DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand"

Transkript

1 DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

2 Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under Vandforsyningskomiteen Granskning og høring DANVAs Vandforsyningskomite 14. maj 2012

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund Formål Baggrund Erhvervsejendomme med egen vandforsyning Anvendelse af spildevandsflowmålere 4 2. Tekniske vilkår for vandmålere 5 3. Særlige tekniske vilkår for spildevandsflowmålere 6 Side 1af 6

4 1. Formål og baggrund 1.1 Formål Formålet med indeværende notat er, at give et forslag til en hensigtsmæssig håndtering af vandmålere til afregning af vandafledningsbidrag. Som udgangspunkt er alt vand, der afledes til kloak afgiftspligtigt og skal måles. Følgende målere indgår i dette notat: Målere, der måler erhvervsejendommes vandforbrug fra egen vandforsyning Bimålere, der anvendes til afregning af vandafledning eller opgørelse af fradrag for vandafledningsbidrag for vand, der medgår i en erhvervsejendoms produktion. Spildevandsflowmålere, der anvendes til opgørelse af den spildevandsmængde, der tilgår spildevandsforsyningens kloaksystem. Målere, der indgår i en almen vandforsynings vandmålerpark, og hvor spildevandsforsyningen køber måleroplysningerne, bliver ikke behandlet i dette notat. Her forudsættes det, at spildevandsforsyningen indgår særskilte aftaler med den almene vandforsyning omkring levering af oplysningerne og de tekniske forskrifter mv. 1.2 Baggrund Baggrunden for dette notat er, at der hos spildevandsforsyningerne benyttes forskellige metoder til opgørelse af vandafledningsbidrag. Vandmålere ligger naturligt hos vandforsyningerne, men i nogle tilfælde er det kun spildevandsforsyningerne, der har interesse i målerne. Vandmålerne kan enten være ejet af enten vandselskabet eller af virksomheden. Begge dele er muligt og skal blot præciseres i aftalen mellem vandselskab og virksomhed. Grundlaget for notatet er fastsat i 2a i Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. med senere ændringer. For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget som udgangspunkt efter målte vandforbrug på hoved- og bimålere. Er der forhold, der i særlig grad vanskeliggør en måling af vandforbrug, kan anvendes andre metoder, som godtgør vandforbruget, der ikke afledes. Følgende metoder er godkendte til at godtgøre denne vandmængde: Side 2af 6

5 Vandmængden fastsættes ud fra måling af et stof, som indgår i produktionen, og forholdet mellem dette stof og vandmængden er kendt. Vandmængden fastsættes ud fra opgørelse af en produceret mængde af et produkt og den medgåede vandmængde i dette produkt. Vandmængden der afledes måles med spildevandsflowmåler, jfr. afsnit Endvidere gælder, at afvanding af pladser, der af tilsynsmyndigheden har fået påbudt afledning til spildevandssystem, kan afregnes ud fra opgørelse af nettonedbør og pladsens areal. Der bør stilles krav om, at virksomhederne udarbejder en klar beskrivelse af hvilke vandstrømme, der er i virksomheden. Miljøstyrelsens vejledning nr af d. 1.januar 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg præciserer, hvornår der kan forventes fradrag for vandafledningsafgift: Efter lovens 2a, stk.5, beregnes vandafledningsbidraget for erhvervsejendomme efter erhvervsejendommens vandforbrug, fratrukket den vandmængde, der medgår til produktion eller som af anden grund ikke afledes til et spildevandsforsyningsselskab. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, det vil sige industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlægget med andet end spildevand fra boligen. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Et eksempel på primær produktion kunne være et bryggeri, hvis primære produktion er at producere øl og sodavand. I dette tilfælde kunne der ske fradrag for det vand, der medgår direkte til produktionen af disse produkter, hvorimod der ikke kan ske fradrag for vand, der medgår til eksempelvis vanding af bryggeriets græsplæne. En forudsætning for fradraget er, at erhvervsvirksomheden kan godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønske fritaget, på en måde som kloakselskabet kan acceptere. Kloakselskabets godkendelse af fradrag kan for eksempel gøres afhængig af opsættelse af en bimåler eller af nærmere dokumenterede skønsmæssige beregninger. Der er ikke hjemmel for kloakselskabet til at fastsætte en bagatelgrænse for at opnå fradrag. En erhvervsvirksomhed, der kan opfylde kloakselskabets dokumentationskrav, har således krav på at få fradrag. Lovens bestemmelser er udmøntet i kloakselskabets betalingsvedtægt for spildevandsanlæg, og kloakselskabet kan i henhold til kapitel 3, litra B, pkt. 2 i gældende betalingsvedtægt meddele fradrag for vand for erhvervsejendomme: "Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervs- Side 3af 6

6 delen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, som udgangspunkt ledes gennem en bimåler. I særlige tilfælde kan fradrag opnås, hvor det ikke er muligt at måle vandmængden, men hvor den fradragsberettigede vandmængde kan dokumenteres på anden vis. " Erhvervsejendomme med egen vandforsyning Erhvervsejendomme som anvender vand fra egen boring eller en anden ikke-almen vandforsyning og som afleder spildevand til spildevandsforsyningens ledningsnet, skal have installeret vandmåler til måling af virksomhedens vandforbrug. De tekniske vilkår for disse målere er de samme som for bimålere, jfr. afsnit Anvendelse af spildevandsflowmålere I forbindelse med måling af den vandmængde, som indgår i produktionen, kan der være særlige forhold, herunder et komplekst procesforløb, der bevirker at vandmængden, som indgår i produktionen ikke kan måles med bimålere. I disse tilfælde kan spildevandsforsyningen og virksomheden indgå aftale om anvendelse af spildevandsflowmåler. I særlige tilfælde kan den afledte spildevandsmængde på en virksomhed være større end vandforbruget. I disse tilfælde, hvor den afledte spildevandsmængde er større end vandforbruget, og den til spildevandsforsyningen afledte vandmængde ikke kan måles med vandmåler eller beregnes, kan spildevandsforsyningen indgå aftale om anvendelse af spildevandsflowmåler. Tekniske vilkår for disse målere fremgår af afsnit 2 og 3. Side 4af 6

7 2. Tekniske vilkår for vandmålere Vilkårene er gældende for bimålere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag, for vandmålere, der anvendes til måling af virksomhedens vandforbrug fra egen boring eller anden ikke-almen vandforsyning, samt for brug af spildevandsflowmålere. Vandmålerne skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i vandmålerbekendtgørelsen (bekentgørelse.1034 af ) og i måleteknisk vejledning (MV , udg. 9) med senere ændringer. Dette indebærer bl.a. krav til vandmålerens nøjagtighed, samt til typegodkendelse og verifikation. Vandmålerne skal udskiftes efter max. 6 år fra opsætningstidspunktet. Som alternativ hertil kan etableres et kontrolsystem (stikprøvekontrol), der sikrer at vandmålerne i drift ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. Nøjagtighedskravene til vandmålerne er ± 2 % for nye og reverificerede målere og ± 4 % for målere i drift. Vandmåleren skal installeres af en autoriseret VVS-installatør og skal overholde den gældende norm for vandinstallationer. Udgifterne til installation, drift og vedligehold af vandmåleren afholdes af ejeren. Ejeren/virksomheden skal senest 8 dage efter målerens installation sende skriftlig meddelelse til spildevandsforsyningen om tidspunkt for målerens installation, målernr og målervisning ved installeringen. Dette gælder også ved efterfølgende udskiftning af eksisterende måler. Herefter besigtiger spildevandsforsyningen installationen og plomberer vandmåleren. Spildevandsforsyningen har adgang til kontrol af og aflæsning af måleren. Målerudskiftning skal foretages af en autoriseret VVS-installatør for ejerens regning. Konstateres fejl på måleren skal ejeren/virksomheden snarest tage initiativ til, at dette udbedres, og spildevandsforsyningen skal orienteres herom, og der skal ske økonomisk regulering i form af afregning / tilbagebetaling. Aflæsnings- og afregningshyppighed fastsættes i aftale mellem virksomhed og spildevandsforsyningen. Side 5af 6

8 3. Særlige tekniske vilkår for spildevandsflowmålere I de tilfælde, det ikke er muligt at opgøre vandmængden, der skal fritages for vandafledningsbidrag ved hjælp af en almindelig vandmåler, kan virksomheden opnå fradrag, hvis den har en korrekt fungerende spildevandsflowmåler. Der kan udelukkende måles på procesvand. Sanitært spildevand skal ledes uden om spildevandsflowmåleren. Spildevandsforsyningen forbeholder sig ret til at vurdere, om der kan måles på den aktuelle spildevandsstrøm. Alle udgifter i forbindelse med installation, kontrol og kalibrering af spildevandsflowmålere afholdes af virksomheden. Måleren bør installeres af en af leverandøren godkendt installatør. Der er følgende tekniske krav til installationen: Måleren skal være fast installeret (i modsætning til transportable spildevandsflowmålere). Målingen skal foretages på et fuldtløbende rør. Der er andre anvendelige metoder, så derfor mener vi ikke at vi kun skal fremhæve denne ene. Producentens afstandskrav fra måler til bøjninger, ventiler mv. skal overholdes. Flowhastigheden ved måling skal altid ligge over den kritisk lave hastighed, Qt, som skiller unøjagtige målinger fra nøjagtige målinger (gennemstrømningstærskel). Flowhastigheden ved måling skal altid ligge under den største volumenstrøm for hvilken måleren skal overholde tolerancen i et begrænset tidsrum, Qmax. Der skal udføres kontrol af spildevandsflowmåleren én gang hvert tredje år. Dette kan være som del af en service-aftale med den pågældende leverandør af spildevandsflowmåleren eller anden kontrolinstans. Overholder en måler i drift ikke nøjagtighedskravene til målere i drift, skal der foretages rekalibrering. Kalibreringen skal foretages således, at målenøjagtigheden som minimum overholder nøjagtighedskravene for nye og reverificerede målere. Dokumentation for kontrol og rekalibrering skal opbevares og kunne fremvises på forlangende. Er det ved kalibrering ikke muligt at opnå den krævede målenøjagtighed for nye og reverificerede målere skal spildevandsflowmåleren udskiftes. Virksomheden foretager løbende egenkontrol. Egenkontrollen består i samtidige registreringer i forbrug på hovedmåler og/eller relevant bimåler og spildevandsflowmåleren. Hyppighed for registreringen til løbende egenkontrol fastsættes i aftale mellem virksomheden og spildevandsforsyningen. Data fra egenkontrollen skal opbevares og kunne fremvises på forlangende. Konstateres fejl på måleren skal virksomheden snarest tage initiativ til, at dette udbedres, og spildevandsforsyningen skal orienteres herom, og der skal ske økonomisk regulering i form af afregning / tilbagebetaling. Fejl kan bl.a. konstateres ved fejl vist på målerens display, eller ved uventede ændringer i forholdet mellem vandforbrug målt på hovedmåler/relevant bimåler og spildevandsafledning målt på spildevandsflowmåler. Side 6af 6

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Vejle Kommune Att. Nina Schou Gerken 7. november 2012 Sag 12/04610 / CF E-mail: nisge@vejle.dk; post@vejle.dk; tekniskforvaltning@vejle.dk; kakor@vejle.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere