Ansættelse af sundhedsfagligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelse af sundhedsfagligt"

Transkript

1 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013

2 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: Ansættelse, sundhedspersonale, autorisation, udenlandsk uddannet, evalueringsansættelse Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: 27. maj 2013 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, juni Elektronisk ISBN: Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2 / 14

3 Forord Befolkningen skal kunne have tillid til, at sundhedspersonalet i Danmark leverer fagligt kvalificerede og sikre sundhedsydelser. Både arbejdsgivere/ansættende myndigheder og centrale myndigheder har ansvar for, at sundhedspersonalet er fagligt kvalificerede til de job, de skal bestride. De centrale myndigheder har ansvar for, at ordningerne for autorisation, godkendelse af uddannelser og anerkendelser af specialer opfylder kravene i love og bekendtgørelser. Arbejdsgiverne har ansvar for at have gode rutiner ved ansættelser, så de får udvalgt og ansat de bedst kvalificerede fagpersoner, ligesom de skal sikre sig, at personalet er bekendt med lovgivningen indenfor sundhedsområdet, f.eks. tavshedspligt. Denne pjece er tænkt som en hjælp til arbejdsgivere og ansættende myndigheder ved ansættelse af autoriseret sundhedsfagligt personale. Pjecen beskriver væsentlige elementer af arbejdsgiver og ansættende myndigheders ansvar i forbindelse med ansættelse af autoriseret sundhedsfagligt personale lige som samspillet mellem Sundhedsstyrelsen og arbejdsgiver/ansættende myndighed i ansættelsesprocessen belyses. Sundhedsstyrelsen håber, at denne pjece kan være en inspiration til dette. Birte Obel Uddannelse & Autorisation Sundhedsstyrelsen, juni 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 3 / 14

4 Indhold 1 ARBEJDSGIVERENS ANSVAR Rutiner ved ansættelse Børneattest Er ansøger autoriseret Ved tvivl om ansøgers baggrund Kort om opholds- og arbejdstilladelse 7 2 SAMSPILLET MELLEM SUNDHEDSSTYRELSEN OG ANSÆTTELSESSTEDET Autorisation, tilladelse til selvstændigt virke og specialistanerkendelse Sundhedspersonale med autorisation i Danmark Udenlandsk sundhedspersonale Uddannet i Norden Uddannet i EU/EØS Andre faggrupper Uddannet udenfor EU/EØS Forskellige typer af autorisation og rettigheder Evalueringsautorisation (midlertidig autorisation, der er begrænset i tid og sted) Varig autorisation Tilladelse til selvstændigt virke Kort om sprogkrav til sundhedspersoner uddannet i udlandet 12 3 Kontaktinformation 13 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 4 / 14

5 1 ARBEJDSGIVERENS ANSVAR 1.1 Rutiner ved ansættelse Gode rutiner ved ansættelse er vigtige og de følgende anbefalinger kan bruges af arbejdsgiveren til vurdering af ansøger i forbindelse med ansættelse. De anbefalede rutiner gælder alle typer af ansættelse, såvel i offentligt som privat regi. Vurdering og eventuel kontrol foretages gennem interview og kontakt til referencer på sammen måde som ved andre ansættelser. Ved ansættelse bør arbejdsgiver altid sikre sig, at den, som skal ansættes: har de faglige kvalifikationer, der kræves for at kunne bestride stillingen har tilstrækkelige sprogfærdigheder og kommunikationsevner i forhold til opgavevaretagelsen samlet set må anses som værende egnet til stillingen Sundhedsstyrelsen vurderer dokumentation for uddannelse ved ansøgning om autorisation og tilladelse til selvstændigt virke samt speciallæge- /specialtandlægeanerkendelse, men det erstatter ikke arbejdsgiverens behov for at se dokumentation for anden relevant (videre-) uddannelse og autorisationsstatus. Denne dokumentation vil ofte indeholde materiale ud over det, Sundhedsstyrelsen har vurderet i forbindelse med sin sagsbehandling. For sundhedsfaglige grupper uden autorisation og anden offentlig godkendelse skal arbejdsgiveren vurdere kvalifikationer på baggrund af fremlagt dokumentation for uddannelsen i forhold til stillingens indhold. Ved ansættelsessamtalen kan arbejdsgiveren danne sig et nuanceret indtryk af ansøgers faglige kvalifikationer, sprogfærdigheder og lignende. Ved ansættelse af sundhedspersonale fra udlandet har arbejdsgiver et særskilt ansvar for at ansøger har de sprogfærdigheder og kommunikative evner, som stillingen kræver. 1.2 Børneattest Arbejdsgiveren skal være opmærksom på forpligtelsen til at indhente børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdoms psykiatere, børnelæger og psykologer. Reglerne dækker sundhedspersonale og andet ansat personale indenfor området - der som led i udførelsen af deres opgaver er i Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 5 / 14

6 direkte kontakt med børn under 15 år eller færdes fast blandt børn under 15 år. Reglerne herom er for nylig præciseret og justeret Er ansøger autoriseret Arbejdsgiveren skal kontrollere ansøgers autorisationsstatus i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister 2. Det er oplysningerne i autorisationsregisteret, der gælder, og ikke et forevist autorisationsbevis, der kan være ugyldigt. Autorisationsregisteret er et offentligt register, der opdateres dagligt af Sundhedsstyrelsen. I registeret, der findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www. sst.dk, kan der søges på navn, fødselsdato og autorisations ID. Registeret indeholder alle autoriserede sundhedspersoner i Danmark og har oplysning om faggruppe, speciale og autorisationsstatus (gyldighed). Sundhedspersoner, der fratages eller fraskriver sig deres autorisation, fremgår af registeret som havende ugyldig autorisation. Sundhedspersoner hvis evalueringsautorisation udløber eller tilbagekaldes, bliver slettet fra registeret. 1.4 Ved tvivl om ansøgers baggrund Hvis der foreligger tvivl om oplysninger afgivet af ansøger, kan følgende instanser kontaktes: Ved spørgsmål om autorisation, tilladelse til selvstændigt virke og uddannelsesstatus i øvrigt, kontakt Sundhedsstyrelsen, Uddannelse og Autorisation via Sundhedsstyrelsens autorisationsregister indeholder offentliggjorte tilsyn vedrørende den enkelte sundhedsperson. Ønskes oplysninger om yderligere begrænsninger i autorisationen, kontakt Sundhedsstyrelsen, Tilsyn og Patientsikkerhed via Ved spørgsmål om almindelig egnethed til jobbet: Kontakt tidligere arbejdsgivere eller andre, som har kendskab til, hvordan ansøger har udført sine opgaver/sit arbejde tidligere. Dette bør ske med ansøgers accept. 1 BEK nr. 487/ VEJ nr. 9030/2010 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 6 / 14

7 1.5 Kort om opholds- og arbejdstilladelse Hvis man som arbejdsgiver i Danmark ønsker at ansætte en udenlandsk statsborger, har man ansvar for at sikre sig, at udlændingen har ret til at arbejde i Danmark. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at udlændinge godt kan have lov til at opholde sig i Danmark uden at have ret til at arbejde. Sundhedsfagligt personale, der er statsborger udenfor EU/EØS eller Norden, skal således inden et givent arbejde påbegyndes have søgt og opnået opholds- og arbejdstilladelse i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. På findes særlig information til arbejdsgivere om opholds- og arbejdstilladelse. En udlænding, som har søgt om en opholds- og arbejdstilladelse, men endnu ikke har modtaget den, må ikke begynde at arbejde i Danmark. Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 7 / 14

8 2 SAMSPILLET MELLEM SUNDHEDSSTYREL- SEN OG ANSÆTTELSESSTEDET 2.1 Autorisation, tilladelse til selvstændigt virke og specialistanerkendelse Sundhedsstyrelsen skal sikre, at de sundhedsfaglige grupper, der er omfattet af autorisationslovgivningen, bliver autoriseret og anerkendt på forsvarlig vis. Der er 18 autoriserede grupper af sundhedspersonale i Danmark. Hertil kommer tilladelse til selvstændigt virke for visse af grupperne og anerkendelse af speciallæger og specialtandlæger Sundhedspersonale med autorisation i Danmark Bandagist Læge Bioanalytiker Optiker Ergoterapeut Kontaktlinseoptikere Fysioterapeut Optometrist Fodterapeut Radiograf Jordemoder Social- og sundhedsassistent Kiropraktor Sygeplejerske Klinisk diætist Tandlæge Klinisk tandtekniker Tandplejer Alle disse grupper skal have dansk autorisation for at kunne anvende en beskyttet professionstitel. For læger, tandlæger, jordemødre, kiropraktorer, kliniske tandteknikere, tandplejere, kontaktlinseoptikere, optikere og optometrister er autorisationen endvidere en betingelse for, at de må udøve det pågældende erhverv. 2.2 Udenlandsk sundhedspersonale Der gælder forskellige regelsæt alt efter, hvor den udenlandske sundhedsperson er uddannet og hvor denne er statsborger Uddannet i Norden Sundhedsfaglige personer der er statsborgere i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige og som er uddannet i et af nævnte lande er omfattet af den Nordiske overenskomst 3. 3 BEK 23/2001 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 8 / 14

9 2.2.2 Uddannet i EU/EØS Læger, tandlæger, sygeplejersker og jordmødre Som medlem af EU er Danmark forpligtet til at følge EU s regelsæt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 4. Direktivet har for visse sundhedsuddannelser defineret mindstekrav for så vidt angår niveau, varighed og indhold. Det betyder, at sundhedspersoner, der er statsborgere i EU og kan dokumentere at have gennemført en sådan uddannelse og som har ret til at udøve pågældende erhverv, kan søge Sundhedsstyrelsen om automatisk anerkendelse og dermed uden videre modtage dansk autorisation og for lægers og tandlægers vedkommende desuden tilladelse til selvstændigt virke Andre faggrupper Sundhedsfaglige personer med uddannelser, hvor direktivet ikke har fastlagt nærmere definerede mindstekrav, godkendes efter individuel vurdering af grunduddannelse og erhvervserfaring. Hvis der påvises væsentlige forskelle i forhold til den tilsvarende danske uddannelse, kan der stilles krav om udligningsforanstaltninger i form af prøvetid eller egnethedsprøve Uddannet udenfor EU/EØS For sundhedsfaglige personer med grunduddannelse fra et land udenfor EU/EØS er der fastlagt særlige regelsæt for afprøvning med henblik på opnåelse af dansk autorisation. Sundhedsstyrelsen foretager en individuel vurdering af ansøgers uddannelse, der i al væsentlighed skal svare til den tilsvarende danske uddannelse. Sundhedsstyrelsens vurdering af en udenlandsk uddannelse beror på en bred vurdering af niveauet af den pågældende uddannelse i udlandet samt visse objektive elementer som uddannelsens samlede varighed og indhold, heriblandt fag, fordeling mellem teori og praktik o. lign. Læger og tandlæger For læger og tandlæger gælder følgende regler 5 Først vurderer Sundhedsstyrelsen, om lægens/tandlægens grunduddannelse kan godkendes som egnet til afprøvning. Hvis ansøger får godkendt sin uddannelse, skal denne typisk gennemføre følgende i nævnte rækkefølge: Bestået prøve i dansk Bestået skriftlig og mundtlig fagprøve Bestået kursus i dansk sundhedslovgivning Godkendt praktisk-klinisk evalueringsansættelse. Til brug for evalueringsansættelsen skal ansøger hos Sundhedsstyrelsen søge om en evalueringsautorisation. Denne skal udstedes inden evalueringsansættelsen 4 EU-Direktiv 2005/36/EF om godkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer jf. BEK. nr. 49/ BEK nr. 1372/2010 (læger)/bek nr. 97/2010 (tandlæger) Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 9 / 14

10 kan påbegyndes. Ansøger skal selv søge om og modtage tilbud om evalueringsansættelsen, der er en overenskomstmæssig ansættelse, hvor varighed samt indhold er afhængig af, om lægen/tandlægen har opnået specialanerkendelse eller ej. Således er der krav om, at: o læger/tandlæger uden specialistanerkendelse skal gennemføre 12 måneders evalueringsansættelse, der er på niveau med den kliniske uddannelse, som dansk uddannede skal gennemføre for at opnå tilladelse til selvstændigt virke. I forløbet skal den ansættende myndighed sende evalueringer til Sundhedsstyrelsen. Evalueringsskemaer findes på o speciallæger/specialtandlæger, der har et speciale, som aktuelt er godkendt i Danmark, skal gennemføre 6 måneders evalueringsansættelse på en sygehusafdeling indenfor pågældende speciale, almen praksis, eller hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke. Her skal den ansættende myndighed ligeledes i forløbet sende evalueringsskemaer til Sundhedsstyrelsen. Evalueringsskemaer findes på Øvrige faggrupper For de øvrige grupper af autoriseret sundhedspersonale er fastsat fælles regler for opnåelse af dansk autorisation 6. Disse grupper skal have deres grunduddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen som egnet til afprøvning. Ansøgere skal herefter gennemføre følgende i nævnte rækkefølge: Bestået prøve i dansk Godkendt praktisk-klinisk evalueringsansættelse. Ansøger skal selv søge om og modtage tilbud om en evalueringsansættelse, der er en overenskomstmæssig ansættelse, der minimum skal være af 6 måneders varighed. Til brug for evalueringsansættelsen skal ansøger hos Sundhedsstyrelsen søge om en evalueringsautorisation. Denne skal udstedes inden evalueringsansættelsen kan påbegyndes. Ved evalueringsansættelsens afslutning, skal den ansættende myndighed sende evaluering til Sundhedsstyrelsen. Evalueringsskemaer findes på For jordemødre gælder endvidere: Bestået prøve indenfor anæstesi, analgesi og farmakologi. For kiropraktorer gælder endvidere: 6 BEK nr. NY Bekendtgørelsesnummer endnu ikke oplyst Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 10 / 14

11 Kiropraktorer uden ret til selvstændigt virke skal som dansk uddannede gennemgå turnus af 12 måneders varighed hos godkendt tutor 7. Evalueringsansættelse og turnus kan dog kombineres, således at de første 6 måneder f.eks. er evalueringsansættelse og de følgende 6 måneder er turnus hos godkendt tutor. 2.3 Forskellige typer af autorisation og rettigheder Evalueringsautorisation (midlertidig autorisation, der er begrænset i tid og sted) Når udenlandsk uddannet sundhedsfagligt personale har bestået de krævede prøver og evt. kurser kan de søge om en evalueringsautorisation til brug for den krævede praktisk-kliniske evalueringsansættelse. Det er under evalueringsansættelsen, at den egentlige afprøvning af den pågældendes kliniske, faglige og kommunikative kompetencer finder sted. Det er derfor vigtigt, at den udenlandske sundhedsperson under evalueringsansættelsen arbejder under samme ansvar samt med samme rettigheder og forpligtelser, som dansk uddannede kollegaer i professionen. Derudover skal arbejdsgiveren være indstillet på og sikre, at pågældende superviseres og vejledes i det daglige arbejde. Evalueringerne, som beskrevet ovenfor, skal indsendes til Sundhedsstyrelsen, hvor de vil indgå i det samlede grundlag for om pågældende kan få varig autorisation. Sundhedsstyrelsen udsteder en evalueringsautorisation til brug for den konkrete evalueringsansættelse, og pågældende sundhedsperson vil i perioden derfor fremgå af Sundhedsstyrelsens offentlige autorisationsregister med autorisationsid og er underlagt samme tilsyns- og klageregler, som andre dansk autoriserede sundhedspersoner. Ved evalueringsansættelsens ophør slettes pågældende automatisk fra registeret, med mindre evalueringsautorisationen forlænges eller pågældende tildeles varig autorisation. Det offentlige autorisationsregister er tilgængeligt på Varig autorisation Sundhedsstyrelsen udsteder, efter ansøgning og betaling, autorisation til sundhedspersoner uddannet i udlandet, der opfylder de betingelser, der er beskrevet ovenfor Tilladelse til selvstændigt virke Sundhedsstyrelsen udsteder, efter ansøgning og betaling, tilladelse til selvstændigt virke til ansøgere, der har gennemført den praktisk-kliniske evalueringsansættelse med positiv evaluering. 7 BEK nr. 650/2009 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 11 / 14

12 2.4 Kort om sprogkrav til sundhedspersoner uddannet i udlandet Statsborgere uddannet i Norden Sundhedsstyrelsen stiller ikke krav om bestået sprogprøve i dansk for sundhedspersoner uddannet i Norden i forbindelse med udstedelse af autorisation. Statsborgere uddannet i EU/EØS Sundhedsstyrelsen kan i forbindelse med udstedelse af autorisation til sundhedspersoner uddannet i EU/EØS ikke stille krav om bestået sprogprøve i dansk. Heller ikke i forbindelse med udstedelse af midlertidig autorisation til brug for en eventuel prøvetidsansættelse for de øvrige professioner (alle grupper bortset fra læger, tandlæger, sygeplejersker og jordemødre). Det forventes, at arbejdsgiveren inden ansættelsen sikrer sig, at EU/EØS-sundhedspersonen har de danskkundskaber og kommunikative kompetencer, som stillingen kræver. Hvis dette viser sig ikke at være tilfældet, forventes det, at arbejdsgiveren afbryder ansættelsesforholdet. Hvis eventuelle sprogproblemer er af mindre alvorlig karakter, og det vurderes, at de hurtigt kan klares gennem et sprogkursus, kan arbejdsgiver evt. tilbyde et sådant. Personer uddannet udenfor EU/EØS For Sundhedspersoner uddannet uden for EU/EØS er der i dag sprogkrav for al autoriseret sundhedspersonale, idet de pågældende ikke kan påbegynde autorisationsproceduren, før de overfor Sundhedsstyrelsen har dokumenteret, at de har bestået en sprogprøve. Det er vigtigt at understrege betydningen af, at arbejdsgiveren er særdeles opmærksom på, hvorledes pågældende i det daglige arbejde fungerer sprogligt og kommunikativt. En bestået sprogtest er således i sig selv ikke nødvendigvis en garanti for den faglige kommunikationsevne, og sundhedspersonen bør derfor løbende overvåges af arbejdsgiveren. Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 12 / 14

13 3 Kontaktinformation Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon: Enheden for Uddannelse og Autorisation - mail: Enheden for Tilsyn og Patientsikkerhed - mail: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København K Tlf.: Web Danske Regioner Dampfærgevej København Ø Tlf.: Web Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 13 / 14

14 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf: Web Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker Børsen 1217 København K. Tlf.: Web: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S. Tlf.: Web Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 14 / 14

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev Journalsager: Årg. 93 SST 1993 94,5 Arkivkasser/folio Lokale 1, Rovsinggade Rovsinggade Kørerkort SST Sager oprettet efter fødselsår 1897-0,3 1912 Lokale 1, Rovsinggade Kørekort: henlagte SST 1984 1988

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3 Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Indhold - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 3 2. Identifikation...... 3 3. Sundhedsfaglig autorisation... 3

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning)

Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning) København 22. februar 2012 Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning) ABAforeningen vil gerne takke for at være

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lov nr. 451 af 22.05.2006 Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen,

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

2Adecco. Medical & Science

2Adecco. Medical & Science Medical & Science 2 Medical & Science er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland

Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling i Almen medicin i Region Nordjylland 1. november eller 1. december 2015 samt 1. januar 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres proceduren

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

LEON i fremtidens sundhedsvæsen

LEON i fremtidens sundhedsvæsen Opgaveflytning med eksempel for SOSU v. brystkræftscreening 8. februar 2010 Cheflæge Lisbeth Kallestrup Regionshospitalet Silkeborg, Hammel og Skanderborg www.regionmidtjylland.dk LEON i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 132 af 16/01/2009 BEK nr 1484 af 15/12/2009 Lovgivning forskriften

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere