Af dagsordenspunktet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. august 2013 fremgår følgende krav til en ny ledelsesstruktur:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af dagsordenspunktet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. august 2013 fremgår følgende krav til en ny ledelsesstruktur:"

Transkript

1 Notat 12. november 2013 Analyse af ledelsesstrukturen i BRK Baggrund På mødet den 18. juni 2013 fik Økonomi- og Erhvervsudvalget en orientering af kommunaldirektøren om arbejdet med at videreudvikle organisationen, herunder initiativer med at igangsætte tre analyser af hhv. ejendomsanvendelsen, ledelsesstrukturen og virksomhedsstrukturen i Bornholms Regionskommune. Som led i organisationsudviklingen og i forlængelse af budgetforliget iværksatte Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 21. august 2013 de tre analyser. De to analyser vedrørende ledelsesstruktur og virksomhedsstruktur er tæt forbundne, og som følge af budgetforliget for 2014 skal der findes besparelser på ledelse, administration og organisationsstruktur på 6 mio. kr. i 2014 stigende til 15 mio. kr. i 2016 og fremover. Arbejdet med de tre analyser er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget og styregruppen for analyserne fremlægger konklusioner og anbefalinger til politisk beslutning i december Krav til en ny ledelsesstruktur Af dagsordenspunktet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. august 2013 fremgår følgende krav til en ny ledelsesstruktur: Det nuværende ledelsesgrundlag for kommunen skal udvides med en dimension der vægter samarbejdet og partnerskabet med lokalsamfundet. Der skal ske en forenkling af ledelsesstrukturen, så det bliver entydigt hvilke roller, ansvar og opgaver, der ligger hvor, og hvordan samarbejdet på tværs skal foregå. Der skal fortsat fastholdes en stærk økonomistyring og et decentralt ledelsesansvar med budgetansvar i de enkelte enheder. Målet er en flad, ensartet ledelsesstruktur. Der sigtes mod tre ledelsesniveauer: direktion, fagligt ansvarlige chefer og afdelingsledere. Det fremgår yderligere, at direktionen i en ny organisation har ansvaret for koordinering, betjening og servicering af det politiske niveau, og at dette sker i samarbejde med de fagligt ansvarlige chefer. 1

2 En af opgaverne i forbindelse med anbefalinger til en ny ledelsesstruktur er at beskrive en justeret arbejdsfordeling i serviceringen af de stående udvalg fra 1. januar 2014, så der sikres størst mulig tværgående koordination og tværfagligt samarbejde. Organisering Der er nedsat en styregruppe for analysen bestående af direktionen, områdecheferne og stabschefen for Løn og Personale. Analysen er udarbejdet af en projektgruppe bestående af Stine Hansen fra Strategi og Analyse, Laila Kofoed og Bitten Poss fra Løn og Personale samt Trine Dorow fra Børne- og Skolesekretariatet. MED-Hovedudvalget har nedsat en følgegruppe på to personer, som har fået materialet fra kortlægningen. Kommissorium I kommissoriet for analysen er formålet at få beskrevet den nuværende ledelsesstruktur i organisationen, herunder: de aktuelle lønudgifter, der er til ledelse bredt set ledelsesspændet: størrelsen på de enkelte områder, stabe, virksomheder, afdelinger, teams en beskrivelse af, hvordan og hvem der har ledelseskompetence og -ansvar i de forskellige områder, stabe og virksomheder, fx hvem afholder MUS, hvem kan afskedige og ansætte mv. et overblik over de titler, som bruges i organisationen en beskrivelse af ledelses- og medarbejderfora på de enkelte områder Definitioner Projektgruppen har opstillet og arbejdet ud fra følgende definitioner i kortlægningen: Begreb Ledelse Løn Ledelsesspænd Ledelseskompetencer/-ansvar Titler Lederfora og medarbejderfora Definition Medarbejdere, som er ledere efter overenskomsten, klassificering eller har ledelsesbeføjelser Nettoløn, dvs. ekskl. pension, så lønningerne er sammenlignelige Det antal medarbejdere, som refererer direkte til lederen En leder har ledelsesansvar, hvis lederen har en eller flere af følgende: strategisk ledelse, økonomisk ledelse, personaleledelse, faglig ledelse De titler, som bruges i dagligdagen, da titlen fra overenskomsten eller systemet typisk ikke siger noget om, hvad man laver De fora, som ledere og medarbejdere deltager i 2

3 Bilag Bagerst i notatet er: Uddrag fra Aftale om aflønning af chefer Hvad kan analyseresultaterne bruges til? Analysen har ledt frem til en kortlægning af, hvordan ledelsesstrukturen er i dag i BRK. Analysegruppen har således haft fokus på at få beskrevet og indsamlet oplysninger om lønudgifter, ledelsesspænd og de andre elementer, som fremgår af kommissoriet for analysen. De faktuelle oplysninger, som fremgår af analyseresultatet, kan lede til overvejelser om fx harmoniseringer eller standardiseringer i en fremtidig ledelsesstruktur. Analysen i sig selv beskriver ikke, hvordan ledelse praktiseres eller bør praktiseres i BRK. Analyseresultat Analyseresultatet er baseret på data fra kommunens fagsystemer. Disse data er suppleret med oplysninger fra de enkelte enheder og kvalificeret af lederne. Analyseresultatet er delt ind i følgende afsnit: Overordnet ledelsesstruktur Klassificering Eksempler på varsler i relation til ansættelsesform, overenskomst og aftaler Tjenestemænd Lønudgifter til ledelse bredt set Ledelsesspænd og ledelsesbeføjelser Titler, som bruges i dagligdagen Lederfora og medarbejderfora 3

4 Overordnet ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen og referencerne mellem ledelseslagene er illustreret i figur 1 (ikke at forveksle med organisationsstrukturen). Som det ses, er der i BRK 4 ledelsesniveauer fra kommunaldirektør, øvrig direktion, stabs- og områdechefer til virksomhedsledere. Ledere under virksomhedslederniveauet kaldes øvrige og dækker over afdelingsledere, teamledere mv. Af figuren fremgår også, hvor mange ledere der er på de enkelte niveauer. I alt er der 220 ledere i BRK, heraf 41 på niveau 1-4 og 179 øvrige ledere. Der kan være en lille usikkerhed omkring antallet af øvrige ledere, da der kan være medarbejdere på medarbejderoverenskomst, som får et tillæg for at varetage en ledelses- eller koordinatorfunktion. Denne usikkerhed betragtes dog som lille, da der er sendt oversigter over ledere i de enkelte enheder ud til lederne, som har kvalificeret oversigterne. Figur 1: Overordnede ledelsesstruktur i BRK I de fleste kommuner er direktionen samlet på niveau 1, og ikke som i BRK, hvor direktionen er delt over niveau 1 og 2. Denne forskel giver visse udfordringer fx ved sammenligninger med andre kommuner, ligestillingsredegørelser mv. Med kravene til en ny og fladere ledelsesstruktur vil direktionen blive samlet på niveau 1, og der vil ske en justering af ledelseslagene på niveau 3 og 4. Det er meget forskelligt, hvordan ledelsesstrukturen i de enkelte virksomheder er i dag. Dette fremgår ikke af ovenstående figur, da ledelseslagene under virksomhedsleder-niveauet gemmer sig i øvrige. Der er derfor nævnt nogle eksempler nedenfor, som beskriver disse forskelle. 4

5 Nogle virksomheder har en meget flad struktur med en virksomhedsleder og et antal teamledere. Som eksempler kan nævnes Dagtilbud Bornholm, Døgnplejen Bornholm samt Bornholms PPR og Sundhedspleje. Der er også virksomheder med flere ledelseslag, fx på skoleområdet, Bornholms FamilieCenter samt Psykiatri og Handicap se figurerne nedenfor. Figur 2: Ledelsesstrukturen på skoleområdet, eksempel fra Paradisbakkeskolen Skolechef Distriktsskoleleder (virksomhedsleder) Afdelingsleder Afdelingsleder Sekretariatsleder SFO-leder SFOsouschef Afdelingsleder Afdelingsleder Note: Det bemærkes, at der på skoleområdet er skolechefen som et ekstra ledelseslag mellem områdechefen og virksomhedslederen. Figur 3 herunder viser ledelsesstrukturen i Bornholms FamilieCenter. Der er en lignede ledelsesstruktur i Psykiatri og Handicap. Figur 3: Ledelsesstrukturen i Bornholms FamilieCenter Virksomhedsleder Afdelingsleder Løvstikken Afdelingsleder Myndighed Afdelingsleder Tilbud Teamleder Teamleder Teamleder Teamleder Teamleder Faglig koordinator 5

6 Klassificering, overenskomster og aftaler I forhold til at ændre på ledelsesstrukturen er det vigtigt at kende forudsætningen om, at ledere på samme niveau ikke nødvendigvis er ansat på samme måde. Der er store variationer i ansættelsesform og løn, hvilket kan føres tilbage til, hvilke overenskomster, aftaler eller individueller ordninger, den enkelte er ansat efter. Især på niveau 2-3 gør der sig nogle forhold gældende, der skal tages højde for i en omstrukturering, ligesom der i organisationen er tjenestemænd, for hvem der er særlige forhold. Figur 2 viser ledelsesstrukturen (som i figur 1) med tilføjelse af, hvordan lederne er fordelt på klassificering, overenskomster og aftaler. Figur 2: Klassificering, overenskomster og aftaler Klassificeringen af lederstillinger i BRK er forhandlet med de forhandlingsberettigede organisationer (fagforeninger). Hvis der skal ændres på klassificering af stillinger, skal de først forhandles, inden der træffes endelige politiske og administrative afgørelser om ændringerne. Klassificering fremgår af den centrale (30.01) Aftale om aflønning af chefer, og uddrag heraf er vedlagt som bilag. Kommunaldirektøren (niv. 1): Er ansat efter en centralt fastsat klassificering og aflønningen er baseret på ansættelsesformen (åremål/kontrakt) og endeligt aftalt mellem KL og DJØF, og under hensyntagen til indbyggertal i kommunen. 6

7 Servicedirektør og økonomidirektør (niv. 2): Er klassificeret jf. (30.01) Aftale om aflønning af chefer og med udgangspunkt i indbyggertal samt i den enkeltes ansættelsesform. Klassificeringen og lønnen hænger tillige sammen med antallet af direktører/forvaltningschefer i kommunen (kan være mellem 1 og 6). Pt. er de to direktører og fire andre chefer indplaceret på samme klassificering jf. (30.01) Aftale om aflønning af chefer efter 12. De fire andre chefer er områdechef for Teknik og Forsyning (vakant), områdechef for Børn og Skole (tidligere stabschef for ØA), stabschef for PAS, stabschef for Løn og Personale. Stabs- og områdechefer (niv. 3): Som beskrevet ovenfor er nogle klassificeret efter 12, mens områdechef for Social og Sundhed samt områdechef for Borger og Beskæftigelse er klassificeret efter 13 i (30.01) Aftale om aflønning af chefer. Virksomhedsledere (niv. 4): Er ansat efter overenskomster, aftaler og klassificering aftalt med de faglige organisationer. Afdelingsledere, teamledere mv. (øvrige): Er ansat efter overenskomster eller aftaler aftalt med de faglige organisationer. Det bemærkes, at klassificering ikke er det samme som den enkeltes løn. Der er via lokallønsmidler aftalt, at stabs- og områdechefer har samme slutløn uanset om de er klassificeret efter 12 eller 13 i (30.01) Aftalen om aflønning af chefer. Tekniske chefers klassificering er desuden sammensat anderledes end de øvrige chefers. (jf. (30.01) Aftale om aflønning af chefer ). Da stabschefen for ØA blev områdechef for Børn og Skole blev klassificeringen ikke ændret. Det betyder, at områdechefstillingen er efter 12 og ikke efter 13, som de to andre områdechefstillinger. Som nævnt kan klassificeringer kun ændres efter forhandling med organisationerne. Eksempler på varsler i relation til ansættelsesform, overenskomst og aftaler På grund af forskellige ansættelsesformer kombineret med overenskomst og aftaleområde for de enkelte ledere er der et antal variationer i varsler i forbindelse med afskedigelse eller ændring i ansættelse. Nedenstående tabel indeholder eksempler på forskellige varslinger, fratrædelsesgodtgørelse og andre forhold. Med de givne krav om en forenkling af ledelsesstrukturen vil der skulle forhandles ændringer af vilkår med henblik på en mere ensartet og gennemskuelig indplacering på de øverste ledelsesniveauer. Dette skal ske i samråd med KL. 7

8 Ansættelsesform Varsling Høring Fratrædelsesgodtgørelse, omplacering og andre hensyn Overenskomst - ansat ( ) Funktionærlovens varsler er gældende Max. 6 mdr. varsel til en måneds udgang 2-3 uger Op til 3 mdr. afhængig af ansættelsestid Beskyttede personer har 9 mdr. varsel (TR m.fl.) Overenskomst - ansat/chefløn (30.01) 12 mdr. varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 12 mdr. ansættelse 2 uger Op til 3 mdr. afhængig af ansættelsestid Tjenestemænd (31.12/ / /21.01) 3 mdr. varsel til en måneds udgang Kan afskediges disciplinært eller diskretionært. Begge dele er vanskelige at gennemføre i en omorganisering 3 uger Nedlæggelse af stilling betyder 3 års fuld løn (rådighedsløn), derefter egenpension resten af deres levetid Der kan ske omplacering til passende stilling Tjenestemænd /chefløn (30.01/21.01) 3 mdr. varsel til en måneds udgang Kan afskediges disciplinært eller diskretionært. Begge dele er vanskelige at gennemføre i en omorganisering 3 uger Nedlæggelse af stilling betyder 3 års fuld løn (rådighedsløn), derefter egenpension resten af deres levetid Der kan ske omplacering til passende stilling Overenskomst/ Kontraktansat/ chefløn (30.01/30.02) 12 mdr. varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 12 måneders ansættelse 2 uger 1 års løn Ekstra pensionsindbetaling svarende til 3 mdr. løn efter 5 års ansættelse Overenskomst/ kontraktansat (50.81/30.02) Funktionærlovens varsler er gældende dog således, at der kan i den enkeltes kontrakt være aftalt op til 6 mdr. opsigelse fra arbejdsgiverside 2 uger 1 års løn Ekstra pensionsindbetaling svarende til 3 mdr. løn efter 5 års ansættelse Tjenestemænd og overenskomstansatte er ansat med hele regionskommunen som ansættelsesområde. De skal derfor tåle en omplacering. Omplaceringen skal alt efter ændringens karakter ske med et passende varsel. Visse grupper er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse. Det gælder tillidsrepræsentanter, suppleanter for tillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, suppleanter for medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Der skal foreligge tvingende årsager til at indlede afskedigelse af medarbejdere med disse hverv. Desuden er gravide og medarbejdere på barselsorlov omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse, idet der gælder omvendt bevisbyrde. Virksomheden skal således bevise, at afskedigelsen ikke skyldes graviditet/barsel, hvilket i praksis er særdeles vanskeligt. Forbud imod forskelsbehandling på grund af alder, handicap, etnisk baggrund mv. følger af lov om forskelsbehandling. En tilpasning af ledelsesstrukturen vurderes at kunne implementeres over 1-3 år og vil kunne betyde lønjusteringer i de tre øverste ledelseslag. Det endelig provenu ved at ændre ledelsesstrukturen kan ikke gøres op, før de individuelle forhandlinger er afsluttet. 8

9 Tjenestemænd Der er i alt 165 tjenestemænd i BRK, heraf er 95 tjenestemænd i den såkaldt lukkede gruppe på skoleområdet. For medarbejdere i den lukkede gruppe ligger pensionsforpligtelsen hos staten. De særlige forhold, som gælder for tjenestemænd, er beskrevet i afsnittet ovenfor. Pr. 5. september 2013 Ledere på niv. 1-4 Øvrige ledere Medarbejdere I alt Kommunale tjenestemænd Den lukkede gruppe (skoleområdet) Lønudgifter til ledelse bredt set Bredt set er der lønudgifter for ca. 106 mio. kr. til de 220 ledere, som indgår i ledelsesstrukturen. Hvem Antal Samlet årlig lønsum netto Direktionen 3 3,3 mio. kr. Stabs- og områdechefer 6 4,7 mio. kr. Virksomhedsledere 32 17,8 mio. kr. Øvrige ledere 179 ca. 80,0 mio. kr. I alt 220 ca. 106,0 mio. kr. I analysen er der afdækket medarbejdere i organisationen, som er ansat som ledere efter overenskomst eller aftale, men som ikke har ledelsesbeføjelser. Der drejer sig om i alt 18 medarbejdere, og der er forskellige årsager til forholdet. En årsag kan være, at en medarbejder tidligere har været leder, og der ikke er ændret i ansættelsesaftalen. En anden årsag kan være, at medarbejderen af lønmæssige eller timemæssige grunde er indplaceret på en lederaftale, fx for at undgå registrering af merarbejde. Ledelsesspænd og ledelsesbeføjelser Der er udarbejdet et bilag til brug for styregruppens videre arbejde, som indeholder en oversigt pr. virksomhed. I virksomhedsoversigten fremgå, hvem der er leder, hvilke lederbeføjelser den enkelte har, og for hvor mange lederen er leder for. I dag er forskellene i ledelsesspændet meget stort lige fra at være daglig leder for én medarbejder til at være daglig leder for 70 medarbejdere. Nogle af de områder, som har et smalt ledelsesspænd er bl.a. SFO-området og botilbudsområdet. Det er typisk afdelingsledere og teamledere, som har den faglige og daglige ledelse, mens virksomhedsledere har den strategiske og økonomiske ledelse. I de fleste virksomheder er der ét ledelseslag under virksomhedslederen. Det er forskelligt, om lederne kaldes afdelingsledere eller teamledere. 9

10 På skoleområdet, i Bornholms FamilieCenter og i Psykiatri og Handicap er der to ledelseslag under virksomhedslederen. Her er et afdelingsniveau med mellemledere eller teamledere under. Kravet om at få en fladere og mere ensartet ledelsesstruktur betyder, at der skal nedlægges et antal lederstillinger eller lederfunktioner. I nogle tilfælde vil nedlæggelse af lederstillingen give et provenu, mens det i andre tilfælde vil betyde, at lederfunktionen bortfalder, men at medarbejdere bliver i organisationen. For mange ledere på de lavere niveauer, fylder ledelsesfunktionen kun en lille del i det daglige, og de indgår i den daglige normering og opgavevaretagelse. Titler, som bruges i dagligdagen Umiddelbart bruges der mange forskellige stillingsbeskrivelser i BRK. Dette skyldes, at der bruges en titel i dagligdagen, som giver mere mening, end den som fremgår af systemerne, fx HRkonsulent vs. specialist. De titler, der bruges er kvalificeret af enhederne. De fremgår af virksomhedsoversigterne, som styregruppen har fået og indgår dermed i styregruppens videre arbejde. For ledere bruges typisk følgende titler: virksomhedsleder, mellemleder, souschef, koordinator, afdelingsleder, teamleder, faglig koordinator m.fl. eller mere specifikke titler som: entreprenørchef, skoleleder, bibliotekschef og rengøringsleder. Lederfora og medarbejderfora Virksomhederne har meldt ind, hvilke fora ledere og medarbejdere deltager i. Disse fremgår af virksomhedsoversigterne til styregruppen og indgår dermed i styregruppens videre arbejde. Typiske lederfora er: chefgruppe, ledergruppe, fagråd, koordinationsmøde m.fl. Typiske medarbejderfora er: lokalt MED-udvalg, husråd, personalemøder, afdelingsmøder m. fl. Når den nye organisering er på plads, vil det give mening at se på, hvilke fora både for ledere og medarbejdere der kan understøtte organisationen og opgavevaretagelsen bedst muligt. 10

11 Bilag: Uddrag fra Aftale om aflønning af chefer Her er 1-13 (30.01) Aftale om aflønning af chefer af 15. november 2011 Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) Foreningen af Kommunale Chefer HK/Kommunal Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation KL Kapitel 1. Personafgrænsning, ansættelsesformer og opgørelse af indbyggertal 1. Hvem er omfattet Stk. 1 Aftalen omfatter 1. kommunaldirektører, 2. forvaltningschefer/-direktører og 3. chefer i andre ledende administrative, andre ledende pædagogisk-administrative og andre ledende tekniske stillinger (i det følgende betegnet andre chefer) i KL s forhandlingsområde, bortset fra Københavns Kommune. KL s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs 60, alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutioner for voksne, jf. kap. 18, 19 og 20 i lov om social service, som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. Stk. 2 Aftalen omfatter endvidere 1. direktører for fælleskommunale selskaber og 2. øvrige chefstillinger i de fælleskommunale selskaber. 2. Ansættelsesformer Stk. 1 Kommunaldirektører og forvaltningschefer/-direktører ansættes på 1. tjenestemandsvilkår, 2. åremålsvilkår eller 3. kontraktvilkår efter kommunalbestyrelsens beslutning. I Frederiksberg Kommune kan kommunaldirektører og forvaltningsdirektører efter kommunalbestyrelsens beslutning som hidtil overenskomstansættes. 11

12 Der er ikke med ovenstående vedrørende ansættelsesform tilsigtet ændringer i hidtidig praksis/gældendeaftaler. Stk. 2 Andre chefer ansættes på 1. tjenestemandsvilkår, 2. åremålsvilkår, 3. kontraktvilkår eller 4. overenskomstvilkår efter kommunalbestyrelsens beslutning. Stk. 3 Direktører for fælleskommunale selskaber og øvrige chefstillinger i fælleskommunale selskaber ansættes på 1. overenskomstvilkår 2. åremålsvilkår 3. kontraktvilkår eller 4. tjenestemandsvilkår efter bestyrelsens beslutning. For ansættelse på tjenestemandsvilkår henvises til 32 i tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Regulativet har nummer i KL's systematik. Ved overenskomstansættelse aflønnes med løntrin og tillæg efter denne aftale. Opsigelse sker i henhold til 18. Der ydes pensionsbidrag i henhold til 19. Øvrige vilkår følger den relevante overenskomst, jf. dog protokollat nr. 1. For ansættelse på åremål henvises til Rammeaftale om åremålsansættelse,afsnit Åremålsansættelses kan ske på overenskomstvilkår efter særskilt aftale med den forhandlings- og aftaleberettigede organisation. For ansættelse på kontraktvilkår henvises til Rammeaftale om kontraktansættelse for chefer, som findes KL s systematik, afsnit Tjenestemænd, som er lærere i den lukkede gruppe, bevarer i hidtidigt omfang retten til fortsat tjenestemandsansættelse på uændrede vilkår, hvis der ikke opnås enighed om vilkårene for åremålsansættelse, kontraktansættelse eller overenskomstansættelse. 3. Opgørelse af indbyggertal Kommunaldirektører og forvaltningschefer/-direktører, jf. 1, stk. 1, nr. 1 og 2, aflønnes på grundlag af den enkelte kommunes indbyggertal, som opgøres hvert år den 1. juli af Danmarks Statistik. Er der herefter grundlag for en højere aflønning, finder dette sted den efterfølgende 1. januar. Som hidtil vil der kunne tages hensyn til særlige forhold vedrørende mindre kommuners struktur som f.eks. større sommerhusområder eller større institutioner. Aftale herom indgås mellem denne aftales parter. 12

13 Kapitel 2. Forhandlings- og aftaleret 4. Generelt om forhandlings- og aftaleret Enhver af de medunderskrivende organisationer er berettiget til at repræsentere enkeltmedlemmer i lønog ansættelsesforhold. Retten til at repræsentere enkeltmedlemmer gælder kun forhold, der ikke er omfattet af aftalen. For de forhold, der er omfattet af aftalen, gælder 5-7. Parterne har fortsat ikke tilsigtet nogen ændringer i de hidtil gældende forhandlingsretsforhold for administrative souschefer. 5. Administrative stillinger Stk. 1 For stillinger som kommunaldirektør, stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende administrativt indhold samt for andre ledende administrative stillinger i KL s forhandlingsområde, bortset fra Gentofte Kommune og Frederiksberg Kommune, er Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Foreningen af Kommunale Chefer og HK/KOMMUNAL de forhandlings- og aftaleberettigede organisationer. Stk. 2 For stillinger som kommunaldirektør, stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende administrativt indhold samt for andre ledende administrative stillinger i Gentofte Kommune og Frederiksberg Kommune er henholdsvis Gentofte Kommunalforening og Frederiksberg Kommunalforeningforhandlings- og aftaleberettiget sammen med Danmarks Jurist- og Økonomforbund. For stillinger som chef for sammenlagte forvaltninger, hvori tillige indgår en forvaltning med skole-, fritidsog/eller kulturmæssigt indhold, herunder større afdelinger med opgaver, der henhører under et politisk udvalg for et skole-, fritids- og kulturområde, udøves forhandlings- og aftaleretten af de organisationer, som er nævnt i paragraffen, hvis forvaltningen har et overvejende administrativt indhold (f.eks. en skoleog socialforvaltning). Lærernes Centralorganisation orienteres dog forud for oprettelse og aflønning af sådanne stillinger. Det tilsvarende gælder for stillinger som chef for sammenlagte forvaltninger, hvori tillige indgår en teknisk forvaltning, herunder større afdelinger med opgaver, der politisk henhører under teknisk udvalg, hvis stillingen har et overvejende administrativt indhold. Organisationerne nævnt i 7 orienteres dog forud for oprettelse og aflønning af sådanne stillinger og kan herefter udpege en organisation, som har medforhandlings- og aftaleret. 6. Stillinger inden for skoleområdet For stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende skole-, fritids- og/eller kulturmæssigt indhold samt for andre ledende pædagogisk-administrative stillinger er Lærernes Centralorganisation forhandlings- og aftaleberettiget. For stillinger som chef for sammenlagte forvaltninger, hvori tillige indgår en administrativ forvaltning, herunder større afdelinger med opgaver, der henhører under et politisk udvalg for et administrativt område, udøves forhandlings- og aftaleretten af Lærernes Centralorganisation, hvis stillingen har et overvejende skole-, fritids- og kulturmæssigt indhold (f.eks. skole- og kulturforvaltning eller børneforvaltning med overvejende skole-, fritids- og kulturmæssigt indhold). Organisationerne nævnt i 5 orienteres dog forud for oprettelse og aflønning af sådanne stillinger. Ved andre ledende pædagogisk-administrative stillinger menes stillinger, der efter aftale med Finansministeriet indtil 1. april 1993 har kunnet oprettes som tjenestemand i folkeskolen, dvs. stillinger som skolechef og viceskoledirektør eller stillinger med tilsvarende indhold. 13

14 7. Tekniske stillinger Stk. 1 For stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende teknisk indhold samt for andre ledende tekniske stillinger i KL s forhandlingsområde, bortset fra kommunerne i det tidligere FKKAområde, Gentofte Kommune og Frederiksberg Kommune, er Ingeniørforeningen, IDA den forhandlings- og aftaleberettigede organisation. Stk. 2 For stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende teknisk indhold samt for andre ledende tekniske stillinger i kommuner i det tidligere FKKA-område er Ingeniørforeningen, IDA og Arkitektforbundet de forhandlings- og aftaleberettigede organisationer. Stk. 3 For stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende teknisk indhold samt for andre ledende tekniske stillinger i Gentofte Kommune er Gentofte Kommunalforening forhandlings- og aftaleberettiget sammen med de organisationer, der er nævnt i stk. 2. Stk. 4 For stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende teknisk indhold samt for andre ledende tekniske stillinger i Frederiksberg Kommune er Frederiksberg Kommunalforening, Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Arkitektforbundet og Ingeniørforeningen, IDA forhandlings- og aftaleberettigede organisationer. For stillinger som chef for sammenlagte forvaltninger, hvori tillige indgår en administrativ forvaltning, herunder større afdelinger med opgaver, der henhører under et politisk udvalg for et administrativt område, udøves forhandlings- og aftaleretten af de organisationer, som er nævnt i paragraffen, hvis forvaltningen har et overvejende teknisk indhold. Organisationerne nævnt i 5 orienteres dog forud for oprettelse og aflønning af sådanne stillinger og kan herefter udpege en organisation, som har medforhandlingsret. Kapitel 3. Kommunaldirektører og direktører for fælleskommunale selskaber 8. Løn - kommunaldirektører Lederen af kommunens administration med stillingsbetegnelse kommunaldirektør, stadsdirektør, kæmner, administrationschef eller lignende (dvs. én stilling pr. kommune), henføres i forhold til kommunens indbyggertal til følgende aflønning bestående af løntrin, særligt tillæg og yderligere tillæg (topcheftillæg): Indbyggere Løntrin Særligt tillæg Yderligere tillæg kr. 31/ niveau kr. 31/ niveau Århus, Aalborg og Odense kommuner kr. (31/ niveau) Det bemærkes, at det ikke alene er den valgte titel, som afgør, om en konkret stilling aflønnes som kommunaldirektør eller eventuelt som ordførende forvaltningschef. Hvis de samlede funktioner, som er henlagt til stillingen, svarer til en kommunaldirektørs funktioner, skal stillingen aflønnes som kommunaldirektør. 14

15 9. Løn - direktører for fælleskommunale selskaber Stk. 1 For direktører i fælleskommunale selskaber aflønnet højere end lønnen for kommunaldirektører i kommuner med under indbyggere, aftales lønnen konkret mellem den forhandlings- og aftaleberettigede organisation og KL. Oversigt over stillinger med centralt fast aflønning ses i bilag 1. Stk. 2 For direktører i fælleskommunale selskaber aflønnet lavere end eller svarende til lønnen for kommunaldirektører i kommuner med under indbyggere, aftales lønnen mellem den forhandlings- og aftaleberettigede organisation og bestyrelsen for selskabet. Kapitel 4. Forvaltningschefer/-direktører, andre chefer og øvrige chefer ved fælleskommunale selskaber 10. Forvaltningschefer/-direktører Stk. 1 Forvaltningschefer/-direktører er chefer, som 1. har direkte reference til et politisk udvalg, 2. har ansvar for et større afgrænset sagsområde og 3. er placeret umiddelbart under kommunaldirektøren. Stk. 2 Som forvaltningschefer/-direktører henregnes endvidere efter kommunalbestyrelsens beslutning andre stillinger, som er placeret direkte under kommunaldirektøren. Stk. 3 Antallet af stillinger i henhold til stk. 1 og stk. 2 kan udgøre fra 1 til 6. Stillingsbetegnelserne kan være forvaltningschef, direktør eller evt. benævnt ved et forvaltningsområde, f.eks. børne- og kulturchef eller lignende. 11. Løn Stk. 1 Lønnen består af 4 elementer: 1. Grundløn, jf. 12 og 13, 2. Funktionsløn, jf. 14, 3. Kvalifikationsløn, jf. 15 og 4. Resultatløn, jf. 16. Forvaltningschefer/-direktører m.fl. kan maksimalt indplaceres 1 løntrin under kommunaldirektøren. Indplacering på løntrin 54 (tidligere løntrin 53) eller højere skal altid forelægges KL, jf. Information nr af 22. juni 2000 om løntilsynet med topchefstillinger, som har nummer i KL's systematik. (Schultz red.) Stk. 2 Forvaltningschefer/-direktører, andre chefer og øvrige chefstillinger i fælleskommunale selskaber er omfattet af: 15

16 1. Aftale om lokal løndannelse for chefer 2. Aftale om gennemsnitslønsgaranti. Aftale om ny løndannelse indeholder bl.a. bestemmelser om rets- og interessetvister, opsigelse og ophør af aftaler om funktionsløn og kvalifikationsløn. Aftale om ny løndannelse for chefer har nummer i KL's systematik. (Schultz red.) Aftale om gennemsnitsgaranti har nummer i KL's systematik. (Schultz red.) Stk. 3 Lønnen for forvaltningschefer/-direktører forhandles mellem forvaltningschefen og kommunalbestyrelsen. Forvaltningschefen/-direktøren kan vælge at lade sig repræsentere af den pågældende forhandlings- og aftaleberettigede organisation, jf. kapitel 2. Referatet fra forhandlingen fremsendes til den pågældende forhandlings- og aftaleberettigede organisation, jf. kapitel 2, som herefter indgår aftale med kommunalbestyrelsen. Hvis flere organisationer er forhandlings- og aftaleberettigede, jf. 5 og 7, indgås aftale om funktionsløn med stillingsindehaverens aftaleberettigede organisation, jf. kapitel 2, på alle organisationers vegne. Stk. 4 Kommunens lønpolitik drøftes særskilt en gang årligt med forvaltningscheferne/-direktørerne. Drøftelsen vedrører de dele af kommunens lønpolitik, der er relevante for forvaltningscheferne/- direktørerne. Stk. 5 Lønnen for andre chefer og øvrige chefstillinger i fælleskommunale selskaber forhandles og aftales mellem kommunalbestyrelsen/selskabets bestyrelse og den forhandlings- og aftaleberettigede organisation, jf. kapitel 2. Organisationen indgår aftale om grundløn, jf. 13, og funktionsløn på vegne af de forhandlingsog aftaleberettigede organisationer. Organisationen indgår aftale om kvalifikationsløn og resultatløn. Stk. 6 Der forhandles som udgangspunkt en gang årligt. Hvis ingen af parterne fremsætter krav om forhandling, tages ikke initiativ til afholdelse af en forhandling. I bilag 1 findes en fortegnelse over organisationernes adresser. 12. Løn (forvaltningschefer/-direktører) Grundlønnen for forvaltningschefer/-direktører på baggrund af kommunens indbyggertal fastsættes således: indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører Løntrin Særligt tillæg kr. 31/ niveau

17 indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører Løntrin Særligt tillæg kr. 31/ niveau indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører Løntrin Særligt tillæg kr. 31/ niveau indbyggere: Antal forvaltningschefer/- direktører Løntrin Særligt tillæg kr. 31/ niveau Yderligere tillæg kr. 31/ niveau indbyggere: Antal forvaltningschefer/- direktører Løntrin Særligt tillæg kr. 31/ niveau Yderligere tillæg kr. 31/ niveau Tekniske chefer: løntrin kr. (31/ niveau) + særligt tillæg i henhold til antallet af chefer indbyggere: Løntrin Særligt tillæg kr. 31/ niveau Yderligere tillæg kr. 31/ niveau indbyggere: Løntrin Særligt tillæg kr. 31/ niveau Yderligere tillæg kr. 31/ niveau indbyggere: Løntrin Særligt tillæg kr. 31/ niveau Yderligere tillæg kr. 31/ niveau

18 Aalborg, Århus og Odense kommuner Løntrin Særligt tillæg kr. 31/ niveau Yderligere tillæg kr. 31/ niveau Lønseddeltekst: Grundløn og grundlønstillæg 13. Løn (andre chefer i kommuner og øvrige chefstillinger ved fælleskommunale selskaber) Chefer i andre ledende administrative stillinger, andre ledende pædagogisk-administrative stillinger, andre ledende tekniske stillinger og øvrige chefstillinger ved fælleskommunale selskaber aflønnes efter aftale med en af følgende grundlønninger: 1. løntrin 49 + pensionsgivende tillæg på kr. (31/ niveau), 2. løntrin 50, 3. løntrin 51 + pensionsgivende tillæg på kr. (31/ niveau), 4. løntrin 52 + pensionsgivende tillæg på kr. (31/ niveau), eller 5. løntrin kr. (31/ niveau). Lønseddeltakst: Grundløn og grundlønstillæg 18

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.11 48/2011 Side 1

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.11 48/2011 Side 1 Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=164116fa-4317-4aeb-ac4...

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=164116fa-4317-4aeb-ac4... Side 1 af 22 Leveret af EG Kommuneinformation 30.01 O.08 Aftale om aflønning af chefer Status Gældende Ikrafttrædelse 01-04-2008 Type Aftale Nummer 30.01 Udstedelse 20-04-2009 Udsteder KL Udskrevet af:

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune

Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. januar 2016 Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune 1. Resume SF har fremsat et beslutningsforslag vedrørende stop

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen KL LU - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere Indholdsfortegnelse Side 50.66 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 3 1. Aftalens område... 3

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.08 48/2010 Side 1

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.08 48/2010 Side 1 Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Side

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Rammeaftale om åremålsansættelse... 7 Kapitel 1. Åremålsansættelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN AFTALE FOR CHEFER

Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN AFTALE FOR CHEFER REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN OG 22.02.1 Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL AFTALE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT**

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.15 26/2015 Side 1

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.15 26/2015 Side 1 Aftale om aflønning af chefer KL Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund bundet Arkitekter og Designere HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund bundet Arkitekter og Designere HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne Side 1 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Side 1 Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Vejledningen er udsendt af sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn til de fem regioner den 22. december

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL AFTALE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016 Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden December 2016 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION HOVEDSTADEN 1 Lønrevision i september-november 2016 12. kontor J.nr.: 31899 Revisionsområder Ved revisionen

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet pr. 1. april 2009 KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Ansættelsesform...4 3. Løn...5

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse,

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, Bilag 7 NOTAT Februar 2015 Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, afskedigelse mv. Dette notat knytter sig til Kulturministeriets delegation af kompetence

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

AFTALE. vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale

AFTALE. vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale AMTSRÅDSFORENINGEN 22.01.1 Side 1 HK/KOMMUNAL AFTALE vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner Side 1 Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Almindelige bestemmelser

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Det er din og min hverdag, der er til forhandling.

Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Bestyrelsens overvejelser om OK18 Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Offentlige Chefers repræsentantskab Tænk længere 2 // Bestyrelsens forslag til krav Offentlige Chefer i Djøf Repæsentantskabsmøde

Læs mere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

(REVIDERET ( i nte r n pr. 1729/3-09) UDGAVE - ÆNDRINGER

(REVIDERET ( i nte r n pr. 1729/3-09) UDGAVE - ÆNDRINGER Side 1 Protokollat til [overenskomst/aftale] for [ansatte]i regionerne, der i perioden til og med 31. marts 2011 overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte 05.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.21 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde KL Sundhedskartellet 07.30 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 1. Område... 3 Kapitel

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG

REGIONERNES LØNNINGS- OG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Aftale for ledere og souschefer ved forsorgshjem, krisecentre m.v., der i regionerne drives

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

at der oprettes en chefstilling for Hvidovrebibliotekerne med titelbetegnelsen bibliotekschef

at der oprettes en chefstilling for Hvidovrebibliotekerne med titelbetegnelsen bibliotekschef Pkt.nr: 68 Etablering af bibliotekschefstilling for Hvidovrebibliotekerne. 233571 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at der oprettes en chefstilling for Hvidovrebibliotekerne med titelbetegnelsen

Læs mere