KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLLEGIEKONTORET I AARHUS"

Transkript

1 Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 45 den 13. marts 2014 kl marts 2014

2 205 Referat af møde nr. 45 i bestyrelsen for Kollegiekontoret i Aarhus den 13. marts 2014 kl Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Per Madsen, Formand Anders Rønnebro Emil S. Nikolajsen Silas F. Jakobsen Cecilie L. Sørensen Sebastian N. Albrektsen Andreas P. Kristensen Jan Ove Hansen Martin Moos Martin L. Hansen Tais S. Nissen Trine Graugaard Torben L. Stoklund Kristina Hamberg (med afbud) Kasper V. Pedersen (med afbud) Mikkel Kristensen (med afbud) Knud Hansen (ferie) Direktør Per Juulsen, driftschef Kim S. Møller, administrationschef Diana Jørgensen samt Jette Bergendorff som referent. Dagsorden: 1. Forhandlingsprotokollen (Godkendelse af referat af seneste møde) Revisionsprotokollen 2. Meddelelser 3. Godkendelse af budget 2014/15 for Kollegiekontoret, herunder godkendelse af afdelingernes budgetter 4. Grundkøb 5. Evt. Ad 1. Forhandlingsprotokollen Formanden bød velkommen og referat af møde 44 blev godkendt. Revisionsprotokollen. Der var udsendt revisionsprotokollat direkte fra revisor vedr. byggeregnskab for afdeling 28 Svane Kollegiet, dette blev underskrevet af bestyrelsen. Ad 2. Meddelelser Per Madsen gennemgik meddelelserne, der var udsendt med indkaldelsen. 1. Nybyggerier Svane Kollegiets byggeregnskab er udarbejdet. Der er et mindreforbrug i forhold til budgettet på 6 % (10,3 mio. kr.), så regnskabet forventes godkendt. Der er rejst voldgiftssag af malerentreprenøren med krav om kr. for ekstraarbejder. Der er i regnskabet afsat kr. til dækning af mulige udgifter til sagen. Grundtvigs Hus Kollegiet er i gang med 3. etape. Bygningerne er nu under tag, så vintervejr ikke standser fremdriften og kun i begrænset omfang giver gener. Fælleshuset færdiggøres i marts, og sidste etapes boliger ventes indflyttet 1. juni. Status for de 4 byggeprojekter under forberedelse: Søren Frichs Vej, som er godkendt i bestyrelsen i 2012, er fortsat under forberedende planlægning. Aarhus byråd har godkendt nuværende ejers frikøb af en tilbagekøbsklausul på ejendommen, og ny lokalplan er under udarbejdelse. Der forventes nu en mindre (lavere) byggemulighed end oprindeligt antaget formentlig omkring 150 boliger. Skejbyparken 49 har fået tilsagn om det ansøgte statstilskud til Startboliger fordelt på det nye byggeri og eksisterende afdelinger i Skejby. Grundsalg til nybyggeriet er under forberedelse i kommunen der skal muligvis gennemføres et udbud. Tranekærvej 60, som er godkendt i bestyrelsen i 2013, søges gennemført som et udvidet projekt med køb og inddragelse af dele af naboejendommen. Sagen behandles som særskilt punkt.

3 På Godsbanearealerne er der modtaget tilsagn om det ansøgte statstilskud til en arkitektkonkurrence, som gennemføres i Projektet behandles som særskilt punkt. 2. Renoveringer Kløvergårdens ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden til renovering og ombygninger er fremsendt i sommeren Næste skridt er en besigtigelse fra Landsbyggefonden med henblik på nærmere drøftelser af indhold og prioritering på Landsbyggefondens ønskeliste. Landsbyggefonden har meddelt, at der er reserveret en anlægsramme på 7,2 mio. kr. til kollegiet med forventet tilsagn i Skjoldhøjkollegiets ansøgning om støtte til renovering og modernisering er reelt stillet i bero. Byggeregnskabet for Kirsebærhavens renovering og modernisering er godkendt som ansøgt. 3. Udlejning UngdomsboligAarhus.dk er i drift fra januar med ny hjemmeside. Der foretages løbende fejlrettelser, men der har ikke været egentlige udfald af hjemmesiden, og den fungerer i al væsentlighed og med positive tilbagemeldinger fra ansøgerne. Udlejningssituationen generelt er uændret i forhold til sidste år med enkelte lejetab på Kløvergården og Skjoldhøjkollegiet. 4. Økonomi Formueforvaltningen udviser hos alle forvaltere foreløbig positiv (godt 1 %) forrentning siden 1. august, hvilket er over det forventede, da der endnu ikke er indtrådt væsentlige kurstab (rentestigning). Kollegiekontorets regnskab for 2013/14 påvirkes i øvrigt især af indtægter fra byggesagshonorarer på godt 2 mio. kr. fra Svane Kollegiet og Kirsebærhaven samt en udgift på ½ mio. kr. til ny it-server som følge af samtlige ejendomsfunktionærers opkobling. 5. Energimærkning Alle kollegier er nu lovpligtigt energimærkede, så der for hver bebyggelse foreligger en rapport med registreringer og anbefalinger. Per Madsen meddelte bestyrelsen, at han ikke genopstiller, når der skal vælges ny bestyrelse sidst på året. Forretningsudvalget har udarbejdet en profil for det kommende bestyrelsesmedlem og arbejder videre med at finde rette person, så der kan foreligge en indstilling til efteråret. Ad 3. Godkendelse af Kollegiekontorets budget, herunder godkendelse af afdelingernes budgetter Budgetforslag og prisliste med foreslåede gebyrsatser var udsendt med indkaldelsen ligesom afdelingernes driftsbudgetter samt notat vedr. Kollegiekontorets dispositionsfond. Formanden gennemgik prislisten, hvoraf det fremgår hvilket indeks priserne justeres i henhold til, og nævnte bl.a. at der igen i år foreslås prisstop på administrationsbidrag og indstillingsgebyr, Administrationsbidrag Uændret. Indstillingsgebyr Uændret. Bidrag til dispositionsfonden - Lovmæssigt fastsat gebyr 552 kr. pr. år/lejemål. Beløbet er hævet, samtidig med at dispositionsfonden dækker udgifter til fraflyttere over et vist beløb. Formanden gennemgik herefter forslaget til budget for Kollegiekontoret, som forretningsudvalget indstiller til godkendelse og nævnte bl.a.: Udgifter Udgifter til bestyrelsen Indeholder honorar til forretningsudvalget og løn til formanden, begge reguleres med lønindekset. Repræsentation Denne post er forhøjet, da der forventes afholdt afskedsreception for Per Madsen, som har besluttet at fratræde bestyrelsesposten i Løn kontor Der budgetteres med ansættelse af en it-/økonomimedarbejder. Samtidig er budgettet reduceret med 2/3 udlejningsmedarbejder. Der er afsat kr. til lokalforhandlinger. Direktøren forhandler løn med personalet og formanden forhandler løn med direktøren. 206

4 207 Personaleomkostninger Budgetposten reguleres i forhold til antal ansatte. Edb service/drift af hjemmesider Der er stigning i licenser, da vi har brug for flere licenser til bl.a. Lotus Notes Traveler, som alle medarbejdere kan benytte på mobiltelefon, og til WebBolig. Edb programrettelser Der foreslås afsat kr. til programvedligeholdelse, udvikling af hjemmeside samt nye programdele til WebBolig det kan gennemføres nu, da der er installeret en ny server. Gebyrer - Posten dækker udgift til Nets for udsendelse af huslejeopkrævninger og betalingsservice samt anvendelse af Netbank. Der er små prisstigninger og der er tilgang af boliger (der betales pr. bolig til Nets). Kontorlokaleudgifter Der er en lejeforhøjelse på 1 %. Afskrivninger Det foreslås at nyindkøbt server straks-afskrives i indeværende regnskabsår. Det er usikkert, om serveren har en levetid over 3 år, så det er dermed lovligt at afskrive straks. Investeringsforslag (Bilag A) Formanden henviste til investerings- og afskrivningsplanen. Afdelingernes henl. til disp.fonden Der var udsendt notat med indstilling om, at Kløvergården og Stenaldervej Kollegiet fritages for at indbetale deres udamortiserede låneydelser til Kollegiekontorets dispositionsfond bl.a. pga. deres høje huslejeniveau. Indtægter Administration af egne afdelinger Indtægten stiger med 0,9 %, det skyldes tilpasning efter opsplittelser af 2 vær. lejligheder til dubletter (2 lejemål) samt tilgang på Grundtvigs Hus Kollegiet. Indstilling afdelinger Væksten skyldes alene tilgang i antal boliger. Indstilling selvejende kollegier Indtægten er uændret pga. prisstoppet. Indstilling, fremmede kollegier Dette er indtægten for indstilling vedr. boliger i UngdomsboligAarhus. Der er et mindre fald i indtægten som bl.a. skyldes at en privat ejer har trukket nogle boliger ud og nogle boliger er flyttet fra denne post, da de skal bogføres under Sideaktiviteter. Administration sideaktiviteter Administration for kommunen og for private ejendomsejere. Gebyr, huslejerestancer Der udsendes fortsat mange rykkere, men for første gang i mange år er indtægten faldende på denne post. Renter - Der budgetteres med en forrentning af opsparede midler på 1 %. Byggesagshonorar Der budgetteres med halvdelen af det forventede honorar vedr. Grundtvigs Hus Kollegiets om- og tilbygning. På forespørgsel oplystes det at Landsbyggefonden modtager 2/3 af ydelserne på udamortiserede lån og dispositionsfonden modtager 1/3. Bestyrelsen godkendte budgettet for Kollegiekontoret med de beslutninger der er truffet vedr. fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden og it-udgifter. Der var også udsendt forslag til afdelingsbudgetter. Formanden informerede kort om proceduren for godkendelse af afdelingsbudgetter. Diana Jørgensen fortalte at der er to kollegier som er påvirkede af tilbagekøb af hjemfaldsklausuler og Christiansbjerg Kollegiet skal desuden have implementeret en huslejedifferentiering. Tv-programpakkestigningen påvirker også flere kollegiers budget kraftigt, da der nu skal betales copy-dan afgifter for værelser, det har tidligere kun været lejligheder som betalte det. Stofa har annonceret en prisstigning på ca. 40 kr. pr. måned. Der er derfor flere afdelingsbestyrelser, der har kontaktet Kollegiekontoret for at høre nærmere om konsekvenserne ved at skifte til Bolignet-Aarhus. Stofa aftaler kan opsiges med 3 mdr. varsel. Bestyrelsen godkendte afdelingsbudgetterne for 2014/15 og herunder også for afd. 1 Skjoldhøjkollegiets børneinstitutioner som ikke selv har en bestyrelse.

5 208 Bestyrelsen giver forretningsudvalget bemyndigelse til at godkende evt. ændringer i afdelingsbudgetterne der besluttes på de kommende budgetmøder. Ad 4. Grundkøb Der var udsendt følgende: Indstilling om grundkøb, arealskitse Tranekærvej samt kopi af tilsagn fra ministeriet om støtte til projektet Godsbanen Aarhus internationale kollegium. Bestyrelsen godkendte begge grundkøb på foreliggende grundlag og bemyndigede forretningsudvalget til at godkende de endelige aftaler. Ad 5. Evt. Der blev spurgt om hvordan boliganvisninger forventes at ske til et internationalt kollegium (godsbanen). Per Juulsen fortalte, at det ikke er defineret, da boliger iflg. loven skal udlejes efter ventelistesystem uden forskelsbehandling. Boligerne forventes at blive primært små værelser med fælleskøkkener og dermed forventes det, at det ikke udelukkende vil være danske ansøgere til disse boliger, selvom det vil fordre længere anciennitet for at få tildelt en af disse boliger. Torben L. Stoklund spurgte om, hvad en start-bolig er. Per Juulsen forklarede at det er boliger der skal hus svage unge, som med støtte af en social vicevært skal prøve at klare sig selv. De mærkede startboliger vil være på tidsbestemte lejekontrakter og vi har søgt og fået tilsagn om tilskud til en social vicevært til ca. 16 unge mennesker i Skejby-området, hvoraf halvdelen skal bo i et nyt byggeri på Skejbyparken. Mødet sluttede kl Formand

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 44 den 21. november 2013 kl. 14.00 22. november 2013 jb@kollegiekontoret.dk 193 Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere