برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است"

Transkript

1 اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

2 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان تحت کسی چھ 8 روماتوئید( آرتریت ( مفصلی رماتیسم 9 محوری آرتروپاتی اسپوندیلو 10 ) PsA( پسوریاتیک آرتریت 10 چشم( عروقی چه )التھاب یوئیت 13 دھید قرار نظر مد ھومیرا با درمان طول در و قبل بایستی را مواردی چه 18 ھومیرا تاثیرات 19 است مناسب شما برای ھومیرا نوع کدام 20 ھومیرا قلمی سرنگ از استفاده روش 22 ھومیرا شده پر قبل از سرنگ از استفاده روش 25 ھومیرا نگھداری روش 27 زیست محیط و ھومیرا 29 چیست ھا چکاپ انجام دلیل 30 ھستید بیشتر مطالب دانستن به مایل اگر من پزشک نام من پزشک تلفن شماره من پرستار نام الکترونیکی پست الکترونیکی پست من پرستار تلفن شماره کلینیک خود مشخصات کنید وارد را بیمارستان کلینیک/بیمارستان تلفن شماره مالحظات مطالب فھرست 3 2

3 این بروشور برای بیمارانی است که در آستانه شروع درمان با ھومیرا بدلیل یک بیماری رماتیسمی و یا یوئیت غیرعفونی* )یک بیماری چشمی( قرار دارند. شما ممکن است سفری دشوار و طوالنی با بیماری خود داشتهاید. امید است که با کمک این روش درمان و آگاهی هایی که در این بروشور می یابید مسیری که در پیش رو دارید آسا نتر شده و شما به یک زندگی فعال تر و عاری از عوارض بیماری رھنمون گردید. اجازه ندھید که بیماری کنترل زندگی شما را بدست بگیرد. این شما ھستید که تصمیم گیرنده می باشید. پیروز باشید! * در حال حاضر بیماری ھای زیر را میتوان با ھومیرا مداوا نمود: آرتیت روماتوئیدی اسپوندیلو آرتروپاتی محوری و آرتریت پسوریاتیکی. ھمچنین از ھومیرا برای درمان یوئیت غیرعفونی یک بیماری چشمی که تمام الیه عروقی چشم و یا پشت یا میانه آ نرا تحت تاثیر قرار میدهد استفاده می گردد. 5 4

4 هومیرا چیست و چگونه عمل میکند هومیرا یک زیست دارو )داروی بیولوژیکی( است که هر دوهفته یک بار به فرد تزریق شده و از التهاب جلوگیری مینماید. هومیرا یک بازدارنده عامل T.N.F میباشد. تی.ان.اف یا عامل نکروز تومور یک پروتئین محرک التهاب میباشد که بطور طبیعی در بدن تولید میشود. در حالت طبیعی التهاب روشی برای محافظت از بدن در برابر اثرات سوء بیرون راندن عومل خارجی از بدن مانند باکتریها و ویروسها میباشد. با این وجود بسیاری از بیماریهای التهابی مانند بیماریهای رماتیسمی با تولید بیش از حد عامل تی.ان.اف ارتباط دارند. این افزایش تولید سیستم ایمنی بدن را به اشتباه وادار به واکنش بیش از اندازه مینماید که خود را به شکل التهاب نمایان میسازد. ماده موثر داروی هومیرا ادالیموماب )Adalimumab( است. ادالیموماب یک پادتن است که عامل تی.ان.اف اضافی بدن را جذب و غیرفعال نموده و بدین ترتیب روند التهاب را تعدیل مینماید. یک پادتن انسانی تولید شده بوسیله مهندسی ژنتیک دارو باید به همان روشی که مواد طبیعی هنگام ورود به بدن رفتار میکنند عمل کند. به همین دلیل داروهای بیولوژیک از موادی تشکیل شده اند که تقریبا بطور کامل همانند ساختار خود بدن میباشند. هومیرا یک پادتن انسانی ضد تی.ان. اف تولید شده توسط تکنولوژی بازترکیبی دی.ان.آ )مهندسی ژنتیک( میباشد. میزان زیاد عامل تی.ن.اف عدم توازن ایجاد میکند. سیستم ایمنی بدن واکنش بیش از اندازه نشان داده موجب افزایش فعالیت بیماری میگردد. هومیرا این افزایش را کاسته روند التهاب را تعدیل واز فعالیت بیماری میکاهد. پروتئین ضد التهاب تی.ان.اف )موجب بروز التهاب میشود( هومیرا 7 6

5 درمان بیماری ھای خود ایمنی هومیرا معموال برای درمان تعدادی از بیماریهای رماتیسمی مورد استفاده قرار میگیرد. همه این بیماریها بیماریهای خودایمنی هستند و زمانی بروز میکنند که سیستم ایمنی بدن به سلولهای سالم بدن حمله میکند. عالوه بر بیماریهای مرتبط با رماتیسم که در این بروشور شرح داده شدهاند امروزه هومیرا برای مداوای بیماریهای پوستی بویژه پسوریاسیس پالکی پسوریاسیس پالکی کودکان هیدرادنتیت چرکی )HS( و بیماریهای التهابی روده بویژه کولیت زخمی و بیماری کرون از شش سال به باال مورد استفاده قرار میگیرد. هومیرا در درمان رماتیسم مفصلی در کودکان و نوجوانان که بعنوان آرتریت ایدیوماتیک جوانان )JIA( شناخته میشود و آرتریت رباطها )ERA( نزد کودکان شش سال به باال نیز مورد استفاده قرار میگیرد. چه کسی تحت درمان با ھومیرا قرار داده میشود درمان با هومیرا برای مواردی که در پی میآید انجام گرفته است. به استثناء بیماری یوئیت همه آنها بیماریهای روماتیسمی هستند که بیش از همه مفاصل را تحت تاثیر قرار میدهند. یوئیت چشم را مبتال میکند و و ممکن است توسط یک بیماری رماتیسمی ایجاد شده باشد و ممکن است اینگونه هم نباشد. برای این شرایط هومیرا میتواند به تنهایی و یا در ترکیب با دیگر داروها مورد استفاده قرار گیرد. آرتریت روماتوئیدی )RA( موجب التهاب مفاصل میشود که میتواند منجر به معلولیت دائمی شود. این بیماری میتواند سایر ارگانهای بدن مانند قلب ریهها و چشمها را هم مورد حمله قرار دهد. هنگامی که بیماری شدت مییابد التهاب ممکن است بطور همزمان چندین مفصل را تحت تاثیر خود قرار دهد بویژه در دستها و پاها. این التهاب معموال بشکل متقارن است به این معنا که هم پای راست و هم پای چپ بیمار به آن دچار میشود. در سوئد تقریبا بین نیم درصد تا یک درصد مردم از آرتیت روماتوئیدی رنج میبرند. این بیماری بیشتر نزد زنان شایع است تا مردان. تقریبا ۵۰۰۰۰ نفر در سوئد با بیماری التهاب مفاصل زندگی میکنند. هرساله تقریبا ۵۰۰۰ نفر به این بیماری گرفتار میشوند. 2 سن ابتال معموال بین ۵۰ تا ۶۰ سالگی افراد میباشد اما جوانان در سنین بیست سالگی هم ممکن است به آن گرفتار شوند. 2 اسپوندیلو آرتروپاتی محوری یک بیماری التهابی است که ستون فقرات را تحت تاثیر قرار میدهد. معمولترین نشانه این بیماری دردهای کمر شبانه و گرفتگی و خشک شدن کمر در هنگام صبحهای زود میباشد. معموال این درد با تحرک بهتر میشود. این عوارض میتواند همچنین مشابه دردهای سیاتیک باشد که از کمر به طرف پاها منتشر میشود. بیشتر این دردها از التهاب در مفاصل تاندونها و رباطهای متصل به لگن و ستون فقرات ناشی میشود. سایر اندامها نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند. التهاب چشمها و دستگاه گوارش نیز شایع است. همچنین در ستون فقرات و/یا مفصل خاجی تهیگاهی برخی بیماران دارای اسپوندیلو آرتروپاتی محوری ممکن است در طول زمان تغییرات قابل مشاهدهای در عکسهای رادیولوژی از این نواحی ایجاد شود. این وضعیت را اسپوندیلیت آنکیلوزان )AS( میخوانند که بیماری بشترو و) Bechterew ) نیز نامیده میشود. اسپوندیلو آرتروپاتی محوری همچنین شامل اسپوندیلو آرتروپاتی محوری غیرقابل مشاهده در عکسهای رادیولوژی )nraxspa( نیز میباشد. بیمار مبتال به nraxspa ممکن است عوارضی مشابه بیماران دارای AS داشته باشد اما فاقد نشانههای آسیب مفاصل در عکسهای رادیولوژی باشند. سن ابتال معموال بین ۱۸ تا ۳۰ میباشد. درمان فیزیوتراپی یکی از مهمترین بخشهای درمان این بیماری میباشد..Neovius M et al. Ann Rheum Dis 2011;70: Englund M et al. Rheumatology 2010;49:

6 آرتریت پسوریاتیکی )PsA( نوعی از رماتیسم است که افراد دارای پسوریازیس )داء الصدف( را مبتال میکند. پسوریازیس یک بیماری است که مشخصه آن اختالل در چرخه تولید سلولهای جدید پوست میباشد و منجر به خارش پوسته شدن و حساس شدن نواحی پوستی میشود. آرتریت پسوریاتیکی اغلب به بخشهای انتهایی مفاصل انگشتهای دست و تاندون آشیل پا حمله میکند امری که در رماتیسم مفصلی نادر است. در برخی موارد ممکن است که درد مفصل پیش از مشکل پوستی خود را نمایان کند. برآوردها نشان میدهد که بیش از ۲۰۰۰۰ سوئدی به این عارضه گرفتارند. بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افراد مبتال به پسوریازیس به دردهای مفصلی نیز گرفتار میشوند اما ارتباطی بین میزان راش/جوشهای پوستی و شدت دردهای مفصلی وجود ندارد. این بیماری در همه گروههای سنی دیده میشود و میزان ابتال بین زنان و مردان یکسان است. آرتریت پسوریاتیکی همچنین میتواند موجب التهاب در سایر بخشهای بدن شود مانند چشمها و دستگاه گوارش. در صورت مشاهده این عوارض با درمانگر خود تماس بگیرید. یوئیت نوعی بیماری التهابی مزمن است که بخشهایی از چشم را مبتال میکند. این عارضه در برخی موارد ممکن است در اثر یک بیماری رماتیسمی ایجاد شود اما همچنین میتواند در اثر یک عفونت بوجود بیاید. هومیرا در درمان یوئیتهای غیرعفونی که بخشهای پشت میانه و یا تمامی چشم را مبتال میکند کاربرد دارد. علیرغم آنکه ابتال به یوئیت بندرت اتفاق میافتد این امر میتواند در صورت عدم درمان به عدم تطابق در دید و یا نابینایی فرد منجر شود. یوئیت میتواند در همه سنین بروز کند اما معموال بیشتر افراد در سنین کار از ۲۰ تا ۵۰ سال را گرفتار میکند. در حالیکه ۴۰ درصد موارد یوئیت شرح داده شده در فوق فاقد هرگونه عامل بیماری دیگر میباشند بیماریهایی مانند ام.اس سارکوئیدوز و بیماری بهجت میتوانند منجر به بروز یوئیت شوند

7 چه مواردی را باید قبل و در طول درمان خود مد نظر قرار دهید ایمنی شما در اولولیت نخست قرار دارد بیماریهای قبلی عفونتهای جاری و برنامههای آینده بعبارت دیگر همه آنچه به بدن شما ارتباط دارد میتواند در درمان آتی شما با استفاده از هومیرا حائز اهمیت باشد. شما بایستی همیشه درباره نگرانیهای خود در مورد وضعیت تندرستیتان و احساسی که دارید با پزشک خود گفتگو کنید. برای اطمینان از آنکه در آستانه شروع درمان عاری از هرگونه عفونت فعال هستید پزشک شما تعدادی آزمایش و معایناتی را ترتیب خواهد داد )شامل رادیوگرافی و آزمایش خون( تا احتمال مبتال بودن به بیماری سل نهفته و هپاتیت ب یا ث را بتوان رد کرد. همیشه پزشک خود را از موارد زیر آگاه کنید: اگر عفونتی دارید بشکل موضعی بر روی بدن )مانند یک زخم عفونی یا مشکل دندان( و یا در بدن خود )مانند تب خستگی مفرط آنفوالنزا ذات الریه یا ورم لوزه( اگر هپاتیت ب دارید و یا در گذشته داشتهاید و یا مشکل عفونتهای مزمن یا مکرر دارید. اگر سل دارید و یا در گذشته داشتهاید و یا در ارتباط با کسانی که سل دارند قرار داشتهاید. اگر قصد انجام واکسیناسیون دارید. اگر قصد انجام عمل جراحی دارید. اگر یک بیماری عصبی مانند ام.اس دارید اگر یک بیماری جدی قلبی یا نارسایی قلبی دارید یا داشتهاید. اگر باردار هستید و یا در حال برنامه ریزی برای باردار شدن هستید. اگر سیگار میکشید. اگر از داروهای دیگر شامل داروها و فرآوردههای بدون نسخه و/یا داروهای طبیعی استفاده میکنید. در هنگام مالقات با پزشک خود یا سایر درمانگران فهرستی از داروهای خود را همراه بیاورید. داروهای مورد استفاده در درمان بیماریهای رماتیسمی نوع داروهایی که مورد استفاده قرار میگیرند بستگی به شدت بیماری دارد. داروهایی که برای درمان بیماریهای رماتیسمی استفاده میشوند را میتوان به گروههای زیر تقسیم کرد: مسکنها مانند استامینوفن و ایبوپروفن. این داروها بعنوان مکمل داروی اصلی بکار برده میشوند. کورتیزون که استروئیدها هم خوانده میشوند. تاثیر این دارو سریع بوده اما ممکن است دارای اثرات جانبی هم باشد. معموال کورتیزون تنها برای یک دوره کوتاه و در پایینترین دوز ممکن تجویز میشود. دوز و فرم استفاده بسته به میزان فعالیت بیماری متغیر است. کورتیزون را میتوان بشکل قرص دریافت نموده و یا بصورت موضعی به مفصل مربوطه تزریق نمود. داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند متوتروکسات )Methotrexate( بعنوان یک مداوای اولیه برای توقف یک التهاب در جریان استفاده میشود. مهارکننده های عامل T.N.F بیولوژیک بوده و برای تعدیل بیماریهای مفصلی شدید بکار برده میشوند. هومیرا به این دسته تعلق دارد

8 Patientkort HUMIRA adalimumab حال خود را مورد توجه قرار دهید از همان آغاز استفاده از هومیرا و در تمام طول دوره درمان بایستی وضعیت سالمتی خود را تحت نظر قرار دهید. از آنجایی که کشف عفونتها در طول درمان با این دارو ممکن است دشوارتر باشد بایستی توجه بیشتری به حال خود داشته باشید. اگر فرزندان شما به کودکستان میروند بایستی این امر را با پزشک خود کنترل نمایید که در مواقعی که خطر عفونت باالست چه باید کرد. اگر متوجه تغییری غیرعادی در وضعیت سالمتی خود شدید همیشه این امر را با پزشک خود کنترل نمایید. به اورژانس مراجعه کنید! همیشه در صورتی که با خارش شدید راش )جوشهای پوستی( شدید ورم صورت دست یا پا و یا تورم و دشواریهای تنفسی مواجه شدید به پزشک خود زنگ بزنید. بروز این موارد میتواند نشانه آن باشد که شما یک واکنش آلرژیک به دارو پیدا کرده اید. تا زمانی که تشخیصی در مورد عارضه مربوطه داده نشده استفاده از این دارو را متوقف کنید. در طول درمان هومیرا مانند همه داروهای دیگر میتواند اثرات جانبی داشته باشد. با وجود آنکه بیشتر این اثرات جانبی موقت و بیخطر هستند برخی از آنها میتوانند جدی باشند. در آغاز شروع درمان ممکن است در محل تزریق پوست شما قرمز و متورم شود. این امر بسیار معمول بوده و عموما بیخطر میباشد. تورم بوجود آمده معموال ظرف چند روز از بین خواهد رفت. شما ممکن است در طول درمان نسبت به سرما حساسیت بیشتری داشته باشید و اگر یک عفونت جدی داشته باشید نبایستی تزریق خود را دریافت کنید. همیشه در موارد زیر با پزشک خود تماس بگیرید: اگر در آغاز درمان خود متوجه هرکدام از عوارض زیر شدید: تورم غدد لنفاوی یک سرفه خشک که ظرف یک یا دو هفته بهبود نیابد کاهش وزن ناگهانی عرق کردن مداوم اگر دچار موارد زیر شدید: نشانه های عفونت مانند تب حالت تهوع و دردناک شدن یا پیدا شدن زخم در بدن عوارض دندان احساس سوزش در هنگام ادرار کردن ضعف یا خستگی سرفه مور مور شدن خواب رفتگی دوبینی ضعف در پاها یا بازوان یک برآمدگی یا زخم باز که بهبود نمییابد عالئم و نشانه های اختالالت خونی مانند تب مزمن کبودی خونریزی رنگ پریدگی اگر نشانه های نارسایی قلبی دارید افزایش تنگی نفس تورم قوزک پا اگر در حال برنامه ریزی برای باردار شدن هستید. مطالب بیشتر را تحت عنوان»بارداری«در زیر مطالعه کنید اگر قصد انجام عمل جراحی دارید )شامل جراحی دندان هم میشود( اگر قرار است تحت درمان با آنتی بیوتیک قرار بگیرید اگر قصد انجام واکسیناسیون دارید بعنوان نمونه قبل از یک سفر به خارج از کشور بارداری اگر برای باردارشدن برنامه ریزی میکنید بایستی پیش از آغاز درمان با دکتر خود مشاوره نمایید. اگر در طول درمان باردار شدید این امر حیاتی است که موضوع را با پزشک خود مورد بحث قرار دهید تا با یکدیگر تصمیم بگیرید که چگونه بایستی وضعیت شما و داروهایی که در طول بارداری استفاده میکنید مدیریت شود. عمل جراحی درمان با هومیرا بایستی حداقل ۲ تا ۴ هفته پیش اززمان تعیین شده برای جراحی متوقف شود. عموما میتوان ادامه درمان را یک تا دوهفته بعداز عمل جراحی از سر گرفت. اگر فراموش کنم داروی هومیرای خود را استفاده کنم چه خواهد شد اگر فراموش کردید داروی هومیرای خود را استفاده کنید بمحض آنکه این امر را بخاطر آوردید دوزی که فراموش نموده بودید را دریافت کنید. سپس تزریق بعدی خود را در زمان مقرر خود دریافت کنید. اگر زمانی طوالنی از زمانی که فراموش کردید دوز مورد نظر را دریافت کنید گذشته است با پزشک خود تماس بگیرید. خدمات دندان و یا سایر اقدامات پزشکی از آنجایی که درمان با هومیرا سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار میدهد بایستی به درمانگران خود که شامل دندانپزشک شما نیز میگردد اطالع دهید که تحت درمان با هومیرا قرار دارید. کارتی که از پزشک یا پرستار خود دریافت نموده اید را همیشه به به آنها نشان دهید

9 واکسنها در برخی مواقع دوزهای نرمال واکسن بر روی افرادی که تحت درمان با داروهای ضد T.N.F هستند اثر کمتری دارد. به همین دلیل پزشک شما ممکن است نیاز به تجدید واکسیناسیون و یا افزایش دوز برای شما داشته باشد اگر عقیده داشته باشد که شما در معرض ریسک باالتری در برابر عفونتها هستید. در هرحال در طول درمان نباید واکسن زنده دریافت نمایید. این امر شامل واکسن در برابر سرخک اوریون سرخجه آبله مرغان زونا سل و تب زرد میگردد. اگر نیاز به واکسینه شدن با هرکدام از واکسنهای فوق دارید بعنوان نمونه پیش از یک سفر به خارج از کشور بایستی قبال و در مدتی مناسب )سه ماه( استفاده از هومیرا را قطع کنید. سیگار کشیدن مطالعات نشان میدهد که سیگار کشیدن میتواند موجب ایجاد و یا تشدید التهاب نزد بیماران رماتیسمی گردد. اما سیگار کشیدن همچنین میتواند موجب کاهش اثرات درمانی داروهای بیولوژیکی مانند هومیرا گردد. الکل در دوران دریافت هومیرا خطر ویژه ای در ارتباط با مصرف الکل وجود ندارد. اما مانند همیشه این امر حائز اهمیت است که مراقب تندرستی خود باشید

10 تاثیرات هومیرا تاثیرات هومیرا بر عوارض رماتیسمی تقریبا ده سال است که تحت مطالعه قرار گرفته است. مطالعات نشان داده است که هومیرا التهاب و خشکی وسفت شدن ستون فقرات را کاهش داده و از آسیب مفاصل در بیماریهای التهاب مفصلی و آرتریت پسوریاتیکی جلوگیری میکند. به همین دلیل شما میبایست به استفاده از داروی خود برطبق میزان تجویز شده ادامه دهید تا از بازگشت عوارض و آسیبهای جدی به مفاصل خود جلوگیری کنید. معموال هر دوهفته یکبار باید یک دوز از هومیرا دریافت کنید مگر آنکه پزشک شما تجویز دیگری نموده باشد. هنگامی که دارو شروع به اثر گذاشتن مینماید شما متوجه یک بهبود آنی در عوارض بیماری خود خواهید شد بعنوان نمونه درد و تورم کمتر و مفاصل انعطاف پذیرتر و شما قادر به حرکت با سهولت بیشتری خواهید شد. اگر آرتریت پسوریاتیکی دارید پالکها یا لکه های پوستی متورم کوچکتر شده و ناپدید میگردند. این امر که هومیرا دقیقا چگونه عمل میکند بستگی به عوارض بیماری ویژه خود شما دارد. این درمان یک نتیجه مثبت بر روی بهبود حال عمومی افراد دارد که به اثبات رسیده و مدون است. بسیاری افراد احساس رضایت بیشتری از حال عمومی خود داشته و احساس خستگی کمتر و سهولت در زندگی خود دارند. برخی افراد ظرف چند روز از عوارض بیماری رها میشوند برای برخی دیگر این امر ممکن است نیاز به گذشت مدت بیشتری داشته باشد. شما میباید شکیبا باشید و به تزریق داروی خود ادامه دهید. معموال پزشک شما بعداز ۱۲ هفته همراه با شما تاثیرات دارو را مورد ارزیابی قرار میدهد تا برای چگونگی ادامه درمان تصمیم گیری کند. هدف کلی درمان با این دارو آن است که عوارض بیماری شما ساکت شود و به نقطه ای برسد که از لحاظ پزشکی به آن بهبود بیماری می گویند. این امر بمعنای آن است که التهاب غیرفعال شده و پیشرفت آسیبهای مفصلی متوقف شده است )مورد دوم نظر به آرتیت روماتوئیدی و آرتریت پسوریاتیکی دارد(. سایر اهداف کلیدی عبارتند از پیشگیری از بروز عوارض دراز مدت و نیاز به بستری شدن فرد در بیمارستان. اما در عین حال هدف اصلی آن است که شما احساس خوبی داشته باشید و به آن شیوه از زندگی که دوست دارید زندگی کنید همراه با کار دوستان بستگان و کارهای مورد عالقه خود. بنابراین اگرچه احساس بهبودی میکنید بایستی تا هر زمانی که پزشک شما توصیه میکند به تزریق هومیرا ادامه دهید. در غیر اینصورت ممکن است عوارض بیماری بازگردند. کدام نوع هومیرا برای شما مناسب است برای تزریق هومیرا دو راه وجود دارد: با یک سرنگ و یا یک قلم تزریق. شما و پزشکتان میتوانید تصمیم بگیرید کدامیک برای شما بهتر است. هومیرا در حال حاضر در بسته های دو یا شش قلمی موجود است. مزیت بسته بندی بزرگتر آن است که تعداد دفعات مراجعه شما به داروخانه کاهش مییابد و شما معموال داروی خود را در منزل در دسترس خود دارید. بعضی داروخانه ها همچنین امکان تمدید نسخه ارسال به منزل و خدمات اشتراک اینترنتی را هم ارائه میکنند. آلترناتیوهای موجود در داروخانه محل زندگی خود را بپرسید. دو راه برای تزریق هومیرا وجود دارد: با سرنگ و یا یک قلم تزریق. هر دو آنها عاری از التکس بوده و یک سوزن بسیار نازک تزریق دارند. قلم تزریق بگونهای طراحی شده که در امر تزریق فرد به خود سهولت ایجاد کند. قلم تزریق هومیرا بسته بندی شش عددی و دو عددی سرنگ از قبل پرشده هومیرا بسته بندی شش عددی و دو عددی 19 18

11 90 o 90 o چگونه باید از قلم تزریق هومیرا استفاده نمود هومیرا توسط یک قلم تزریق به فرد تزریق میشود. همچنین هومیرا بشکل یک سرنگ از قبل پر شده هم در دسترس میباشد. این امر اهمیت دارد که پیش از ترک بخش پذیرش درمانی همه چیز را درباره شیوه استفاده از این قلم یاد گرفته باشید زیرا از این پس شما باید وظیفه تزریق دارو به خودتان را برعهده بگیرید. در کلینیک شما همچنین میتوانید اجازه دهید یک نفر از کسانی که میشناسید روش تزریق این دارو به شما بعنوان کمک را تمرین کند. قلم تزریق بایستی همواره پس از یکبار استفاده دور انداخته شود. ۱. همه چیزهایی که الزم دارید را بیرون بیاورید قلم تزریق را ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قبل از انجام عمل تزریق از یخچال بیرون بیاورید. یک پ د الکلی )در بسته بندی وجود دارد ) و در صورت لزوم یک بسته یخ بیرون بیاورید. مهم! تاریخ مصرف را کنترل کنید. در صورتی که تاریخ ماه و سال درج شده بر روی قلم تزریق گذشته از آن استفاده نکنید. ۲. محل تزریق را آماده کنید محل جدیدی برای تزریق بر روی شکم یا ران انتخاب کنید که بیش از ۳ سانتیمتر از آخرین محل تزریق هومیرا و بیش از ۵ سانتیمتر از ناف فاصله داشته باشد. مهم! هرگز در محلی که قرمز کبود یا سخت شده است تزریق نکنید زیرا این امر میتواند نشانه عفونت موضعی باشد. با دقت دستهای خود را با صابون بشویید. با پ د الکلی محل تزریق را پاک کنید و سپس از لمس این ناحیه خودداری کنید. ۳. قلم تزریق را آماده کنید قلم تزریق هومیرا را صاف و بگونه ای که درپوش خاکستری آن که با شماره ۱ نشان داده میشود بطرف باال باشد نگه دارید. مایع موجود در قلم را از روزنه ای که بر روی آن قرار دارد بررسی کنید این مایع بایستی شفاف و بیرنگ باشد. مهم! اگر مایع موجود در قلم کدر باشد تغییر رنگ داده دارای ذراتی شناور بوده یخ زده و یا بخاطر داشته باشید که قبل از استفاده در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گرفته باشد از قلم مزبور استفاده نکنید. قلم تزریق را بمدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید. در تارنمای Medicininstruktioner.se می توانید یک فیلم آموزشی در مورد نحوه تزریق ھومیرا به خود مشاھده نمایید. ۴. تزریق قلم تزریق را محکم و از قسمت وسط آن در دست خود بگیرید. سرپوشهای ایمنی قلم را بردارید ابتدا سرپوش خاکستری که با شماره ۱ نشان داده شده است و سپس سرپوش سرخرنگ که با شماره ۲ نشان داده شده است. هرگز سرپوشها را جابجا نکنید. پوست تمیز شده را بین انگشتهای خود گرفته و قلم را در زاویه ای مستقیم نسبت به پوست قرار دهید بگونه ای که روزنه قلم بطرف باال قرار گیرد. دکمه سرخرنگ را فشار دهید. هنگامی که صدای کلیک را شنیدید بایستی به آهستگی تا ده بشمارید و قلم تزریق را در همان وضعیت نگهدارید. زمانیکه شمارش را به پایان بردید کنترل نمایید که همه نمایشگر زردرنگ در روزنه قلم قابل مشاهده بوده و حرکت آن متوقف شده است. قلم تزریق را صاف و در همان زاویه مستقیم از پوست بیرون بکشید. یک پ د پنبه ای را بمدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه بر روی محل تزریق نگهدارید. یک قطره خون یا مایع ممکن است خارج شود که کامال طبیعی است. محل تزریق را مالش ندهید. در صورت تمایل بر روی محل چسب زخم بگذارید. ۵. وسایل مورد استفاده قرار گرفته را دور بیاندازید قلم تزریق مورد استفاده را براساس دستورالعمل پرستار یا پزشک خود دور بیاندازید. سرپوشهای ایمنی قلم را میتوان جدا کرده و بعنوان پالستیک سخت دور انداخت. همچنین به بخش»هومیرا و محیط زیست«مراجعه نمایید

12 45 چگونه باید از سرنگ از قبل پرشده هومیرا استفاده نمود این امر اهمیت دارد که پیش از ترک بخش پذیرش درمانی همه چیز را درباره شیوه استفاده از این سرنگ یاد گرفته باشید زیرا از این پس شما باید وظیفه تزریق دارو به خودتان را بر عهده بگیرید. در کلینیک شما همچنین میتوانید اجازه دهید یک نفر از کسانی که میشناسید روش تزریق با این سرنگ به شما بعنوان کمک را تمرین کند. سرنگ بایستی همواره پس از یکبار استفاده دور انداخته شود. ۱. همه چیزهایی که الزم دارید را بیرون بیاورید سرنگ را ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قبل از انجام عمل تزریق از یخچال بیرون بیاورید. یک پ د الکلی )در بسته بندی وجود دارد ) بیرون بیاورید. مهم! تاریخ مصرف را کنترل کنید. در صورتی که تاریخ ماه و سال درج شده بر روی سرنگ گذشته از آن استفاده نکنید. ۲. محل تزریق را آماده کنید محل جدیدی برای تزریق بر روی شکم یا ران انتخاب کنید که بیش از ۳ سانتیمتر از آخرین محل تزریق هومیرا و بیش از ۵ سانتیمتر از ناف فاصله داشته باشد. مهم! هرگز در محلی که قرمز کبود یا سخت شده است تزریق نکنید زیرا این امر میتواند نشانه عفونت موضعی باشد. با دقت دستهای خود را با صابون بشویید. با پ د الکلی محل تزریق را پاک کنید و سپس از لمس این ناحیه خودداری کنید. مهم! هومیرا مایعی است که باید شفاف و بیرنگ باشد. اگر این مایع کدر شده تغییر رنگ داده باشد دارای ذراتی شناور است یخ زده و یا در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گرفته باشد از آن استفاده نکنید. ۳. تزریق سرپوش ایمنی سوزن سرنگ را بردارید. سرنگ را تکان ندهید. پوست تمیز شده را به حالتی ثابت بین انگشتهای یک دست خود فشار داده و نگهدارید. سرنگ را در دست دیگر خود گرفته و آن را در زاویهای ۴۵ درجه نسبت به پوست قرار دهید. سرنگ را با یک حرکت سریع وکوتاه تماما وارد پوست کنید. پوست را رها کنید. پیستون سرنگ را فشار دهید تا هومیرا به بدن تزریق شود. خالی شدن سرنگ ۲ تا ۵ ثانیه طول میکشد. سرنگ را از پوست بیرون بکشید. دقت کنید که آن را در همان زاویه بیرون بکشید. یک پ د پنبه ای را بمدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه بر روی محل تزریق نگهدارید. یک قطره خون یا مایع ممکن است خارج شود که کامال طبیعی است. محل تزریق را مالش ندهید. در صورت تمایل بر روی محل چسب زخم بگذارید. ۵. وسایل مورد استفاده قرار گرفته را دور بیاندازید سرپوش ایمنی سوزن سرنگ را جایگزین نکنید. سوزن را با استفاده از قیچی ایمنی که از مرکز درمانی دریافت نموده اید قیچی کنید. سرنگ و سوزن آن را براساس دستورالعمل پرستار یا پزشک خود دور بیاندازید. همچنین به بخش»هومیرا و محیط زیست«مراجعه نمایید. بخاطر داشته باشید که قبل از استفاده سرنگ را بمدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید

13 روش نگهداری هومیرا در منزل: قلم تزریق/سرنگ هومیرا را از جعبه اصلی آن بیرون نیاورید زیرا هومیرا به نور حساس است. هومیرا باید در یخچال )در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد( نگهداشته شود. هومیرا نباید منجمد شود. در صورت لزوم )بعنوان نمونه هنگام سفر( میتوان از سرنگ/قلم تزریق هومیرا حداکثر برای مدت ۱۴ روز در دمای اتاق )حداکثر ۲۵ درجه سانتیگراد( نگهداری نمود. دقت کنید که دارو در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرد. اگر سرنگ/قلم تزریق از یخچال بیرون آورده شده و در دمای اتاق نگهداشته شود بایستی ظرف ۱۴ روز استفاده شده و یا دور انداخته شود حتی اگر دوباره در یخچال قرار داده شده باشد. تاریخ بیرون آوردن سرنگ/قلم تزریق از یخچال و تاریخی که دیگر باید آن را دور انداخت را یادداشت کنید. در سفر: هومیرا در بسته های دو و شش عددی در دسترس میباشد. در مورد بهترین آلترناتیوی که برای شما وجود دارد با پزشک یا مسئول داروخانه خود صحبت کنید. هومیرا باید در کیف خنک کننده )Kylväska( با بسته های یخ قرار داده شود. هنگام قراردادن هومیرا در داخل کیف خنک کننده آن را از بسته بندی اصلی آن خارج نکنید.. هنگام سفر به خارج از کشور بایستی نامه ای از پزشک خود در مورد اینکه تحت درمان با هومیرا قرار دارید همراه داشته باشید. این نامه باید توسط پزشک شما امضاء شده باشد. سفر با هومیرا: در طول مدتی که تحت درمان با هومیرا قرار دارید ریسک باالتری در مورد ابتال به عفونتهای باکتریایی )شامل سل لژیونال سالمونال و لیستریا( برای شما وجود دارد. میزان شیوع این بیماریها در برخی کشورها باالتر است. همیشه در مورد ریسکهای موجود در کشوری که قصد سفر به آنجا را دارید عالئم بیماری که باید به آنها توجه نمایید و نحوه پیدا کردن مراکزدرمانی که در صورت لزوم باید به آنجا مراجعه کنید با پزشک خود مشورت نمایید. فراموش نکنید که واکسیناسیون با واکسنهای زنده مانند واکسن سل نبایستی ظرف سه ماه از درمان با هومیرا دریافت شود. برای دریافت آگاهیهای به روز شده در مورد واکسنهایی که پیش از سفر توصیه میشوند به تارنمای 1177 se مراجعه کنید. اگر پرسش یا نگرانی دارید با کلینیک بیماریهای عفونی تماس بگیرید. Intyg Jag behandlas med HUMIRA (adalimumab) گواهی پزشک میتواند به سوئدی و یا انگلیسی صادر شود

14 هومیرا و محیط زیست هومیرا از پروتئینی تشکیل شده که هنگامی که بیرون آمده و در طبیعت قرار میگیرد به سرعت تجزیه میشود. بنابراین این دارو در عمل نمیتواند آسیبی به حیوانات گیاهان یا سیستم اکولوژی وارد کند. قلمهای تزریق یا سرنگهای از قبل پرشده را براساس دستورالعمل پرستار یا پزشک خود دور بیاندازید. درپوش قلمها را میتوان بعنوان پالستیک سخت دور انداخت. اگر امکان دسته بندی زباله های خود را ندارید سرپوشها را همراه با دیگر زباله های قابل بازیافت معمولی خود دور بیاندازید. پالستیک مورد استفاده قرار گرفته در هومیرا از پالستیک نوع پروپیلن ساخته شده است. در هنگام سوزاندن آن تنها آب و دی اکسید کربن تولید میشود. دوستدار محیط زیست باشید! اگر از دستورالعملهای مربوط به شیوه دفع قلمهای تزریق یا سرنگهای از قبل پرشده مورد استفاده قرار گرفته پیروی کنید هومیرا آسیبی به محیط زیست وارد نمیکند. هرگز قلمهای تزریق یا سرنگهای از قبل پرشده هومیرا را در دستشویی خالی نکنید و یا آنها را در زباله های خانگی خود دور نیاندازید. از مسئول داروخانه خود بپرسید که داروهای خود را چگونه باید دور بیاندازید

15 دلیل انجام چکاپها چیست هدف درمان با این دارو کمک به شما برای داشتن یک زندگی بدون عوارض بیماری و متوقف کردن روند تشدید بیماری است. روند درمانی شما و فعالیت بیماری باید با فواصل زمانی منظم مورد ارزشیابی قرار گیرد و این امر در آغاز درمان بدفعات بیشتری انجام میپذیرد. شما و پزشکتان میتوانید در مورد برنامه ای برای انجام چکاپهای شما به توافق برسید. این چکاپها )آزمایشها و معاینات کلی( مهم هستند زیرا در تعیین مرحله مشخصی که شما از لحاظ وضعیت بدنی در آن بسر میبرید کمک نموده و از هرگونه پیشرفت بیماری پیشگیری میکند. حتی اگر شروع به داشتن احساس بهتری هم نمودید انجام معاینات و کنترل منظم حائز اهمیت میباشد. همیشه در صورتی که وضعیت بدنی شما بدتر شد و یا موارد دیگری پیش آمد که احساس خوبی نسبت به آن نداشتید با پزشک خود تماس بگیرید. معاینات معمول برای بیماریهای رماتیسمی عبارتند از: ارزیابی مفصل )»با استفاده از فشار و خم کردن«( آزمایشهای خون عکسبرداری رادیولوژی سونوگرافی یا ام.آر.آی از مفاصل آسیب دیده بهبودی از بیماری آسیب بیشتری به مفاصل وارد نشده و کارکرد آن از سر گرفته شدهاست چکاپهای منظم رصد کردن مسیر طی شده در روند منتهی به یک زندگی بدون عوارض بیماری برای شما را تسهیل میکند. چکاپ چکاپ چکاپ شروع درمان با هومیرا چکاپ 29 28

16 اگر مایل به دانستن مطالب بیشتر هستید انجمن رماتیسم سوئد یک انجمن بیماران و مکان همکاری بین افراد دارای تشخیص بیماریهای گوناگون رماتیسمی است. در این تارنما میتوانید آگاهیهایی در این مورد و همچنین پیرامون فعالیتهای انجمن بیابید. انجمن رماتیسم سوئد هم در زمینه تحقیقات و هم به افراد حمایت ارائه میکند و همچنین در اموراجتماعی نیز مشارکت دارد. reumatikerlinjen خط بیماران رماتیسمی یک تارنما و پایگاه داده های علمی برای افرادی است که با یک بیماری رماتیسمی زندگی میکنند. در اینجا از جمله میتوانید مقاالت فیلمها توصیه هایی برای تمرین و پرسش و پاسخهایی در مورد بیشتر چیزهایی که با درمان شما ارتباط دارد بیابید. سازمان جوانان انجمن رماتیسم سوئد برای حقوق جوانان دارای رماتیسم تالش میکند و همچنین در زمینه اطالع رسانی برگزاری کمپها و سایر فعالیتهای متنوع کار میکند. ۱۱۷۷ راهنمای درمان بشکل آنالین و از طریق تلفن به ارائه توصیه های پزشکی میپردازد. در این تارنما میتوانید به جستجوی اطالعات درباره داروها نحوه تاثیر و طریقه استفاده و اثرات جانبی آنها بپردازید. تارنمای سوئدی شرکت داروسازی AbbVie حاوی اطالعاتی درباره این شرکت و داروهای گوناگون این شرکت میباشد

17 SEHUR130047(3)e هومیرا چیست منظور از داروی بیولوژیک کدام است درمان با این دارو شامل چه مواردی میباشد و چه مدت زمانی الزم است تا شما احساس بهتری داشته باشید این بروشور برای افرادی است که در آستانه آغاز درمان با هومیرا هستند. عالوه بر آنکه درباره هومیرا و آنچه میباید از درمان خود انتظار داشته باشید یاد میگیرید در اینجا میتوانید مطالب بیشتری درباره بیماریهایی که هومیرا برای درمان آنها مورد استفاده قرار میگیرد نحوه استفاده از این دارو و آنچه میباید در ارتباط با درمان خود با این دارو مد نظر قرار دهید بیابید. پیش از آغاز استفاده از هومیرا این جزوه را با دقت مطالعه نمایید..HUMIRA, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-α-inhibator), SmPc موارد درمان: درمان بیماری آرتیت روماتوئید فعال در حالت متوسط تا وخیم )شامل بیمای وخیم در حال پیشرفت( در بیماران بزرگسال هنگامی که تاثیر داروهای ضد رماتیسم تسکین دهنده بیماری )DMARDs( شامل متوتروکسات ناکافی شده باشد. درمان بیماری فعال آرتریت چند مفصلی ایدیوپاتیک جوانان ( arthritis )Poly articular juvenile idiophatic نزد بیماران از ۲ سال به باال که به یک یا چند داروی ضد رماتیسم تسکین دهنده بیماری DMAR-( )Ds اثر ناکافی نشان داده باشند. آرتریتهای فعال مربوط به رباطهای مفصل نزد بیماران ۶ سال به باال که درمانهای متعارف بر روی آنها اثر ناکافی داشته و یا به آن حساسیت داشته اند. اسپوندیلیت آنکیلوزان وخیم و فعال نزد بزرگسالی که درمانهای متعارف بر روی آنها اثر ناکافی داشته است. درمان بزرگساالن دارای اسپوندیلو آرتروپاتی محوری شدید که اثرات بیماری AS در عکسبرداریهای رادیولوژی از آنها قابل مشاهده نیست اما علیرغم این امر اثرات قابل مشاهده التهاب در آزمایشهای سی.آر.پی )پروتئین واکنشی سی( و/یا ام.آر.آی آنها یافت شده و درمانهای متعارف بر روی آنها اثر ناکافی داشته و یا به آن حساسیت داشته اند. آرتریت پسوریاتیکی فعال و در حال پیشرفت نزد بزرگساالن که درمان توسط داروهای ضد رماتیسم تسکین دهنده بیماری در گذشته اثری بر روی آنها نداشته است. یوئیت غیرعفونی الیه میانی و خلفی چشم و یوئیت عنبیه نزد بیماران بزرگسال که تاثیر کافی از داروهای کورتیکوستروئیدی دریافت نکرده اند و یا بایستی در استفاده از داروهای کورتیکوستروئیدی احتیاط نمایند و یا بیمارانی که استفاده از داروهای کورتیکوستروئیدی برای آنها مناسب نیست. محلول هومیرا ۴۰ میلیگرمی برای تزریق وریدی قلمهای تزریق/سرنگهای از پیش پرشده یکبار مصرف. لطفا برای کسب اطالعات کامل پیرامون تجویز این دارو به HUMIRA SmPC در تارنمای مراجعه نمایید. AbbVie AB, Box 1523, SE Solna, Sweden. Tel

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی بسمه تعالی مرکز آموزشی و درمانی حضرت امام خمینی )ره( اردبیل کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3194 0 جناب آقای دکتر قبادی جناب آقای دکتر ایران پرور جناب آقای دکتر

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere