Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

2 Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox Viborg Udgivet januar 2015 Grafisk opsætning og Layout udarbejdet af Regionssekretariatet

3 Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015

4 Indholdsfortegnelse 1. Forord Regionssekretariatets opgaver og organisation Mission, vision og værdier Fælles tema om service Udviklingsmål Ledergruppen Råds- og Direktionssekretariatet Juridisk Kontor Digital Forvaltning Intern Service Regionssekretariatets aktiviteter Ledelses- og styringsgrundlag...43

5 1. Forord Virksomhedsplanen er en status over Regionssekretariatets opgaveløsning i 2014 og en oversigt over udviklingsmål for Virksomhedsplanen fungerer samtidig som et opslagsværk, hvor man som læser nemt og hurtigt får et overblik over Regionssekretariatets organisering, arbejdsopgaver, mål m.v. Derudover er der bagerst også billeder af alle medarbejderne, så du får et ansigt på os alle sammen. Temaet for virksomhedsplanen 2015 er service. Regionssekretariatet har altid haft som mål at yde en høj kvalitet og god service til vores samarbejdsparter. Samtidig oplever vi, at efterspørgslen på vores ydelser stiger. Så hvordan yder vi fortsat høj kvalitet og god service? Vi vil som altid analysere på, hvordan vi kan løse opgaverne nemmere, samtidig med at vi leverer høj kvalitet. Vi er optaget af at effektivisere måden at arbejde på, om det er i kantinen, i receptionerne eller i kontorerne. Vi er altid nysgerrige efter at undersøge, om brug af it, samarbejder på tværs m.v. kan hjælpe os med at gøre tingene nemmere - hver dag. Derudover vil vi sikre, at vores gode service også er forventningsafstemt med vores samarbejdsparter. Vi håber, at I vil læse virksomhedsplanen med interesse og ønsker god læselyst. 1

6 2. Regionssekretariatets opgaver og organisering Regionssekretariatet er en centralt placeret afdeling med ca. 75 medarbejdere, fordelt på tre kontorer. Regionssekretariatet fungerer som et strategisk og koordinerende bindeled på tværs af organisationen. Råds- og Direktionssekretariatet Kontoret sekretariatsbetjener det politiske system i Region Midtjylland, dvs. regionsrådet, forretningsudvalget, rådgivende og midlertidige udvalg, Kontaktudvalget, møder med regionale folketingspolitikere m.m. Sekretariatet har en stor berøring og samarbejde med regionsrådet og hele koncernen, særligt direktionen, den øvrige administration i regionshusene og administrationerne på hospitalerne. Organisationsdiagram for Regionssekretariatet Sekretariatsbetjeningen omfatter blandt andet: Planlægning og afholdelse af møder i de politiske fora Planlægning og afholdelse af temamøder og besigtigelsesture for regionsrådet Taleskrivning Opdatering af politikerintranet og hvervsdatabase Udbetaling af partistøtte og andre praktiske opgaver i forbindelse med at understøtte regionsrådet. Den overordnede koordinering af mødekalender for politiske og administrative møder Regionssekretariatet ledes af en sekretariatschef med reference til direktionen samt tre kontorchefer: En kontorchef er leder af Råds- og Direktionssekretariatet, en kontorchef er leder af Juridisk Kontor og en kontorchef er leder af Digital Forvaltning & Intern Service. Kontoret har endvidere en mere overordnet rolle med at varetage regionsrådets og regionsrådspolitikernes interesser internt i administrationen ved at sikre, at det politiske aspekt indtænkes i alle relevante processer og beslutninger. Derudover løses opgaver for direktionen og koncernen, og kontoret fungerer som Regionssekretariatets interne sekretariat. Kontoret varetager sekretariatsfunktionen for regionsrådsformanden, de to næstformænd for regionsrådet og De har hver deres ansvars- og opgaveområde, men fungerer som en samlet enhed, der fastlægger retningslinjer og sikrer en tværgående koordinering af opgaveløsningen både internt og eksternt. 2

7 direktionen samt generelle sekretariatsfunktioner for koncernen. Sidstnævnte indbefatter sekretariatsbetjening af en række forskellige koncerndækkende og strategiske mødefora som: Koncernledelsesmøder Strategisk Sundhedsledelsesforum Administrativt Sundhedsledelsesforum Administrativt Ledelsesforum Sundhedsbrugerrådet/patientinddragelsesudvalget Direktionens dialogmøder Herudover løses koncerndækkende opgaver som opdatering af organisationsplan og gennemførelse af regionsrådsvalg. Endelig løses en række interne opgaver for Regionssekretariatet. Herunder intern økonomifunktion, interne personalemæssige forhold og generelle sekretariatsopgaver som f.eks. arbejde med Regionssekretariatets målstyringssystem. Aktindsigt, sagsbehandling Regionsloven og myndighedsfuldmagt Aftaler og kontrakter Retssager og inkasso Juridiske opgaver i forbindelse med de nye sygehusbyggerier herunder særligt DNU. Derudover varetager enheden opgaver vedrørende borgerhenvendelser som f.eks. serviceklager på sundhedsområdet. Forsikringsenheden varetager alle koncerndækkende opgaver vedrørende forsikringer, ligesom den administrerer de selvforsikrede områder dvs. patientforsikringsskader, ansvarsskader og arbejdsskader. Enheden for de videnskabsetiske komiteer sekretariatsbetjener de to videnskabsetiske komiteer i Region Midtjylland, som behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskablige forskningsprojekter. Yderligere varetages også en række opgaver og funktioner med tilknytning til Psykiatri og Social. Det indbefatter henvendelser og klagesager til direktionen eller regionsrådsmedlemmer på psykiatri- og socialområdet samt sekretariatsbetjeningen af to kontaktfora. Juridisk kontor Kontoret består af tre enheder: Juridisk Enhed, Forsikringsenheden og De Videnskabsetiske Komiteer. Juridisk Enhed er ansvarlig for juridisk rådgivning og sagsbehandling for hele koncernen. Det drejer sig om en lang række forskellige retslige sagsområder: Lejeret og fast ejendom Spørgsmål inden for sundhedslovgivningen og persondataret Bistand i forbindelse med entrepriser og udbud Digital Forvaltning & Intern Service Digital Forvaltning Kontoret har til formål at fremme digitaliseringen i Region Midtjylland og varetager desuden regionens journal- og arkivfunktion. Derudover varetages systemejerskaberne for regionens administrative it-systemer samt telefoni og mobility, herunder den elektroniske 3

8 elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). Digital Forvaltning betjener Informationssikkerhedudvalget, direktionen og andre ledelsesfora i forhold til spørgsmål vedrørende organisatoriske aspekter af it for det administrative område og betjener sammen med It Styregruppen for it. Intern Service Kontoret for Intern Service er ansvarlig for, at de fysiske rammer i regionshusene fungerer optimalt. Det betyder blandt andet, at Intern Service sørger for driften af regionshusene, herunder også sikring og adgangsforhold, og har ansvaret for den daglige rengøring, kantinefunktion, bemanding af receptionerne, postfordeling m.v. Regionshusenes servicepersonale er derfor også tilknyttet Regionssekretariatet. Derudover varetager Intern Service administrationen af den fælles feriefond for Region Midtjylland, der udlejer ca. 50 ferieboliger i Danmark og enkelte i udlandet til ansatte i Region Midtjylland, ligesom kontoret sekretariatsbetjener feriefondens bestyrelse. Region Midtjyllands ESDH-system er ejet af en brugerklub, og Digital Forvaltning bidrager i høj grad til det arbejde, der foregår i brugerklubben såvel i forhold til systemudvikling som udvikling af brugerklubbens samarbejde. Digital Forvaltning indgår i sekretariatsbetjening af brugerklubben. Digital forvaltning er desuden ansvarlig for at sikre, at der arbejdes systematisk med informationssikkerhed i hele regionen inden for en fælles ramme. 4

9 Vidste du... at Region Midtjylland udpeger til 274 politiske hverv. Betegnelsen hverv dækker over bestyrelser, repræsentantskaber, kommissioner, komiteer, råd, nævn, fora, netværk og udvalg at 30 af regionsrådspolitikerne er udpeget til mere end fem hverv at 15 af regionsrådspolitikerne er udpeget til mere end syv hverv at hvervsdatabasen, udover at holde styr på udpegningerne, f.eks. også kan lave automatiske oversigter over fordelingen af hverv mellem de politiske partier 5

10 3. Mission, vision og værdier Region Midtjylland drives ud fra et fælles ledelses- og styringsgrundlag. Formålet med ledelses- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland er at skabe en fælles referenceramme for arbejdet med de mange vigtige opgaver, som regionens arbejdspladser har ansvar for. Ledelses- og styringsgrundlaget indeholder de overordnede principper for styring og ledelse i Region Midtjylland, herunder regionens mission, visioner, værdier og strategispor, som er det fælles fundament for driften og den videre udvikling af regionen. Regionssekretariatet har med udgangspunkt i regionens fælles ledelses- og styringsgrundlag og regionens overordnede mission, visioner og værdier formuleret sin egen mission, vision og uddybning af værdierne. Mission og vision. Regionssekretariatets mission tager dels udgangspunkt i afdelingens centrale placering i Region Midtjyllands organisation som en del af administrationen dels i Regionssekretariatets konkrete opgaver. 6 Mission Regionssekretariatet vil sikre, at regionsrådet, direktionen og den øvrige koncern har de bedst mulige rammer og vilkår for udførelsen af deres opgaver. Regionssekretariatet bidrager til, at Region Midtjylland fungerer som en sammenhængende koncern med fælles virksomhedskultur og moderne og effektive rammer for opgaveløsningen. Missionen tager således afsæt i Regionssekretariatets opgaver i forhold til betjeningen af regionsrådet og direktionen samt i afdelingens konkrete opgaver i forhold til organisationen mere bredt. Det indebærer blandt andet en række forhold, der skal være på plads, for at administrationen kan fungere effektivt, eksempelvis de fysiske rammer i form af regionshusene, digital forvaltning, forsikringer, rengøring, kantine m.m. Det afspejles samtidig i missionen og visionerne, at Regionssekretariatet i særlig grad ser betjeningen af regionsrådet som en vigtig opgave. Det er Regionssekretariatets særlige opgave at tage ansvar for at sikre, at regionsrådets og regionsrådspolitikernes behov og ønsker tilgodeses bedst muligt på tværs af administrationen. Regionssekretariatet har nedenfor formuleret en række visioner for afdelingen. Visionerne tager udgangspunkt i den mission, der er formuleret for Regionssekretariatet. Vision Vi servicerer regionsrådet, så regionrådspolitikerne har de bedst mulige rammer og vilkår til for at udføre hvervet. Vi servicerer direktionen og koncernledelsen i den løbende opgaveløsning. Vi varetager en række tværgående funktioner og fungerer som koordinerende bindeled i organisationen. Vi rådgiver og vejleder organisationen inden for en række tværgående opgavefelter. Vi medvirker til, at Region Midtjylland har moderne og effektive rammer for opgaveløsningen. Vi varetager driften af Region Midtjyllands administrative bygninger.

11 Værdier Dialog. I Regionssekretariatet ønsker vi dialog både i forhold til samarbejdspartnere og brugere og mellem ledere og medarbejdere. Vi lytter, vi er åbne og troværdige, og der er en sammenhæng mellem det, vi siger, og det vi gør. Vi samarbejder både med interne og eksterne samarbejdspartnere. Dygtighed Vi kombinerer kompetence og effektivitet, så vi opfattes som troværdige og leverer produkter, der giver modtagerne de bedst mulige vilkår. Vi er initiativrige, opsøger ny viden og bruger samarbejdspartneres ekspertise. Vi besidder en faglig stolthed, og vi dokumenterer effekten af vores indsats og formidler vores resultater. Vi er til stadighed parate til at indgå i nye tværgånde projekter og arbejdsgrupper, der kan styrke en sammenhængende koncern. Dialog Vi fremstår serviceorienteret og møder vores samarbejdspartnere og kolleger med åbenhed og respekt. Vi vil gennem samarbejde og vidensdeling bidrage til at skabe kvalitet og merværdi i en sammenhængende koncern. Vi lytter til vores brugere med henblik på at levere den rette ydelse. Vi er kendt for en uformel og åben kultur. Dygtighed. Vi arbejder på et højt fagligt niveau med stort engagement. Vi tager udgangspunkt i behovet hos vores brugere og samarbejdspartnere. Vi er konkurrencedygtige og i stand til - i et godt arbejdsklima og med stor effektivitet at levere de relevante ydelser, der efterspørges nu og i fremtiden. Vi dygtiggør os og har fokus på faglig og personlig kompetenceudvikling, og vi sikrer det fulde udbytte af de ansattes viden, erfaring og engagement. Vi måles på de resultater, vi opnår. Dristighed Dristighed er en vigtig forudsætning for udviklingen af vores ydelser og udfordring af eksisterende arbejdsgange. Vi har en kultur, der fremmer faglig nysgerrighed, og hvor vi under ansvar og med respekt hele tiden arbejder på at forbedre vores processer og ydelser. Dristighed må aldrig skabe usikkerhed om, at ydelsen er i orden. Vi er parate til at gå forrest for at nå de rigtige løsninger. Vi søger nye udfordringer og påtager os uvante opgaver. Vi udfordrer traditionelle arbejdsgange internt og hos vores samarbejdspartnere. 7

12 4. Fælles tema om service Hvorfor fælles tema om service i Regionssekretariatet? Service er et tema, som Regionssekretariatet har besluttet at arbejde med på tværs af alle enheder. Ideen om et fælles tema om service udspringer af LMU s udannelsesdag lige før sommerferien. LMU finder, at det, der kendetegner Regionssekretariatet på tværs af kontorer er, at vi i høj grad yder service til resten af organisationen. Også på områder, hvor vi har en kontrolfunktion, oplever vi bedre resultater og større arbejdsglæde, når vi har en serviceorienteret tilgang. service fremadrettet. Arbejdet med service skal ikke nødvendigvis føre til gennemgribende ændringer af den måde, vi allerede arbejder med service i afdelingen, men formålet med temaet er at se på, om der er steder, hvor vi kan justere eller ændre på vores arbejdsgange, således at vores opgaver får et kvalitetsløft. Derudover vil arbejdet med service hjælpe os i vores hverdag til at forventningsafstemme med vores kunder, hvad det er for en service, de har behov for. LMU s vision er, at Regionssekretariatet ikke blot er kendt som en fagligt dygtig afdeling, men også som en afdeling der er imødekommende, hjælpsom og samarbejdsorienteret. Vi vil være en afdeling, som man ikke tøver med at henvende sig til, når man er i tvivl om sagsgange eller har andet behov for hjælp og afklaring. Vi vil ligeledes være en afdeling, som man tager godt imod, når vi tager initiativet til kontakt - også når vi skal aflevere et andet budskab end forventet. Det er en holdning, der hænger godt sammen med, at vi i Regionssekretariatet tror på, at en grundlæggende positiv tilgang til vores omverden kommer os selv til gavn. Vi får gladere samarbejdspartnere og kolleger, en bedre opgaveløsning og et bedre arbejdsmiljø. Vilkåret for arbejdet med service i kontorerne er, at den gode service kan være forskellig fra enhed til enhed. Ønsket er, at der skal være en fælles ramme om projektet, så der er nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med LMU sætter rammerne for arbejdet med Hvad er god service? Fælles temaet om service har sat gang i mange tanker og drøftelser hos os om, hvad god service egentlig er, og hvordan vi idag arbejder med at yde god service. Vi har valgt at bringe et udsnit af de tanker, som de forskellige enheder har gjort sig om god service, og under afsnittene om de forskellige kontorer kan man læse om de konkrete virksomhedsmål om service, som blandt andet er udsprunget af vores fælles fokus på dette emne. 8

13 »God service er for mig«at jeg viser naturligt, at jeg er interesseret i at hjælpe, og at jeg er opmærksom og lytter. At jeg er positiv og nærværende overfor mine kollegaer og samarbejdspartnere. Kate Dornhoff, Rengøring»God service er for mig«at jeg sørger for, at din forespørgsel bliver hørt og taget seriøst- og naturligvis bliver behandlet på bedst mulig måde. Mie Dahl Jakobsen, Råds- og Direktionssekretariatet»God service er for mig«at jeg har glade kunder i butikken. Earl Byron Wallace, Intern Service»God service er for mig«at sætte sig i kundens sted og minimum give den service, som man selv ønsker - og lige lidt mere. Ulla Høgholm Pedersen, Feriefonden»God service er for mig«at sørge for at visitere mine henvendelser effektivt. At jeg svarer på de mere simple henvendelser først, så mine kunder kan komme videre med sagen. At jeg orienterer kunden, hvis sagen er kompliceret og tidskrævende. Rasmus Grønborg Jakobsen, Juridisk Kontor Afdelingsdagen Temaet for årets afdelingsdag var Service Challenge 2014, og formålet var at give inspiration til arbejdet med service i enhederne. Afdelingsdagen i 2013 havde innovation som tema, og det var derfor naturligt at arbejde videre med, hvordan innovation som værktøj kunne inspirere os til arbejdet med service i afdelingen. Dagen blev kickstartet med et inspirerende oplæg fra konsulent Dan Andersen, der fortalte om sit arbejde med enestående service i samarbejde med Walt Disney organisationen. Koncern HR igangsatte herefter innovationsworkshops for enhederne, hvor de på baggrund af inspiration fra Dan Andersens oplæg om Disney og ved hjælp af innovationsværktøjer skulle udarbejde forslag til prøvehandlinger for service. Afdelingsdagen gav anledning til gode drøftelser i enhederne om service samt inspiration til, hvordan de kan arbejde med nye servicetiltag. På dagen blev ideerne til prøvehandlinger for service fra enhederne præsenteret, og det bedste forslag blev kåret. Afdelingsdagen har givet inspiration til det videre arbejde med service, og det har givet et fælles sprog om service på tværs af enhederne. Det er enhedernes opgave at arbejde videre med prøvehandlingerne samt virksomhedsmålene om service. LMU vil i løbet af 2015 følge op på de forskellige tiltag herunder arbejde med kommunikation i forhold til service, f.eks. redskaber til at håndtere den»svære samtale«. 9

14 10 Ledergruppen

15 11

16 Udviklingsmål 5.1. Ledergruppen Ledergruppen har igen i 2014 haft fokus på at sikre en så optimal opgaveløsning som muligt inden for de givne personalemæssige og økonomiske rammer. Afdelingens organisering med tre kontorer, som blev implementeret i 2013, fungerer godt, og der er en klar opgave- og ansvarsfordeling. Ledergruppen tager i forlængelse heraf et fælles ansvar for, at der på tværs af kontorerne sikres den bedst mulige opgaveløsning, bl.a. når der er særligt pres på et område eller kontor. Ledergruppen analyserer således løbende ressourcebehovet og forbruget i de enkelte enheder med henblik på at sikre den optimale brug af ressourcer i afdelingen også set på tværs af kontorerne. Der har været særlige udfordringer i Juridisk Kontor, hvor vækst i arbejdsopgaver og sygdom har presset kontoret i forhold til sagsbehandlingstider, kvalitet og service. Ledergruppen har taget forskellige initiativer til at afbøde udfordringerne. Der er blandt andet tilført ressourcer fra Intern Service og Råds- og Direktionssekretariatet, og der arbejdes fortsat med at skabe mere varige løsninger. Ledergruppen har ligeledes fokus på, at afdelingens ressourcer udnyttes effektivt i forhold til den konkrete opgaveløsning. I den almindelige daglige drift er der fokus på arbejdsgangene herunder en sikring af, at der er en fælles forståelse af, hvordan opgaverne løses og et fælles fokus på optimering og dokumentation. På nogle områder fungerer afdelingen som rådgiver eller konsulent, og her er ledergruppens holdning, at afdelingen skal levere en ydelse, der er af høj kvalitet, og som kan konkurrere med eventuelle andre udbydere af ydelsen. Afdelingens ydelser indgår ofte i større sammenhænge, hvor det kan være vanskeligt at se den direkte effekt. Ledergruppen er dog ikke i tvivl om, at f.eks. bedre aftaler, afgørelser og politiske beslutningsoplæg kan ses på regionens bundlinje i forhold til et mindre ressourceforbrug, økonomiske besparelser, bedre politiske beslutninger og regionens omdømme i offentligheden. Ledergruppen sørger endvidere for, at der arbejdes på tværs af kontorerne, når det er hensigtsmæssigt i forhold til den givne opgave. I 2014 har det f.eks. drejet sig om et afbureaukratiseringsprojekt og en del af arbejdet med informationssikkerhed. Koncerntankegang er ligeledes en integreret del af ledergruppens tilgang til afdelingens virke. Ledergruppen er løbende opmærksom på, om der er opgaver, der med fordel kan løses på koncernniveau, så der kan sikres stordriftsfordele f.eks. gennem større viden samme sted, højere kvalitet og/eller bedre ressourceudnyttelse. Som et eksempel på koncerntankegang kan nævnes, at ledergruppen har lagt en del kræfter i udvikling og etablering af den nye koncernuddannelse, ligesom både ledere og medarbejdere underviser på en række af de kurser, der udbydes. Også opgaver som mobility og informationssikkerhed har været områder, hvor Regionssekretariatet har været meget bevidste om koncernperspektivet, da disse opgaver løses på vegne af den samlede organisation. Endelig skal det nævnes, at ledergruppen giver plads til medarbejderdrevne initiativer som f.eks. det tema om service, som har været prioriteret i Initiativet ligger godt i forlængelse af tidligere initiativer og koncerntankegangen i afdelingen, og ledergruppen vil bakke op om, at der arbejdes videre med konkrete initiativer under servicetemaet i

17 Ledergruppens udviklingsmål Ressourcer Organisation Ledergruppen vil tage konkrete initiativer, der skal medvirke til at optimere ressourceforbruget i koncernen og internt i afdelingen. Ledergruppen vil tage ansvaret for, at der arbejdes videre med afdelingens fælles servicemål og politikker. Ledergruppen vil sikre, at der på flere områder udarbejdes servicemål for den konkrete opgaveløsning f.eks. i forhold til tidsfrister. Ledergruppen vil optimere arbejdsgange og sikre, at der udarbejdes flere arbejdsgangsbeskrivelser. Ledergruppen vil trække på de gode erfaringer fra 2014 og inddrage LMU i flere temaer vedrørende afdelingens udvikling. Ydelser Effekt Ledergruppen vil supplere udsendelsen af nyhedsmails med korte mundtlige dialoger i forlængelse af nogle af chefmøderne. Ledergruppen vil have særligt fokus på økonomistyringen i afdelingen. Omdømme Ledergruppen vil tage på besøg på hospitaler, institutioner eller hos andre myndigheder med henblik på udveksling af erfaringer, drøftelser af organisationsforståelser m.m. 13

18 14 Råds- og Direktionsekretariatet

19 15

20 5.2. Råds- og Direktionssekretariatet Politisk betjening Kontoret har i første kvartal af 2014 koncentreret kræfterne om at sætte gode rammer for det politiske arbejde i den nye valgperiode , samtidig med at vi skulle afvikle det gamle regionsråd. For at sikre en god opstart for det nye regionsråd har vi bl.a. planlagt et todages introduktionsseminar for regionsrådet. Derudover har vi tilrettelagt temamøderne og besigtigelsesturene i 2014 således, at de gav politikerne et grundigt indblik i regionens opgaver og ansvarsområder. Der har bl.a. været besøg på hospitalerne, DNU, DNV, Sundhedshuset Skive og psykiatrien. Vi sørgede også for, at 27 regionsrådspolitikere kunne deltage i Folkemødet på Bornholm. Vi har gjort meget ud af at forberede og koordinere de politiske møder herunder udarbejdet mødeplaner, kommissorier, indkaldt stedfortrædere til regionsrådsmøderne m.v. Derudover har vi justeret styrelsesvedtægter og forretningsordenen og forberedt og planlagt udpegningen til hverv. Vi har endvidere sørget for det praktiske omkring det nye regionsråd herunder bl.a. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og vederlag, udlevering af it-udstyr i samarbejde med it- afdelingen, oprettelse af abonnementer på aviser m.v. Vi arbejder fortsat på at skrive bedre dagsordener til regionsrådet. Vi afholder kurser for sagsbehandlere i at skrive gode dagsordener, og vi har især haft fokus på, at der er mange nyvalgte regionsrådsmedlemmer. Kurserne er i 2014 blevet en fast del af koncernuddannelsen. Kontoret forsyner endvidere regionsrådsmedlemmerne med taler og oplæg efter behov. Efter grundig forberedelse har vi i 2014 fået oprettet en hvervsdatabase. Databasen indeholder oplysninger om de ca. 300 hverv, som regionsrådsmedlemmerne og andre på vegne af regionsrådet er udpeget til. Det er tanken, at basen får en web-platform, så hele koncernen og borgerne kan se oplysningerne via henholdsvis koncern intra og rm.dk. Koncern- og direktionsbetjening Vi sekretariatsbetjener direktionen f.eks. i forhold til direktionsmøder, direktionens årlige dialogmøder med alle hospitals- og afdelingsledelser, ad hoc opgaver m.v. Vi sørger for koordinering af de tværgående adminitrative møder og forbereder direktørernes deltagelse i eksterne møder i f.eks. Danske Regioner, ministerier m.v. Vi har også sørget for det praktiske i forhold til direktørskiftet i direktionen. Vi betjener endvidere flere andre tværgående mødefora bl.a. Strategisk Sundhedsledelsesforum, Administrativ Sundhedsledelsesforum, Koncernledelsen m.v. Kontoret løser en række opgaver på tværs af administrationen. Vi tilbyder bl.a. introduktionsprogrammer for nye administrative medarbejdere m.v. hvor vi præsenterer det politiske arbejde. Vi har også afholdt et introduktionsarrangement for handelsskoleelever fra Viborg. Arrangementet var en succes, og formålet i forhold til at skabe indsigt og interesse for Region Midtjylland blev opfyldt. Test og udvikling af dagsordensmodul Vores grundlæggende arbejdsredskab sbsys (dagsordensmodul) forventes opdateret i starten af I den forbindelse holder vi sammen med Digital For- 16

21 valtning en række kurser og informationsmøder for sagsbehandlere og dagsordensansvarlige fra hele koncernen. Derudover har kontoret en omfattende opgave i at teste dagsordensmodulet inden idriftssættelse. En ny funktion er den rullende behandlingsplan. Det, at man nu systemmæssigt kan lave en behandlingsplan, hvor dagsordenspunkter automatisk videreføres til det næste møde, giver nye muligheder for at effektivisere arbejdsgangene i dagsordensarbejdet. Vi har derfor analyseret egne forretningsgange for bedst muligt at udnytte de nye funktioner i forhold til at lave bedre politiske og administrative dagsordener. bedst udnytter hinandens forskelligheder. Vi kender nu vores egen persontype og ved, hvordan vi med enkelte justeringer i vores kommunikation med andre kan påvirke samarbejder i en positiv retning. Kurset om persontyper har givet os alle et friskt og sjovt indspark og ikke mindst et fælles sprog i forhold til kommunikation. Kontoret har derudover arbejdet med grafisk layout i Regionssekretariatets publikationer,vejledninger, Brugere og borgere Der er i dag stor politisk bevågenhed omkring brugere og borgerinddragelse, og i forbindelse med den nye sundhedslov blev det besluttet, at hver region skal nedsætte et patientinddragelsesudvalg, der inddrages i forbindelse med udarbejdelse af praksisplan og sundhedsaftale. Regionsrådet har endvidere vedtaget at nedsætte et nyt sundhedsbrugerråd, der behandler de mere generelle sager på sundhedsområdet for at sikre den brede forankring af brugerinteresser i regionen. Vi sekretariatsbetjener begge udvalg og har derfor opgaven med at sikre sammenhængen herimellem og koble arbejdet til regionens mange indsatser omkring patientinddragelse. Kommunikation og flot layout Kontoret har løbende fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til kontorets eksterne samarbejdsparter. Vi er blevet undervist i persontyper, herunder har vi set på, hvilke stærke og svage sider de forskellige typer har og arbejdet med, hvordan vi rapporter, mødeplaner m.v. Flere af kontorets medarbejdere har været på kursus i at bruge layoutprogrammet Adobe InDesign, og vi kan nu selv opsætte størstedelen af vores publikationer i et professionelt layout f.eks. denne publikation. Sekretariat for hele afdelingen Vi hjælper hele Regionssekretariatet med økonomi, it, møder via video, ny kontorpakke m.v. Derudover har vi ansvaret for planlægning af TULE, afdelingsarrangementer m.v. Vi sørger for, at afdelingens tre kontorelever får en god og lærerig uddannelse. Kontoret løser også ad hoc-opgaver og projekter udenfor afdelingen. Det gælder f.eks. deltagelse i et forenklingsprojekt i en afdeling på Aarhus Universitethospital. Projektet er igangsat af Danske Regioner og har til formål at identificere forslag, der kan forenkles. Regionssekretariatet er en del af projektet og leverer administrativ hjælp i form af planlægning, koordinering og sekretærbistand. 17

22 Råds- og Direktionssekretariatets udviklingsmål Ressourcer Organisation Vi vil styrke de politiske dagsordener, så de bliver yderligere målrettet det politiske niveau. Vi vil styrke egen viden og dokumentation i forhold til det politiske arbejde f.eks. vedrørende stedfortrædere, inhabilitet m.m. Vi vil fortsat udvikle vores kompetencer indenfor det danske sprog. Formålet er at styrke korrekturlæsningen af dagsordenspunkterne. Vi vil være mere opsøgende i forhold til andre afdelinger f.eks. ved at fortælle om det politiske arbejde på kontor- eller afdelingsmøder. Vi vil sikre en god modtagelse af det nye HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling herunder være med til at sikre det formelle og praktiske i forbindelse med valget til HMU primo Vi vil undersøge, om der er funktioner i ESDH, som kan smidiggøre vores proces i forhold til registrering, søgning og håndtering af henvendelser fra borgere og politikere. 18

23 Ydelser Effekt Vi vil gennemføre brugerundersøgelse(r) med henblik på at forbedre/justere vores service. Vi vil tilrette politikerafregningssystemet, så de Videnskabsetiske Komiteer også kan bruge systemet. Vi vil i samarbejde med Digital Forvaltning sikre en driftsikker implementering af nyt dagsordensmodul i sbsys herunder undervise sagsbehandlere og dagsordensansvarlige i de nye funktioner i systemet. Vi vil sikre større synlighed af kontoret/afdelingen ved at gennemgå og eventuelt justere vores sider på inter- og intranet i forbindelse med omlægning til nyt hjemmesidesystem. Omdømme Vi vil forbedre vores service i forhold til vores kommunikation med vores samarbejdspartere. Borgernes Sundhedsvæsen - Vi vil sammen med Koncern Kommunikation afholde to dialogmøder, hvor regionsrådspolitikerne og borgere mødes for at tale om, hvad der er vigtigt i fremtidens sundhedsvæsen. Dialogmøderne er en del af Danske Regioners projekt Borgernes Sundhedsvæsen, og der afholdes derfor sideløbende dialogmøder i alle regioner. 19

Regionssekretariatets virksomhedsplan 2014 Regionssekretariatets virksomhedsplan 2014

Regionssekretariatets virksomhedsplan 2014 Regionssekretariatets virksomhedsplan 2014 Regionssekretariatets virksomhedsplan 2014 Regionssekretariatets virksomhedsplan 2014 Regionshospitalet Region Midtjylland Randers Regionssekretariatet Afdeling Afdeling Regionssekretariatets virksomhedsplan

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20. Region Midtjylland Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt nr. 5 Vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ)

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

STRATEGI. Center for E-læring. Region Midtjylland. Center for E-læring, Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital

STRATEGI. Center for E-læring. Region Midtjylland. Center for E-læring, Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital STRATEGI Center for E-læring Region Midtjylland 2012-2014 Aarhus Universitetshospital Indledning Center for E-læring i Region Midtjylland () blev oprettet d. 1. oktober 2011 på baggrund af en beslutning

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Muligheder for JOBROKERING. Administrative medarbejdere i Region Midtjylland. Koncern HR, Stab

Muligheder for JOBROKERING. Administrative medarbejdere i Region Midtjylland. Koncern HR, Stab Muligheder for JOBROKERING Administrative medarbejdere i Region Midtjylland Koncern HR, Stab Formål Jobrokering skal styrke den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling og samtidig skabe helhedsforståelse

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere