Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring"."

Transkript

1 Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift Drikkevandsbeskyttelsesbidrag B. Spildevand: Vandafledningsbidrag Spildevandsafgift A. VANDFORBRUG I dette afsnit vedrørende vandforbrug anvendes følgende definitioner: Ledningsført vand Ledningsført vand er populært sagt det vand golfklubben tapper fra hanen som ledes til klubben fra et vandværk, en vandboring eller som pumpes op fra vandløb mv. Ledningsført vand" er altså vand der ledes til klubbens ejendom og som klubben bruger som drikkevand eller til andre formål - f.eks. til vanding. Opsamlet vand I modsætning til Ledningsført vand står "opsamlet vand" som er regnvand der opsamles - f.eks. fra tage osv. - og anvendes til vanding. Opsamlet vand er ikke ledningsført vand selv om det fra opsamlingstanken ledes rundt på f.eks. golfbanen via vandslanger. Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring". Egen boring Hvis det ledningsførte vand kommer fra klubbens egen ejendom - f.eks. en sø eller en vandboring - taler man om vand fra "egen boring". Hvilke afgifter vedrører vandforbrug? Vandafgiften og Drikkevandsbeskyttelsesbidraget vedrører begge såkaldt "Ledningsført vand". Fra 1. januar 2012 udgør Vandafgiften kr. 5,23 pr. m 3 og fra 1. januar 2013 udgør den kr. 5,46 pr. m 3. Drikkevandsbeskyttelsesbidraget udgør 67 øre pr. m 3. Satserne gælder uanset om vandet kommer fra fremmed eller egen boring. Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 1

2 Hvad kan klubben få godtgørelse for? Det er kun Vandafgiften og Drikkevandsbeskyttelsesbidraget som klubben har mulighed for at få godtgørelse for. Der kan kun ydes godtgørelse for Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag i samme omfang som golfklubben har fradrag for betaling af moms vedrørende det vandforbrug som vandafgiften og Drikkevandsbeskyttelsesbidraget vedrører. Godtgørelsen for disse to afgifter er altså direkte afhængig af klubbens momsmæssige status. For at få godtgørelse skal klubben derfor først undersøge følgende forhold, som beskrives nærmere på de følgende sider: a) Hvad er klubbens momsmæssige status? b) Får klubben vand fra fremmed boring? c) Får klubben vand fra egen boring? Ad a) Hvad er klubbens momsmæssige status? Det er en hovedbetingelse for at få godtgørelse at klubben har momspligtige aktiviteter. Derfor skal klubben finde ud af hvilke aktiviteter der er momspligtige og hvilke der er momsfrie. Som udgangspunkt vil drift af en golfklub være en momsfri aktivitet. Andre aktiviteter m.v. i en golfklub kan medføre at golfklubben er delvist momspligtig. Det vil være tilfældet hvis der i golfklubben drives restaurant, sælges sportsudstyr eller lignende. Disse aktiviteter vil være momspligtige aktiviteter, mens drift af banen vil være en momsfri aktivitet. Det er den der driver den momspligtige aktivitet som har ret til godtgørelse for Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag. Hvem det er afhænger af hvordan klubben er organiseret og drives, herunder hvem der ejer eller driver banen, proshop, restaurant mv. Derfor er det vigtigt at finde ud af hvem der driver den momspligtige aktivitet klubben eller tredjemand. Hvis golfklubbens baner ejes af tredjemand, f.eks. et selskab og herefter udlejes til golfklubben, vil både pligten til at betale Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag og hermed også retten til godtgørelse afhænge af hvad der er aftalt i lejeaftalen og af tredjemands (ejerens) momsmæssige status. Hvis det er aftalt i lejeaftalen, at det er selskabet, som står for vedligeholdelse, herunder vanding af golfbanerne, vil selskabet blive anset for forbruger af vandet. Hvis selskabet er frivilligt registreret for moms vedrørende udlejning af banen vil selskabet have ret til momsfradrag vedrørende udlejningen således at selskabet kan søge godtgørelse af Vandgiften og Drikkevandsbeskyttelsesbidraget. Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 2

3 Hvis det i lejeaftalen derimod er aftalt, at det er golfklubben selv, som står for vedligeholdelse, herunder vanding af golfbanerne, vil golfklubben blive anset for forbruger af vandet, og det vil herefter være golfklubbens momsmæssige stilling, der afgør, hvorvidt der kan opnås godtgørelse. Klubbens drift og vedligeholdelse af banen vil typisk være momsfri aktivitet og klubben vil derfor ikke have mulighed for at søge godtgørelse. Når klubben har fastlagt sin momspligtige status og omfanget af sin egen momspligtige aktivitet skal klubben finde ud af om vandet kommer fra en fremmed eller egen boring, jf. definitionerne ovenfor. Ad b) Får klubben vand fra fremmed boring? Hvis klubben køber vand fra en fremmed boring - altså fra et fælles vandværk gælder følgende regler om godtgørelse af Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag: Vandafgiften og Drikkevandsbeskyttelsesbidraget godtgøres i samme omfang, som klubben har fradrag for indgående moms (købsmoms) ved køb af vandet. Det vil sige, at godtgørelsen kun omfatter det vand der er leveret til og forbrugt af klubben til klubbens momspligtige aktiviteter. Vandafgiften og Drikkevandsbeskyttelsesbidraget skal fremgå af fakturaen fra vandværket. Hvis klubben har blandet momsfrie og momspligtige aktiviteter får klubben kun godtgørelse for Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag, der vedrører den momspligtige aktivitet. Følgende eksempler illustrerer: Eksempel 1 En golfklub driver ud over de sportslige momsfrie aktiviteter en restaurant. Indtægterne fra restauranten udgør 5 % af golfklubbens samlede indtægter. Golfklubben er momsregistreret for så vidt angår driften af restauranten og har derfor en momsfradragsprocent på 5 %. Restauranten står for 10 % af klubbens samlede vandforbrug. Dette opgøres ved en særskilt måling af restaurantens vandforbrug via bi-måler. I forbindelse med godtgørelse af Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag er det klubbens momsmæssige fradragsprocent, der er afgørende. Dette betyder, at klubben kun kan få godtgørelse for 5 % af Vandafgiften og Drikkevandsbeskyttelsesbidraget. Hvis restauranten omvendt kun stod for 2 % af det samlede vandforbrug, men stadig for 5% af omsætningen, ville det stadig være de 5 %, der ville være afgørende for godtgørelse af vandafgiften. Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 3

4 Eksempel 2 Golfklubben lejer lokaler ud til restaurantdrift til tredjemand. Golfklubben har ud over selve udlejningen ingen momspligtige aktiviteter, mens restauranten er fuldt momspligtig. Der er opsat særskilt vandmåler for restaurantens vandforbrug og det er i lejekontrakten aftalt at restaurantens faktiske vandforbrug viderefaktureres til restauranten. I dette tilfælde har klubben ikke den momsmæssige aktivitet - driften af restauranten - og klubben får derfor heller ikke godtgørelse for Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag. Restauranten har i stedet mulighed for at søge fuld godtgørelse for Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag af sit forbrug, da restauranten er fuldt momspligtig. Bimålere Bi-målere kan med fordel opsættes, således at det kan bestemmes hvor stor en del af vandforbruget der vedrører klubbens momspligtige aktiviteter.. Der er forskellig praksis afhængig af hvilket vandværk klubben er tilsluttet. Information herom kan typisk findes på vandværkets eller kommunens hjemmeside. Hvordan opnås godtgørelsen? - Momsangivelsen Hvis klubben efter ovenstående regler kan få godtgjort Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag skal klubben opgøre størrelsen af den afgift, der kan godtgøres - se eksempel 1 ovenfor. Som dokumentation for beløbets størrelse skal klubben kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, hvor størrelsen af Vandafgiften og Drikkevandsbeskyttelsesbidraget fremgår. Det godtgørelsesberettigede beløb (Vandafgiften og Drikkevandsbeskyttelsesbidraget) angives herefter i hele kroner i rubrikken "Vandafgift" på klubbens momsangivelse - og kun for så vidt angår den Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag af klubbens momspligtige aktivitet: Eksempel 3 Samme betingelser som i eksempel 1 ovenfor, hvor den momspligtige aktivitet og dermed momsfradragsprocenten udgør 5 %. Hvis klubbens samlede Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag i den pågældende momsperiode udgør f.eks. kr kan klubben søge godtgørelse for 5% heraf da dette vedrører den momspligtige aktivitet. Der påføres således kr på momsangivelsen i rubrikken Vandafgift for perioden. Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 4

5 Klubben får herefter godtgørelsen ved, at klubben modregner i sit afgiftstilsvar efter momsloven. I det omfang godtgørelsen ikke kan ske ved modregning, bliver beløbet udbetalt til klubben efter opkrævningsloven. Beløb under kr. 50 udbetales dog ikke. Ad c) Får klubben vand fra egen boring? Hvis klubben får vand fra egen boring, jf. definitionen i indledningen af afsnit A vedrørende Vandforbrug gælder følgende: Op til et forbrug på m3 opkræves Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag af kommunen med de samme takster som beskrevet for vand fra fremmed boring ovenfor. Hvis golfklubbens forbrug overstiger m 3, skal klubben anmelde sig til registrering hos SKAT og betale Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidrag af det forbrug, som overstiger de m 3. Taksterne er stadig de samme. Dette gælder også klubber, der både har momspligtige og momsfrie aktiviteter, hvis vandforbruget til de momsfrie aktiviteter overstiger m 3. Klubben skal bruge blanket nr ved anmeldelse til registrering. Blanketten kan hentes på Hvordan får klubben godtgørelse? Som det var tilfældet ovenfor for klubber der får vand fra fremmed boring er retten til godtgørelse for Vandafgift og Drikkevandsbeskyttelsesbidraget direkte afhængig af klubbens momsfradrag vedrørende vandforbruget. Derfor gælder også for vand fra egen boring at klubben først skal afklare sin momsmæssige status. Når klubben får vand fra egen boring betaler klubben moms af sit vandforbrug fra egen boring (udtagningsmoms), hvis klubben har eller har haft ret til at fratrække momsen af boringens etablerings- eller vedligeholdelsesomkostninger. Dette skal hver enkelt klub konkret undersøge med henblik på at konstatere om klubben overhovedet har ret til momsfradrag. Hvis klubben herefter har ret til momsfradrag gælder de samme regler og eksempler vedrørende erhvervsmæssig aktivitet, momsfradragsprocent, bimålere, momsangivelse mv. som beskrevet ovenfor under punkt b) om vand fra fremmed boring. Der henvises hertil. Opsamlet regnvand til vanding ingen afgift Uanset om en klub får vand fra fremmed eller egen boring er anvendelse af opsamlet regnvand ikke afgiftspligtigt, hvis det opsamles i lukkede, kunstige søer eller lignende og herefter via vandslange, vandkander eller lignende spredes på banerne. Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 5

6 Oppumpet vand fra søer mv. afgiftspligt Hvis klubben derimod pumper vand op fra eksempelvis et vandløb (vandindvinding) vil der være tale om ledningsført vand, som er afgiftspligtigt efter ovenstående regler. Vandindvinding kræver tilladelse - se nedenfor. B. SPILDEVAND Nedenstående vedrører ikke ledningsført vand men spildevand. Der anvendes følgende definitioner i afsnittet: Spildevand Spildevand er alt det vand der ikke forbruges men i stedet ledes ud i en kloak via det offentlige kloaksystem eller efter tilladelse - ledes ud udenom det offentlige kloaksystem f.eks. til en sø mv. Vandafledningsbidrag Hvis klubben leder sit spildevand ud til det offentlige kloaksystem skal klubben betale "Vandafledningsbidrag". Spildevandsafgift Hvis klubben - efter tilladelse - leder sit spildevand ud udenom det offentlige kloaksystem - f.eks. til en sø eller et vandløb - skal klubben i stedet for "Vandafledningsbidrag" betale "Spildevandsafgift". "Vandafledningsbidraget" og "Spildevandsafgiften" vedrører således ikke vand som ledes til klubbens ejendom (ledningsført vand) men derimod det vand som ledes fra klubbens ejendom - altså klubbens "Spildevand". Vandafledningsbidrag udledning til offentlig kloak Det bemærkes indledningsvis at der skal betales et tilslutningsbidrag som er et engangsbeløb ved tilslutning til det offentlige kloaksystem. Tilslutningsbidraget fastsættes af den enkelte kommune og varierer derfor. Når klubben er tilsluttet det offentlige kloaksystem, opkræves der vandafledningsbidrag. Vandafledningsbidraget betales af klubbens vandforbrug (det ledningsførte vand der ledes til klubben, jf. punkt A ovenfor) fratrukket den vandmængde, som klubben anvender - f.eks. til vanding - og som ikke afledes til kloakken. I princippet skal der altså kun betales af den mængde vand der ledes i den offentlige kloak. Hvor stort er vandafledningsbidraget? Vandafledningsbidraget administreres og opkræves kommunalt og bidragets størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen og derfor varierer størrelsen fra kommune til kommune. Bidragssatsen findes på de enkelte kommuners hjemmeside. Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 6

7 Kan vandafledningsbidraget tilbagesøges? Som nævnt ovenfor skal der kun vandafledningsbidrag af den vandmængde, som klubben afleder til den offentlige kloak. For golfklubber betyder dette typisk, at en del af vandafledningsbidraget kan tilbagesøges, fordi vand til vanding af banerne ikke går i den offentlige kloak og dermed ikke er omfattet af pligten til at betale vandafledningsbidrag. Bi-målere Klubben kan med fordel opsætte bi-målere således at det kan registreres korrekt hvor meget spildevand der faktisk ledes i den offentlige kloak. På den måde kan beregnes hvor meget vand der går til produktion - f.eks. vanding af baner mv. og hvor meget der faktisk er spildevand ud af den samlede mængde vand er ledes til klubben. På de fleste kommuners og forsyningsselskabers hjemmesider findes information om opsætning af bi-målere til måling af hvor meget spildevand der reelt udledes. Hvordan foretages tilbagesøgningen? Det er kommunen eller forsyningsselskaberne, der træffer den endelige afgørelse om en eventuel tilbagesøgning og også om hvordan dette sker i praksis. På de fleste kommuners og forsyningsselskabers hjemmesider findes skemaer til tilbagesøgning af vandafledningsbidrag. Hvem kan tilbagesøge? Hvis klubben lejer banerne hos en tredjemand, f.eks. et selskab vil vandafledningsbidraget blive opkrævet hos selskabet, og det vil ligeledes være selskabet, der har mulighed for at tilbagesøge vandafledningsbidrag for vandforbrug der ikke ledes i kloakken. Forholdet mellem lejer og udlejer i relation til betaling af vandafledningsbidrag bør reguleres i lejekontrakten. Spildevandsafgift udledning udenfor offentlig kloak Klubber, der efter tilladelse - udleder spildevand udenom det offentlige kloaksystem skal anmelde sig til registrering hos SKAT og betale Spildevandsafgift af det udledte spildevand. Registrering kan ske online på ved udfyldelse af blanket Udledning af spildevand udenfor det offentlige kloaksystem kræver tilladelse fra kommunen og det er også kommunen, som fastsætter de nærmere regler for opgørelse af spildevandsforbruget og dermed afgiftsgrundlaget. Som følge heraf vil størrelsen den endelige spildevandsafgift for en golfklub som udleder udenfor det offentlige kloaksystem afhænge af, hvilken kommune klubben tilhører. Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 7

8 De nærmere regler og blanketter mv. til brug for ansøgning om tilladelse til spildevandsudledning uden om det offentlige kloaksystem kan findes på den enkelte kommunes hjemmeside. C. VANDINDVINDING Den tidligere afgift for indvinding af grundvand (drikkevandsbidraget) er nu ændret til Drikkevandsbeskyttelsesbidraget, jf. definitionerne under punkt A ovenfor. Der kræves tilladelse til indvinding af vand, herunder til etablering af egen vandboring mv. Ansøgning indsendes til kommunen og de fleste kommuner har fortrykte ansøgningsskemaer liggende på deres hjemmesider som beskriver hvilke betingelser der skal være opfyldt og hvilke oplysninger den enkelte kommune kræver. D. YDERLIGERE OPLYSNINGER Yderligere oplysninger om de variable afgifters størrelse, ansøgningsprocedurer mv. kan findes på kommunernes, forsyningsselskabernes og SKATs hjemmeside. Relevante hovedlove ikke udtømmende liste: Lov om afgift af ledningsført vand Lov om afgift af spildevand Spildevandsbekendtgørelsen Vejledning til Spildevandsbekendtgørelsen Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber Lov om vandforsyning Vandløbsloven *** Som det er fremgået af ovenstående kan der ikke gives nogen generel anbefaling på en model hvorefter alle golfklubber kan optimere deres vandafgifter. Det afhænger helt af omfanget af den enkelte klubs momsmæssige aktiviteter og organisationen af ejerskabet mv. Nærværende notat kan således ikke erstatte en konkret rådgivning om den enkelte klubs organisation, kontraktgrundlag, vandforbrug mv. og afgifterne forbundet hermed. ADVODAN Skatteafdelingen v/advokat Lise Aagaard Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 8

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere