Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7"

Transkript

1 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

2

3

4

5

6 4.1 Region Midtjylland Tingvej Viborg Dato: Sagsnr.: Ø00/ Henv. til: Helle Søkilde Tlf.: Høring om trafikselskabets administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Holstebro Kommune har modtaget høring om trafikselskabets administrationsbudget for 2007 og principper for byrdefordeling. Sagen er behandlet på Sammenlægningsudvalgets møde den 16. maj Sammenlægningsudvalget har besluttet at tage generelt forbehold for trafikselskabets samlede administrationsbudget for Dette skal blandt andet ses ud fra, at der ikke efter kommunens opfattelse ses at være indarbejdede de forventede synergieffekter ved etableringen af trafikselskabet. Desuden kan det ikke på de umiddelbare beregninger af administrationsudgifterne ses at disse står i rimeligt forhold til DUT-kompensationen på området. Sammenlægningsudvalget har besluttet, at anbefale den kombinerede metode som princip for byrdefordelingen, da den tager mest mulig hensyn til den enkelte bestillers direkte forbrug af trafikselskabets ydelser. Anbefalingen gives dog under forudsætning af, at de forventede faktiske udgifter for Holstebro Kommune fremsendes til godkendelse. Med venlig hilsen Arne Lægaard Borgmester Lars Møller Kommunaldirektør TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Kollektiv Trafik Rådhuset Holstebro - Tlf: Fax: Hjemmeside: - E-post: CVR:

7 Århus Kommune Teknik og Miljø!" # $ % $& "'""$ $ #% $# #! ( $( ) * +$# #$* # #$% $$ # + "+$ $* # # # #*%! " # $ % & ' ( % & ) ' (* + # (, # # - $$ $$ (#% ## #,- $ (#$ -% #.#/0 $ $# % # 1 #* $#$2$ # + #,% # $( $ $ (#$ # 3- $ $ $$##( # (# ## # $!$ #$ # + $(

8 ! + $ "- $#% #*#"-$# #*$*## * $-+ # * '% # - $# # # +!$ * +# $$# % # # ## # % # 4"/$# # 5 *!##+ $ $ ( $ $ 6% # + -$ # + #$ $$ $&! $+ "-* "## $ & # *#* " 7($ # - * $ *##$% ( + #* $ $ *% $ #( $( $$ $$#% # $ ($" $# #*#"-$#% # 4-$# # $# (# # % + - $ # + $ # $" * 8 ( #! +, *, # " *# # 1 ** $- #$ # *$ (# ## # $ *$ (* #% + $ $!$ * +$ % $$# % $ # % $!$ + ( #$($ 7 $ 9% $ $! # + % # + $ # &! # + $ # $- " ( &

9 7* + $ $(%/ *#($# #% $ $ + $ $ $ $ "'""! + * $( $ %/ $# #: *$- # ( $ $# # # $# 3 / ;< " &

10 Regional Udvikling Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur Afdelingen for natur, miljø, teknologi, transport og infrastruktur Høringssvar vedr. administrationsbudget 2007, byrdefordelingsprincipper samt organisering og geografisk placering af trafikselskabets administration Forberedelsesudvalget har i brev af 1. maj 2006 sendt forslag til administrationsbudget 2007, principper for byrdefordeling samt overordnet organisering og geografisk placering af trafikselskabets administration til høring hos regionens kommunale sammenlægningsudvalg og Region Midtjylland ved Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur. Vedr. administrationsbudget 2007 og byrdefordeling Administrationsbudgettet er baseret på fusionsparternes nuværende udgifter og udtrykker på den måde det eksisterende serviceniveau. Der indgår dog et betydeligt element af skøn, idet en række poster i budgettet afhænger af endnu ikke trufne beslutninger om f.eks. administrationens placering, drift af IT-systemer og lignende. Administrationsbudgettet dækker de fællesomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte betaler, men som betalerne skal betale deres forholdsmæssige andel af, og alene det, der efter loven kan betragtes som en grundydelse i trafikselskabet. I vurderingen af det fremsendte høringsmateriale har Region Midtjylland tillagt det betydning at, regionen efter lov om trafikselskaber ikke kan forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning samt de hertil svarende andele af trafikselskabets administrationsudgifter, at, regionen og kommunerne bør være enige om størrelsen og principperne for fordelingen af administrationsudgifterne, samt at, det ikke bør være retfærdigheden på sidste decimal, der er styrende. På den baggrund tager Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur administrationsbudgettet for 2007 til efterretning og anbefaler, administrationsudgifterne fordeles efter den foreslåede model, hvor nogle omkostninger fordeles efter de enkelte ruters forbrug, andre efter køreplantimer og endelig nogle efter forbruget af personale på den enkelte opgave. Underudvalget finder, at modellen er

11 udtryk for dels administrative hensyn, dels lovens krav om, at hver bestiller kun betaler for sin andel af ydelserne. Dertil kommer, at Regionens andel af trafikselskabets administrationsudgifter efter den anbefalede model vil ligge inden for de ca % af bruttoentreprenørudgifterne, som er det niveau for administrationsudgifter som Amtsrådsforeningen normalt regner med. På nuværende tidspunkt er det dog nødvendigt at tage det forbehold, at det på grund af de uafsluttede økonomiforhandlinger kan blive nødvendigt med endnu en drøftelse af trafikselskabets overordnede økonomi. Vedr. overordnet organisering og geografisk placering For så vidt angår organisering og geografisk placering har Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur ingen bemærkninger til det fremsendte. Synspunkter herpå fremføres af Regionens repræsentanter i underudvalget vedr. forberedelse af trafikselskabet. Med venlig hilsen Bent Ove Pedersen Formand Henrik Brask Pedersen Afdelingschef Side 2

12

13 FAVRSKOV KOMMUNE Sammenlægningsudvalget Region Midtjylland Under dannelse Tingvej Viborg Dato: 19. maj 2006 J.nr.: Ref.: RMA Tlf.: Høring om trafikselskabets administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Underudvalget til forberedelse af Trafikselskabet for Region Midtjylland (TRM) har d. 4. april 2006 udsendt et forslag til administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling til høring blandt sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner i regionen. Dette forslag var indstillet til godkendelse i Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland. Efter at Forberedelsesudvalget på sit møde den 26. april 2006 har godkendt Underudvalgets indstilling, er det tidligere udsendte forslag nu udsendt fra Forberedelsesudvalget ved brev af 1. maj 2006 til høring blandt kommunerne i Region Midtjylland. Fredag den 28. april 2006 afholdtes på Hadsten Rådhus møde mellem repræsentanter for det kommende trafikselskab og for Favrskov Kommune. På mødet drøftedes planerne for den fremtidige kollektive trafik i Favrskov på baggrund af bl.a. det udsendte høringsmateriale. Endvidere var der forinden mødet udsendt diverse arbejdsmateriale fra Århus Amt og fra VAFT omhandlende planlægningen af den kollektive trafik i Favrskov Kommune. Med baggrund i det udsendte høringsmateriale og drøftelserne på mødet den 28. april 2006 fremsendes dette høringssvar fra Favrskov Kommune. I høringssvaret gives en række kommentarer og ændringsforslag, som nedenfor er opdelt i tre grupper: punkter i forslaget, Favrskov Kommune kan tilslutte sig forslagspunkter, Favrskov Kommune ønsker præciseret/uddybet forslagspunkter, Favrskov Kommune mener bør ændres. 1. Punkter med enighed Nedenstående, væsentlige punkter i Underudvalgets forslag støttes af Favrskov Kommune. 1.1 Fordeling af administrationsudgifter i TRM Kommunen er enig i forslagets kombinerede forslag, hvorefter: En række administrationsudgifter fordeles på samtlige kommuner efter det lokale kørselsomfang (køreplantimer på lokal- og regionalruter pr. år inden for kommunens grænser) De øvrige udgiftsposter fordeles internt mellem de kommuner (inklusive regionen), som har direkte fordel af de tilknyttede aktiviteter. Som fordelingsnøgle mellem de involverede betalingsparter anvendes hér enten lokale køreplantimer eller afgange fra lokale stationer/terminaler (sidstnævnte til fordeling af udgifter til drift af terminaler). Sammenlægningssekretariatet Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

14 FAVRSKOV KOMMUNE Kommunen finder at forslaget indeholder et rimeligt kompromis mellem det praktisk administrerbare og hensynet til retfærdighed (jf. Lov om Trafikselskabers krav om, at "ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige andel af trafikselskabets udgifter, herunder individuel handicapkørsel" ( 3, stk. 2). 1.2 "Små lokalruter" Størstedelen af de kommende lokalruter vil kun kræve et minimum af ændringer - og dermed administrativt ressourcetræk - i et normalår. Deres ruteføring og køreplan er i alt væsentligt tilrettelagt efter betjeningen af de transportberettigede folkeskoleelever, og i et typisk år ændres hverken skolestruktur, skoledistriktsgrænser eller skolernes ringetider. Kommunen er derfor enig i det fremsendte forslag til budget og byrdefordelings forslag om at sådanne ruters administrationsbidrag bør nedsættes i forhold til de, der normalt justeres årligt. Som udgangspunkt kan det derfor foreslås, at kommunen alene pålignes administrationsudgifter i forbindelse med markedsføring samt nyudbud af kontrakten og den løbende kontakt og kontrol med entreprenøren mod at kommunen ved køreplanændringer selv udarbejder ny, trykkeklar køreplan i et format som ønsket af trafikselskabet. 2. Punkter der foreslås præciseret 2.1 Indtægtsfordeling Forslaget nævner, at der "skal tilvejebringes en indtægtsfordelingsmodel i løbet af 2006". Problemet er, at med de fælles takstsystemer for lokalbaner, regional- og lokalruter, der ifølge lov om kollektiv trafik skal anvendes, vil man ikke ved tællinger eller billetsalgsanalyser i de enkelte busser og på de enkelte salgssteder få et retvisende billede af, hvor i regionen, en bestemt billet/kort anvendes. Det ville være hensigtsmæssigt, om forslaget skitserede de mulige, principielle alternativer, herunder specielt sådanne, som kræver væsentlig ny dataindsamling og dermed ressourcetræk hvert år (fx interviewbaserede rejsehjemmelundersøgelser som anvendt i HUR og NT m.fl.). Der ser ikke umiddelbart ud til at være luft i det fremlagte forslag til administrationsbudget til væsentlige udgifter af denne type. 2.2 Fleksible kontraktformer (rådighedsaftaler) Forslaget nævner ikke eventuelle problemer med overtagelse af fleksible kontrakter som fx Hvorslevs "rådighedsaftale", hvorefter kommunen har fuld rådighed over to busser på alle hverdage i 8-8,5 timer, der afregnes til en fast timepris, uanset om busserne kører fast skolekørsel eller adhoc-kørsel. Andre steder i regionen er sådanne rådighedsaftaler endda indrettet, så der blot betales et fast årligt beløb for de busser, kommunen kan udnytte frit til åben eller lukket kørsel i en given periode på skoledage (fx Nørhald). Det vil i mange tilfælde være billigst for kommunen at "indbygge" en del af den lukkede kørsel på skolebussernes pauser, og det foreslås, at trafikselskabet overvejer, hvordan man kan/vil håndtere sådanne kontrakttyper. Kommunen har efter mødet den 28. april 2006 den forståelse, at trafikselskabet er interesseret i at tilbyde så mange forskellige kontrakttyper, som lovgivningen gør det muligt. 2.3 Takstsystemer og prioritering af kunder på lokalruter? For visse af de nuværende lokal-/skolebusnet i regionen gælder af kapacitetshensyn regler for, hvilke typer passagerer, der har "fortrinsret", typisk: 2

15 FAVRSKOV KOMMUNE 1. Transportberettigede folkeskoleelever (med årskort til aktuel rute) 2. Ikke-transportberettigede elever 3. Andre borgere (evt. kun kommunens egne). Dette er knyttet sammen med, at der i mange tilfælde ikke betales for brug af lokalbusserne, hvis de har en sådan "åben" karaktér. Det foreslås, at trafikselskabet overfor kommunerne præciserer, hvilke generelle befordringsregler, der vil kunne anvendes på de kommende lokalruter. På mødet den 28. april 2006 markerede trafikselskabet således, at kommunerne på lokalruterne blandt andet for at undgå store investeringer i standardiseret billetteringsudstyr sandsynligvis vil kunne operere med tre typer udstyr og dermed takstsystemer: Ingen udstyr = Gratis transport Forenklet system (Almex-maskiner til kontantbillet og 10-turskort) Udvidet system med mange typer rejsehjemmel (MTT). 2.4 Efterspørgselsstyrede systemer med visiterede kunder? Forslaget indeholder ingen specielle overvejelser om de efterspørgselsstyrede systemers fremtid (telebus/teletaxi) under trafikselskabets myndighed. Mange steder køres efter en tilnærmet fast køreplan med annoncerede ture, og kommunalt visiterede brugere udgør ofte en væsentlig del af disse systemers kundegrundlag (ældre/handicappede/skoleelever med særlige behov). Normalt varetager entreprenøren (eller den enkelte chauffør) selv bestillingsfunktionen og tilrettelægger den enkelte turs rute samt afhentningsog afsætningstidspunkterne manuelt. Kommunerne visiterer typisk brugerne en gang for alle, hvorefter disse selv kan henvende sig til entreprenøren. Altså en meget enkel og billig måde at organisere en kombination af åben og lukket kørsel i et system med relativt højt serviceniveau (normalt afhentning/afsætning "ved gadedøren", eventuelt med chaufførhjælp til ind- og udstigning). Som basis for overvejelser om eventuel ændret trafikbetjening savner Favrskov Kommune en markering af, om trafikselskabet vil kunne håndtere en sådan "blandet kørsel", og om det i givet fald vil kræve, at selskabet står for kundekontakt og rute-/køreplanlægning. Endelig er der en række formelle og tekniske detailspørgsmål knyttet til denne løsning, herunder eventuelle krav om ensartede visitationsregler og afregningspriser for alle kommuner (normal trafikselskabstakst?), kontrol af de kommunalt betalte tures visitationsgrundlag mv. På mødet den 28. april 2006 uddelte trafikselskabet materiale vedrørende tilslutning til større planlægnings- og bestillingssystemer til telebusdrift (som anvendes af VAFT, NT, VT, HUR m.fl.), men det blev ikke afklaret, om man vil acceptere og støtte decentrale systemer, hvor disse funktioner ligger lokalt (hos kommunen og/eller entreprenøren). 3

16 FAVRSKOV KOMMUNE 3. Punkter der foreslås rettet Følgende forudsætninger og detailforslag forekommer uhensigtsmæssige. 3.1 Definition af regionalruter kontra lokalruter Forslaget nævner (s. 2 ø.), at der endnu ikke er vedtaget nogen definition på "regionale forbindelser", hvis driftsunderskud skal betales af regionen - og dermed indirekte af lokalruter, der finansieres af kommunerne. I udkastet til driftsbudget, som indgår i beregningen af kommunernes bidrag til administrationsudgifterne, antages dog den meget brede definition: "de regionale ruter er de nuværende regionale ruter, der efter strukturreformen forløber over en kommunegrænse". Dette svarer ikke til bemærkningerne i Lov om Trafikselskaber, hvorefter "det forventes (at) regionen bliver ansvarlig for et overordnet regionalt net, der forbinder bycentre uden indbyrdes baneforbindelse". Den definition, der hidtil er blevet anvendt i det fremsendte materiale fra Region Midtjylland, vil medføre et meget stort antal regionalruter (modsat fx Sjælland/Lolland-Falster inklusive hovedstadsområdet, hvor formentlig kun ca. 25 busruter bliver regionale). Derved fremtræder kommunernes samlede bidrag til trafikselskabets underskud forholdsvis beskedent, mens regionen omvendt er beregnet at skulle yde et bidrag på 87,9 mio. af de i alt 346,7 mio. kr. (med drifts- og prisniveau 2004). Reelt bliver kommunernes bidrag til kollektivtrafikken dog væsentligt større, idet de via et årligt udviklingsbidrag på max. 200 kr. pr. indbygger skal finansiere den del af regionens udgifter, der ikke kan dækkes af statens bloktilskud (DUT-beløbet). Det er allerede besluttet i Region Midtjylland, at udviklingsbidraget som udgangspunkt vil være 100 kr. pr. indbygger. Bidraget og bloktilskuddet skal finansiere alle regionens udgifter ud over sundhedsvæsenet. For Favrskov Kommune vil det vedtagne tilskudsniveau betyde et regionalt udviklingsbidrag på ca. 4,5 mio. kr., hvoraf langt størstedelen vil være tilskud til bus- og lokalbanetrafik. Dette skal lægges til de ca. 7,4 mio. kr., der i forslagets Tabel 2 er skønnet som underskuddet på kommunens lokalruter, samt et administrationsbidrag, der med forslagets tal og fordelingsprincipper vil blive af størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt. Den hidtil anvendte, meget brede regionalrutedefinition vil altså give kommunerne meget store udgifter til forhold, de kun har indirekte indflydelse på (drift af regionalruter og lokalbaner samt fælles administration) i forhold til den, de faktisk kan udgifts- og kvalitetsstyre (lokalruternes drift). På mødet den 28. april 2006 fremførte repræsentanterne fra Trafikselskabet, at den foreslåede definition af regionalruter skulle ses som en slags overgangsløsning. Når parterne har fået deres nye organisationer på plads, kan de bedre håndtere spørgsmål af den art, og så vil der skulle ses nærmere på omfanget af de regionale ruter. Favrskov Kommune foreslår dog, at der udarbejdes et alternativt drifts- og administrationsbudget baseret på den regionalrutedefinition, der anvendes i Trafikselskabslovens bemærkninger (se ovenfor). Herunder skal der opstilles en eller flere alternative byrdefordelingsmodeller for lokalruter, der krydser mindst en kommunegrænse ("delte lokalruter") og som respekterer lovens "retfærdighedsprincip" (se afsn. 2.1). Når man har sådan et alternativt forslag, kan man bedre tage stilling til, om en nuværende regionalrute skal fortsætte i regionalt regi eller overgå til lokalrute. 4

17 FAVRSKOV KOMMUNE 3.2 Ekstra ydelser/"tilkøb" Det nævnes i forslaget (s. 5n.-6ø.), at en kommune kan tilkøbe sig ekstra ydelser hos trafikselskabet i den almindelige rutekørsel (kun relevant på regionalruter eller delte lokalruter) eller i form af lukket kørsel (specialkørsel), og at "karakteren, omfanget og vilkårene for disse må afhænge af en konkret forhandling med den enkelte bestiller". Det vil give problemer for kommuners planlægning af åben og lukket kørsel, hvis man ikke i en skitsefase har nogenlunde overblik over et indgrebs økonomiske konsekvenser. Det foreslås derfor, at der skabes et grundlæggende regelsæt for sådanne ydelser, som det kendes mange steder. Eksempelvis, at en kommune kan tilbydes kørsel i alle pauser i en eksisterende køreplan/vognplan til den marginale timepris, den gældende kontrakt anvender for ændringer i driftsomfanget, forudsat at: Det kommunale ønske - sammen med eventuelle parallelle tiltag fra trafikselskabet - ikke overskrider kontraktens maksimumsgrænse for årlig justering af driftsomfanget (% af vognplanens/udbudspakkens totale køreplantimetal). I modsat fald må kommunen bære alle ekstraudgifter i forbindelse med en eventuel genforhandling af kontrakten. Det kommunale ønske kan rummes i en eksisterende vognplan, så det ikke kræver ekstra busser indsat. Også her må kommunen i modsat fald betale den ekstra bus (årligt=12* busmånedsprisen i kontrakten, hvis entreprenøren kan skaffe en ekstra bus). Kommunen fik på mødet den 28. april 2006 det indtryk, at trafikselskabet er indstillet på at overveje regler af denne karakter. 3.3 Moderne stoppesteder/terminaler? I forslaget nævnes (note til Tabel 1), at "stoppesteder og topskilte bør i princippet betales af vejmyndighederne, men der er ikke indgået aftale med de enkelte vejmyndigheder, hvorfor der afsættes et mindre beløb til dette". Kommunen finder det uheldigt, at forslaget ikke afspejler den oplagte fælles interesse, kommunerne og trafikselskabet i stigende grad har til moderne faciliteter til ventende passagerer på de vigtigste busstoppesteder (ikke kun større terminaler). Selv om man fastholder, at det er vejmyndighedens (læs: kommunens) formelle og økonomiske ansvar at anlægge og vedligeholde stoppesteder, - inklusive egen- eller reklamefinansierede læskure, cykelstativer mv. - vil der i fremtiden blive voksende behov for aktiv deltagelse fra trafikselskabets side, specielt i forbindelse med: designstandarder for læskure og deres udstyr passagerinformation (ikke mindst realtidsinformation om kommende bus-ankomster, som bliver stadigt mere økonomisk overkommeligt i forbindelse med GPS-overvågning af busserne til brug for driftsstyring, projekt Rejsekort mv.). Trafikselskabet nævnte på mødet den 28. april 2006, at det hidtil har været kommunernes udtalte ønske at fastholde al kompetence omkring anlæg og drift af stoppesteder. Favrskov vil dog markere, at denne holdning på sigt er uholdbar, og at man allerede ved trafikselskabets start bør ruste sig til en fremtid med delt ansvar. 5

18 FAVRSKOV KOMMUNE Et specielt problem udgøres af Favrskov Kommunes eneste egentlige busterminal, Hammel Rutebilstation. Denne ejes af kommunen, som tidligere har kunnet dække en stor del af vedligeholdelsesudgifterne gennem en forpagtningsaftale. Aftalen er ophørt, og kommunen har årlige udgifter på ca kr. til terminalens drift (Budget 2006-tal). Det foreslås, at man søger en generel løsning på fordelingen af udgifter til regionens busterminaler, sådan at kommuner med store byer uden banebetjening (og dermed stationsfaciliteter) ikke skal være alene om at dække udgifterne til rutebilstationer, som kommer mange udenbys regionalbusrejsende til gavn. Det skal afslutningsvis bemærkes, at nærværende høring forelægges for Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune på møde den 30. maj Dette svarbrev på det modtagne høringsbrev fremsendes derfor med forbehold for godkendelse i Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune på mødet den 30. maj De vil umiddelbart efter mødet modtage besked om eventuelle ændringer i Favrskov Kommunes svar. Venlig hilsen Anders G. Christensen Formand for Sammenlægningsudvalget 6

19

20

21 Region Midtjylland Tingvej Viborg 17. maj 2006 Høringssvar vedr. det regionale trafikselskabs administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Region Midtjylland har anmodet Silkeborg Kommune om at tilkendegive sin holdning til fremsendt forslag til administrationsbudget 2007 og principperne for byrdefordeling. Hvad angår administrationsbudgettet for 2007 finder Silkeborg Kommune det vanskeligt at forholde sig til og godkende det fremsendte forslag til administrationsbudget, så længe det ikke er muligt at vurdere den samlede økonomi for Trafikselskabet, herunder fordeling af indtægter. Endvidere bemærkes, at det ikke fremgår af det fremsendte materiale hvorledes forventede stordriftsfordele i forbindelse med en fælles drift og administration af regionens kollektive trafik er indregnet i administrationsbudget Sammenlægningssekretariatet Søvej Silkeborg Sagsnr.: 06 / 5147 Sagsbehandler: Anne-Mette Juhl Telefon: Direkte telefon: Fax: E-post: I forhold til principper for byrdefordeling anbefaler Silkeborg kommune, at der arbejdes videre med den kombinerede metode til fordeling af administrationsudgifter. I den forbindelse bemærkes, at vi ikke på forhånd kan godkende byrdefordelingen mellem kommunerne, men afventer en detaljeret oversigt over konsekvenserne af den valgte metode. Silkeborg Kommune forventer således, at de endelige principper for byrdefordeling fremsendes til godkendelse i kommunerne. Med venlig hilsen Jens Erik Jørgensen Borgmester Jann Hansen Ordførende direktør

22 Egvad Holmsland Ringkøbing Skjern Videbæk SAMMENLÆGNINGSUDVALGET Region Midtjylland RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tingvej Viborg Dato 23. maj 2006 J.nr. Etb.nr. # v1 Ang. høring vedr. trafikselskabets administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Sammenlægningsudvalget behandlede ovennævnte sag i mødet i går og godkendte, at Underudvalget vedrørende generelle sager og Underudvalget vedrørende forberedelse af trafikselskabets indstilling til Forberedelsesudvalget følges, dvs. at: 1. Forslaget til administrationsbudget for 2007 godkendes i Forberedelsesudvalget efter den foreslåede tidsplan. 2. Forslaget til byrdefordelingsprincipper endeligt godkendes i Forberedelsesudvalget efter den foreslåede tidsplan. Byrdefordelingen tager udgangspunkt i kommunernes nuværende udgifter på området. For Ringkøbing-Skjern Kommune drejer det sig om ca. 14,5 mio. kr. netto (2004). Med venlig hilsen Niels Ballebye Sekretariatsleder Videbæk Kommune Ved Fjorden Ringkøbing Tlf Telefax

23 Region Midtjylland Rådhuset Under dannelse Bv 9 9 Mi JØ Telefon Tinqvei 15 ««««,.! Telefax Viborg Dato: J.nr.: G /1 Høring om trafikselskabets administrationsbudget og principper for byrdefordeling I mail modtaget den 2. maj 2006 har underudvalget vedr. forberedelse af trafikselskabet sendt administrationsbudget 2007 og forslag til byrdefordeling til høring i kommunerne inden endelig vedtagelse i Forberedelsesudvalget den 17. maj Struer Kommunes andel af administrationsbudgettet til den kollektive busdrift udgør fordelt efter køreplantimer ca. 0,64%, hvilket vil indebære et bidrag på ca kr. I 2005 var udgiften til administration af den kollektive busdrift i Thyholm og Struer kommuner ca kr. Idet Sammenlægningsudvalget finder beløbet "meget højt" anmodes Forberedelsesudvalget om, at administrationsbidraget for 2007 tages op til fornyet overvejelse for nedsættelse af udgiftsniveauet. Med venlig hilsen Formand for Sammenlægningsudvalget Keld Vararler Jensen Kommunaldirektør Region Midtjylland Modt, 2 l MAJ 2006 <?-/- / - Rådhuset Postboks 19 Telefon Struer Kommune Østergade Telefax DK-7600 Struer E-post

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Side 1 af 4 9-1-1-06 4. Forslag til overordnet organisering samt geografisk placering af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE Formanden for Sammenlægningsudvalget

FAVRSKOV KOMMUNE Formanden for Sammenlægningsudvalget FAVRSKOV KOMMUNE Formanden for Sammenlægningsudvalget Formanden for Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland Att. Bent Hansen Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. marts 2006 J.nr.: Ref.:

Læs mere

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab Forslag til organisationsplan for et trafikselskab 1. januar 2007 skal der være (mindst) 1 trafikselskab i funktion i Region Midtjylland. Der er tale om en ny myndighed, som på vegne af regionen og kommunerne

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007 Afsnittet er i hovedsagen baseret på [Trafikministeriet, 1999] og [Færdselsstyrelsen, 1998]. 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980 I de

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007 17.21.01-P21-5-07 36. Befordring elever i folkeskolen Resumé side 66 5 I forbindelse med vedtagelse styrelsesvedtægten formariagerfjord overgik organiseringen området, "kollektiv trik, trikselskaber samt

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Svendborg Kommune om udførelse af kollektiv trafik

Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Svendborg Kommune om udførelse af kollektiv trafik Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Svendborg Kommune om udførelse af kollektiv trafik 2011 Samarbejds- og serviceaftalens forudsætninger FynBus er etableret i henhold til lov nr. 582 af 24.

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Tabel 1: Greve Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Greve Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Greve Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 GreveKommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane

Høring over udkast til lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 januar 2008 Høring over udkast

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia - Kommune

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november 2007 Mødet er aflyst. Meddelelsespunkter udsendes, mens beslutningspunkter udsættes til mødet i Bestyrelsen 21. december 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Egedal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4

Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4 Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4 Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til Rødovre Kommune. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at den

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Indstilling. Teknik og Miljø Trafik og Veje. Høringer i forbindelse med dannelse af trafikselskab. Til Århus Byråd Via Magistraten. Den 7.

Indstilling. Teknik og Miljø Trafik og Veje. Høringer i forbindelse med dannelse af trafikselskab. Til Århus Byråd Via Magistraten. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 7. august 2006 Høringer i forbindelse med dannelse af trafikselskab. 1. Resume I forbindelse med dannelsen af det kommende trafikselskab fra 2007 har Region

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere