1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi"

Transkript

1 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از ا ن برای شروع کار کنترل يا پايه تهيه برنامه کنترل شخصی استفاده نمايند. اگر شرکت فعاليت های ديگری دارد بايد در يک برگه ضميمە اين نمونه کار خود را توضيح بدهد. اداره کل مواد غذاي ی بطور کلی توصيه ميکند که شرکت های موادغذاي ی در رابطه با تهيه برنامه های کنترل شخصی و ايجاد روش های خوب کار از ک دهای رشته های کار خود استفاده کنند. ارزيابی خطر و روال کارنظافت که اساس اين نمونه ميباشد به اساس فعاليت های متداولترين شرکت های کوچک موادغذاي ی تهيه شده است. پيش از ا نکه بتوانيد از اين نمونه برای کنترل شخصی استفاده کنيد بايد ا نرا مطالعه و تصحيح نمود تا مناسب شرکت شما شود. جدول های ۴ ٣ ٢ ١ و ٨ و روش های مربوط به ا نها بايد بکار برده شوند (ضرورت قانونی). بقيه جدول ها و روش های کار را ميتوان استفاده کرد. به جای بقيه جدول ها و روش های کار توجيح شده شرکت ميتواند درباره طريقه کار يا مراحل کار خود توضيحات شفاهی بدهد. البته توصيه ميشود که اگر برای مثال در شرکت چندين کارمند است بقيه روش های تشريح شده را دنبال نمود. اين وظيفه ري يس شرکت است که برگه های کتبی کنترل شخصی را هميشه در شرکت نگه داشته و در هر زمان ا نرا به مقامات دولتی اراي ه دهد. فتوکپی جدول های سفيد را فراموش نکنيد.

2 2 Kort beskrivelse af virksomheden توضيح مختصر درباره شرکت نام و ا درس شرکت: اين شرکت توسط اداره موادغذاي ی منطقه مجوز دريافت کرده/ثبت شده در تاريخ: ري يس شرکت: واردات/دريافت/انتقال موادغذاي ی از خارج از کشور بله تاريخ ثبت در اداره موادغذاي ی منطقه: نخير مواد توليدی: (پيتزا همبرگر کباب لازانيا سوسيس بستنی گوله ای بستنی سافت ا يس و غيره)

3 Vælg (ضربدر (X) بزنيد ( 3 Virksomhedens aktiviteter: فعاليت های شرکت فعاليت های شرکت بايد به ترتيب مطرح و اطلاعات مربوطه ضربدر زده شود. (فعاليت ها ( Aktiviteter Kontrolleres (کنترل ميشود ( Hvor tit skal det skrives ned? (هرچند وقت يادداشت ميشود ) Varemodtagelse/afhentning af varer Ved hver varemodtagelse 1 gang pr. uge (يکبار در هفته ( Skema 1 <side 16> andet: (هربار دريافت جنس ( (دريافت / ا وردن جنس جدول ١ <صفحه ١۶>) (ديگر ( Opbevaring køl og frost Skema 2 <side 17> Dagligt (هر روز ( 1 gang pr. uge (يکبار در هفته ( (نگهداری مواد سرد و يخزده جدول ٢ <صفحه ١٧>) andet: (ديگر ( Opvarmning/varmebehandling Skema 3 <side 18> Hver gang (هربار ( 1 gang pr. uge (يکبار در هفته ( (گرم کردن/تهيه با گرما جدول ٣ <صفحه ١٨>) andet: (ديگر ( Nedkøling Skema 3 <side 19> Hver gang (هربار ( 1 gang pr. uge (يکبار در هفته ( (سرد کردن <صفحه ١٩>) andet: (ديگر ( (گرم نگه داشتن ( Varmholdelse Hver gang 1 gang pr. uge (جدول ( ۴ 4 Skema (هربار ( (يکبار در هفته ( andet: (ديگر ( Salg/opbevaring/håndtering ved temperatur Løbende Kun ved fejl over 5 oc men under 65 oc (بطورمرتب ( (فقط در صورت اشتباه ( فروش /نگهداری/کاربرد در حرارت ۵ تا ۶۵ درجه بالای صفر (به صفحه ٧ رجوع شود ( 7 Se side (تفکيک ( Adskillelse Dagligt ( روز (هر Kun ved fejl (فقط در صورت اشتباه ( (توزيع جنس ( Vareudbringning Hver gang ( بار (هر Kun ved fejl (فقط در صورت اشتباه ( (نظافت ( Rengøring ) روزانه Dagligt - (Brug eventuelt skema 5) <side 20> (مثلا از جدول ۵ استفاده کنيد) <صفحه ٢٠> (نظافت شخصی ( Personlighygiejne (روزانه ( Dagligt - (تحصيل ( Uddannelse (Brug eventuelt skema 6) <side 21> (مثلا از جدول ۶ استفاده کنيد) <صفحه ٢١> Ved ansættelse (هنگام استخدام ( Vedligeholdelse/skadedyrssikring Løbende تعمير و مراقبت/تضمين از نظر حشرات و حيوانات مضر (بطور مرتب ( (Brug eventuelt skema 7) <side 22> (مثلا از جدول ٧ استفاده کنيد) <صفحه ٢٢> ( (رد دنبال کردن X Sporbarhed (پس کشيدن X Tilbagetrækning Ved ansættelse (هنگام استخدام ( Løbende og ved mangler/skadedyr (مرتب و در صورت نواقص/حشرات X Revision ) Skema 8 <side 23> ) Andet: (غيره ( و حيوانات مضر Min. 1 gang pr. år (دستکم يکبار در سال ( ( - Fakturaer skal kunne fremvises (صورتحساب ها بايد اراي ه شود) ( - Ved tilbagetrækninger (در صورت پس کشی ( حسابرسی ( Årligt og ved ændringer ( و در صورت تغيير (سالانه Noter hvilken måned (سالانه ( Årligt جدول ٨ صفحه <٢٣> ( (يادداشت کنيد کدام ماه (

4 4

5 5 Varemodtagelse دريافت جنس مواد غذاي ی فقط بايد از طريق شرکت های با مجوز يا ثبت شده دريافت شوند در رابطه با هر بار تحويل جنس نکات زير را کنترل کنيد: ا يا درجه حرارت هنگام تحويل صحيح است. در صورت ا وردن مواد غذاي ی درجه حرارت موقع رسيدن يادداشت شود. در صورت شک در اشتباه هميشه اندازه گيری کنيد. توجه داشته باشيد که برای اجناس مختلف ميتواند مقررات مربوط به درجه حرارت متفاوت باشد و توضيح بدهيد که چه حد و مرزی برای کالاهای شرکت شما وجود دارد. اغلب درجه حرارت برای اجناس سرد حداکثر ۵ درجه و برای اجناس يخزده ١٨ درجه زير صفر است. ا يا بسته بندی کامل و د ست نخورده است. ا يا مهلت اعتبار ا ن صحيح است. ا يا علامت گذاری ا ن صحيح است. ا وردن مواد غذاي ی اگر شرکت شما خودش بايد مواد غذاي ی را برای مثال از شرکت های عمده فروشی بياورد بايد انتقال ا ن به شرکت شما بنا به ضوابط بهداشتی باشد و بايد مطمي ن بود که در سرد نگه داشتن ا ن وقفه ای پيش نيايد. بايد بتوان مواد غذاي ی را در همان درجه حرارت هاي ی که روی جنس نوشته شده نقل و انتقال داد. در صورت ا وردن مواد غذاي ی بايد مطمي ن شد که در سرد نگه داشتن ا ن وقفه ای پيش نيايد و بتوان مواد غذاي ی را بنا به ضوابط بهداشتی نقل و انتقال داد (برای مثال از جعبه های سرد کننده اتومبيل يخچالدار جعبه های پلاستيکی و غيره استفاده کنيد) در صورت اشتباه: هنگام مشخص شد ن اشتباه توضيح دهيد که چه کاری ميشود. مثلا ميتواند چنين باشد: اجناس پس داده ميشود. اجناس ارزيابی شده و بلافاصله استفاده ميشود اگر خطری نداشته باشد. اجناس ارزيابی شده و دور انداخته ميشود. با عرضه کننده تماس گرفته ميشود. بايد هميشه اشتباهات را در جدول "دريافت جنس" ثبت کرد. مدرک و سند: توضيح بدهيد که هر چند وقت يکبارکنترل بايد بر طبق مدرک باشد يعنی در جدول ١ درباره "دريافت جنس" نوشته شود. برای مثال يکبار در هفته. بايد هميشه اشتباهات ثبت شود. Jeg modtager kun fødevarer fra danske virksomheder. (فقط مواد غذاي ی از طريق شرکت های دانمارکی / از يک کشور ديگر دريافت ميکنم ( ) شخصا مواد غذاي ی از کشور ديگر می ا ورم ( land Jeg henter selv fødevarer i andet (بنويسيد از کدام کشور و به چه طريق ا ورده ميشود ( (skriv) Hvilke lande og hvordan hentes de

6 6 Opbevaring af fødevarer نگهداری مواد غذاي ی مواد غذاي ی بايد از نظر بهداشتی صحيح نگهداری شود. هر روز کنترل کنيد درجه حرارت برای نگهداری (در يخچال حداکثر ۵ درجه بالای صفر فريزر ١٨ درجه زير صفر. بسته به شرايط درجه حرارت جنس). مهلت اعتبار مواد غذاي ی. برا ورد کنيد که مواد غذاي ی را ميتوان استفاده کرد / فروخت. مواد غذاي ی بسته بندی شده نبايد بعد از تاريخ اعتبار ا ن فروخته شود. قرار دادن مواد غذاي ی. ا يا گوشت خام مواد غذاي ی ا ماده شده سبزيجات و غيره جدا از هم هستند وا رفتن مواد غذاي ی يخزده بايد در يخچال انجام شود. در صورت اشتباه اگر يخچال و فريزر نتواند مواد غذاي ی را در درجه حرارت های تعيين شده نگه دارد بايد شرکت تصميم بگيرد که ا يا ميتوان از ا نها استفاده کرد يا بايد ا نها را دور انداخت. برای مثال نبايد مواد غذاي ی ا ماده بسته بندی شده را که در درجه حرارت بالا نگهداری شده اند فروخت. مدرک و سند: توضيح بدهيد که هر چند وقت يکبار بايد کنترل را ثبت کرد. يعنی در جدول ٢ "نگهداری مواد سرد و يخزده" يادداشت کرد. مثلا يکبار در هفته. اشتباهات بايد هميشه ثبت شود. Materialer og genstande مواد و اشياي ی که با مواد غذاي ی تماس دارند مواد و اشياي ی مانند بسته بندی دستگاه های توليدی و ابزار و غيره که برای تماس با مواد غذاي ی در نظر گرفته شده اند و يا به احتمال زياد ميتوان تصور کرد که با مواد غذاي ی تماس خواهند داشت بايد مناسب اين کار باشند. از عرضه کننده مواد و اشياء گواهی بگيريد که اينها مناسب کار هستند. توجه داشته باشيد که فقط از مواد و اشياي ی که برای مقصود کار هستند استفاده نماييد. برای نمونه اطمينانی نيست که جعبه های پلاستيکی که مناسب نگهداری مواد سرد هستند برای مواد غذاي ی گرم هم مناسب باشند.

7 7 Opvarmning/varmebehandling گرم کردن / با گرما تهيه غذاي ی که گرم ميشود بايد درجه حرارت در همه جای ا ن حتی در وسطش هم به حداقل ٧۵ درجه بالای صفر برسد. درجه حرارت توسط يک دماسنج فرو رفتنی اندازه گيری و کنترل ميشود. در هر بار گرم کردن بايد مطمي ن شد که درجه حرارت حداقل به ٧۵ درجه بالای صفر برسد. در صورت اشتباه: اگر درجه حرارت به ٧۵ نرسيد کار گرم کردن ادامه پيدا می کند تا به اين درجه برسد. مدرک و سند: توضيح بدهيد که هر چند وقت يکبار بايد کنترل را ثبت کرد. يعنی در جدول ٣ "گرم کردن و سرد کردن" يادداشت کرد. مثلا يکبار در هفته. Nedkøling سرد کردن سرد کردن غذاي ی گرم مانند سس گوشت لازانيا سوپ کباب و مواد توليدی مشابه بايد هرچه سريعتر انجام شود. سرد کردن توسط دماسنج فرو رفتنی اندازه گيری و کنترل می شود. در هر بار سرد کردن بايد مطمي ن شد که درجه حرارت در طول حداکثر ٣ ساعت از ۶۵ درجه بالای صفر به ١٠ درجه بالای صفر برسد. به اين دليل بايد مواد غذاي ی در حداکثر ۵ درجه بالای صفر نگهدای شوند. در صورت اشتباه: اگر درجه حرارت ماده غذاي ی بعد از حداکثر ٣ ساعت به ١٠ درجه بالای صفر نرسد ميتوان بلافاصله صفر گرم و دوباره سرد کرد. مثلا در بسته های کوچکتر ا نرا سرد کرد. اگر غذا بلافاصله تا ٧۵ درجه بالای صفر گرم نشود بايد ا نرا دور انداخت. ا نرا تا ٧۵ درجه بالای مدرک و سند: توضيح بدهيد که هر چند وقت يکبار بايد کنترل را ثبت کرد. يعنی در جدول ٣ "گرم کردن و سرد کردن" يادداشت کرد. مثلا يکبار در هفته. اشتباهات بايد هميشه ثبت شود. ) سرد کردن چگونه انجام ميشود شرح بدهيد ( (beskriv)? Hvordan Nedkøles der

8 Varmholdelse/Salg uden køl گرم نگه داشتن / فروش بدون يخچال 8 موادغذاي ی که گرم نگه داشته می شود مانند کباب و س س بايد بعد از گرم کردن تا ٧۵ درجه بالای صفر در حداقل حرارت ۶۵ درجه بالای صفر نگه داشته شود. با يک دماسنج فرورفتنی درجه حرارت اندازه گيری و کنترل می شود. هر بار ماده غذاي ی گرم نگه داشته ميشود بايد مطمي ن شد که درجه حرارت حداقل ۶۵ درجه بالای صفر باشد. موادغذاي ی که بين درجه حرارت ۵ تا ۶۵ درجه بالای صفر نگه داشته می شود بايد در ظرف ٣ ساعت فروخته شود. (برای مثال فريکادلا پولسه ه رن تکه های پيتزا مواد روی پيتزا و ساندويچ) De 3 timer styres ved:(sæt kryds) اين ٣ ساعت بدين ترتيب رعايت می شود: (ضربدر بزنيد) P-skive تکە p Faste tidspunkter (skriv tidspunkter) ساعات معين (ساعات را بنويسيد) Andet (غيره) در صورت اشتباه: اگر درجه حرارت بيش از ٣ ساعت زير ۶۵ درجه بالای صفر بماند بايد ماده غذاي ی را دور انداخت. مدرک و سند: توضيح بدهيد که هر چند وقت يکبار کنترل ثبت می شود. يعنی در جدول ۴ درباره "گرم نگه داشتن" يادداشت کنيد. هميشه اشتباهات بايد ثبت شود.

9 9 Adskillelse تفکيک به منظور جلوگيری از سرايت باکتری های بيماری زا بين موادغذاي ی مختلف بايد سبزيجات گوشت خام موادغذاي ی ا ماده و غيره را در خلال توليد و انبار کردن جدا از هم نگه داشت. اين کار را ميتوان از جمله بدين ترتيب انجام داد: هر بار که موادغذاي ی مورد استفاده عوض می شود چاقو تخته های برش ميز ماشين برش را تميز کرد. برای مواد مختلف از تخته های برش متفاوت استفاده نمود يا جاهای مختلف در ا شپزخانه را به ا نها اختصاص داد. مواد غذاي ی را پوشانيد و جدا از هم گذاشت. مرتب کنترل کنيد که موادغذاي ی در طی مراحل توليد و نگه داری از هم جدا باشند. در صورت اشتباه: برا ورد کنيد که ا يا ميتوان مثلا با گرم کردن از ماده غذاي ی استفاده کرد يا بايد ا نرا دور انداخت. Hvordan adskilles fødevarer چگونگی جدا کردن موادغذاي ی: tegning) I køleskabe (beskriv eller vedlæg در يخچال (توضيح بدهيد يا نقشه ا نرا ضميمه کنيد) adskilt) Under produktion (beskriv områder eller tidsmæssigt در طی توليد (محل ها يا زمان جدا بودن را تشريح کنيد)

10 10 Vareudbringning توزيع جنس در صورت توزيع جنس بايد ماده غذاي ی در جعبه های حمل و نقل تميز و مناسب و بوسيله اتومبيل انجام شود. سطح های جعبه های حمل و نقل و اتومبيل را بايد بتوان تميز کرد. در صورت توزيع غذای گرم درجه حرارت هنگام تحويل نبايد پايين تر از ۶۵ درجه بالای صفر باشد. در صورت توزيع غذای سرد درجه حرارت نبايد بالا برود. زمان حمل و نقل به ا خرين مصرف کننده نبايد بيشتر از يکساعت باشد. Hvordan sikres temperatur ved vareudbringning (skriv): چگونه درجه حرارت هنگام توزيع جنس تضمين می شود (بنويسيد):

11 11 Rengøring og desinfektion نظافت و ضدعفونی کردن برنامه نظافتی که در جدول ۵ نشان داده شده ميتواند چيز مفيدی باشد بخصوص اگر شرکت چندين کارمند دارد. برنامه نظافت يک نوع تشريح کار خواهد بود. اگر برنامه نظافت بشکل کتبی وجود ندارد بايد شرکت شفاها توضيح بدهد که چگونه نظافت انجام ميشود. در صورت استفاده از جدول ۵ ميتوان نکات کسری را به ا ن اضافه کرد. توجه داشته باشيد که همه ماشين ا لات و جاها در برنامه نظافت ذکر شوند. ماشين ا لات و جاهايی را که بايد ضدعفونی شوند اشاره کرده و در برنامه نظافت با حرف D علامت بگذاريد. ضدعفونی کردن ميتواند در ماشين ظرفشويی با درجه حرارت ا ب حداقل ٨٠ درجه بالای صفر انجام شود. يا ضد عفونی کردن ميتواند با ريختن ا ب جوش انجام شود. يا با يک ماده ضد عفونی کننده تا ييد شده (فراموش نکنيد که بعد از ضد عفونی کردن با ا ب سرد ا بکشی کنيد.) هر روز قبل از شروع کار توليدی نظافت کنترل شود. در صورت اشتباه: اگر نظافت درست نيست قبل از شروع کار نظافت شود. فراموش نکنيد که هميشه بايد صابون و کاغذ خشک کن کنار دستشويی و همچنين در توالت باشد.

12 گ ن 12 Personlig hygiejne نظافت شخصی الف از لباس کار تميز استفاده کنيد هنگام تغيير نوع کار عوض کردن لباس ميتواند لازم باشد. ب د ست ها را بشوييد: قبل از شروع کار با مواد غذاي ی هنگام تغيير مرحله کار بعد ازبرگشتن از تنفس هنگام لزوم (بعد از عطسه و غيره) بعد از رفتن به توالت پ بيماری: اگر زخم با ترشح اسهال يا بيماری عفونتی داريد بايد به ري يس شرکت مراجعه کنيد و پس از ا ن ديگر با مسي وليت مديريت شرکت خواهد بود که چه وقت ميتوانيد دوباره کار را شروع کنيد. ت سيگار کشيدن: نبايد در جاي ی که مواد غذاي ی توليد / ه داشته ميشود سيگار کشيد. ث regler E. Andre مقررات ديگر (skriv) Smykker جواهرات (بنويسيد) (skriv) Hovedbeklædning پوشش سر (بنويسيد) Arbejdsfunktioner udenfor fødevaredelen. F.eks. plejeopgaver, benzinarbejde, udbringning af fødevarer (f.eks. pizza) eller rengøring (skriv). وظايف کار در خارج از بخش مواد غذاي ی. برای مثال کارهای مراقبتی کارهای بنزينی تحويل مواد غذاي ی به مشتری (مثلا پيتزا) يا نظافت (بنويسيد)

13 13 Uddannelse تحصيل شخصی که مسي ول شرکت موادغذاي ی می باشد بايد تضمين کند که افرادی که با مواد غذاي ی سروکار دارند يک دورۀ ا موزشی با مدرک تحصيلی در بهداشت موادغذاي ی رابه پايان رسانده اند. رؤساء يا کارمندان شرکت های موادغذاي ی بايد تحصيلی داشته باشد وقتيکه ١٨ سال تمام دارند و با مواد غذاي ی کار می کنند تحصيلات تخصصی در مواد غذاي ی ندارند و در دوره های مشابه بهداشت مواد غذاي ی شرکت نکرده اند (تا ييد شده توسط اداره کل مواد غذاي ی) افرادی که مشمول شرايط تحصيلی ميباشند بايد حداکثر ٢ ماه بعد از استخدام و يا شروع کار تحصيل را شروع کنند. ري يس شرکت موظف است پرسنل را درباره مقررات نظافت شرکت و انجام کنترل شخصی ا گاه کند. مدرک و سند: در صورت تقاضا شرکت بايد مدارک تحصيلی را تهيه کند. احتمالا ميتوان از جدول ۶ "تحصيل" استفاده کرد. در ا ن ميتوان اطلاعات مربوطه درباره نام تاريخ تولد تاريخ شروع کار / استخدام مدرک تحصيلی / جواز نظافت و تاريخ پايان استخدام را نوشت. اين وسيله خوبی برای داشتن اطلاعات کلی درباره کارمندان و تحصيلات ا نان می باشد. فتوکپی مدارک تحصيلی را ميتوان در پوشه کنترل شخصی گذاشت.

14 14 Vedligeholdelse og skadedyrssikring تعمير و مراقبت و تضمين از نظر حشرات و حيوانات مضر استاندارد کار شرکت از نظر تعمير و مراقبت و تضمين نبودن حشرات و حيوانات مضر بايد کنترل شود. احتمالا ميتوان از جدول " ٧ نقشه تعمير و مراقبت" استفاده کرد. در غير اين صورت بايد بتوان شفاها درباره تعميرات و تضمين مبارزه با حشرات و حيوانات مضر اطلاعاتی اراي ه داد. همه اتاق ها کنترل شود. محوطه های خارج از ساختمان انبار ها و توالت ها فراموش نشود. کنترل اتاق ها و اسباب برای نمونه ميتواند به اين ترتيب باشد: ديوارها کف زمين سقف و قاب در و پنجره ها کامل صاف و قابل شستشو باشد. اسباب و ماشين ا لات کامل قابل نظافت و بدون زنگزدگی باشد. حشرات و حيوانات مضر در اتاق ها نباشد برای مثال مگس شب پره موش و موش صحراي ی. روی فاضلاب ها نرده باشد. درها و پنجره ها کيپ باشند. دماسنج هاي ی که برای اندازه گيری درجه حرارت مواد غذاي ی استفاده می شود درجه حرارت صحيح را نشان بدهند. در صورت بودن موش صحراي ی بايد با کمون و اداره مواد غذاي ی منطقه در محل تماس گرفت. کنترل دماسنج ها ميتواند با ا ب جوش (١٠٠ درجه بالای صفر) و ا ب يخ (صفر درجه) انجام شود.

15 15 Revision حسابرسی در صورت تغيير فعاليت های شرکت (مانند تغييرات در کار توليدی يا نوع کالا) بايد هميشه حسابرسی انجام شود. اگر تغييراتی پيش نيايد ميبايست دستکم يکبار در سال حسابرسی انجام شود. ميتوانيد از جدول ٨ درباره " کنترل سالانه و حسابرسی " استفاده کنيد.

16 16 Sporbarhed رد دنبال کردن رد دنبال کردن وسيله ای است که ميتوان از طريق ا ن يک ماده غذاي ی را از همه مراحل توليدی تهيه و پخش و توزيع دنبال کرد. بنابراين يک شرکت مواد غذاي ی بايد بتواند ثابت کند که مواد غذاي ی را از کجا ا ورده است. اين کار مثلا با نگه داشتن رسيدها در شرکت صورت می گيرد. رسيد بايد با جزي يات باشد تا بتوان کالاها را شناسايی کرد. در صورت فروش مواد غذاي ی به شرکت های ديگر هم بايد بتوان اين فروش را با مدرک ثابت کرد. برای اطلاعات بيشتر ميتوان به سايت اداره کل مواد غذاي ی رجوع کرد. Tilbagetrækning پس گرفتن جنس مواد غذاي ی را که شرايط تضمين مواد غذاي ی را دارا نبوده واحتمالا ميتواند باعث بيماری افراد بشود بايد از بازار فروش خارج کرد. اگر شرکت نامه ای از عرضه کننده درباره پس دادن ماده غذاي ی دريافت نمايد بايد اين نامه بعنوان مدرک در برنامه کنترل شخصی نگه داشته شود. همراه با يک يادداشت درباره اقدامات شرکت. برای مثال چه تعداد يا چند کيلو پس فرستاده يا دور انداخته شد. برای اطلاعات بيشتر ميتوان به سايت اداره کل مواد غذاي ی رجوع کرد.

17 20 : (سال ( År. (دريافت جنس جدول ( ١ 1 Varemodtagelse, skema (کنترل بايد برای هربار تحويل انجام شود ( leverance Kontrollen skal foretages ved hver (يکبار در هفته) 1. gang i ugen : (بايد هر چند وقت کنترل را يادداشت کرد ( ned Hvor ofte skal kontrollen skrives : (ديگر هر چند وقت ( tit andet, hvor (هميشه بايد اشتباهات را يادداشت کرد ( ned Fejl skal altid skrives Temperaturgrænser varer: Køl max. 5. Dybfrost max. 18. Øvrige temperaturer: (حد درجه حرارت اجناس: در يخچال حداکثر ۵ درجه بالای صفر. در فريزر حداکثر ١٨ درجه زير صفر. بقيه درجه حرارت ها:) 17 Dato og år (تاريخ و سال ( Vare (جنس ( Skriv målt temperatur (درجه حرارت اندازه گيری شده را بنويسيد ( (کنترل شد ( Kontrolleret dato/ mærkning/ emballage ( ) ( ) (تاريخ / علامت / بسته بندی ( OK (درست ( Fejl (اشتباه ( Kontrol udført af (شخص کنترل کننده ( (اشتباهات ( Fejl. (جنس پس داده شده ( returneret Varen er (جنس ارزيابی و بلافاصله بکار برده شد چون خطری نداشت ( risiko Varen er vurderet og anvendes straks da dette ikke udgør nogen (جنس ارزيابی و دور انداخته شد ( Kasseret Varen er vurderet og (با عرضه کننده تماس گرفته شد ( kontaktet Leverandøren er : (غيره ( Andet : (تاريخ ( dato : (شخص انجام دهنده ( af Udført

18 ح( 20 : (سال ( År Opbevaring køl og frost, skema 2 (نگهداری مواد سرد و يخزده جدول ( ٢ کنترل بايد هر روز انجام شود daglig. Kontrollen skal udføres (يکبار در هفته هر En gang pr. uge چند وقت کنترل يادداشت ميشود ned?: Hvor ofte skal kontrollen skrives : (ياغيره ( andet ( eller Der skal altid skrives ned, hvad der blev gjort ved fejl. هميشه بايد يادداشت کرد که در صورت وقوع اشتباه چه کاری شده است. Dato: (تاريخ ( Køl/Frys (يخچال/فريزر ( Køl/Frys (يخچال/فريزر ( Køl/Frys (يخچال/فريزر ( Køl/Frys (يخچال/فريزر ( Køl/Frys (يخچال/فريزر ( Køl/Frys (يخچال/فريزر ( OK (درست ( Fejl ) اشتباه (شماره ( nr. Max (حداکثر درجه حرارت ( (شماره ( nr. Max (حداکثر درجه حرارت ( (شماره ( nr. Max داکثر درجه حرارت ( (شماره ( nr. Max (حداکثر درجه حرارت ( (شماره ( nr. Max (حداکثر درجه حرارت ( (شماره ( nr. Max (حداکثر درجه حرارت ( 18 Kontrol udført af (کنترل توسط ( Hvis du har mere end 6 køle eller fryse skabe/montre, så brug evt. flere skemaer (اگر بيشتر از ۶ تا يخچال يا فريزر داريد از جدول ديگری استفاده کنيد) (اشتباه ( Fejl Dato: (تاريخ ( Hvad er der foretaget for at rette fejlen? (برای تصحيح اشتباه چه کاری شده است ) (موادغذاي ی دور انداخته شد ( kasseret Fødevarerne blev : (غيره ( Andet Fejlen rettet af: (اشتباه تصحيح شد توسط ( (موادغذاي ی دور انداخته شد ( kasseret Fødevarerne blev : (غيره ( Andet (در صورت لزوم از جدول های بيشتری استفاده کنيد ( skemaer. Brug evt. flere

19 Opvarmning/varmehandling og nedkøling, skema 3. (گرم کردن/تهيه با گرما و سرد کردن جدول ( ٣ (سال ( År: (گرم کردن ( Opvarmning Hvor ofte skal kontrollen skrives ned: 1 gang om ugen andet: (هر چند وقت کنترل بايد يادداشت شود ( (يکبار در هفته) (غيره) Temperaturen skal være minimum 75 i midten af madvaren. (درجه حرارت بايد در وسط ماده غذاي ی حداقل ٧۵ درجه بالای صفر باشد ( Dato Madvare Temperatur efter OK Bemærkninger. Kontrol (ماده غذاي ی ( (تاريخ ( درست opvarmning. (ملاحظات ( udført af (درجه حرارت بعد از کنترل توسط گرم کردن ( (سرد کردن ( Nedkøling. Hvor ofte skal kontrollen skrives ned: 1 gang om ugen andet: (هر چند وقت کنترل بايد يادداشت شود ( (يکبار در هفته) (غيره). (اشتباه بايد هميشه يادداشت شود ( ned Fejl skal altid skrives Nedkølingen fra 65 til 10 må ikke vare mere end 3 timer. (سرد کردن از ۶۵ درجه بالای صفر تا ١٠ درجه بالای صفر نبايد بيشتر از ٣ ساعت طول بکشد.) Dato Madvare Nedkøling start Nedkøling slut OK Fejl (ماده غذاي ی ( (تاريخ ( (پايان سرد کردن ( (سروع سرد کردن ( (درست ( (اشتباه ( (اشتباه در سرد کردن ( nedkøling Fejl ved Dato: Hvad er foretaget for at rette fejlen (برای تصحيح اشتباه چه کاری شده است ( (تاريخ ( Klokken/Temp. (درجه حرارت/ساعت ( Kl. / (درجه حرارت) (ساعت ( Klokken/Temp. (درجه حرارت/ساعت ( Kl. / (ساعت ( (درجه حرارت) Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / opvarmning til 75 og nedkølet igen. Skriv temperatur og tid ned. (گرم کردن تا ٧۵ درجه بالای صفر و دوباره سرد کردن. درجه حرارت و زمان را يادداشت کنيد (. (غذا دور انداخته شد ( kasseret Maden er. (غيره ( Andet Kontrol udført af (کنترل توسط ( Fejlen rettet af (تصحيح اشتباه توسط (

20 Varmholdelse, skema 4. År: 20 (گرم نگه داشتن جدول ( ۴ (سال ( (گرم نگه داشتن / فروش موادغذاي ی بدون يخچال ( køl. Varmholdelse/salg af fødevarer uden Hvor ofte skal kontrollen skrives ned: 1 gang om ugen andet: (يکبار در هفته) (هر چند وقت بايد کنترل يادداشت شود ( (غيره). (اشتباه بايد هميشه يادداشت شود ( ned Fejl skal altid skrives Temperaturen skal være minimum 65 i madvaren. (درجه حرارت در داخل ماده غذاي ی بايد حداقل ۶۵ درجه بالای صفر باشد ( Dato Madvare (اشتباه ( Fejl Temperatur i OK (ماده غذاي ی ( (تاريخ ( درست madvaren Hvad der gjort for at rette fej- تصحيح اشتباه چه کاری شد ) len. ساعت (برای (درجه حرارت در داخل ماده غذاي ی ( 20 Kontrol udført af (کنترل توسط (

21 کف( Rengøringsplan, skema 5. (kryds frekvens af og skriv D hvor der desinficeres) (دفعات را ضربدر بزنيد و جاهاي ی که ضدعفونی ميشوند را حرف D بنويسيد) (برنامه نظافت جدول ۵) 21 (ا شپزخانه ( : Køkken Vægge/vinduer (ديوارها / پنجره ها ( کف زمين ( سقف ( يخچال ها ( (فريزرها ( Frysere تهويه ( Gulve ) Lofter ) Køleskabe ) Ventilation ) (تاقچه ها ( Hylder (کمدها ( Skabe (ميزها ( Borde (ماشين ا لات ( Maskiner: Dagligt (روزانه ( Ugentligt (هفتگی ( Månedligt (ماهانه ( 3. måned (هر سه ماه ( Andet (skriv) (غيره بنويسيد ( (غيره ( Andet: (انبار ( Lager: زمين ( Gulv ) Loft سقف ( Vægge/vinduer (ديوارها / پنجره ها ( Køleskabe/frysere (يخچال ها / فريزرها ( تاقچه ها ( Hylder ) (دستشويی ها ( Toiletter: (توالت ( Toilet دستشويی ( Håndvask ) Vægge/vinduer (ديوارها / پنجره ها ( (کف زمين ( Gulv ) Loft سقف ( Udenomsarealer: (محوطه های بيرون ساختمان ( خاکروبه ( Affald ) Er der sæbe og engangshåndklæder ved alle håndvaske? (ا يا در کنار همه دستشويی ها صابون و حوله های يکبار مصرف هست )

22 Navn (نام ( Uddannelse, skema 6. (تحصيل جدول ( ۶ Ansættelse/start dato (تاريخ استخدام / شروع کار ( Fødselsdato (تاريخ تولد ( Uddannelse/ hygiejnecertifikat (تحصيلات / مدرک دوره بهداشتی ( 22 Ansættelse ophørt (تاريخ ختم استخدام ( Kopi af ansattes uddannelsesbevis kan indsættes under dette skema. _کپی مدرک تحصيلی فرد استخدامی را ميتوان به اين جدول ضميمه کرد.

23 Vedligeholdelsesplan, skema 7. År 20 (نقشه تعمير و مراقبت جدول ( ٧ (سال ( (Der noteres fejl og mangler ved vedligeholdelse, samt hvornår de udbedres) (عيوب و نواقص در صورت تعمير و همچنين زمان انجام تعميرات يادداشت شود ( 23 Bygninger/Lokaler Fejl / Mangler konstateret: (عيوب / نواقص مشخص شد ( (ساختمان ها / اتاق ها ( Dato: (تاريخ ( Forventes udbedret i uge: (انتظار تعمير در هفته :) Udbedret Dato: (تاريخ تعمير ( Inventar og udstyr (اسباب و دستگاه ها ( Udenomsareal: (محوطه بيرون ساختمان ( pâ~çéçóê=============================a~íçw=======================rçñ êí=~ñw (حشرات و حيوانات مضر ( تاريخ : =انجام دهنده : eî~ç=éê=çéê=ëâéí\= = (چه اتفاقی افتاد ) = eî~ç=ü~ê=çì=öàçêí\== = (شما چکار کرده ايد )

24 ا ( 24 (کنترل و حسابرسی سالانه جدول ( ٨ 8. Årlig kontrol og revision, skema Kontrol /revidering (کنترل / اصلاح توسط ( Af: Gennemgås minimum 1 gang Årligt (دستکم يکبار در سال مرور شود ( Gennemgang af: (مرور ( Bliver vedligeholdelsesplanen fulgt? (برنامه تعمير و مراقبت رعايت ميشود ) Ja Sæt X بله ضربدر بزنيد Nej ikke i orden. (نه درست نيست ( Skriv hvad der gøres. (بنويسيد چه بايد کرد ( Vedligeholdelse: (تعمير و مراقبت ( Skadedyr: (حشرات و حيوانات مضر ( Rengøring: (نظافت ( Produktion: (توليد ( Er der sikret mod skadedyr? (Døre og vinduer, gulve og vægge skal være tætte og uden huller. Der skal være insektet for åbne vinduer og døre) (ا يا از نظر حشرات و حيوانات مضر تضمينی هست در و پنجره ها کف زمين و ديوارها بايد کيپ و بدون سوراخ باشد. بايد درها و پنجره های باز تور داشته باشند ( Følges rengøringsplanen? (ا يا برنامه نظافت رعايت ميشود ) Er rengøringsplanen tilstrækkelig? (husk nyt udstyr) (ا يا برنامه نظافت کافی است ) (دستگاه های جديد را فراموش نکنيد ( Er produktionen den samme som ved sidste gennemgang? (ا يا توليد همان توليد سابق است ) Er termometre kontrolleret inden for det sidste år? (ا يا در طول سال گذشته دماسنج ها کنترل شده است ) Er alle medarbejdere instrueret i udførelse og dokumentation af egenkontrollen? (ا يا به همه کارمندان انجام و ثبت کنترل شخصی ا موزش داده شده است ) Medarbejdere: (کارمندان ( Egenkontrollen (کنترل شخصی ( Har alle medarbejdere uddannelse? (ا يا همه کارمندان دوره ديده اند ) Har virksomheden kopier af ansattes uddannelsesbeviser? يا شرکت فتوکپی مدارک تحصيلی کارمندان را دارد ) Gennemgå egenkontrollen. Er der rettet op på evt. fejl? (کنترل شخصی را مرور کنيد.) (ا يا اشتباهات احتمالی تصحيح شده است ) Passer den nuværende egenkontrol til produktionen/aktiviteterne? (ا يا کنترل شخصی فعلی مناسب کار توليدی/فعاليت ها ميباشد ) _ : (تاريخ/سال ( Dato/År : (کنترل توسط ( af Kontrolleret

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder med begrænset behandling af fødevarer. Eksemplet er vejledende og skal tilrettes

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer Egenkontrolprogram Hvad er egenkontrolprogram? Egenkontrol er et overvågningsprogram af forskellige procedurer, som du selv udfører i din levnedsmiddelvirksomhed. Overvågningen sker ved at du efter at

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførslen af egenkontrol i daginstitutionen, der får leveret mad af Fru Hansen Kælder. Den risikovurdering og hygiejnepraksis, der ligger

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

Kontrolskema 1 Varemodtagelse

Kontrolskema 1 Varemodtagelse Kontrolskema 1 Varemodtagelse Dato Leverandørnavn & varetyper F. eks. køle-, frost- eller kolonialvarer Temperatur v/modtagelse Sæt hvis det ikke er OK (brug fejlskema) Signatur Danske Slagtermestres branchekode

Læs mere

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 NYHEDSBREV OM DANSK SOM ANDETSPROG FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i FastholdelsesTaskforce,

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere Risikoanalyse, side 1 af 6 Område / Proces Risici Styring / Indkøb af varer Alle varer skal komme fra autoriserede eller registrerede virksomheder. Det kontrolleres, at leverandører er registreret eller

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere