Studieåret 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieåret 2011/2012"

Transkript

1 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I IT OG SUNDHED 17. juni 2008 Opdateret Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og finder anvendelse i forhold til studerende, som påbegynder studiet fra og med denne termin. Side 1 af 27

2 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Formål 1 Formål Side 3 Kapitel 2 Modulopbygning, undervisnings og eksamensaktiviteter 2 Modulopbygning og elementer Side 3 3 Tidsgrænser Side 4 4 Aktivitetskrav Side 4 5 Kursus- og eksamensbeskrivelser Side 4 1. studieår Side 4 2. studieår Side 9 3. studieår Side 15 6 Projektarbejde Side 18 7 Bachelorprojekt Side 18 8 Valgfrit forløb Side 18 Kapitel 3 Semesteropbygning 9 Undervisningens tilrettelæggelse og frister Side 19 Kapitel 4 Eksamen 10 Terminer Side Eksamenstilmelding 12 Afmelding 13 Sygdom, reeksamen og udeblivelse 14 Sygdom under eksamen 15 Forlænget tid til skriftlig eksamen 16 Brug af computer 17 Eksamenssprog 18 Prøveformer 19 Bedømmelse 20 Klage over eksamen 21 Antal eksamensforsøg Kapitel 5 Øvrige bestemmelser 22 Merit Side Afløsningsopgaver 24 Evaluering 25 Klager over undervisning og undervisere 26 Orlov 27 Overflytning fra andre universiteter og studieskift 28 Udskrivning fra studiet 29 Klagevejledning 30 Ikrafttræden Appendiks A: Foreløbig oversigt over mulige valgfag Side 20 Side 2 af 27

3 Side 3 af 27

4 Kapitel 1. Formål 1 Formål Bacheloruddannelsen i it og sundhed (BSc i it og sundhed) har på et naturvidenskabeligt og forskningsbaseret grundlag til formål at give de studerende en forståelse for og kompetence til at arbejde med it-baserede løsninger i forhold til sundhedssektoren og dens leverandører af it-baserede ydelser. Den studerende vil opnå viden og færdigheder på et niveau, der gør denne kompetent til at arbejde med it i praksis i forhold til både individ, institutioner og erhvervsliv inden for sundhedsrelaterede problemstillinger. Bacheloruddannelsen kvalificerer den studerende til erhvervsmæssig beskæftigelse samt danner grundlag for videregående studier inden for områderne sundhedsvidenskab og informationsteknologi. Eksempelvis på en af Københavns Universitets kandidatuddannelser i sundhedsinformatik, it og kognition, escience eller datalogi. Stk. 2. Efter gennemførelse af uddannelsen har bacheloren ret til at anvende titlen bachelor i it og sundhed og Bachelor of Science in Medical Informatics. Stk. 3. Bacheloruddannelsen i it og sundhed er normeret til 180 ECTS-point. 1 Stk ECTS er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år med en indsats svarende til et fuldtidsarbejde. Studieaktiviteten omfatter skemalagt undervisning inkl. forberedelse hertil, projektarbejde, skriftlige opgaver, selvstudium samt eksamensforberedelse og -deltagelse. Kapitel 2. Modulopbygning, undervisningsaktiviteter og eksamensaktiviteter 2 Modulopbygning og elementer Nedenstående kursus- og eksamensbeskrivelser, jf. 5, beskriver, hvilke fagelementer uddannelsen er opbygget af. Omfang, indhold og evalueringsform fastlægges for de faglige moduler, der hver især og i samspil har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer. Oversigt over moduler, fagelementer og eksaminer Studieår Fagområde ECTS 1. studieår 1. semester Introduktion til it og sundhed Statistiske metoder Modellering og programmering semester Epidemiologiske metoder Etik og videnskabsteori Sundheds-It: System udvikling og Databaser Indledende medicinsk billedanalyse studieår 3. semester Humanbiologi og sygdomslære (del I) Menneske-datamaskine interaktion Bioinformatik IT-sikkerhed semester Humanbiologi og sygdomslære (del II) Sundhedsvæsenets organisering IT-projektledelse Projekt i menneske-datamaskine interaktion eller IT-projektledelse 3. studieår 5. semester Valgfag semester Introduktion til systembiologi Projektophold (klinik) Bachelorprojekt Uddannelsesbekendtgørelsens 67, stk. 2, nr. 2, Side 4 af 27

5 3 Tidsgrænser Inden udgangen af første studieår skal den studerende for at kunne fortsætte uddannelsen deltage i de prøver, som efter denne studieordning er den del af førsteårsprøven. Disse prøver er Introduktion til it og sundhed, Statistiske metoder, Modellering og programmering, Epidemiologiske metoder, Etik og videnskabsteori, Sundheds-It: System udvikling og Databaser samt Indledende medicinsk billedanalyse. Stk. 2. Prøverne efter første studieår, jf. stk. 1, skal være bestået inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Har den studerende ikke bestået prøven på dette tidspunkt, bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg. 2 Stk. 3. Senest seks år efter studiestart skal den studerende have gennemført bacheloruddannelsen. 3 Orlovsperioder medregnes ikke i den samlede studietid. Stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra fristerne i stk. 1-3, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 4 4 Aktivitetskrav 5 Ved studieaktivitet forstås, at den studerende skal deltage i mindst én prøve hvert studieår og bestå mindst én prøve hvert andet studieår, jf. dog 3. Stk. 2. Studerende, som ikke har været studieaktive i et år, tilbydes vejledning. Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 5 Kursus- og eksamensbeskrivelser 1. studieår: Kursusnavn på dansk: Introduktion til it og sundhed. Kursusnavn på engelsk: Introductory Course. Målsætning: Kurset har til formål at bibringe den studerende kendskab til grundlæggende begreber relateret til uddannelsens indhold samt at give den studerende indsigt i studiets opbygning. Kurset består af kursus-specifikke aktiviteter samt af aktiviteter udbudt af de involverede fag. De studerende får dels undervisning med henblik på at opnå faktuel viden dels stilles de opgaver, som giver indsigt i dele af uddannelsens hovedområder. Opgaverne samles i en portofolio, som evalueres af underviserne. Indgangskrav: Ingen. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. For at opnå kursusattest skal den studerende kunne: - beskrive begreber som EPJ og registre. - angive basale forhold omkring udvalgte områder af den menneskelige organismes opbygning og funktion. - beskrive begreber som styresystem og program. Evalueringsform: Kursusattest på basis af godkendt opgavemappe (portofolio). Omfang: 5 ECTS på undervisningsaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester. 2 Eksamensbekendtgørelsens 26 3 Uddannelsesbekendtgørelsens 67, stk. 2, nr. 9 4 Eksamensbekendtgørelsens 25 5 Adgangsbekendtgørelsens 34 Side 5 af 27

6 Kursusnavn på dansk: Statistiske metoder. Kursusnavn på engelsk: Statistical methods. Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Statistiske metoder Eksamensnavn på engelsk: Examination in Statistical methods Målsætning: Faget omfatter en introduktion til statistiske metoder omfattende deskriptive metoder, elementær sandsynlighedsregning og statistiskteori, statistisk teori, udvalgte standardtest og modelbygning med lineære modeller. Formålet er at bibringe de studerende en overordnet forståelse for statistikkens rolle i de sundhedsvidenskabelige anvendelsesfelter med henblik på det senere studieforløb, og at introducere dem til et konkret værktøj til dataanalyse i form af den statistiske software "R". Målet er at den studerende efter endt kursus kan redegøre for hovedtrækkene i det teoretiske grundlag, løse konkrete databearbejdningsopgaver og udføre enkle statistiske analyser under passende supervision. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og holdtimer med computerøvelser, to rapportopgaver. Evalueringsform for kurset: Godkendelse af to rapportopgaver udarbejdet i grupper. Individuel mundtlig eksamen baseret på to obligatoriske rapportopgaver udarbejdet i grupper. Indtegningsbetingelser til eksamen: Godkendt deltagelse i kurset. Godkendte rapportopgaver. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - redegøre for og anvende centrale begreber inden for sandsynlighedsregning, herunder statistisk fordeling af diskrete og kontinuerte data, regneregler for middelværdi og varians. - redegøre for og anvende centrale begreber inden for statistisk teori. Herunder: estimation, hypotesetest, konfidensinterval, statistisk usikkerhed. - redegøre for begrebet statistisk model, parametre og estimationsprincipper. - diskutere de statistiske metoders og modellers forudsætninger og anvendelighed. - redegøre for fundamentale datatyper herunder kontinuerte og kategoriske data. - redegøre for og fortolke resultaterne af statistiske standardtests for kontinuerte og kategoriske data. - anvende den statistiske software "R" til basal datahåndtering og grafik, deskriptiv statistik, udvalgte standardtests, grundlæggende modelbygning og simple simulationer. - udforme en veldisponeret rapport med en klar problemformulering, resultatpræsentation og konklusion. - give eksempler på komplekse data der er opstået som led i den teknologiske udvikling og de statistiske udfordringer der knytter sig hertil. Tilladte hjælpemidler ved eksamen: Alle - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation. Evalueringsform: 30. min. mundtlig eksamination uden forberedelsestid med udgangspunkt i rapporterne udarbejdet under kurset. Intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen Omfang: 10 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester. Side 6 af 27

7 Kursusnavn på dansk: Modellering og programmering. Kursusnavn på engelsk: Modelling and Programming. Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Modellering og Programmering Eksamensnavn på engelsk: Examination in Modelling and Programming Målsætning Komplekse sammenhænge mellem data inden for sundhedsvidenskaben beskrives ofte ved hjælp af matematiske modeller, som f. eks. bruges til at forudsige eller simulere effekten af en beslutning, og man bruger computeren til at udføre beregningerne med modellen. Dette kursus giver en introduktion til opbygning og anvendelse af matematiske modeller til simulering og estimation, og herunder gennemgås de nødvendige elementer fra matematisk analyse og lineær algebra. Endvidere gives en introduktion til programmering i Matlab og R, med henblik på at foretage computer-beregninger og simuleringer med de opstillede metoder. Målet med kurset er at give den studerende en basal færdighed i opstilling og brug af simple matematiske modeller samt færdighed i at bruge computeren til at lave beregninger og simulering med disse modeller. Indgangskrav til kurset: Ingen. Undervisningsform: Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser med og.uden brug af computer, gruppearbejde, mini-projekt. Evalueringsform for kurset: Godkendelse af to tre obligatoriske rapporter udarbejdet i grupper Indtegningsbetingelser til eksamen: Godkendt deltagelse i kurset. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - opstille simple statistiske og dynamiske modeller. - gennemføre simple udledninger af formlerne i modellerne. - redegøre for indflydelsen af modelparametrene på modellen. - redegøre for indflydelsen af modelfejl og fejl under beregningerne. - analyse af et beregningsproblem med henblik på implementering på en computer. - forstå basale datalogiske principper. - skrive korrekte programmer i sprogene Matlab. - implementerer simple beregningsmetoder i Matlab. - afteste og dokumentere et Matlab-program. - indlæse data i forskellige formater. - anvende færdige programmer til beregninger og simuleringer. - anvende Matlabs grafiske faciliteter til visualisering og præsentation af data. Evalueringsform: 30. min. mundtlig eksamination uden forberedelsestid med udgangspunkt i rapporterne udarbejdet under kurset. Interne censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen Hjælpemidler: Alle dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation. Omfang: 15 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester. Kursusnavn på dansk: Epidemiologiske metoder. Kursusnavn på engelsk: Introduction to Epidemiology. Eksamensnavn på dansk: Epidemiologiske metoder Eksamensnavn på engelsk: Introduction to Epidemiology Målsætning: Faget omfatter en generel introduktion til epidemiologi med en gennemgang af de basale begreber og designtyper, der anvendes inden for faget. Målet er, at den studerende efter kursets afslutning har tilegnet sig viden med henblik på at kunne gengive, forklare, bedømme og kritisere videnskabelige artikler på sundhedsområdet, samt at lægge grunden for den specialiserede epidemiologiundervisning på kandidatdelen. Side 7 af 27

8 Indgangskrav til kurset: Ingen. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og holdtimer Evalueringsform af kurset: Ingen Indtegningsbetingelser til eksamen: Ingen For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - redegøre for, anvende og forklare det epidemiologiske årsagsbegreb - redegøre for, beregne, anvende og analysere epidemiologiske frekvens- og associationsmål - forklare og afgøre forskelle og ligheder i epidemiologiske studiedesigns, herunder kunne diskutere dette for case-control-, kohorte-, interventions- og tværsnits studier - bedømme fejlkilder i epidemiologiske studier, herunder forskellige former for informations- og selektionsbias - forklare og bedømme confounding og kunne redegøre for og forstå effektmodifikation - beregne og diskutere anvendelsen af population attributable risk Evalueringsform ved eksamen: 4 timers skriftlig eksamen med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Opgavesættet består af en videnskabelig artikel indenfor sundhedsområdet og en række spørgsmål. Artiklen udleveres et døgn før selve eksamenen og de 4 timer er til at besvare spørgsmålene, der først udleveres ved eksamens start. Omfang: 7,5 ECTS på eksamensaktiviteten. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation. Der henvises i øvrigt til Studieordningernes fællesdel vedrørende eksamener på SUND. Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester. Kursusnavn på dansk: Etik og videnskabsteori Kursusnavn på engelsk: Ethics and Philosophy of Science Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Etik og Videnskabsteori Eksamensnavn på engelsk: Examination in Ethics and Philosophy of Science Målsætning: Kurset skal give den studerende forudsætninger for at kunne identificere og forholde sig til videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger i sundhedsvidenskabelige projekter. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, eksaminatorier og holdundervisning Obligatoriske elementer: Aflevering og godkendelse af skriftlig gruppeopgave Indtegningsbetingelser til eksamen: Aflevering og godkendelse af hjemmeopgaven (gruppeopgave) i Etik og videnskabsteori Prøveform: 48 timers skriftlig hjemmeopgave Tilladte hjælpemidler: Alle Censurform: Intern Karakterskala: 7-trinsskalaen For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: Analysere en naturvidenskabelig argumentation Analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset Analysere videnskabelige problemstillinger Formulere videnskaben som en proces Formulere og give eksempler på at sundhedsvidenskabelige projekter kan indeholde både en naturvidenskabelig og en humanistisk forskningstilgang og problemstilling.. Diskutere etiske grundbegreber og væsentlige etiske problemer Omfang: 5 ECTS på eksamensaktiviteten. Side 8 af 27

9 Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester Kursusnavn på dansk: Sundheds- IT: System udvikling og Databaser Kursusnavn på engelsk: Health Informatics: Systems Development & Databases Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Sundheds- IT: System udvikling og Databaser Eksamensnavn på engelsk: Exam in Health Informatics: Systems Development & Databases Målsætning: At give deltagerne kendskab til og forståelse for elementære elementer i udviklingen af IT-systemer i Sundhedssystemet. Indgangskrav til kurset: Godkendt deltagelse i kurset Introduktion til it og sundhed. Undervisnings-og arbejdsformer: Forelæsninger, øvelser, Workshops og virksomhedsbesøg samt afleveringsopgaver Evaluering af kurset: Godkendelse af obligatoriske opgaver. Indtegningsbetingelser til eksamen: Ingen. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: 1. At analysere og designe en mindre sunheds-it applikation. Dette inkluderer kendskab til kravspecifikation, use-cases og domænemodellering i forbindelse med analysen og design klassediagrammer, aktivitets- og sekvensdiagrammer i forbindelse med design. 2. At kunne programmere en mindre sundheds-it applikation. 3. At kunne beskrive og dokumentere en applikation. 4. At have kendskab til sundhedsfaglige begrebssystemer. 5. At skabe en datamodel og realisere denne i en relationel database. Deltagerne skal have kendskab til modellering af data og business constraints, samt realisering af både logiske og abstrakte modeller. 6. At anvende en relationel database, herunder introduktion til SQL. 7. Kendskab til problemstillinger i forbindelse med dataudveksling. 8. At udveksle data vha. XML. Indføring i XML for understøttelse af interaktion mellem forskellige systemer/aplikationer. Evalueringsform: Synopsis eksamen: Mundtligt forsvar af synopsis udarbejdet på baggrund af opgaver stillet gennem kurset. Intern censur. 7-trinsskalaen. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle Omfang: 7,5 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3 semester. Kursusnavn på dansk: Indledende medicinsk billedanalyse Kursusnavn på engelsk: Introduction to Medical Image Analysis Eksamensnavn på dansk: Eksamen i indledende medicinsk billedanalyse Eksamensnavn på engelsk: Exam in introduction to medical image analysis Målsætning: At give en generel introduktion til medicinsk billedanalyse. Efter kurset vil de studerende have viden om, hvilke typer billeder der optræder i den kliniske praksis, og hvilke muligheder man har med disse billeder. Derudover er målet, at den studerende er i stand til at implementere og anvende simple billedanalysesystemer. Det tilstræbes også, at den studerende kan evaluere resultater fra billedanalysen ved at sammenligne med kliniske vurderinger. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsform: Forelæsninger samt Matlab baserede computerøvelser. Evaluering af kurset: Bedømmelse af to rapporter og 4 timers skriftlig eksamen. Indtegningsbetingelser til eksamen: Godkendt deltagelse i kurset. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: Side 9 af 27

10 - redegøre for de fundamentale egenskaber ved digitale billeder. - beskrive teknologier til og egenskaber for måder, hvorpå digitale billeder genereres i klinisk praksis, e.g. røntgen, mikroskopering, CT og MRI - redegøre for de basale forskelle mellem udvalgte billedtyper. - vælge fornuftige billedformater ved lagring af billeder. - implementere og anvende basale billedanalysealgoritmer. Herunder blandt andet billedfiltrering, geometriske transformationer, gråtonemorfologi, annotering, registrering, teksturanalyse, klassifikation, optisk flow og segmentering. - vælge fornuftige billedanalysealgoritmer givet et eller flere eksempelbilleder. - validere resultater fra billedanalysealgoritmer ved sammenligning med klinisk groundtruth - forbedre og optimere billedanalysealgoritmer baseret på klinisk ground-truth. - Implementere og anvende simple formbaserede billedanalysealgoritmer. - give eksempler på billedanalysealgoritmer der bruges til visualisering og behandling af 3D billeder. Evalueringsform ved eksamen: 4 timers skriftlig eksamen med ekstern censur og med bedømmelser efter 7-trinsskalaen. Vurdering af obligatoriske rapporter indgår.. Tilladte hjælpemidler til eksamenalle hjælpemidler tilladt Omfang: 10 ECTS på eksamensaktiviteten Beståelsesfrist: Inden holdsætning på 3. semester 2. studieår: Navn på dansk: Humanbiologi og sygdomslære Navn på engelsk: Human Biology and Diseases Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Humanbiologi og sygdomslære Eksamensnavn på engelsk: Examination i Human Biology and Diseases Målsætning: Faget omfatter følgende emner: Cellebiologi og metabolisme. Mikrobiologi. Cancer. Bevægeapparatet. Immunsystemet. Nervesystemet. Psykiske lidelser. Fordøjelseskanalen og bugspytkirtlen. Lever og galdeveje. Endokrinologi. Reproduktion. Nyrer og urinveje. Hjerte og kredsløb. Det respiratoriske system. Almen medicin. Målet er, at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for hovedtrækkene i det raske menneskes opbygning og funktion (humanbiologi) og de i det danske samfund mest betydende sygdomme (sygdomslære). Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og holdtimer Evalueringsform for kurset: Ingen Indtegningsbetingelser til eksamen: Ingen For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - redegøre for den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion - redegøre for det raske menneskes energiomsætning - redegøre for opbygning og funktion af knogler, led, muskler, immunsystemet, nervesystemet, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, leveren, galdevejene, endokrine kirtler, kønsorganer, nyrer, urinveje, hjerte, kar, blod og lunger - beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning - beskrive infektiøse mikroorganismer, smitte, hygiejne og behandling af smittede Side 10 af 27

11 - beskrive udvikling af tumorer, udredning ved mistanke om cancer og behandling af cancer - redegøre for forekomst, ætiologi, patogenese, symptomer, komplikationer, diagnostik, forebyggelse og behandling af betydende sygdomme relateret til bevægeapparatet, immunsystemet, nervesystemet, psyken, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, leveren, galdevejene, endokrine kirtler, nyrer, urinveje, hjerte, kar, blod og lunger - beskrive den diagnostiske proces, forebyggelse og sundhedsfremme i almen praksis - anvende medicinsk terminologi relateret til humanbiologi og sygdomslære Evalueringsform ved eksamen: 4 timers skriftlig eksamen med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Ingen. Der henvises i øvrigt til studieordningernes fællesdel for eksamener ved SUND. Omfang: 20 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden afslutning af bacheloruddannelsen. Kursusnavn på dansk: Menneske-datamaskine Interaktion Kursusnavn på engelsk: Human-computer interaction (HCI) Eksamensnavn på dansk: Menneske-datamaskine Interaktion Eksamensnavn på engelsk: Human-computer interaction (HCI) Målsætning: Kursets formål er at give den studerende en indføring i de centrale begreber og problemstillinger i fagområdet menneske-datamaskine interaktion. Gennem en kombination af forelæsninger og øvelser skal den studerende lære hvad brugsvenlighed er, hvordan brugsvenlige systemer designes og hvordan man kan evaluere brugergrænseflader. Kurset omhandler interaktion mellem mennesker og interaktive edb-systemer. Denne belyses ved følgende tre hovedemner: (a) Brugsvenlighed, dvs. spørgsmålet om i hvilket omfang et edb-system støtter brugernes arbejde på en effektiv og bekvem måde. Herunder behandles vigtigheden af brugsvenligt design, begreber for forskellige facetter af brugsvenlighed, teorier for menneskedatamaskine interaktion, og de særlige udfordringer som er knyttet til design af brugsvenlige interaktive systemer; (b) Design, dvs. spørgsmålet om hvordan edb-systemer designes så de er brugsvenlige. Herunder behandles analyse af brugeres arbejde, fordele og ulemper ved forskellige interaktionsformer, opbygning af brugergrænseflader, brug af visualisering i brugergrænseflader, og datamat-støttet samarbejde; (c) Evaluering af brugergrænseflader, dvs. spørgsmålet om hvordan edb-systemers brugsvenlighed kan undersøges. Herunder behandles valg af evalueringsteknikker, udførelse af evalueringer, samt fortolkning af evalueringsresultater. Alle tre emner vil blive behandlet både ud fra kursuslitteraturen og ved praktiske øvelser. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, gæsteforelæsninger, hjemmeopgaver og øvelser. Evalueringsform for kurset: Obligatoriske ugeopgaver, der skal godkendes Indtegningsbetingelser til eksamen: Aflevering af de godkendte obligatoriske ugeopgaver For at opnå karakteren 12 skal den studerende: - Kunne argumentere for vigtigheden af brugsvenligt design - Kunne beskrive de overordnede udfordringer som knytter sig til design af brugsvenlige interaktive systemer - Have kendskab til forskellige begreber for brugsvenlighed / modeller for interaktion og Side 11 af 27

12 kunne relatere dem til på forhånd ukendte edb-systemer og hverdagsting - Kunne afdække og analysere brugeres arbejde, forstå forskelligheder, og beskrive arbejdet på måder som er velegnet i arbejdet med interaktionsdesign. - Kunne beskrive fordele og ulemper ved forskellige interaktionsformer - Være i stand til at skitsere en hensigtsmæssig visuel opbygning af en brugergrænseflade - Kunne gennemføre og fortolke en brugsvenlighedsevaluering Evalueringsform ved eksamen: Aflevering af en afsluttende skriftlig bunden kursusopgave, som løsese individuelt i løbet af en uge, samt de obligatoriske ugeopgaver. Bedømmelsen sker efter 7- trinsskalaen ved eksterne censur. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle hjælpemidler tilladt Omfang: 7,5 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden afslutningen af bacheloruddannelsen Kursusnavn på dansk: IT-sikkerhed Kursusnavn på engelsk: IT Security Eksamensnavn på dansk: IT-sikkerhed Eksamensnavn på engelsk: IT Security Målsætning: At give de studerende en introduktion til basale begreber inden for datasikkerhed, der skal give de studerende en helhedsforståelse af datasikkerhed og sikkerhedsprocessen. Indgangskrav til kurset: Sundheds-It: System udvikling og Databaser Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, opgaveregning, øvelser Evaluering af kurset: Godkendelse af opgaver og rapporter udarbejdet i løbet af kurset. Indtegningsbetingelser til eksamen: Godkendt deltagelse i kurset. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - redegøre for de vigtigste problemstillinger der skal adresseres i en sikkehedsanalyse af et givent system - definere operationelle sikkerhedsmål for et givent system - analysere en systemanvendelse og identificere trusler, sårbarheder og risici, - redegøre for mulige foranstaltninger mod almindelige trusler, sårbarheder og risici i et givent it-system. - analysere og diskutere de nødvendige sikkerhedsmekanismer i et givent it-system - definere operationelle sikkerhedspolitikker for at opnå specifikke sikkerhedsmål med givne sikkerhedsmekanismer - redegøre for relevant lovgivning og organisatoriske krav til it-sikkerhed i sundhedssektoren - designe et sikkerhedssystem der kan håndhæve en given sikkerhedspolitik - foretage en (ikke formel) evaluering af en samling af sikkerhedspolitikker og -mekanismer med henblik på at afgøre om de tilfredsstiller en given liste af sikkerhedsmål - dokumentere deres arbejde med sikkerhedsprocessen i en velskrevet og koncis rapport, Evalueringsform ved eksamen: Aflevering af en afsluttende skriftlig bunden kursusopgave, som løses individuelt i løbet af en uge, samt de obligatoriske ugeopgaver. Bedømmelsen sker efter 7- trinsskalaen ved eksterne censur. Hjælpemidler til eksamen: Omfang: 7,5 ECTS på eksamensaktiviteten Beståelsesfrist: Inden afslutningen af bacheloruddannelsen. Side 12 af 27

13 Kursusnavn på dansk: Bioinformatik Kursusavn på engelsk: Bioinformatics Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Bioinformatik Eksamensnavn på engelsk: Examination in Bioinformatics Målsætning: Computerbaserede metoder spiller allerede nu en afgørende rolle indenfor mikrobiologien, bioteknologien og lægemiddelforskningen. Store internationale sekvens- og strukturdatabaser indeholder information, som i mange tilfælde helt kan erstatte eksperimentelt arbejde og i andre tilfælde bruges til at få langt mere ud af de eksperimentelle ressourcer. Kursets mål er at således give de studerende kendskab til en række nye metoder til molekylær struktur- og sekvensanalyse. Bioinformatik er et praktisk orienteret kursus med fokus på anvendelse af metoderne. En stor del af undervisningen består af computer-øvelser, hvor metoderne læres gennem praktisk brug. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og praktiske øvelser Evalueringsform for kurset: Se Evalueringsform ved eksamen Indtegningsbetingelser til eksamen: Ingen For at opnå karakteren 12 skal den studerende: - redegøre for hvordan informationen i biologiske makro-molekyler, såsom DNA og protein kan repræsenteres i et elektronisk format. - redegøre for hvorledes en fælles evolutionshistorie påvirker DNA og protein-skevens, i beslægtede organismer. - søge efter data i de offentligt tilgængelige sekvens- og struktur-databaser, såsom GenBank, UniProt og PDB. - anvende programmer til visualisering af protein 3D struktur. - fremstille og kritisk evaluere kvaliteten af DNA- og protein-alignments. - søge i sekvensdatabaser med alignment-baserede metoder (BLAST) og kritisk evaluere pålideligheden af resultaterne. - bestemme den sandsynlige biologiske funktion af et ukendt gen eller protein-produkt ud fra sammenligning med kendte gener / proteiner. - anvende programmer til fremstilling af multiple alignments af grupper af beslægtede sekvenser herunder af kende forskellen på de to hovedgrupper af algoritmer: globalt optimerende og lokalt optimerende. - fremstille fylogenetiske træer ud fra multiple alignments. - fremstille og tolke visualiseringer af informationsindholdet i grupper af beslægtede sekvenser ( logo plots ). Evalueringsform ved eksamen: 4 timers skriftlig eksamen med intern censur og med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle hjælpemidler tilladt Omfang: 5 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden afslutning af bacheloruddannelsen. Kursusnavn på dansk: Sundhedsvæsenets organisering Kursusnavn på engelsk: The Organization of Health Care Systems Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Sundhedsvæsenets organisering Eksamesnavn på engelsk: Examination in The Organization of Health Care Systems Side 13 af 27

14 Målsætning: Faget introducerer de studerende til sundhedsvæsenets organisering og til de arbejdspraksisser i hvilke IT systemer skal fungere. Med udgangspunkt i klassiske og nyere organisationsteorier og analysemetoder arbejdes med at udvikle en samfundsvidenskabelig forståelse af de konkrete organisatoriske og professionelle sammenhænge hvori IT anvendes eller søges implementeret. Forholdet mellem IT og specifikke organisatoriske fænomener som social struktur, fysisk struktur, kultur, sundhedsvæsenets aktører, beslutningstagning samt konflikt og ledelse belyses i undervisningen gennem teori og empirisk eksempler. Faget består at tre overlappende forløb: 1) introduktionsforløb til det danske sundhedsvæsens organisering, arbejdspraksisser og centrale aktører, 2) organisationsteoretisk forløb med indføring i centrale perspektiver, teorier og begreber og 3) organisationsanalytisk forløb orienteret mod udformning af selvstændige organisationsanalyser der vedrører IT i sundhedsvæsenet Målet er, at den studerende bliver i stand til selvstændigt at forstå og analysere de organisatoriske problemstillinger som mødet mellem sundhedsvæsen og informationsteknologi afstedkommer. Indgangskrav til kurset: Ingen Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, holdundervisning og vejledning af synopsis. Evaluering af kursus: Se evalueringsform ved eksamen Indtegningsbetingelser til eksamen: Ingen For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - demonstrere viden om og overblik over det danske sundhedsvæsens organisering, arbejdspraksisser samt centrale aktører. - gøre rede for de vigtigste organisationsteoretiske retninger, deres respektive grundantagelser og erkendeinteresser samt diskutere deres indbyrdes ligheder og forskelle - være i stand til at skitsere hvordan en organisationsanalyse kan laves - anvende de præsenterede teoretiske modeller til at analysere specifikke empiriske problemstillinger af relevans for udvikling, implementering og anvendelse af IT i sundhedsvæsenet - præsentere selvstændige indsigter og kritiske refleksioner over konkrete organisationsanalyser Evalueringsform ved eksamen: 30 min. mundtlig eksamination på baggrund af synopsis udfærdiget individuelt eller i grupper. Ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation. Omfang: 10 ECTS på eksamensaktiviteten Beståelsesfrist: Inden afslutningen af bacheloruddannelsen. Navn på dansk: IT-projektledelse Navn på engelsk: IT Project Management Eksamensnavn på dansk: IT-projektledelse Eksamesnavn på engelsk: IT Project Management Målsætning: Kurset giver en indføring i centrale udfordringer, begreber og metoder, som er vigtige i arbejdet med styring og realisering af større it-projekter i almindeligt forekommende organisatoriske sammenhænge. Arbejdet med it-projekter og systemudvikling indebærer ofte meget komplekse og risikofyldte udfordringer. Brug af bestemte systemudviklingsmetoder og -teknikker er langt fra nogen sikkerhed for vellykket realisering af projekterne. Afgørende er derimod typisk klare visioner om projektformål, et effektivt samarbejde mellem interessenterne, respektfuld håndtering af uenigheder, og gensidig læring mellem sagkyndige fra anvendelsesområdet og fra it-området. I kurset behandles emner som visionsudvikling, interessentanalyse, kravformulering, Side 14 af 27

15 systemanalyse og -design, kontraktformer og brugerdeltagelse. Der gives også eksempler på vigtige typer af systemudviklingsmetoder, både strukturerede og agile udviklingsmetoder, samt metoder til anskaffelse af standardsystemer, der skal kombineres med eksisterende eller nyudviklede it-komponenter. Endvidere behandles emner som projektplanlægning, metrikker til måling af udvalgte aspekter af programmel og programmeludviklingsprocesser, tidsestimering, risiko-styring, kvalitetssikring, samt organisatorisk og teknisk implementation. Deltagerne skal efter kurset kunne forstå og give anbefalinger om valgmulighederne i forbindelse med organisering og ledelse af komplekse systemudviklingsforløb og it-anskaffelser. Indgangskrav: Godkendt deltagelse i kurset i menneske-datamaskine interaktion. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, gæsteforelæsninger, hjemmeopgaver og øvelser. Evalueringsform for kurset: Obligatoriske ugeopgaver, der skal godkendes Indtegningsbetingelser til eksamen: Aflevering af de godkendte obligatoriske ugeopgaver For at opnå karakteren 12 skal den studerende: - kunne udrede rollerne i it-udviklingsprojekter for leverandører, kunder, brugere og andre interessenter, og på det grundlag udforme forslag til effektive samarbejdsformer mellem interessenterne. - kunne indsamle, bearbejde og sammenfatte brugerønsker til it-projekter i form af - kravspecifikationer, som kan udgøre grundlaget i en aftale mellem systemudviklere og brugere om det system der skal udvikles. - kunne analysere fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige kombinationer af standardsystemer og eksisterende eller nyudviklede softwarekomponenter til opfyldelse af et bestemt behov. - i en konkret projektsammenhæng kunne analysere forudsætningerne for valget af en hensigtsmæssig projektudviklingsmodel, f.eks. en mere eller mindre struktureret eller agil udviklingsmodel, og kunne indgå i udviklingsarbejdet indenfor rammerne af den valgte projektudviklingsmodel. - kunne vurdere kontrakters og kravbeskrivelsers rolle i et konkret it-projekt og kunne definere hvilke former for dokumentation der er hensigtsmæssige. - kunne medvirke i planlægningen og organiseringen af et it-projekt ud fra givne mål, kvalitetskrav, ressourcer og risici og undervejs følge op på gennemførelsen. - kunne analysere og kombinere viden om motivation, samarbejde og håndtering af konflikter med henblik på målrettet gennemførelse af et projekt. - Kunne analysere og konstruktivt indarbejde et it-projekt som en del af et længerevarende udviklingsforløb, hvori også andre projekter indgår. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle hjælpemidler tilladt Evalueringsform ved eksamen: Aflevering af en afsluttende skriftlig bunden kursusopgave, som løses individuelt i løbet af en uge, samt de obligatoriske ugeopgaver. Bedømmelse sker efter 7- trinsskalaen ved ekstern censur. Omfang: 7,5 ECTS på eksamensaktiviteten Beståelsesfrist: Inden afslutningen af bacheloruddannelsen Kursusnavn på dansk: Projekt i menneske-datamaskine interaktion eller it-projektledelse Kursusnavn på engelsk: Project in Human Computer Interaction or IT-Project Management Eksamensnavn på dansk: Projekt i menneske-datamaskine interaktion eller it-projektledelse Eksmensnavn på engelsk: Project in Human Computer Interaction or IT-Project Management Side 15 af 27

16 Målsætning: Kurset skal give de studerende mulighed for selvstændigt at løse en praktisk orienteret opgave indenfor menneske-datamaskine interaktion eller organisation og ledelse af it-projekter i sundhedssektoren. Indgangskrav til kurset: Godkendt deltagelse i mindst et af kurserne (a) menneske-datamaskine interaktion, eller (b) IT-projektledelse. Undervisning og arbejdsformer: Projektarbejde med individuel eller gruppevis vejledning og 1-3 deltagere i hver gruppe Evalueringsform for kurset: Ingen Indtegningsbetingelser til eksamen: Godkendt deltagelse i kurset i menneske-datamaskine interaktion og/eller kurset i IT-projektledelse. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende: - kunne kombinere relevant viden i en beskrivelse af et afgrænset konkret problem indenfor HCI eller systemudvikling i sundhedssektoren og af styrker og svagheder ved tidligere forsøg på løsning af problemet. - kunne kombinere empiriske resultater opnået ved eksplicit beskrevne metoder og eksisterende faglig viden, så de bidrager til løsning af problemet. - kunne give en sammenhængende og præcis beskrivelse af og begrundelse for væsentlige dele af den konkrete løsning, eller af de generelle muligheder for at løse problemet. - kunne vurdere, på hvilke områder det er lykkedes at løse problemet, og på hvilke områder det ikke er lykkedes, og kunne påpege eventuelle begrænsninger eller svagheder i løsningen. - kunne skrive en sprogligt og strukturelt velskrevet rapport med relevante illustrationer og referencer, som følger en etableret standard. Evalueringsform: ved eksamen: Projektopgave som vurderes med intern censur og efter 7- trinsskalaen Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle hjælpemidler tilladt Omfang: 2,5 ECTS på eksamensaktiviteten Beståelsesfrist: Inden afslutning af bachelordelen. 3. studieår: Valgfag: Beskrives særskilt for hvert valgfag, se appendiks. Kursus og eksamensnavn: Varierer Indgangskrav: Afhængigt af hvilke valgfag der udbydes Målsætning: Afhængigt af hvilke valgfag der udbydes Omfang: 7,5 ECTS på eksamensaktiviteten Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, holdtimer og ekskursioner Tilladte hjælpemidler til eksamen: Varierer Evalueringsform: Kursus- eller projektopgave udarbejdes uden at der er afsat ekstra ressourcer til individuel vejledning. Intern censur og bedømmelsen bestået/ikke bestået Afholdelse syge/reeksamen: Hvis kursus- eller projektopgaven vurderes ikke bestået, genindleveres en revideret kursus- eller projektopgavebesvarelse ud fra samme opgaveformulering. Hvis denne også vurderes ikke bestået, udarbejdes en ny opgave med ny problemformulering. Hvis kursus- eller projektopgaven bedømmes ikke bestået, skal den studerende have mulighed for at bestå denne inden næste semester start. Side 16 af 27

17 Beståelsesfrist: Inden afslutning af bacheloruddannelsen Kursusnavn på dansk: Introduktion til systembiologi Kursusnavn på engelsk: Introduction to Systems Biology Eksamensnavn på dansk: Eksamen i Introduktion til systembiologi Eksamensnavn på engelsk: Examination in Introduction to Systems Biology Målsætning: At gøre den studerende i stand til at forstå samspillet mellem enheder i de biologiske processer og ved brug af data integration blive i stand til at modellere de biologiske systemer kvalitativt og kvantitativt. Indgangskrav til kurset: Den studerende skal have bestået eksamen i humanbiologi og sygdomslære. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og opgaveregning. Evalueringsform for kurset: Ingen. Indtegningsbetingelser til eksamen: Ingen For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - beskrive de forskellige tilgange til system biologi - beskrive forskellige high-throughput eksperimentelle teknikker anvendt i system biologien - konstruere en biologisk netværksmodel fra interaktionsdata - beregne biologisk netværk egenskaber ved at brug af graf teori - anvende biologisk data sammen med biologisk netværk til at evaluere den biologiske netværksmodel - estimere signifikansen af netværksmodeller og ontologier på baggrund af high-throughput eksperimentelt data - bruge støkiometriske vekselvirkningssammenhænge til at konstruere metaboliske vekselvirkningsgrafer - formulere dynamiske matematiske modeller for biologiske systemer baseret på differentialligninger evaluere egenskaberne af dynamiske modeller Evalueringsform ved eksamen: 4 timers skriftlig eksamen med intern censur og med bedømmelse efter 7-trins skalaen. Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation. Omfang: 5 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden afslutningen af bacheloruddannelsen Kursusnavn på dansk: Projektophold Kursusnavn på engelsk: Internship Eksamensnavn på dansk: Eksamensnavn på engelsk: Målsætning: Formålet med praktikopholdet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for bachelorer i it og sundhed. Formålet er desuden at give den studerende mulighed for at afprøve sine kompetencer i en jobsituation, således at teoretisk viden og færdigheder kan omsættes i praksis. Side 17 af 27

18 Den studerende skal med praktikopgaven beskrive en praksis i det miljø den studerende opholder sig i og foreslå løsninger til, hvorledes praksis kan ændres ved en it-understøttelse, eller hvorledes en praksis/et produkt kan ændres ved at tænke anderledes i design, dialog eller implementering. Indgangskrav til kurset: Førsteårs prøve skal være bestået (60 ECTS) Undervisnings- og arbejdsformer: Aktiv deltagelse på projektsted og udarbejdelse af projektopgave under vejledning Evalueringsform for kurset: For at opnå kursusattest skal den studerende kunne: - beskrive praksis kort og informativt - beskrive kort og informativt, hvorledes den studerende mener at kunne ændre praksis - beskrive selve løsningsmodellen med inddragelse af de for situationen relevante aspekter vedr. sundhed/sygdom/personoplevelse, organisation og it-system Indtegningsbetingelser til eksamen: Omfang: 5 ECTS Tilladte hjælpemidler til eksamen: Alle Evalueringsform: Projektopgave som vurderes med intern censur og bedømmes bestået/ikke bestået Beståelsesfrist: Inden afslutning af bacheloruddannelsen Afholdes syge/reeksamen: Ved bedømmelsen Ikke bestået skal den studerende have mulighed for at genindlevere projektopgaven i revideret form op til to gange inden næste semesterstart. Bacheloropgave: Navn på dansk: Bacheloropgave Navn på engelsk: Bachelor Thesis Målsætning: At den studerende selvstændigt kan behandle, analysere og diskutere en problemstilling der har udgangspunkt i it og anvendelsen i sundhedssektoren eller industri der er leverandør til sundhedssektoren. Indgangskrav til kurset: Gennemført mindst 90 ECTS af bacheloruddannelsen, jf. 7, stk. 1. Undervisnings- og arbejdsformer: Udfærdigelse af opgave inden for selvvalgt område indenfor rammerne af uddannelsen med vejledning af en til uddannelsen tilknyttet underviser. Evaluering af kursus: Godkendt synopsis. Indtegningsbetingelser til eksamen: Godkendt deltagelse i kurset. For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne: - definere og afgrænse en problemstilling der relaterer til it og sundhed - dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur - argumentere for valg af metode i relation til den valgte problemstilling - diskutere relevant teori og viden om det valgte genstandsområde - analysere og fortolke empirisk datamateriale eller tidligere indsamlede data - diskutere teori og materiale kritisk - konkludere og perspektivere - dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling. Evalueringsform ved eksamen: Skriftlig projektopgave med efterfølgende mundtlig eksamen med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af den mundtlige eksamination og den skriftlige bacheloropgave. Et engelsk resumé Side 18 af 27

19 indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet. 6 Det faglige indhold af projektopgaven skal vægtes tungest. Tilladte hjælpemidler ved eksamen: Omfang: 20 ECTS på eksamensaktiviteten. Beståelsesfrist: Inden afslutning af bacheloruddannelsen 6 Projektarbejde Projektarbejdet har til formål, at den færdige bachelor i it og sundhed skal have tilegnet sig kompetencer i: - problemorienteret arbejde - inddragelse af flere af studiets fagområder til løsning af en sundhedsfaglig problemstilling - selvstændig afgrænsning af problemfelt - udførelse af relevant litteratursøgning - faglig fordybelse - kritisk refleksion - strukturering og akademisk argumentation - syntetisering - problemorienteret samarbejde med andre - fælles ansvarstagen for opgaveløsning - planlægning og projektstyring - skriftlig akademisk fremstilling Stk. 2. Ved bedømmelsen af projektet skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. 11 Det faglige indhold skal vægtes tungest. Stk. 3. I bacheloruddannelsen indgår et bachelorprojekt. Derudover skal mindst et valgfag være projektbaseret. 7 Bachelorprojekt På studiets 6. semester skal den studerende udarbejde et bachelorprojekt. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset fagligt emne. 7 Projektet skal udstyres med et resumé på engelsk på højst en A4-side. Resumeet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen. Projektarbejdet gennemføres under vejledning og skrives individuelt eller i grupper på maksimalt tre personer. Det evalueres ved mundtlig eksamen med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af den mundtlige eksamination og det skriftlige projekt. Resumeet indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet. 8 For kursus- og eksamensbeskrivelse se 5. Stk. 2. Bachelorprojektet er normeret til 20 ECTS-point, jf Se endvidere 6, stk Valgfrit forløb 6 Eksamensbekendtgørelsen 11 stk. 2 7 Uddannelsesbekendtgørelsen 16, stk. 5 8 Eksamensbekendtgørelsen 11, stk. 2 9 Uddannelsesbekendtgørelsens 16, stk. 3 Side 19 af 27

20 Bacheloruddannelsen i it og sundhed omfatter et obligatorisk valgfrit forløb på 30 ECTS. Den studerende kan selv sammensætte sine valgfag. Der udbydes tillige samlede og sammenhængende blokke. Forløbet kan fastlægges som modul enten forud for eller parallelt med bachelorprojektet. Stk. 2. Studienævnet sikrer, at der på 4. semester udbydes minimum otte valgfag af hver 7,5 ECTS. Valgfagene beskrives i et appendiks der offentliggøres senest den 1. oktober i semesteret før. Stk. 3. Beskrivelsen af valgfagene godkendes i studienævnet senest i uge 37 i året inden afviklingen af de pågældende fag. Stk. 4. Studienævnet udbyder valgfagene og valgfagsblokke under hensyn til formålet med bacheloruddannelsen i it og sundhed, jf. 1, stk. 1. Kapitel 3. Semesteropbygning Kapitel 4. Eksamen Kapitel 5. Øvrige bestemmelser Ovenstående kapitler vil fremgå af fællesdel for alle uddannelser som er under udarbejdelse. 30 Ikrafttræden Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og finder anvendelse i forhold til studerende, som optages fra og med denne termin. Side 20 af 27

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH KAPITEL 1: FORMÅL OG KOMPETENCEPROFIL... 1 1.1 HJEMMEL OG INSTITUTIONSFORANKRING... 1 1.2 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik. 2011 Version 2 juli 2012

Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik. 2011 Version 2 juli 2012 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Datalogi Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik 2011 Version 2 juli 2012 Aalborg Universitet Uddannelsen udbydes i Aalborg Forord:

Læs mere