Studieåret 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieåret 2011/2012"

Transkript

1 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I IT OG SUNDHED 17. juni 2008 Opdateret Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og finder anvendelse i forhold til studerende, som påbegynder studiet fra og med denne termin. Side 1 af 27

2 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Formål 1 Formål Side 3 Kapitel 2 Modulopbygning, undervisnings og eksamensaktiviteter 2 Modulopbygning og elementer Side 3 3 Tidsgrænser Side 4 4 Aktivitetskrav Side 4 5 Kursus- og eksamensbeskrivelser Side 4 1. studieår Side 4 2. studieår Side 9 3. studieår Side 15 6 Projektarbejde Side 18 7 Bachelorprojekt Side 18 8 Valgfrit forløb Side 18 Kapitel 3 Semesteropbygning 9 Undervisningens tilrettelæggelse og frister Side 19 Kapitel 4 Eksamen 10 Terminer Side Eksamenstilmelding 12 Afmelding 13 Sygdom, reeksamen og udeblivelse 14 Sygdom under eksamen 15 Forlænget tid til skriftlig eksamen 16 Brug af computer 17 Eksamenssprog 18 Prøveformer 19 Bedømmelse 20 Klage over eksamen 21 Antal eksamensforsøg Kapitel 5 Øvrige bestemmelser 22 Merit Side Afløsningsopgaver 24 Evaluering 25 Klager over undervisning og undervisere 26 Orlov 27 Overflytning fra andre universiteter og studieskift 28 Udskrivning fra studiet 29 Klagevejledning 30 Ikrafttræden Appendiks A: Foreløbig oversigt over mulige valgfag Side 20 Side 2 af 27

3 Side 3 af 27

4 Kapitel 1. Formål 1 Formål Bacheloruddannelsen i it og sundhed (BSc i it og sundhed) har på et naturvidenskabeligt og forskningsbaseret grundlag til formål at give de studerende en forståelse for og kompetence til at arbejde med it-baserede løsninger i forhold til sundhedssektoren og dens leverandører af it-baserede ydelser. Den studerende vil opnå viden og færdigheder på et niveau, der gør denne kompetent til at arbejde med it i praksis i forhold til både individ, institutioner og erhvervsliv inden for sundhedsrelaterede problemstillinger. Bacheloruddannelsen kvalificerer den studerende til erhvervsmæssig beskæftigelse samt danner grundlag for videregående studier inden for områderne sundhedsvidenskab og informationsteknologi. Eksempelvis på en af Københavns Universitets kandidatuddannelser i sundhedsinformatik, it og kognition, escience eller datalogi. Stk. 2. Efter gennemførelse af uddannelsen har bacheloren ret til at anvende titlen bachelor i it og sundhed og Bachelor of Science in Medical Informatics. Stk. 3. Bacheloruddannelsen i it og sundhed er normeret til 180 ECTS-point. 1 Stk ECTS er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år med en indsats svarende til et fuldtidsarbejde. Studieaktiviteten omfatter skemalagt undervisning inkl. forberedelse hertil, projektarbejde, skriftlige opgaver, selvstudium samt eksamensforberedelse og -deltagelse. Kapitel 2. Modulopbygning, undervisningsaktiviteter og eksamensaktiviteter 2 Modulopbygning og elementer Nedenstående kursus- og eksamensbeskrivelser, jf. 5, beskriver, hvilke fagelementer uddannelsen er opbygget af. Omfang, indhold og evalueringsform fastlægges for de faglige moduler, der hver især og i samspil har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer. Oversigt over moduler, fagelementer og eksaminer Studieår Fagområde ECTS 1. studieår 1. semester Introduktion til it og sundhed Statistiske metoder Modellering og programmering semester Epidemiologiske metoder Etik og videnskabsteori Sundheds-It: System udvikling og Databaser Indledende medicinsk billedanalyse studieår 3. semester Humanbiologi og sygdomslære (del I) Menneske-datamaskine interaktion Bioinformatik IT-sikkerhed semester Humanbiologi og sygdomslære (del II) Sundhedsvæsenets organisering IT-projektledelse Projekt i menneske-datamaskine interaktion eller IT-projektledelse 3. studieår 5. semester Valgfag semester Introduktion til systembiologi Projektophold (klinik) Bachelorprojekt Uddannelsesbekendtgørelsens 67, stk. 2, nr. 2, Side 4 af 27

5 3 Tidsgrænser Inden udgangen af første studieår skal den studerende for at kunne fortsætte uddannelsen deltage i de prøver, som efter denne studieordning er den del af førsteårsprøven. Disse prøver er Introduktion til it og sundhed, Statistiske metoder, Modellering og programmering, Epidemiologiske metoder, Etik og videnskabsteori, Sundheds-It: System udvikling og Databaser samt Indledende medicinsk billedanalyse. Stk. 2. Prøverne efter første studieår, jf. stk. 1, skal være bestået inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Har den studerende ikke bestået prøven på dette tidspunkt, bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg. 2 Stk. 3. Senest seks år efter studiestart skal den studerende have gennemført bacheloruddannelsen. 3 Orlovsperioder medregnes ikke i den samlede studietid. Stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra fristerne i stk. 1-3, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 4 4 Aktivitetskrav 5 Ved studieaktivitet forstås, at den studerende skal deltage i mindst én prøve hvert studieår og bestå mindst én prøve hvert andet studieår, jf. dog 3. Stk. 2. Studerende, som ikke har været studieaktive i et år, tilbydes vejledning. Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 5 Kursus- og eksamensbeskrivelser 1. studieår: Kursusnavn på dansk: Introduktion til it og sundhed. Kursusnavn på engelsk: Introductory Course. Målsætning: Kurset har til formål at bibringe den studerende kendskab til grundlæggende begreber relateret til uddannelsens indhold samt at give den studerende indsigt i studiets opbygning. Kurset består af kursus-specifikke aktiviteter samt af aktiviteter udbudt af de involverede fag. De studerende får dels undervisning med henblik på at opnå faktuel viden dels stilles de opgaver, som giver indsigt i dele af uddannelsens hovedområder. Opgaverne samles i en portofolio, som evalueres af underviserne. Indgangskrav: Ingen. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. For at opnå kursusattest skal den studerende kunne: - beskrive begreber som EPJ og registre. - angive basale forhold omkring udvalgte områder af den menneskelige organismes opbygning og funktion. - beskrive begreber som styresystem og program. Evalueringsform: Kursusattest på basis af godkendt opgavemappe (portofolio). Omfang: 5 ECTS på undervisningsaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester. 2 Eksamensbekendtgørelsens 26 3 Uddannelsesbekendtgørelsens 67, stk. 2, nr. 9 4 Eksamensbekendtgørelsens 25 5 Adgangsbekendtgørelsens 34 Side 5 af 27

6 Kursusnavn på dansk: Statistiske metoder. Kursusnavn på engelsk: Statistical methods. Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Statistiske metoder Eksamensnavn på engelsk: Examination in Statistical methods Målsætning: Faget omfatter en introduktion til statistiske metoder omfattende deskriptive metoder, elementær sandsynlighedsregning og statistiskteori, statistisk teori, udvalgte standardtest og modelbygning med lineære modeller. Formålet er at bibringe de studerende en overordnet forståelse for statistikkens rolle i de sundhedsvidenskabelige anvendelsesfelter med henblik på det senere studieforløb, og at introducere dem til et konkret værktøj til dataanalyse i form af den statistiske software "R". Målet er at den studerende efter endt kursus kan redegøre for hovedtrækkene i det teoretiske grundlag, løse konkrete databearbejdningsopgaver og udføre enkle statistiske analyser under passende supervision. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og holdtimer med computerøvelser, to rapportopgaver. Evalueringsform for kurset: Godkendelse af to rapportopgaver udarbejdet i grupper. Individuel mundtlig eksamen baseret på to obligatoriske rapportopgaver udarbejdet i grupper. Indtegningsbetingelser til eksamen: Godkendt deltagelse i kurset. Godkendte rapportopgaver. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - redegøre for og anvende centrale begreber inden for sandsynlighedsregning, herunder statistisk fordeling af diskrete og kontinuerte data, regneregler for middelværdi og varians. - redegøre for og anvende centrale begreber inden for statistisk teori. Herunder: estimation, hypotesetest, konfidensinterval, statistisk usikkerhed. - redegøre for begrebet statistisk model, parametre og estimationsprincipper. - diskutere de statistiske metoders og modellers forudsætninger og anvendelighed. - redegøre for fundamentale datatyper herunder kontinuerte og kategoriske data. - redegøre for og fortolke resultaterne af statistiske standardtests for kontinuerte og kategoriske data. - anvende den statistiske software "R" til basal datahåndtering og grafik, deskriptiv statistik, udvalgte standardtests, grundlæggende modelbygning og simple simulationer. - udforme en veldisponeret rapport med en klar problemformulering, resultatpræsentation og konklusion. - give eksempler på komplekse data der er opstået som led i den teknologiske udvikling og de statistiske udfordringer der knytter sig hertil. Tilladte hjælpemidler ved eksamen: Alle - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation. Evalueringsform: 30. min. mundtlig eksamination uden forberedelsestid med udgangspunkt i rapporterne udarbejdet under kurset. Intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen Omfang: 10 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester. Side 6 af 27

7 Kursusnavn på dansk: Modellering og programmering. Kursusnavn på engelsk: Modelling and Programming. Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Modellering og Programmering Eksamensnavn på engelsk: Examination in Modelling and Programming Målsætning Komplekse sammenhænge mellem data inden for sundhedsvidenskaben beskrives ofte ved hjælp af matematiske modeller, som f. eks. bruges til at forudsige eller simulere effekten af en beslutning, og man bruger computeren til at udføre beregningerne med modellen. Dette kursus giver en introduktion til opbygning og anvendelse af matematiske modeller til simulering og estimation, og herunder gennemgås de nødvendige elementer fra matematisk analyse og lineær algebra. Endvidere gives en introduktion til programmering i Matlab og R, med henblik på at foretage computer-beregninger og simuleringer med de opstillede metoder. Målet med kurset er at give den studerende en basal færdighed i opstilling og brug af simple matematiske modeller samt færdighed i at bruge computeren til at lave beregninger og simulering med disse modeller. Indgangskrav til kurset: Ingen. Undervisningsform: Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser med og.uden brug af computer, gruppearbejde, mini-projekt. Evalueringsform for kurset: Godkendelse af to tre obligatoriske rapporter udarbejdet i grupper Indtegningsbetingelser til eksamen: Godkendt deltagelse i kurset. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - opstille simple statistiske og dynamiske modeller. - gennemføre simple udledninger af formlerne i modellerne. - redegøre for indflydelsen af modelparametrene på modellen. - redegøre for indflydelsen af modelfejl og fejl under beregningerne. - analyse af et beregningsproblem med henblik på implementering på en computer. - forstå basale datalogiske principper. - skrive korrekte programmer i sprogene Matlab. - implementerer simple beregningsmetoder i Matlab. - afteste og dokumentere et Matlab-program. - indlæse data i forskellige formater. - anvende færdige programmer til beregninger og simuleringer. - anvende Matlabs grafiske faciliteter til visualisering og præsentation af data. Evalueringsform: 30. min. mundtlig eksamination uden forberedelsestid med udgangspunkt i rapporterne udarbejdet under kurset. Interne censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen Hjælpemidler: Alle dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation. Omfang: 15 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester. Kursusnavn på dansk: Epidemiologiske metoder. Kursusnavn på engelsk: Introduction to Epidemiology. Eksamensnavn på dansk: Epidemiologiske metoder Eksamensnavn på engelsk: Introduction to Epidemiology Målsætning: Faget omfatter en generel introduktion til epidemiologi med en gennemgang af de basale begreber og designtyper, der anvendes inden for faget. Målet er, at den studerende efter kursets afslutning har tilegnet sig viden med henblik på at kunne gengive, forklare, bedømme og kritisere videnskabelige artikler på sundhedsområdet, samt at lægge grunden for den specialiserede epidemiologiundervisning på kandidatdelen. Side 7 af 27

8 Indgangskrav til kurset: Ingen. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og holdtimer Evalueringsform af kurset: Ingen Indtegningsbetingelser til eksamen: Ingen For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - redegøre for, anvende og forklare det epidemiologiske årsagsbegreb - redegøre for, beregne, anvende og analysere epidemiologiske frekvens- og associationsmål - forklare og afgøre forskelle og ligheder i epidemiologiske studiedesigns, herunder kunne diskutere dette for case-control-, kohorte-, interventions- og tværsnits studier - bedømme fejlkilder i epidemiologiske studier, herunder forskellige former for informations- og selektionsbias - forklare og bedømme confounding og kunne redegøre for og forstå effektmodifikation - beregne og diskutere anvendelsen af population attributable risk Evalueringsform ved eksamen: 4 timers skriftlig eksamen med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Opgavesættet består af en videnskabelig artikel indenfor sundhedsområdet og en række spørgsmål. Artiklen udleveres et døgn før selve eksamenen og de 4 timer er til at besvare spørgsmålene, der først udleveres ved eksamens start. Omfang: 7,5 ECTS på eksamensaktiviteten. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation. Der henvises i øvrigt til Studieordningernes fællesdel vedrørende eksamener på SUND. Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester. Kursusnavn på dansk: Etik og videnskabsteori Kursusnavn på engelsk: Ethics and Philosophy of Science Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Etik og Videnskabsteori Eksamensnavn på engelsk: Examination in Ethics and Philosophy of Science Målsætning: Kurset skal give den studerende forudsætninger for at kunne identificere og forholde sig til videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger i sundhedsvidenskabelige projekter. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, eksaminatorier og holdundervisning Obligatoriske elementer: Aflevering og godkendelse af skriftlig gruppeopgave Indtegningsbetingelser til eksamen: Aflevering og godkendelse af hjemmeopgaven (gruppeopgave) i Etik og videnskabsteori Prøveform: 48 timers skriftlig hjemmeopgave Tilladte hjælpemidler: Alle Censurform: Intern Karakterskala: 7-trinsskalaen For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: Analysere en naturvidenskabelig argumentation Analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset Analysere videnskabelige problemstillinger Formulere videnskaben som en proces Formulere og give eksempler på at sundhedsvidenskabelige projekter kan indeholde både en naturvidenskabelig og en humanistisk forskningstilgang og problemstilling.. Diskutere etiske grundbegreber og væsentlige etiske problemer Omfang: 5 ECTS på eksamensaktiviteten. Side 8 af 27

9 Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester Kursusnavn på dansk: Sundheds- IT: System udvikling og Databaser Kursusnavn på engelsk: Health Informatics: Systems Development & Databases Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Sundheds- IT: System udvikling og Databaser Eksamensnavn på engelsk: Exam in Health Informatics: Systems Development & Databases Målsætning: At give deltagerne kendskab til og forståelse for elementære elementer i udviklingen af IT-systemer i Sundhedssystemet. Indgangskrav til kurset: Godkendt deltagelse i kurset Introduktion til it og sundhed. Undervisnings-og arbejdsformer: Forelæsninger, øvelser, Workshops og virksomhedsbesøg samt afleveringsopgaver Evaluering af kurset: Godkendelse af obligatoriske opgaver. Indtegningsbetingelser til eksamen: Ingen. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: 1. At analysere og designe en mindre sunheds-it applikation. Dette inkluderer kendskab til kravspecifikation, use-cases og domænemodellering i forbindelse med analysen og design klassediagrammer, aktivitets- og sekvensdiagrammer i forbindelse med design. 2. At kunne programmere en mindre sundheds-it applikation. 3. At kunne beskrive og dokumentere en applikation. 4. At have kendskab til sundhedsfaglige begrebssystemer. 5. At skabe en datamodel og realisere denne i en relationel database. Deltagerne skal have kendskab til modellering af data og business constraints, samt realisering af både logiske og abstrakte modeller. 6. At anvende en relationel database, herunder introduktion til SQL. 7. Kendskab til problemstillinger i forbindelse med dataudveksling. 8. At udveksle data vha. XML. Indføring i XML for understøttelse af interaktion mellem forskellige systemer/aplikationer. Evalueringsform: Synopsis eksamen: Mundtligt forsvar af synopsis udarbejdet på baggrund af opgaver stillet gennem kurset. Intern censur. 7-trinsskalaen. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle Omfang: 7,5 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3 semester. Kursusnavn på dansk: Indledende medicinsk billedanalyse Kursusnavn på engelsk: Introduction to Medical Image Analysis Eksamensnavn på dansk: Eksamen i indledende medicinsk billedanalyse Eksamensnavn på engelsk: Exam in introduction to medical image analysis Målsætning: At give en generel introduktion til medicinsk billedanalyse. Efter kurset vil de studerende have viden om, hvilke typer billeder der optræder i den kliniske praksis, og hvilke muligheder man har med disse billeder. Derudover er målet, at den studerende er i stand til at implementere og anvende simple billedanalysesystemer. Det tilstræbes også, at den studerende kan evaluere resultater fra billedanalysen ved at sammenligne med kliniske vurderinger. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsform: Forelæsninger samt Matlab baserede computerøvelser. Evaluering af kurset: Bedømmelse af to rapporter og 4 timers skriftlig eksamen. Indtegningsbetingelser til eksamen: Godkendt deltagelse i kurset. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: Side 9 af 27

10 - redegøre for de fundamentale egenskaber ved digitale billeder. - beskrive teknologier til og egenskaber for måder, hvorpå digitale billeder genereres i klinisk praksis, e.g. røntgen, mikroskopering, CT og MRI - redegøre for de basale forskelle mellem udvalgte billedtyper. - vælge fornuftige billedformater ved lagring af billeder. - implementere og anvende basale billedanalysealgoritmer. Herunder blandt andet billedfiltrering, geometriske transformationer, gråtonemorfologi, annotering, registrering, teksturanalyse, klassifikation, optisk flow og segmentering. - vælge fornuftige billedanalysealgoritmer givet et eller flere eksempelbilleder. - validere resultater fra billedanalysealgoritmer ved sammenligning med klinisk groundtruth - forbedre og optimere billedanalysealgoritmer baseret på klinisk ground-truth. - Implementere og anvende simple formbaserede billedanalysealgoritmer. - give eksempler på billedanalysealgoritmer der bruges til visualisering og behandling af 3D billeder. Evalueringsform ved eksamen: 4 timers skriftlig eksamen med ekstern censur og med bedømmelser efter 7-trinsskalaen. Vurdering af obligatoriske rapporter indgår.. Tilladte hjælpemidler til eksamenalle hjælpemidler tilladt Omfang: 10 ECTS på eksamensaktiviteten Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester 2. studieår: Navn på dansk: Humanbiologi og sygdomslære Navn på engelsk: Human Biology and Diseases Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Humanbiologi og sygdomslære Eksamensnavn på engelsk: Examination i Human Biology and Diseases Målsætning: Faget omfatter følgende emner: Cellebiologi og metabolisme. Mikrobiologi. Cancer. Bevægeapparatet. Immunsystemet. Nervesystemet. Psykiske lidelser. Fordøjelseskanalen og bugspytkirtlen. Lever og galdeveje. Endokrinologi. Reproduktion. Nyrer og urinveje. Hjerte og kredsløb. Det respiratoriske system. Almen medicin. Målet er, at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for hovedtrækkene i det raske menneskes opbygning og funktion (humanbiologi) og de i det danske samfund mest betydende sygdomme (sygdomslære). Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og holdtimer Evalueringsform for kurset: Ingen Indtegningsbetingelser til eksamen: Ingen For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - redegøre for den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion - redegøre for det raske menneskes energiomsætning - redegøre for opbygning og funktion af knogler, led, muskler, immunsystemet, nervesystemet, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, leveren, galdevejene, endokrine kirtler, kønsorganer, nyrer, urinveje, hjerte, kar, blod og lunger - beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning - beskrive infektiøse mikroorganismer, smitte, hygiejne og behandling af smittede Side 10 af 27

11 - beskrive udvikling af tumorer, udredning ved mistanke om cancer og behandling af cancer - redegøre for forekomst, ætiologi, patogenese, symptomer, komplikationer, diagnostik, forebyggelse og behandling af betydende sygdomme relateret til bevægeapparatet, immunsystemet, nervesystemet, psyken, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, leveren, galdevejene, endokrine kirtler, nyrer, urinveje, hjerte, kar, blod og lunger - beskrive den diagnostiske proces, forebyggelse og sundhedsfremme i almen praksis - anvende medicinsk terminologi relateret til humanbiologi og sygdomslære Evalueringsform ved eksamen: 4 timers skriftlig eksamen med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Ingen. Der henvises i øvrigt til studieordningernes fællesdel for eksamener ved SUND. Omfang: 20 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden afslutning af bacheloruddannelsen. Kursusnavn på dansk: Menneske-datamaskine Interaktion Kursusnavn på engelsk: Human-computer interaction (HCI) Eksamensnavn på dansk: Menneske-datamaskine Interaktion Eksamensnavn på engelsk: Human-computer interaction (HCI) Målsætning: Kursets formål er at give den studerende en indføring i de centrale begreber og problemstillinger i fagområdet menneske-datamaskine interaktion. Gennem en kombination af forelæsninger og øvelser skal den studerende lære hvad brugsvenlighed er, hvordan brugsvenlige systemer designes og hvordan man kan evaluere brugergrænseflader. Kurset omhandler interaktion mellem mennesker og interaktive edb-systemer. Denne belyses ved følgende tre hovedemner: (a) Brugsvenlighed, dvs. spørgsmålet om i hvilket omfang et edb-system støtter brugernes arbejde på en effektiv og bekvem måde. Herunder behandles vigtigheden af brugsvenligt design, begreber for forskellige facetter af brugsvenlighed, teorier for menneskedatamaskine interaktion, og de særlige udfordringer som er knyttet til design af brugsvenlige interaktive systemer; (b) Design, dvs. spørgsmålet om hvordan edb-systemer designes så de er brugsvenlige. Herunder behandles analyse af brugeres arbejde, fordele og ulemper ved forskellige interaktionsformer, opbygning af brugergrænseflader, brug af visualisering i brugergrænseflader, og datamat-støttet samarbejde; (c) Evaluering af brugergrænseflader, dvs. spørgsmålet om hvordan edb-systemers brugsvenlighed kan undersøges. Herunder behandles valg af evalueringsteknikker, udførelse af evalueringer, samt fortolkning af evalueringsresultater. Alle tre emner vil blive behandlet både ud fra kursuslitteraturen og ved praktiske øvelser. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, gæsteforelæsninger, hjemmeopgaver og øvelser. Evalueringsform for kurset: Obligatoriske ugeopgaver, der skal godkendes Indtegningsbetingelser til eksamen: Aflevering af de godkendte obligatoriske ugeopgaver For at opnå karakteren 12 skal den studerende: - Kunne argumentere for vigtigheden af brugsvenligt design - Kunne beskrive de overordnede udfordringer som knytter sig til design af brugsvenlige interaktive systemer - Have kendskab til forskellige begreber for brugsvenlighed / modeller for interaktion og Side 11 af 27

12 kunne relatere dem til på forhånd ukendte edb-systemer og hverdagsting - Kunne afdække og analysere brugeres arbejde, forstå forskelligheder, og beskrive arbejdet på måder som er velegnet i arbejdet med interaktionsdesign. - Kunne beskrive fordele og ulemper ved forskellige interaktionsformer - Være i stand til at skitsere en hensigtsmæssig visuel opbygning af en brugergrænseflade - Kunne gennemføre og fortolke en brugsvenlighedsevaluering Evalueringsform ved eksamen: Aflevering af en afsluttende skriftlig bunden kursusopgave, som løsese individuelt i løbet af en uge, samt de obligatoriske ugeopgaver. Bedømmelsen sker efter 7- trinsskalaen ved eksterne censur. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle hjælpemidler tilladt Omfang: 7,5 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden afslutningen af bacheloruddannelsen Kursusnavn på dansk: IT-sikkerhed Kursusnavn på engelsk: IT Security Eksamensnavn på dansk: IT-sikkerhed Eksamensnavn på engelsk: IT Security Målsætning: At give de studerende en introduktion til basale begreber inden for datasikkerhed, der skal give de studerende en helhedsforståelse af datasikkerhed og sikkerhedsprocessen. Indgangskrav til kurset: Sundheds-It: System udvikling og Databaser Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, opgaveregning, øvelser Evaluering af kurset: Godkendelse af opgaver og rapporter udarbejdet i løbet af kurset. Indtegningsbetingelser til eksamen: Godkendt deltagelse i kurset. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - redegøre for de vigtigste problemstillinger der skal adresseres i en sikkehedsanalyse af et givent system - definere operationelle sikkerhedsmål for et givent system - analysere en systemanvendelse og identificere trusler, sårbarheder og risici, - redegøre for mulige foranstaltninger mod almindelige trusler, sårbarheder og risici i et givent it-system. - analysere og diskutere de nødvendige sikkerhedsmekanismer i et givent it-system - definere operationelle sikkerhedspolitikker for at opnå specifikke sikkerhedsmål med givne sikkerhedsmekanismer - redegøre for relevant lovgivning og organisatoriske krav til it-sikkerhed i sundhedssektoren - designe et sikkerhedssystem der kan håndhæve en given sikkerhedspolitik - foretage en (ikke formel) evaluering af en samling af sikkerhedspolitikker og -mekanismer med henblik på at afgøre om de tilfredsstiller en given liste af sikkerhedsmål - dokumentere deres arbejde med sikkerhedsprocessen i en velskrevet og koncis rapport, Evalueringsform ved eksamen: Aflevering af en afsluttende skriftlig bunden kursusopgave, som løses individuelt i løbet af en uge, samt de obligatoriske ugeopgaver. Bedømmelsen sker efter 7- trinsskalaen ved eksterne censur. Hjælpemidler til eksamen: Omfang: 7,5 ECTS på eksamensaktiviteten Beståelsesfrist: Inden afslutningen af bacheloruddannelsen. Side 12 af 27

13 Kursusnavn på dansk: Bioinformatik Kursusavn på engelsk: Bioinformatics Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Bioinformatik Eksamensnavn på engelsk: Examination in Bioinformatics Målsætning: Computerbaserede metoder spiller allerede nu en afgørende rolle indenfor mikrobiologien, bioteknologien og lægemiddelforskningen. Store internationale sekvens- og strukturdatabaser indeholder information, som i mange tilfælde helt kan erstatte eksperimentelt arbejde og i andre tilfælde bruges til at få langt mere ud af de eksperimentelle ressourcer. Kursets mål er at således give de studerende kendskab til en række nye metoder til molekylær struktur- og sekvensanalyse. Bioinformatik er et praktisk orienteret kursus med fokus på anvendelse af metoderne. En stor del af undervisningen består af computer-øvelser, hvor metoderne læres gennem praktisk brug. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og praktiske øvelser Evalueringsform for kurset: Se Evalueringsform ved eksamen Indtegningsbetingelser til eksamen: Ingen For at opnå karakteren 12 skal den studerende: - redegøre for hvordan informationen i biologiske makro-molekyler, såsom DNA og protein kan repræsenteres i et elektronisk format. - redegøre for hvorledes en fælles evolutionshistorie påvirker DNA og protein-skevens, i beslægtede organismer. - søge efter data i de offentligt tilgængelige sekvens- og struktur-databaser, såsom GenBank, UniProt og PDB. - anvende programmer til visualisering af protein 3D struktur. - fremstille og kritisk evaluere kvaliteten af DNA- og protein-alignments. - søge i sekvensdatabaser med alignment-baserede metoder (BLAST) og kritisk evaluere pålideligheden af resultaterne. - bestemme den sandsynlige biologiske funktion af et ukendt gen eller protein-produkt ud fra sammenligning med kendte gener / proteiner. - anvende programmer til fremstilling af multiple alignments af grupper af beslægtede sekvenser herunder af kende forskellen på de to hovedgrupper af algoritmer: globalt optimerende og lokalt optimerende. - fremstille fylogenetiske træer ud fra multiple alignments. - fremstille og tolke visualiseringer af informationsindholdet i grupper af beslægtede sekvenser ( logo plots ). Evalueringsform ved eksamen: 4 timers skriftlig eksamen med intern censur og med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle hjælpemidler tilladt Omfang: 5 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden afslutning af bacheloruddannelsen. Kursusnavn på dansk: Sundhedsvæsenets organisering Kursusnavn på engelsk: The Organization of Health Care Systems Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Sundhedsvæsenets organisering Eksamesnavn på engelsk: Examination in The Organization of Health Care Systems Side 13 af 27

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i Bæredygtigt design Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2013 Udbydes i København Forord I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Studieordning for. Bacheloruddannelsen i fysik. Aalborg Universitet. Version 2 marts 2012

Studieordning for. Bacheloruddannelsen i fysik. Aalborg Universitet. Version 2 marts 2012 Studieordning for Bacheloruddannelsen i fysik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Version 2 marts 2012 Forord: I medfør af lov 985 af 21. oktober 2009 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere