Byggeteknisk tilstandsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeteknisk tilstandsrapport"

Transkript

1 For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, 2, 3, 4, 5 og 6 iht. BBR-meddelelsen

2 Indledning og vigtige oplysninger: Rapporten er udført af en beskikket bygningssagkyndig. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader. Den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen tager udgangspunkt i ejendomme af tilsvarende alder og type og altså ikke en ny ejendom. Rapporten beskriver de skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har fundet ved huseftersynet. Hver skade i rapporten har en karakter, der viser, hvor alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Du skal være opmærksom på, at der kan være skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er nævnt i rapporten. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan opdage, og som derfor ikke fremgår af rapporten. Det understreges, at der i forbindelse med gennemgangen ikke er foretaget destruktive indgreb. Tagbelægningen er kun besigtiget fra terræn/gadeplan. Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks. være svampeskader, konstruktionsfejl, eller sætningsskader. Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade. To vigtige ting, du skal vide om rapporten: En tilstandsrapport er en skadesrapport Den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af ejendommen. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdækker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Du får ikke oplysninger om ejendommens generelle vedligeholdelsesstand eller om f.eks. forventes restlevetid for bygningsdele. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Der kan være skader, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres noget. Alvorlige skader for en høj karakter (K2 eller K3), uanset om de er billige eller dyre at udbedre. Karaktersystemet Den bygningssagkyndige giver hver skade og de forhold der kan medføre skader en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: Kosmetiske skader (K0) Mindre alvorlige skader (K1) Alvorlige skader (K2) Kritiske skader (K3) Bør undersøges nærmere (UN) Den bygningssagkyndige kan også bruge karakteren UN. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end gennemgangen af den bygningssagkyndige har mulighed for. Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med: El- og vvs-installationers funktion Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget Bygningens placering på grunden Bygningens planløsning Bygningens indretning Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 2 Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg Markiser og baldakiner

3 Byggeteknisk tilstandsrapport for ejendommen Vej: Åbrovej 6 Postnr.: 6100 By: Haderslev Sælger: Navn: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Vej: Arsenalvej 55 Postnr.: 9800 By: Hjørring Telefon: Mobil: Følgende materiale forelå: BBR-meddelelse af: Energimærke: ( ) Andre bygningsoplysninger: Tegninger (1969) Bygningsbeskrivelser: Bygnr. Bygn. Anvendelse Opført år Etager ud over kælder og tagetage Bebygget areal m² Udnyttet tagetage m² Brutto etageareal m² Total Kælder Bolig Erhverv 1 A Række-, kæde- eller dobbelthus (beboelse) B Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (garage) 3 C Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 3) 4 D Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 4) 5 E Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 5) 6 F Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 6) Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men er indhentet fra foreliggende materiale, herunder BBR-medelelse eller lign. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar. Bemærkninger: Ja Nej Bygning 1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? X 2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har AD kunnet besigtiges? X Bygning A (beboelse): Loftrum i bygning længst mod nord er kun besigtiget (indkig) fra loftlem pga. manglende gangbro. Bygning D (bygning 4): Nederste del af sokkel og facade er stedvis ikke besigtiget pga. bevoksninger. 3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? X ABCDEF Vinduerne er besigtiget for synlige skader. Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt af lys og/eller temperaturforholdene og rudens renhed på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, der ikke er muligt at registrere. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 3

4 4. Er der sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? X 5. Er der afvigelser i forhold til BBR-meddelelse? X Generelle kommentarer til bygningens tilstand: Ejendom (bygning 1, 2, 3, 4, 5 og 6) er generelt i rimelig god stand der må forventes en del reparation og vedligeholdelse. Registrering af bygningens tilstand: Bygn.: Emne: Karakter: Registrering og note: A Beboelse 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagbelægningen (fiberarmeret skifer) er den oprindelige fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent. Tagpladerne fremstår med overfladiske forvitringer og porøse kanter. Det bemærkes, at der tidligere er foretaget udskiftning/reparation af enkelte tagplader. Note: Tagbelægningen har begrænset restlevetid. 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Der er generelt mos- og algebegroninger på tagpladerne, og der er øget risiko for defekte/revnede tagplader pga. tagbelægningens alder. Note: Det vurderes, at der er risiko for pludselige utætheder. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Inddækninger på rygning er stedvis bulede og har manglende tæthed ned til tagfladen. Inddækning på rygning på den laveste bygning ind mod den højeste bygning er defekt/løstsiddende. Note: Der er risiko for utætheder det anbefales, at lade en fagmand gennemgå inddækningerne og det må forventes, at der skal foretages reparation/udskiftning. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Der mangler inddækning/afslutning langs tagkanter ved vindskeder (forkert afvanding) underliggende træværk er fugtpåvirket pga. ikke korrekt afvanding/manglende inddækning. Note: Der bør foretages reparation, så risiko for yderligere opfugtning/nedbrydning undgås. 1.4 Hætter/aftræk K2 Taghætter og udluftningsrør i tagfladen er af ældre dato fremstår med overfladisk rust og småskader. Note: Det anbefales at lade en fagmand gennemgå taghætterne. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Vindskeder og bjælkeender, samt udhæng fremstår generelt med nedslidte/afskallede overflader. Note: Der kan forekomme lidt mørt træværk/overfladisk begyndende blødt træ der bør Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 4

5 foretages overfladebehandling. 1.6 Tagrender/tagnedløb K1 Tagrender har lokalt lunker/småbuler (manglende fald til nedløb) der kan henstå vand i tagrenderne. Note: Det vurderes, at der ikke er risiko for overløb der bør foretages opretning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K3 Tagrende mod vest har enkelte steder småskader og i det nordvestlige hushjørne er der manglende fald til nedløb. Note: Det vurderes, at der er risiko for overløb opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner (opretning af skader og utilstrækkeligt fald mod nedløb er påkrævet). 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagrenderne og nedløb, samt rendejern/fastgørelser er generelt af ældre dato. Note: Tagrenderne har begrænset restlevetid. 1.8 Spær og lægter K0 Der er flere steder gamle fugtskjolder på spær og lægter, og der kan forekomme spor efter insektangreb (borebiller/violbukke). Note: Det vurderes, at der er tale om gamle fugtskjolder, idet der ikke er konstateret opfugtning/målt forhøjet fugtighed og insektangrebene skønnes ikke aktive og uden konstruktiv betydning Ventilation K3 Ventilation/udluftning i loftrum opfylder ikke nugældende krav/forskrifter til ventilering/udluftning af loftrum (det bemærkes, at der er efterisolering og bl.a. er isoleringen ført ud langs kanter ved tag). Note: Der kunne ved besigtigelsen ikke konstateres tegn på fugtophobning pga. manglende ventilation/udluftning det anbefales, at der etableres supplerende ventilation/udluftning iht. nugældende krav og forskrifter Gangbro K1 Der mangler gangbro i tagrum i bygning mod nord. Note: Manglende gangbro vanskeliggør inspektion af loftrum Andet - loftlem K3 Loftlemmene er uisolerede og ikke tætsluttende. Note: Der er risiko for fugtophobning i loftrum Bemærkninger til skorsten K2 Partiel lidt porøs fuge/fugeudfald og flere sten har overfladiske skår og hakker (porøse overflader). Note: Der bør foretages reparation, så risiko for yderligere skader undgås Bemærkninger til skorsten K1 På indvendig side af skorsten i loftrum er der sodudtræk/løbesod. Note: Det vurderes, at der er tale om ikke aktiv løbesod. 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K3 Muroverligger/ståltegl over kældervinduerne mod syd Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 5

6 er begyndende nedbrudt (defekt murværk og tæringer). Note: Der er risiko for destruktive skader/svigtende bæreevne. 2.1 Facader/gavle K2 Enkelte steder bl.a. over det ene kældervindue mod syd er der defekte facadesten og et par steder er der småskader/skår (huller). Fuger er stedvis overfladisk porøse og enkelte steder er der lettere løshed (lidt fugeudfald). Der kan forekomme enkelte smårevner (mindre bevægelsesrevner/forskydningsrevner uden konstruktiv betydning). 2.1 Facader/gavle K2 Facademurværk mod syd ved forskydning mellem de to bygninger har en lidt større revne i fuge. Note: Reparation er påkrævet, så risiko for yderligere revnedannelse/vandindtrængning undgås. 2.1 Facader/gavle K3 Facadesten i siderne ved vinduerne især mod syd over sålbænkene har revnede fuger. Note: Der er risiko for vandindtrængning/opfugtning (destruktive skader). 2.1 Facader/gavle K2 Murværk omkring den udvendige kælderdør mod øst har porøs fuge/fugeudfald. Note: Reparation er påkrævet. 2.1 Facader/gavle K3 Til venstre for hovedindgangsdøren/under det ene vindue mod nord er der en gennemgående revne i murværk (trapperevne). Note: Det vurderes, at der kan være tale om en mindre sætningsrevne reparation er påkrævet. 2.1 Facader/gavle K2 Flere steder mangler der fuge/tætning omkring remender ved samling mod murværk. Note: Reparation er påkrævet det vurderes, at der ikke er risiko for opfugtning/vandindtrængning pga. tagudhæng. 2.4 Altaner K3 Terrasse mod vest (trappe og betonkanter) har flere revner og skader. Der mangler generelt rækværk/håndliste. Note: Der er risiko for faldulykker/personskade. 2.4 Altaner K3 Der er trænedbrydning nederst i stolpe ud for terrasse i det nordvestlige og nordøstlige hushjørne, og beslag har begyndende rust/tæringer. Note: Der er risiko for destruktive skader/svigtende bæreevne. 2.7 Andet - bevoksninger K3 I det sydøstlige hushjørne og mod sydvest er der bevoksninger op ad facaden. Note: Der er risiko for opfugtning/destruktive skader bevoksningerne bør fjernes. Bevoksningerne har medført begyndende nedbrydning/skader på murværk Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 6

7 2.7 Andet stolper ved halvtag mod øst K2 og tag. De bærende stolper ved halvtag mod øst fremstår med afskalninger og en del svindrevner (mindre sprækker). Note: Der er øget risiko for opfugtning/vandindtrængning (destruktive skader/svigtende bæreevne) der skal foretages reparation. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K2 Dør til badeværelse har fugtskade (defekt finer og afskalninger forneden). 3.2 Vinduer K2 Alle vinduer (træværk) er begyndende nedslidte (fremstår afskallede og med fugtpåvirkede overflader) kit er stedvis defekt/mangler. Træværk har generelt overfladisk begyndende blødhed. Note: Reparation/overfladebehandling er påkrævet. (Dette er gældende for lejligheden/huset mod syd) 3.2 Vinduer K2 Der er en revnet rude i det ene vindue mod syd. 3.2 Vinduer K2 Det ene kældervindue ud for hovedindgangstrappen ved bygning mod syd (kældervindue mod øst) har trænedbrydning/defekt træ for neden i det ene hjørne. 3.3 Fuger K3 Fuger især omkring vinduerne mod vest (bygningen/huset mod syd) er nedslidt/udtjent (løshed og manglende fuge). Note: Der er risiko for opfugtning/vandindtrængning (destruktive skader). 3.3 Fuger K3 Fuge under dør til badeværelse mod nord er revnet (vådzoneområde). Note: Der er risiko for opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner. 3.4 Sålbænke K3 Fuge/udstøbning ved zinksålbænkene ved vinduerne i den nordlige del af bygningen har revnedannelser for enderne/defekt fuge. Note: Der er risiko for opfugtning/vandnedtrængning. 3.5 Andet - tagvindue K2 Tagvindue mod vest er det oprindelige støbejernsvindue fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent (rust og tæringer). Note: Reparation/udskiftning må påregnes. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K3 Sokkel ud for havedør mod vest har vandretliggende revner (revne i sokkel og ved overgang til terrasse). Note: Der er risiko for vandnedtrængning/opfugtning af sokkel og fundament. 4.2 Sokkel K2 Der er flere steder smårevner i sokkelpuds (mindre Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 7

8 forskydningsrevner/sætningsrevner). Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning der bør foretages reparation, så risiko for yderligere revnedannelse/vandindtrængning undgås. 4.3 Udvendige trapper K1 Begge kældertrapper (trin og vanger) har enkelte småskår/skader og væg nederst ved bundrepos har enkelte overfladiske fugtskjolder (lettere fugtoptrængning). 4.3 Udvendige trapper K2 Brystningsmurværk ved kældertrappe har flere revner og stedvis lidt løstsiddende mørtelfuge. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K1 Kældergulv (betonklaplag) fremstår med overfladiske ujævnheder/småskader og revner. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning i kældergulv (grundfugt). Note: Lettere opfugtning (grundfugt) i kældergulv er helt normalt ift. husets opførelsestidspunkt/konstruktion. 5.2 Vægge K1 Kældervæggene fremstår stedvis med lidt porøse overflader/afskalninger og især forneden ned mod kældergulv bl.a. bag oliefyret mod vest er der en del opfugtning/fugtudtræk (grundfugt). Der kan forekomme enkelte smårevner (mindre bevægelsesrevner/forskydningsrevner). Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning. Lettere opfugtning i kældervæggene (grundfugt) er helt normalt ift. husets opførelsestidspunkt/konstruktion. 5.2 Vægge K2 Omkring faldstamme/afløb i den nordlige kælder mod øst er der en gammel fugtskade. Note: Det vurderes, at der er tale om en gammel fugtskade, idet der ikke er målt forhøjet fugtighed. 5.2 Vægge K3 Under det ene kældervindue mod øst i kælder mod nord er der kraftig opfugtning og overfladisk porøs/defekt puds. Note: Der skal foretages afværgende foranstaltninger reparation er påkrævet f.eks. etablering af fugtsikring /- spærre bør overvejes. 5.5 Etageadskillelse K2 Enkelte steder er der småhuller/skader i loft i kælder og der mangler et par steder reparation omkring rørgennemføringer. Note: Forholdet er uden konstruktiv betydning. 5.7 Andet gulvafløb i kælder K2 Gulvafløb i kælder er de oprindelige støbejernsgulvafløb fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent (rust og tæringer). Note: Reparation/udskiftning må påregnes. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 8

9 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6.2 Vægkonstruktioner/-belægning K2 Enkelte vægfliser i badeværelse har mindre svigtende vedhæftning til underlaget (hulhed). Flere vægfliser bl.a. ved og omkring håndvask har gamle skruehuller og overfladiske skår og hakker (ikke vådzoneområde). Omkring badekar er der en enkelt flise med overfladiske revner og skår. 6.2 Vægkonstruktion/-belægning K2 Flere vægfliser i badeværelse mod nord har gamle skruehuller og småskår. Enkelte vægfliser bl.a. over håndvask og i vindueslysning er revnet. 6.2 Vægkonstruktion/-belægning K3 Flere vægfliser nederst i hjørne omkring rør i bruseniche i badeværelse mod nord har revner. Note: Der er risiko for opfugtning/vandindtrængning i bagvedliggende konstruktioner. 6.4 Gulvafløb K2 Gulvafløb i badeværelse mod nord er det oprindelige støbejernsgulvafløb fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent (rust og tæringer). Note: Reparation/udskiftning må påregnes. 7. Gulvkonstruktion og gulve 7.2 Belægninger K1 Trægulvene knirker og giver sig lidt partielt ved almindelig personbelastning. Flere steder er der ikke helt tætte samlinger mellem parketstavene. Der kan forekomme mindre skævheder (gulvene er ikke helt i vage). Der er stedvis konstateret lettere nedbøjning (afstand mellem gulv og fodlister). Note: Forholdet skønnes uden konstruktiv betydning. 8. Indervægge/skillevægge 8.2 Vægbeklædninger K2 Flere steder bl.a. i køkken har vægpuds stedvis svigtende vedhæftning til underlaget (hulhed). Enkelte vægfliser i køkken har svigtende vedhæftning til underlaget (hulhed). En enkelt vægflise i vinduesniche i køkken er defekt/mangler. 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 Loft i det ene værelse (værelse mod sydvest) har lettere nedbøjning det vurderes, at der er tale om mindre udførelsesfejl. Note: Forholdet skønnes uden konstruktiv betydning. 10. Indvendige trapper 10.2 Konstruktion K1 Håndliste ved kældertrappe har mindre løshed. Note: Bør eftergås/fastgøres. 11. VVS-installationer 11.3 Afløbsinstallationer K1 Faldstamme/afløb i kælder i den nordlige ende mod øst har en del begyndende rust/rustanløb. Note: Det vurderes, at der er tale om overfladisk rust skal holdes under observation. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 9

10 11.5 Andet - rørinstallationer K0 Flere steder er der gamle fugtskjolder på isoleringen omkring rørinstallationerne bl.a. i kælder over oliefyret. Note: Det vurderes, at der er tale om gamle fugtskjolder/utætheder, idet der ikke er målt forhøjet fugtighed Andet VVS-tjek UN Der forefindes både nye og gamle VVS-installationer og der er konstateret gamle utætheder/fugtskjolder. Note: Det anbefales, at lade en autoriseret VVSinstallatør gennemgå husets VVS-installationer. 12. El-installationer 12.1 El-tjek UN Der forefindes flere uafsluttede el-udtag bl.a. over dør og loft i entre. Note: Det anbefales, at lade en autoriseret el-installatør gennemgå husets elinstallationer. Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: B Garage 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen (fiberarmerede bølgeplader) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Tagpladerne fremstår med overfladiske forvitringer og porøse kanter og der er en del mos- og algebegroninger på tagpladerne. Note: Det vurderes, at der kan komme pludselige utætheder og tagbelægningen har begrænset restlevetid. Mos- og algebegroninger bør fjernes. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Vindskeder og remender samt udhæng fremstår med nedslidte/afskallede overflader (manglende vedligeholdelse). Note: Der kan forekomme lidt mørt/overfladisk begyndende blødt træ (der bør foretages overfladebehandling). 1.6 Tagrender/tagnedløb K3 I det vestlige hjørne er tagrenden defekt og nedløb mangler tilslutning. Nedløb i det sydlige hjørne er defekt/mangelfuld. Note: Der er risiko for forkert afvanding opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner. 1.6 Tagrender/tagnedløb K1 Tagrender har stedvis lokalt manglende fald til nedløb og mangler generelt rengøring/oprensning. Note: Det vurderes, at der ikke er risiko for overløb der bør foretages opretning. 2. Ydervægge Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 10

11 2.1 Facader/gavle K3 Mod nordvest over garageport er der enkelte defekte/løstsiddende facadesten. Note: Der er risiko for svigtende bæreevne reparation er påkrævet. 2.1 Facader/gavle K1 Facademurværk har enkelte smårevner/-skader og facadefugerne er stedvis overfladisk porøse. 2.7 Andet indvendig side af ydervæggene K2 Puds på indvendig side af ydervæggene fremstår med flere afskalninger og småskader/revner. Nederst på ydervæggene er der stedvis opfugtning/fugtskjolder. Øverst ved garageport er der defekt murværk/beslag. Note: Det vurderes, at der er tale om mindre svindrevner/bevægelsesrevner der kan fortsat komme nye revner. Lettere opfugtning er helt normalt ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K1 Indgangsdøren (træværk) fremstår med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Note: Der kan forekomme lidt mørt træværk der bør foretages overfladebehandling. 3.2 Vinduer K2 Vindue i gavl mod sydøst er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Note: Reparation/udskiftning må påregnes. 3.3 Fuger K2 Fuger omkring vindue og dør er stedvis defekte/mangelfulde. Note: Der bør foretages reparation. 3.5 Andet garageporte K2 Beslag er generelt begyndende rustne/tæret og træværk har stedvis småskader/sprækker. Garageporten fremstår generelt med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Garageport har begyndende trænedbrydning, især forneden. Note: Reparation/udskiftning af defekt træværk og beslag er påkrævet. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Garagegulv (betonklaplag) har enkelte revner bl.a. ud for garageport og der er stedvis overfladiske afskalninger/småskader. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning i garagegulv. Note: Der bør foretages reparation af revner (revnerne skønnes uden konstruktiv betydning). Lettere opfugtning (grundfugt) er helt normalt ift. bygningens alder. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 11

12 Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: C Bygning 3 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K2 Tagbelægningen (tagpap) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Der er af en del steder mosbegroning på tagfladen især langs kanter. Note: Tagbelægningen har begrænset restlevetid. Mosbegroninger bør fjernes. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Inddækninger/tætninger omkring taghætter er begyndende nedslidte/udtjente (risiko for manglende tæthed). Note: Det anbefales, at lade en fagmand gennemgå inddækningerne/taggennemføringerne. 1.6 Tagrender/tagnedløb K3 Tagrender mangler generelt oprensning/rengøring (det vurderes, at der er risiko for overløb). Flere steder især ved samlinger er der risiko for utætheder. Mod sydøst er der stedvis defekt/revnet tagrende. Støbejernsnedløb (nederste del af nedløb) mod nordvest er rustent/tæret. Note: Stedvis reparation/udskiftning af tagrende og nedløb må påregnes. Der er risiko for forkert afvanding opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner (murværk og sokkel). 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis mindre revnedannelser i facademurværk og flere steder er der lettere porøs fuge/fugeudfald (småhuller og blødhed). Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes revnerne skønnes uden konstruktiv betydning. 2.7 Andet - betonfacadesøjler K2 Betonfacadesøjlerne og betonudhæng fremstår med flere småskader/revner og der er generelt revnedannelse i fuger mellem beton og murværk. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes og fuger skal reetableres. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K2 Indgangsdør fremstår med nedslidte/afskallede overflader (manglende vedligeholdelse). 3.2 Vinduer K2 Der er stedvis defekte/revnede glas. 3.2 Vinduer K1 Vinduerne fremstår generelt med nedslidte overflader (lettere rustanløb). Note: Der bør foretages overfladebehandling. 3.3 Fuger K2 Fuger omkring vinduer og døre er stedvis mangelfuld/fugeudfald. Note: Der bør foretages reparation. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 12

13 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K1 Der er stedvis smårevner i sokkel og enkelte steder er der lidt overfladisk defekt sokkelpuds. Der kan forekomme lettere opfugtning i sokkel (grundfugt). 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Gulv i bygningen (betonklaplag) fremstår generelt med overfladiske ujævnheder og flere steder er der revnedannelser. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning i gulv (grundfugt). Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning. Lettere opfugtning i gulv er helt normalt ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. 8. Indervægge/skillevægge 8.1 Indvendige vægge K2 På indvendig side af ydervæggene er der generelt en del revnedannelser (mindre forskydningsrevner/bevægelsesrevner). Der er stedvis lettere opfugtning for neden i facadeydervæggene især ved portåbninger og nederst i hjørner (grundfugt). Note: Lettere opfugtning i væggene (grundfugt) er helt normalt ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. Det vurderes, at der fortsat kan komme nye revner løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes (revnerne skønnes uden konstruktiv betydning). 12. El-installationer 12.1 El-tjek UN Der forefindes både nye og gamle el-installationer. Note: Det anbefales, at lade en autoriseret el-installatør gennemgå bygningens el-installationer. Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: D Bygning 4 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen (tagpap) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Det vurderes, at der er risiko for utætheder. Note: Tagpapbelægningen har begrænset restlevetid. 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Der er stedvis småbuler/lunker. Note: Der bør foretages opretning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagrenderne har stedvis smålunker/manglende fald til nedløb. Rendejern er overfladisk rustne/tæret. Støbejernsnedløb mod nordøst er overfladisk rustne/tæret. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Enkelte nedløb mod nordøst bør udskiftes. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 13

14 1.15 Andet tagkonstruktion (betondrager) UN Der er revnedannelser i den midterste betondrager i tagkonstruktionen. Note: Årsag og omfang skal undersøges nærmere (der kan være tale om manglende bæreevne/nedbrydning af armeringsjern). 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis revnedannelser i facademurværk og enkelte steder er der lidt defekt murværk (defekte sten og fuger). Der kan forekomme lettere opfugtning nederst i facademurværk mod sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. 2.1 Facader/gavle K2 På indvendig side af ydervæggene især for neden ned mod gulv er der flere steder lettere opfugtning/fugtoptrængning i facademurværk (grundfugt). Note: Der bør foretages afværgende foranstaltninger, så risiko for yderligere opfugtning undgås. 2.1 Facader/gavle K1 På indvendig side af facadeydervæggene (brystningsmure og gavle) er der en del revnedannelser (bevægelsesrevner). Note: Det vurderes, at der er tale om mindre bevægelsesrevner uden konstruktiv betydning der kan fortsat komme nye revner (løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes). 2.7 Andet betonfacade (betonsøjler og tagudhæng) K3 Flere steder er der hakker og skader i betonsøjler og ved tagudhæng (der er stedvis konstateret blottet armeringsjern). Note: Reparation er påkrævet der er risiko for tæringer/svigtende bæreevne pga. opfugtning/vandindtrængning. 3. Vinduer og døre 3.2 Vinduer K2 Flere glas i vinduerne er skadet/revnet bl.a. er der en defekt rude i vindue mod nordøst. Vinduerne fremstår generelt med nedslidte overflader pga. manglende vedligeholdelse. Note: Reparation/udskiftning af defekte vinduesglas og overfladebehandling af vinduerne må påregnes. 3.3 Fuger K2 Mørtelfuger omkring vinduer og døre er stedvis porøse/defekte (fugeudfald). Note: Der bør foretages reparation. 3.5 Andet - porte K2 Portene fremstår generelt med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Der kan stedvis komme lidt defekt/mørt træ og sprækker. Beslag har stedvis lidt rust og portene kan ikke lukke tæt til (vanskelige at lukke og ikke tætte). 4. Fundamenter/sokler Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 14

15 4.2 Sokkel K2 Der er stedvis revnedannelser i sokkel og sokkelpuds fremstår generelt med nedslidte overflader. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning der bør foretages reparation. Lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel er helt normal ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Der er stedvis revnedannelser i gulv (betonklaplag). Note: Revnerne skønnes stabile (ikke i bevægelse og uden konstruktiv betydning). Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes (der kan fortsat komme nye revner). 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 På indvendig side af tagkonstruktionen ca. midt i bygningen er der gamle fugtskjolder (der er ikke målt forhøjet fugtighed) skal holdes under observation. Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: E Bygning 5 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen (tagpap) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Det vurderes, at der er risiko for utætheder. Note: Tagpapbelægningen har begrænset restlevetid. 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Der er stedvis småbuler/lunker. Note: Der bør foretages opretning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagrenderne har stedvis smålunker/manglende fald til nedløb. Rendejern er overfladisk rustne/tæret. Støbejernsnedløb mod nordøst er overfladisk rustne/tæret. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Enkelte nedløb mod nordøst bør udskiftes Andet tagkonstruktion (betondrager) UN Der er revnedannelser i den midterste betondrager i tagkonstruktionen. Note: Årsag og omfang skal undersøges nærmere (der kan være tale om manglende bæreevne/nedbrydning af armeringsjern). 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis revnedannelser i facademurværk og enkelte steder er der lidt defekt murværk (defekte sten Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 15

16 og fuger). Der kan forekomme lettere opfugtning nederst i facademurværk mod sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. 2.1 Facader/gavle K2 På indvendig side af ydervæggene især for neden ned mod gulv er der flere steder lettere opfugtning/fugtoptrængning i facademurværk (grundfugt). Note: Der bør foretages afværgende foranstaltninger, så risiko for yderligere opfugtning undgås. 2.1 Facader/gavle K1 På indvendig side af facadeydervæggene (brystningsmure og gavle) er der en del revnedannelser (bevægelsesrevner). Note: Det vurderes, at der er tale om mindre bevægelsesrevner uden konstruktiv betydning der kan fortsat komme nye revner (løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes). 2.1 Facader/gavle K3 Enkelte steder er der gennemgående revner i facademurværk (ned i sokkel). Note: Det vurderes, at der er tale om mindre sætningsrevner reparation er påkrævet. 2.7 Andet betonfacade (betonsøjler og tagudhæng) K3 Flere steder er der hakker og skader i betonsøjler og ved tagudhæng (der er stedvis konstateret blottet armeringsjern). Note: Reparation er påkrævet der er risiko for tæringer/svigtende bæreevne pga. opfugtning/vandindtrængning. 3. Vinduer og yderdøre 3.2 Vinduer K2 Flere glas i vinduerne er skadet/revnet bl.a. er der en defekt rude i vindue mod nordøst. Vinduerne fremstår generelt med nedslidte overflader pga. manglende vedligeholdelse. Note: Reparation/udskiftning af defekte vinduesglas og overfladebehandling af vinduerne må påregnes. 3.3 Fuger K2 Mørtelfuger omkring vinduer og døre er stedvis porøse/defekte (fugeudfald). Note: Der bør foretages reparation. 3.5 Andet - porte K2 Portene fremstår generelt med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Flere steder er der trænedbrydning/defekt træ og beslag har stedvis lidt rust og portene kan ikke lukke tæt til pga. skævhed (vanskelige at lukke og ikke tætte). Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 16

17 4. Fundamenter/sokler 4.2 Sokkel K2 Der er stedvis revnedannelser i sokkel og sokkelpuds fremstår generelt med nedslidte overflader. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning der bør foretages reparation. Lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel er helt normal ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Der er stedvis revnedannelser i gulv (betonklaplag). Note: Revnerne skønnes stabile (ikke i bevægelse og uden konstruktiv betydning). Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes (der kan fortsat komme nye revner). 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 På indvendig side af tagkonstruktionen ca. midt i bygningen er der gamle fugtskjolder (der er ikke målt forhøjet fugtighed) skal holdes under observation. 12. El-installationer 12.1 El-tjek UN Der forefindes både nye og gamle el-installationer. Enkelte steder er der konstateret nedslidte installationer. Note: Det anbefales at lade en autoriseret el-installatør gennemgå bygningens el-installationer. Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: F Bygning 6 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen (tagpap) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Det vurderes, at der er risiko for utætheder. Note: Tagpapbelægningen har begrænset restlevetid. 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Der er stedvis småbuler/lunker. Note: Der bør foretages opretning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagrenderne har stedvis smålunker/manglende fald til nedløb. Rendejern er overfladisk rustne/tæret. Støbejernsnedløb mod nordøst er overfladisk rustne/tæret. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Enkelte nedløb mod nordøst bør udskiftes. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 17

18 1.15 Andet tagkonstruktion (betondrager) UN Der er revnedannelser i den midterste betonsøjle og betondrager i tagkonstruktionen. Note: Årsag og omfang skal undersøges nærmere (der kan være tale om manglende bæreevne/nedbrydning af armeringsjern). 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis revnedannelser i facademurværk og enkelte steder er der lidt defekt murværk (defekte sten og fuger). Der kan forekomme lettere opfugtning nederst i facademurværk mod sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. 2.1 Facader/gavle K2 På indvendig side af ydervæggene især for neden ned mod gulv er der flere steder lettere opfugtning/fugtoptrængning i facademurværk (grundfugt). Note: Der bør foretages afværgende foranstaltninger, så risiko for yderligere opfugtning undgås. 2.1 Facader/gavle K1 På indvendig side af facadeydervæggene (brystningsmure og gavle) er der en del revnedannelser (bevægelsesrevner). Note: Det vurderes, at der er tale om mindre bevægelsesrevner uden konstruktiv betydning der kan fortsat komme nye revner (løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes). 2.1 Facader/gavle K3 Enkelte steder er der gennemgående revner i facademurværk (ned i sokkel). Note: Det vurderes, at der er tale om mindre sætningsrevner reparation er påkrævet. 2.7 Andet betonfacade (betonsøjler og tagudhæng) K3 Flere steder er der hakker og skader i betonsøjler og ved tagudhæng (der er stedvis konstateret blottet armeringsjern). Note: Reparation er påkrævet der er risiko for tæringer/svigtende bæreevne pga. opfugtning/vandindtrængning. 3. Vinduer og yderdøre 3.2 Vinduer K2 Flere glas i vinduerne er skadet/revnet bl.a. er der en defekt rude i vindue mod nordøst. Vinduerne fremstår generelt med nedslidte overflader pga. manglende vedligeholdelse. Note: Reparation/udskiftning af defekte vinduesglas og overfladebehandling af vinduerne må påregnes. 3.3 Fuger K2 Mørtelfuger omkring vinduer og døre er stedvis porøse/defekte (fugeudfald). Note: Der bør foretages reparation. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 18

19 3.5 Andet - porte K2 Portene fremstår generelt med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Der kan stedvis komme lidt defekt/mørt træ og sprækker. Beslag har stedvis lidt rust og portene kan ikke lukke tæt til (vanskelige at lukke og ikke tætte). Flere steder er der trænedbrydning/defekt træ 4. Fundamenter/sokler 4.2 Sokkel K2 Der er stedvis revnedannelser i sokkel og sokkelpuds fremstår generelt med nedslidte overflader. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning der bør foretages reparation. Lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel er helt normal ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Der er stedvis revnedannelser i gulv (betonklaplag). Note: Revnerne skønnes stabile (ikke i bevægelse og uden konstruktiv betydning). Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes (der kan fortsat komme nye revner). 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 På indvendig side af tagkonstruktionen ca. midt i bygningen er der gamle fugtskjolder (der er ikke målt forhøjet fugtighed) skal holdes under observation. 12. El-installationer 12.1 El-tjek UN Der forefindes både nye og gamle el-installationer. Enkelte steder er der konstateret nedslidte installationer. Note: Det anbefales at lade en autoriseret el-installatør gennemgå bygningens el-installationer. Beskikket bygningssagkyndig: Navn: Henrik Møgelgaard HE nr.: 1297 Firma: Boligeftersyn Vej: Guldbergsgade 1 Postnr.: 2200 By: København N Telefon: Mobil: Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 19

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg dresse Hasselhaven 14 Postnr. 3500 Dato 02-12-2010 y Værløse Udløbsdato 02-06-2011 H-10-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-6122 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janne & Mogens Paulsen dresse Flovt ygade 9 Postnr. 6100 Dato 03-10-2010 y Haderslev Udløbsdato 03-04-2011 H-10-0-0146 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11274 Matrikel/Ejerlav: 3 Flovt,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 Besigtigelse d. 25. juni 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva K. Christian V. dresse Vesterheden 67 Postnr. 8800 Dato 04-04-2012 y Viborg Udløbsdato 04-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-140056 Matrikel/Ejerlav: 560ZM Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012 for ejendommen Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius dresse Røddikvej 48 Postnr. 8464 Dato 18-04-2012 y Galten Udløbsdato 18-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-1168 Matrikel/Ejerlav: 12N Galten

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Bruun Simonsen. By Langeskov. Udløbsdato 23-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Bruun Simonsen. By Langeskov. Udløbsdato 23-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Susanne Bruun Simonsen dresse Hans Tausensgade 1 Postnr. 5550 Dato 23-03-2011 By Langeskov Udløbsdato 23-09-2011 H-11-0000-0057 Kommunenr./Ejendomsnr. 440-44 Matrikel/Ejerlav: 28B

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Hjertingvej 125 6800 Varde

Hjertingvej 125 6800 Varde Sagsnummer 2014/004024 August 2014 Bind 2 Udbudsmateriale Hjertingvej, Varde Hjertingvej 125 6800 Varde Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Hjertingvej

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 25-12-2010. Lb. nr. H-10-02023-0122. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 25-12-2010. Lb. nr. H-10-02023-0122. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Inger Helen Magh dresse Frederiksborgvej 71 Postnr. 3200 Dato 25-06-2010 By Helsinge Udløbsdato 25-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-19114 Matrikel/Ejerlav: 3D mmendrup By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt dresse Hvidovre Strandvej 23 Postnr. 2650 Dato 10-07-2010 y Hvidovre Udløbsdato 10-01-2011 H-10-0-0110 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-30882 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011 for ejendommen Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD dresse Frihedsmindevej 13 Postnr. 4840 Dato 26-11-2010 By Nørre lslev Udløbsdato 26-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-13069 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 14085 Besigtigelse d. 19. september 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Åstrupgårdsvej 1F 2650 Hvidovre TILLÆG TIL Dato : 2009-08-14 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 167134157 Matr. nr./ejerla Ejerl. 1 af 3 Q / Hvidovre By, Hvidovre EIG

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Abildhøj 10, Næstved 3. juni 2015 H-15-01490-0112 370-10978 Jesper Elin Som sælger eller køber af

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Strynøvej 7, 4700 Næstved 18. maj 2015 H-15-02034-0160 370-020870 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Knud Chemnitz Mortensen dresse Toftevej 8 Postnr. 4800 Dato 24-03-2011 By Nykøbing F Udløbsdato 24-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-6551 Matrikel/Ejerlav: 17D Sundby By, Toreby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: K. ndersen dresse Vråbyvej 1 Postnr. 6792 Dato 04-02-2009 y Rømø Udløbsdato 04-08-2009 H-09-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-8989 Matrikel/Ejerlav: 82 Kirkeby, Rømø Internt sagsnummer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato 18-10-2015. Lb. nr. H-15-00365-0009. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato 18-10-2015. Lb. nr. H-15-00365-0009. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Boltingevej 8 Postnr. 5750 Dato 18-04-2015 By Ringe Udløbsdato 18-10-2015 H-15-00-0009 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-26281 Matrikel/Ejerlav: 4O Boltinge By, Ringe

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Hjertingvej 141 6800 Varde

Hjertingvej 141 6800 Varde Sagsnummer 2014/004032 August 2014 Bind 10 Udbudsmateriale Hjertingvej, Varde Hjertingvej 141 6800 Varde Side 2 af 76 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Hjertingvej

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Violvej 10 7100 Vejle TILLÆG TIL Dato : 2009-01-30 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 63018461 Matr. nr./ejerla 1DV / Pedersholm, Vejle Jorder EIG sagsnr. 62624 Skribent

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte nna Otte & Ricky Meinke dresse Nordstjernen 4 Postnr. 3390 Dato 10-10-2007 By Hundested Udløbsdato 10-04-2008 H-07-00-0101 Kommunenr./Ejendomsnr. 260-19458 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Gl Røsnæsvej 45B 4400 Kalundborg Dato: 4-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-27713 Matr. nr./ejerlav 76yx KALUNDBORG MARKJORDE

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere