فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "فیزیولوژی قلب دکتر شریفی"

Transkript

1 فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی

2 الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این ابزار برای تشخیص اختالالت : 1 (الکتریکی 2 (ساختمانی قلب بسیار کارآمد و مهم است. اساس و مبانی الکتروکاردیوگرافی امواج الکتروکاردیوگرام بر روی کاغذی رسم میشود که بر اساس دو )2( پارامتر: 1 (زمان و 2 (ولتاژ درجه بندی شده. مطابق شکل زمان در محور افقی و ولتاژ در محور عمودی نشان داده شده و هر مربع کوچک (1mm 1mm) نشانگر 0.0. ثانیه و 01. میلی ولت است و هر مربع بزرگ (5mm 5mm) نشانگر 02. ثانیه و 00. میلی ولت است. مرور دوره ی قلبی از نظر الکتریکی : در طی ایجاد پتانسیل عمل قلبی در دهلیز و بطن با سه مرحله ی اساسی کار داریم: 1 -دپالریزاسیون )فاز.( 2 -مرحله ی کفه )فاز 2( 3 -ریپالریزاسیون )فاز 3 (.بنابراین مجموعا 3 جفت عالمت در الکترو ثبت میشود: )دپالریرزاسیون دهلیز و بطن()کفه در دهلیز و بطن ()ریپالریزاسیون در دهلیز و بطن(. وقتی قلب در حال استراحت است اولین تغییر ولتاژ در گره SA است که ناشی از ایجاد پتانسیل عمل در آن و سپس در میوکارد دهلیزمی باشد. بنابراین اولین موجی که در الکتروکاردیوگرام مشاهده میشود ناشی از دپالریزاسیون دهلیز است. پس از آن انتظار داریم که فاز 1 و فاز 2 )مرحله ی کفه( بوجود آید و در نهایت ریپالریزاسیون دهلیز رخ دهد. دراین فرآیند فاصله ی شروع پتانسیل عمل تا ریپالریزاسیون به اندازه ی مرحله ی کفه خواهد بود زیرا زمان دپالریزاسیون تقریبا صفر است)در نمودار پتانسیل عمل به صورت کامال عمودی است(و بنابراین فاصله ی دپالریزاسیون دهلیز تا ریپالریزاسیون آن به اندازه ی کفه و بین 010. تا 02. ثانیه ) 010.دقیقا( می باشد. به عبارتی از شروع موج P )نشانگر دپالریزاسیون دهلیز( تا ریپالریزاسیون آن 010. تا 02. ثانیه طول می کشد. ۱

3 مرحله ی کفه به صورت یک خط ثابت پس از موج P ثبت میشود و چون پایان فعالیت دهلیز و ریپالریزاسیون آن با شروع فعالیت بطن )دپالریزاسیون آن( مقارن است موج ریپالریزاسیون دهلیز توسط موج دپالریزاسیون بطن پوشیده میشود.)به دلیل حجم زیاد عضله بطنی( دپالریزاسیون بطن به شکل یک کمپلکس 3 موجی است که QRS نام دارد و طول آن از نظر زمانی بسیار مهم است. این فاصله زمانی برابر فاصله ی شروع پتانسیل عمل در بطن تا دپالریزاسیون آخرین فیبر عضله ی بطن است )فاصله ی بین 010. ثانیه زمان رسیدن پتانسیل عمل به بطن تا 022. ثانیه زمان دپالریزاسیون آخرین فیبر میوکارد در قاعده ی بطن چپ( و 0.0. ثانیه طول میکشد.این زمان تا 0.0. ثانیه هم طبیعی است و بیشتر از آن غیر طبیعی و نشانه ی اختالل است) MIو...(. پس از دپالریزاسیون بطن مرحله ی کفه که مقارن با انقباض بطن و مهمترین مرحله ی دوره ی قلبی است رخ میدهد.این مرحله در الکترو به صورت ST segment دیده میشود و خطی ثابت از پایان QRS تا شروع موج T )ریپالریزاسیون بطنی( است.انقباض در مرحله ی کفه رخ میدهد و ST segment مقارن با مرحله ی کفه ی پتانسیل عمل است این قسمت اهمیت بسیاری دارد زیرا نتیجه ی انقباض بطن پمپ کردن خون)هدف اصلی قلب( است و بنابراین بسیار با اهمیت است.)شکل صفحه ی بعد( ۲

4 در نهایت موج T که مقارن با ریپالریزاسیون بطنی است ایجاد میشود. خالصه: در هر الکترو دو سگمان داریم : یکی مرحله ی کفه ی کل دهلیز) segment )PR و دیگری مرحله ی کفه ی کل بطن) segment.)st سوال : چرا با اینکه فاز صفر پتانسیل عمل آنی است موج P زمانبر است جواب : در پتانسیل عمل نمودار مربوط به یک سلول بود ولی در الکترو موج P مربوط به کل توده ی عضالنی دهلیز است. یعنی به اندازه ی زمانی که موج دپالریزاسیون از گره SA به آخرین فیبر در گوشک بطن چپ میرسدطول می کشد.زمان موج P معادل 0.0. ثانیه است.پس از آن تمام دهلیز در حال انقباض است.زمان موج P که معادل موج QRS بطنی است طوالنیتر است زیرا در بطن سیستم تحریکی هدایتی وجود دارد و فیبرهای پورکنژ پتانسیل را تا آخرین فیبر منتقل میکند.اما دردهلیز هیچگونه سیستم هدایتی برای انتشار سیگنال نداریم.بنابراین در دهلیز زمان انتشار پتانسیل عمل طوالنیتر است. ۳

5 PR interval :فاصله ی شروع موج P تا شروع کمپلکس QRS است) 010.ثانیه(. : PR segment مقارن با انقباض کل دهلیز است و از انتهای موج P تا شروع کمپلکس QRS طول میکشد) =.0.0.(. PR interval بسیار با اهمیت است زیرا نشان می دهد که موج دپالریزاسیون به درستی در دهلیز انتقال پیدا کرده یا خیر. در واقع فاصله زمانی است که پتانسیل عمل از گره SA به بطن منتقل می شود.این زمان حدود 010. ثانیه طول می کشد. اگر در فرآیند انتقال مشکلی وجود داشته باشد PR interval طوالنی میشود و بسیار اهمیت دارد چون میتواند در تشخیص بلوک های گرهی مورد استفاده قرار گیرد. نکته:موج Q در همه ی روش های گرفتن الکترو وجود ندارد. آمین... پروردگارا دراین روزهاي پایاني سال 09 به خواب دوستانم آرامش به بیداریشان آسایش به زندگیشان نشاط به عشقشان ثبات به عهدو مهرشان وفا به عمرشان عزت به رزقشان بركت و به وجودشان صحت عطا بفرما. ۴

6 این جدول متعلق به سایت ویکی پدیا ست که زمان بندی و توضیحات هر یک از قسمت های الکترو را نشان میدهد ۵

7 اساس تشکیل امواج در الکترو دستگاه ثبت امواج الکترو دارای دو الکترود مثبت و منفی است. اگر دو الکترود مثبت و منفی را به دو نقطه ی مجزا وصل کنیم و پتانسیل الکترود مثبت بیشتر از پتانسیل اکترود منفی باشد دستگاه مقدار مثبتی را نشان میدهد و برعکس. اگر این دو الکترود را به دو سر فیبر عصبی وصل کنیم در حال استراحت پتانسیل درون سلول منفی تر است.یعنی خارج غشا مثبت است و چون بین دو الکترود اختالف پتانسیل وجود ندارد دستگاه عدد صفر را نشان میدهد )بخش D(. اگر این فیبر عصبی از طرف الکترود منفی تحریک شود این تحریک باعث دپالریزاسیون فیبر یعنی منفی شدن سطح خارجی غشا میشود. چون انتقال این موج دپالریزاسیون به طرف دیگر فیبر زمانبر است وضعیت الکتریکی غشا در سر دیگر فیبر)محل الکترود مثبت(هنوز مشابه حالت استراحت است و بنابراین هر الکترود با بار همنام خود در تماس است و بنابراین دستگاه عددی مثبت را نشان میدهد)بخشA (. هنگامی که تمامی فیبر دچار دپالریزاسیون شد تمام سطح بیرونی فیبر دارای بار مثبت است و بنابراین اختالف پتانسیلی بین دو الکترود وجود ندارد و بنابراین مجددا دستگاه عدد صفر را نشان میدهد)بخشB (. ۶

8 حال موج ریپالریزاسیون شروع به انتشار میکند و وضعیت الکتریکی ابتدای فیبر)الکترود منفی( مشابه حالت استراحت )داخل منفی - بیرون مثبت( میشود در حالیکه انتهای فیبر)الکترود مثبت( هنوز در حال دپالریزاسیون است.چون در این حالت الکترودها در سطح خارج غشا با بارهای ناهمنام تماس دارند دستگاه اختالف پتانسیل منفی را نشان میدهد و موج منفی ثبت میشود)بخشC ). پس از آنکه موج ریپالریزاسیون در تمام فیبر منتشر شد فیبر از نظر الکتریکی به حالت استراحت برمیگردد و بنابراین اختالف پتانسیل بین دو الکترود صفر خواهد بود یعنی دستگاه عدد صفر را نشان میدهد. قانون کلی:اگر دستگاه این تغییرات اختالف پتانسیل را رسم کند برای زمانی که اختالف پتانسیل مثبت است )الکترود ها با بار همنام خود در تماسند(یک موج مثبت و باالی خط ایزو الکتریک رسم میشود و برعکس اگر اختالف پتانسیل منفی باشد)الکترود ها بار ناهمنام در تماسند( یک موج منفی و زیر خط ایزوالکتریک رسم میشود. داریم. توجه : زمانی که بین دو الکترود اختالف پتانسیلی وجود ندارد موجی رسم نمیشود و خطی صاف بر روی خط ایزوالکتریک سوال : چرا با اینکه موج پتامسیل عمل منوفازیک است)در هر مرحله مثال در دپالریزاسیون فقط باال رو و در ریپالریزاسیون فقط پایین رو است( موج الکترو دی فازیک است یعنی در هر مرحله هم قسمت صعودی و هم قسمت نزولی دارد جواب : چون در انتهای هر مرحله مثال دپالریزاسیون کل فیبر دپالریزه شده و اختالف پتانسیل بین دو الکترود صفر است یعنی نمودار روی خط ایزوالکتریک است پس باید دو قسمتی و دی فازیک باشد تا به خط زمینه برگردد. دلیل علمی دقیق : وقتی موج دپالریزاسیون در فیبر پیش میرود تا نیمه ی فیبر اختالف پتانسیل بین دو الکترود زیاد شده و به حداکثر میرسد )قسمت صعودی موج( و پس از آن )به دلیل اثر القای الکتریکی)شرح دقیق فیزیک هالیدی(( اختالف پتانسیل مجددا شروع به کاهش میکند و در نهایت به صفر میرسد)قسمت نزولی موج(. ۷

9 ثبت اختالف پتانسیل در عضله در شکل زیر یک عضله را از بخش میانی تحریک میکنیم به طوریکه قسمت میانی دپالریزه شده)محیط خارج سلولی بار منفی پیدا کند(و اطراف آن هنوز دپالریزه نشده باشد)محیط خارج سلولی بار مثبت داشته باشد(. حال الکترودهای مثبت و منفی را به سه روش میتوان وصل کرد : 1. الکترود )+( به ناحیه دپالریزه و الکترود ) ( به ناحیه استراحت الکترودها با بار ناهمنام ولتاژ منفی موج منفی 2. الکترود )-( به ناحیه دپالریزه و الکترود )+( به ناحیه استراحت الکترودها با بار همنام ولتاژ مثبت موج مثبت 3. هر دو الکترود به ناحیه ی استراحت ΔV=0 موج روی خط ایزوالکتریک بنابراین اساس تشکیل امواج در الکترو اختالف پتانسیل بین دو قسمت قلب است ۸

10 اینکه یک موج مثبت باشد یا منفی به نحوه ی اتصال الکترو های دستگاه به بدن بستگی دارد.طبق قانون کلی اگر بارهای همنام با هم در تماس باشند موج مثبت و اگر بارهای ناهمنام در تماس باشند موج منفی ایجاد خواهد شد. در گرفتن الکتروی طبیعی ترین حالت این است که یکی از الکترود ها در راس و دیگری را در قاعده ی قلب قرار دهیم اما در عمل چنین نمی کنیم اگر محل الکترودها نسبت به محور الکتریکی قلب تغییر کند شکل موج های ایجاد شده هم متناسب با آن تغییر می کند. در عمل برای اینکه قلب را از زوایای مختلف ببینیم و بررسی کنیم الکترود ها را به مناطق مختلفی مثل اندام و سطح قفسه ی سینه وصل میکنیم تا فعالیت الکتریکی نقاط مختلف قلب را بررسی کنیم مثل سطح خلفی سطح قدامی و سطح تحتانی قلب)توضیح کامل در اشتقاق ها( در شکل زیر دو الکترود روی سطح قفسه ی سینه قرار داده شده که اکترو منفی به قاعده ی قلب نزدیک است و الکترود مثبت در نزدیکی محلی بین قاعده و راس قلب قرار دارد.حال قبل از شروع دپوالریزاسیون گره SA تمام قلب بار مثبت دارد و در حال استراحت است)مایع بین سلولی و کل بافت(بنابراین دستگاه خط صافی که معادل مرحله ی TPاست رسم میکند.با شروع دپوالریزاسیون در گره SAقاعده ی قلب بار منفی پیدا می کند.بنابراین الکترود منفی به محل بار منفی نزدیک است و الکترو مثبت به جایی بین قاعده و راس نزدیک است بنابراین اختالف ولتاژ بین دو الکترود مثبت است و بنابراین یک موج مثبت رسم خواهد شد. ۹

11 سوال:گاهی ارتفاع موج مثبت بسیار بلند و گاهی بسیار کوتاه است دلیل چیست جواب:ارتفاع امواج نشان دهنده ی اختالف ولتاژ بین دو الکترود است.حال اگر مثال الکترودBرا به محلی مثل نزدیکی راس قلب انتقال دهیم در مجاورت بارهای مثبت بیشتری قرار دارد و بنابراین اختالف ولتاژ آن ازحالت اول بیشتر خواهد بود که در نتیجه موج مثبت بلندتری رسم خواهد شد. اشتقاق های الکتروکاردیوگرام اشتقاق:به معنی روش است و در الکترو به نحوه ی قرار دادن الکترودها روی بدن اطالق می شود. مدل های قرار گیری الکترود ها روی بدن: 1 -اشتقاق های دو قطبی استاندارد اندام ها فقط دو اندام محل قرار گیری الکترود)دو دست یا یک دست و یک پا(است.قبال گفتیم بهترین حالت در گرفتن الکترو این است که الکترود ها را در راس و قاعده بگذاریم و در این گروه اشتقاق از دو اندام استفاده می شود.یکی به عنوان قاعده و دیگری به عنوان راس قلب زیرا امواج الکتریکی از طریق محیط هادی بدن از قاعده ی قلب به دست راست و دست چپ و از راس قلب به پای چپ یا دست چپ انتقال پیدا میکند بنابراین به آن دو قطبی استاندارد اندام گویند. در گرفتن الکترو از 3 اندام بیشتر استفاده نمی کنیم و پای راست عمال کاربرد ندارد به همین جهت هم در این گروه 3 اشتقاق بیشتر نداریم)برای الکترود مثبت یا منفی 3 محل مختلف وجود دارد( 2 -اشتقاق های تک قطبی تقویت شده ی اندام ها: در این گروه یک الکترود را به یک اندام و الکترود دیگر را به دو اندام باقی مانده وصل می کنیم و بنابراین این گروه هم 3 اشتقاق دارد.چون دو اندام را به یک قطب دستگاه وصل می کنیم به آن تک قطبی می گویند و چون دستگاه دو اندام را به وسیله ی یک مقاومت 0Kبه هم وصل میکند و امواج را تقویت می کند به آن تقویت شده می گویند. ۱۰

12 3 -اشتقاق های جلوی سینه ای یا وکتوریال شامل 0 اشتقاق) V1-V6 )است.در این گروه یک الکترود به نقطه ای روی قفسه ی سینه و الکترود دیگر به سه اندام به صورت هم زمان وصل می شود)دستگاه سه اندام را به هم وصل کرده و به یک قطب تبدیل میکند( اشقاق های گروه اول را با D1,D2,D3 نشان می دهیم. D1 :الکترود منفی به دست راست و الکترود مثبت به دست چپ وصل است.الکترود منفی به قاعده ی قلب نزدیک است و الکترود مثبت به جایی بین راس و قاعده نزدیک است. در شروع کار)شروع دپالریزاسیون(الکترود منفی به بارهای منفی قاعده ی قلب نزدیک است و الکترود مثبت به بارهای مثبت نزدیک است و بنابراین در اشتقاق اول امواج مثبت ایجاد می شود. D2 :الکترود منفی به دست راست و الکترود مثبت به پای چپ.در این اشتقاق الکترود منفی به قاعده ی قلب و الکترود مثبت به راس قلب نزدیک است بنابراین ر شروع کار الکترو منفی به بار منفی و الکترو مثبت به توده ی بارهای مثبت راس قلب که هنوز دپالریزه نشده نردیک تر است در نتیجه موج رسم شده در اشتقاق D2 هم مثبت است.چون الکترود مثبت در مقایسه با D1 به توده ی بار مثبت بیشتری)راس قلب( نزدیک تر است اختالف پتانسیل بین دو الکترود در D2 نسبت بهD1 بیشتر است و نهایتا ارتفاع موج مثبت ثبت شده بیشتر است. مطابق شکل V D1=0.5mv و V D2=1.2mv D3 :الکترود منفی به دست چپ و الکترود مثبت به پای چپ وصل است. ۱۱

13 الکترود منفی به جایی بین قاعده و راس و الکترود مثبت به راس قلب نزدیک است. توجه:در D3 الکترود منفی نسبت به الکترود مثبت به قاعده نزیک تر است و بنابراین باز هم موج ایجاد شده باید مثبت باشد. هر اشتقاقی یک محور دارد که عبارتست از جهت حرکت موج الکتریکی از منفی به مثبت. بردار الکتریکی یک پیکان جهت دار است که از محل بار منفی به محل بار مثبت کشیده می شود.)در این دستگاه خط افق را صفر در نظر گرفته و زاویه در جهت عقربه های ساعت زیاد میشود( بر اساس نحوه ی قرار گیری الکترود ها هر اشتقاق دارای محوری است.در D1 مطابق شکل محور اشتقاق از راست به چپ و در خط افق قرار دارد و زاویه ی ان صفر است. هر قلبی دارای محور الکتریکی است و میانگین محور قلب سالم حدود. 0 درجه است.با توجه به تعریف محور الکتریکی در زمان استراحت دهلیز و بطن محور الکتریکی نداریم چون جریانی نداریم. در طی دوره ی قلبی محور الکتریکی قلب بروز پیدا میکند.با شروع دپالریزاسیون از نقطه ی اول یک اختالف پتانسیل بین آن نقطه و سایر نقاط قلب بوجود می اید و بنابراین یک بردار الکتریکی از آن نقطه به سمت برآیند بارهای مثبت کل قلب ایجاد می شود و جهت آن از قاعده به سمت راس قلب است. ۱۲

14 همین طور که جریان الکتریکی در دهلیز ها به پیش میرود لحظه به لحظه جهت و زاویه ی این بردار الکتریکی تغییر می کند.اگر میانگین بردارهایی که درطول یک دوره ی قلبی به دست آمده را محاسبه کنیم برداری به دست می اید که محور الکتریکی قلب است و زاویه ی آن در قلب سالم حدود 95 یا. 0 درجه است. در D1 :محور اشتقاق زاویه ی صفر درجه دارد. در D2 :دست راست منفی و پای چپ مثبت است و محور آن از مچ دست راست به مچ پای چپ است و زاویه ی ان. 0 درجه است. در D3 :محور اشتقاق D3 را. 02 درجه در نظر میگیرند. قانون کلی نوع موج در هر اشتقاق::هرگاه محور یک اشتقاق با محور قلب هم جهت بود موج مثبت داریم)موج P,QRS,Tهرسه( توجه:برای Tکه موج ریپالریزاسیون است نیز موج مثبت میشود زیراجهت ریپالریزاسیون بطن با جهت دپالریزاسیون تفاوت دارد. در حالت طبیعی موج Tباید هم جهت با QRSباشد اگر غیر از این حالت باشدفرد دچار inverted T است و بیمار است. قانون ارتفاع موج و میزان Vدر هر اشتقاق::هر چه زاویه ی محور اشتقاقی با محور قلب کمتر باشد Vو ارتفاع موج بیشتر است. طبق دو اصل گفته شده در هر سه اشتقاق D1,D2,D3 امواج Pو QRSوTبه دلیل هم جهت بودن محور قلب و محور اشتقاق ها مثبت رسم میشوند و چون محور الکتریکی قلب به محور اشتقاق D2 نزدیکتر از D1 و یاD3 است ارتفاع امواج در D2 از D1 وD3 بیشتر است و چون زاویه ی D3 وD1 با محور قلب تقریبا برابر است بنابراین ولتاژهای D1 وD3 تقریبا باید برابر باشد توجه:اگر زاویه ی بین دو محور بیش از.0 باشد دو محور مخالف جهت اند و اگر کمتر از. 0 در جه بود دو محور هم جهت اند. ۱۳

15 مطابق شکل مشاهده میشود که امواج در D2 بسیار بلند و در D1 وD3 تقریبا مشابه اند و کوتاه تر از D2 رسم شده) QRSهمه مثبت است( توجه:برای بررسی ولتاژ معیار QRSاست. اشتقاق های گروه دوم:تک قطبی تقویت شده اندام. avr :دست راست الکترو مثبت و دست و پای چپ با همدیگر الکترود منفی اند.)چون الکترود مثبت به دست راست استaVRنام دارد(و بنابراین محور اشتقاق avrاز نقطه ی بین دست و پای چپ به نقطه ی دست راست است و زاویه.21 درجه دارد. محور اشتقاق.21 avr درجه است وبا محور قلب که درaVRامواج) P,QRS,T ( منفی رسم می شود.. 0 درجه است خالف جهت اند و این یعنی avl :الکترود مثبت به دست چپ و الکترود منفی به دست راست و پای چپ وصل می شود اگر محور اشتقاق avlرا رسم کنیم زاویه. 3 -درجه دارد و چون با محور قلب که تقریبا 00 درجه دارد زاویه ی کمتر از. 0 درجه یعنی 90 درجه می سازد.بنابراین هم جهت با محور قلب و مثبت خواهد بود. avfالکترود مثبت به پای چپ و الکترود منفی به دو دست وصل می شود و زاویه ی محورaVF. 0 درجه می شود و چون با محورقلب هم جهت است اشتقاق مثبت است. ۱۴

16 یاد آوری: اصل 1 :هر جا محور اشتقاق با محور قلب هم جهت بود موج مثبت رسم میشود. اصل 2 :هر چه زاویه ی بین محور قلب و محور اشتقاق کمتر باشد V و ارتفاع امواج بیشتر است. ۱۵

17 3 -اشتقاق های جلوی قلبی: الکترود مثبت بر روی قفسه ی سینه و الکترود منفی همزمان به سه اندام دیگر) 2 دست و پای چپ( متصل است. توضیح:تمام بررسی هایی که االن روی اشتقاق ها انجام می دهیم با فرض اینکه محور طبیعی قلب که حدود 00 درجه است می باشد و اینکه یک اشتقاق مثبت یا منفی است به محور قلب شخص بستگی دارد.مثال اگر در بیماری در اشتقاق avr موج مثبت رسم شود و D1 هم منفی شود یعنی محور قلب بیمار از. 12 درجه بیشتر است و اختاللی وجود دارد. محل الکترود مثبت در اشتقاق های جلوی قلبی: نقطه ی اول: سمت راست استرنوم و در فضای بین دنده ای دوم نقطه ی دوم:سمت چپ استرنوم و در فضای بین دنده ای دوم نقطه ی چهارم:زیر نوک پستان چپ)چهارمین فضای بین دنده ای( نقطه ی سوم:بین نقطه ی دوم و چهارم نقطه ی ششم:محل تقاطع خط افقی گذرنده از نقطه ی چهارم و خط midaxillary نقطه ی پنجم:بین نقطه ی چهارم و ششم ۱۶

18 محور این اشتقاق ها:الکترود منفی به 3 اندام وصل شده و برآیند این 3 نقطه روی نقطه ی سوم قرار میگیرد.بنابراین در هر 0 اشتقاق نقطه ی سوم جای الکترود منفی است که دقیقا وسط قطر طولی قلب قرار دارد. بنابراین محور ها به این صورت می شود: در حالت طبیعی موج در اشتقاق V1 وV2 منفی و در V4,V5,V6 مثبت است. چون زاویه ی بین محور قلب و محور V4 ازV5 واز V6 کمتر است Vوارتفاع امواج درV4 ازV5 وازV6 بیشتر است در مورد v1 و v2 هم محور v1 عکس محور قلب است و هم راستای با ان پسv1 ازv2 منفی تر است و هر دو اشتقاق هم منفی اند. توجه:در v3 چون الکترود مثبت ومنفی عمال در یک نقطه قرار دارند ولتاژ QRSصفر خواهد بود. ۱۷

19 نحوه ی تعیین تعداد ضربان و rate قلبی: فاصله ی زمانی بین دو نقطه ی مشابه از دو دوره ی قلبی متوالی روی الکترو برابر زمان دوره ی قلبی است)مثال از pتا pبعدی یا از QتاQبعدی(. 0 ثانیه را بر این زمان تقسیم کنیم تعداد ضربان در دقیقه بدست می آید. روش دوم:هر مربع بزرگ در الکترو 02.ثانیه زمان دارد بنابراین در یک دقیقه.. 3 مربع بزرگ طی میشود.اگر.. 3 را به تعداد مربع های بزرگی که یک دوره ی قلبی طول کشیده تقسیم کنیم تعداد ضربان قلب را در طی.. 3 مربع یا یک دقیقه بدست می آوریم. یاد آوری: بردار:جهت جریان از نقطه ی منفی در قاعده به سمت برآیند سایر نقاط دیگر قلب. محور یا وکتور:برآیند بردارهای الکتریکی قلب در هر لحظه کل دوره ی قلبی. این محور در افراد مختلف متفاوت است و از. 3 تا. 11 درجه طبیعی است.اگر زاویه ی ان از. 3 درجه کمتر شد میگوییم محور قلب به سمت چپ چرخیده) deviation (left axis و اگر از. 11 درجه بیشتر شد محور قلب به سمت راست چرخیده) deviation (right axis است. ۱۸

20 تعیین محور الکتریکی قلب با استفاده از نوار قلب: محور الکتریکی قلب را به وسیله ی ولتاژ QRSدو اشتقاق از اشتقاق های گروه اول) D1,D2,D3 (رسم میکنیم. در ابتدا محور دو اشتقاق را در دستگاه مختصات رسم میکنیم. مثال محور D1 وD2 را رسم میکنیم و سپس از روی نوار الکتروی بیمار ولتاژخالص موج QRSرا به دست می اوریم و روی محور اشتقاق مربوطه رسم میکنیم)مطابق شکل( )ولتاژ خاص عبارت است از ولتاژمثبت QRSمنهای ولتاژ های منفی (QRS QRS مثال اگر در D1 ولتاژ خالص میلی ولت و در D3 میلی ولت باشد بردار الکتریکی در آن اشتقاق بدین صورت رسم میشود. سپس از نوک بردار الکتریکی هر اشتقاق خط عمودی بر محور رسم میکنیم.محل تالقی دو خطی که بر بردار الکتریکی دو اشتقاق عمود کرده ایم نوک بردار الکتریکی قلب را نشان می دهد. توضیح ریاضی:اگر بخواهیم اندازه ی یک بردار را روی یک محور نشان دهیم از نوک ان بردار خطی عمود بر محور مورد نظر رسم می کنیم و بنابراین اندازه ی مولفه ای از بردار که در جهت محور است را به دست می آوریم مثال اندازه ی بردار aدر محور xبرابر bواحد است. ۱۹

21 در الکترو امواج ثبت شده در یک اشتقاق اندازه ی بردار الکتریکی قلب را در جهت محور همان اشتقاق نشان می دهد یعنی مثال اگر ولتاژ خالصQRSاشتقاق D1 برابر 03.شد mv یعنی مولفه ای از بردار الکتریکی قلب که در جهت محور D1 قرار دارد 03.است.برای mv تعیین یک بردار حداقل به دو مولفه نیاز داریم. پس با بدست آوردن دو مؤلفه از روی دو اشتقاق مختلف میتوانیم بردار الکتریکی قلب را رسم کنیم. برای اینکار اگر اندازه ولتاژ در جهت محور دو اشتقاق داشته باشیم برانتهای بردار در هر اشتقاق خطی عمود میکنیم. هربرداری که نوک آن روی این خط عمود قرار گیرد در محور اشتقاق مربوطه مؤلفه ای به همان اندازه دارد. محل تقاطع این دو خط عمود نوک پیکانی است که مؤلفه هایش در جهت محور هر دو اشتقاق معادل ولتاژ QRS آن اشتقاق است بنابراین این پیکان محور الکتریکی قلب را نشان میدهد که در هر اشتقاق با یک مقدار ثبت شده و موج تولید کرده است. این محور از محل تقاطع دو محور اشتقاق تا محل تقاطع دو خط عمود ادامه دارد. اصل و قانون آینتهون: ولتاژ اشتقاق D2 برابر مجموع اشتقاق های D1 و D3 است )از نظر ریاضی هم برآیند محور اشتقاق D1 و D3 معادل محور اشتقاق D2 می باشد( QRS: VD2 = VD1 + VD3 سؤال: چرا از بین سه اشتقاق استاندارد گروه اول هر دو اشتقاقی را که داشته باشیم میتوانیم اشتقاق سوم و محور الکتریکی قلب را رسم کنیم جواب: با توجه به قانون آینتهون با داشتن دو اشتقاق میتوان ولتاژ اشتقاق سوم را بدست آورد ۲۰

22 مثال: طبق شکل QRS : VD1 = =.3 mv VD2 = =.7 mv VD3 = =.4 mv و بنابراین محور قلب مثل شکل زیر میشود ۲۱

23 توضیح: اندازه ولتاژدر هر اشتقاق برابر تصویر بردار الکتریکی قلب بر روی آن اشتقاق است)مؤلفهای که در جهت محور اشتقاق قرار دارد( شکل امواج در اشتقاق های گوناگون: شکل امواج در هر اشتقاق تابع وضعیت بردار الکتریکی قلب در همان لحظه است. مثالQRS :در جریان دپالریزاسیون بطن اولین بخشی که دپالریزه شده و بار منفی داریم سپتوم بین بطنی است و برایند بارهای مثبت دیواره های دو بطن همدیگر را خنثی میکنند و در راس قلب قرار میگیرد بنابراین وکتور قلب از سپتوم به سمت راس قلب قرار می گیرد. این وکتور با محور هر یک از اشتقاق های استاندارد هم جهت است بنابراین یک موج مثبت است. هر چه جلوتر میرویم چون نواحی بیشتری دپالریزه میشوند وکتور قلب طول بیشتری پیدا می کند و می بینیم که ارتفاع R بلندتر میشود و با نزدیک شدن موج دپالریزاسیون به انتها ارتفاع R کاسته میشود تا به صفر برسد. ۲۲

24 موج منفی S :قبل از کامل شدن دپالریزاسیون چون انتهای دیواره ی بطن چپ 0.1.ثانیه دیرتر از بطن راست دپالریزه میشود لحظه ای وجود دارد که کل بطن ها به جز انتهای بطن چپ دارای بار منفی و انتهای بطن چپ دارای بار مثبت است این نقطه ی انتهایی هنوز دپالریزه نشده پس وکتور قلب برای زمان 1..ثانیه از راست به چپ و پایین به باال می چرخد و چون خالف جهت اشتقاق D3 است در D3 موجS بلند منفی ایجاد میشود.)قسمت D شکل( D1 چون با این وکتور هم جهت است Sنداریم ودر D2 هم چون ممکن است گاهی خالف جهت شود یک S منفی کوتاه خواهیم داشت. موجQ :موج Qگاهی در برخی از اشتقاق ها دیده میشود و چون یک موج منفی است جهت وکتور قلب در ان باید خالف جهت R )یعنی وکتور غالب قلب(باشد. در سپتوم بین بطنی دو رشته هدایتی از هم جدا میشوند و هر کدام یک سطح سپتوم را میپوشانند. در حالت عادی دو طرف سپتوم همرمان تحریک و دپالریزه میشوند بنابراین هیچ اختالفی بین بار الکتریکی دو طرف سپتوم وجود ندارد. اگر به دلیلی یک طرف سپتوم زودتر دپالریزه شد جهت وکتور قلب ممکن است تغییر کند و با محور برخی اشتقاق ها خالف جهت هم باشد در این صورت موج Q در آن اشتقاق منفی ایجاد خواهد شد. به دلیل اینکه بخش کمی از سپتوم یک طرف که تودهی اندکی است دیرتر دپالریزه میشود ولتاژ وکتور در آن لحظه اندک خواهد بود.لذا موج Q طبیعی کوتاه است و نباید از 020. موج R مجاورش بلندتر باشد در غیر اینصورت حالت غیر طبیعی است ۲۳

25 موج : T این موج مربوط به ریپالریزاسیون بطن است. در فیبر عصبی جهت حرکت هر دو موج دپالریزاسیون و ریپالریزاسیون یکسان و از راست به چپ است و به دلیل اینکه جای الکترودها ثابت میباشد موج دپالریزاسیون مثبت و موج ریپالریزاسیون منفی است اما در بطن هر دو موج در الکترو همجهت ایجاد میشوند. دلیل همعالمت بودن موج دپالریزاسیون و ریپالریزاسیون در بطن این است که موج ریپالریزاسیون در خالف جهت موج دپالریزاسیون منتشر میشود. در واقع ریپالریزاسیون از رأس قلب شروع میشود و در سپتوم و دیواره د. بطن به سمت قاعده به پیش میرود. در این حالت نوک قلب بار مثبت و قاعده آن بار منفی دارد پس وکتور الکتریکی در این مرحله هم از سمت راست به چپ و ار باال به پایین و نوک قلب خواهد بود. پس بطور کلی همواره موج T با QRS همجهت خواهد بود. نکته: به دلیل اینکه با پیشروی ریپالریزاسیون در بطن محل برآیند بارهای منفی و مثبت تغییر نمیکند موج T یک موج است. اگر T بصورت M shape یا مثل QRS چند موجی باشد نشانه اختالل و بیماری است. سؤال: چرا موج ریپالریزاسیون بطن از قاعده که زودتر دپالریزه شده شروع نمیشود جواب: طول پتانسیل عمل در نقاط مختلف بطن متفاوت است و به دلیل تفاوت فیبرهای رأس و قاعده قلب رأس آن سریعتر ریپالریزه شده و به حال استراحت باز میگردد ۲۴

26 موج : P چون در سراسر مراحل دپالریزاسیون دهلیز وکتور الکتریکی در آن لحظات با وکتور اصلی قلب همجهت است بنابراین موج P نیز با QRS همجهت است. در اشتقاقهایی که محور کلی قلب با محور اشتقاق همجهت است موج P هم باید مثل QRS مثبت رسم شود و برعکس. در تفسیر الکترو اگر موج P در اشتقاق اول منفی شد سه احتمال وجود دارد فرد بیمار است الکترودها را جابجا بستهایم قلب فرد در طرف راست باشد در اینصورت موج P و QRS و T در اشتقاق D1 منفی رسم میشوند ۲۵

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان

در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان م ۵ اهنامه مرکز اسالمی انگلیس نشریه خانوادگی فرهنگی اعتقادی سال پنجم مهرماه ۱۳۹۳ ۵ نگاه ویژه : در نسبت وقت و بطالت ارزش وقت در سیره پیشوایان همراه با صفحات ویژه : خانواده و سرگرمی گفت وگوی ویژه با : مجید

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی بسمه تعالی مرکز آموزشی و درمانی حضرت امام خمینی )ره( اردبیل کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3194 0 جناب آقای دکتر قبادی جناب آقای دکتر ایران پرور جناب آقای دکتر

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere