Udskrift. forhandlingsprotokollen. for MØDE 42 DEN 27. NOVEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift. forhandlingsprotokollen. for MØDE 42 DEN 27. NOVEMBER 2012"

Transkript

1 KOLLEGIEKONTORET 29. november 2012 Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS MØDE 42 DEN 27. NOVEMBER 2012

2 179 Referat af møde 42 i bestyrelsen for Kollegiekontoret i Aarhus tirsdag den 27. nov kl. 14 på Kollegiekontoret. Til stede: Per Madsen, Formand Silas F. Jakobsen, Skjoldhøjkollegiet Anders L. Olesen, Dania Kollegiet Jesper R. Bak, Skelager Kollegiet Kasper V. Pedersen, Christianshøj Kollegiet Søren Mulvad, Dania Kollegiet Knud Hansen, medarbejderrepræsentant Peter Madsen, medarbejderrepræsentant Fraværende: Anders Rønnebro (med afbud) Emil S. Nikolajsen, Tandlæge Kollegiet (med afbud) Rasmus Dahl-Lassen, Vilh. Kiers Kollegium (med afbud) Martin S. Kragh, Ravnsbjerg Kollegiet Sofie Andersen, Rosensgade Kollegiet (med afbud) Anne U. Bertelsen, Fredensgade Kollegiet Pia A. Møller, Damager Kollegiet Michelle S. Steffensen, Mejlgade Kollegiet Desuden deltog: Direktør Per Juulsen, administrationschef Diana Jørgensen, driftschef Kim S. Møller, revisor Klaus Kristiansen, udlejningsmedarbejder Dorthe Bøjvad Sejr, Charlotte V. Moesgaard som referent og Nadieh de Jonge fra Kirsebærhaven som gæst. Dagsorden: 1. Forhandlingsprotokollen (Godkendelse af referat af seneste møde) Revisionsprotokollen (udsendes direkte fra revisor) 2. Meddelelser 3. Godkendelse af Kollegiekontorets regnskab 2011/12, med tilhørende revisionsprotokol, herunder godkendelse af afdelingernes regnskaber 2011/12 4. Køb af grund på Søren Frichs Vej 5. Evt. Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, er de trufne beslutninger med forbehold for de fraværende medlemmers efterfølgende godkendelse. Kommer der ikke inden 8 dage efter referatets udsendelse indsigelser, betragtes de trufne beslutninger som godkendte. Ad 1. Forhandlingsprotokollen Formanden bød velkommen og efter en kort præsentationsrunde blev referat af møde 41 godkendt og underskrevet af formanden. Revisionsprotokollen. Udover det fra revisoren udsendte protokollat i tilknytning til årsregnskabet, var der ikke yderligere tilføjelser til revisionsprotokollen. Ad 2. Meddelelser Per Madsen gennemgik meddelelserne, der var udsendt med indkaldelsen. 1. Nybyggerier Åpark Kollegiet er fuldt indflyttet og byggeregnskab er under udarbejdelse. En række risikofaktorer (renteudvikling, grundudgifter, vejrforhold, forsinkelser m.v.) er alle gået den rigtige vej, så anlægsudgiften bliver under den budgetterede. Det vil få positiv indvirkning på huslejen fra 2013/14. Svane Kollegiet følger den planlagte byggeproces med indflytning af 1. afsnits 72 boliger og ibrugtagning af fælleshuset 1. december 2012 og 2. afsnits 111 boliger i sommeren Grundtvigs Hus Kollegiets renovering og nybyggeri er påbegyndt i august Byggeriet gennemføres i 3 etaper med genhusning af beboerne i de berørte boliger. Processen er lang og træls for beboerne. Der er man-

3 ge risikofaktorer i byggeriet og økonomien er stram, men kollegiet bliver forbedret både funktionelt og driftsøkonomisk. 2. Renoveringer Kirsebærhavens renovering og ombygning er godt midtvejs og forventes færdig i april Det forventes at løse de udlejningsproblemer der har været. Kløvergårdens fysiske problemer er kortlagt og en rapport er udarbejdet. Løsningsmuligheder skal drøftes med kommunen og Landsbyggefonden. Kollegiets driftsøkonomi er fremover i nogenlunde balance, men udgifter til en renovering og ombygning vil igen belaste kollegiets økonomi og husleje, så der bliver behov for støtte. Kløvergården vil få tilført direkte midler fra de udamortiserede lån. Per Madsen anførte, det vil betyde at opfyldningen af dispositionsfondens lovmæssige minimum vil blive udskudt. Skjoldhøjkollegiets ansøgning om støtte til renovering og modernisering afventer fortsat behandling i kommunen. Kommunen stiler nu mod statslig involvering i en løsning. Per Juulsen oplyste at der evt. ikke vil ske noget før 2017, hvor statslånene står til indfrielse. 3. Udlejning Tab ved lejeledighed er fortsat på et meget lavt niveau. Boliggarantien er i 2012 afviklet en smule hurtigere end året før trods øget søgning. Den hurtige afvikling skyldes hovedsageligt ibrugtagelsen af mange nye boliger i sommeren og efteråret, som har øget udbuddet og aktiveret en flyttekæde fra eksisterende kollegier. Hjemmesiden UngdomsboligAarhus.dk får meget snart nyt design. 4. Målsætninger Forretningsudvalget har arbejdet videre med udmøntning af Kollegiekontorets overordnede målsætninger vedtaget af bestyrelsen i november Målene er opdelt i delmål og målepunkter, som det fremgår af vedlagte skema. Desuden gennemføres i foråret 2013 en spørgeskemaundersøgelse blandt alle beboerrepræsentanter om serviceniveau, samarbejde, informationer etc. 5. Personale Teknisk chef Svend-Erik Jensen er gået på pension og afløst af driftschef Kim S. Møller. Kim præsenterede kort sig selv. Yderligere bemærkedes Udvidelse af lokaler på Kollegiekontoret. Det giver fordele ved at samle udlejningen, et større mødelokale og mere plads til medarbejderne. Lejemålet overtages fra 1. februar Diana Jørgensen tilføjede, at spørgeskema vedr. beboerrepræsentanter bliver implementeret i marts Ad 3. Godkendelse af Kollegiekontorets regnskab 2011/12, med tilhørende revisionsprotokol, herunder godkendelse af afdelingernes regnskaber 2011/12 Der var udsendt regnskab for Kollegiekontoret med ledelsens årsberetning samt revisionsprotokol sendt direkte fra revisor til alle bestyrelsesmedlemmer. Per Madsen gennemgik kort organisationen og dens struktur, vision og mission. Formanden fremhævede bl.a. følgende fra årsberetningen: Udlejningssituationen er god og der har kun været lidt lejetab. Forvaltningsrevision Kollegiekontorets bestyrelse har i 2011 moderniseret de overordnede målsætninger, og disse vil fremover blive udmøntet i en række delmål og målpunkter. Fra årsregnskabet gennemgik formanden de største afvigelser og nævnte herunder følgende: Årets resultat er et overskud på kr., som primært skyldes lavere bruttoadministrationsudgifter, højere renteindtægter/kursgevinster, og et ikke budgetteret byggesagshonorar fra Ladegårdskollegiet etape 2. Årets resultat foreslås overført til arbejdskapitalen. Selskabets egenkapital er herefter pr. 1. august d.å kr. 180

4 181 Fællesforvaltningen Anders Lindholm spurgte til forrentning af byggekredit, og Per Juulsen svarede, at der pt. bliver forrentet med 1 % i henhold til fast regel herom, og Diana Jørgensen tilføjede at det kun sker i en begrænset periode. Revisionspåtegningen. Der er ikke taget noget forbehold fra revisors side, men kommer dog med anmærkning angående Kløvergårdens midlertidige problematiske driftsøkonomi. Forretningsudvalget indstiller regnskabet til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet. Revisionsprotokollen vedr. årsregnskabet blev underskrevet. Afdelingernes regnskaber. Alle afdelingernes regnskaber er lagt på respektive kollegiers hjemmesider dog med undtagelse af børneinstitutionernes. Der var udsendt årsberetning for Skjoldhøjkollegiets børneinstitutioner, status for Åpark Kollegiet, samt foreløbig status-regnskab for afd. 28, Svanekollegiet, som er under opførelse. Vedr. Skjoldhøj Børneinstitutioner, som ikke har egen afdelingsbestyrelse godkendte bestyrelsen regnskabet. Bestyrelsen godkendte også regnskabet for afd. 26 og afd. 28. Det oplystes, at afdelingsregnskaberne er godkendt i de respektive afdelingsbestyrelser. Bestyrelsen godkendte afdelingsregnskaberne, som underskrives af formanden. Ad 4. Indstilling om køb af grund. Indstilling samt uddrag af prospekt var udsendt med dagsordenen. Der er efter forhandlinger med ÅF Transport A/S indgået en betinget købsaftale om køb af et areal på Søren Frichs Vej/Åbyvej (den tidligere Fragtmandscentral). Aftalen er bl.a. betinget af bestyrelsens godkendelse, ny lokalplan som muliggør byggeriet, samt at Aarhus Kommune vil tildele kvote til opførelse af et nyt kollegium på grunden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender købet. Den tidligere Fragtmandscentral er del af et af byens omdannelsesområder, hvor tidligere erhvervsarealer ændres til centralt beliggende boligområder. Der er planlagt en blandet boligbebyggelse i området med en markant ungdomsboligbebyggelse på op til 14 etager og godt m 2. Der kan altså opføres omkring 250 ungdomsboliger på ejendommen. Revisor spurgte om det er realistisk at få kvote til at bygge så mange boliger af kommunen, og det vurderede Per Juulsen at det er. Den årlige kvote i Aarhus Kommune er 240 ungdomsboliger. Lejlighedstyper vil blive 1 værelses- og 2 værelseslejligheder, med forventelig samme fordeling som på Åpark Kollegiet. Ideelt set kan vi starte byggeriet om 2 år, men det kan blive udskudt. Bestyrelsen godkendte grundkøbet. Ad 5. Evt. Knud Hansen tilføjede vedr. målsætninger: Medarbejderne er hovedsageligt nævnt i forbindelse med effektivitet omkring arbejdsopgaverne. På de anførte målepunkter vil medarbejdernes effektivitet score høje værdier. Det virker i den sammenhæng paradoksalt, at lønningerne ligger i bunden sammenlignet med virksomheder i samme branche. Der er tidligere blevet gjort opmærksom på det over for ledelsen og formanden. Fokusområde det næste års tid vil være social kapital på Kollegiekontoret, men Knud Hansen mente ikke at medarbejdernes retfærdighedsopfattelse kan rummes i arbejdet omkring social kapital med den nuværende lønpolitik.

5 Per Madsen understreger, at der bliver betalt løn i overensstemmelse med overenskomst. Knud Hansen påpegede, at grundlønnen for Kollegiekontorets administrative personale ligger på det laveste niveau i overenskomstens spænd. FU vil tage lønpolitikken op, og vil få forelagt udarbejdet statistisk materiale omkring lønforhold. Per Juulsen anførte at Kollegiekontoret pt. ingen vedtagne politikker har omkring lønfastsættelse, men det kan evt. udarbejdes og tilføjes til målsætningerne. 182 Mødet sluttede kl Referent: Charlotte V. Moesgaard Formand

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 44 den 21. november 2013 kl. 14.00 22. november 2013 jb@kollegiekontoret.dk 193 Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 45 den 13. marts 2014 kl. 16.00 18. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk 205 Referat af møde nr. 45 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET 28. oktober 2013 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 Referat af møde 169 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 5. november 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere