Ansættelse af sundhedsfagligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelse af sundhedsfagligt"

Transkript

1 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013

2 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: Ansættelse, sundhedspersonale, autorisation, udenlandsk uddannet, evalueringsansættelse Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: 27. maj 2013 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, juni Elektronisk ISBN: Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2 / 14

3 Forord Befolkningen skal kunne have tillid til, at sundhedspersonalet i Danmark leverer fagligt kvalificerede og sikre sundhedsydelser. Både arbejdsgivere/ansættende myndigheder og centrale myndigheder har ansvar for, at sundhedspersonalet er fagligt kvalificerede til de job, de skal bestride. De centrale myndigheder har ansvar for, at ordningerne for autorisation, godkendelse af uddannelser og anerkendelser af specialer opfylder kravene i love og bekendtgørelser. Arbejdsgiverne har ansvar for at have gode rutiner ved ansættelser, så de får udvalgt og ansat de bedst kvalificerede fagpersoner, ligesom de skal sikre sig, at personalet er bekendt med lovgivningen indenfor sundhedsområdet, f.eks. tavshedspligt. Denne pjece er tænkt som en hjælp til arbejdsgivere og ansættende myndigheder ved ansættelse af autoriseret sundhedsfagligt personale. Pjecen beskriver væsentlige elementer af arbejdsgiver og ansættende myndigheders ansvar i forbindelse med ansættelse af autoriseret sundhedsfagligt personale lige som samspillet mellem Sundhedsstyrelsen og arbejdsgiver/ansættende myndighed i ansættelsesprocessen belyses. Sundhedsstyrelsen håber, at denne pjece kan være en inspiration til dette. Birte Obel Uddannelse & Autorisation Sundhedsstyrelsen, juni 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 3 / 14

4 Indhold 1 ARBEJDSGIVERENS ANSVAR Rutiner ved ansættelse Børneattest Er ansøger autoriseret Ved tvivl om ansøgers baggrund Kort om opholds- og arbejdstilladelse 7 2 SAMSPILLET MELLEM SUNDHEDSSTYRELSEN OG ANSÆTTELSESSTEDET Autorisation, tilladelse til selvstændigt virke og specialistanerkendelse Sundhedspersonale med autorisation i Danmark Udenlandsk sundhedspersonale Uddannet i Norden Uddannet i EU/EØS Andre faggrupper Uddannet udenfor EU/EØS Forskellige typer af autorisation og rettigheder Evalueringsautorisation (midlertidig autorisation, der er begrænset i tid og sted) Varig autorisation Tilladelse til selvstændigt virke Kort om sprogkrav til sundhedspersoner uddannet i udlandet 12 3 Kontaktinformation 13 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 4 / 14

5 1 ARBEJDSGIVERENS ANSVAR 1.1 Rutiner ved ansættelse Gode rutiner ved ansættelse er vigtige og de følgende anbefalinger kan bruges af arbejdsgiveren til vurdering af ansøger i forbindelse med ansættelse. De anbefalede rutiner gælder alle typer af ansættelse, såvel i offentligt som privat regi. Vurdering og eventuel kontrol foretages gennem interview og kontakt til referencer på sammen måde som ved andre ansættelser. Ved ansættelse bør arbejdsgiver altid sikre sig, at den, som skal ansættes: har de faglige kvalifikationer, der kræves for at kunne bestride stillingen har tilstrækkelige sprogfærdigheder og kommunikationsevner i forhold til opgavevaretagelsen samlet set må anses som værende egnet til stillingen Sundhedsstyrelsen vurderer dokumentation for uddannelse ved ansøgning om autorisation og tilladelse til selvstændigt virke samt speciallæge- /specialtandlægeanerkendelse, men det erstatter ikke arbejdsgiverens behov for at se dokumentation for anden relevant (videre-) uddannelse og autorisationsstatus. Denne dokumentation vil ofte indeholde materiale ud over det, Sundhedsstyrelsen har vurderet i forbindelse med sin sagsbehandling. For sundhedsfaglige grupper uden autorisation og anden offentlig godkendelse skal arbejdsgiveren vurdere kvalifikationer på baggrund af fremlagt dokumentation for uddannelsen i forhold til stillingens indhold. Ved ansættelsessamtalen kan arbejdsgiveren danne sig et nuanceret indtryk af ansøgers faglige kvalifikationer, sprogfærdigheder og lignende. Ved ansættelse af sundhedspersonale fra udlandet har arbejdsgiver et særskilt ansvar for at ansøger har de sprogfærdigheder og kommunikative evner, som stillingen kræver. 1.2 Børneattest Arbejdsgiveren skal være opmærksom på forpligtelsen til at indhente børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdoms psykiatere, børnelæger og psykologer. Reglerne dækker sundhedspersonale og andet ansat personale indenfor området - der som led i udførelsen af deres opgaver er i Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 5 / 14

6 direkte kontakt med børn under 15 år eller færdes fast blandt børn under 15 år. Reglerne herom er for nylig præciseret og justeret Er ansøger autoriseret Arbejdsgiveren skal kontrollere ansøgers autorisationsstatus i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister 2. Det er oplysningerne i autorisationsregisteret, der gælder, og ikke et forevist autorisationsbevis, der kan være ugyldigt. Autorisationsregisteret er et offentligt register, der opdateres dagligt af Sundhedsstyrelsen. I registeret, der findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www. sst.dk, kan der søges på navn, fødselsdato og autorisations ID. Registeret indeholder alle autoriserede sundhedspersoner i Danmark og har oplysning om faggruppe, speciale og autorisationsstatus (gyldighed). Sundhedspersoner, der fratages eller fraskriver sig deres autorisation, fremgår af registeret som havende ugyldig autorisation. Sundhedspersoner hvis evalueringsautorisation udløber eller tilbagekaldes, bliver slettet fra registeret. 1.4 Ved tvivl om ansøgers baggrund Hvis der foreligger tvivl om oplysninger afgivet af ansøger, kan følgende instanser kontaktes: Ved spørgsmål om autorisation, tilladelse til selvstændigt virke og uddannelsesstatus i øvrigt, kontakt Sundhedsstyrelsen, Uddannelse og Autorisation via Sundhedsstyrelsens autorisationsregister indeholder offentliggjorte tilsyn vedrørende den enkelte sundhedsperson. Ønskes oplysninger om yderligere begrænsninger i autorisationen, kontakt Sundhedsstyrelsen, Tilsyn og Patientsikkerhed via Ved spørgsmål om almindelig egnethed til jobbet: Kontakt tidligere arbejdsgivere eller andre, som har kendskab til, hvordan ansøger har udført sine opgaver/sit arbejde tidligere. Dette bør ske med ansøgers accept. 1 BEK nr. 487/ VEJ nr. 9030/2010 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 6 / 14

7 1.5 Kort om opholds- og arbejdstilladelse Hvis man som arbejdsgiver i Danmark ønsker at ansætte en udenlandsk statsborger, har man ansvar for at sikre sig, at udlændingen har ret til at arbejde i Danmark. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at udlændinge godt kan have lov til at opholde sig i Danmark uden at have ret til at arbejde. Sundhedsfagligt personale, der er statsborger udenfor EU/EØS eller Norden, skal således inden et givent arbejde påbegyndes have søgt og opnået opholds- og arbejdstilladelse i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. På findes særlig information til arbejdsgivere om opholds- og arbejdstilladelse. En udlænding, som har søgt om en opholds- og arbejdstilladelse, men endnu ikke har modtaget den, må ikke begynde at arbejde i Danmark. Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 7 / 14

8 2 SAMSPILLET MELLEM SUNDHEDSSTYREL- SEN OG ANSÆTTELSESSTEDET 2.1 Autorisation, tilladelse til selvstændigt virke og specialistanerkendelse Sundhedsstyrelsen skal sikre, at de sundhedsfaglige grupper, der er omfattet af autorisationslovgivningen, bliver autoriseret og anerkendt på forsvarlig vis. Der er 18 autoriserede grupper af sundhedspersonale i Danmark. Hertil kommer tilladelse til selvstændigt virke for visse af grupperne og anerkendelse af speciallæger og specialtandlæger Sundhedspersonale med autorisation i Danmark Bandagist Læge Bioanalytiker Optiker Ergoterapeut Kontaktlinseoptikere Fysioterapeut Optometrist Fodterapeut Radiograf Jordemoder Social- og sundhedsassistent Kiropraktor Sygeplejerske Klinisk diætist Tandlæge Klinisk tandtekniker Tandplejer Alle disse grupper skal have dansk autorisation for at kunne anvende en beskyttet professionstitel. For læger, tandlæger, jordemødre, kiropraktorer, kliniske tandteknikere, tandplejere, kontaktlinseoptikere, optikere og optometrister er autorisationen endvidere en betingelse for, at de må udøve det pågældende erhverv. 2.2 Udenlandsk sundhedspersonale Der gælder forskellige regelsæt alt efter, hvor den udenlandske sundhedsperson er uddannet og hvor denne er statsborger Uddannet i Norden Sundhedsfaglige personer der er statsborgere i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige og som er uddannet i et af nævnte lande er omfattet af den Nordiske overenskomst 3. 3 BEK 23/2001 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 8 / 14

9 2.2.2 Uddannet i EU/EØS Læger, tandlæger, sygeplejersker og jordmødre Som medlem af EU er Danmark forpligtet til at følge EU s regelsæt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 4. Direktivet har for visse sundhedsuddannelser defineret mindstekrav for så vidt angår niveau, varighed og indhold. Det betyder, at sundhedspersoner, der er statsborgere i EU og kan dokumentere at have gennemført en sådan uddannelse og som har ret til at udøve pågældende erhverv, kan søge Sundhedsstyrelsen om automatisk anerkendelse og dermed uden videre modtage dansk autorisation og for lægers og tandlægers vedkommende desuden tilladelse til selvstændigt virke Andre faggrupper Sundhedsfaglige personer med uddannelser, hvor direktivet ikke har fastlagt nærmere definerede mindstekrav, godkendes efter individuel vurdering af grunduddannelse og erhvervserfaring. Hvis der påvises væsentlige forskelle i forhold til den tilsvarende danske uddannelse, kan der stilles krav om udligningsforanstaltninger i form af prøvetid eller egnethedsprøve Uddannet udenfor EU/EØS For sundhedsfaglige personer med grunduddannelse fra et land udenfor EU/EØS er der fastlagt særlige regelsæt for afprøvning med henblik på opnåelse af dansk autorisation. Sundhedsstyrelsen foretager en individuel vurdering af ansøgers uddannelse, der i al væsentlighed skal svare til den tilsvarende danske uddannelse. Sundhedsstyrelsens vurdering af en udenlandsk uddannelse beror på en bred vurdering af niveauet af den pågældende uddannelse i udlandet samt visse objektive elementer som uddannelsens samlede varighed og indhold, heriblandt fag, fordeling mellem teori og praktik o. lign. Læger og tandlæger For læger og tandlæger gælder følgende regler 5 Først vurderer Sundhedsstyrelsen, om lægens/tandlægens grunduddannelse kan godkendes som egnet til afprøvning. Hvis ansøger får godkendt sin uddannelse, skal denne typisk gennemføre følgende i nævnte rækkefølge: Bestået prøve i dansk Bestået skriftlig og mundtlig fagprøve Bestået kursus i dansk sundhedslovgivning Godkendt praktisk-klinisk evalueringsansættelse. Til brug for evalueringsansættelsen skal ansøger hos Sundhedsstyrelsen søge om en evalueringsautorisation. Denne skal udstedes inden evalueringsansættelsen 4 EU-Direktiv 2005/36/EF om godkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer jf. BEK. nr. 49/ BEK nr. 1372/2010 (læger)/bek nr. 97/2010 (tandlæger) Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 9 / 14

10 kan påbegyndes. Ansøger skal selv søge om og modtage tilbud om evalueringsansættelsen, der er en overenskomstmæssig ansættelse, hvor varighed samt indhold er afhængig af, om lægen/tandlægen har opnået specialanerkendelse eller ej. Således er der krav om, at: o læger/tandlæger uden specialistanerkendelse skal gennemføre 12 måneders evalueringsansættelse, der er på niveau med den kliniske uddannelse, som dansk uddannede skal gennemføre for at opnå tilladelse til selvstændigt virke. I forløbet skal den ansættende myndighed sende evalueringer til Sundhedsstyrelsen. Evalueringsskemaer findes på o speciallæger/specialtandlæger, der har et speciale, som aktuelt er godkendt i Danmark, skal gennemføre 6 måneders evalueringsansættelse på en sygehusafdeling indenfor pågældende speciale, almen praksis, eller hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke. Her skal den ansættende myndighed ligeledes i forløbet sende evalueringsskemaer til Sundhedsstyrelsen. Evalueringsskemaer findes på Øvrige faggrupper For de øvrige grupper af autoriseret sundhedspersonale er fastsat fælles regler for opnåelse af dansk autorisation 6. Disse grupper skal have deres grunduddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen som egnet til afprøvning. Ansøgere skal herefter gennemføre følgende i nævnte rækkefølge: Bestået prøve i dansk Godkendt praktisk-klinisk evalueringsansættelse. Ansøger skal selv søge om og modtage tilbud om en evalueringsansættelse, der er en overenskomstmæssig ansættelse, der minimum skal være af 6 måneders varighed. Til brug for evalueringsansættelsen skal ansøger hos Sundhedsstyrelsen søge om en evalueringsautorisation. Denne skal udstedes inden evalueringsansættelsen kan påbegyndes. Ved evalueringsansættelsens afslutning, skal den ansættende myndighed sende evaluering til Sundhedsstyrelsen. Evalueringsskemaer findes på For jordemødre gælder endvidere: Bestået prøve indenfor anæstesi, analgesi og farmakologi. For kiropraktorer gælder endvidere: 6 BEK nr. NY Bekendtgørelsesnummer endnu ikke oplyst Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 10 / 14

11 Kiropraktorer uden ret til selvstændigt virke skal som dansk uddannede gennemgå turnus af 12 måneders varighed hos godkendt tutor 7. Evalueringsansættelse og turnus kan dog kombineres, således at de første 6 måneder f.eks. er evalueringsansættelse og de følgende 6 måneder er turnus hos godkendt tutor. 2.3 Forskellige typer af autorisation og rettigheder Evalueringsautorisation (midlertidig autorisation, der er begrænset i tid og sted) Når udenlandsk uddannet sundhedsfagligt personale har bestået de krævede prøver og evt. kurser kan de søge om en evalueringsautorisation til brug for den krævede praktisk-kliniske evalueringsansættelse. Det er under evalueringsansættelsen, at den egentlige afprøvning af den pågældendes kliniske, faglige og kommunikative kompetencer finder sted. Det er derfor vigtigt, at den udenlandske sundhedsperson under evalueringsansættelsen arbejder under samme ansvar samt med samme rettigheder og forpligtelser, som dansk uddannede kollegaer i professionen. Derudover skal arbejdsgiveren være indstillet på og sikre, at pågældende superviseres og vejledes i det daglige arbejde. Evalueringerne, som beskrevet ovenfor, skal indsendes til Sundhedsstyrelsen, hvor de vil indgå i det samlede grundlag for om pågældende kan få varig autorisation. Sundhedsstyrelsen udsteder en evalueringsautorisation til brug for den konkrete evalueringsansættelse, og pågældende sundhedsperson vil i perioden derfor fremgå af Sundhedsstyrelsens offentlige autorisationsregister med autorisationsid og er underlagt samme tilsyns- og klageregler, som andre dansk autoriserede sundhedspersoner. Ved evalueringsansættelsens ophør slettes pågældende automatisk fra registeret, med mindre evalueringsautorisationen forlænges eller pågældende tildeles varig autorisation. Det offentlige autorisationsregister er tilgængeligt på Varig autorisation Sundhedsstyrelsen udsteder, efter ansøgning og betaling, autorisation til sundhedspersoner uddannet i udlandet, der opfylder de betingelser, der er beskrevet ovenfor Tilladelse til selvstændigt virke Sundhedsstyrelsen udsteder, efter ansøgning og betaling, tilladelse til selvstændigt virke til ansøgere, der har gennemført den praktisk-kliniske evalueringsansættelse med positiv evaluering. 7 BEK nr. 650/2009 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 11 / 14

12 2.4 Kort om sprogkrav til sundhedspersoner uddannet i udlandet Statsborgere uddannet i Norden Sundhedsstyrelsen stiller ikke krav om bestået sprogprøve i dansk for sundhedspersoner uddannet i Norden i forbindelse med udstedelse af autorisation. Statsborgere uddannet i EU/EØS Sundhedsstyrelsen kan i forbindelse med udstedelse af autorisation til sundhedspersoner uddannet i EU/EØS ikke stille krav om bestået sprogprøve i dansk. Heller ikke i forbindelse med udstedelse af midlertidig autorisation til brug for en eventuel prøvetidsansættelse for de øvrige professioner (alle grupper bortset fra læger, tandlæger, sygeplejersker og jordemødre). Det forventes, at arbejdsgiveren inden ansættelsen sikrer sig, at EU/EØS-sundhedspersonen har de danskkundskaber og kommunikative kompetencer, som stillingen kræver. Hvis dette viser sig ikke at være tilfældet, forventes det, at arbejdsgiveren afbryder ansættelsesforholdet. Hvis eventuelle sprogproblemer er af mindre alvorlig karakter, og det vurderes, at de hurtigt kan klares gennem et sprogkursus, kan arbejdsgiver evt. tilbyde et sådant. Personer uddannet udenfor EU/EØS For Sundhedspersoner uddannet uden for EU/EØS er der i dag sprogkrav for al autoriseret sundhedspersonale, idet de pågældende ikke kan påbegynde autorisationsproceduren, før de overfor Sundhedsstyrelsen har dokumenteret, at de har bestået en sprogprøve. Det er vigtigt at understrege betydningen af, at arbejdsgiveren er særdeles opmærksom på, hvorledes pågældende i det daglige arbejde fungerer sprogligt og kommunikativt. En bestået sprogtest er således i sig selv ikke nødvendigvis en garanti for den faglige kommunikationsevne, og sundhedspersonen bør derfor løbende overvåges af arbejdsgiveren. Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 12 / 14

13 3 Kontaktinformation Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon: Enheden for Uddannelse og Autorisation - mail: Enheden for Tilsyn og Patientsikkerhed - mail: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København K Tlf.: Web Danske Regioner Dampfærgevej København Ø Tlf.: Web Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 13 / 14

14 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf: Web Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker Børsen 1217 København K. Tlf.: Web: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S. Tlf.: Web Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 14 / 14

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner Tværgående analyse DAMVAD A/S NA2013:920 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-920

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere