Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین"

Transkript

1 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

2 Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان - و پیشگیری از پالژیوسفالی یا نشانگان سر صاف ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک چاپ اول 2013 ویراستاران فنی: Annette Poulsen پرستار بازدیدکننده از نوزادان مدیریت برنامههای موفق )MSP( دارای تخصص از بورد بینالمللی بازرسین و مشاورین شیردهی Brot( IBCLC) Christine دکترای حرفهای دکترای تخصصی صفحهآرایی: Rosendahls a/s گرافیک: Keld Petersen تصاویر: Heidi Maxmiling 2 پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان - و پیشگیری از پالژیوسفالی یا نشانگان سر صاف

3 دانمارک در نوزاد گهوارهای مرگ بدون نوزادان از برخی ساله هر اما میافتد. اتفاق دانمارک در ندرت به بستر در نوزادان مرگ خوشبختانه»مرگ به حالت این میمیرند. خواب در ناگهانی طور به مشخصی دلیل هیچ بدون و جدی بیماری داشتن است. شده شناخته )SIDS( نوزاد«ناگهانی مرگ سندروم یا گهوارهای«به یا شکم روی نوزاد خوابیدن میدهد: افزایش را گهوارهای مرگ خطر عامل سه این که است شده ثابت خواب. هنگام نوزاد بدن شدن داغ حد از بیش و دخانیات دود معرض در نوزاد گرفتن قرار پهلو را ذیل توصیههای 1991 سال از دانمارک درمان و بهداشت اداره دیگر کشورهای از بسیاری مانند بنابراین است: کرده ارائه بخوابند پشت به باید همیشه 1 نوزادان 1. معرض در نباید تولد از بعد نوزاد و کند خودداری سیگار کشیدن از بارداری طول در باید 2 مادر 2. گیرد قرار دخانیات دود نشود داغ اندازه از بیش خواب هنگام نوزادشان بدن که شوند مطمئن باید 3 والدین 3. شدهاند متولد زنده که نوزادی 1000 هر در نوزاد ناگهانی میر و مرگ شمار در نوزاد 120 حدود از میمیرند خواب در غیرمنتظره طور به که نوزادانی شمار توصیهها تغییر نتیجه در است. یافته کاهش سال در نوزاد 15 الی 10 حدود به سال 3 صاف سر نشانگان یا پالژیوسفالی از پیشگیری و - نوزادان گهوارهای مرگ از پیشگیری

4 3 نکته ساده 1. همیشه کودک را به پشت بخوابانید چنانچه نوزاد روی شکم یا به پهلو بخوابد احتمال خطر مرگ گهوارهای به طور قابل توجهی افزایش مییابد. زمانی که نوزاد قادر به غلت زدن میشود و این کار را در حین خواب نیز انجام میدهد میتوانید بگذارید که نوزاد به خوابیدن روی شکم خود ادامه دهد. نوزادتان تنها در صورتی میتواند روی سینه شما به روی شکم خود بخوابد که خودتان بیدار باشید. برخی از نوزادان که بیماریهای مادرزادی دارند مجبورند به روی شکمشان بخوابند. در این صورت متخصص اطفال شما را مطلع خواهد ساخت. 2. از کشیدن سیگار خودداری نمایید نوزادانی که هم قبل از تولد و هم بعد از تولدشان در معرض دود دخانیات قرار میگیرند به طور قابل توجهی با خطر باالی مرگ گهوارهای روبرو هستند. بنابراین از کشیدن سیگار در زمان بارداری و بعد از تولد فرزندتان از کشیدن سیگار در فضای داخل خانه اجتناب ورزید. رعایت این مسئله احتمال خطر مرگ گهوارهای نوزاد را کاهش میدهد. 3. از گرم شدن بیش از اندازه کودک در حین خواب جلوگیری کنید. نوزادی که هنگام خواب حرارت بدنش بیش از اندازه داغ میشود بیشتر در معرض خطر مرگ گهوارهای قرار دارد. بنابراین کودک شما نباید هنگامی که خوابیده است عرق کند. بهترین روش برای اینکه متوجه شوید که آیا نوزاد بیش از حد داغ است یا خیر این است که پشت گردن یا سینه او را از جلو لمس کنید. مطمئن شوید که محیطی که کودکتان در آن خوابیده است نسبتا خنک باشد به عنوان مثال درجه حرارت 18 تا 20 سانتی گراد باشد. اگر مجبور هستید برای نگه داشتن دمای اتاق زیر 20 درجه سانتی گراد پنجره را باز کنید مطمئن شوید که کودک در مسیر جریان هوا نخوابیده باشد. کودک را هنگام خواب خیلی محکم با ملحفه و پتو نپوشانید. همیشه لباس بیرون نوزاد را هنگامی که به داخل خانه میآیید درآورید- حتی اگر در حال خوابیدن است. خوابیدن نوزاد در فضای داخل درحالی که لباس بیرون بر تن دارد باعث گرمای بیش از حد نوزاد میشود. اگر کودکتان مریض است و درجه حرارت بدنش باال است باید تنها لباس سبک به تن داشته باشد و فقط یک ملحفه روی او انداخته شود بدین ترتیب گرما از بین میرود. 4 پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان - و پیشگیری از پالژیوسفالی یا نشانگان سر صاف

5 خواب برای امن مکانی خودش بستر کودک خواب برای مکان ترین امن میخوابند. والدینش که است اتاقی همان در گهواره لبههای حتما و باشد سفت نسبتا باید تشک باشد. پوشانده را نوزاد مخصوص سبک پتوی زیر باید نوزاد با بتواند و است گهواره سایز مناسب که بخوابد بزند. کنار خود روی از را آن لگد سر حرکت تا باشد داشته بالشت نباید نوزاد همچنین باشد. آسانتر او برای خوابیدن هنگام اسباب بافتنرم با شل پتوهای از استفاده از کودک است ممکن که دیگری هرچیز و بازیها کنید. خودداری کند گیر ان به خواب هنگام بخوابانید. گهواره قسمت پایینترین در خوابیدن هنگام را خود نوزاد که است بهتر نوزاد با خوابیدن رختخواب در نوزادتان که دارید تصمیم اگر بستر و شما از یکی بین بگذارید بخوابد شما دو بین نوزاد که شوید مطمئن بخوابد. خودش نمیافتد. تخت پتوی زیر شما تخت سوی یک در باید نوزاد یا گهواره در نوزاد اگر بخوابد. خودش سبک آزاد فضای باید است شده خوابانده خودش بستر باشد. داشته زیادی والدین و نوزاد که بخوابد رختخوابی همان در نباید خانگی حیوانات همچنین و بزرگتر خواهر و برادر ار زیادی فضای میتوانند بنابراین و دارند منقطع خوابی اغلب خانگی حیوانات و کوچکتر بچههای میخوابند. کنند. اشغال رختخواب در 5 صاف سر نشانگان یا پالژیوسفالی از پیشگیری و - نوزادان گهوارهای مرگ از پیشگیری

6 پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و نشانگان سر صاف نوزادان ممکن است در صورتی که هنگام بیداری به مدت طوالنی به پشتشان خوابانده شوند به پالژیوسفالی یا نشانگان سرصاف مبتال شوند. می توان از ابتال به این سندرم پیشگیری کرد: بگذارید تا جایی که امکانپذیر است نوزادتان در زمان بیداری روی شکم خود قرار بگیرد و در آغوش شما نباشد. این کار همچنین به رشد مهارتهای حرکتی نوزاد کمک میکند. نوزاد خود را روی شکمش به اطراف بغلتانید و به مدت طوالنی تا جایی که امکانپذیر است در طول هر بار تعویض پوشک او را در این حالت رها کنید. مطمئن شوید سر نوزادتان زمانی که به پشت خود خوابیده است مدام به یک سمت نچرخد. حتما هم از سمت راست و هم از سمت چپ با نوزادتان بازی و صحبت کنید و پوشک او را عوض کنید. 6 پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان - و پیشگیری از پالژیوسفالی یا نشانگان سر صاف

7 تا کنید وادار را نوزاد و بگیرید آغوش در خود چپ و راست سمت از را خود نوزاد مختلف زمانهای در کنید. رعایت نیز نوزادتان زدن آروغ هنگام را مسئله این بچرخاند سو دو هر به را سرش چپ و راست سمت بین را نوزادتان خوردن شیر هنگام میخورد شیر بطری از نوزادتان اگر کنید. جا جابه آغوشتان یک در طوالنی حد از بیش مدت به نشستن کنید. استفاده ماشین صندلی از تنها نقل و حمل برای نیست. خوب خردساالن برای زمان میدهد- بروز خود از را پالژیوسفالی یا صاف سر نشانگان عالئم تمام فرزندتان اگر توصیههای و راهنماییها بود خواهد قادر او کنید مشورت کننده بازدیده پرستار با دهد. ارئه شما به را الزم 7 صاف سر نشانگان یا پالژیوسفالی از پیشگیری و - نوزادان گهوارهای مرگ از پیشگیری

8 این سه نکته ساده را برای کمک به پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزاد به یاد داشته باشید همیشه کودک را به پشت بخوابانید در طول بارداری از کشیدن سیگار خودداری نمایید و بعد از تولد نوزادتان را در معرض دود دخانیات قرار ندهید. مانع از گرم شدن بیش از حد نوزادتان هنگام خوابیدن شوید. این سه نکته ساده را به یادداشته باشید تا نوزادتان به پالژیوسفالی یا نشانگان سر صاف مبتال نشود: از زمان تولد نوزادتان را عادت دهید که هنگام بیداری تا جایی که امکانپذیر است روی شکم خود بخوابد. مطمئن شوید که سر نوزادتان هنگام خوابیدن به طور متناوب در سمت چپ و راست قرار گیرد. وقتی نوزادتان بیدار است از هر دو سمت او را به فعالیت وادارید - این کار باعث میشود که نوزادتان تنها یک طرف را ترجیح ندهد و از ابتال به پالژیوسفالی جلوگیری میکند اگر در خصوص شکل سر نوزادتان نگران هستید با پرستار بازدیدکننده مشورت کنید. Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: