FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen Rødekro Forsikringsbetingelser nr NLB 1

2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med ETU Forsikring A/S udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget. Fortrydelsesret I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler vedrørende oplysningspligt og fortrydelsesret mv. skal vi oplyse følgende: Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (f.eks. på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, f.eks. onsdag d. 3., har du frist til og med mandag d. 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftendag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette ETU Forsikring A/S om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postbestillingen. Underretning om at du har fortrudt aftalen, skal gives til: ETU Forsikring A/S Hærvejen Rødekro Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. Kort opsigelse Du kan opsige dine private skadeforsikringer i ETU Forsikring A/S - f.eks. hus-, indbo-, bil- og ulykkesforsikring mv. med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et gebyr Hvis du vil benytte dig af muligheden for kort opsigelse, koster det dig et gebyr. Det er fortsat gratis for dig at opsige din forsikring til forsikringens hovedforfald. Hvis din forsikring kun har været i ETU Forsikring A/S mindre end et år, opkræver vi et væsentligt højere gebyr. Det er fordi, vi har nogle særlige omkostninger, når vi skal sælge og etablere en forsikring. Fortrydelsesret. Du har stadig gratis fortrydelsesret, lige efter du har modtaget dine forsikringsvilkår. Gælder ikke særlige forsikringer. Ejerskifteforsikringer og andre særlige forsikringer, som f.eks. kun skal dække i en bestemt kort periode, kan ikke opsiges med kort varsel. Forsikringsbetingelser nr NLB 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Bygningsbeskadigelse Følgeudgifter Løsøre... 7 UDVIDET DÆKNING - TILVALGSDÆKNING... 9 Tilvalgsdækningen fremgår af punkterne Rådskade Udvidet vandskade Kosmetiske forskelle Byggematerialer Mekaniske funktionsfejl i faste elektriske installationer Skade lavet af dyr Haveanlæg dækkes mod tyveri, hærværk og påkørsel Bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap Garantidækning Max afskrivning på rør-/stikledningsskader Huslejetab Husejeransvar Retshjælp Fællesbestemmelser Specielle vilkår vedrørende forsikring for bygning under opførelse Selvrisiko Råd og vejledning...16 Nedlagt landbrugsforsikring dækningsskemaer...18 Forsikringsbetingelser nr NLB 3

4 1. Generelt 1.1 Nyværdiforsikring Det forsikrede er dækket til nyværdi, med mindre andet er nævnt i disse betingelser, eller i policen. 1.2 Hvem er dækket af forsikringen (sikrede) Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 1.3 Sikret under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp. 2. Bygningsbeskadigelse 2.1 Hvilke skader og genstande er dækket? Nedenstående skal sammenholdes med dækningsomfanget på policen: - Se dækningsskemaet. - Haveanlæg, herunder gårdbelægning, såfremt skaderne herpå er en følge af en dækningsberettiget bygningsbeskadigelse. I det omfang, udgifterne kan kræves dækket af det offentlige, dækker forsikringen ikke. Forurening, som følge af udstrømning fra olietank er dækket, selv om der ikke er sket en dækningsberettiget bygningsbeskadigelse, hvis skaden ikke skyldes, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Udgifter til reetablering af haveanlæg erstattes med maks. kr For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning med tilsvarende planter, herunder buske og træer, der ikke er over fire år gamle. Erstatning bortfalder, såfremt reetablering ikke finder sted. 2.2 Skadeopgørelse Det forsikrede er dækket til nyværdi, med mindre andet er nævnt i disse betingelser, eller i policen. Nyværdierstatning Nyværdi er det beløb, der umiddelbart efter skaden vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede med almindelig byggemåde og på samme sted. Erstatningen kan ikke baseren på dyrere byggematerialer eller på byggemetoder, der ikke er almindeligt anvendt på skadetidspunktet. Dagsværdi/Sumforsikring Dagsværdi betyder, at skaden opgøres til nyværdi med fradrag for alder, brug, forsømt vedligeholdelse samt nedsat anvendelighed. Det forsikrede er dækket med den i policen fastsatte forsikringssum incl. Følgeudgifter. Underforsikring kan ikke gøres gældende. Skaden opgøres til, hvad det på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede ved anvendelse af samme byggemåde, samme materialer og med nøjagtig samme placering. Ved skadeopgørelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer eller metoder end de, der er brugt i den beskadigede bygning, og højst priser for byggematerialer, der er almindelige brugt, og byggemetoder, der er almindelig anvendt ved byggeri på landbrugsejendomme på skadetidspunktet. Beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået ved reparation, erstattes ikke. Der foretages fradrag i erstatningen for værdiforringelse på grund af slid, alder, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. Hvis de nødvendige omkostninger, der er en direkte forudsætning for at reparere skaden, udgør mere end den aftalte forsikringssum, så kommer forsikringssummen til udbetaling, hvis erstatningen anvendes til nybyggeri på forsikringsstedet. Følgeudgifter indgår i beregningen. Den samlede erstatning incl. følgeudgifter kan ikke overstige forsikringssummen. Ved udbetaling af skadesudgifter, hvor der er erhverv på ejendommen, betales skadesudgift eksklusiv moms, i det omfang forsikringstager kan fratrække momsen. 2.3 Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og bygge metoder, der er gængse på skadetidspunktet. 2.4 Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. Forsikringsbetingelser nr NLB 4

5 2.5 Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke. 2.6 Erstatningstabeller: For følgende nævnte installationer, bygningsdele, bygningsoverflader og skadetyper bliver erstatningen fastsat til nyværdi (arbejdsløn og materialer), hvori der foretages et fradrag bestemt ud fra det beskadiges alder på skadetidspunktet. Hvis intet andet er nævnt i nedenstående punkter foretages fradraget for alder på hele reparationsudgiften, dog eksklusiv udgifter til redning og bevaring, samt følgeudgifter for den skete skade Olie-, gas og biobrændselsfyr, varmtvandsbeholdere, kedler og varmevekslere samt solvarme- og jordvarmeanlæg Alder indtil Erstatning 10 år 100% 15 år 70% 20 år 50% 25 år 40% Herefter 20% Hårde hvidevarer, glaskeramiske kogeplader og eldrevne genstande Alder indtil Erstatning 2 år 100% 3 år 80% 4 år 70% 5 år 60% 6 år 40% 10 år 20% Skjulte rør og kabler Alder indtil Erstatning 20 år 100% Herefter 70% Erstatningsprocenten beregnes af den samlede udgift til udbedring af skaden, inkl. evt. udgifter til fejlfinding, fritlægning samt evt. følgeskade på bygning og retablering Stikledninger Alder indtil Erstatning 20 år 100% 30 år 70% 35 år 60% 40 år 50% 45 år 40% 50 år 30% Herefter 20% Erstatningsprocenten beregnes af den samlede udgift til udbedring af skaden inkl. evt. udgifter til fejlfinding, fritlægning samt evt. følgeskade på bygning og retablering. Er forsikringen udvidet til at omfatte udvidet dækning vil afskrivningen højst udgøre kr , Antenner og paraboler med tilbehør og tagbelægning af plast, PVC og lignende Alder indtil Erstatning 5 år 100% 7 år 70% 10 år 40% Herefter 20% Tagbelægning af pap samt undertage af plast og lignende Alder indtil Erstatning 15 år 100% 20 år 70% 25 år 50% 30 år 30% Herefter 20% Tagbelægning af strå, rør og andet blødt tag Alder indtil Erstatning 20 år 100% 25 år 70% 30 år 60% 35 år 50% 40 år 40% 45 år 30% Herefter 20% Er forsikringen udvidet til at omfatte udvidet dækning vil afskrivningen højst udgøre kr ,00. Forsikringsbetingelser nr NLB 5

6 2.6.8 Gulvbelægning i form af tæpper, vinyl, linoleum samt laminatgulve. Indvendige malede overflader samt overflader af tapet og lignende Alder indtil Erstatning 5 år 100% 10 år 70% 15 år 60% 20 år 40% Herefter 20% Vinduer, døre og facadepartier Alder indtil Erstatning 5 år 100% 10 år 95% 15 år 87% 20 år 82% 25 år 79% 30 år 75% 35 år 61% 40 år 50% Herefter 20% Erstatningen vil blive opgjort pr. vindue, dør eller facadeparti af træ. 2.7 Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. 2.8 Bygninger bestemt til nedrivning. For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materiale-værdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, udbetales en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter forannævnte bestemmelser vedrørende skadeopgørelse. 2.9 Byggeadministration Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til byggeadministration i forbindelse med genopførelse af bygningen. Ved byggeadministration forstår vi fx udgifter til teknisk bistand og genfremstilling af tegninger. Vi betaler kun efter regning, og den samlede udgift til byggeadministration kan højst udgøre 3% af den opgjorte bygningserstatning Erstatningens udbetaling Erstatning til genoprettelse. Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted Erstatning til fri rådighed Såfremt erstatningen ikke anvendes til reetablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Udbetaling af erstatning til fri rådighed forudsætter samtykke af de berettigede ifølge adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 3. Følgeudgifter Redning, bevaring, oprydning. 3.1 Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en af forsikringen omfattet begivenhed. 3.2 Nødvendige udgifter til oprydning af forsikrede genstande efter en af forsikringen omfattet begivenhed. 3.3 Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelse ikke kan anvendes. 3.4 Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en af forsikringen omfattet begivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen. 3.5 Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet, der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme størrelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. 3.6 Erstatning for forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) kan maks. andrage 10% af bygningens nyværdi. 3.7 Det er en forudsætning at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås og at istandsættelse eller genopførelse finder sted. 3.8 Dækning omfatter ikke Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. Forsikringsbetingelser nr NLB 6

7 3.9 Restværdiforsikring gælder ikke for dagsværdi/sumforsikringer. I forbindelse med en af forsikringen dækket skade kan forsikringstager, såfremt bygnings-beskadigelsen overstiger 50% af nyværdien, vælge i stedet for reparation at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. 4. Løsøre Løsøreforsikringen er et tilvalg og skal for at være meddækket være anført på policen. Dækningen er en 1. risikoforsikring med en pristalsreguleret forsikringssum på kr pr. skadesbegivenhed og omfatter følgende dækningselementer: 1. Husdyr er dækket med max. 20% af forsikringssummen og er betinget af, at der ikke kan opnås erstatning fra anden side. 2. Afgrøder og andre landbrugsprodukter til eget brug. 3. Foder, gødning, udsæd, brændsel og brændstof af enhver art, men ikke træer, buske, levende hegn og markhegn. 4. Reparationsmaterialer til ejendommens vedligeholdelse, samt indhegningsmateriale. 5. Løst inventar, værktøj, redskaber, løse motorer og maskiner til privat brug. 6. Selvkørende maskiner, traktorer, landbrugsvogne maskiner og redskaber, samt fast tilbehør og reservedele til disse, er pr. enhed maksimalt dækket med 40% af den indeksregulerede forsikringssum pr. skadesbegivenhed, ved skade på flere af disse genstande, andrager den maksimale erstatning forsikringssummen. 4.1 Hvilke typer skader dækker forsikringen: Indbrudstyveri sket fra bygning samt hærværk på løsøre i forbindelse med indbrud i bygning. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at voldeligt opbrud kan konstateres. Tyveriskade skal anmeldes til politiet, og kvittering for politianmeldelsen skal udleveres til selskabet. Undladelse af ovennævnte forskrift kan få betydning for selskabet erstatningspligt, jf. Forsikringsaftalelovens regler herom. Ved anmeldelse af tyveriskader må forsikrede sandsynliggøre at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes Brand, lynnedslag og eksplosion Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande som følge af brand. Ved brand forstås en løssluppen flammedannende il, der har evnen til at brede sig ved egen kraft. Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig. Eksplosion er en pludselig og hurtig forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Forsikringen dækker ikke: Skade, der alene består i svidning, smeltning eller små huller, med mindre skaden er forårsaget af en løssluppen, flammedannende ild (brand). Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme Kortslutning Kortslutningsdækningen omfatter de under punkt 4, nr. 5 og 6 nævnte genstande. Ved kortslutning forstås i disse forsikringsbetingelser en utilsigtet forbindelse mellem elførende dele og mellem el-førende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Forsikringen dækker ikke: I det omfang at skaden er dækket af garanti- og serviceordninger. Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning. Forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation. Skader der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion. Skader på andre genstande end de, som er forsikrede. Skader, som er dækket af en tegnet brandforsikring. Forsikringsbetingelser nr NLB 7

8 4.1.4 Udstrømning af væsker (typisk vandskade). Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af, at vand olie kølevæske damp eller lignende pludselig strømmer ud fra installationer, vandsenge eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. Hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning. Ved skjulte rør forstås rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum. Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af frostsprængning i lokaler, som sikrede disponerer over, med mindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Skade opstået under påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre beholdere. Tabet af selve den udflydende væske. Skade som følge af grund- eller kloakvand, med mindre skaden skyldes voldsomt sky- eller tøbrud. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder Storm og visse nedbørsskader Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Forsikringen dækker ikke genstande uden for bygning Sky- eller tøbrud Forsikringen dækker skade forvoldt af vand, der under voldsolmt skybrud eller under voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne. Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludselig virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort. Forsikringen dækker ikke: Skade, der skyldes at sikrede har forsømt at rense afløb Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Skade som følge af nedbør eller smeltevand, der trænger gennem utætheder eller åbninger og ikke er en umiddelbar følge af en dækket bygningsskade. 4.2 Erstatningens fastsættelse: Skade på husdyr ansættes til det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genanskaffelse af tilsvarende husdyr. Skade på afgrøder og landbrugsprodukter i bygning ansættes til det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genanskaffelse af tilsvarende afgrøder og landbrugsprodukter. Skade på afgrøder og landbrugsprodukter betales alene med udgifter til udsæd og de med omsåningen forbundne omkostninger. Foder, gødning, udsæd, brændstof, brændsel, reparationsmaterialer til ejendommens vedligeholdelse, indhegningsmaterialer, løst inventar, værktøj, redskaber, løse motorer, maskiner til privat brug, selvkørende maskiner, traktorer, landbrugsvogne, maskiner, redskaber samt fast tilbehør og reservedele til disse, er forsikret på grundlag af nyværdi uden fradrag for alder og brug, underforudsætning af, at dagsværdien for de pågældende genstande andrager mindst 50% af nyværdien på skadetidspunktet. Såfremt dette ikke er tilfældet, ansættes erstatning til det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genanskaffelse af tilsvarende. Selskabet erstatter skade ved: At sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden. At godtgøre værdiforringelsen At overtage genstanden mod at levere genstanden tilsvarende til de skaderamte (ved nyværdi tilsvarende nye genstande) At overtage genstandene mod at betale kontanterstatning Dokumentation For at få erstatning må man kunne dokumentere eller sandsynliggør, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstand, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved at man sammen med anmeldelsen indsender kvitteringer/regninger, købskontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør forsikringstagerne gemme købsnotaer for alle nyere ting og mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at selskabet kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. Forsikringsbetingelser nr NLB 8

9 UDVIDET DÆKNING - TILVALGSDÆKNING Tilvalgsdækningen fremgår af punkterne Rådskade 5.1 Forsikringen dækker Råd beskrives som skader på træ, der skyldes svampe og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet. Rådskaden skal have betydning for træets funktions- eller bæreevne. Reparation af vinduer og døre dækkes uden dette krav. Angrebet skal være konstateret og anmeldt: - i forsikringstiden, eller - inden 6 måneder efter forsikringen er ophørt. 5.2 Forsikringen dækker ikke Skader, der skyldes overfladeråd. Overfladeråd opstår i træ, som er udsat for høj fugtighed og er en langsom forløbende proces, der er begrænset til træets yderzoner. 5.3 Skader, der er opstået som følge af tillukkede eller blokerede ventilationsåbninger, hvor der er manglende ventilation dækkes ikke. 5.4 Bygningsdele - Følgende dele er dækket - Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør - Fastmonteret installationer - Anlæg til vedvarende energi Det er et krav, at de nævnte bygninger m.m. skal være opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper. 5.5 Følgende dele er ikke dækket Udsmykninger Udsmykninger på bygningerne som f.eks. vægmalerier og relieffer Særligt udsatte bygningsdele Verandaer, altaner, udendørs trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger og lignende åbne trækonstruktioner. Derudover pilotering af træ, sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og udragende, uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Til denne gruppe hører også træbeklædning og træbelægning i kældre med tilhørende underlag af træ Plankeværker mm. Plankeværker, stakitter, pergolaer mm Bygninger under opførelse Bygninger under opførelse 5.6 Erstatning Ved ødelagt træ erstatter vi udgifter til afstivning eller reparation, så træets og konstruktionens bæreevne sikres. Hvis træets funktionsevne er nedsat på grund af destruktion, giver vi erstatning i form af udskiftning af det træ, som er skadet. Der gælder en selvrisiko på kr pr. bygningsdel (index 2013) (f.eks. pr. vindue/dør). Såfremt forsikringen er tegnet med generel selvrisiko opkræves generel selvrisiko ikke. 5.7 Punkt finder ikke anvendelse. 6. Udvidet vandskade 6.1. Hvad dækkes - Skade efter nedbør, der trænger ind i bygningen. - Skade efter opstigning af grundvand. - Skade efter fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktion. Eksempler, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt: o Flade tage o Parallel tage, f.eks. ved skråvægge og hvor der er loft helt til kip. o Loft- og skunkrum, hvor der ikke er en lem eller anden adgangsmulighed. o Loft- og skunkrum, hvor der ikke er en gangbro og det ikke er muligt at træde på spærfod/bjælker, fordi der er isoleret hen over. o Dele af loft- og skunkrum, hvor adgangen er blokeret af skorsten, ventilationsrør eller lignende faste bygningsdele. - Skade efter udsivning fra synlige installationer som f.eks. radiator. Det er et krav for dækningen, at årsagen til vandskaden repareres/udbedres straks efter skaden. Disse udgifter betales ikke af forsikringen. Forsikringsbetingelser nr NLB 9

10 6.2 Hvad dækkes ikke - Udbedring af årsagen til, at vand eller fygesne er trængt ind i bygningen, f.eks. reparation af revner i fundamentet eller etablering af manglende omfangsdræn. - Skader, som skyldes kondens eller grundfugt. - Lugtgener - Vandskader opstået i forbindelse med ombygning eller tilbygning. - Skader på bygninger under opførelse. 7 Kosmetiske forskelle 7.1 Fliser/klinker Vi dækker 50 % af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de skadede og de ubeskadigede fliser/klinker, hvis der er en dækket skade på rørskade. Dækningen gælder i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden er i følgende rum: - Toilet/baderum. - Bryggers. - Køkken/alrum. Forsikringen dækker kun, hvis det ikke har været muligt at anskaffe fliser/klinker, der er identiske med de beskadigede. Vælger du ikke denne løsning, vil kun de beskadigede fliser/klinker i et afgrænset areal f.eks. gulv eller væg blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser/klinker magen til. 7.2 Glas/sanitet Vi dækker 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem det skadede og det ubeskadigede glas/sanitet, hvis der er en dækket skade på dækningen i dækningsskemaerne fra 1-8 punkt D. Dækningen for sanitet gælder i det toilet eller baderum, hvor skaden er sket. Dækningen omfatter ikke ubeskadiget indmuret badekar eller fodbadekar. Dækningen for glas gælder for det vindues- eller dørparti, hvor skaden er sket. Det er en betingelse, at det ikke er muligt at skaffe samme farve og/eller mønster og/eller konstruktion, der er identisk med det ødelagte. 8 Byggematerialer Vi dækker dine byggematerialer, som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger, når de befinder sig på forsikringsstedet, og indtil de er monteret dog maks. 3 måneder fra leveringsdatoen. 8.1 Hvad dækkes Vi dækker anden pludselig skade (som beskrevet under punkt 8 i dækningsskemaet Pludselig skade og tyveri/hærværksskade). Der dækkes med de dækninger, undtagelser og begrænsninger, der er nævnt under denne dækning. 8.3 Forsikringssum Forsikringen dækker med indtil kr pr. forsikringsår. Beløbet indeksreguleres ikke. 8.4 Dokumentation Du skal kunne fremvise dokumentation for, hvornår materialer er købt og leveret/afhentet. Erstatningen bortfalder, hvis dokumentationen ikke kan fremvises. 8.2 Hvor dækkes - Udendørs dækkes tagbelægning, mursten, isolering, cement, træ til konstruktion (f.eks. spær, taglægter, remme o.l.), havefliser og grus. - I forsvarligt aflåst container, bygning eller garage/udhus dækkes alle andre byggematerialer, f.eks. gulvbelægning, køkkenelementer, vvselementer, hårde hvidevarer eller vinduer og døre. Det er et krav for dækning, at der skal være tegn på voldeligt opbrud. Forsikringsbetingelser nr NLB 10

11 9 Mekaniske funktionsfejl i faste elektriske installationer 9.1 Hvad dækkes Vi dækker fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationers normalfunktion (funktionsfejl). Bygningsinstallationerne er dækket i 4 år fra installationernes første købsdato Punkt finder ikke anvendelse. 9.3 Følgende dele er dækket Faste elektriske bygningsinstallationer som f.eks. centralvarmefyr, hårde hvidevarer, indendørs spa, tyverialarm, elektriske markiser o.l. Elektriske installationer til medforsikredes svømmebassiner/udendørs spa. 9.2 Hvad dækkes ikke - Skade, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader, der sker under reparation. - Fejl i eller tab af software, data m.v. samt pixelfejl. - Skade, som er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til de køberetslige regler. - Brugte apparater, der var beskadiget på anskaffelsestidspunktet. 10 Skade lavet af dyr 10.1 Hvad dækkes Ved skader lavet af dyr, dækker vi reparation eller udskiftning af de beskadigede bygningsdele i beboelsesbygninger. Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelse og forebyggelse sker, inden bygningsdelene repareres. Et par eksempler kunne være: - Rotter har gnavet sig ind i huset og ødelagt gulve og karme. Forsikringen dækker reparation af gulve og karme, når rotterne er bekæmpet. - En husmår har boet oppe på loftet. Forsikringen dækker udskiftning af det ødelagte isoleringsmateriale, når husmåren er fjernet og dens adgangsvej er blokeret Hvad dækkes ikke - Skader lavet af husdyr (f.eks. hunde og katte) - Skader lavet af insekter (f.eks. murbier og rådborebiller). - Kosmetiske skader, f.eks. skjolder og ridser. - Bekæmpelse og forebyggelse. - Lugtgener, fjernelse af ekskrementer m.m. - Genhusning og huslejetab m.m Følgende dele er dækket Bygninger, der anvendes til beboelse. 11 Haveanlæg dækkes mod tyveri, hærværk og påkørsel 11.1 Hvad dækkes - Tyveri og hærværk forvoldt af personer uden lovlig adgang til forsikringsstedet. - Haveanlæg, som påkøres af en person, der ikke er ejer eller bruger af ejendommen Følgende dele er dækket Haveanlæg som f.eks. beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange. 12. Bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap 12.1 Forsikringen dækker udgifter til bygningsmæssige forandringer af helårsboligen, hvis du i forsikringstiden bliver ramt af en ulykke dækket af en ulykkesforsikring tegnet hos ETU Forsikring Endvidere dækkes udgifter til bygningsmæssige forandringer af helårsboligen, hvis du bliver ramt af ulykke, dækket af en ulykkesforsikring tegnet hos ETU Forsikring, og, på baggrund heraf, nedkommer med barn, som pga. fysisk handicap har behov for kørestol. Forsikringsbetingelser nr NLB 11

12 12.3 Der skal være tale om varig invaliditet, hvilket skal fremgå af lægeerklæring. Erstatning ydes kun til den bolig, som er forsikret i ETU Forsikring på ulykkes- eller nedkomsttidspunktet. Kravet skal være anmeldt inden 5 år efter ulykken eller nedkomsten Tilpasningen af boligen skal udelukkende forbedre bevægelsesmulighederne for den handicappede. Dækningen er begrænset til kr pr. ulykke.. ETU dækker dokumenterede udgifter i tillæg til tilskud og støtte man er berettiget til fra det offentlige. 13. Garantidækning Forsikringen dækker de skader din gamle forsikring havde erstattet ved en dækningsberettiget skade i op til 1 år efter ikrafttrædelsen hos ETU Forsikring. Det er en betingelse, at du ikke har kunnet vælge dækningen hos ETU Forsikring samt at ETU Forsikring ikke direkte har undtaget dækningen via klausul på din police For at få dækket en skade under denne dækning må du påvise, at din tidligere husforsikring ville have dækket det tab husk at gemme dine gamle betingelser og police Eventuelle forskelle i selvrisiko eller afskrivninger dækkes ikke 14. Max afskrivning på rør-/stikledningsskader Afskrivningen på rør-/stikledningsskader kan højst andrage kr , hvis der er tegnet udvidet dækning uanset forsikringsbetingelsernes erstatningsskemaer punkt og Huslejetab 15.1 I det omfang, forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en af forsikringen omfattet skade, dækkes: 15.2 Dokumenteret tab af lejeindtægt Dokumenterede udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter Nødvendige og rimelige merudgifter i anledning af fraflytning f.eks. leje af anden bolig Nødvendige udgifter til ud og indflytning samt opmagasinering af forsikringstagerens private indbo Erstatning ydes for tiden, indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest en måned efter skadens udbedring Udbedres skaden ikke, eller genopføres bygningen i anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere tidsrum), der normalt ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Forsinkes udbedringen af skaden på grund af forhold, som forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for derved forårsagede udgifter eller huslejetab Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring. Forsikringsbetingelser nr NLB 12

13 16. Husejeransvar 16.1 Hvilket ansvar dækkes Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede som ejer eller bruger af ejendommen Forsikringen omfatter skade, konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarsdragende forhold måtte være begået Hvilket ansvar dækkes ikke Forsikringen dækker ikke ansvar for; Skade, der pådrages ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler uden for kontraktforhold Formuetab, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting Skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer - Ejer - Har til lån, leje, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling. - Har sat sig i besiddelse af. - Har i varetægt af anden grund Skade forvoldt af sikrede med fortsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Skade på ting, forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, nedbrydnings- eller nedrivningsarbejder samt jord- eller grundvandssænkning i forbindelse hermed eller ved den sikredes brug af sprængstoffer Skade på ting, forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning af den forsikrede ejendom Forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Skade forvoldt ved kørsel med motorkøretøjer, herunder traktorer. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 7,5 kw eller 10 hk., hvis skaden sker under færdselslovens regler og summer Skadeopgørelse Husejeransvarsforsikringen dækker ved hver forsikringsbegivenhed med indtil kr.: 10 mio. for personskade og kr.: 2 mio. ved tingskade. Angående motordrevne redskaber se dog punkt Dækningssummerne danner højeste grænse for selskabets forpligtelser efter en enkelt forsikringsbegivenhed, uanset om ansvaret påhviler flere af de sikrede Omkostningerne ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets billigelse, dækkes, selv om dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 17. Retshjælp 17.1 Hvilke omkostninger dækkes De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan fås ved henvendelse til selskabet Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom Forsikringen dækker med indtil kr.: Der beregnes en selvrisiko på kr pr. instans (byret og landsret) Øvrige vilkår En forsikret, der får brug for retshjælp, skal henvende sig til en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten må herefter anmelde sagen til selskabet herunder oplyse, om forsikrede, har mulighed for at få fri proces, idet der da skal søges herom. Forsikringsbetingelser nr NLB 13

14 18. Fællesbestemmelser 18.1 Forhold i skadetilfælde I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal forsikringstageren straks indgive skriftlig anmeldelse til selskabet indeholdende så fyldige oplysninger som muligt. Tyveri- og hærværksskader skal endvidere straks anmeldes til politiet Udbedring af skade skal ske i samråd med selskabet. Dog kan foreløbig udbedring foretages, såfremt den er nødvendig til afværgelse af alvorlige følger. Derudover må nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke hertil. Er selskabets samtykke ikke indhentet, bortfalder selskabets erstatningspligt Ved ansvarsskade skal der straks indsendes meddelelse til selskabet, når erstatningskrav rejses eller formodes at blive rejst. Erstatningspligten og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden selskabets samtykke, og selskabet træffer bestemmelse om sagens behandling Voldgift Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skadens størrelse opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstager vælger den ene, medens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabel Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne Forsikring ved anden police Er der tegnet forsikring mod samme risiko ved anden police, og er der i denne taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet ved anden police, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af forsikringerne Særlige undtagelser Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) eller radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Uanset bestemmelserne i punkt dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanlig industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssigt og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Forhold under forsikringens løbetid - præmiens betaling Første præmie, stempelafgift og opkrævningsgebyr forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier stempelafgift og opkrævnings-gebyrer på de i policen anførte forfaldsdage Påkrav om betaling finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetaling til forsikringstageren på betalingsadressen. Forsikringstageren debiteres et rykkergebyr herfor Denne påmindelse vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af undladelse af at betale præmien inden udløbet af den i påmindelsen anførte tidsfrist En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betalingen ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. Forsikringsbetingelser nr NLB 14

15 18.17 Selskabet kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for præmien med påløbne renter og andre omkostninger Indeksregulering Forsikringen indeksreguleres ved førstkommende forfaldsdag i året ud fra Danmarks Statistik offentliggjort indekstal. De i betingelserne anførte indeksregulerede højeste erstatningsbeløb reguleres tilsvarende hvert års 1. januar Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Hvis selskabets forsikringsbetingelser eller præmietarif for forsikringer af samme art som nærværende ændres, kan tilsvarende ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif for nærværende gennemføres til et forsikringsårs begyndelse med en måneds varsel Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen, dog jf. punkt Der gælder særlige regler for branddækningen. Branddækningen kan kun opsiges, hvis der er skriftlig accept fra de tinglyste panthavere, eller det kan dokumenteres, at ejendommen uden forringelse af panthavers retsstilling forsikres i et andet selskab, der har ret til at sælge bygningsbrandforsikring. For bygninger, der ligger forladt hen eller ikke er forsvarligt sikret mod brandfare, kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel til den, der har købt forsikringen og eventuelle panthavere Risikoforandringer Tilbygning, ombygning, efterisolering m.v. Selskabet skal underrettes, hvis du vil - bygge om - bygge til - etablere svømmebassin - efterisolere - brandsikre - ændre tagdækning - ændre bygningens anvendelse - ændre bygningens konstruktion - ændre benyttede energikilder til opvarmning Ny- og tilbygninger er kun dækket, såfremt dette er bekræftet af selskabet Ombygninger, herunder efterisolering og brandsikring, forandring af bygningens anvendelse, konstruktion eller tagdækning, etablering af nedgravet svømmebassin samt etablering af eller ændring af energikilder til opvarmning, skal anmeldes til selskabet, således at dette kan tage stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Det samme gælder, såfremt ejendommen helt eller delvis rømmes, ligger ubenyttet hen eller fredes Undladelse af anmeldelse kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes, eventuelt helt bortfalder Ville forandring af bygningerne eller deres anvendelse have medført, at selskabet ikke ville have overtaget risikoen, ophører dets ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtræden. For bygningsbrandforsikring dog kun i de tilfælde, hvor selskabet ikke havde pligt til at overtage risikoen. I forhold til de i henhold til bygningsbrandforsikring omhandlede rettighedshavere ophører ansvaret dog med 14 dages varsel Ejerskifte Ejerskifte skal straks meddeles selskabet Ved salg af ejendommen ophører forsikringen, dog er den nye ejer dækket indtil fire uger efter overtagelsesdagen, såfremt der ikke er tegnet anden forsikring. Bygningsbrandforsikringen kan kun ophøre under iagttagelse af bestemmelsen i punkt Eftersyn af bygningerne Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn med henblik på en vurdering af såvel bygningerne som risikoforholdene Forsikringens varighed og opsigelse. Forsikringen er fortløbende og kan af forsikringstageren og forsikringsselskabet opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Forsikringsbetingelser nr NLB 15

16 18.31 For bygningsbrandforsikringen gælder endvidere: Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstager som selskab i indtil 14 dage efter skaderegulering eller afvisning af skade, opsige forsikringen med 14 dages varsel. Endvidere kan forsikringen fra selskabets side opsiges med 14 dages varsel til enhver tid, såfremt en eventuel selvrisiko ikke betales ved påkrav. Der gælder særlige bestemmelser for bygningsbrandforsikringen, se punkt Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsvirksomhed Ufravigelighed for betingelser vedrørende bygningsbrandforsikring Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de af Forsikringstilsynet godkendte bygningsbrandforsikringsbetingelser til ugunst for forsikringstageren og/eller for de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser på ejendommen. 19. Specielle vilkår vedrørende forsikring for bygning under opførelse - inkl. materialer beroende på byggepladsen og bestemt til indføjelse i bygningerne Hvilke skader dækkes Bygninger under opførelse dækkes som anført i policen samt i henhold til betingelsernes punkt 2.1. Forsikringen dækker ikke tyveri af og hærværk på bygningen samt byggematerialer. Brud på glas og sanitet dækkes først, når dette er anbragt på dets blivende plads Anmeldelsespligt Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, når bygningerne er færdige og tages i brug, hvorefter selskabet tager stilling til, om besigtigelse skal finde sted. 20. Selvrisiko 20.1 Det vil af policen fremgå, om der er generel selvrisiko eller ej Der er dog altid selvrisiko ved retshjælpsskader ifølge forsikringsbetingelserne for retshjælp. 21. Råd og vejledning 21.1 Ejerskifte Selskabet skal underrettes ved ejerskifte Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal selskabet underrettes så hurtigt som muligt. Tyveri- og hærværksskader skal endvidere anmeldes til politiet. Ved ansvarsskade må erstatningspligt og erstatningskravets størrelse ikke anerkendes uden selskabets samtykke Fjernelse af beskadigede dele Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande må ikke finde sted, før selskabet har givet sin samtykke hertil Ankenævnet for forsikring ETU Forsikring A/S er tilsluttet: Ankenævnet for Forsikring, som er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension. Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til: Ankenævnet for forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1 sal 1572 København V Forsikringsbetingelser nr NLB 16

17 I forbindelse med en klage skal der betales et gebyr, som forudsætning for, at Ankenævnet kan behandle klagen. Såfremt forsikrede får helt eller delvist medhold i klagen eller Ankenævnet afviser at behandle klagen, tilbagesendes gebyret. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås hos ETU Forsikring A/S eller Ankenævnets sekretariat. Klage til Ankenævnet har ikke opsættende virkning for eventuel betaling af selvrisiko og forhøjet præmie. Forsikringsbetingelser nr NLB 17

18 A Forsikringen dækker NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret Bygningskaskoforsikring, som består af: Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Skjulte rør-/kabelforsikring Det vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer din Bygningskaskoforsikring omfatter. B Forsikringen dækker ikke Nedlagt landbrugsforsikring dækningsskemaer 1. Brandskade (ildsvåde) Ved brand forstås i disse forsikringsbetingelser skade forvoldt ved løssluppen ild. Skade som følge af: 2. Lynnedslag Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. 3. Eksplosions-, nedstyrtning af luftfartøjs-, tilsodnings- og tørkogningsskade Eksplosion er en momentant fortløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse med reagerende stoffer. Nedstyrtning af luftfartøj eller ved at det forsikrede rammes af et sådant eller af nedfaldende genstande derfra. Pludselig opstået tilsodning fra forskriftmæssigt ildsted til rum- opvarmning. Skade som følge af: 4. El-skade Skade, som skyldes kortslutning, induktion, overspænding o.l. El-skade som følge af : Forsikrede genstande: C De på forsikringsstedet beliggende bygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinje eller under kældergulv. Faste el-installationer, herunder - el- stikledninger og hovedtavler - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, - lysinstallationer, herunder faste armaturer, excl. rør, pærer, lysreklamer og lysskilte. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig- men ikke erhvervsmæssig karakter. D Glas, håndvaske, badekar, bideter og toiletter, der er monteret som en bygningsdel, dog ikke glas/kummer eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse. E Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. F Flagstænger og antenner til ikke erhvervsmæssigt brug, grundvandspumper og svømmebassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, excl. tildækning. G Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi, samt haveskulpturer fastmonteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. H Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hævet over jordens niveau på anbringelsesstedet I Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der ikke er Svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, der ikke er følge af brand, f.eks. på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet anses ikke som brand og erstattes derfor ikke Medførte sprængstoffer i luftfartøjer. Tørkogning af kedler, der ikke udelukkende anvendes til rumopvarmning Fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse. El-skade, som skyldes manglende vedligeholdelse, slid eller tæring. El-skade, der dækkes af garanti. opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. J Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte. K Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. solcelleanlæg, sol- og jordvarmeanlæg, varme-pumpeanlæg samt vindmøller, er kun medforsikret, hvis det fremgår af policen. L Udendørs spa- og boblebade Hvis de er tilsluttet husets faste installationer. Forsikringsbetingelser nr NLB 18

19 A Forsikringen dækker NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret Bygningskaskoforsikring, som består af: Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Skjulte rør-/kabelforsikring Det vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer din Bygningskaskoforsikring omfatter. Forsikringen dækker ikke Forsikrede genstande: C De på forsikringsstedet beliggende bygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinje eller under kældergulv. Faste el-installationer, herunder: - el- stikledninger og hovedtavler - kraftinstallationer - lysinstallationer, herunder faste armaturer, excl. rør, pærer., lysreklamer og lysskilte. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig- men ikke erhvervsmæssig karakter D Glas, håndvaske, badekar, bideter og toiletter, der er monteret som en bygningsdel, dog ikke glas/kummer eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse. E Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. F Flagstænger og antenner til ikke erhvervsmæssigt brug, grundvandspumper og svømmebassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, excl. tildækning. G Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi, samt haveskulpturer fastmonteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. H Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hævet over jordens niveau på anbringelsesstedet I Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. 5. Vandskade (samt olie og kølervæske) Vand(samt olie og kølervæske), der pludselig og uforudset strømmer ud fra sædvanlige faste installationer og akvarier. Endvidere fra andre beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover. Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb, og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne. Skade som følge af: - Dryp og udsivning. - Opstigning af grund eller kloakvand. - Vand fra tagrender eller nedløbsrør, eller nedbør, der trænger gennem tag eller væg. - Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Frostsprængning af installationer i utilstrækkelig opvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning. - Påfyldning af eller aftapning fra olietank, køleog fryseanlæg og akvarier. - Installationsarbejder, der skyldes faglig ukorrekt fremgangsmåde. - Fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. - Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rust. 6. Frostsprængningsskade i røranlæg Frostsprængning af røranlæg, der tilfører bygningerne vand til hovedledning i vej, med mindre forsikringstager kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. Frostsprængning af røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vand-, sanitets- og afløbsinstallationer, dog ikke nedløbsrør. Frostsprængning af centralvarme- og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer. Frostsprængning af wc-kummer og cisterner. Skade som følge af: - Frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning. - Fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. - Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rustdannelse. - Udgifter til optøning. - frostsprængning af nedløbsrør Ikke ridser, afspringninger af splinter og fliser, samt beskadigelse, som ikke gør genstandene ubrugelige. Ikke punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder. J Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte. K Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks.solcelleanlæg, sol- og jordvarmeanlæg, varmepumpeanlæg samt vindmøller, er kun medforsikret, hvis det fremgår af policen. Forsikringsbetingelser nr NLB 19

20 A Forsikringen dækker NB! Dækningsskemaet omfatter en fuldt kombineret Bygningskaskoforsikring, som består af: Bygningsbrandforsikring Bygningsforsikring Svampe-/insektforsikring Skjulte rør-/kabelforsikring Der vil af policen fremgå, hvilke af de nævnte forsikringer din Bygningskaskoforsikring omfatter. B Forsikringen dækker ikke: Forsikrede genstande: C De på forsikringsstedet beliggende bygninger inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinje eller under kældergulv. Faste el-installationer, herunder: - el- stikledninger og hovedtavler - kraftinstallationer. - lysinstallationer, herunder faste armaturer, excl. rør, pærer., lysreklamer og lysskilte. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig- men ikke erhvervsmæssig karakter D Glas, håndvaske, badekar, bideter og toiletter, der er monteret som en bygningsdel, dog ikke glas/kummer eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse. E Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. F Flagstænger og antenner til ikke erhvervsmæssig brug, grundvandspumper og svømmebassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, excl. tildækning. G Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi, samt haveskulpturer fast monteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. (basisår 2007) H Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hævet over jordens niveau på anbringelsesstedet. I Hegn (ikke levende), stakitter og plankeværker, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. Bygningskasko 7. Stormskade Herunder skypumpe og snetryk samt eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygningen. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund. Lavere vindstyrke betragtes ikke som storm, og skade som følge heraf er derfor ikke dækket af forsikringen. Skade som følge af: - Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af anden pludselig skade på bygningen. - Fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. - Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rustdannelse. 8. Pludselig skade og tyveri/hærværksskade Pludselig skade, der ikke kan henføres til de øvrige i disse betingelser nævnte skadeårsager eller undtagelser. Ved pludselig skade forstås skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Årsag og virkning skal således være sket på et tidspunkt. Skade, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, som f.eks. skade forårsaget ved dryp eller udsivning, revnedannelser på grund af frost, bygningens sætning, rystelser fra trafik, tæring, materiale træthed, gener fra dyr, der gnaver eller bygger rede og lignende skader, regnes ikke for pludselige skader. Skade på det forsikrede, som forekommer ved almindeligt brug, herunder rengøring og reparation, som f. eks ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk, spild af fødevarer, væsker og lignende henhører under almindelig vedligeholdelse, som ikke betales af forsikringen. Ved hærværk forstås skade forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af personer uden lovlig adgang til lokaliteterne. Skade som følge af: - Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af anden pludselig skade på bygningen. Fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og øvrige genstande. Mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rustdannelse. Hærværk forøvet af en sikret person eller en person beskæftiget ved forsikringstagerens husholdning eller af en person, til hvem forsikringsstedet helt eller delvis er udlejet, udlånt eller stillet til rådighed Ikke ridser, afspringninger af splinter og fliser, samt beskadigelse, som ikke gør genstandene ubrugelige. Ikke punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder. J Markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte. K Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. solcelleanlæg, sol- og jordvarmeanlæg, varmepumpeanlæg samt vindmøller, er kun medforsikret, hvis det fremgår af policen. Forsikringsbetingelser nr NLB 20

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring

Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring I tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler, anden forsikringslovgivning og lovgivning i øvrigt samt de af Forsikringstilsynet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere