

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato 16-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0303. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato 16-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0303. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Claus Schrøder dresse Bartholinstræde 5 Postnr. 2630 Dato 16-11-2010 By Taastrup Udløbsdato 16-05-2011 H-10-0-0303 Kommunenr./Ejendomsnr. 169-123748 Matrikel/Ejerlav: 3 G Vridsløsemagle

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: BILDGRD HOLDING ps dresse Berberisvej 10 Postnr. 9492 Dato 23-09-2010 By Blokhus Udløbsdato 23-03-2011 H-10-0-0059 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-86074 Matrikel/Ejerlav: 40BT Hune By,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Børge Nielsen-Boe 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Pilevej 3 8450 Hammel Dato: 5-4-2016 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6529 Matr. nr./ejerlav 2hi Hammel By, Hammel EBAS sagsnr. 67572 Rådgiver:

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 7197 Oversigt over klagepunkter: 1. Terrænfald på nordsiden 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 3. Revner i sokkelpuds mod syd og ringe vedhæftning 4. Revner i lyskasse mod nord 5. Beskadigede sten og fuger

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herning. Udløbsdato 06-07-2012. Lb. nr. H-12-02260-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herning. Udløbsdato 06-07-2012. Lb. nr. H-12-02260-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Larsen Adresse Kirkesvinget 22 Postnr. 7400 Dato 06-01-2012 By Herning Udløbsdato 06-07-2012 H-12-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-178268 Matrikel/Ejerlav: 1IX Fjederholt By,

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Lei Stokholm dresse Lokesager 15 Postnr. 6500 Dato 23-01-2011 y Vojens Udløbsdato 23-07-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-17125 Matrikel/Ejerlav: 1653 Vojens Ejerlav,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Børge Kisbye Adresse Lille Sandbjerg 9 Postnr. 3210 Dato 12-06-2011 By Vejby Udløbsdato 12-12-2011 H-11-0-0046 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-6345 Matrikel/Ejerlav: 2EZ Hesselbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Eva E. Bryld & Andreas Hansen Bryld. By Haderslev. Udløbsdato 18-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Eva E. Bryld & Andreas Hansen Bryld. By Haderslev. Udløbsdato 18-05-2011 for ejendommen Sælger: Eva E. ryld & ndreas Hansen ryld dresse Diernæsvej 4 Postnr. 6100 Dato 18-11-2010 y Haderslev Udløbsdato 18-05-2011 H-10-0-0172 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-3936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Rosenvej 12, 2950 Vedbæk 9. november 2014 H-14-01393-0167 230-5472 Rune Andersen Som sælger eller

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 09-02-2012. Lb. nr. H-11-01578-0172. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 09-02-2012. Lb. nr. H-11-01578-0172. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Erling Mogensen dresse Øster Korupvej 5 Postnr. 9560 Dato 09-08-2011 By Hadsund Udløbsdato 09-02-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-3272 Matrikel/Ejerlav: 2U Ø. Korup Gde., Solbjerg

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere