KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLLEGIEKONTORET I AARHUS"

Transkript

1 Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 44 den 21. november 2013 kl november 2013

2 193 Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Kollegiekontoret i Aarhus den 21. november 2013 kl Til stede: Per Madsen, Formand Anders Rønnebro Silas F. Jakobsen Emil S. Nikolajsen Christina Gøttsche Tais S. Nissen Knud Hansen Fraværende: Desuden deltog: Torben L. Stoklund (med afbud) Martin S. Kragh Cecilie L. Sørensen Andreas G. Pedersen Iben H. Jeppesen (indkaldt suppleant) Kasper V. Pedersen Nadieh de Jonge Pelle Roesen Direktør Per Juulsen, driftschef Kim S. Møller, administrationschef Diana Jørgensen, teamleder Susanne Rye Laursen samt Jette Bergendorff som referent. Dagsorden: 1. Forhandlingsprotokollen (Godkendelse af referat af seneste møde) Revisionsprotokollen (udsendes direkte fra revisor) 2. Meddelelser 3. Godkendelse af Kollegiekontorets regnskab 2012/13, med tilhørende revisionsprotokol, herunder godkendelse af afdelingernes regnskaber 2012/13 4. Frikøb af tilbagefaldsklausuler 5. Køb af Tranekærvej Evt. Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, er de trufne beslutninger med forbehold for de fraværende medlemmers efterfølgende godkendelse. Kommer der ikke inden 5 dage efter referatets udsendelse indsigelser, betragtes de trufne beslutninger som godkendte. Ad 1. Forhandlingsprotokollen Formanden bød velkommen og referat af møde 43 blev godkendt. Revisionsprotokollen. Udover det fra revisoren udsendte protokollat i tilknytning til årsregnskabet, var der den 21. oktober udsendt revisionsprotokollat vedr. byggeregnskab for afdeling 12 Kirsebærhaven, dette blev underskrevet af bestyrelsen. Ad 2. Meddelelser Per Madsen gennemgik meddelelserne, der var udsendt med indkaldelsen. 1. Nybyggerier Svane Kollegiet er fuldt indflyttet uden startproblemer. Der mangler fortsat lidt mangeludbedringer ved belægninger, men der er ikke indtruffet større overraskelser eller budgetoverskridelser. Byggeregnskab er under udarbejdelse. Grundtvigs Hus Kollegiet har netop haft indflytning i 2. etape, hvilket stort set er efter tidspla-

3 194 nen. Trods en teknisk vanskelig byggesag er alle opståede problemer foreløbig løst, og 3. og sidste etape er påbegyndt og afsluttes i foråret nye byggeprojekter er aktuelt under forberedelse: Søren Frichs Vej, som er godkendt i bestyrelsen i 2012, er fortsat under forberedende lokalplanlægning. Processen er meget langvarig som følge af omfattende krav og politiske overvejelser om kommunens højhuspolitik. Tranekærvej 60 har modtaget kvotetilsagn, jf. dagsordenens punkt 5. Ny lokalplan er under forberedelse og udarbejdes af Kollegiekontorets rådgivere. Skejbyparken 49 søges i samarbejde med kommunen gennemført som et nybyggeri indeholdende startboliger, som er en statslig forsøgsordning med almindelige ungdomsboliger målrettet socialt svage unge. Ny lokalplan er under forberedelse af kommunen, som ejer grunden. Bestyrelsen forelægges indstilling, når projektets statsstøtte er afklaret og vilkårene for grundkøbet er kendt. På Godsbanearealerne søges et stort byggeri gennemført i samarbejde med Arbejdernes Andelsboligforening, hvor Kollegiekontorets afdeling bliver et internationalt kollegium. Der er søgt om statsstøtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters forsøgspulje til en arkitektkonkurrence. Bestyrelsen forelægges indstilling, når vilkårene for grundkøbet er kendt. På forespørgsel svarede Per Madsen, at der søges bygget et internationalt kollegium med 150 boliger, for både udenlandske og danske studerende, som kan bidrage til at skabe et særligt miljø, hvor også arkitektskolen og andre institutioner forventes at indgå. AAB s del vil være ca. 300 almindelige ungdomsboliger. Alle erfaringer som Kollegiekontoret og AAB har, vil naturligvis indgå i parametrene for arkitektkonkurrencen. Det er Kollegiekontorets strategi at slå til, når der er bynære byggemuligheder. 2. Renoveringer Kirsebærhavens renovering og modernisering er afsluttet, huslejerne bedre differentieret mellem 1- og 2-rums lejligheder, og byggeregnskabet er indsendt til godkendelse. Kløvergårdens ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden til renovering og ombygninger er fremsendt inden sommerferien. Næste skridt er herefter en besigtigelse fra Landsbyggefonden med henblik på nærmere drøftelser af indhold og prioritering på Landsbyggefondens ønskeliste. Skjoldhøjkollegiets ansøgning om støtte til renovering og modernisering er reelt stillet i bero. Kollegiet drives nu bedst muligt med en langsigtet (+20 år) forventning om, at kollegiet derefter helt eller delvist afvikles. 3. Beboeraktiviteter Der er i september afholdt et arrangement på Kollegiekontoret for afdelingsbestyrelser/beboerråd om konflikthåndtering, og 13. november et arrangement med repræsentanter for Politiet om kriminalitetsforebyggelse og -håndtering. 4. Udlejning Hjemmesiden UngdomsboligAarhus.dk s nye design og funktionaliteter er igen-igen forsinket, men forventes snarest implementeret. Boliggarantien i 2013 blev afviklet 2-3 uger tidligere end

4 195 sidste år trods flere ansøgere og flere anviste boliger. Det skyldes dels større boligudbud og dels en sidste øjebliks-mulighed for at anvise til midlertidigt nedlagte ældreboliger på Hørgårdsvej i Risskov. 5. It i administrationen Der sker til stadighed en øget anvendelse af it-redskaber i administrationen. Ejendomsfunktionærerne håndterer fakturaer elektronisk (evt. via scanning), ligesom et nyt energiregistreringssystem er klar til brug. Den (kommende) nye hjemmeside for boligansøgere forbedrer mulighederne for selvbetjening. Formålet er alt sammen bedre og billigere administration og det bliver det vel også 6. Besøg fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Kollegiekontoret havde september besøg af ministeriet. En embedsmand havde kontor i ekspeditionen og deltog i drøftelser med medarbejderne om administrationen og reglernes hensigtsmæssigheder og især uhensigtsmæssigheder. Ministeren besøgte Åpark Kollegiet, hvor afdelingsbestyrelsen viste rundt og serverede Chili con carne for ministeren og en række embedsmænd. Endvidere var der lejlighed til at præsentere ministeren og embedsmænd for forsøgsansøgningen til Godsbanearealerne. Ad 3. Godkendelse af Kollegiekontorets regnskab 2012/13, med tilhørende revisionsprotokol, herunder godkendelse af afdelingernes regnskaber 2012/13 Der var udsendt regnskab for Kollegiekontoret med ledelsens årsberetning samt revisionsprotokol sendt direkte fra revisor til alle bestyrelsesmedlemmer. Formanden fremhævede bl.a. følgende fra årsberetningen: Kollegiekontorets vision og mission. Lejetab Der har i regnskabsåret været tab som følge af ledige boliger på kr., som dækkes af dispositionsfonden. Styringsdialog Hvert år indkaldes boligorganisationen til et møde med det kommunale tilsyn, hvor der i år bl.a. drøftedes: Egenkapital Det vurderes at egenkapitalen er på niveau med øvrige boligforeninger i Aarhus. Kollegiekontorets solvens og egenkapital er de seneste år forøget, så vi bl.a. bedre kan imødekomme mulige driftstab. Administrationsbidrag - Der er budgetteret kostægte i organisationen. Udgiften er under benchmark, som fremgår af styringsrapporten. Fra årsregnskabet gennemgik formanden de største afvigelser og nævnte herunder bl.a. følgende: Årets resultat er et overskud på kr., som primært skyldes byggesagshonorar for Åparken. Overskuddet foreslås overført til egenkapitalen. Selskabets egenkapital er herefter pr. 1. august d.å kr.

5 Fællesforvaltningen Midlerne i fællesforvaltningen (egenkapitalen og afdelingernes henlæggelser) er forrentet med 1,45 %. 196 Anders Rønnebro pointerede, hvor vigtigt det er, at Kollegiekontoret har økonomisk brede skuldre, når der er meget byggeaktivitet og når der skal indgås store aftaler med bl.a. kommunen. Formanden gennemgik spørgeskemaet i regnskabet og påpegede, at der er enkelte afdelinger hvor PPV planerne kun hænger sammen, hvis større renoveringsarbejder finansieres ved låneoptagelse. Fra revisionsprotokollen fremhævede formanden bl.a., at der er supplerende oplysninger vedrørende afd. 10 Kløvergården, som har brug for kapitaltilførsel for at ppv-planen skal kunne hænge sammen over en 10 års periode. Landsbyggefonden har givet Kløvergården fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen vedr. halvdelen af ydelserne fra udamortiserede lån. Forretningsudvalget indstiller regnskabet til bestyrelsens godkendelse Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet. Revisionsprotokollen vedr. årsregnskabet blev underskrevet. Afdelingernes regnskaber. Der var udsendt årsberetning for alle afdelinger og status-regnskab for tilbygningen på afd. 2 Grundtvigs Hus Kollegiet. Statusregnskab for afdeling 28 Svane Kollegiet blev omdelt på mødet. Vedr. Skjoldhøj Børneinstitutioner, som ikke har egen afdelingsbestyrelse godkendte bestyrelsen regnskabet. Bestyrelsen godkendte statusregnskaberne for afd. 2 og 28. Bestyrelsen godkendte afdelingsregnskaberne, som underskrives af formanden. Ad 4. Frikøb af tilbagefaldsklausuler Der var udsendt kopi af aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer mellem Aarhus Kommune og Boligselskabernes Landsforening og notat med nærmere forklaring om dette. Per Madsen informerede nærmere om historikken omkring disse aftaler og om aftalen mellem Aarhus Kommune og Boligselskabernes Landsforening, hvor der bl.a. er aftalt en rabat på 72 % betinget af, at alle boligorganisationer i 5. kreds tiltræder aftalen. Forretningsudvalget foreslår, at afdelingerne betaler for deres frikøb, og at huslejeforhøjelserne fastsættes ved den kommende budgetlægning på en måde, så udgiften fordeles over en lang årrække. Finansieringen kan ske via underfinansiering (lån af kollegiernes egne midler), som afvikles over 10 år, og lån fra Kollegiekontorets dispositionsfond. Forrentningen af lånet fastsættes inden for de almindelige (gunstige) udlånsregler, hvor renten maksimalt er diskontoen + 1 % (diskontoen er pt. 0 %). Per Juulsen svarede på forespørgsel, at den samlede tilbagekøbssum i Aarhus er 220 mill. kr. og dette beløb er der disponeret med i kommunens budget for Ca. halvdelen af beløbet er afsat til øget

6 197 byggeri af almene ungdomsboliger og familieboliger. Per Juulsen informerede om processen for de berørte kollegiers nærmeste budgetlægning. Afdelingsbestyrelserne bliver indkaldt til et møde med Kollegiekontoret, hvor det aftales hvordan lånet skal tilrettelægges og hvor hurtigt det skal afdrages. Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabets godkendelse at Grundtvigs Hus Kollegiet og Christiansbjerg Kollegiet frikøber tilbagefaldsklausulerne, og at afdelingerne selv betaler frikøbet. Ad 5. Køb af Tranekærvej 60 Der var udsendt indstilling om grundkøb, kopi af betinget købsaftale samt kort over området. Per Madsen oplyste at der er indgået en betinget købsaftale. Aftalen er bl.a. betinget af bestyrelsens godkendelse, kvotetildeling (der er tildelt kvote til 150 ungdomsboligenheder), samt at en ny lokalplan vil muliggøre byggeriet. Ejendommen består af en tidligere kontorbygning, som påtænkes ombygget til ungdomsboliger, samt et uudnyttet byggefelt, hvor der skal opføres et nybyggeri. Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen godkender købet af ejendommen Tranekærvej 60 vist på vedlagt kortbilag. På spørgsmål om pkt i købsaftalen vedr. sælgers ret til parkering og ret til at deltage i udarbejdelse af beliggenhedsplan i forbindelse med nybyggeri, svarede Per Juulsen at han ikke forventer, at dette bliver et problem. Kan der ikke opnås enighed om hvordan denne ret forvaltes, gennemføres handlen ikke. Bestyrelsen godkendte køb af Tranekærvej 60. Ad 6. Evt. Intet. Mødet sluttede kl Formand

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere