Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7"

Transkript

1 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

2

3

4

5

6 4.1 Region Midtjylland Tingvej Viborg Dato: Sagsnr.: Ø00/ Henv. til: Helle Søkilde Tlf.: Høring om trafikselskabets administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Holstebro Kommune har modtaget høring om trafikselskabets administrationsbudget for 2007 og principper for byrdefordeling. Sagen er behandlet på Sammenlægningsudvalgets møde den 16. maj Sammenlægningsudvalget har besluttet at tage generelt forbehold for trafikselskabets samlede administrationsbudget for Dette skal blandt andet ses ud fra, at der ikke efter kommunens opfattelse ses at være indarbejdede de forventede synergieffekter ved etableringen af trafikselskabet. Desuden kan det ikke på de umiddelbare beregninger af administrationsudgifterne ses at disse står i rimeligt forhold til DUT-kompensationen på området. Sammenlægningsudvalget har besluttet, at anbefale den kombinerede metode som princip for byrdefordelingen, da den tager mest mulig hensyn til den enkelte bestillers direkte forbrug af trafikselskabets ydelser. Anbefalingen gives dog under forudsætning af, at de forventede faktiske udgifter for Holstebro Kommune fremsendes til godkendelse. Med venlig hilsen Arne Lægaard Borgmester Lars Møller Kommunaldirektør TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Kollektiv Trafik Rådhuset Holstebro - Tlf: Fax: Hjemmeside: - E-post: CVR:

7 Århus Kommune Teknik og Miljø!" # $ % $& "'""$ $ #% $# #! ( $( ) * +$# #$* # #$% $$ # + "+$ $* # # # #*%! " # $ % & ' ( % & ) ' (* + # (, # # - $$ $$ (#% ## #,- $ (#$ -% #.#/0 $ $# % # 1 #* $#$2$ # + #,% # $( $ $ (#$ # 3- $ $ $$##( # (# ## # $!$ #$ # + $(

8 ! + $ "- $#% #*#"-$# #*$*## * $-+ # * '% # - $# # # +!$ * +# $$# % # # ## # % # 4"/$# # 5 *!##+ $ $ ( $ $ 6% # + -$ # + #$ $$ $&! $+ "-* "## $ & # *#* " 7($ # - * $ *##$% ( + #* $ $ *% $ #( $( $$ $$#% # $ ($" $# #*#"-$#% # 4-$# # $# (# # % + - $ # + $ # $" * 8 ( #! +, *, # " *# # 1 ** $- #$ # *$ (# ## # $ *$ (* #% + $ $!$ * +$ % $$# % $ # % $!$ + ( #$($ 7 $ 9% $ $! # + % # + $ # &! # + $ # $- " ( &

9 7* + $ $(%/ *#($# #% $ $ + $ $ $ $ "'""! + * $( $ %/ $# #: *$- # ( $ $# # # $# 3 / ;< " &

10 Regional Udvikling Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur Afdelingen for natur, miljø, teknologi, transport og infrastruktur Høringssvar vedr. administrationsbudget 2007, byrdefordelingsprincipper samt organisering og geografisk placering af trafikselskabets administration Forberedelsesudvalget har i brev af 1. maj 2006 sendt forslag til administrationsbudget 2007, principper for byrdefordeling samt overordnet organisering og geografisk placering af trafikselskabets administration til høring hos regionens kommunale sammenlægningsudvalg og Region Midtjylland ved Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur. Vedr. administrationsbudget 2007 og byrdefordeling Administrationsbudgettet er baseret på fusionsparternes nuværende udgifter og udtrykker på den måde det eksisterende serviceniveau. Der indgår dog et betydeligt element af skøn, idet en række poster i budgettet afhænger af endnu ikke trufne beslutninger om f.eks. administrationens placering, drift af IT-systemer og lignende. Administrationsbudgettet dækker de fællesomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte betaler, men som betalerne skal betale deres forholdsmæssige andel af, og alene det, der efter loven kan betragtes som en grundydelse i trafikselskabet. I vurderingen af det fremsendte høringsmateriale har Region Midtjylland tillagt det betydning at, regionen efter lov om trafikselskaber ikke kan forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning samt de hertil svarende andele af trafikselskabets administrationsudgifter, at, regionen og kommunerne bør være enige om størrelsen og principperne for fordelingen af administrationsudgifterne, samt at, det ikke bør være retfærdigheden på sidste decimal, der er styrende. På den baggrund tager Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur administrationsbudgettet for 2007 til efterretning og anbefaler, administrationsudgifterne fordeles efter den foreslåede model, hvor nogle omkostninger fordeles efter de enkelte ruters forbrug, andre efter køreplantimer og endelig nogle efter forbruget af personale på den enkelte opgave. Underudvalget finder, at modellen er

11 udtryk for dels administrative hensyn, dels lovens krav om, at hver bestiller kun betaler for sin andel af ydelserne. Dertil kommer, at Regionens andel af trafikselskabets administrationsudgifter efter den anbefalede model vil ligge inden for de ca % af bruttoentreprenørudgifterne, som er det niveau for administrationsudgifter som Amtsrådsforeningen normalt regner med. På nuværende tidspunkt er det dog nødvendigt at tage det forbehold, at det på grund af de uafsluttede økonomiforhandlinger kan blive nødvendigt med endnu en drøftelse af trafikselskabets overordnede økonomi. Vedr. overordnet organisering og geografisk placering For så vidt angår organisering og geografisk placering har Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur ingen bemærkninger til det fremsendte. Synspunkter herpå fremføres af Regionens repræsentanter i underudvalget vedr. forberedelse af trafikselskabet. Med venlig hilsen Bent Ove Pedersen Formand Henrik Brask Pedersen Afdelingschef Side 2

12

13 FAVRSKOV KOMMUNE Sammenlægningsudvalget Region Midtjylland Under dannelse Tingvej Viborg Dato: 19. maj 2006 J.nr.: Ref.: RMA Tlf.: Høring om trafikselskabets administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Underudvalget til forberedelse af Trafikselskabet for Region Midtjylland (TRM) har d. 4. april 2006 udsendt et forslag til administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling til høring blandt sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner i regionen. Dette forslag var indstillet til godkendelse i Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland. Efter at Forberedelsesudvalget på sit møde den 26. april 2006 har godkendt Underudvalgets indstilling, er det tidligere udsendte forslag nu udsendt fra Forberedelsesudvalget ved brev af 1. maj 2006 til høring blandt kommunerne i Region Midtjylland. Fredag den 28. april 2006 afholdtes på Hadsten Rådhus møde mellem repræsentanter for det kommende trafikselskab og for Favrskov Kommune. På mødet drøftedes planerne for den fremtidige kollektive trafik i Favrskov på baggrund af bl.a. det udsendte høringsmateriale. Endvidere var der forinden mødet udsendt diverse arbejdsmateriale fra Århus Amt og fra VAFT omhandlende planlægningen af den kollektive trafik i Favrskov Kommune. Med baggrund i det udsendte høringsmateriale og drøftelserne på mødet den 28. april 2006 fremsendes dette høringssvar fra Favrskov Kommune. I høringssvaret gives en række kommentarer og ændringsforslag, som nedenfor er opdelt i tre grupper: punkter i forslaget, Favrskov Kommune kan tilslutte sig forslagspunkter, Favrskov Kommune ønsker præciseret/uddybet forslagspunkter, Favrskov Kommune mener bør ændres. 1. Punkter med enighed Nedenstående, væsentlige punkter i Underudvalgets forslag støttes af Favrskov Kommune. 1.1 Fordeling af administrationsudgifter i TRM Kommunen er enig i forslagets kombinerede forslag, hvorefter: En række administrationsudgifter fordeles på samtlige kommuner efter det lokale kørselsomfang (køreplantimer på lokal- og regionalruter pr. år inden for kommunens grænser) De øvrige udgiftsposter fordeles internt mellem de kommuner (inklusive regionen), som har direkte fordel af de tilknyttede aktiviteter. Som fordelingsnøgle mellem de involverede betalingsparter anvendes hér enten lokale køreplantimer eller afgange fra lokale stationer/terminaler (sidstnævnte til fordeling af udgifter til drift af terminaler). Sammenlægningssekretariatet Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

14 FAVRSKOV KOMMUNE Kommunen finder at forslaget indeholder et rimeligt kompromis mellem det praktisk administrerbare og hensynet til retfærdighed (jf. Lov om Trafikselskabers krav om, at "ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige andel af trafikselskabets udgifter, herunder individuel handicapkørsel" ( 3, stk. 2). 1.2 "Små lokalruter" Størstedelen af de kommende lokalruter vil kun kræve et minimum af ændringer - og dermed administrativt ressourcetræk - i et normalår. Deres ruteføring og køreplan er i alt væsentligt tilrettelagt efter betjeningen af de transportberettigede folkeskoleelever, og i et typisk år ændres hverken skolestruktur, skoledistriktsgrænser eller skolernes ringetider. Kommunen er derfor enig i det fremsendte forslag til budget og byrdefordelings forslag om at sådanne ruters administrationsbidrag bør nedsættes i forhold til de, der normalt justeres årligt. Som udgangspunkt kan det derfor foreslås, at kommunen alene pålignes administrationsudgifter i forbindelse med markedsføring samt nyudbud af kontrakten og den løbende kontakt og kontrol med entreprenøren mod at kommunen ved køreplanændringer selv udarbejder ny, trykkeklar køreplan i et format som ønsket af trafikselskabet. 2. Punkter der foreslås præciseret 2.1 Indtægtsfordeling Forslaget nævner, at der "skal tilvejebringes en indtægtsfordelingsmodel i løbet af 2006". Problemet er, at med de fælles takstsystemer for lokalbaner, regional- og lokalruter, der ifølge lov om kollektiv trafik skal anvendes, vil man ikke ved tællinger eller billetsalgsanalyser i de enkelte busser og på de enkelte salgssteder få et retvisende billede af, hvor i regionen, en bestemt billet/kort anvendes. Det ville være hensigtsmæssigt, om forslaget skitserede de mulige, principielle alternativer, herunder specielt sådanne, som kræver væsentlig ny dataindsamling og dermed ressourcetræk hvert år (fx interviewbaserede rejsehjemmelundersøgelser som anvendt i HUR og NT m.fl.). Der ser ikke umiddelbart ud til at være luft i det fremlagte forslag til administrationsbudget til væsentlige udgifter af denne type. 2.2 Fleksible kontraktformer (rådighedsaftaler) Forslaget nævner ikke eventuelle problemer med overtagelse af fleksible kontrakter som fx Hvorslevs "rådighedsaftale", hvorefter kommunen har fuld rådighed over to busser på alle hverdage i 8-8,5 timer, der afregnes til en fast timepris, uanset om busserne kører fast skolekørsel eller adhoc-kørsel. Andre steder i regionen er sådanne rådighedsaftaler endda indrettet, så der blot betales et fast årligt beløb for de busser, kommunen kan udnytte frit til åben eller lukket kørsel i en given periode på skoledage (fx Nørhald). Det vil i mange tilfælde være billigst for kommunen at "indbygge" en del af den lukkede kørsel på skolebussernes pauser, og det foreslås, at trafikselskabet overvejer, hvordan man kan/vil håndtere sådanne kontrakttyper. Kommunen har efter mødet den 28. april 2006 den forståelse, at trafikselskabet er interesseret i at tilbyde så mange forskellige kontrakttyper, som lovgivningen gør det muligt. 2.3 Takstsystemer og prioritering af kunder på lokalruter? For visse af de nuværende lokal-/skolebusnet i regionen gælder af kapacitetshensyn regler for, hvilke typer passagerer, der har "fortrinsret", typisk: 2

15 FAVRSKOV KOMMUNE 1. Transportberettigede folkeskoleelever (med årskort til aktuel rute) 2. Ikke-transportberettigede elever 3. Andre borgere (evt. kun kommunens egne). Dette er knyttet sammen med, at der i mange tilfælde ikke betales for brug af lokalbusserne, hvis de har en sådan "åben" karaktér. Det foreslås, at trafikselskabet overfor kommunerne præciserer, hvilke generelle befordringsregler, der vil kunne anvendes på de kommende lokalruter. På mødet den 28. april 2006 markerede trafikselskabet således, at kommunerne på lokalruterne blandt andet for at undgå store investeringer i standardiseret billetteringsudstyr sandsynligvis vil kunne operere med tre typer udstyr og dermed takstsystemer: Ingen udstyr = Gratis transport Forenklet system (Almex-maskiner til kontantbillet og 10-turskort) Udvidet system med mange typer rejsehjemmel (MTT). 2.4 Efterspørgselsstyrede systemer med visiterede kunder? Forslaget indeholder ingen specielle overvejelser om de efterspørgselsstyrede systemers fremtid (telebus/teletaxi) under trafikselskabets myndighed. Mange steder køres efter en tilnærmet fast køreplan med annoncerede ture, og kommunalt visiterede brugere udgør ofte en væsentlig del af disse systemers kundegrundlag (ældre/handicappede/skoleelever med særlige behov). Normalt varetager entreprenøren (eller den enkelte chauffør) selv bestillingsfunktionen og tilrettelægger den enkelte turs rute samt afhentningsog afsætningstidspunkterne manuelt. Kommunerne visiterer typisk brugerne en gang for alle, hvorefter disse selv kan henvende sig til entreprenøren. Altså en meget enkel og billig måde at organisere en kombination af åben og lukket kørsel i et system med relativt højt serviceniveau (normalt afhentning/afsætning "ved gadedøren", eventuelt med chaufførhjælp til ind- og udstigning). Som basis for overvejelser om eventuel ændret trafikbetjening savner Favrskov Kommune en markering af, om trafikselskabet vil kunne håndtere en sådan "blandet kørsel", og om det i givet fald vil kræve, at selskabet står for kundekontakt og rute-/køreplanlægning. Endelig er der en række formelle og tekniske detailspørgsmål knyttet til denne løsning, herunder eventuelle krav om ensartede visitationsregler og afregningspriser for alle kommuner (normal trafikselskabstakst?), kontrol af de kommunalt betalte tures visitationsgrundlag mv. På mødet den 28. april 2006 uddelte trafikselskabet materiale vedrørende tilslutning til større planlægnings- og bestillingssystemer til telebusdrift (som anvendes af VAFT, NT, VT, HUR m.fl.), men det blev ikke afklaret, om man vil acceptere og støtte decentrale systemer, hvor disse funktioner ligger lokalt (hos kommunen og/eller entreprenøren). 3

16 FAVRSKOV KOMMUNE 3. Punkter der foreslås rettet Følgende forudsætninger og detailforslag forekommer uhensigtsmæssige. 3.1 Definition af regionalruter kontra lokalruter Forslaget nævner (s. 2 ø.), at der endnu ikke er vedtaget nogen definition på "regionale forbindelser", hvis driftsunderskud skal betales af regionen - og dermed indirekte af lokalruter, der finansieres af kommunerne. I udkastet til driftsbudget, som indgår i beregningen af kommunernes bidrag til administrationsudgifterne, antages dog den meget brede definition: "de regionale ruter er de nuværende regionale ruter, der efter strukturreformen forløber over en kommunegrænse". Dette svarer ikke til bemærkningerne i Lov om Trafikselskaber, hvorefter "det forventes (at) regionen bliver ansvarlig for et overordnet regionalt net, der forbinder bycentre uden indbyrdes baneforbindelse". Den definition, der hidtil er blevet anvendt i det fremsendte materiale fra Region Midtjylland, vil medføre et meget stort antal regionalruter (modsat fx Sjælland/Lolland-Falster inklusive hovedstadsområdet, hvor formentlig kun ca. 25 busruter bliver regionale). Derved fremtræder kommunernes samlede bidrag til trafikselskabets underskud forholdsvis beskedent, mens regionen omvendt er beregnet at skulle yde et bidrag på 87,9 mio. af de i alt 346,7 mio. kr. (med drifts- og prisniveau 2004). Reelt bliver kommunernes bidrag til kollektivtrafikken dog væsentligt større, idet de via et årligt udviklingsbidrag på max. 200 kr. pr. indbygger skal finansiere den del af regionens udgifter, der ikke kan dækkes af statens bloktilskud (DUT-beløbet). Det er allerede besluttet i Region Midtjylland, at udviklingsbidraget som udgangspunkt vil være 100 kr. pr. indbygger. Bidraget og bloktilskuddet skal finansiere alle regionens udgifter ud over sundhedsvæsenet. For Favrskov Kommune vil det vedtagne tilskudsniveau betyde et regionalt udviklingsbidrag på ca. 4,5 mio. kr., hvoraf langt størstedelen vil være tilskud til bus- og lokalbanetrafik. Dette skal lægges til de ca. 7,4 mio. kr., der i forslagets Tabel 2 er skønnet som underskuddet på kommunens lokalruter, samt et administrationsbidrag, der med forslagets tal og fordelingsprincipper vil blive af størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt. Den hidtil anvendte, meget brede regionalrutedefinition vil altså give kommunerne meget store udgifter til forhold, de kun har indirekte indflydelse på (drift af regionalruter og lokalbaner samt fælles administration) i forhold til den, de faktisk kan udgifts- og kvalitetsstyre (lokalruternes drift). På mødet den 28. april 2006 fremførte repræsentanterne fra Trafikselskabet, at den foreslåede definition af regionalruter skulle ses som en slags overgangsløsning. Når parterne har fået deres nye organisationer på plads, kan de bedre håndtere spørgsmål af den art, og så vil der skulle ses nærmere på omfanget af de regionale ruter. Favrskov Kommune foreslår dog, at der udarbejdes et alternativt drifts- og administrationsbudget baseret på den regionalrutedefinition, der anvendes i Trafikselskabslovens bemærkninger (se ovenfor). Herunder skal der opstilles en eller flere alternative byrdefordelingsmodeller for lokalruter, der krydser mindst en kommunegrænse ("delte lokalruter") og som respekterer lovens "retfærdighedsprincip" (se afsn. 2.1). Når man har sådan et alternativt forslag, kan man bedre tage stilling til, om en nuværende regionalrute skal fortsætte i regionalt regi eller overgå til lokalrute. 4

17 FAVRSKOV KOMMUNE 3.2 Ekstra ydelser/"tilkøb" Det nævnes i forslaget (s. 5n.-6ø.), at en kommune kan tilkøbe sig ekstra ydelser hos trafikselskabet i den almindelige rutekørsel (kun relevant på regionalruter eller delte lokalruter) eller i form af lukket kørsel (specialkørsel), og at "karakteren, omfanget og vilkårene for disse må afhænge af en konkret forhandling med den enkelte bestiller". Det vil give problemer for kommuners planlægning af åben og lukket kørsel, hvis man ikke i en skitsefase har nogenlunde overblik over et indgrebs økonomiske konsekvenser. Det foreslås derfor, at der skabes et grundlæggende regelsæt for sådanne ydelser, som det kendes mange steder. Eksempelvis, at en kommune kan tilbydes kørsel i alle pauser i en eksisterende køreplan/vognplan til den marginale timepris, den gældende kontrakt anvender for ændringer i driftsomfanget, forudsat at: Det kommunale ønske - sammen med eventuelle parallelle tiltag fra trafikselskabet - ikke overskrider kontraktens maksimumsgrænse for årlig justering af driftsomfanget (% af vognplanens/udbudspakkens totale køreplantimetal). I modsat fald må kommunen bære alle ekstraudgifter i forbindelse med en eventuel genforhandling af kontrakten. Det kommunale ønske kan rummes i en eksisterende vognplan, så det ikke kræver ekstra busser indsat. Også her må kommunen i modsat fald betale den ekstra bus (årligt=12* busmånedsprisen i kontrakten, hvis entreprenøren kan skaffe en ekstra bus). Kommunen fik på mødet den 28. april 2006 det indtryk, at trafikselskabet er indstillet på at overveje regler af denne karakter. 3.3 Moderne stoppesteder/terminaler? I forslaget nævnes (note til Tabel 1), at "stoppesteder og topskilte bør i princippet betales af vejmyndighederne, men der er ikke indgået aftale med de enkelte vejmyndigheder, hvorfor der afsættes et mindre beløb til dette". Kommunen finder det uheldigt, at forslaget ikke afspejler den oplagte fælles interesse, kommunerne og trafikselskabet i stigende grad har til moderne faciliteter til ventende passagerer på de vigtigste busstoppesteder (ikke kun større terminaler). Selv om man fastholder, at det er vejmyndighedens (læs: kommunens) formelle og økonomiske ansvar at anlægge og vedligeholde stoppesteder, - inklusive egen- eller reklamefinansierede læskure, cykelstativer mv. - vil der i fremtiden blive voksende behov for aktiv deltagelse fra trafikselskabets side, specielt i forbindelse med: designstandarder for læskure og deres udstyr passagerinformation (ikke mindst realtidsinformation om kommende bus-ankomster, som bliver stadigt mere økonomisk overkommeligt i forbindelse med GPS-overvågning af busserne til brug for driftsstyring, projekt Rejsekort mv.). Trafikselskabet nævnte på mødet den 28. april 2006, at det hidtil har været kommunernes udtalte ønske at fastholde al kompetence omkring anlæg og drift af stoppesteder. Favrskov vil dog markere, at denne holdning på sigt er uholdbar, og at man allerede ved trafikselskabets start bør ruste sig til en fremtid med delt ansvar. 5

18 FAVRSKOV KOMMUNE Et specielt problem udgøres af Favrskov Kommunes eneste egentlige busterminal, Hammel Rutebilstation. Denne ejes af kommunen, som tidligere har kunnet dække en stor del af vedligeholdelsesudgifterne gennem en forpagtningsaftale. Aftalen er ophørt, og kommunen har årlige udgifter på ca kr. til terminalens drift (Budget 2006-tal). Det foreslås, at man søger en generel løsning på fordelingen af udgifter til regionens busterminaler, sådan at kommuner med store byer uden banebetjening (og dermed stationsfaciliteter) ikke skal være alene om at dække udgifterne til rutebilstationer, som kommer mange udenbys regionalbusrejsende til gavn. Det skal afslutningsvis bemærkes, at nærværende høring forelægges for Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune på møde den 30. maj Dette svarbrev på det modtagne høringsbrev fremsendes derfor med forbehold for godkendelse i Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune på mødet den 30. maj De vil umiddelbart efter mødet modtage besked om eventuelle ændringer i Favrskov Kommunes svar. Venlig hilsen Anders G. Christensen Formand for Sammenlægningsudvalget 6

19

20

21 Region Midtjylland Tingvej Viborg 17. maj 2006 Høringssvar vedr. det regionale trafikselskabs administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Region Midtjylland har anmodet Silkeborg Kommune om at tilkendegive sin holdning til fremsendt forslag til administrationsbudget 2007 og principperne for byrdefordeling. Hvad angår administrationsbudgettet for 2007 finder Silkeborg Kommune det vanskeligt at forholde sig til og godkende det fremsendte forslag til administrationsbudget, så længe det ikke er muligt at vurdere den samlede økonomi for Trafikselskabet, herunder fordeling af indtægter. Endvidere bemærkes, at det ikke fremgår af det fremsendte materiale hvorledes forventede stordriftsfordele i forbindelse med en fælles drift og administration af regionens kollektive trafik er indregnet i administrationsbudget Sammenlægningssekretariatet Søvej Silkeborg Sagsnr.: 06 / 5147 Sagsbehandler: Anne-Mette Juhl Telefon: Direkte telefon: Fax: E-post: I forhold til principper for byrdefordeling anbefaler Silkeborg kommune, at der arbejdes videre med den kombinerede metode til fordeling af administrationsudgifter. I den forbindelse bemærkes, at vi ikke på forhånd kan godkende byrdefordelingen mellem kommunerne, men afventer en detaljeret oversigt over konsekvenserne af den valgte metode. Silkeborg Kommune forventer således, at de endelige principper for byrdefordeling fremsendes til godkendelse i kommunerne. Med venlig hilsen Jens Erik Jørgensen Borgmester Jann Hansen Ordførende direktør

22 Egvad Holmsland Ringkøbing Skjern Videbæk SAMMENLÆGNINGSUDVALGET Region Midtjylland RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tingvej Viborg Dato 23. maj 2006 J.nr. Etb.nr. # v1 Ang. høring vedr. trafikselskabets administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Sammenlægningsudvalget behandlede ovennævnte sag i mødet i går og godkendte, at Underudvalget vedrørende generelle sager og Underudvalget vedrørende forberedelse af trafikselskabets indstilling til Forberedelsesudvalget følges, dvs. at: 1. Forslaget til administrationsbudget for 2007 godkendes i Forberedelsesudvalget efter den foreslåede tidsplan. 2. Forslaget til byrdefordelingsprincipper endeligt godkendes i Forberedelsesudvalget efter den foreslåede tidsplan. Byrdefordelingen tager udgangspunkt i kommunernes nuværende udgifter på området. For Ringkøbing-Skjern Kommune drejer det sig om ca. 14,5 mio. kr. netto (2004). Med venlig hilsen Niels Ballebye Sekretariatsleder Videbæk Kommune Ved Fjorden Ringkøbing Tlf Telefax

23 Region Midtjylland Rådhuset Under dannelse Bv 9 9 Mi JØ Telefon Tinqvei 15 ««««,.! Telefax Viborg Dato: J.nr.: G /1 Høring om trafikselskabets administrationsbudget og principper for byrdefordeling I mail modtaget den 2. maj 2006 har underudvalget vedr. forberedelse af trafikselskabet sendt administrationsbudget 2007 og forslag til byrdefordeling til høring i kommunerne inden endelig vedtagelse i Forberedelsesudvalget den 17. maj Struer Kommunes andel af administrationsbudgettet til den kollektive busdrift udgør fordelt efter køreplantimer ca. 0,64%, hvilket vil indebære et bidrag på ca kr. I 2005 var udgiften til administration af den kollektive busdrift i Thyholm og Struer kommuner ca kr. Idet Sammenlægningsudvalget finder beløbet "meget højt" anmodes Forberedelsesudvalget om, at administrationsbidraget for 2007 tages op til fornyet overvejelse for nedsættelse af udgiftsniveauet. Med venlig hilsen Formand for Sammenlægningsudvalget Keld Vararler Jensen Kommunaldirektør Region Midtjylland Modt, 2 l MAJ 2006 <?-/- / - Rådhuset Postboks 19 Telefon Struer Kommune Østergade Telefax DK-7600 Struer E-post

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere