Byggeteknisk tilstandsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeteknisk tilstandsrapport"

Transkript

1 For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, 2, 3, 4, 5 og 6 iht. BBR-meddelelsen

2 Indledning og vigtige oplysninger: Rapporten er udført af en beskikket bygningssagkyndig. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader. Den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen tager udgangspunkt i ejendomme af tilsvarende alder og type og altså ikke en ny ejendom. Rapporten beskriver de skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har fundet ved huseftersynet. Hver skade i rapporten har en karakter, der viser, hvor alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Du skal være opmærksom på, at der kan være skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er nævnt i rapporten. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan opdage, og som derfor ikke fremgår af rapporten. Det understreges, at der i forbindelse med gennemgangen ikke er foretaget destruktive indgreb. Tagbelægningen er kun besigtiget fra terræn/gadeplan. Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks. være svampeskader, konstruktionsfejl, eller sætningsskader. Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade. To vigtige ting, du skal vide om rapporten: En tilstandsrapport er en skadesrapport Den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af ejendommen. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdækker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Du får ikke oplysninger om ejendommens generelle vedligeholdelsesstand eller om f.eks. forventes restlevetid for bygningsdele. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Der kan være skader, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres noget. Alvorlige skader for en høj karakter (K2 eller K3), uanset om de er billige eller dyre at udbedre. Karaktersystemet Den bygningssagkyndige giver hver skade og de forhold der kan medføre skader en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: Kosmetiske skader (K0) Mindre alvorlige skader (K1) Alvorlige skader (K2) Kritiske skader (K3) Bør undersøges nærmere (UN) Den bygningssagkyndige kan også bruge karakteren UN. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end gennemgangen af den bygningssagkyndige har mulighed for. Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med: El- og vvs-installationers funktion Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget Bygningens placering på grunden Bygningens planløsning Bygningens indretning Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 2 Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg Markiser og baldakiner

3 Byggeteknisk tilstandsrapport for ejendommen Vej: Åbrovej 6 Postnr.: 6100 By: Haderslev Sælger: Navn: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Vej: Arsenalvej 55 Postnr.: 9800 By: Hjørring Telefon: Mobil: Følgende materiale forelå: BBR-meddelelse af: Energimærke: ( ) Andre bygningsoplysninger: Tegninger (1969) Bygningsbeskrivelser: Bygnr. Bygn. Anvendelse Opført år Etager ud over kælder og tagetage Bebygget areal m² Udnyttet tagetage m² Brutto etageareal m² Total Kælder Bolig Erhverv 1 A Række-, kæde- eller dobbelthus (beboelse) B Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (garage) 3 C Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 3) 4 D Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 4) 5 E Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 5) 6 F Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lign. (bygning 6) Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men er indhentet fra foreliggende materiale, herunder BBR-medelelse eller lign. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar. Bemærkninger: Ja Nej Bygning 1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? X 2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har AD kunnet besigtiges? X Bygning A (beboelse): Loftrum i bygning længst mod nord er kun besigtiget (indkig) fra loftlem pga. manglende gangbro. Bygning D (bygning 4): Nederste del af sokkel og facade er stedvis ikke besigtiget pga. bevoksninger. 3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? X ABCDEF Vinduerne er besigtiget for synlige skader. Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt af lys og/eller temperaturforholdene og rudens renhed på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, der ikke er muligt at registrere. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 3

4 4. Er der sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? X 5. Er der afvigelser i forhold til BBR-meddelelse? X Generelle kommentarer til bygningens tilstand: Ejendom (bygning 1, 2, 3, 4, 5 og 6) er generelt i rimelig god stand der må forventes en del reparation og vedligeholdelse. Registrering af bygningens tilstand: Bygn.: Emne: Karakter: Registrering og note: A Beboelse 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagbelægningen (fiberarmeret skifer) er den oprindelige fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent. Tagpladerne fremstår med overfladiske forvitringer og porøse kanter. Det bemærkes, at der tidligere er foretaget udskiftning/reparation af enkelte tagplader. Note: Tagbelægningen har begrænset restlevetid. 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Der er generelt mos- og algebegroninger på tagpladerne, og der er øget risiko for defekte/revnede tagplader pga. tagbelægningens alder. Note: Det vurderes, at der er risiko for pludselige utætheder. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Inddækninger på rygning er stedvis bulede og har manglende tæthed ned til tagfladen. Inddækning på rygning på den laveste bygning ind mod den højeste bygning er defekt/løstsiddende. Note: Der er risiko for utætheder det anbefales, at lade en fagmand gennemgå inddækningerne og det må forventes, at der skal foretages reparation/udskiftning. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Der mangler inddækning/afslutning langs tagkanter ved vindskeder (forkert afvanding) underliggende træværk er fugtpåvirket pga. ikke korrekt afvanding/manglende inddækning. Note: Der bør foretages reparation, så risiko for yderligere opfugtning/nedbrydning undgås. 1.4 Hætter/aftræk K2 Taghætter og udluftningsrør i tagfladen er af ældre dato fremstår med overfladisk rust og småskader. Note: Det anbefales at lade en fagmand gennemgå taghætterne. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Vindskeder og bjælkeender, samt udhæng fremstår generelt med nedslidte/afskallede overflader. Note: Der kan forekomme lidt mørt træværk/overfladisk begyndende blødt træ der bør Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 4

5 foretages overfladebehandling. 1.6 Tagrender/tagnedløb K1 Tagrender har lokalt lunker/småbuler (manglende fald til nedløb) der kan henstå vand i tagrenderne. Note: Det vurderes, at der ikke er risiko for overløb der bør foretages opretning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K3 Tagrende mod vest har enkelte steder småskader og i det nordvestlige hushjørne er der manglende fald til nedløb. Note: Det vurderes, at der er risiko for overløb opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner (opretning af skader og utilstrækkeligt fald mod nedløb er påkrævet). 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagrenderne og nedløb, samt rendejern/fastgørelser er generelt af ældre dato. Note: Tagrenderne har begrænset restlevetid. 1.8 Spær og lægter K0 Der er flere steder gamle fugtskjolder på spær og lægter, og der kan forekomme spor efter insektangreb (borebiller/violbukke). Note: Det vurderes, at der er tale om gamle fugtskjolder, idet der ikke er konstateret opfugtning/målt forhøjet fugtighed og insektangrebene skønnes ikke aktive og uden konstruktiv betydning Ventilation K3 Ventilation/udluftning i loftrum opfylder ikke nugældende krav/forskrifter til ventilering/udluftning af loftrum (det bemærkes, at der er efterisolering og bl.a. er isoleringen ført ud langs kanter ved tag). Note: Der kunne ved besigtigelsen ikke konstateres tegn på fugtophobning pga. manglende ventilation/udluftning det anbefales, at der etableres supplerende ventilation/udluftning iht. nugældende krav og forskrifter Gangbro K1 Der mangler gangbro i tagrum i bygning mod nord. Note: Manglende gangbro vanskeliggør inspektion af loftrum Andet - loftlem K3 Loftlemmene er uisolerede og ikke tætsluttende. Note: Der er risiko for fugtophobning i loftrum Bemærkninger til skorsten K2 Partiel lidt porøs fuge/fugeudfald og flere sten har overfladiske skår og hakker (porøse overflader). Note: Der bør foretages reparation, så risiko for yderligere skader undgås Bemærkninger til skorsten K1 På indvendig side af skorsten i loftrum er der sodudtræk/løbesod. Note: Det vurderes, at der er tale om ikke aktiv løbesod. 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K3 Muroverligger/ståltegl over kældervinduerne mod syd Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 5

6 er begyndende nedbrudt (defekt murværk og tæringer). Note: Der er risiko for destruktive skader/svigtende bæreevne. 2.1 Facader/gavle K2 Enkelte steder bl.a. over det ene kældervindue mod syd er der defekte facadesten og et par steder er der småskader/skår (huller). Fuger er stedvis overfladisk porøse og enkelte steder er der lettere løshed (lidt fugeudfald). Der kan forekomme enkelte smårevner (mindre bevægelsesrevner/forskydningsrevner uden konstruktiv betydning). 2.1 Facader/gavle K2 Facademurværk mod syd ved forskydning mellem de to bygninger har en lidt større revne i fuge. Note: Reparation er påkrævet, så risiko for yderligere revnedannelse/vandindtrængning undgås. 2.1 Facader/gavle K3 Facadesten i siderne ved vinduerne især mod syd over sålbænkene har revnede fuger. Note: Der er risiko for vandindtrængning/opfugtning (destruktive skader). 2.1 Facader/gavle K2 Murværk omkring den udvendige kælderdør mod øst har porøs fuge/fugeudfald. Note: Reparation er påkrævet. 2.1 Facader/gavle K3 Til venstre for hovedindgangsdøren/under det ene vindue mod nord er der en gennemgående revne i murværk (trapperevne). Note: Det vurderes, at der kan være tale om en mindre sætningsrevne reparation er påkrævet. 2.1 Facader/gavle K2 Flere steder mangler der fuge/tætning omkring remender ved samling mod murværk. Note: Reparation er påkrævet det vurderes, at der ikke er risiko for opfugtning/vandindtrængning pga. tagudhæng. 2.4 Altaner K3 Terrasse mod vest (trappe og betonkanter) har flere revner og skader. Der mangler generelt rækværk/håndliste. Note: Der er risiko for faldulykker/personskade. 2.4 Altaner K3 Der er trænedbrydning nederst i stolpe ud for terrasse i det nordvestlige og nordøstlige hushjørne, og beslag har begyndende rust/tæringer. Note: Der er risiko for destruktive skader/svigtende bæreevne. 2.7 Andet - bevoksninger K3 I det sydøstlige hushjørne og mod sydvest er der bevoksninger op ad facaden. Note: Der er risiko for opfugtning/destruktive skader bevoksningerne bør fjernes. Bevoksningerne har medført begyndende nedbrydning/skader på murværk Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 6

7 2.7 Andet stolper ved halvtag mod øst K2 og tag. De bærende stolper ved halvtag mod øst fremstår med afskalninger og en del svindrevner (mindre sprækker). Note: Der er øget risiko for opfugtning/vandindtrængning (destruktive skader/svigtende bæreevne) der skal foretages reparation. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K2 Dør til badeværelse har fugtskade (defekt finer og afskalninger forneden). 3.2 Vinduer K2 Alle vinduer (træværk) er begyndende nedslidte (fremstår afskallede og med fugtpåvirkede overflader) kit er stedvis defekt/mangler. Træværk har generelt overfladisk begyndende blødhed. Note: Reparation/overfladebehandling er påkrævet. (Dette er gældende for lejligheden/huset mod syd) 3.2 Vinduer K2 Der er en revnet rude i det ene vindue mod syd. 3.2 Vinduer K2 Det ene kældervindue ud for hovedindgangstrappen ved bygning mod syd (kældervindue mod øst) har trænedbrydning/defekt træ for neden i det ene hjørne. 3.3 Fuger K3 Fuger især omkring vinduerne mod vest (bygningen/huset mod syd) er nedslidt/udtjent (løshed og manglende fuge). Note: Der er risiko for opfugtning/vandindtrængning (destruktive skader). 3.3 Fuger K3 Fuge under dør til badeværelse mod nord er revnet (vådzoneområde). Note: Der er risiko for opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner. 3.4 Sålbænke K3 Fuge/udstøbning ved zinksålbænkene ved vinduerne i den nordlige del af bygningen har revnedannelser for enderne/defekt fuge. Note: Der er risiko for opfugtning/vandnedtrængning. 3.5 Andet - tagvindue K2 Tagvindue mod vest er det oprindelige støbejernsvindue fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent (rust og tæringer). Note: Reparation/udskiftning må påregnes. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K3 Sokkel ud for havedør mod vest har vandretliggende revner (revne i sokkel og ved overgang til terrasse). Note: Der er risiko for vandnedtrængning/opfugtning af sokkel og fundament. 4.2 Sokkel K2 Der er flere steder smårevner i sokkelpuds (mindre Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 7

8 forskydningsrevner/sætningsrevner). Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning der bør foretages reparation, så risiko for yderligere revnedannelse/vandindtrængning undgås. 4.3 Udvendige trapper K1 Begge kældertrapper (trin og vanger) har enkelte småskår/skader og væg nederst ved bundrepos har enkelte overfladiske fugtskjolder (lettere fugtoptrængning). 4.3 Udvendige trapper K2 Brystningsmurværk ved kældertrappe har flere revner og stedvis lidt løstsiddende mørtelfuge. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K1 Kældergulv (betonklaplag) fremstår med overfladiske ujævnheder/småskader og revner. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning i kældergulv (grundfugt). Note: Lettere opfugtning (grundfugt) i kældergulv er helt normalt ift. husets opførelsestidspunkt/konstruktion. 5.2 Vægge K1 Kældervæggene fremstår stedvis med lidt porøse overflader/afskalninger og især forneden ned mod kældergulv bl.a. bag oliefyret mod vest er der en del opfugtning/fugtudtræk (grundfugt). Der kan forekomme enkelte smårevner (mindre bevægelsesrevner/forskydningsrevner). Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning. Lettere opfugtning i kældervæggene (grundfugt) er helt normalt ift. husets opførelsestidspunkt/konstruktion. 5.2 Vægge K2 Omkring faldstamme/afløb i den nordlige kælder mod øst er der en gammel fugtskade. Note: Det vurderes, at der er tale om en gammel fugtskade, idet der ikke er målt forhøjet fugtighed. 5.2 Vægge K3 Under det ene kældervindue mod øst i kælder mod nord er der kraftig opfugtning og overfladisk porøs/defekt puds. Note: Der skal foretages afværgende foranstaltninger reparation er påkrævet f.eks. etablering af fugtsikring /- spærre bør overvejes. 5.5 Etageadskillelse K2 Enkelte steder er der småhuller/skader i loft i kælder og der mangler et par steder reparation omkring rørgennemføringer. Note: Forholdet er uden konstruktiv betydning. 5.7 Andet gulvafløb i kælder K2 Gulvafløb i kælder er de oprindelige støbejernsgulvafløb fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent (rust og tæringer). Note: Reparation/udskiftning må påregnes. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 8

9 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6.2 Vægkonstruktioner/-belægning K2 Enkelte vægfliser i badeværelse har mindre svigtende vedhæftning til underlaget (hulhed). Flere vægfliser bl.a. ved og omkring håndvask har gamle skruehuller og overfladiske skår og hakker (ikke vådzoneområde). Omkring badekar er der en enkelt flise med overfladiske revner og skår. 6.2 Vægkonstruktion/-belægning K2 Flere vægfliser i badeværelse mod nord har gamle skruehuller og småskår. Enkelte vægfliser bl.a. over håndvask og i vindueslysning er revnet. 6.2 Vægkonstruktion/-belægning K3 Flere vægfliser nederst i hjørne omkring rør i bruseniche i badeværelse mod nord har revner. Note: Der er risiko for opfugtning/vandindtrængning i bagvedliggende konstruktioner. 6.4 Gulvafløb K2 Gulvafløb i badeværelse mod nord er det oprindelige støbejernsgulvafløb fra husets opførelsestidspunkt begyndende nedslidt/udtjent (rust og tæringer). Note: Reparation/udskiftning må påregnes. 7. Gulvkonstruktion og gulve 7.2 Belægninger K1 Trægulvene knirker og giver sig lidt partielt ved almindelig personbelastning. Flere steder er der ikke helt tætte samlinger mellem parketstavene. Der kan forekomme mindre skævheder (gulvene er ikke helt i vage). Der er stedvis konstateret lettere nedbøjning (afstand mellem gulv og fodlister). Note: Forholdet skønnes uden konstruktiv betydning. 8. Indervægge/skillevægge 8.2 Vægbeklædninger K2 Flere steder bl.a. i køkken har vægpuds stedvis svigtende vedhæftning til underlaget (hulhed). Enkelte vægfliser i køkken har svigtende vedhæftning til underlaget (hulhed). En enkelt vægflise i vinduesniche i køkken er defekt/mangler. 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 Loft i det ene værelse (værelse mod sydvest) har lettere nedbøjning det vurderes, at der er tale om mindre udførelsesfejl. Note: Forholdet skønnes uden konstruktiv betydning. 10. Indvendige trapper 10.2 Konstruktion K1 Håndliste ved kældertrappe har mindre løshed. Note: Bør eftergås/fastgøres. 11. VVS-installationer 11.3 Afløbsinstallationer K1 Faldstamme/afløb i kælder i den nordlige ende mod øst har en del begyndende rust/rustanløb. Note: Det vurderes, at der er tale om overfladisk rust skal holdes under observation. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 9

10 11.5 Andet - rørinstallationer K0 Flere steder er der gamle fugtskjolder på isoleringen omkring rørinstallationerne bl.a. i kælder over oliefyret. Note: Det vurderes, at der er tale om gamle fugtskjolder/utætheder, idet der ikke er målt forhøjet fugtighed Andet VVS-tjek UN Der forefindes både nye og gamle VVS-installationer og der er konstateret gamle utætheder/fugtskjolder. Note: Det anbefales, at lade en autoriseret VVSinstallatør gennemgå husets VVS-installationer. 12. El-installationer 12.1 El-tjek UN Der forefindes flere uafsluttede el-udtag bl.a. over dør og loft i entre. Note: Det anbefales, at lade en autoriseret el-installatør gennemgå husets elinstallationer. Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: B Garage 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen (fiberarmerede bølgeplader) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Tagpladerne fremstår med overfladiske forvitringer og porøse kanter og der er en del mos- og algebegroninger på tagpladerne. Note: Det vurderes, at der kan komme pludselige utætheder og tagbelægningen har begrænset restlevetid. Mos- og algebegroninger bør fjernes. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Vindskeder og remender samt udhæng fremstår med nedslidte/afskallede overflader (manglende vedligeholdelse). Note: Der kan forekomme lidt mørt/overfladisk begyndende blødt træ (der bør foretages overfladebehandling). 1.6 Tagrender/tagnedløb K3 I det vestlige hjørne er tagrenden defekt og nedløb mangler tilslutning. Nedløb i det sydlige hjørne er defekt/mangelfuld. Note: Der er risiko for forkert afvanding opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner. 1.6 Tagrender/tagnedløb K1 Tagrender har stedvis lokalt manglende fald til nedløb og mangler generelt rengøring/oprensning. Note: Det vurderes, at der ikke er risiko for overløb der bør foretages opretning. 2. Ydervægge Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 10

11 2.1 Facader/gavle K3 Mod nordvest over garageport er der enkelte defekte/løstsiddende facadesten. Note: Der er risiko for svigtende bæreevne reparation er påkrævet. 2.1 Facader/gavle K1 Facademurværk har enkelte smårevner/-skader og facadefugerne er stedvis overfladisk porøse. 2.7 Andet indvendig side af ydervæggene K2 Puds på indvendig side af ydervæggene fremstår med flere afskalninger og småskader/revner. Nederst på ydervæggene er der stedvis opfugtning/fugtskjolder. Øverst ved garageport er der defekt murværk/beslag. Note: Det vurderes, at der er tale om mindre svindrevner/bevægelsesrevner der kan fortsat komme nye revner. Lettere opfugtning er helt normalt ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K1 Indgangsdøren (træværk) fremstår med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Note: Der kan forekomme lidt mørt træværk der bør foretages overfladebehandling. 3.2 Vinduer K2 Vindue i gavl mod sydøst er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Note: Reparation/udskiftning må påregnes. 3.3 Fuger K2 Fuger omkring vindue og dør er stedvis defekte/mangelfulde. Note: Der bør foretages reparation. 3.5 Andet garageporte K2 Beslag er generelt begyndende rustne/tæret og træværk har stedvis småskader/sprækker. Garageporten fremstår generelt med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Garageport har begyndende trænedbrydning, især forneden. Note: Reparation/udskiftning af defekt træværk og beslag er påkrævet. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Garagegulv (betonklaplag) har enkelte revner bl.a. ud for garageport og der er stedvis overfladiske afskalninger/småskader. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning i garagegulv. Note: Der bør foretages reparation af revner (revnerne skønnes uden konstruktiv betydning). Lettere opfugtning (grundfugt) er helt normalt ift. bygningens alder. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 11

12 Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: C Bygning 3 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K2 Tagbelægningen (tagpap) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Der er af en del steder mosbegroning på tagfladen især langs kanter. Note: Tagbelægningen har begrænset restlevetid. Mosbegroninger bør fjernes. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Inddækninger/tætninger omkring taghætter er begyndende nedslidte/udtjente (risiko for manglende tæthed). Note: Det anbefales, at lade en fagmand gennemgå inddækningerne/taggennemføringerne. 1.6 Tagrender/tagnedløb K3 Tagrender mangler generelt oprensning/rengøring (det vurderes, at der er risiko for overløb). Flere steder især ved samlinger er der risiko for utætheder. Mod sydøst er der stedvis defekt/revnet tagrende. Støbejernsnedløb (nederste del af nedløb) mod nordvest er rustent/tæret. Note: Stedvis reparation/udskiftning af tagrende og nedløb må påregnes. Der er risiko for forkert afvanding opfugtning/vandnedtrængning i underliggende konstruktioner (murværk og sokkel). 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis mindre revnedannelser i facademurværk og flere steder er der lettere porøs fuge/fugeudfald (småhuller og blødhed). Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes revnerne skønnes uden konstruktiv betydning. 2.7 Andet - betonfacadesøjler K2 Betonfacadesøjlerne og betonudhæng fremstår med flere småskader/revner og der er generelt revnedannelse i fuger mellem beton og murværk. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes og fuger skal reetableres. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K2 Indgangsdør fremstår med nedslidte/afskallede overflader (manglende vedligeholdelse). 3.2 Vinduer K2 Der er stedvis defekte/revnede glas. 3.2 Vinduer K1 Vinduerne fremstår generelt med nedslidte overflader (lettere rustanløb). Note: Der bør foretages overfladebehandling. 3.3 Fuger K2 Fuger omkring vinduer og døre er stedvis mangelfuld/fugeudfald. Note: Der bør foretages reparation. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 12

13 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K1 Der er stedvis smårevner i sokkel og enkelte steder er der lidt overfladisk defekt sokkelpuds. Der kan forekomme lettere opfugtning i sokkel (grundfugt). 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Gulv i bygningen (betonklaplag) fremstår generelt med overfladiske ujævnheder og flere steder er der revnedannelser. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning i gulv (grundfugt). Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning. Lettere opfugtning i gulv er helt normalt ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. 8. Indervægge/skillevægge 8.1 Indvendige vægge K2 På indvendig side af ydervæggene er der generelt en del revnedannelser (mindre forskydningsrevner/bevægelsesrevner). Der er stedvis lettere opfugtning for neden i facadeydervæggene især ved portåbninger og nederst i hjørner (grundfugt). Note: Lettere opfugtning i væggene (grundfugt) er helt normalt ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. Det vurderes, at der fortsat kan komme nye revner løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes (revnerne skønnes uden konstruktiv betydning). 12. El-installationer 12.1 El-tjek UN Der forefindes både nye og gamle el-installationer. Note: Det anbefales, at lade en autoriseret el-installatør gennemgå bygningens el-installationer. Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: D Bygning 4 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen (tagpap) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Det vurderes, at der er risiko for utætheder. Note: Tagpapbelægningen har begrænset restlevetid. 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Der er stedvis småbuler/lunker. Note: Der bør foretages opretning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagrenderne har stedvis smålunker/manglende fald til nedløb. Rendejern er overfladisk rustne/tæret. Støbejernsnedløb mod nordøst er overfladisk rustne/tæret. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Enkelte nedløb mod nordøst bør udskiftes. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 13

14 1.15 Andet tagkonstruktion (betondrager) UN Der er revnedannelser i den midterste betondrager i tagkonstruktionen. Note: Årsag og omfang skal undersøges nærmere (der kan være tale om manglende bæreevne/nedbrydning af armeringsjern). 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis revnedannelser i facademurværk og enkelte steder er der lidt defekt murværk (defekte sten og fuger). Der kan forekomme lettere opfugtning nederst i facademurværk mod sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. 2.1 Facader/gavle K2 På indvendig side af ydervæggene især for neden ned mod gulv er der flere steder lettere opfugtning/fugtoptrængning i facademurværk (grundfugt). Note: Der bør foretages afværgende foranstaltninger, så risiko for yderligere opfugtning undgås. 2.1 Facader/gavle K1 På indvendig side af facadeydervæggene (brystningsmure og gavle) er der en del revnedannelser (bevægelsesrevner). Note: Det vurderes, at der er tale om mindre bevægelsesrevner uden konstruktiv betydning der kan fortsat komme nye revner (løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes). 2.7 Andet betonfacade (betonsøjler og tagudhæng) K3 Flere steder er der hakker og skader i betonsøjler og ved tagudhæng (der er stedvis konstateret blottet armeringsjern). Note: Reparation er påkrævet der er risiko for tæringer/svigtende bæreevne pga. opfugtning/vandindtrængning. 3. Vinduer og døre 3.2 Vinduer K2 Flere glas i vinduerne er skadet/revnet bl.a. er der en defekt rude i vindue mod nordøst. Vinduerne fremstår generelt med nedslidte overflader pga. manglende vedligeholdelse. Note: Reparation/udskiftning af defekte vinduesglas og overfladebehandling af vinduerne må påregnes. 3.3 Fuger K2 Mørtelfuger omkring vinduer og døre er stedvis porøse/defekte (fugeudfald). Note: Der bør foretages reparation. 3.5 Andet - porte K2 Portene fremstår generelt med nedslidte overflader (manglende vedligeholdelse). Der kan stedvis komme lidt defekt/mørt træ og sprækker. Beslag har stedvis lidt rust og portene kan ikke lukke tæt til (vanskelige at lukke og ikke tætte). 4. Fundamenter/sokler Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 14

15 4.2 Sokkel K2 Der er stedvis revnedannelser i sokkel og sokkelpuds fremstår generelt med nedslidte overflader. Det vurderes, at der kan forekomme lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel. Note: Revnerne skønnes uden konstruktiv betydning der bør foretages reparation. Lettere opfugtning (grundfugt) i sokkel er helt normal ift. bygningens opførelsestidspunkt/konstruktion. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K2 Der er stedvis revnedannelser i gulv (betonklaplag). Note: Revnerne skønnes stabile (ikke i bevægelse og uden konstruktiv betydning). Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes (der kan fortsat komme nye revner). 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 På indvendig side af tagkonstruktionen ca. midt i bygningen er der gamle fugtskjolder (der er ikke målt forhøjet fugtighed) skal holdes under observation. Bygn. Emne: Karakter: Registrering og note: E Bygning 5 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagbelægningen (tagpap) er af ældre dato begyndende nedslidt/udtjent. Det vurderes, at der er risiko for utætheder. Note: Tagpapbelægningen har begrænset restlevetid. 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Der er stedvis småbuler/lunker. Note: Der bør foretages opretning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagrenderne har stedvis smålunker/manglende fald til nedløb. Rendejern er overfladisk rustne/tæret. Støbejernsnedløb mod nordøst er overfladisk rustne/tæret. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Enkelte nedløb mod nordøst bør udskiftes Andet tagkonstruktion (betondrager) UN Der er revnedannelser i den midterste betondrager i tagkonstruktionen. Note: Årsag og omfang skal undersøges nærmere (der kan være tale om manglende bæreevne/nedbrydning af armeringsjern). 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K2 Der er stedvis revnedannelser i facademurværk og enkelte steder er der lidt defekt murværk (defekte sten Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 15

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere