De fire gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De fire gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse på hf-kursus (kræver 10. klasse) højere handelseksamen, 3-årig uddannelse på handelsgymnasium højere teknisk eksamen, 3-årig uddannelse på teknisk gymnasium studentereksamen, 3-årig uddannelse på gymnasium Forskel i profil De fire gymnasiale uddannelser har hver sin profil med særlige fokusområder. Det afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, fagniveauer og studieretninger. De obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af en gymnasial uddannelse. Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag på alle fire uddannelser, ligesom A-niveau i dansk er et fællestræk. Mødepligt og deltagelse Der er mødepligt til alle timer i de gymnasiale uddannelser. Endvidere er der krav om, at du skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver, der både i antal og kvalitet skal leve op til de fastsatte krav. Du skal afleveres et større antal skriftlige opgaver, og du skal påregne at bruge 6-8 timer om ugen på skriftligt arbejde. Skriftlige arbejder kan være tekster, rapporter, IT-præsentationer, multimedieproduktioner m.m. Der er ikke noget tilladt omfang for fravær, og din oprykning til næste studieår er betinget af, at du har deltaget aktivt i undervisningen og har lært, hvad der kan forventes. Hvert uddannelsessted fastsætter studieog ordensregler for uddannelsen. Eksaminer og karakterer Den samlede eksamen på hhx, htx og stx består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Alle fag undtagen idræt C kan udtrækkes som eksamensfag. På hf skal du til eksamen i 6 obligatoriske fag/faggrupper og i 2-4 valgfag. Derudover får du bedømmelser for en større skriftlig opgave og et tværfagligt eksamensprojekt. På hhx, htx og stx får du årskarakterer samt standpunktskarakterer i alle fag to gange om året, så du løbende får en vurdering af dit faglige niveau. Din årskarakter ved fagets afslutning vil blive overført til dit eksamensbevis og tælle med i dit samlede eksamensgennemsnit. På hf får du ikke standpunktskarakterer under uddannelsen, men to gange om året giver lærerne dig en vurdering af dit faglige niveau. Derudover får du bedømmelse på en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Eksamensprojektet skal altid være tværfagligt. Valg af fag og niveauer Mange videregående uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte fag på bestemte niveauer, for at du kan blive optaget. Alle uddannelsessteder har studievej-ledere, der kan give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst sammensætter og gennemfører din gymnasiale uddannelse. Undervejs i din uddannelse vil du også møde vejledere fra Studievalgscenteret, som vil give dig råd og vejledning om valg af og optagelse på en videregående uddannelse. Krav om uddannelsesparathed For at blive optaget på en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du være uddannelsesparat. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Det kan fx ske ved en samtale eller en prøve i forskellige fag. En faglig prøve kan være med til at give dig sikkerhed for, at du har den grundviden, der skal til for at kunne klare undervisningen i en gymnasial uddannelse. Uddannelsesstedet kan også vurdere, at de vil optage dig uden en samtale eller prøve. Uddannelsesstedets afgørelse skal begrundes og er gældende. Skifte mellem uddannelser Hvis du er optaget på en af uddannelserne stx, hhx eller htx, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du kan dog ikke forlange at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder. Du skal selv henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til. Det kan din UU-vejleder hjælpe dig med. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse, og opfylder du i øvrigt adgangsbetingelserne til 50

2 ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE hhx eller htx, kan du blive optaget på enten hhx eller htx ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her skal du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder. Optagelse til hhx, htx og stx For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studenter-eksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler dvs. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi samt to prøver til udtræk blandt øvrige fag. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve for dig. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Optagelse til hf For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt. Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. Stx Når du ikke opfylder alle betingelser Opfylder du ikke alle de oplistede betingelser, har du ikke krav på at blive optaget. Men du har mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Det er lederen af det uddannelsessted, du har søgt optagelse på, der afgør, om der er plads på holdene, og om du kan optages direkte eller eventuelt efter en samtale eller en faglig prøve. Eux erhvervsuddannelse med generel studiekompetence En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på niveau med hf, læs mere på side 18. Undersøg adgangskrav i tide Har du har fremtidsplaner om at søge optagelse på en videregående uddannelse, så undersøg adgangskravene på eller spørg en vejleder på evejledning, som du også finder et link til på samme hjemmeside. Hhx Dansk A Engelsk A Matematik C Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C 2. fremmedsprog B/A International økonomi B Samtidshistorie B Samfundsfag C Hf Dansk A Engelsk B Matematik C Fysik C Biologi C Kemi C Naturgeografi C Htx Dansk A Engelsk B Matematik C Historie B Religion C Samfundsfag C Biologi C Geografi C Kemi C Idræt C Praktisk/musisk fag C Historie A 2. fremmedsprog B/A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Idræt C 2 af fagene Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Biologi C Teknikfag A Teknologi B Teknologihistorie C Kommunikation/IT C Samfundsfag C 51

3 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN HF højere forberedelseseksamen Højere forberedelseseksamen HF er en 2-årig gymnasial uddannelse. Du afslutter alle fag med eksamen, og du får ikke årskarakterer på HF. Kursisterne på HF er en meget blandet gruppe med hensyn til alder og baggrund. Nogle kursister kommer direkte fra 10. klasse, andre har været væk fra skolen enten for at arbejde eller rejse, og endelig kommer der en del kursister, der har afbrudt en anden ungdomsuddannelse. Optagelse For at blive optaget på HF skal du have afsluttet folkeskolens 10. klasse eller gennemført en tilsvarende uddannelse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk (skriftlig og mundtlig prøve i alle tre fag). Du skal også have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi samt have aflagt eller være indstillet til folkeskolens afgangsprøve i tysk eller fransk. Hvis du søger ind på HF direkte fra 10. klasse, skal du også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages fx via en samtale eller en uddannelsesparathedsvurdering. Uddannelsens opbygning HF består af en række obligatoriske fag, et antal valgfag og nogle studieforberedende aktiviteter. Du kan se de obligatoriske fag på næste side. Fagene er delt op i tre forskellige niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste, og C er det laveste niveau. Mht. valgfag skal du vælge enten to valgfag på B-niveau eller et valgfag på B-niveau og to valgfag på C-niveau. På nogle uddannelsessteder kan du vælge et valgfag på A-niveau i stedet for et af valgfagene på B-niveau. Valgfagene kan du se på uddannelsesstedernes hjemmesider. To af de obligatoriske fag består reelt af tre fag, der arbejder tæt sammen i løbet af uddannelsen og afholder en fælles eksamen. Naturvidenskabelig faggruppe består således af fagene biologi, geografi og kemi. Kultur- og samfundsfagsgruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Gennem de to år på HF er der et studieværksted/værkstedstimer, hvor du arbejder med at udvikle gode studievaner og bliver mere bevidst om, hvordan du lærer. Du vil også blive tilknyttet en tutor, der som en slags træner skal hjælpe dig med motivation og udvikling af gode arbejdsvaner. Valg inden start på uddannelsen Før du starter på uddannelsen, skal du vælge et praktisk/musisk fag. Du kan på de enkelte skolers sider se, hvilke praktisk/ musiske fag skolen udbyder. På nogle skoler kan du også vælge en linje. Og på nogle skoler kan du vælge et af de øvrige valgfag allerede på første årgang. Undervisningen Det 2 årige HF gennemføres med vægt på såvel det teoretiske som det anvendelsesorienterede og udvikler dine evner til faglig fordybelse og sammenhæng mellem fagene og fremmer din ansvarlighed for dine og andres resultater. Undervisningen starter med et introduktionskursus, hvor du bliver introduceret til de forskellige arbejdsformer og til de forskellige fag. En meget stor del af undervisningen på HF foregår i et fagligt samspil mellem flere fag og i et fagligt samarbejde med de øvrige kursister i din klasse. Kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe stiller krav om fagligt samspil mellem de involverede fag gennem hele forløbet. Desuden skal du lave en række projekter i de to faggrupper i samarbejde med en gruppe af kursisterne fra din klasse. På andet år skal du skrive en større skriftlig opgave, der skal skrives individuelt og kan involvere flere fag. Opgaven bedømmes af din lærer og en censor. Krav til dig HF er en boglig uddannelse. Det betyder, at du skal være indstillet på at læse meget, og at der bliver lagt vægt på, at du øver dig i at udtrykke dig skriftligt og mundtligt. Undervisningen foregår i klasser og i mindre projektgrupper. Det betyder, at du skal være indstillet på, at der er meget projektarbejde og samarbejde med de øvrige kursister i klassen. 52

4 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Videregående uddannelser HF giver principielt adgang til alle videregående uddannelser. Du skal eventuelt supplere enkelte fag for at opfylde adgangskravene, hvis ikke du har målrettet din HF-uddannelse mod en bestemt videregående uddannelse. Om fagrækken HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved kun at indeholde ét obligatorisk fag på A-niveau (dansk). HF ere, der efterfølgende får behov for yderligere fag på A-niveau, kan tage et suppleringskursus på ½ år kaldet HF+ eller supplering via flex-tilrettelæggelser på en række HF-kurser. Det samme gælder fra C- til B-niveau. Nogle af fagene på HF er som nævnt samlet i faggrupper, hvor undervisningen er meget flerfaglig og projektorienteret og rettet mod aktuelle problemstillinger fra virkeligheden. Valgfag Her kan du se eksempler på mulige valgfag på HF-uddannelsen. Se på uddannelsesstedernes hjemmesider hvilke fag de udbyder. A-niveau Engelsk, matematik og musik. B-niveau Matematik, musik, billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, italiensk, kemi, psykologi, samfundsfag, spansk og tysk. C-niveau Billedkunst, datalogi, design, dramatik, filosofi, fransk, fysik, mediefag (film og TV), multimedie/it, oldtidskundskab, psykologi og tysk. Obligatoriske fag Studieforberende aktiviteter Valgfag 2. hf 1 år Dansk A Engelsk B Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Større skriftlig opgave Tutorordning Værkstedsundervisning 2-3 valgfag To B-niveau eller et B-niveau + to C-niveau 1. hf 1 år Dansk A Engelsk B Matematik C Praktisk/ musisk fag C Idræt C Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Naturvidenskabelig faggruppe Biologi C Kemi C Geografi C Introduktion Tutorordning Værkstedsundervisning 53

5 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Herning HF & VUC Det 2-årige HF Hvilken HF passer til dig? På Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge en klassisk HF linje, hvor du frit kan vælge dine valgfag. Der er også mulighed for at vælge en af linjerne: HF Kreativ HF Lektielet HF Engelsk A HF Kreativ et unikt samarbejde mellem Herning HF og TEKO. HF Kreativ er en 2-årig uddannelse til dig, der har en særlig interesse i kreative fag, og som måske tænker på at søge ind på én af de kreative videregående uddannelser efter din HF-eksamen. Én dag om ugen bliver du undervist på TEKO i design og tværfaglige projekter. Ugens fire øvrige dage foregår din undervisning på Herning HF & VUC i de andre HF-fag. HF Lektielet du har motivationen, men du har svært ved at finde tiden eller koncentrationen til at læse lektier, når du har fri. På HF Lektielet er størstedelen af dine lektier inkluderet i undervisningstiden. Der er obligatorisk lektiecafé, hvor du kan få hjælp til at komme i gang med opgaver og afleveringer. HF Engelsk A er en linje for dig, som har særlig interesse i engelsk og gerne vil opnå det højeste gymnasiale niveau i dette fag.på HF Engelsk A har du engelsk på A niveau. Vi forventer at indlægge en ekstra studierejse på denne linje. 2-årig HF for unge med ASF Vi tilbyder også en 2-årig HF-uddannelse, som er specielt tilrettelagt for unge med ASF, særligt med Aspergers syndrom. Kravene for optagelse er en diagnose inden for ASF, en 10. klasse eksamen i dansk, engelsk og matematik, gode almene skolekundskaber og stor stabilitet. Se mere på vores hjemmeside. Aktivt studiemiljø Ud over den daglige undervisning er der en række aktiviteter, fællesarrangementer, fredagscafé og fester i løbet af året. Bl.a. tilbydes der frivillig idræt. Der er en obligatorisk studietur for 2. HF erne. Tutor Du får tilknyttet en af dine lærere som tutor. Tutoren støtter dig gennem dit uddannelsesforløb. I løbet af skoleåret har du løbende samtaler med din tutor, hvor I sammen evaluerer dit studiemæssige udbytte. Om os På Herning HF & VUC har vi en lang erfaring med HF, som en bred og almen gymnasial uddannelse, der giver adgang til en lang række videregående uddannelser. Vi har 16 klasser på det 2-årige HF. Godt halvdelen af eleverne kommer direkte fra 10. klasse i en folkeskole eller efterskole. Andre har måske været ude af skolen et år eller mere, arbejdet, været på udvekslingsrejse eller kommer fra en anden ungdomsuddannelse. Desuden rummer skolen et VUC, hvor du kan tage 9. og 10. klasse og HF som enkeltfag samt en afdeling med ordblindeundervisning. Faglig og personlig udvikling Vi er et sted, hvor ting kan lade sig gøre, og vi tager hånd om vores kursister. Vi lægger vægt på at give dig mulighed for faglig og personlig udvikling i en dagligdag præget af åbenhed, samarbejde og respekt for den enkelte. Vores værdier er rummelighed, faglighed og mangfoldighed, og vores målsætning er at skabe en skole, hvor unge og unge voksne i et anerkendende miljø får mulighed for udvikling, dannelse og uddannelse. Åbent hus 2015 Fredag den 16. januar 2015 kl Optagelse Du skal søge om optagelse senest den 1. marts. SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG A-niveau: Engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, dramatik, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, psykologi, samfundsfag, spansk C-niveau: Billedkunst, filosofi, fysik, innovation, psykologi, retorik Ved tilmelding skal du angive, om du ønsker at gå i HF Lektielet, HF Kreativ, HF Engelsk A eller i en klassisk HF-klasse. Herning HF & VUC Brorsonsvej Herning Tlf

6 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Holstebro Gymnasium & HF På Holstebro Gymnasium og HF er der 7 hf-klasser og et rigtigt godt hf-studiemiljø. Engagerede lærere skaber sammen med de mange hf-kursister en rummelig skole, hvor der er plads til både læring og fællesskab. Et 2-årigt hf-forløb på Holstebro Gymnasium og hf gør dig klogere på dig selv, de andre og verden. Faglige udfordringer Hvilket studiemiljø kan du forvente at møde på skolen? Et miljø præget af: Faglig fordybelse i et aktivt og kreativt fællesskab Engagerende udfordringer fra dygtige lærere Tutor- og mentorordning sikrer høj gennemførelsesprocent Viden om natur, kultur og samfund En uddannelse, der forbereder til mellemlange uddannelser og videregående studier Lektiecafé og skrivecafé Vejledning ved uddannede studievejledere og datavejledere Krav til dig: Du skal have lyst til at lære noget og til at deltage aktivt i undervisningen og skolens liv Aktivt skolemiljø Ved siden af de faglige aktiviteter har du mulighed for at udfolde dig: Elevrådet er en del af vores demokratiske skolekultur Musical og skolekomedie Skoleballet med lanciers, flotte kjoler og smoking Skolebladet Oculus Forårskoncert og -udstilling Frivillige aktiviteter: Kor, band, fodbold, håndbold, billedkunst, dans Elevfester og fredagscafeer arrangeret af PNA, elevernes forening Ekskursioner og studieture med fagligt og socialt indhold, i år til Berlin og København Valg ved ansøgning om optagelse Et kunstnerisk fag: Et af fagene musik, billedkunst eller drama Ønsker du tysk fortsættersprog som valgfag på C-niveau, skal du angive det i din tilmelding Valgfag Skolen udbyder følgende valgfag i 2hf: B-niveau: Matematik, kemi, biologi, naturgeografi, musik, billedkunst, dramatik, samfundsfag, idræt, tysk fortsættersprog C-niveau: Musik, billedkunst, dramatik, psykologi, fysik, informationsteknologi Vil du vide mere? Du kan få mere at vide om vores uddannelse på eller ring til skolen på tlf Åben skole Lørdag den 10. januar 2015, kl Orienteringsaften Tirsdag den 13. januar 2015, kl. 19. SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG B-niveau: Matematik, kemi, biologi, geografi, musik, billedkunst, dramatik, samfundsfag, idræt, tysk fortsættersprog C-niveau: Musik, billedkunst, dramatik, psykologi, fysik, informationsteknologi, tysk fortsættersprog Holstebro Gymnasium og HF Døesvej Holstebro Tlf

7 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Ikast-Brande Gymnasium HF Færre lektier, mere læring På HF på Ikast-Brande Gymnasium er lektierne skåret ned til et minimum til gengæld skabes der tid i undervisningen til, at du som kursist får mulighed for at sætte dig grundigt ind i stoffet. Derved integreres den nødvendige forberedelse i undervisningen og du får en næsten lektiefri hverdag. En del af de skriftlige afleveringer laves i skoletiden, så din lærer kan støtte dig i processen og når der skal læses længere tekster og romaner hjælper dine lærere dig med at lave en plan for læsningen, så det bliver overskueligt. Målrettet arbejde På Ikast-Brande Gymnasium får du mulighed for at engagere dig i forskellige projekter. HF-kursisterne deltager eksempelvis i projekter med Globale Gymnasier, hvor der afholdes elevcamps sammen med andre HF-skoler eller i innovationsprojekter, hvor virksomheder opstiller problemstillinger, som du og din gruppe skal komme med løsningsforslag til. Som HF-kursist får du endvidere mulighed for at deltage i konkurrencen Young Enterprise, hvor du får mulighed for at opbygge din egen virksomhed. Særligt interesserede kursister får mulighed for at deltage i forskellige talentprojekter som eksempelvis kreativ skrivning, matematikkonkurrencer og samarbejder med lokale virksomheder og kulturinstitutioner. Læsevejledere sikrer progression inden for dine læsefærdigheder, og din faglige og personlige udvikling vil blive fulgt tæt af lærerteams, tutorer og studievejledere. Desuden tilbyder skolen hver uge lektiecafeer, hvor du sammen med andre elever kan få hjælp af forskellige faglærere til lektielæsning og opgaveløsning. HF Business - et nyt alternativ I samarbejde med Erhvervsakademi Midt- Vest har Ikast-Brande Gymnasium udviklet en ny HF-profil, HF Business, der er et erhvervsorienteret alternativ til skolens eksisterende HF. Med HF Business ønsker vi at styrke dine innovative kompetencer og ruste dig til de mere erhvervsorienterede videregående uddannelser. Særligt innovation er i højsædet på HF Business, hvor skolens samarbejdspartnere kommer til at spille en vigtig rolle. Du vil komme til at arbejde projektorienteret med cases fra lokale virksomheder og derigennem møde aktører fra erhvervslivet, der giver dig direkte feedback på dine projekter. Ud over samarbejdet med lokale virksomheder får du også mulighed for at møde undervisere og studerende fra Erhvervsakademi MidtVest og deltage i undervisningen på akademiet, hvor der arbejdes innovativt samt praksis- og projektorienteret. HF Business sikrer dig en almindelig HFeksamen med et touch af videregående uddannelse. Med centrale fag som erhvervsøkonomi, mediefag og matematik er en række af Erhvervsakademi MidtVests uddannelser som serviceøkonom, multimediedesigner, finansøkonom eller markedsføringsøkonom oplagte at søge ind på. Seriøsitet og sammenhold Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast-Brande Gymnasium. På HF-kurset er der et seriøst og inspirerende studiemiljø med mange tilbud både i og uden for undervisningen. I dit arbejde med naturvidenskab, samfundsforhold, fremmedsprog, dansk- og international historie og kultur vil du blive fagligt udfordret. Du vil stifte bekendtskab med forskellige arbejdsformer, metoder og typer af opgaver. Skolens sociale liv byder på cafeer, fester, fællessamlinger og musical. Derudover er der året igennem en række frivillige aktiviteter, hvor du bl.a. kan lade dig udfordre af skolens klatrevæg, ro i kajak, synge i kor eller udforske dine kreative sider inden for billedkunst. Ansøgning og optagelse Ved ansøgning til HF skal du vælge et af de kunstneriske fag: billedkunst, musik eller mediefag samt 2-3 valgfag. Ansøgningsfristen er den 1. marts Du kan læse meget mere om valg af fag, adgangskrav og ansøgningsprocedure på skolens hjemmeside. Uddannelsen begynder i august Du vil få oplyst en præcis dato for skolestart i forbindelse med information om optagelse. Vil du vide mere? Besøg skolens hjemmeside på www. ikast-gym.dk eller ring til en af skolens studievejledere, som vil hjælpe dig med yderligere information om skolen, de enkelte fag og studieretninger, SU m.v. Orienteringsmøder Lørdag den 17. januar Torsdag den 5. februar 2015 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG A-niveau: Engelsk B-niveau: Biologi, billedkunst, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, samfundsfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, fysik, mediefag, psykologi, tysk, musik, billedkunst og design VIGTIGT: Der kan forekomme ændringer. Det endelige udbud af valgfag kan ses på fra 1. december! - hvis du vil noget mere! Ikast-Brande Gymnasium Bøgildvej Ikast Tlf

8 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN VIA HF i Nørre Nissum Flere hf-uddannelser i Nørre Nissum Hf er vel bare hf? Ikke helt i Nørre Nissum har vi valgt ikke bare at tilbyde dig én hf-uddannelse, vi har flere af slagsen, så vi kan imødekomme lige netop dine uddannelsesbehov: 2 årigt hf, den velkendte 2-årige hfuddannelse, som de fleste stadig vælger. Særligt tilrettelagt forløb for ordblinde over 2 eller 3 år. En almindelig hf med speciel støtte for studerende, der er screenet for ordblindhed. Pædagogisk og sundhedsfaglig hf. Anvendelsesorienteret undervisning, som bl.a. giver mulighed for studiebesøg og praktik. Sker i samarbejde med VIA s professionsuddannelser. For vores særlige hf-uddannelser gælder det, at du i store dele af uddannelsen følges med dine studiekammerater på den almindelige 2 årige hf. Adgangsgivende Uanset hvilken af vores hf-uddannelser du vælger, giver den dig adgang til videregående uddannelser ligesom en almindelig hf. Studie og fritid Et aktivt og trygt studiemiljø, hvor vi passer på hinanden og giver hinanden plads, det giver engagement og gode studieresultater. For mange smelter studie og fritid sammen fordi du lever i din uddannelse. 2-årigt hf-uddannelse med højt fagligt niveau. Unge fra hele landet. Hf- og lærerstuderende samme sted. Levende foreninger med alsidige tilbud: Musik, koncerter, drama, film, sport, friluftsliv og debataftener. Collegemiljø med liv i svømmehal, idrætshallerne, motionsrum, beachvolley, tennis, og kor. Værksteder i billedkunst, drama og musik. Nyt studenterhus. Efter efterskolen Noget af det særlige ved vores hf er, at rigtig mange hf ere har valgt at bo på kollegium i Nørre Nissum, en naturlig og udfordrende forlængelse af efterskole-opholdet. Vi har mange forskellige bo-muligheder, så der er sikkert også noget, der passer til dit behov. Uanset om du vælger at bo hjemme eller på campus, vil dagligdagen fungere: Den offentlige transport er tilpasset institutionens ringetider. Gratis netadgang på kollegierne. Ekstra billigt for dig, der er under 18 år og ikke berettiget til SU. Du kan få et kollegieværelse til ca. 850 kr. månedligt inkl. lys og varme. Hf ligegyldigt hvor? Ikke helt vi mener, at Nørre Nissum gør en forskel. Vi kan iagttage, at der er et stigende antal studerende, hvis karakter-gennemsnit og gennemførelsesprocenter ikke er så ringe endda resultater vi tilskriver vores tilrettelæggelse af hf-uddannelserne, det gode studiemiljø og endelig engagerede studerende og lærere. Du er velkommen til at komme på besøg, ringe eller maile til os. Vi arrangerer gerne et program. Og tjek lige hjemmesiden for de sidste oplysninger. Informationsmøder og åbent hus Se vores hjemmeside via.dk/hfinissum. SKOLEN TILBYDER FØLGENDE HF-UDDANNELSER I NØRRE NISSUM Almindelig 2-årig hf Hf særligt tilrettelagt for ordblinde Pædagogisk og sundhedsfaglig hf VALGFAG A-niveau: Engelsk, matematik B-niveau: Biologi, idræt, kemi, matematik, samfundsfag, billedkunst, drama, musik, psykologi C-niveau: Billedkunst, drama, musik, psykologi, filosofi, tysk, fysik Udfold dit talent VIA Højere forberedelseseksamen (hf) Gymnasial uddannelse VIA HF i Nørre Nissum Svinget Lemvig Tlf

9 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Struer Statsgymnasium HF Skolen Skolen, som er en campus skole, er gennem de sidste år blevet renoveret og ombygget, sidst i 2013 med en multisal. På Struer Statsgymnasium, vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem eleverne på skolens fem uddannelser STX, HHX, HG, HF og IB- Diploma, som er den internationale studentereksamen. SSG er en del af Globale Gymnasier, hvor der i april 2013 blev indgået en aftale med School Affiliated to Fudan University i Shanghai. Fra august 2014 går der ca 800 elever på skolen. Desuden er der mulighed for at bo på skolens nyrenoverede kostskole. Kostskolen har cirka 95 danske og udenlandske elever boende. På kostskolen har du adgang til forskellige aktiviteter fx et nyindrettet fitnessrum samt et lydisoleret musikrum. Skolen ligger tæt ved banegården med let adgang til tog og bus. Skolens værdier På SSG møder du Faglighed, kreativitet, samarbejde og fællesskab. Det er vigtige ord og værdier for skolen, men vigtigst er det, at alle på skolen er med til at give de fine ord indhold, liv og udvikling. Med dette som udgangspunkt vil vi være en levende skole, hvor der er udfordringer og muligheder for alle skolens elever. Skolen skal være et godt lærested og et rart værested med mange aktiviteter ud over den almindelige undervisning. Det vigtigste og primære i skolens arbejde er, at den faglige undervisning er på et højt fagligt og pædagogisk niveau, hvor elevernes engagement og nysgerrighed efter at lære noget er i centrum. Aktiviteter På Struer Statsgymnasium tilbydes eleverne en lang række aktiviteter, når skoledagen er forbi. Både fysisk, bogligt og socialt er der mulighed for at udfolde evnerne på en anderledes og spændende måde, der udvikler eleverne og styrker det sociale sammenhold på skolen. Morgensamlingerne foregår i vores centrale opholdsrum, vandrehallen. Her samles hele skolen en gang om ugen til fælles meddelelser og underholdning. Der er også en del arrangementer af mere social karakter på Struer Statsgymnasium. Eleverne er sammen på en mere uformel måde, når den tilbagevendende fredagscafé indtager vandrehallen med underholdning og aktiviteter. Struer Statsgymnasium afholder også jævnligt Pnyx-fester. Disse arrangeres af Pnyx-rådet, og overskuddet går til dette råds aktiviteter. Herudover afholdes et årligt julebal, og ikke mindst den årlige skolefest eller gallafest med Lanciers show i november måned. Vejledningscenteret SSG s vejledningscenter er ikke kun et sted du kan få vejledning om studie og videreuddannelse. Her bliver der også taget hånd om dig med evt. særlige behov fx mentor ordninger, samtaler med coach eller psykolog. HF på SSG På Struer Statsgymnasium har vi valgt ikke at knytte yderligere fagpakker til vores HF-klasser end de obligatoriske. Vi har derimod prioriteret, at hver enkelt kursist i videst mulige omfang selv kan sammensætte sin HF- uddannelse efter behov og lyst. På grund af de mange uddannelser på SSG er der en bred vifte af fag, der er mulige. F.eks. benytter flere sig af, at det er muligt at vælge økonomifaget finansiering, som udbydes på HHX som valgfag. Mange elever vælger at hæve matematik, samfundsfag eller kemi op på B- niveau eller at hæve Engelsk op på A- niveau. Andre populære valgfag er Biologi, Idræt og Psykologi. Herudover benytter mange sig af muligheden for at hæve et af de kreative fag: musik, design, mediefag eller billedkunst op på B- niveau. Vil du vide mere? På skolens hjemmeside kan du få en del information om vores skole og kostskolen. Du er også velkommen til at kontakte os på telefon, fax, eller ved at komme på besøg. Åbent hus Lørdag den 24. januar 2015 kl , samt fyraftensmøde om skolens uddannelser, torsdag den 19. februar 2015 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG A-niveau: Engelsk B-niveau: Matematik, biologi, kemi, samfundsfag, billedkunst, musik, idræt, tysk, it, geografi C-niveau: Psykologi, filosofi, fysik, tysk, erhvervsøkonomi, design, musik, billedkunst, finansiering, innovation, latin, mediefag, multimedie, kinesisk områdestudium Struer Statsgymnasium Jyllandsgade Struer Tlf

10 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN HF på Vestjysk Gymnasium Tarm Et godt lærested og et godt værested VGT, Vestjysk Gymnasium Tarm, er et rart og inspirerende uddannelsessted for både gymnasieelever, HF ere og VUC ere. Vi er ca. 525 elever, og skolen er ikke større end, at alle kender hinanden. Vi lægger stor vægt på faglighed og på, at alle udnytter deres evner bedst muligt. Studiemiljøet lægger op til, at du kan arbejde sammen med andre og søge support både hos medkursister og lærere. HF bruger virkeligheden På HF på VGT er undervisningen lagt til rette med udgangspunkt i vores konkrete virkelighed og hverdag. Uddannelsen giver et solidt og bredt fundament og er meget velegnet, hvis du drømmer om en kort eller mellemlang uddannelse. Mange fag og emner på HF peger mod en uddannelse som f.eks. pædagog, lærer, politibetjent eller sygeplejerske. Vi lægger vægt på at gøre dig parat til at tage fat på din drømmeuddannelse. Undervisning i klassen og meget andet Vores undervisning veksler mellem traditionel undervisning og perioder med projektarbejde, nogle gange tværfagligt. I mange fag er vi ude af huset og oplever, hvordan man arbejder på virksomheder, museer, mediehuse eller undervisningsinstitutioner. Hvert år tilbydes HF erne en rejse ud i Europa for at få ny viden og et styrket fællesskab med hjem. Lektier der giver mening Vi lægger vægt på, at lektier skal give mening og gøre dig klogere. I 1. HF er lektier en del af skoledagen det første halve år. Forberedelse til undervisning og en del af opgaveskrivningen foregår i undervisningstiden, hvor der er sat ekstra tid af til det. For at få det bedste udbytte, kræver det, at du selv gør en indsats og er aktiv i undervisningen. På HF gør vi meget ud af at forberede dig på din videre uddannelse, og det betyder, at mere skolearbejde efterhånden foregår hjemme. Hvis der er fag eller emner, som du har svært ved, får du hjælp i studieværkstedet. Studieværkstedet er åbent efter skoletid, og der er altid lærere og andre kursister, du kan spørge. Traditioner i nye rammer VGT er en gammel skole i nye rammer. Skolen har lækre fællesarealer, moderne laboratorier, et veludstyret fitnessrum, og der er installeret de nyeste og mest avancerede elektroniske tavler i alle klasselokaler. I VGT s kantine kan du købe sund mad, så både krop og hjerne får det rigtige input i hverdagen. VGT har 127 års erfaring og masser af gode og fornøjelige traditioner. Hvert år fejrer vi skolens fødselsdag med en meget anderledes idrætsdag og en stor fødselsdagsfest. Vi har fællessamlinger i den gamle festsal, og året rundt er hverdagen krydret med aktuelle fællestimer, frokostkoncerter og forrygende fester. Både lærere og elever gør deres til at leve op til målsætningen: VGT skal være et godt lærested og et godt værested. Vil du vide mere? Du kan finde mere om VGT og vores hverdag på Du er også velkommen til at ringe for at tale med en studievejleder eller komme forbi for at se stedet. Åbent hus Lørdag den 31. januar 2015 kl og tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19. Her fortæller lærere og elever om STX og HF, og der bliver gode muligheder for at se, hvordan fagene arbejder. VGT TILBYDER FØLGENDE VALGFAG PÅ HF A-niveau: Engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, idræt, kemi, matematik, musik, naturgeografi, religion, samfundsfag, mediefag C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, datalogi, filosofi, fysik, musik, psykologi, tysk, mediefag VGT VESTJYSK GYMNASIUM TARM H F V U C - H F Vestjysk Gymnasium Tarm STX, HF og VUC Skolegade Tarm Tlf

11 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Hhx højere handelseksamen Hhx er en 3-årig studieforberedende gymnasial uddannelse, som gennemføres på et handelsgymnasium. Hhx er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og den sigter primært mod videregående uddannelse. Fokus på hhx er særligt lagt på en række fag, hvor undervisningen tager afsæt i erhvervslivets og virksomhedernes vilkår og funktion. Der arbejdes med opgaver på tværs af fagene, hvor undervisningen suppleres med virksomhedsbesøg og gæstelærere fra erhvervslivet. Som gymnasial uddannelse er hhx opbygget med et grundforløb på ½ år, der er fælles for alle elever, og et efterfølgende studieretningsforløb på 2½ år, som du vælger blandt de forløb, som skolen udbyder og opretter. Ved valg af studieretning anbefales du at lægge dine interesser og evner til grund, hvorved du opnår det bedste udgangspunkt for en fortsat uddannelse. Studieretningerne på hhx er i kategorierne: Økonomiske studieretninger Internationale studieretninger Markedsorienterede studieretninger Hhx giver et bredt adgangsgrundlag for videregående uddannelse. Studenter fra hhx bliver især optaget på uddannelser, der udbydes på universiteternes humanistiske og samfundsviden-skabelige fakulteter samt på handelshøjskolernes økonomi- og sproguddannelser. Når du tilmelder dig hhx, skal du tilkendegive, hvilket studieretningsforløb du forventer at vælge efter grundforløbet. Du kommer til at gå i klasse sammen med dem, der har interesse for samme studieretning som dig selv, så klassen er samlet i næsten alle fag. Det giver gode samarbejdsmuligheder mellem fagene til flerfaglig undervisning og projektarbejde. Optagelse For at blive optaget på hhx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Uddannelsens opbygning Grundforløbet Grundforløbet skal give dig indsigt i hhxuddannelsens obligatoriske fag og arbejdsmetoder og forberede dig på dit endelige valg af studieretning. Grundforløbet består af en række obligatoriske fag og temaforløb, der er fælles for alle klasser. Sundhed, IT og innovation I undervisningen vil der indgå aktiviteter, hvor du får mulighed for fysisk udfoldelse (idræt) og indsigt i betydningen af motion og personlig sundhed. Endvidere vil IT være et obligatorisk aspekt i undervisningen, og du skal også arbejde med sprogets betydning samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Innovation og iværksætteri indgår også som et vigtigt aspekt. Studieretningsforløbet Studieretningsforløbet består af en række obligatoriske fællesfag, 3 studieretningsfag og indtil 4 valgfag samt en række temaforløb. Alle elever på hhx skal have 2 sprogfag (dvs. engelsk A og 2. fremmedsprog på mindst B-niveau) samt matematik på mindst C-niveau. Det er skolerne, der sammensætter fagene i de enkelte studieretningsforløb efter retningslinjer fra Undervisningsministeriet, og hver skole udbyder mindst 2 forskellige studieretningsforløb. Den merkantile profil På hhx kommer du til at beskæftige dig med vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, handel, samfundsøkonomi, kultur, sprog og kommunikation. Du skal kunne bruge din viden til at analysere forskellige aktuelle samfundsforhold fx virksomhedernes fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte forbruger. Det internationale og globale aspekt er i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks produktion sælges i udlandet. 60

12 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Valg inden start på uddannelsen Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning Når du søger optagelse på handelsgymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Valg af 2. fremmedsprog Alle skal have engelsk på A-niveau. Desuden skal du have et 2. fremmedsprog, hvor du kan fortsætte med dit 2. fremmedsprog fra folkeskolen, eller du kan vælge et helt nyt fremmedsprog. Fortsættersprog er på B-niveau, mens begyndersprog er på A-niveau. Du skal derfor vælge, om 2. fremmedsprog skal være tysk eller fransk fortsættersprog eller et begyndersprog, fx tysk, spansk, fransk eller italiensk. Du kan læse mere på skolesiderne om udbud af 2. fremmedsprog. Valgfag Udover de obligatoriske fællesfag og dine studieretningsfag skal du også have valgfag. Alle elever på hhx skal have mindst et valgfag, som vælges blandt skolens udbud af forskellige fag og fagniveauer. Du får en grundig orientering på grundforløbet, inden du skal til at vælge valgfag. Spørg din UU-vejleder eller se på skolesiderne, hvis du gerne vil kende dine muligheder for valgfag, inden du vælger en hhx-uddannelse. Undervisningen Målet for undervisningen og for hhx-forløbet er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Vi hjælper dig til at udvikle de kompetencer, som du senere skal bruge for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder er der stor variation i de arbejdsformer, lærerne anvender i undervisningen. Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt i læreplanerne. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med temaer og emner, og det vælges af elever og lærere i fællesskab. Du bidrager selv til at forme undervisningen og skolelivet som helhed. Undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen. Krav til dig Hhx er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det betyder, at det forventes, at du møder til alle timer og deltager aktivt i undervisningen. Din deltagelse har stor betydning for, at undervisningen kan tilrettelægges som fx tværfaglige forløb og projektarbejde. Du skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Obligatoriske fag Studieretning Valgfag Studieretning 2½ år Afsætning B Dansk A Engelsk A Erhvervsret C 2. fremmedsprog B International økonomi B Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B Erhvervscase Det internationale område En fagpakke med 2 eller 3 fag Studieretningprojekt 1-4 valgfag Grundforløb ½ år Dansk Engelsk Matematik 2. fremmedsprog Temaforløb i: Virksomhed Samfund Sprog og kultur Innovation og IT Sundhed og idræt Ingen studieretningsfag Ingen valgfag 61

13 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Holstebro Handelsgymnasium HHX Hvorfor hhx? Handelsgymnasiet gør dig klar til videregående uddannelse og er et oplagt valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder. Du kan fx læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier og journalistuddannelser. Eller du kan vælge en af de korte videregående uddannelser. Hvis du er mest til en praktisk uddannelse, er Handelsgymnasiet også en god start på en erhvervsuddannelse. Vidensområder På Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med moderne vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, afsætning, sprog, kultur og andre almene fag. Du lærer ikke teorierne for teoriernes skyld. Her bruges de til analyse af virkeligheden, fx af virksomhedens fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte. Du vil opleve undervisningsformer, hvor du får opbygget studiekompetence til videregående uddannelser. International uddannelse Det internationale er i alle studieretninger i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks marked ligger i udlandet. Du er godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller at arbejde i udlandet. Iværksætter Drømmer du om at starte din egen virksomhed, giver Handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen. Skolen samarbejder med det landsdækkende netværk Young Enterprise. Skole med miljø Når du starter på handelsgymnasiet vil du komme til et miljø, der på mange måder adskiller sig fra det uddannelsesmiljø, du er vant til også selv om der er mange lighedspunkter. De første par dage på skolen er såkaldte introdage. Du vil her få en masse oplysninger og lære dine nye klassekammerater at kende. Skolen prioriterer det sociale miljø i klassen højt, og i løbet af august måned kommer alle nye klasser på en hyttetur, hvor du kan lære dine kammerater og dine nye lærere at kende. Valgfag Handelsgymnasiet udbyder en bred vifte af valgfag, både de traditionelle valgfag og valgfag som idræt C og musik C. Du kan se en samlet oversigt over de valgfag, skolen tilbyder på hjemmesiden Sprog På handelsgymnasiet er engelsk A obligatorisk. Derudover tilbyder vi både tysk, spansk og fransk på A-niveau. Er du sprogligt orienteret, har du således mulighed for at få fremmedsprog på højniveau. Information Skolens uddannelses- og erhvervsvejledere kan hjælpe dig med vejledning vedrørende dine studier på handelsgymnasiet og med hensyn til dine fremtidige jobønsker og uddannelsesmuligheder på videregående uddannelser. Orienteringsaften Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18. Nærmere info på skolens hjemmeside. Her får du mulighed for at møde nogle af skolens elever, lærere og studievejledere. Åbent hus Lørdag den 31. januar 2015 kl STUDIERETNINGER ØKONOMISK ORIENTEREDE STUDIERETNINGER Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Finansiering B INTERNATIONALT ORIENTEREDE STUDIERETNINGER International økonomi A + Afsætning A + Kulturforståelse C international økonomi A + Tysk A / Spansk A + Kulturforståelse B Tysk A + Spansk A MARKEDSORIENTEREDE STUDIERETNINGER Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Markedskommunikation C Afsætning A + Psykologi B + Innovation C / Idræt C VALGFAG A-niveau: Matematik, tysk B-niveau: Matematik, samfundsfag, finansiering, innovation, psykologi, kulturforståelse, IT C-niveau: Billedkunst, design, filosofi, finansiering, idræt, innovation, kulturforståelse, markedskommunikation, mediefag, multimedie, musik, organisation, psykologi, religion, statistik VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer! Uddannelsescenter Holstebro Handelsgymnasium Døesvej Holstebro Tlf

14 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Lemvig Gymnasium HHX HHX på Lemvig Gymnasium Lemvig Gymnasium har ca. 500 elever fordelt på 4 ungdomsuddannelser: STX, HG, EUX og HHX. HHX er en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse, hvor der er fokus på økonomi, samfund, globalisering og sprog. Uddannelsen er sammensat dels af obligatoriske fag som dansk, engelsk og matematik, dels af valgfag som idræt, innovation og markedskommunikation. Inden start skal man vælge en studieretning, hvori indgår nye fag som virksomhedsøkonomi, afsætning og international økonomi. Nederst på denne side er der oplysninger om studieretninger og valgfag. Livet på Lemvig Gymnasium Det faglige fylder meget i hverdagen, men vi lægger også vægt på at skabe et trygt og inspirerende miljø, hvor alle føler sig hjemme. Lemvig Gymnasium fremstår som en topmoderne skole med fine klasselokaler og gode faciliteter til idræt, gruppearbejde og it. Hverdagen brydes af arrangementer, der er med til at gøre gymnasietiden sjov, spændende og udviklende: Hver uge har vi morgensamling, hvor vi synger og udveksler informationer. Derudover har vi fællesarrangementer med foredrag, musik osv. Elevernes egen forening, FLOS, arrangerer fester, og eleverne arrangerer også Upcoming Festival og Stand Up. Skolen afholder introfest, gallafest, gamle (og nuværende) elevers fest til jul samt ikke mindst Skolefesten, hvor elever opfører musical. Dertil kommer fredagscafeerne, som eleverne selv står for. Når det ringer ud fra sidste time, lukker Lemvig Gymnasium ikke. Det er vigtigt for os, at alle føler, at det er deres skole, og at de kan benytte sig af lokaler og faciliteter i fritiden. Derfor kan man dyrke eksempelvis frivillig idræt, fitness, musik, kor, billedkunst og filmklub. I september rykker vi en uge ud af kalenderen, hvor 1.g har blokundervisning og hyttetur, 2.g er på ekskursion, mens 3.g erne er på studietur til udlandet. Noget særligt på Lemvig Gymnasium Som et supplement har man på Lemvig Gymnasium mulighed for at vælge Den grønne linje, der er fem ugers praktik på landbrugsskole med afsluttende diplom. Har du lyst og evner for det, kan du også søge om at blive tilknyttet Akademiet for talentfulde unge, hvor du kommer til undervisning på universitetet, til foredrag med kendte oplægsholdere og på spændende virksomhedsbesøg. På Kommunikationslinjen kan du være med til at lave nyheder om skolen og lokalområdet både digitalt og på skrift. Du kan også melde dig til Debattle, hvis du interesserer dig for politik og debat. Derudover får alle elever tilbud om et gratis førstehjælpskursus. Af særlig interesse for studerende på HHX er der 2 tilbud: for det første er der et tilbud om at blive tilknyttet en mentorordning, som udbydes i et samarbejde med en række lokale virksomheder. Her har den enkelte elev kontakt til en virksomhed, og formålet er bl.a., at der sker en sammenkædning mellem teori og praksis. For det andet har Lemvig Gymnasium et samarbejde med Aarhus Universitet, der giver os mulighed for at tilbyde særligt interesserede elever ekstra undervisning på højere niveau end det erhvervsgymnasiale. Dette ekstra tilbud kan være til hjælp og inspiration, når der på det sidste år skal laves store tværfaglige opgaver som f.eks. studieretningsprojektet Er du blevet nysgerrig? Hvis du vil vide mere om Lemvig Gymnasium, anbefaler vi, at du går ind på vores hjemmeside Du kan også ringe til skolens kontor eller til en af vores studievejledere. Eller du kan blive ven med gymnasiet på Facebook. Åbent hus Tirsdag den 20. januar 2015 kl Lørdag den 24. januar 2015 kl STUDIERETNINGER OG VALGFAG ØKONOMISK ORIENTERET STUDIERETNING Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B / Kulturforståelse B INTERNATIONALT ORIENTERET STUDIERETNING Spansk A + Afsætning A + Matematik B / Kulturforståelse B (+ tysk som 2. fremmedsprog) MARKEDSORIENTEREDE STUDIERETNINGER Afsætning A + International Økonomi A + Matematik B eller Kulturforståelse B Afsætning A + International Økonomi A + Innovation B (Innovationslinjen) VALGFAG A-niveau: Matematik, tysk, spansk, afsætning, virksomhedsøkonomi B-niveau: Matematik, kulturforståelse C-niveau: Idræt, IT, markedskommunikation, innovation, filosofi, astronomi, latin VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer! Lemvig Gymnasium STX HHX HG Romvej Lemvig Tlf

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser hf Alle fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. højere forberedelseseksamen, 2-årig

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 HF på Gribskov Gymnasium På Gribskov Gymnasium kan du nu tage en HF eksamen. Det nye HF er en 2-årig uddannelse, der er både

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

HHX. 3 spændende år med oplevelser, venner og læring for livet

HHX. 3 spændende år med oplevelser, venner og læring for livet HHX 3 spændende år med oplevelser, venner og læring for livet HHX en gymnasial uddannelse med mange muligheder Vi glæder os til at byde dig velkommen hos os på HHX i Skanderborg. Vi er en del af et større

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00 På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan du se mere om Gribskov Gymnasium. Gribskov Gymnasium, Østergade

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX 2019 International studieretning med 6 ugers ophold i USA Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Uddannelse. Studiestart. Højere Forberedelseseksamen

Uddannelse. Studiestart. Højere Forberedelseseksamen HF Uddannelse Studiestart Højere Forberedelseseksamen 2019 VELKOMMEN TIL VGT Vestjysk Gymnasium Tarm er et gymnasium med en lang historie, stærke traditioner og en nysgerrig finger på uddannelsespulsen.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 700 HF-elever sammen med ca. 150 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2017-2018 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Nye hf-linier Gældende fra august 2017

Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Hf er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år. Fra august 2017 kan du begynde på hf allerede efter 9. klasse.

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-E-sport HF-Force HF-Læring & Kommunikation HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer Start på 2-årig hf i august 2018 Den korteste vej til drømme- uddannelsen

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod?

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod? Kollektiv vejledning 9.2 På vej mod? Dagens program Fagniveauer i EUD Fagniveauer i gymnasiet Adgangskrav Studievalgsportfolio Åbent hus Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere