Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین"

Transkript

1 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

2 Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان - و پیشگیری از پالژیوسفالی یا نشانگان سر صاف ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک چاپ اول 2013 ویراستاران فنی: Annette Poulsen پرستار بازدیدکننده از نوزادان مدیریت برنامههای موفق )MSP( دارای تخصص از بورد بینالمللی بازرسین و مشاورین شیردهی Brot( IBCLC) Christine دکترای حرفهای دکترای تخصصی صفحهآرایی: Rosendahls a/s گرافیک: Keld Petersen تصاویر: Heidi Maxmiling 2 پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان - و پیشگیری از پالژیوسفالی یا نشانگان سر صاف

3 دانمارک در نوزاد گهوارهای مرگ بدون نوزادان از برخی ساله هر اما میافتد. اتفاق دانمارک در ندرت به بستر در نوزادان مرگ خوشبختانه»مرگ به حالت این میمیرند. خواب در ناگهانی طور به مشخصی دلیل هیچ بدون و جدی بیماری داشتن است. شده شناخته )SIDS( نوزاد«ناگهانی مرگ سندروم یا گهوارهای«به یا شکم روی نوزاد خوابیدن میدهد: افزایش را گهوارهای مرگ خطر عامل سه این که است شده ثابت خواب. هنگام نوزاد بدن شدن داغ حد از بیش و دخانیات دود معرض در نوزاد گرفتن قرار پهلو را ذیل توصیههای 1991 سال از دانمارک درمان و بهداشت اداره دیگر کشورهای از بسیاری مانند بنابراین است: کرده ارائه بخوابند پشت به باید همیشه 1 نوزادان 1. معرض در نباید تولد از بعد نوزاد و کند خودداری سیگار کشیدن از بارداری طول در باید 2 مادر 2. گیرد قرار دخانیات دود نشود داغ اندازه از بیش خواب هنگام نوزادشان بدن که شوند مطمئن باید 3 والدین 3. شدهاند متولد زنده که نوزادی 1000 هر در نوزاد ناگهانی میر و مرگ شمار در نوزاد 120 حدود از میمیرند خواب در غیرمنتظره طور به که نوزادانی شمار توصیهها تغییر نتیجه در است. یافته کاهش سال در نوزاد 15 الی 10 حدود به سال 3 صاف سر نشانگان یا پالژیوسفالی از پیشگیری و - نوزادان گهوارهای مرگ از پیشگیری

4 3 نکته ساده 1. همیشه کودک را به پشت بخوابانید چنانچه نوزاد روی شکم یا به پهلو بخوابد احتمال خطر مرگ گهوارهای به طور قابل توجهی افزایش مییابد. زمانی که نوزاد قادر به غلت زدن میشود و این کار را در حین خواب نیز انجام میدهد میتوانید بگذارید که نوزاد به خوابیدن روی شکم خود ادامه دهد. نوزادتان تنها در صورتی میتواند روی سینه شما به روی شکم خود بخوابد که خودتان بیدار باشید. برخی از نوزادان که بیماریهای مادرزادی دارند مجبورند به روی شکمشان بخوابند. در این صورت متخصص اطفال شما را مطلع خواهد ساخت. 2. از کشیدن سیگار خودداری نمایید نوزادانی که هم قبل از تولد و هم بعد از تولدشان در معرض دود دخانیات قرار میگیرند به طور قابل توجهی با خطر باالی مرگ گهوارهای روبرو هستند. بنابراین از کشیدن سیگار در زمان بارداری و بعد از تولد فرزندتان از کشیدن سیگار در فضای داخل خانه اجتناب ورزید. رعایت این مسئله احتمال خطر مرگ گهوارهای نوزاد را کاهش میدهد. 3. از گرم شدن بیش از اندازه کودک در حین خواب جلوگیری کنید. نوزادی که هنگام خواب حرارت بدنش بیش از اندازه داغ میشود بیشتر در معرض خطر مرگ گهوارهای قرار دارد. بنابراین کودک شما نباید هنگامی که خوابیده است عرق کند. بهترین روش برای اینکه متوجه شوید که آیا نوزاد بیش از حد داغ است یا خیر این است که پشت گردن یا سینه او را از جلو لمس کنید. مطمئن شوید که محیطی که کودکتان در آن خوابیده است نسبتا خنک باشد به عنوان مثال درجه حرارت 18 تا 20 سانتی گراد باشد. اگر مجبور هستید برای نگه داشتن دمای اتاق زیر 20 درجه سانتی گراد پنجره را باز کنید مطمئن شوید که کودک در مسیر جریان هوا نخوابیده باشد. کودک را هنگام خواب خیلی محکم با ملحفه و پتو نپوشانید. همیشه لباس بیرون نوزاد را هنگامی که به داخل خانه میآیید درآورید- حتی اگر در حال خوابیدن است. خوابیدن نوزاد در فضای داخل درحالی که لباس بیرون بر تن دارد باعث گرمای بیش از حد نوزاد میشود. اگر کودکتان مریض است و درجه حرارت بدنش باال است باید تنها لباس سبک به تن داشته باشد و فقط یک ملحفه روی او انداخته شود بدین ترتیب گرما از بین میرود. 4 پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان - و پیشگیری از پالژیوسفالی یا نشانگان سر صاف

5 خواب برای امن مکانی خودش بستر کودک خواب برای مکان ترین امن میخوابند. والدینش که است اتاقی همان در گهواره لبههای حتما و باشد سفت نسبتا باید تشک باشد. پوشانده را نوزاد مخصوص سبک پتوی زیر باید نوزاد با بتواند و است گهواره سایز مناسب که بخوابد بزند. کنار خود روی از را آن لگد سر حرکت تا باشد داشته بالشت نباید نوزاد همچنین باشد. آسانتر او برای خوابیدن هنگام اسباب بافتنرم با شل پتوهای از استفاده از کودک است ممکن که دیگری هرچیز و بازیها کنید. خودداری کند گیر ان به خواب هنگام بخوابانید. گهواره قسمت پایینترین در خوابیدن هنگام را خود نوزاد که است بهتر نوزاد با خوابیدن رختخواب در نوزادتان که دارید تصمیم اگر بستر و شما از یکی بین بگذارید بخوابد شما دو بین نوزاد که شوید مطمئن بخوابد. خودش نمیافتد. تخت پتوی زیر شما تخت سوی یک در باید نوزاد یا گهواره در نوزاد اگر بخوابد. خودش سبک آزاد فضای باید است شده خوابانده خودش بستر باشد. داشته زیادی والدین و نوزاد که بخوابد رختخوابی همان در نباید خانگی حیوانات همچنین و بزرگتر خواهر و برادر ار زیادی فضای میتوانند بنابراین و دارند منقطع خوابی اغلب خانگی حیوانات و کوچکتر بچههای میخوابند. کنند. اشغال رختخواب در 5 صاف سر نشانگان یا پالژیوسفالی از پیشگیری و - نوزادان گهوارهای مرگ از پیشگیری

6 پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و نشانگان سر صاف نوزادان ممکن است در صورتی که هنگام بیداری به مدت طوالنی به پشتشان خوابانده شوند به پالژیوسفالی یا نشانگان سرصاف مبتال شوند. می توان از ابتال به این سندرم پیشگیری کرد: بگذارید تا جایی که امکانپذیر است نوزادتان در زمان بیداری روی شکم خود قرار بگیرد و در آغوش شما نباشد. این کار همچنین به رشد مهارتهای حرکتی نوزاد کمک میکند. نوزاد خود را روی شکمش به اطراف بغلتانید و به مدت طوالنی تا جایی که امکانپذیر است در طول هر بار تعویض پوشک او را در این حالت رها کنید. مطمئن شوید سر نوزادتان زمانی که به پشت خود خوابیده است مدام به یک سمت نچرخد. حتما هم از سمت راست و هم از سمت چپ با نوزادتان بازی و صحبت کنید و پوشک او را عوض کنید. 6 پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان - و پیشگیری از پالژیوسفالی یا نشانگان سر صاف

7 تا کنید وادار را نوزاد و بگیرید آغوش در خود چپ و راست سمت از را خود نوزاد مختلف زمانهای در کنید. رعایت نیز نوزادتان زدن آروغ هنگام را مسئله این بچرخاند سو دو هر به را سرش چپ و راست سمت بین را نوزادتان خوردن شیر هنگام میخورد شیر بطری از نوزادتان اگر کنید. جا جابه آغوشتان یک در طوالنی حد از بیش مدت به نشستن کنید. استفاده ماشین صندلی از تنها نقل و حمل برای نیست. خوب خردساالن برای زمان میدهد- بروز خود از را پالژیوسفالی یا صاف سر نشانگان عالئم تمام فرزندتان اگر توصیههای و راهنماییها بود خواهد قادر او کنید مشورت کننده بازدیده پرستار با دهد. ارئه شما به را الزم 7 صاف سر نشانگان یا پالژیوسفالی از پیشگیری و - نوزادان گهوارهای مرگ از پیشگیری

8 این سه نکته ساده را برای کمک به پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزاد به یاد داشته باشید همیشه کودک را به پشت بخوابانید در طول بارداری از کشیدن سیگار خودداری نمایید و بعد از تولد نوزادتان را در معرض دود دخانیات قرار ندهید. مانع از گرم شدن بیش از حد نوزادتان هنگام خوابیدن شوید. این سه نکته ساده را به یادداشته باشید تا نوزادتان به پالژیوسفالی یا نشانگان سر صاف مبتال نشود: از زمان تولد نوزادتان را عادت دهید که هنگام بیداری تا جایی که امکانپذیر است روی شکم خود بخوابد. مطمئن شوید که سر نوزادتان هنگام خوابیدن به طور متناوب در سمت چپ و راست قرار گیرد. وقتی نوزادتان بیدار است از هر دو سمت او را به فعالیت وادارید - این کار باعث میشود که نوزادتان تنها یک طرف را ترجیح ندهد و از ابتال به پالژیوسفالی جلوگیری میکند اگر در خصوص شکل سر نوزادتان نگران هستید با پرستار بازدیدکننده مشورت کنید. Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن:

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

یہ آپ کا الیکشن ہے udru:

یہ آپ کا الیکشن ہے udru: RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Bosnian: Izbor je vaš. Danish: Det er dit valg. ای ن ان تخاب شما ا ست. Farsi: English: It is your election. Somali: Waa doorashadaadii.

Læs mere

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان 2008/2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را میتوان روی

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

یہ آپ کا الیکشن ہے udru:

یہ آپ کا الیکشن ہے udru: RÅDET FOR ETNE MNORTETER En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Bosnian: zbor je vaš. Danish: Det er dit valg. ای ن ان تخاب شما ا ست. Farsi: English: t is your election. omali: Waa doorashadaadii.

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til forældre 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

Iransk musik for voksne

Iransk musik for voksne Iransk musik for voksne موسيقی ایرانی-سیدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 NYHEDSBREV OM DANSK SOM ANDETSPROG FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i FastholdelsesTaskforce,

Læs mere

Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge.

Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge. 1 DANSK 2 Venligboernes boligråd Meget vigtigt - det kan spare dig mange penge. I Danmark findes der regler når man flytter i lejlighed eller hus. Disse regler sikrer både personen der lejer huset ud og

Læs mere

Hvordan er danskerne? Sådan kan du komme tættere på dem.

Hvordan er danskerne? Sådan kan du komme tættere på dem. DANSK Hvordan er danskerne? Sådan kan du komme tættere på dem. Der er ca. 5,6 mill. mennesker i Danmark og den gennemsnitlige dansker år 2015 er 41,1 år. Anne og Peter er de mest almindelige fornavne,

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

مریضوں کے حقوق مریضوں اور لواحقین کے لیے مختصر معلومات

مریضوں کے حقوق مریضوں اور لواحقین کے لیے مختصر معلومات Region Hovedstadens Psykiatri مریضوں کے حقوق جنوری 2013 مریضوں کے حقوق مریضوں اور لواحقین کے لیے مختصر معلومات Hovedstadens Psykiatri ڈنمارک کا سب سے بڑا نفسیاتی ہسپتال ہے ہم نفسیاتی شعبے میں عالقے کے

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

GFH53-2 BMP-2 Human 2 ug GFH53-10 BMP-2 Human 10 ug GFH53-100 BMP-2 Human 100 ug GFH53-1000 BMP-2 Human 1 mg

GFH53-2 BMP-2 Human 2 ug GFH53-10 BMP-2 Human 10 ug GFH53-100 BMP-2 Human 100 ug GFH53-1000 BMP-2 Human 1 mg لیست فاکتورهای رشد و ریز مولکولها molecules( )small انتخابی از تولیدات شرکت انگلیسی Cell GS بهار تشخیص طب تنها نماینده رسمی کمپانی CellGS تهران- خیابان شریعتی تقاطع بهار شیراز خیابان کاج ساختمان شماره

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

2010-2011. URDU BØGER URDU, PANJABI, HINDI FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD

2010-2011. URDU BØGER URDU, PANJABI, HINDI FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺎ 2010-2011 Urdu Urdu bøger bøger samt samt urdu, urdu, panjabi, panjabi, hindi hindi film film og og URDU BØGER musik voksne musik for for voksne

Læs mere

راه! درا ه ل 2013 #د!

راه! درا ه ل 2013 #د! وزارت ر د ت و راه! درا ه ل 2013 #د! ا%#ت و راه$ره 1 راه! درا ه &# -1 ااع () ه: 4... 1.1- ا-!ه ه!. () -1.2 1.3- ا-! 3 ا) 2 ر 2-1 )شا/... 6 2.1- ار 56 زم ه. 3 9-2.2 ر 78 لر درا 2.3-1 )ش ) رددرا ا/ 3 ا) 2

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige Kumails Forbøn Kumails Forbøn Imam Ali Islamic Centre Foreningen Ahlul Bait i Danmark Dua af generationens Imam Fred være med ham I Allah den barmhjertig den

Læs mere

MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN

MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN De fleste 11-15-årige skolebørn har det godt, men ca. en ud af fem har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres daglige liv. De er kede af det, nervøse, har svært ved at falde

Læs mere

Allāh siger i Koranen:

Allāh siger i Koranen: 1 اخلطبة األوىل ا ل م د هلل ال ذ ي ز ي ن الن ب ي ي ب ب ي ب و ال م ص ط فى و م ن ع ل ى ال م ؤ م ن ي ب ن ب ي و ال م ج ت ب. و الص ال ة و الس ال م ع ل ى س ي د ن ا و م و ال ن ا م م د خ ا ت الن ب ي ي س ي د ال

Læs mere

Modtag gratis støtte til udvikling af din kommunes rehabiliteringspraksis på ældreområdet

Modtag gratis støtte til udvikling af din kommunes rehabiliteringspraksis på ældreområdet Modtag gratis støtte til udvikling af din kommunes rehabiliteringspraksis på ældreområdet FRA 22. AUGUST 2016 KAN DU ANSØGE OM EN GRA- TIS KOMMUNAL TEMADAG ELLER ET RÅDGIVNINGS- OG STØTTEFORLØB. Oplever

Læs mere

Sommerprogram 2016: Uge 26

Sommerprogram 2016: Uge 26 27/06 Sommerprogram 2016: Uge 26 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 Jazz Sommerprogram 2016: Uge 27 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 Jazz Sommerprogram 2016: Uge 28 12/07 13/07 14/07 15/07

Læs mere

Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com. Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com

Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com. Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com Sang og Musik الغنى Munida.dk Wakf.com Sang og Musik الغنى Munida.dk Wakf.com 1 Hvad er musik - definitioner Musik (موسيقى) Afledt fra det græske musica, der refererer tilbage til muserne. Lyd struktureret

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

Danish تقويم. www.morgenstjerne.net

Danish تقويم. www.morgenstjerne.net Danish تقويم نجمة الصباح www.morgenstjerne.net ال ح م د ل له ف اط ر ال سم او ات و الا ر ض ج اع ل ال م لاي ك ة ر س ل ا أ ول ي أ ج ن ح ة مث ن ى و ث لاث و ر ب اع ي ز يد ف ي ال خ ل ق م ا ي ش اء إ ن ال له ع

Læs mere

børn URDU BØGER OG MUSIK SAMT HINDI FILM for børn

børn URDU BØGER OG MUSIK SAMT HINDI FILM for børn 2010-2011 Urdu Urdu bøger bøger og og musik musik for for børn børn samt samt hindi hindi film film for for børn børn URDU BØGER OG MUSIK SAMT HINDI FILM for børn ﯽ ﻣﻮﺳﯿﯿﻘﻘﯽ اور ﻣﻮﺳ ﮟ اور ﮐﺘﺎﺑﯿﯿﮟ اردو

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst

Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst Offentliggørelse 15. maj 2009 1 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Over Søen 74. Ulrik Frost har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Over Søen

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003. ÅRSOPGØRELSE 2003 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 9 Hvordan bedømmes andre i deres Aqîdah? Derefter kort gennemgang af de tidligere lektioner med

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

Det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling af opioidafhængighed.

Det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling af opioidafhængighed. Gadejuristen Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C 17. oktober 2011 j.nr. 7-207-21-3/1/HPE Svar på henvendelse om fænomenerne erstatningsdoser og udligningsordning Sundhedsstyrelsen har modtaget Deres

Læs mere

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om spædbørns ernæring

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om spædbørns ernæring 18-03-2015 1-1811-8/1/ANP Version 4 FAQ: Ofte stillede spørgsmål om spædbørns ernæring Dokumentet opdateres løbende i takt med Sundhedsstyrelsen modtager spørgsmål til de nye anbefalinger Hvorfor kommer

Læs mere

MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM

MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM JANUAR 2016 MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM Anbefalinger til sundhedspersonale MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM Anbefalinger til sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Urdu faglitteratur for voksne

Urdu faglitteratur for voksne Urdu faglitteratur for voksne بالغوں کےليے پيشه وارانه ادبی مواد 2008-2009 مستعار لينے کے ليے: مواد } کتابيں ہيه کيٹلاگ "ببليو ٹيکس سنٹر براي ے انٹگريشن" نے مرتب کی ہے اور اس ميں اردو کا و ء ميں خريدا

Læs mere

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger CARDIOTOCOGRAFI En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger 2008 Cardiotocografi en spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til sundhedspersonale

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til sundhedspersonale FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til sundhedspersonale 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(المراء ا و الجدال) Hvad er Mirâ og Jidâl Sprogligt: Al-Mirâ (المراء)

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

HOSPICE UDEN MURE. - medicinsk teknologivurdering af et palliativt netværk i samspil mellem sektorer. Sammenfatning

HOSPICE UDEN MURE. - medicinsk teknologivurdering af et palliativt netværk i samspil mellem sektorer. Sammenfatning HOSPICE UDEN MURE - medicinsk teknologivurdering af et palliativt netværk i samspil mellem sektorer. Sammenfatning 2005 Medicinsk teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5(5) Center for Evaluering og

Læs mere

Cecilie 21632821. Trine 30292562. Rikke 28292189 9-17 17-21.15 17-21.15 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 10-17.30 12-17.30 10-17.30 12-17.

Cecilie 21632821. Trine 30292562. Rikke 28292189 9-17 17-21.15 17-21.15 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 10-17.30 12-17.30 10-17.30 12-17. Uge 19 Line 60141175 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 9/5 Uge 20 Line 60141175 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 Uge 21 Line 60141175 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 Uge 22 Line 60141175 31/5 1/6 2/6

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Organkirurgisk afdeling 29.november

Læs mere

Spildevandstilladelse Strandens Auto

Spildevandstilladelse Strandens Auto SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Strandens Auto Strandens Auto v/ Søren Sørensen Cordozasvinget 2, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 77413014 Dato for meddelelse: 10. januar 2008 P

Læs mere