Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner oversigt over ansøgere, der har modtaget midler september 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner oversigt over ansøgere, der har modtaget midler september 2017"

Transkript

1 Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner oversigt over ansøgere, der har modtaget midler september 2017 Ansøger Samarbejdspartner Resumé Bevilget beløb Assens Projektets formål er, at bringe eksisterende og ny viden i anvendelse i dagligdagen ved at anvende aktionslæring som anvendelsesorienteret sigte. arbejde med en systematik for arbejdsgange, samarbejdsflader og forskellige roller i demensindsatsen give medarbejderne et kompetenceløft gennem målrettede kurser og undervisning sikre, at denne viden forankres i medarbejdernes praksis gennem aktionslæring kr. Medarbejdergruppe: 160 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter, visitatorer, demensnøglepersoner og ledere. Kontaktinformation: Signe Lunn Walls Billund Projektets formål er, at give samtlige medarbejdere en grundlæggende faglighed omkring demens. hele medarbejdergruppen får en basisviden om demens via bl.a. ABC Demens 25 medarbejdere opnår praksisnære kompetencer på akademiniveau og 2 medarbejdere får en diplomuddannelse med henblik på at sikre de nyeste specialkompetencer på området kr. Medarbejdergruppe: Ca. 600 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter og ledere. Kontaktinformation: Tine Langhoff Esbjerg og Fanø kommuner SOSU-skolen, UC-Syd, Sydvestjysk Sygehus, Psykiatrien i Region Syddanmark og praktiserende læger i de to kommuner. Projektets formål er, at give sundhedsfagligt frontmedarbejdere i de to kommuner et praksisnært kompetenceløft på demensområdet, samt at styrke samarbejde og vidensdeling på tværs gennem visions-/vidensdelingsdage for ledere og medarbejdere med koordinerende roller ved de to kommuner, SOSU-skolen, UC-Syd, Sydvestjysk Sygehus, Psykiatrien i Region Syddanmark og praktiserende læger i de to kommuner. SOSU gennemfører et formelt AMU kompetenceløft sygeplejersker og terapeuter gennemfører et formelt diplom kompetenceløft kr. Medarbejdergruppe: 311 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker og terapeuter. Kontaktinformation: Louise Klok Ingvartsen Greve Projektets formål er, at gennemføre et praksisnært kompetenceløft i personcentreret omsorg (Tom Kitwood), der på sigt kan bidrage til at give den enkelte borger berørt af demens mulighed for at fastholde egen identitet og livskvalitet længst muligt. gennemføre et kompetenceløft på 4 vidensniveauer i en vekselvirkning mellem fælles kickoff og temadage. understøtte kompetenceudvikling på alle niveauer inden for pleje og omsorg på demensområdet med fokus på kr. 1

2 anvendelse og forankring af både basis- og specialistviden og -kompetencer i praksis. understøtte kompetenceløftet i refleksions- og læringsteams. Guldborgsund Holbæk Horsens Medarbejdergruppe: 708 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter, visitatorer ledere, demenskoordinatorer og demensambassadører. Kontaktinformation: Susanne Ormstrup Projektets formål er gennem et praksisnært kompetenceløft at bidrage til at understøtte et paradigmeskift fra plejerkultur til omsorgskultur. anvende borgerkonferencer, Marte Meo og Dementia Care Mapping styrke medarbejderne til i praksis at kunne observere den direkte sammenhæng mellem medarbejdernes samspil med borgerne og borgernes trivsel samt oversætte omsorgsteori til omsorgskultur. Medarbejdergruppe: ca. 245 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, demenskoordinatorer og ledere. Kontaktinformation: Pernille Fornø Projektets formål er, at fremme demensfagligheden og understøtte en mere indfølende, bevidst reflekterende og proces- og læringsorienteret medarbejder- og ledelsesgruppe. uddanne SOSU i hjemmeplejen til demensvejledere undervise medarbejderne på pleje- og dagscentre i metoden kaldet blomstringsuniverset, heraf enkelte til at kunne facilitere blomstringsmodellen (supervisionsmodellen). Medarbejdergruppe: 124 medarbejdere fordelt på SOSU, og sygeplejersker. Kontaktinformation: Charlotte Larsen Projektets formål er, at fokusere på læring, udvikling og praksisnære forandringer med særligt fokus på udvikling og anvendelse af faglighed og menneskelige værdier i relationen. Lederne og medarbejderne kompetenceudvikles således til i højere grad at kunne understøtte en meningsfuld hverdag med livskvalitet til borgeren med demens og dennes pårørende. gennemføre et praksisnært kompetenceløft i fire spor: ledelse som grundsten kompetenceløft til medarbejdere i plejeboliger og demensenheder neuropædagogisk kompetenceløft sammensætte et lokalt specialteam, som er deltagende, observerende og sparrende. Medarbejdergruppe: Ca. 600 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter, pædagoger m.fl. og ledere. Kontaktinformation: Susanne Rasmussen kr kr kr. 2

3 Ikast-Brande Københavns Lyngby-Taarbæk Norddjurs Projektets formål er, med udgangspunkt i kommunens deltagelse i Sundhedsstyrelsens demensrejsehold at afprøve læringsforløb i praksis, herunder styrke og højne medarbejdernes kompetencer til at imødekomme beboernes individuelle behov for pleje og omsorg. alle medarbejdere inden opstart af forløbet har gennemført ABC Demens gennemføre et tilsvarende forløb som Sundhedsstyrelsens demensrejsehold, dvs. aktionslæring og beboerkonference suppleret med temadage med undervisning, der støtter op om metoderne samt viden om demens. Medarbejdergruppe: 282 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, rengøringspersonale, servicepersonale og ufaglærte og ledere. Kontaktinformation: Inge Feldbak Projektets formål er, at arbejde med praksisnære læringsforløb, der styrker viden, færdigheder og handlekompetencer for de medarbejdere, der arbejder med borgere med demens. give demensvejledere og videns personer et pædagogisk løft (akademi- og diplomforløb) gennemføre praksisnær supervision, vejledning og videndeling mhp. medarbejdernes anvendelse og forankring af viden, færdigheder og kompetencer i praksis tilrettelægge et læringsforløb ud fra de konkrete udfordringer og behov, som de enkelte enheder oplever. Medarbejdergruppe: 103 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker og terapeuter. Kontaktinformation: Lene Knudsen Projektets formål er, at medarbejderne opkvalificeres til at kunne håndtere demensfaglige problemstillinger, herunder regler, rettigheder og magtanvendelse, personcentreret omsorgsmetoder, pædagogiske handleplaner og det gode samarbejde med kollegaer og pårørende. sygeplejerskerne uddannes til at kunne varetage en demensfaglig ledelse SOSU opkvalificeres ift. personcentreret omsorg og pædagogiske handleplaner udvalgte medarbejdere kompetenceløftes til at blive resursepersoner aktivitetsmedarbejdere og terapeuter tilknytte plejecentre opkvalificeres, så de kan arbejde målrettet med at etablere og underbygge meningsskabende aktiviteter. Medarbejdergruppe: 103 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter og aktivitetsmedarbejdere. Kontaktinformation: Lene Wedele Projektets formål er, at løfte hele medarbejderstaben i kommunen ved hjælp af formelle kompetenceudviklende videreuddannelser at øge kendskabet til demens, demenssymptomer og faglige handlinger for den enkelte medarbejder. Forløbene tilrettelægges med afsæt i erfaringerne fra medarbejdernes hverdag samt opfølgning i arbejdssituationen. gennemføre 4 spor: kr kr kr kr. 3

4 basis (bl.a. ABC Demens) generalist (AMU) demensnøglepersoner demensspecialister. Nordfyns Nyborg Odense Medarbejdergruppe: medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter, pædagoger m.fl. Kontaktinformation: Jens Delbjerg Hassing Projektets formål er, at bringe kommunens uddannede demensambassadører og vejledere bedre i spil i en praksisnær transferlæring for at styrke pleje og omsorgsindsatsen. demensambassadørerne/vejlederne styrkes til at stå for videndeling og læring i praksisundervisning af frontpersonalet på hele ældreområdet demensambassadørerne/vejlederne deltager i tværfaglige møder hos den udkørende hjemmepleje samt på kommunens 5 plejecentre demensambassadørerne/vejlederne afholder løbende vidensoplæg for deres kollegaer. Medarbejdergruppe: 400 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter, pædagoger m.fl. Kontaktinformation: Helle Winther Dahl Projektets formål er, at give et kvalitetsløft til medarbejderne, så borgere med demens og deres pårørende oplever større livskvalitet og selvbestemmelse. give medarbejderne (frontpersonalet) et løft i deres grundviden om demens give lederne samme undervisning, så de kan give sparring af høj kvalitet. Medarbejdergruppe: 138 medarbejdere fordelt på SOSU, terapeuter, sygeplejersker, aktivitetsmedarbejdere, forebyggende medarbejdere og ledere. Kontaktinformation: Louise H. Andersen Projektets formål er gennem afsæt i den daglige praksis at gennemføre et kompetenceløft, der retter sig mod god implementering og forankring i praksis, således at nye metoder er evidensbaserede og retter sig mod at understøtte borgeren livskvalitet. Projektet går ud på, at medarbejderne gennem forskellige læringstilgange får kendskab til: demenssygdomme og tilværelsen med demens styrke udviklingen af livsstils- og interessefællesskaber kommunikative og pædagogiske metoder håndtering af udadreagerende adfærd (mindre brug af magtanvendelse og psykofarmaka). Medarbejdergruppe: 340 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter og pædagoger. Kontaktinformation: Knud D. Andersen/Malene Rask kr kr kr. 4

5 OK-fonden Projektets formål er led i OK-Fondens fokus på at løfte fagligheden og kvalificere arbejdet og metoderne i demensarbejdet i hele organisationen. Medarbejderne på forskellige niveauer vil i projektet blive løftet i viden, færdighed og kompetencer. gennemføre et udviklingsforløb i tre faser, hvor der tages udgangspunkt i de enheder, der er længst ift. udviklingen af demensfagligheden. Enhederne fungerer som læringsagenter i de andre enheder og støtter processer samt overfører virksomme erfaringer i det samlede forløb samtlige medarbejdere gennemfører ABC Demens gennemføre basiskursus i demensomsorg (AMU), demensvejlederuddannelse (AMU) og akademi- og diplomforløb kr. Medarbejdergruppe: 94 medarbejdere fordelt på SOPSU, sygeplejersker, pædagoger og terapeuter. Kontaktinformation: Søren W. Jensen Randers Projektets formål er, at gennemføre en kompetenceudviklingsindsats samt initiativer til fastholdelse og spredning af viden i praksis. Projektet forankres på Bo- og aktivitetstilbuddet Kastaniebo. efteruddanne frontpersonalet i tilgangen til udviklingshæmmede med demens uddanne 2 specialister med viden om borgere med en udviklingshæmning kombineret med demens. Specialisterne skal koordinere og støtte implementeringen af kompetenceforløbet i praksis i organisationen (supervision, coaching, vejledning, spotte, udrede, planlægge og undervise og være videns-centerfunktion for resten af kommunen) kr. Medarbejdergruppe: 25 medarbejdere fordelt på SOSU, pædagoger og psykomotorisk terapeuter m.fl. Kontaktinformation: Christian Forchammer Foldager Region Sjælland Demensnetværk med 17 kommuner, RUC, Center for Sundhedsfremmeforsk ning Projektets formål er, at gennemføre et tværsektorielt og tværfagligt kompetenceudviklingsforløb i Region Sjælland sammen med 17 kommuner. : øge viden om demens på alle niveauer i begge sektorer gennem formelle kompetenceløftforløb øge forståelsen for mennesker med demens understøtte den tværsektorielle samarbejdskultur igennem fælles, praksisnær kompetenceudvikling informere om, undervise i og styrke praksis omkring Forløbsprogrammet for Demens kr. Medarbejdergruppe: Ca. 240 kommunale og regionale medarbejdere fordelt på (praktiserende) læger, (praksis)sygeplejersker, SOSU, terapeuter, socialrådgivere og socialrådgivere. Kontaktinformation: Eva Ahrenburg Region Syd Kolding Sygehus Projektets formål er, at frontpersonalet kan agere i en hverdag, så den kognitivt svækkede/demente oplever at blive mødt med værdighed og ekspertise og at patienten modtager terapeutisk behandling i et pædagogisk perspektiv, der afspejler de kognitive evner, patienten besidder. Derudover skal den pårørende være en central del i udredningen, behandlingen og plejen af den kognitivt svækkede/demente patient. der oprettes et ekspertteam indenfor demens bestående af overlæger i geriatri, geriatriske sygeplejersker fra kr. 5

6 Medicinsk ambulatorium samt ergoterapeut der uddannes og etableres et netværk af nøglepersoner på tværs af de deltagende sengeafdelinger, som gennemfører et diplomforløb frontpersonalets generalistkompetence øges ved holdundervisning (demenskonsulent), vidensdeling og praksisnær læring. Medarbejdergruppe: 300 medarbejdere fordelt på plejepersonale, terapeuter og læger. Kontaktinformation: Rikke Juul Poulsen Region Syd, OUH Svendborg Sygehus Faaborg-Midtfyn og Svendborg Projektets formål er, at gennemføre et tværsektorielt og tværfagligt kompetenceløft på OUH Svendborg Sygehus og i Faaborg-Midtfyn og Svendborg. : medarbejderne på OUH får kompetenceløft i mødet med patienter med demens og deres pårørende, får praksisnær supervision og deltager i et årligt e-læringsmodul til opretholdelsen af viden øget vidensdeling med kommunerne mhp. at sikre et mere sammenhængende behandlingsforløb på tværs af sektorerne kr. Medarbejdergruppe: Ca medarbejdere fordelt på alle personalegrupper på OUH samt visitatorer, demenskonsulenter mv. i kommunerne. Kontaktinformation: Mette Foldager Region Syd Sydvestjysk Sygehus Projektets formål er et kompetenceløft bredt blandt ansatte på sygehuset, og i særdeleshed hos de læger og plejepersonale og terapeuter, som har den tætteste relation til den demente patient og dennes pårørende. give et kompetenceløft på basisniveau til alle ansatte (demensven efter Alzheimerforeningens principper og vejledning) lægerne gennemfører ABC Demens (fremadrettet alle nyansatte) etablere et demensteam uddanne demenskoordinatorer uddanne demensambassadører kr. Medarbejdergruppe: medarbejdere (alle ansatte). Kontaktinformation: Okje Anne Koudenburg Nielsen Roskilde Projektets formål er, at højne den faglige kvalitet af hjemmeplejens indsatser til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende samt øge livskvaliteten hos borgeren med demens og dennes pårørende. gennemføre et kompetenceløft, som vedrører både faglige og organisatoriske tiltag, der sikrer at læring forankres i praksis give afdelingsledere i hjemmeplejen samt nøglepersoner (hjemmesygeplejersker og demenskoordinatorer) et kompetenceløft etablere et læringsrum i den tværfaglige hjemmeplejegruppe, som kan bidrage til større faglighed og styrke den kr. 6

7 rehabiliterende indsats. Medarbejdergruppe: 231 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter, ledere og demenskoordinatorer. Kontaktinformation: Betina Arendt - Silkeborg Projektets formål er, at give frontmedarbejdere og ledere på tre udvalgte plejecentre (profilplejehjem) et praksisnært kompetenceløft. alle medarbejderne gennemfører ABC Demens, så alle har samme fundament at bygge videre på gennemføre formelt kompetenceløft til udvalgte medarbejdere på akademi- eller diplomniveau at understøtte forløbene med aktions- og organisationslæring kr. Medarbejdergruppe: 155 medarbejdere fordelt på SOSU, terapeuter, sygeplejersker og ledere. Kontaktinformation: Martha Højgaard Skanderborg Projektets formål er, at videreudvikle medarbejdernes samlede kompetencer inden for den personcentrerede omsorg. der etableres en læringsplatform til strategisk kompetenceudvikling (organisatorisk niveau) der sker systematisering af læring og træning med afsæt i kompetenceprofiler (niveauer af læring) og via kobling til den enkeltes kompetenceprofil (aktionslæring og supervision) gennemføre e-learning og diplomforløb understøttet af aktionslæring kr. Medarbejdergruppe: 824 medarbejdere fordelt på SOSU, terapeuter, sygeplejersker og pædagoger. Kontaktinformation: Lisbeth Hyldegaard Slagelse Slagelse-Næstved Sygehus Projektets formål er at øge kvaliteten i omsorgen for personer med demens på plejecenter og under indlæggelse, samt forebygge udadreagerende adfærd og vold og reducere magtanvendelse og anvendelse af antipsykotika. Projektet går ud på at gennemføre et praksisnært kompetenceløft, der skal højne SOSU-medarbejdernes generelle kompetencer i demensplejen. Sundhedsfaglige medarbejderes kompetencer i håndtering af udad reagerende adfærd mhp. at mindske vold, magtanvendelse og brug af antipsykotika kr. Medarbejdergruppe: 85 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeut m.fl. Kontaktinformation: Heidi Hjort Kjelgaard Solgaven i Farum (regionalt botilbud og dagscenter for blinde og svagtseende ældre, beliggende i Furesø Projektets formål er at give medarbejderne viden, forståelse og færdigheder i den direkte kontakt med den enkelte borger med udgangspunkt i personcentrerede omsorg ud fra en socialpædagogisk tilgang og indsats. uddanne forskellige medarbejdere til henholdsvis demensnøglepersoner at besidde generalist kompetencer på demensområdet at besidde basiskompetencer på demensområdet kr. 7

8 ) Struer Svendborg Sønderborg Varde Medarbejdergruppe: 74 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, køkkenmedarbejdere, rengøringsmedarbejdere samt administrative medarbejdere. Kontaktinformation: Nina Rolin Projektets formål er dels et demensfagligt kompetenceløft, der overføres til praksis, dels et organisatorisk læringsforløb, der sikrer forankring af såvel faglighed som læringsmetode fremadrettet. gennemføre et praksisnært kompetenceløft på flere niveauer og i forskellige tempi for hhv. plejecentre og hjemmeplejen/hjemmesygeplejen gennemføre et demensfagligt læringsforløb, der tager udgangspunkt i et læringskoncept med afsæt i principperne for aktionslæring. Medarbejdergruppe: 310 medarbejdere fordelt på sygeplejersker, terapeuter, SOSU, ledere, demenskonsulenter og udviklingskonsulenter. Kontaktinformation: Helle Videbæk Projektets formål er, at øge trivsel og livskvalitet hos borgere med demens og deres familier, ved at udvikle og styrke den faglige kvalitet i plejen og omsorgen på kommunens plejecentre. integrere Spark of Life omsorgs-filosofien i den eksisterende demensfaglige referenceramme (solid viden om demenssygdomme, som grundlag for udredning og behandling, samt den socialpædagogiske tilgang ved personcentreret omsorg) gennemføre særligt tilrettelagte aktionslæringsforløb for medarbejderne på kommunens 17 plejecentre. Medarbejdergruppe: Ca. 800 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker og ledere. Kontaktinformation: Marie Louise Holstein Projektets formål er, at skabe et kompetenceløft for demensvejledere, løfte vidensniveauet for sygeplejersker og styrke det faglige fællesskab. styrke demensvejlederne i deres rolle og deres evner til at understøtte kollegaer sikre, at sygeplejerskerne har samme viden som plejemedarbejderne indenfor demensområde for at styrke kvaliteten og det tværfaglige samarbejde. Medarbejdergruppe: 222 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker og demensvejledere. Kontaktinformation: Katrine Callesen Projektets formål er, at støtte de medarbejdere, der til dagligt arbejder med borgere med demens og deres pårørende, til i større grad at have fokus på borgernes resurser, samt have en anerkendende tilgang i deres arbejde. Projektet går ud på at: Styrke den anerkendende tilgang gennem et praksisnært kompetenceforløb i KRAP Kognitiv, Resursefokuseret kr kr kr kr. 8

9 og Anerkendende Pædagogik. Medarbejderne får mulighed for at undersøge og udrede borgerens situation, frustration og adfærdsforandring nærmere og blive kloge på, hvordan de er og på hvilke måder de mestrer livet bedst på. Medarbejdergruppe: 400 medarbejdere fordelt på SOSU, terapeuter, aktivitetsmedarbejdere, visitatorer samt demenskonsulenter. Kontaktinformation: Kathrine Biltoft Hansen Aabenraa Projektets formål er, at give et kompetenceløft, der skal resultere i udvikling og ændring af praksis via bevægelse fra viden til handling hos den enkelte medarbejder, der er i kontakt med mennesker med demens. gennemføre et skræddersyet AMU forløb, som kombinerer ny teori og praksislæring på arbejdspladsen tilpasset de forskellige faggrupper og tværfaglighed tilegnelse af ny teoretisk viden understøttes med transfer med udgangspunkt i faggruppens viden, kompetencer og med fokus på tværgående samarbejde kr. Medarbejdergruppe: 283 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter og ledere. Kontaktinformation: Admir Hmjic Aalborg Projektets formål er, at give et tværfagligt praksisnært kompetenceløft mhp. at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer på demensområdet indenfor relevante fagligheder og på flere niveauer (generalist og specialist). gennemføre tre formelle generalistforløb for den brede midte af medarbejdere understøtte forløbene gennem kommunens interne demensrejsehold, som skal yde supervision, faglig sparring, coaching mv. og igangsætte og håndtere den nødvendige faglige refleksion kr. Medarbejdergruppe: 301 medarbejdere fordelt på SOSU, terapeuter, sygeplejersker, ledere samt demenskonsulent. Kontaktinformation: Kirsten Sværke Aarhus Aarhus Universitetshospital Projektets formål er i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, at øge det sundhedsfaglige frontpersonales demensrelaterede viden og kompetencer via demens- og læringsfaglige uddannelsesaktiviteter. gennemføre: et koordineret kompetenceløft for frontpersonale i begge sektorer gennem formel uddannelse (AMU kursus og diplomuddannelse) og sideløbende udvikle og etablere et tværsektorielt lærings- og kommunikationsforum med henblik på fælles læring og kommunikation omkring borgerforløb på tværs af sektorer kr. Medarbejdergruppe: 235 medarbejdere fordelt på SOSU, sygeplejersker, terapeuter og demensspecialister. Kontaktinformation: Pia Østergaard 9

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Koncept for praksisnær kompetenceudvikling i Demensrejseholdet

Koncept for praksisnær kompetenceudvikling i Demensrejseholdet Maj 2017 Koncept for praksisnær kompetenceudvikling i Demensrejseholdet Dette notat har til formål at inspirere kommuner, der ønsker at kompetenceudvikle medarbejdere på demensområdet. Notatet beskriver

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel

Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel KIRSTEN GROTH WILLESEN, PROJEKTLEDER & SPECIALKONSULENT I SUNDHEDSSTYRELSEN IBEN LJUNGMANN & MALENE KJÆR LASSEN, DEMENSREJSEHOLDSKONSULENTER

Læs mere

Udsyn mod fremtidens velfærd

Udsyn mod fremtidens velfærd Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens velfærd Demensstrategi for 2014 2018 - konkretisering Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Formålet med demensstrategien 2014-2018... 4 Strategiske temaer... 4... 5

Læs mere

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Dato 07-06-2016 KIGW Sagsnr. 7-2815-2/8 93590169 Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Kommuner inviteres til at indsende ansøgninger om deltagelse

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbehandlere: TC/SR/MSJ Dato: 25.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i kompetence og organisationsudviklingsprojektet

Læs mere

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET 2015-2019 Velfærd og Sundhed Politisk besluttet i Horsens Byråd 28. oktober 2015 FORMÅL Horsens Kommune har igennem en årrække været toneangivende på demensområdet. Tilbud er

Læs mere

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen SOS Demens Samspil om Sygdom Demens Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Økonomi: Tid: Det har vi 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for Udvikling

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Afrapportering til styregruppen:

Afrapportering til styregruppen: Afrapportering til styregruppen: Arbejdsgruppen for specialistfunktioner indstiller i enighed følgende anbefalinger: Randers Kommunes ældreområde skal arbejde for at sikre og udvikle høj faglighed ved

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Veterancentret. Oplæg for Frivilligt veteranforum

Veterancentret. Oplæg for Frivilligt veteranforum Veterancentret Oplæg for Frivilligt veteranforum 18.05.16 Styrket samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder Hvorfor? Hvordan? Hvem? Samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Bilag 2 Accept af kravspecifikation

Bilag 2 Accept af kravspecifikation Bilag 2 Accept af kravspecifikation De i kravspecifikationen beskrevne krav er mindstekrav, der alle skal accepteres. Hvis et krav ikke accepteres, anses tilbuddet for at være ukonditionsmæssigt og vil

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis 31.Oktober 2016 Baggrund Demensområdet er for alvor kommet øverst på den politiske dagsorden. Regeringen fremlagde

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

VISIONER & NYE VEJE KOMPETENCELØFT PÅ DEMENSSOMRÅDET MAJ 2016

VISIONER & NYE VEJE KOMPETENCELØFT PÅ DEMENSSOMRÅDET MAJ 2016 VISIONER & NYE VEJE KOMPETENCELØFT PÅ DEMENSSOMRÅDET 2016-2020 MAJ 2016 INDHOLD 1.0 Indledning og baggrund 2.0 Vision for kompetenceløft i hele Danmark 3.0 Kompetenceløft det store perspektiv 4.0 Hvad

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

Opfølgning tur til Nederlandene.

Opfølgning tur til Nederlandene. Opfølgning tur til Nederlandene. På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets studiebesøg i Nederlandene den 3. 6. November 2015, blev der igangsat et omfattende arbejde i forhold til tilgang og opgavevaretagelse

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision,

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8.508.000,00 Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Baggrund Demens er en sygdom, der oftest rammer personer i alderen 60 år og opefter, og hvor antallet af personer med sygdommen stiger med alderen.

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2025 Baggrund Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af demente frem mod 2040 1.

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte

Læs mere

Demensplan. Demensenheden

Demensplan. Demensenheden Demensplan VEJLE Demensenheden KOMMUNE 203 Demensplan 2 Indhold Indledning.... 5 Vision for demensplanen... 7 Strategi for demensplanen... 8 Vidensforum for Demens... 9 Fra strategi til indsatser og handlinger...

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Sundhed og Omsorg DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Redigeret: 09-10-2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk D E M E N S P O L I T I K I N O R D D J U R S K

Læs mere

Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark. Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015

Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark. Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015 Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015 Hvad siger rapporten? Udvalgte problemstillinger fra rapporten: 1. Der er behov for

Læs mere

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge Demenspolitik 1 Hvad er demens? Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse, men også andre mentale færdigheder

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Sygeplejen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere