De fire gymnasiale uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De fire gymnasiale uddannelser"

Transkript

1

2 De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser hf Alle fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse på hf-kurser (kræver 10. klasse) hhx højere handelseksamen, 3-årig uddannelse på handelsskole htx højere teknisk eksamen, 3-årig uddannelse på teknisk skole stx studentereksamen, 3-årig uddannelse på gymnasium Forskel i profil De fire gymnasiale uddannelser har hver deres profil med særlige fokusområder. hf Almene fag + et anvendelsesorienteret perspektiv hhx Almene fag + et merkantilt perspektiv htx Almene fag + et teknologisk/ naturvidenskabeligt perspektiv stx Almene fag + et videnskabsorienteret perspektiv Det afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, fagniveauer og studieretninger. De obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af en gymnasial uddannelse. Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag på alle fire uddannelser, ligesom A-niveau i dansk er et fællestræk. Mødepligt og deltagelse Der er mødepligt til alle timer i de gymnasiale uddannelser. Endvidere er der krav om, at du skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver, der både i antal og kvalitet skal leve op til de fastsatte krav. Du skal afleveres et større antal skriftlige opgaver, og du skal påregne at bruge 6-8 timer om ugen på skriftligt arbejde. Skriftlige arbejder kan være tekster, rapporter, IT-præsentationer, multimedieproduktioner m.m. Der er ikke noget tilladt omfang for fravær, og din oprykning til næste studieår er betinget af, at du har deltaget aktivt i undervisningen og har lært, hvad der kan forventes. Hvert uddannelsessted fastsætter studie- og ordensreglerne for uddannelsen. Der kan derfor være forskel på uddannelsesstedernes regler, og dermed forskel på hvad der sker med elever, der ikke følger reglerne. Eksaminer og karakterer Der er minimum 10 eksaminer på hhx, htx og stx, typisk 5 mundtlige og 5 skriftlige, samt bedømmelse af et tværfagligt studieretningsprojekt. Alle fag undtagen idræt på C-niveau kan udtrækkes som eksamensfag. På hf skal du til eksamen i 6 obligatoriske fag/faggrupper og i 2-4 valgfag. Derudover får du bedømmelser for en større skriftlig opgave og et tværfagligt eksamensprojekt. På hhx, htx og stx får du årskarakterer samt standpunktskarakterer i alle fag 2 gange om året, så du løbende får en vurdering af dit faglige niveau. Din årskarakter ved fagets afslutning vil blive overført til dit eksamensbevis og tælle med i dit samlede eksamensgennemsnit. På hf får du ikke standpunktskarakterer under uddannelsen, men to gange om året giver lærerne dig en vurdering af dit faglige niveau. Derudover får du bedømmelse på en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Eksamensprojektet skal altid være tværfagligt. Valg af fag og niveauer Mange videregående uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte fag på bestemte niveauer, for at du kan blive optaget. Alle uddannelsessteder har studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst sammensætter og gennemfører din gymnasiale uddannelse. Undervejs i din uddannelse vil du også møde vejledere fra Studievalgscenteret, som vil give dig råd og vejledning om valg af og optagelse på en videregående uddannelse. hf Dansk A Engelsk B Matematik C Historie B Religion C Samfundsfag C Biologi C Geografi C Kemi C Idræt C Praktisk/musisk fag C 42

3 De fire gymnasiale uddannelser Optagelse For at blive optaget på hhx, htx eller stx skal du have afsluttet folkeskolens 9. klasse. Du kan normalt først blive optaget på hf efter 10. klasse. Hvis din skole eller UU-vejleder indstiller dig til en optagelsesprøve, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Optagelsesprøve Elever, der er indstillet til optagelsesprøve, skal have prøven tilbudt, medmindre uddannelsesstedet på baggrund af standpunktskarakterer og resultater fra de krævede prøver efter 9. eller 10. klasse vurderer, at eleven kan optages uden optagelsesprøve. Ved optagelsesprøven aflægges der mundtlig delprøve i op til 4 fag: Dansk, engelsk, matematik samt enten tysk, fransk (2. fremmedsprog) eller fysik/kemi. Det er uddannelsestedet, der bestemmer, hvor mange delprøver, der skal indgå i optagelsesprøven. Prøverne varer 20 minutter, og der er 20 minutters forberedelse i dansk og sprogfagene. Der medvirker 2 af uddannelsesstedets lærere ved hver delprøve. På hf efter 10. klasse Du vil søge om optagelse efter 10. klasse, og du har en uddannelsesplan. Du har 10. klasse-prøve i: Dansk Matematik Engelsk Du har Folkeskolens Afgangs prøve eller 10. klasse-prøve i: Tysk eller fransk Du har Folkeskolens Afgangs prøve i fysik/kemi eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi. På hhx, htx eller stx efter 9. klasse Du søger om optagelse efter 9. klasse, og du har en uddannelsesplan. Du skal have Folkeskolens Afgangsprøve i: Dansk Matematik Engelsk Tysk eller fransk Fysik/kemi På hhx, htx eller stx efter 10. klasse Du vil søge om optagelse efter 10. klasse, og du har en uddannelsesplan. Mulighed 1 Du har 10. klasse-prøve i: Dansk Matematik Engelsk Tysk eller fransk Du har Folkeskolens Afgangsprøve i: Fysik/kemi Mulighed 2 Du søger om optagelse efter 10. klasse på en folke-, fri eller efterskole og har undervisning i fagene: Dansk Engelsk Matematik Du har efter gennemførelse af 10. klasse enten Folkeskolens Afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fagene: Dansk Engelsk Matematik Desuden har du Folkeskolens Af gangs prøve eller 10. klasse-prøve i: Tysk eller fransk Desuden har du Folkeskolens Af gangsprøve i: Fysik/kemi hhx Dansk A Engelsk A Matematik C Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C 2. fremmedsprog B/A International økonomi B Samtidshistorie B Samfundsfag C htx Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Biologi C Teknikfag A Teknologi B Teknologihistorie C Kommunikation/IT C Samfundsfag C stx Dansk A Engelsk B Matematik C Fysik C Biologi C Kemi C Naturgeografi C Historie A 2. fremmedsprog B/A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Idræt C 2 af fagene 43

4 HF højere forberedelseseksamen HF højere forberedelseseksamen Højere forberedelseseksamen - hf - er en 2-årig gymnasial uddannelse. Du afslutter alle fag med eksamen, og du får ikke årskarakterer på hf. Kursisterne på hf er en meget blandet gruppe med hensyn til alder og baggrund. Nogle kursister kommer direkte fra 10. klasse, andre har været væk fra skolen enten for at arbejde eller rejse, og endelig kommer der en del kursister, der har afbrudt en anden ungdomsuddannelse. Optagelse For at blive optaget på hf skal du have afsluttet folkeskolens 10. klasse eller gennemført en tilsvarende uddannelse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk (skriftlig og mundtlig prøve i alle tre fag.) Du skal også have aflagt folkeskolens afgangsprøve i tysk eller fransk samt i fysik/ kemi. Hvis du kommer direkte fra 10. klasse, kan din folkeskole vælge at indstille dig til optagelsesprøve. Hvis du ikke opfylder optagelsesbetingelserne, kan det kursus, du ønsker at blive optaget på bede dig om at gå til optagelsesprøve for at vurdere, om du er kvalificeret til at blive optaget. Uddannelsens opbygning Hf består af en række obligatoriske fag, et antal valgfag og nogle studieforberedende aktiviteter. Du kan se de obligatoriske fag her på siden. Fagene er delt op i tre forskellige niveauer: A, B og C hvor A er det højeste og C er det laveste niveau. Du skal vælge et praktisk musisk fag på C-niveau og enten to valgfag på B-niveau eller et valgfag på B-niveau og to valgfag på C-niveau. På nogle uddannelsessteder kan du vælge et valgfag på A-niveau i stedet for et af valgfagene på B-niveau. ene kan du se på uddannelsesstedernes hjemmesider. To af de obligatoriske fag består reelt af tre fag, der arbejder tæt sammen i løbet af uddannelsen og afholder en fælles eksamen. Naturvidenskabelig faggruppe består af fagene biologi, geografi og kemi. Kultur- og samfundsfagsgruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Gennem de to år på hf er der et studieværksted, hvor du arbejder med at udvikle gode studie- og arbejdsvaner og bliver mere bevidst om, hvordan du lærer. Du vil også blive tilknyttet en tutor, der som en slags træner skal hjælpe dig med motivation og udvikling af gode arbejdsvaner. Valg inden start på uddannelsen Før du starter på uddannelsen, skal du vælge et praktisk musisk fag. Du kan på de enkelte skolers sider se, hvilke praktisk musiske fag skolen udbyder. På nogle skoler kan du også vælge en linie. Og på nogle skoler kan du vælge et af de øvrige valgfag allerede på første årgang. Undervisningen Undervisningen starter med et introduktionskursus, hvor du bliver introduceret til de forskellige arbejdsformer og til de forskellige fag. En meget stor del af undervisningen på hf foregår i et fagligt samspil mellem flere fag og i et fagligt samarbejde med de øvrige kursister i din klasse Kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelig faggruppe stiller krav om fagligt samspil mellem de involverede fag gennem hele forløbet. Desuden skal du lave en række projekter i de to faggrupper i samarbejde med en gruppe af kursisterne fra din klasse. Eksamensprojektet skal involvere flere fag og kan skrives i grupper. Eksamensprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen. Større skriftlig opgave skal skrives individuelt og kan involvere flere fag. Større skriftlig opgave afsluttes med en skriftlig opgave, der bedømmes af din lærer og en censor. Krav til dig Hf er en boglig uddannelse. Det betyder, at du skal være indstillet på at læse meget, og at der bliver lagt vægt på, at du øver dig i at udtrykke dig skriftligt og mundtligt. Undervisningen foregår i klasser og i mindre projektgrupper. Det betyder, at du skal være indstillet på, at der er meget projektarbejde og samarbejde med de øvrige kursister i klassen. 44

5 HF højere forberedelseseksamen Videregående uddannelser Hf giver adgang til alle videregående uddannelser. Du skal eventuelt supplere enkelte fag for at opfylde adgangskravene, hvis ikke du har målrettet din hf-uddannelse mod en bestemt videregående uddannelse. Om fagrækken Hf adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved kun at indeholde ét obligatorisk fag på A-niveau. Hf ere, der efterfølgende får behov for yderligere fag på A-niveau, kan tage et særligt suppleringskursus på 1 /2 år kaldet hf+. Nogle af fagene på hf er samlet i faggrupper, hvor undervisningen er meget flerfaglig og projektorienteret. I hele hf-forløbet indgår skemalagt værkstedsundervisning, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med forskellige projektopgaver enten individuelt eller i mindre grupper med støtte fra en lærer, der fungerer som konsulent under projektarbejdet. Her kan du se eksempler på mulige valgfag på hf-uddannelsen. Se på uddannelsesstedernes hjemmesider hvilke fag de udbyder. A-niveau Engelsk, matematik og musik. B-niveau Engelsk, matematik, musik, billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, kemi, psykologi, samfundsfag og tysk. C-niveau Billedkunst, datalogi, design, dramatik, filosofi, fransk, fysik, geografi, italiensk, mediefag (film og TV), multimedie/it, oldtidskundskab, psykologi, spansk og tysk. 2. hf 1 år Obligatoriske fag Dansk A Engelsk B Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Studieforberende aktiviteter Eksamensprojekt Større skriftlig opgave Tutorordning Værkstedsundervisning 2-3 valgfag To B-niveau eller et B-niveau + to C-niveau 1. HF 1 år Dansk A Engelsk B Matematik C Praktisk/ musisk fag C Idræt C Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Naturvidenskabelig faggruppe Biologi C Kemi C Geografi C Introduktion Tutorordning Værkstedsundervisning Ingen valgfag 45

6 HF højere forberedelseseksamen Herning HF og VUC Elevudtalelser Troels Thylstrup, 23 år: Jeg startede på Herning HF og VUC i august Vi har fantastiske lærere, som er gode til at lære fra sig. Hele miljøet og stemningen er positiv, og folk er generelt glade, når de er her. I min klasse er den yngste 18 år og den ældste 27 år. Selvom det er en ungdomsuddannelse, er de fleste en smule mere voksne end dem, der vælger handelsskole, teknisk skole eller gymnasiet. Jeg vil gerne læse videre til softwareingeniør. Det er en uddannelse, jeg kan tage på HIH i Herning. Ann-Sofie Bach, 18 år: Jeg startede også på Herning HF og VUC i Det er et godt sted at være. Der er plads til alle og jeg har nogle rigtig rare, dygtige og hjælpsomme lærere. Vi har et godt sammenhold i klassen. Hvis man kommer med en positiv indstilling kan man få nogle rigtig gode oplevelser. Jeg vil gerne være gymnasielærer, så efter HF skal jeg læse videre på universitetet. Skolen Herning HF og VUC er et stort uddannelsessted med 11 klasser på det 2-årige HF. Desuden rummer institutionen et studenterkursus, hvor du kan tage en hel studentereksamen på 2 år, og et VUC, hvor man kan tage 8., 9., 10. klasse og HF som enkeltfag. Herning HF og VUC lægger vægt på at give alle kursister mulighed for personlig og faglig udvikling i en dagligdag præget af åbenhed, samarbejde og respekt for den enkelte. Ud over den daglige undervisning er der en række aktiviteter, fællesarrangementer og fester i løbet af skoleåret. Bl.a. arrangeres der workshops i musik og drama, og der afsluttes med en julecabaret. Endvidere har HF-eleverne et festudvalg, Kul & Koks, der bl.a. arrangerer fester. Der er tradition for en studietur for 1.hf erne. Der har tidligere været rejser til bl.a. Prag, Athen, Rom, Firenze, Cypern og London. Elevråd Elevrådet er elevernes officielle repræsentanter. Rådet formidler kontakten mellem elever og ledelse. Det består af en repræsentant fra hver klasse. Praktisk/musisk fag Et praktisk/musisk fag er en obligatorisk del af en HF-ekamen. Herning HF og VUC tilbyder fire praktisk/musiske fag: billedkunst, musik, drama, mediefag. Du skal vælge et af fagene inden start. I løbet af det første år på HF skal du tage stilling til, hvilke valgfag du ønsker at få på 2. år. Du kan frit vælge dine valgfag, men der stilles krav til sammensætningen af niveauer. Det kan f.eks. være to fag på B-niveau eller et fag på B-niveau kombineret med 2 fag på C-niveau. Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år. Nedenfor er anført de valgfag, der forventes tilbudt i det kommende skoleår. Tutor og studiebog Som noget specielt for HF er der indført en tutorordning. Hver kursist får tilknyttet en tutor blandt sine lærere, som skal støtte eleven gennem forløbet. Dette sker bl.a. ved samtaler med kursisten. Hver kursist har en elektronisk studiebog, som bl.a. bruges som et værktøj i lærernes og kursistens løbende evaluering af kursistens studiemæssige udbytte. Orienteringsmøde Lørdag d. 2. februar 2008 kl Herning HF og VUC Brorsonsvej Herning Tlf Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk, matematik B-niveau: Billedkunst, biologi, filosofi, fransk, idræt, kemi, matematik, musik, psykologi, religion, samfundsfag, tysk, drama C-niveau: Datalogi, erhvervsøkonomi, filosofi, oldtidskundskab, psykologi, musik, tysk 46

7 HF højere forberedelseseksamen Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og hf har godt 750 elever. Skolen har 6 hf-klasser og et godt hf-studiemiljø. Nye lokaler, blandt andet nye undervisningslokaler, nyt bibliotek og auditorier, gør Holstebro Gymnasium og hf til en rummelig skole, hvor der er rart at være. Som uddannelsessted er skolen førende mht. it, og de allerfleste elever anvender bærbare computere i timerne. Skolen ligger tæt på centrum, og der er nem adgang til offentlig transport. Faglige udfordringer Hvilket studiemiljø kan du forvente at møde på skolen? Et miljø præget af: Faglig fordybelse i et aktivt og kreativt fællesskab. Engagerende udfordringer fra dygtige lærere. Tutor- og mentorordning skal sikre høj gennemførelsesprocent. Viden om natur, kultur og samfund. En uddannelse der forbereder til mellemlange uddannelser og videregående studier. Bemandet bibliotek. Lektiecafé. Vejledning ved uddannede studievejledere og datavejledere. Krav til dig: du skal have lyst til at lære noget og til at deltage aktivt i undervisningen og skolens liv. Aktivt skolemiljø Ved siden af de faglige aktiviteter har du mulighed for at udfolde dig: Elevrådet er en del af vores demokratiske skolekultur. Musical og skolekomedie. Skoleballet med lanciers, flotte kjoler og smoking. Skolebladet Oculus. Forårskoncert og -udstilling. Frivillige aktiviteter: kor, band, fodbold, billedkunst. Elevfester og fredagscafeer arrangeret af PNA, elevernes forening. Ekskursioner og studieture med fagligt og socialt indhold. Valg ved ansøgning om optagelse Et kunstnerisk fag Et af fagene musik, billedkunst eller drama. Ønsker du tysk fortsættersprog som valgfag på C-niveau, skal du angive det i din tilmelding. Skolen udbyder følgende valgfag i 2hf: B-niveau: matematik, kemi, biologi, geografi, musik, billedkunst, dramatik, samfundsfag, idræt, tysk fortsættersprog. C-niveau: musik, billedkunst, dramatik, psykologi, fysik, datalogi, tysk fortsættersprog. Vil du vide mere? Du kan få mere at vide om vores uddannelse ved at Besøge skolens hjemmeside Komme til åbent hus på skolen tirsdag d. 22. januar Ringe til skolens kontor eller studievejlederne Åbent hus Tirsdag, d. 22. januar 2008, kl Holstebro Gymnasium og HF Døesvej Holstebro Tlf Skolen tilbyder følgende valgfag B-niveau: Matematik, kemi, biologi, geografi, musik, billedkunst, dramatik, samfundsfag, idræt, tysk fortsættersprog C-niveau: Musik, billedkunst, dramatik, psykologi, fysik, datalogi, tysk fortsættersprog 47

8 HF højere forberedelseseksamen Ikast-Brande Gymnasium Lige midt i landet ligger Ikast-Brande Gymnasium en flot og funktionel skole designet til både faglighed og fællesskab. Her bliver du klædt på til resten af din fremtid. Valg ved ansøgningen om optagelse Kunstneriske fag Du skal vælge ét af fagene: billedkunst eller musik. Skolen udbyder følgende valgfag: A-niveau: Engelsk. B-niveau: Billedkunst, biologi, idræt, kemi, matematik, musik, samfundsfag. C-niveau: Datalogi, design, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, psykologi, tysk. Skolen og undervisningen Hf-kurset på skolen byder dig velkommen i et personligt og hyggeligt studiemiljø med mange tilbud både i og uden for undervisningen. I dit arbejde med naturvidenskab, samfundsforhold, fremmedsprog, dansk- og international historie og kultur vil du blive fagligt udfordret. Du vil også lære forskellige arbejdsformer, metoder og typer af opgaver. Du vil også få tildelt en tutor, der gennem forløbet skal støtte dig fagligt. Alt sammen for at forberede dig på dit videre uddannelsesforløb. Og så skal det være sjovt at blive klog. Derfor er der uden for undervisningen en bred vifte af tilbud. Skolens festudvalg FULD arrangerer hvert år en række elevfester. Caféudvalget afholder ca. en gang om måneden en fredagscafé med vekslende temaer f. eks julefodbold. Hver uge er der en fællessamling, hvor der udover væsentlige informationer også er fast fællessang og underholdning af eleverne. Og om efteråret er der Hf-cabaret, mens foråret byder på forårskoncert og musical. Derudover er der året igennem en række frivillige aktiviteter inden for idræt, hvor du bl.a. kan klatre på væg og sejle i kajak, musik med frivilligt kor og indenfor billedkunst. Sidst, men ikke mindst er der ugentlige lektiecaféer, hvor man sammen få læst lektier, løst opgaver og få vejledning fra en faglærer og samtidigt hygge sig med kammeraterne. Den obligatoriske studietur ligger i 2 Hf. Derudover er der mulighed for mindre ekskursioner. Transport Se de forbedrede busruter inden for Ikast-Brande kommune på skolens hjemmeside. Vil du vide mere? Besøg skolens hjemmeside på eller ring til en af skolens studievejledere, som vil hjælpe dig med yderligere information om skolen, de enkelte, Statens Uddannelsesstøtte m.v. Første skoledag Du vil få oplysning om datoen i forbindelse med meddelelsen om optagelse. Orienteringsmøder Torsdag 24. januar 2008 kl Lørdag 2. februar 2008 kl Ikast-Brande Gymnasium Bøgildvej Ikast Tlf Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, idræt, kemi, matematik, musik, samfundsfag C-niveau: Datalogi, design, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, psykologi, tysk 48

9 HF højere forberedelseseksamen Nørre Nissum Seminarium & HF Flere HF uddannelser i Nørre Nissum HF er vel bare HF? Ikke helt i Nørre Nissum har vi valgt ikke bare at tilbyde dig én HF-uddannelse, vi har flere af slagsen, så vi kan imødekomme lige netop dine uddannelsesbehov: HF-classic, den velkendte 2-årige HF-uddannelse, som de fleste stadig vælger. Ordblinde-HF. En HF-classic tilrettelagt over 3 år med speciel støtte for studerende, der er screenet for ordblindhed. Grøn HF, 3-årig. Kombinerer HF-classic med et års uddannelse og praktik i landbruget. Erhvervs-HF, 3-årig. Kombinerer HF-classic med et års uddannelse og praktik i forskellige tekniske, håndværksmæssige og grønne uddannelser. Du vælger selv din retning. Blå HF, 3-årig. Kombinerer HF-classic med et års uddannelse og praktik i fiskeriet. For alle vores 3-årige HF-uddannelser gælder det, at du i store dele af uddannelsen følges med dine studiekammerater på HF-classic. Når du vælger de erhvervskombinerede HF uddannelser, vil de forkorte din efterfølgende erhvervsuddannelse. Adgangsgivende Uanset hvilken af vores HF uddannelse du vælger, giver den dig adgang til videregående uddannelser ligesom HF-classic. Studie og fritid Et aktivt og trygt studiemiljø, hvor vi passer på hinanden og giver hinanden plads, det giver engagement og gode studieresultater. For mange smelter studie og fritid sammen fordi du lever i din uddannelse. 2-årigt hf-kursus med højt fagligt niveau. Unge fra hele landet. HF- og lærerstuderende samme sted. Levende foreninger med alsidige tilbud: Musik, koncerter, drama, film, sport, friluftsliv, IT og debataftener. Collegemiljø med liv i svømmehal, idrætshallerne, motionsrum, beachvolley, tennis, kor og skoleorkester. Åbne værksteder i billedkunst, drama, håndarbejde, musik og sløjd. Nyt studenterhus. Efter efterskolen Noget af det særlige ved vores HF er, at rigtig mange HF ere har valgt at bo på kollegium i Nørre Nissum, en naturlig og udfordrende forlængelse af efterskoleopholdet. Vi har mange forskellige bomuligheder, så der er sikkert også noget der passer til dit behov. Uanset om du vælger at bo hjemme eller på campus, vil dagligdagen fungere: Den offentlige transport er tilpasset institutionens ringetider. Gratis netadgang på kollegierne. Ekstra billigt for dig der er under 18 år og ikke berettiget til SU. Du kan få et kollegiværelse til ca. 750 kr. månedligt inkl. lys og varme. HF ligegyldigt hvor? Ikke helt vi mener at Nørre Nissum gør en forskel. Vi kan iagttage at der er et stigende antal studerende, hvis karaktergennemsnit og gennemførelsesprocenter ikke er så ringe endda resultater vi tilskriver vores tilrettelæggelse af HF uddannelserne, det gode studiemiljø og endelig engagerede studerende og lærere. Du er velkommen til at komme på besøg, ringe eller maile til os. Vi arrangerer gerne et program. Og tjek lige hjemmesiden for de sidste oplysninger. Åbent hus Onsdag d. 6. februar 2008, kl i festsalen. Lørdag d. 1. marts 2008, kl i festsalen. Nørre Nissum Seminarium & HF Svinget Lemvig Tlf Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk, matematik B-niveau: Biologi, idræt, kemi, matematik, samfundsfag, billedkunst, drama, musik, psykologi C-niveau: Billedkunst, drama, musik, psykologi, filosofi, tysk, fysik HF-uddannelser i Nørre Nissum HF classic 3 årig HF for ordblinde Grøn HF 3 årig i samarbejde med Agroskolen Erhvervs HF 3 årig i samarbejde med Holstebro Tekniske Skole Blå HF 3 årig i samarbejde med Fiskeriskolen 49

10 HF højere forberedelseseksamen Struer Statsgymnasium Skolen Skolen er renoveret og ombygget i På Struer Statsgymnasium vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem skolens tre uddannelser STX, HF og IB Diploma, som er den internationale studentereksamen på engelsk. Lige nu går der 520 elever på skolen. Desuden er der mulighed for at bo på skolens ny-renoverede kostskole. Kostskolen har lige nu 80 danske og udenlandske elever boende, som går på de forskellige uddannelser på skolen. I tilknytning til kostskolen er der f.eks. et nyindrettet fitnessrum samt et lydisoleret musikrum. Skolen ligger lige midt i et trafikknudepunkt, med let adgang til tog og bus. Skolens værdier På SSG møder du Faglighed, kreativitet, samarbejde og fællesskab. Det er vigtige ord og værdier for skolen, men vigtigst er det, at alle på skolen er med til at give de fine ord indhold, liv og udvikling. Med dette som udgangspunkt vil vi være en levende skole, hvor der er udfordringer og muligheder for alle skolens elever. Skolen skal være et godt lærested og et rart værested med mange aktiviteter ud over den almindelige undervisning. Det vigtigste og primære i skolens arbejde er at den faglige undervisning er på et højt fagligt og pædagogisk niveau, hvor elevernes engagement og nysgerrighed efter at lære noget er i centrum. Aktiviteter På Struer Statsgymnasium tilbydes eleverne en lang række aktiviteter, når skoledagen er forbi. Både fysisk, bogligt og socialt er der mulighed for at udfolde evnerne på en anderledes og spændende måde, der udvikler eleverne og styrker det sociale sammenhold på skolen. Morgensamlingerne foregår i vores centrale opholdsrum, vandrehallen. Her samles hele skolen en gang om ugen til fælles meddelelser og underholdning. Der er også en del arrangementer af mere social karakter på Struer Statsgymnasium. Eleverne er sammen på en mere uformel måde når den tilbagevendende fredagscafé indtager vandrehallen med underholdning og aktiviteter. Struer Statsgymnasium afholder også jævnligt Pnyx-fester. Disse arrangeres af Pnyx-rådet og overskuddet går til dette råds aktiviteter. Herudover afholdes et årligt julebal, og - ikke mindst - den årlige skolefest eller gallafest i november måned. Ved ansøgning om optagelse i HF Kan du vælge tysk c som andet fremmedsprog Kan du vælge enten musik, billedkunst eller design som kreativt fag Ved siden af de obligatoriske fag kan du vælge mellem følgende valgfag: A-niveau: Engelsk B-niveau: Matematik, biologi, kemi, samfundsfag, billedkunst, musik, idræt, tysk C-niveau: Psykologi, filosofi, fysik, tysk, erhvervsøkonomi, design, musik, billedkunst. Find flere oplysninger om uddannelsen på: Vil du vide mere? På skolens hjemmeside kan du få en del information om vores skole og kostskolen. Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os på telefon, fax, eller ved at komme på besøg. Orienteringsmøde Onsdag d. 23. januar 2008 kl Åbent hus Lørdag d. 26. januar 2008 kl Struer Statsgymnasium Jyllandsgade Struer Tlf Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Matematik, biologi, kemi, samfundsfag, billedkunst, musik, idræt, tysk C-niveau: Psykologi, filosofi, fysik, tysk, erhvervsøkonomi, design, musik, billedkunst 50

11 HF højere forberedelseseksamen Vestjysk Gymnasium Tarm VGT VESTJYSK GYMNASIUM TARM H F V U C - H F Vestjysk Gymnasium Tarm VGT er et lille veloplagt gymnasium, hf-kursus og VUC-center. Vi er ca. 350 elever og vi er ikke større, end alle kender hinanden. Derfor er det helt naturligt, at en af skolens målsætninger er, at VGT ikke bare skal være et godt lærested, men også et godt værested. Og det er lige det vi er: vi er gode ved hinanden på VGT. Der er et godt forhold mellem elever og lærere, og mellem årgange indbyrdes. VGT er en gammel skole helt præcist 120 år og derfor er der mange traditioner på skolen. En af dem er, at vi hvert år fejrer skolens fødselsdag med underholdning, anderledes idrætsdag og en stor fødselsdagsfest, en anden er Hytteturene og vores daglige morgensamling i den gamle festsal. Nye lokaler Ellers kan det være svært at se, at skolen er så gammel, fordi der er netop bygget helt nye lokaler. Vi har fået en helt ny kantine med et stort fælles opholdsrum foran (det er det du kan se på billedet), nyt stort og spændende laboratorium til alle de naturvidenskabelige fag, nyt fitnessrum, nye musiklokaler, nyt stort videnscenter og... ja, vi kunne blive ved. Både gymnasium og hf-kursus VGT er både gymnasium og hf-kursus, samt VUC-center, så der er flere forskellige grupper i huset. Det gør blot skolen mere spændende, og det byder fx for hf s vedkommende, at der kan tilbydes mange flere valgfag end ellers, fordi der kan ske sammenlæsning mellem gymnasiet og hf. Vil du vide mere? Du kan læse meget mere om VGT og se billeder fra årets gang på skolen på vores hjemmeside Du kan også ringe til skolen og komme til at tale med en studievejleder eller komme forbi, fx til vores orienteringsmøde tirsdag den 29. januar Der vil du få en grundig orientering om de to ungdomsuddannelser og se hvordan de enkelte fag arbejder. VGT er skam et besøg værd og når først du har besøgt os, er du ikke i tvivl om, at det også er et godt sted at gå i skole. Så: VGT vi ses. Åbent hus Tirsdag d. 29. januar 2008, kl Vestjysk Gymnasium Tarm Skolegade Tarm Tlf Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, idræt, kemi, matematik, musik, naturgeografi, religion, samfundsfag C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, fysik, musik, psykologi, tysk 51

12 HHX højere handelseksamen HHX højere handelseksamen HHX er en 3-årig studieforberedende gymnasial uddannelse, som gennemføres på et handelsgymnasium. HHX er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Fokus på HHX er særligt på en række samfunds- og erhvervsmæssige fag, hvor undervisningen tager afsæt i erhvervslivets og virksomhedernes vilkår og funktion. Der arbejdes med opgaver på tværs af fagene, hvor undervisningen suppleres med virksomhedsbesøg eller gæstelærere fra erhvervslivet. Som gymnasial uddannelse er HHX opbygget med et grundforløb på 1 /2 år, der er fælles for alle elever, og et efterfølgende studieretningsforløb på 2 1 /2 år, som du vælger blandt de forløb, som skolerne udbyder og opretter. Ved valg af studieretning anbefales du at lægge dine interesser og evner til grund, hvorved du opnår det bedste udgangspunkt for en fortsat uddannelse. Studieretningerne på HHX er i kategorierne: Økonomiske Internationale Afsætningsmæssige HHX kan give et bredt adgangsgrundlag for en videregående uddannelse, og vi ser i dag vore studenter især blive optaget på uddannelserne, der udbydes på de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter samt på handelshøjskolers økonomi- og sproguddannelser. Når du tilmelder dig til HHX, skal du tilkendegive, hvilket studieretningsforløb, du forventer at vælge efter grundforløbet. Du kommer til at gå i klasse sammen med dem, der har interesse for samme studieretning som dig selv, så klassen er samlet i næsten alle fag. Det giver gode samarbejdsmuligheder mellem fagene til tværfaglig undervisning og projektarbejde. Optagelse For at blive optaget på HHX skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført en tilsvarende uddannelse og du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk). Hvis du kommer fra 9. klasse, skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Hvis du af din skole er indstillet til en optagelsesprøve, kan du optages, hvis prøven forløber tilfredsstillende. Uddannelsens opbygning Grundforløbet Grundforløbet skal give dig indsigt i HHX-uddannelsens obligatoriske fag og arbejdsmetoder og forberede dig på dit endelige valg af studieretning. Grundforløbet består af en række obligatoriske fag og temaforløb, der er fælles for alle klasser. Grundforløbet afsluttes med en flerfaglig mundtlig eksamen eller en større skriftlig opgave. Sundhed, IT og innovation I temaforløbene på grundforløbet vil der indgå aktiviteter, hvor du får mulighed for fysisk udfoldelse (idræt) og indsigt i betydningen af motion og personlig sundhed. Endvidere vil IT være et obligatorisk aspekt i undervisningen, og du skal også arbejde med sprogets betydning samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Innovation og iværksætteri indgår også som et vigtigt aspekt i temaforløbene. Studieretningsforløbet Studieretningsforløbet består af en række obligatoriske fællesfag, 3 studieretningsfag og indtil 4 valgfag. Alle elever på HHX skal have 2 sprogfag, dvs. engelsk A og 2. fremmedsprog på mindst B-niveau samt matematik på mindst C-niveau. Det er skolerne, der sammensætter fagene i de enkelte studieretningsforløb, efter retningslinier fra Undervisningsministeriet, og hver skole udbyder mindst 2 forskellige studieretningsforløb. Den merkantile profil På HHX kommer du til at beskæftige dig med vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, handel, samfundsøkonomi, kultur, sprog og kommunikation. Du skal kunne bruge din viden til at analysere forskellige aktuelle samfundsforhold fx virksomhedernes fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte forbruger. Det internationale og globale aspekt er i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks produktion sælges i udlandet. 52

13 HHX højere handelseksamen Valg inden start på uddannelsen Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning Når du søger optagelse på handelsgymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Valg af 2. fremmedsprog Alle skal have engelsk på A-niveau og 2. fremmedsprog, der enten kan være et fortsættersprog, dvs. dit andet sprog fra folkeskolen eller et begyndersprog, dvs. et helt nyt sprog. Fortsættersprog er på B-niveau og afsluttes efter 2. år. Begyndersprog er altid på A-niveau og afsluttes efter 3. år. Du skal derfor vælge, om 2. fremmedsprog skal være tysk eller fransk fortsættersprog eller et begyndersprog, fx spansk, fransk eller italiensk. Du kan læse mere på skolesiderne om udbud af 2. fremmedsprog. Udover de obligatoriske fællesfag og dine studieretningsfag skal du også have valgfag. Alle elever på HHX skal have mindst 1 valgfag, som vælges blandt skolens udbud af forskellige fag og fagniveauer. Du får en meget grundig orientering på grundforløbet, inden du skal til at vælge valgfag. Spørg din UU-vejleder eller se på skolesiderne, hvis du gerne vil kende dine muligheder for valgfag, inden du vælger en HHXuddannelse. Undervisningen Målet for undervisningen og for handelsgymnasieforløbet er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Vi hjælper dig til at udvikle dine kompetencer, dvs. det som du senere får brug for at kunne på en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder er der stor variation i de arbejdsformer, lærerne anvender i undervisningen. Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt i læreplanerne. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med temaer og emner, og det vælges af elever og lærere i fællesskab. Du er således med til at forme afgørelser om undervisningen og om skolelivet som helhed. Undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen. Krav til dig Handelsgymnasiet er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det betyder, at det forventes, at du møder til alle timer og deltager aktivt i undervisningen. Din deltagelse har stor betydning for, at undervisningen kan tilrettelægges som fx tværfaglige forløb og projektarbejde. Du skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Studieretning 2 1 /2 år Obligatoriske fag Afsætning B Dansk A Engelsk A Erhvervsret C 2. fremmedsprog B International økonomi B Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B Studie retning 3 fag + eksamensprojekt Erhvervscase 1-4 valgfag Grundforløb 1 /2 år Dansk Engelsk Matematik 2. fremmedsprog Innovation og IT Temaforløb i: Virksomhedsøkonomi Samfundsøkonomi Kultur Sundhed og idræt Ingen studieretningsfag Ingen valgfag 53

14 HHX højere handelseksamen Holstebro Handelsgymnasium International uddannelse Det internationale er i alle studieretninger i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks marked ligger i udlandet. Du er godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller at arbejde i udlandet. Sprog På handelsgymnasiet er engelsk A obligatorisk. Derudover tilbyder vi både tysk, spansk og fransk på A-niveau. Er du sprogligt orienteret har du således mulighed for at få 2 eller 3 sprog på højniveau. Hvorfor hhx? Handelsgymnasiet gør dig klar til videregående uddannelse og er et oplagt valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder. Du kan f.eks. læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier og journalistuddannelser. Eller du kan vælge en af de korte videregående uddannelser. Hvis du er mest til en praktisk uddannelse, er Handelsgymnasiet også en god start på en erhvervsuddannelse. Vidensområder På Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med moderne vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, afsætning, sprog, kultur og andre almene fag. Du lærer ikke teorierne for teoriernes skyld. Her bruges de til analyse af virkeligheden, f.eks. af virksomhedens fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte. Du vil opleve undervisningsformer, hvor du får opbygget studiekompetence til videregående uddannelser. Iværksætter Drømmer du om at starte din egen virksomhed, giver Handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen. Skole med miljø Når du starter på Holstebro Handelsgymnasium vil du komme til et miljø, der på mange måder adskiller sig fra det uddannelsesmiljø du er vant til - også selv om der er mange lighedspunkter. De første par dage på skolen er såkaldte introdage. Du vil her få en masse oplysninger og lære dine nye klassekammerater at kende. Skolen prioriterer det sociale miljø i klassen højt, og i løbet af august måned kommer alle nye klasser på en hyttetur, hvor du kan lære dine kammerater og dine nye lærere at kende. Holstebro Handelsgymnasium udbyder en bred vifte af valgfag, både de traditionelle valgfag og valgfag som idræt C og musik C. Du kan se en samlet oversigt over de valgfag, skolen tilbyder på Information Skolen uddannelses- og erhvervsvejledere kan hjælpe dig med vejledning vedrørende dine studier på handelsgymnasiet og med hensyn til dine fremtidige jobønsker og uddannelsesmuligheder på videregående uddannelser. Orienteringsaften Der er orienteringsaften torsdag den 17. januar 2008 mellem kl. 17 og 20. (nærmere info på skolens hjemmeside) Her får du mulighed for at møde nogle af skolens elever, lærere og studievejledere. Holstebro Handelsskole og Handelsgymnasium Døesvej Holstebro Tlf Økonomisk orienteret studieretning Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B Markeds orienterede studieretninger Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Markedskommunikation C Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Organisation C Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Informationsteknologi B Internationalt orienterede studieretninger International økonomi A + Afsætning A + Kulturforståelse C (Dette er skolens internationale klasse hvor du bl.a. skal 2 uger til USA på 3. år af uddannelsen) Tysk A + Afsætning A + Kulturforståelse C Spansk A + Afsætning A + Kulturforståelse C 54 Bemærk: Fagniveauer for studieretningsfagene fastlægges først endeligt i løbet af grundforløbet på baggrund af elevernes tilkendegivelser.

15 HHX højere handelseksamen Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium er en mindre uddannelsesinstitution, hvor der er en tæt kontakt mellem lærere og elever. Skolen tilbyder 2 ungdomsuddannelser: HHX og HG (se andetsteds i dette hæfte om HG). Undervisning på HHX Den 3-årige HHX giver dig mange muligheder. Du kan efter gennemført HHX både gå i gang med en videregående uddannelse og få en læreplads. Alle HHX-elever på Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium skal have en bærbar computer, da undervisningen er tilrettelagt således, at den bærbare computer indgår som en naturlig del af den daglige undervisning. Skolen udleverer en bærbar computer mod, at man selv betaler et beløb til forsikring af computeren, men man er også velkommen til at medbringe sin egen bærbare computer. I løbet af de 3 år på HHX bliver du præsenteret for mange forskellige former for undervisning: foruden den traditionelle klasseundervisning er der projekter, ekskursioner, virksomhedsbesøg og studieture. Inden du starter på HHX, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du ønsker, og om du ønsker tysk eller spansk som 2. fremmedsprog. Du kan vælge mellem en økonomisk orienteret studieretning, en markedsorienteret studieretning og en international studieretning. I løbet af de 3 år får du mulighed for at få en række valgfag (se nærmere angående studieretning og valgfag nederst på denne side). Aktiviteter I de mange aktiviteter, der afvikles i løbet af skoleåret, spiller Elevrådet en central rolle. Det er således Elevrådet, der arrangerer festerne og fredagscaféerne. På Elevrådets hjemmeside www. falskested.dk kan du få et indtryk af Elevrådets aktiviteter. På de såkaldte Ø-råd, der på skift arrangeres af eleverne på de forskellige årgange, mødes alle skolens elever og ansatte. Her gives der orientering om emner, der har interesse for alle elever og lærere. Der er hvert skoleår 4-5 fællesarrangementer, hvor emnerne kan være meget forskellige. Det kan f.eks. være et foredrag om et aktuelt emne, et teaterstykke eller musikalsk underholdning. HHX-eleverne laver på det andet år af deres uddannelse et modeshow, hvor eleverne præsenterer den nyeste mode inden for tøj, sko, sportsartikler m.v. Formålet er dels, at eleverne øver sig i at stable et stort show på benene, dels at de tjener penge til deres fælles studietur, der gennemføres i slutningen af det andet år på HHX. Foruden den fælles studietur tilbydes alle HHX-eleverne individuelle studieture (forlagt undervisning), hvor man følger undervisningen på en uddannelsesinstitution i udlandet, mens de hjemmeværende elever har normal undervisning. I skoleåret 2007/08 har Lemvig handelsskole & Handelsgymnasium elever i Australien og Kina på 4 ugers forlagt undervisning og i England på 2 ugers forlagt undervisning. For at sikre en så god en start på uddannelsen som muligt laves der et særligt introprogram for de elever, der starter på HHX. Som en del af introprogrammet er alle eleverne på en hyttetur. Åbent hus Du og dine forældre kan få nærmere information om HHX ved Åbent Hus arrangementer på Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium: Torsdag den 29. januar 2008 kl Lørdag den 2. februar 2008 kl Desuden er du naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen for at få en snak med en studievejleder eller med uddannelseslederen. Du kan blot ringe på Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium Vasen Lemvig Tlf Økonomisk orienteret studieretning Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A Markeds orienteret studieretning Afsætning A + International økonomi A Internationalt orienteret studieretning Spansk A + Afsætning A A-niveau: Matematik, tysk B-niveau: Matematik C-niveau: Idræt, innovation, IT, kulturforståelse, multimedier, psykologi Bemærk: Fagniveauer for studieretningsfagene fastlægges først endeligt i løbet af grundforløbet på baggrund af elevernes tilkendegivelser. 55

16 HHX højere handelseksamen Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium har godt 300 elever, der trives i det nære miljø, som en mindre handelsskole tilbyder. Der er tæt kontakt mellem lærere og elever og mange aktiviteter, der skaber afveksling i hverdagen. Undervisningen er naturligvis den helt centrale aktivitet på skolen. Den er i sig selv meget forskelligartet i form og indhold og kan spænde fra traditionel klasseundervisning til projekter, værkstedsundervisning af forskellig art, ekskursioner, virksomhedsbesøg osv. IT indgår som et centralt element i undervisningen og også som et selvstændigt fag. Af samme grund er skolen udstyret med mange EDB-lokaler, der rummer den allernyeste teknologi på området, ligesom der er opstillet computere på fællesarealerne til fri afbenyttelse. Det betyder, at eleverne altid har adgang til en computer til opgaveskrivning og søgning på internettet eller skolens intranet. Aktiviteter Udover undervisningen foregår der mange andre aktiviteter af såvel almen som faglig art. Mange af disse aktiviteter arrangeres sammen med elevrådet, der spiller en central rolle på skolen. Hvert år har vi således en aktivitetsdag, hvor undervisningen brydes op, og der danses funk og hip-hop, spilles rollespil, counter strike og andre spil, der øves selvforsvar, tegnsprog, førstehjælp og meget mere. Fællesarrangementer Med jævne mellemrum er der fællesarrangementer med foredrag og underholdning inden for politik, musik, kultur osv. Hver anden fredag underholder klasserne på skift med sange, skuespil eller andet. Mindst én gang om året er alle elever på ekskursion til forskellige virksomheder, og virksomhederne kommer ligeledes til os for at give den erhvervsorientering, der giver dig kendskab til virksomhederne og forbereder dig på en fremtid i erhvervslivet. Hytteture, studieture Selvfølgelig har vi også hytteture og studieture, og der afholdes hvert år modeshow, cykelsponsorløb og andet for at tjene penge til rejserne. På 2. år HG og 3. år HHX tilbydes du et regulært studieophold af to-tre ugers varighed i bl.a. England, Tyskland og Spanien. HHX, handelsgymnasiet Handelsgymnasiet står stærkt i vort område på grund af de mange muligheder, man har bagefter for videregående uddannelse både i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner. Vi lægger vægt på en høj gennemførelsesandel og har individuelle, supplerende læringstilbud som lektiecafé og elitecafé. Åbent hus Torsdag d. 17. januar 2008 kl. 19. Lørdag d. 19. januar 2008 kl. 10. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Vasevej Ringkøbing Tlf Økonomisk orienteret studieretning Virksomhedsøkonomi A + Matematik B + International økonomi A Markeds orienteret studieretning Afsætning A + International økonomi A + Markedskommunikation C Internationalt orienteret studieretning International økonomi A + Tysk A + Kulturforståelse C A-niveau: Fransk, Spansk, Tysk, Matematik, Afsætning, Virksomhedsøkonomi B-niveau: Matematik C-niveau: Finansiering, Kulturforståelse, Markedskommunikation, Psykologi 56 Bemærk: Fagniveauer for studieretningsfagene fastlægges først endeligt i løbet af grundforløbet på baggrund af elevernes tilkendegivelser.

17 HHX højere handelseksamen Struer Erhvervsskole Fremtiden kalder Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en verden med it, sprog og projektorienteret arbejde? Så får du den bedste start på Handelsgymnasiet på Struer Erhvervsskole. På HHX i Struer gør vi dig nemlig klar til et liv med udfordringer ud over alle grænser. Klar til at læse videre herhjemme eller i udlandet. Klar til en dansk eller international karriere. Klar til et liv med egen virksomhed. Til revision eller til banken. Fra ide til millionær Handelsgymnasiet gør dig klar til videregående uddannelse og er et oplagt valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder. Du kan for eksempel læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier og journalistuddannelser. Eller du kan vælge én af de korte videregående uddannelser. Hvis du er mest til en praktisk uddannelse, er Handelsgymnasiet også en god start på en erhvervsuddannelse. På Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med moderne vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, sprog, kultur og andre almene fag. Du lærer ikke teorierne for teoriernes skyld. Her bruges de til analyse af virkeligheden, fx af virksomhedens fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte. Det internationale er i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks marked ligger i udlandet. Alle elever har engelsk alle tre år, og ofte ses fagenes emner i et globalt perspektiv. Derfor er du godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller arbejde i udlandet. Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver Handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation og iværksætteri er en central del af uddannelsen. Studiemiljø På HHX i Struer er vi alle indstillet på at skabe gode rammer for en god studentereksamen, men vi er også meget optaget af at indsatsen skal komme fra den enkelte elev. Hvis du vil yde en indsats i dagligdagen, så er vi parate til at støtte op og hjælpe dig hele vejen igennem. Der er også tid til afslapning, det kan f. eks. ske i fredagscaféen, som bestyres af HTX2, eller i vores kantinemiljø. Vi har samlet alle 1. års elever på samme gang, så der vil altid være nogen på samme alder, at være sammen med. Er du interesseret, så kontakt os! Du er altid velkommen til at komme og se skolen! Læs mere Læs mere om skolen og HHX på Struer Erhvervsskole på Åbent hus Lørdag d. 26. januar 2008, kl Struer Erhvervsskole Jernbanegade Struer Tlf Træffetid: Økonomilinie afsætning Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Matematik B Virksomhedsøkonomi A + IT A + Matematik B Sproglinie Tysk A + Fransk A + Matematik B Marketinglinie International økonomi A + Afsætning A + Matematik B A-niveau: Tysk, international økonomi, virksomhedsøkonomi, matematik B-niveau: IT C-niveau: Psykologi, finansiering, innovation, multimedier, kulturforståelse, markedskommunikation Bemærk: Fagniveauer for studieretningsfagene fastlægges først endeligt i løbet af grundforløbet på baggrund af elevernes tilkendegivelser. 57

18 HHX højere handelseksamen Uddannelsescenter Herning På Handelsgymnasiet ved Uddannelsescenter Herning har vi to afdelinger HHX-Herning og HHX-Ikast. De to afdelinger udbyder forskellige studieretninger, så du kan vælge netop den studieretning og det studiemiljø, der passer bedst til dig. Et godt netværk Det er vigtigt, at du som HHX-elev opbygger et godt netværk i klassen og på hele årgangen. Derfor er der ret hurtigt et intro-arrangement. Klassen er den centrale enhed i dagligdagen. Her forgår størstedelen af undervisningen, og de grupper, du vil komme til at arbejde i med løsning af opgaver, cases, temaer osv., vil normalt blive dannet inden for klassen. I forbindelse med løsning af større projekter kan du dog komme til at arbejde i grupper på tværs af hele årgangen. Du vil også komme til at arbejde alene, når du skal løse større eller mindre individuelle opgaver. Du skal arbejde med temaer på tværs af fagene i form af større projekter, hvor du selv er med til at bestemme emne og indhold og den måde, opgaven skal løses på. Som udbyder af moderne erhvervsgymnasiale uddannelser er det naturligt at arbejde tæt sammen med det lokale erhvervsliv. Det gør Handelsgymnasiet ved Uddannelsescenter Herning blandt andet i forbindelse med Young Enterprise og gennem virksomhedsadoptionsordninger. Fritidstilbud På Handelsgymnasiet vil vi gerne tilbyde eleverne en mulighed for i fritiden at mødes på tværs af klasser og årgange. Vild med sport er et fritidstilbud, hvor du har mulighed for at afprøve flere usædvanlige sportsgrene. Det kan være rapelling, klatring, windsurfing, paintball og meget mere. Vild med form, farve og kunst er for elever, der er interesseret i billeder, reklamer, arkitektur og lignende. Du får bl.a. mulighed for at besøge kunstnere, reklamebureauer, og kunstmuseer. Vil du vide mere? Du kan læse mere om Handelsgymnasiet HHX-Herning og HHX-Ikast på Uddannelsescenter Hernings hjemmeside Åbent hus Torsdag den 22. nov kl Tirsdag den 4. marts kl Lørdag den 2. februar kl På kan du finde flere oplysninger om arrangementerne. Uddannelsescenter Herning HHX Herning Nørregade Herning Tlf HHX Ikast Bøgildvej Ikast Tlf Økonomisk orienterede studieretninger Herning: Virksomhedsøkonomi A + Informationsteknologi A + Matematik B Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Informationsteknologi B Ikast: International økonomi A + Virksomhedsøkonomi A + Matematik B Markeds orienterede studieretninger Herning: International økonomi A + Afsætning A + Matematik B Ikast: Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C Internationalt orienterede studieretninger Herning: Afsætning A + Tysk A + Psykologi C Afsætning A + Spansk A + Psykologi C Afsætning A + Fransk A + Psykologi C Ikast: Afsætning A + International Økonomi A + Innovation C Eksempler på valgfag Herning: A-niveau: Matematik, Virksomhedsøkonomi, Tysk B-niveau: Samfundsfag, Psykologi, Matematik, Tysk C-niveau: Kulturforståelse, Organisation, Finansiering, Statistik, Innovation, Markedskommunikation, Kulturforståelse, Psykologi Ikast: A-niveau: Afsætning, Tysk, Matematik, International Økonomi, Virksomhedsøkonomi B-niveau: Matematik, Samfundsfag C-niveau: Innovation, Markedskommunikation, Kulturforståelse, Organisation, Psykologi 58 Bemærk: Fagniveauer for studieretningsfagene fastlægges først endeligt i løbet af grundforløbet på baggrund af elevernes tilkendegivelser.

19 HHX højere handelseksamen Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium ligger i skolebyen i Skjern med Teknisk Skole som nærmeste nabo. Busserne kører hele tiden mellem Handelsskolen og banegården/rutebilsstationen. Med ca. 300 elever kan du forvente at møde et studiemiljø med en tæt og afslappet kontakt mellem elever og lærere. Fællesarrangementer hver måned for alle skolens elever. Stort internationaliseringsprogram med studieture til udlandet. Masser af it-kapacitet til fri afbenyttelse. Gode undervisningslokaler og grupperum mv. Tæt og personlig vejledning ved valg af din videre uddannelse. Elevfester. Og meget, meget mere. Internationalisering I uddannelsen får du mulighed for at opnå et øget kendskab til og forståelse for andre landes befolkning, sprog, kultur og levevis. Desuden forberedes du på at leve og handle i et globaliseret marked. For at nå disse mål tilbyder vi dig at deltage i et omfattende internationaliseringsprogram. Tilbuddet omfatter HHx 1. år: 1 uges forlagt undervisning i Frankrig, Spanien, Tyskland, England, Irland eller Skotland. Det faglige indhold er værtslandets sprog, afsætning og samfundsfag. HHx 2. år: Fælles studietur til udlandet for hele klassen. HHx 3. år: 2 ugers forlagt undervisning og projektarbejde i Frankrig, Spanien, Tyskland, England, Irland eller Skotland. Det faglige indhold er kultur og globalisering Eller 4-6 ugers forlagt undervisning og projektarbejde i USA, Australien eller Kina med undervisning i kultur, globalisering og afsætning Tilbuddene er naturligvis frivilligt og med deltagerbetaling. Skolen planlægger, arrangerer og betaler for undervisningen, og du betaler for rejse og ophold til favorable priser. Læs mere om internationaliseringsprogrammet på Valgmulighederne på HHx på Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymnasium Du kan specialdesigne din HHx ved at vælge Studieretning.. Internationaliseringsprogram. Studieretninger Økonomisk: Hovedvægten på Virksomhedsøkonomi. Matematik indgår som adgangsgivende fag til videregående studier på handelshøjskolen og universitetet mv. International: Hovedvægten på fremmedsprog og Afsætning. Afsætning: Faget Afsætning sammenkædes med virksomhedsøkonomiske forhold. Understøttes af matematik. Åbent hus Torsdag d. 17. januar 2008, kl. 19. Lørdag d. 26. januar 2008, kl. 10. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Ånumvej Skjern Tlf Træffetid: Økonomisk orienteret studieretning Virksomhedsøkonomi A + Matematik B + Innovation C Markeds orienterede studieretninger Afsætning A + Fransk A Afsætning A + Informationsteknologi B + Kulturforståelse C Internationalt orienteret studieretning Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Matematik B A-niveau: International økonomi, Afsætning, Virksomhedsøkonomi, Tysk, Fransk, Matematik B-niveau: Informationsteknologi C-niveau: Innovation, Mediefag, Psykologi, Kulturforståelse Bemærk: Fagniveauer for studieretningsfagene fastlægges først endeligt i løbet af grundforløbet på baggrund af elevernes tilkendegivelser. 59

20 HTX højere teknisk eksamen HTX højere teknisk eksamen HTX er en 3-årig studieforberedende og almendannende uddannelse med særlig fokus på naturvidenskabelige og teknologiske perspektiver. Uddannelsen forbereder dig til videregående uddannelser og udvikler dine evner til at forholde dig reflekterende og kritisk til din omverden. Du kommer til at arbejde med naturvidenskabelige, kulturelle, tekniske og samfundsvidenskabelige problemstillinger. Ud over at arbejde selvstændigt med fagene, kommer du også til at arbejde med projekter, der inddrager viden og færdigheder fra flere fag. Arbejdsformerne styrker dine evner til initiativ, kreativitet og selvstændighed, ligesom du gennem projekterne samarbejder med andre og fordyber dig i sammenhænge på tværs af de enkelte fag. Når du søger optagelse på htx, skal du vælge studieretning inden for en af 3 hovedkategorier nemlig: Naturvidenskabelige studieretninger Teknologiske studieretninger Kommunikationstekniske studieretninger Inden for hver af de tre hovedkategorier tilbyder de enkelte tekniske gymnasier en række forskellige studieretninger. Disse kan du finde under beskrivelsen af de enkelte tekniske gymnasier eller på skolernes hjemmesider. Højere teknisk eksamen giver adgang til videregående uddannelser. Læs mere på de tekniske gymnasiers hjemmeside Optagelse For at blive optaget på htx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk). Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Hvis din skole har indstillet dig til optagelsesprøve, kan du optages, hvis prøven forløber tilfredsstillende. Uddannelsens opbygning Uddannelsen består af et grundforløb på et 1/2 år efterfulgt studieretningsforløb på 2 1/2 år. Grundforløbet ( 1 /2 år) I grundforløbet indføres du i uddannelsens arbejdsformer og fag, og du vil opleve, at undervisningen foregår både som faglig undervisning i det enkelte fag og som samspil mellem fagene. Grundforløbet giver dig samtidig grundlag for at bedømme, om du har valgt den rigtige studieretning. Grundforløbet er sammensat af obligatoriske fag og studieområdet, der er et flerfagligt samarbejde mellem en række naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsvidenskabelige fag. I undervisningen indgår tema- og projektundervisning, som skal udvikle dine studieteknikker og arbejdsmetoder, og som skal styrke din forståelse for de tanker og teorier, der ligger bag naturvidenskab, teknologi, samt almenmenneskelige og samfundsmæssige forhold. Studieretningsforløbet (2 1 /2 år) Som det fremgår af oversigten, består dit studieretningsforløb af obligatoriske fag, studieretningsfag, valgfag og teknikfag. Gennem dit valg af studieretning fastlægger du profilen for din htx eksamen og dermed også grundlaget for dit senere valg af videregående uddannelse. Studieretningen består normalt af en fagpakke på 2-3 fag der understøtter eller udbygger hinandens faglige områder. Den valgte studieretningsprofil supplerer du med dit valg af teknikfag og øvrige valgfag, som du kan foretage ud fra dine personlige interesser, eller hvis du ønsker at forberede dig på eventuelle adgangskrav til den uddannelse du senere vil søge optagelse på. Valg inden start på uddannelsen Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning Når du søger optagelse på teknisk gymnasium, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. 60

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2017-2018 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år 700-800 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2011 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Steffen, Vindeby Der er et rigtig godt sammenhold i klassen. Jeg har både gamle og helt nye venner på SG... David, Tullebølle Man skal have noget baggrund, noget viden

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2018-2019 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium - i Valby elle r på Østerbro HTX-student HTX-student Htx kort og kontant Htx (teknisk gymnasium) er en af de tre muligheder,

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere