Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7"

Transkript

1 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

2

3

4

5

6 4.1 Region Midtjylland Tingvej Viborg Dato: Sagsnr.: Ø00/ Henv. til: Helle Søkilde Tlf.: Høring om trafikselskabets administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Holstebro Kommune har modtaget høring om trafikselskabets administrationsbudget for 2007 og principper for byrdefordeling. Sagen er behandlet på Sammenlægningsudvalgets møde den 16. maj Sammenlægningsudvalget har besluttet at tage generelt forbehold for trafikselskabets samlede administrationsbudget for Dette skal blandt andet ses ud fra, at der ikke efter kommunens opfattelse ses at være indarbejdede de forventede synergieffekter ved etableringen af trafikselskabet. Desuden kan det ikke på de umiddelbare beregninger af administrationsudgifterne ses at disse står i rimeligt forhold til DUT-kompensationen på området. Sammenlægningsudvalget har besluttet, at anbefale den kombinerede metode som princip for byrdefordelingen, da den tager mest mulig hensyn til den enkelte bestillers direkte forbrug af trafikselskabets ydelser. Anbefalingen gives dog under forudsætning af, at de forventede faktiske udgifter for Holstebro Kommune fremsendes til godkendelse. Med venlig hilsen Arne Lægaard Borgmester Lars Møller Kommunaldirektør TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Kollektiv Trafik Rådhuset Holstebro - Tlf: Fax: Hjemmeside: - E-post: CVR:

7 Århus Kommune Teknik og Miljø!" # $ % $& "'""$ $ #% $# #! ( $( ) * +$# #$* # #$% $$ # + "+$ $* # # # #*%! " # $ % & ' ( % & ) ' (* + # (, # # - $$ $$ (#% ## #,- $ (#$ -% #.#/0 $ $# % # 1 #* $#$2$ # + #,% # $( $ $ (#$ # 3- $ $ $$##( # (# ## # $!$ #$ # + $(

8 ! + $ "- $#% #*#"-$# #*$*## * $-+ # * '% # - $# # # +!$ * +# $$# % # # ## # % # 4"/$# # 5 *!##+ $ $ ( $ $ 6% # + -$ # + #$ $$ $&! $+ "-* "## $ & # *#* " 7($ # - * $ *##$% ( + #* $ $ *% $ #( $( $$ $$#% # $ ($" $# #*#"-$#% # 4-$# # $# (# # % + - $ # + $ # $" * 8 ( #! +, *, # " *# # 1 ** $- #$ # *$ (# ## # $ *$ (* #% + $ $!$ * +$ % $$# % $ # % $!$ + ( #$($ 7 $ 9% $ $! # + % # + $ # &! # + $ # $- " ( &

9 7* + $ $(%/ *#($# #% $ $ + $ $ $ $ "'""! + * $( $ %/ $# #: *$- # ( $ $# # # $# 3 / ;< " &

10 Regional Udvikling Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur Afdelingen for natur, miljø, teknologi, transport og infrastruktur Høringssvar vedr. administrationsbudget 2007, byrdefordelingsprincipper samt organisering og geografisk placering af trafikselskabets administration Forberedelsesudvalget har i brev af 1. maj 2006 sendt forslag til administrationsbudget 2007, principper for byrdefordeling samt overordnet organisering og geografisk placering af trafikselskabets administration til høring hos regionens kommunale sammenlægningsudvalg og Region Midtjylland ved Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur. Vedr. administrationsbudget 2007 og byrdefordeling Administrationsbudgettet er baseret på fusionsparternes nuværende udgifter og udtrykker på den måde det eksisterende serviceniveau. Der indgår dog et betydeligt element af skøn, idet en række poster i budgettet afhænger af endnu ikke trufne beslutninger om f.eks. administrationens placering, drift af IT-systemer og lignende. Administrationsbudgettet dækker de fællesomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte betaler, men som betalerne skal betale deres forholdsmæssige andel af, og alene det, der efter loven kan betragtes som en grundydelse i trafikselskabet. I vurderingen af det fremsendte høringsmateriale har Region Midtjylland tillagt det betydning at, regionen efter lov om trafikselskaber ikke kan forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning samt de hertil svarende andele af trafikselskabets administrationsudgifter, at, regionen og kommunerne bør være enige om størrelsen og principperne for fordelingen af administrationsudgifterne, samt at, det ikke bør være retfærdigheden på sidste decimal, der er styrende. På den baggrund tager Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur administrationsbudgettet for 2007 til efterretning og anbefaler, administrationsudgifterne fordeles efter den foreslåede model, hvor nogle omkostninger fordeles efter de enkelte ruters forbrug, andre efter køreplantimer og endelig nogle efter forbruget af personale på den enkelte opgave. Underudvalget finder, at modellen er

11 udtryk for dels administrative hensyn, dels lovens krav om, at hver bestiller kun betaler for sin andel af ydelserne. Dertil kommer, at Regionens andel af trafikselskabets administrationsudgifter efter den anbefalede model vil ligge inden for de ca % af bruttoentreprenørudgifterne, som er det niveau for administrationsudgifter som Amtsrådsforeningen normalt regner med. På nuværende tidspunkt er det dog nødvendigt at tage det forbehold, at det på grund af de uafsluttede økonomiforhandlinger kan blive nødvendigt med endnu en drøftelse af trafikselskabets overordnede økonomi. Vedr. overordnet organisering og geografisk placering For så vidt angår organisering og geografisk placering har Underudvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur ingen bemærkninger til det fremsendte. Synspunkter herpå fremføres af Regionens repræsentanter i underudvalget vedr. forberedelse af trafikselskabet. Med venlig hilsen Bent Ove Pedersen Formand Henrik Brask Pedersen Afdelingschef Side 2

12

13 FAVRSKOV KOMMUNE Sammenlægningsudvalget Region Midtjylland Under dannelse Tingvej Viborg Dato: 19. maj 2006 J.nr.: Ref.: RMA Tlf.: Høring om trafikselskabets administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Underudvalget til forberedelse af Trafikselskabet for Region Midtjylland (TRM) har d. 4. april 2006 udsendt et forslag til administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling til høring blandt sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner i regionen. Dette forslag var indstillet til godkendelse i Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland. Efter at Forberedelsesudvalget på sit møde den 26. april 2006 har godkendt Underudvalgets indstilling, er det tidligere udsendte forslag nu udsendt fra Forberedelsesudvalget ved brev af 1. maj 2006 til høring blandt kommunerne i Region Midtjylland. Fredag den 28. april 2006 afholdtes på Hadsten Rådhus møde mellem repræsentanter for det kommende trafikselskab og for Favrskov Kommune. På mødet drøftedes planerne for den fremtidige kollektive trafik i Favrskov på baggrund af bl.a. det udsendte høringsmateriale. Endvidere var der forinden mødet udsendt diverse arbejdsmateriale fra Århus Amt og fra VAFT omhandlende planlægningen af den kollektive trafik i Favrskov Kommune. Med baggrund i det udsendte høringsmateriale og drøftelserne på mødet den 28. april 2006 fremsendes dette høringssvar fra Favrskov Kommune. I høringssvaret gives en række kommentarer og ændringsforslag, som nedenfor er opdelt i tre grupper: punkter i forslaget, Favrskov Kommune kan tilslutte sig forslagspunkter, Favrskov Kommune ønsker præciseret/uddybet forslagspunkter, Favrskov Kommune mener bør ændres. 1. Punkter med enighed Nedenstående, væsentlige punkter i Underudvalgets forslag støttes af Favrskov Kommune. 1.1 Fordeling af administrationsudgifter i TRM Kommunen er enig i forslagets kombinerede forslag, hvorefter: En række administrationsudgifter fordeles på samtlige kommuner efter det lokale kørselsomfang (køreplantimer på lokal- og regionalruter pr. år inden for kommunens grænser) De øvrige udgiftsposter fordeles internt mellem de kommuner (inklusive regionen), som har direkte fordel af de tilknyttede aktiviteter. Som fordelingsnøgle mellem de involverede betalingsparter anvendes hér enten lokale køreplantimer eller afgange fra lokale stationer/terminaler (sidstnævnte til fordeling af udgifter til drift af terminaler). Sammenlægningssekretariatet Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

14 FAVRSKOV KOMMUNE Kommunen finder at forslaget indeholder et rimeligt kompromis mellem det praktisk administrerbare og hensynet til retfærdighed (jf. Lov om Trafikselskabers krav om, at "ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige andel af trafikselskabets udgifter, herunder individuel handicapkørsel" ( 3, stk. 2). 1.2 "Små lokalruter" Størstedelen af de kommende lokalruter vil kun kræve et minimum af ændringer - og dermed administrativt ressourcetræk - i et normalår. Deres ruteføring og køreplan er i alt væsentligt tilrettelagt efter betjeningen af de transportberettigede folkeskoleelever, og i et typisk år ændres hverken skolestruktur, skoledistriktsgrænser eller skolernes ringetider. Kommunen er derfor enig i det fremsendte forslag til budget og byrdefordelings forslag om at sådanne ruters administrationsbidrag bør nedsættes i forhold til de, der normalt justeres årligt. Som udgangspunkt kan det derfor foreslås, at kommunen alene pålignes administrationsudgifter i forbindelse med markedsføring samt nyudbud af kontrakten og den løbende kontakt og kontrol med entreprenøren mod at kommunen ved køreplanændringer selv udarbejder ny, trykkeklar køreplan i et format som ønsket af trafikselskabet. 2. Punkter der foreslås præciseret 2.1 Indtægtsfordeling Forslaget nævner, at der "skal tilvejebringes en indtægtsfordelingsmodel i løbet af 2006". Problemet er, at med de fælles takstsystemer for lokalbaner, regional- og lokalruter, der ifølge lov om kollektiv trafik skal anvendes, vil man ikke ved tællinger eller billetsalgsanalyser i de enkelte busser og på de enkelte salgssteder få et retvisende billede af, hvor i regionen, en bestemt billet/kort anvendes. Det ville være hensigtsmæssigt, om forslaget skitserede de mulige, principielle alternativer, herunder specielt sådanne, som kræver væsentlig ny dataindsamling og dermed ressourcetræk hvert år (fx interviewbaserede rejsehjemmelundersøgelser som anvendt i HUR og NT m.fl.). Der ser ikke umiddelbart ud til at være luft i det fremlagte forslag til administrationsbudget til væsentlige udgifter af denne type. 2.2 Fleksible kontraktformer (rådighedsaftaler) Forslaget nævner ikke eventuelle problemer med overtagelse af fleksible kontrakter som fx Hvorslevs "rådighedsaftale", hvorefter kommunen har fuld rådighed over to busser på alle hverdage i 8-8,5 timer, der afregnes til en fast timepris, uanset om busserne kører fast skolekørsel eller adhoc-kørsel. Andre steder i regionen er sådanne rådighedsaftaler endda indrettet, så der blot betales et fast årligt beløb for de busser, kommunen kan udnytte frit til åben eller lukket kørsel i en given periode på skoledage (fx Nørhald). Det vil i mange tilfælde være billigst for kommunen at "indbygge" en del af den lukkede kørsel på skolebussernes pauser, og det foreslås, at trafikselskabet overvejer, hvordan man kan/vil håndtere sådanne kontrakttyper. Kommunen har efter mødet den 28. april 2006 den forståelse, at trafikselskabet er interesseret i at tilbyde så mange forskellige kontrakttyper, som lovgivningen gør det muligt. 2.3 Takstsystemer og prioritering af kunder på lokalruter? For visse af de nuværende lokal-/skolebusnet i regionen gælder af kapacitetshensyn regler for, hvilke typer passagerer, der har "fortrinsret", typisk: 2

15 FAVRSKOV KOMMUNE 1. Transportberettigede folkeskoleelever (med årskort til aktuel rute) 2. Ikke-transportberettigede elever 3. Andre borgere (evt. kun kommunens egne). Dette er knyttet sammen med, at der i mange tilfælde ikke betales for brug af lokalbusserne, hvis de har en sådan "åben" karaktér. Det foreslås, at trafikselskabet overfor kommunerne præciserer, hvilke generelle befordringsregler, der vil kunne anvendes på de kommende lokalruter. På mødet den 28. april 2006 markerede trafikselskabet således, at kommunerne på lokalruterne blandt andet for at undgå store investeringer i standardiseret billetteringsudstyr sandsynligvis vil kunne operere med tre typer udstyr og dermed takstsystemer: Ingen udstyr = Gratis transport Forenklet system (Almex-maskiner til kontantbillet og 10-turskort) Udvidet system med mange typer rejsehjemmel (MTT). 2.4 Efterspørgselsstyrede systemer med visiterede kunder? Forslaget indeholder ingen specielle overvejelser om de efterspørgselsstyrede systemers fremtid (telebus/teletaxi) under trafikselskabets myndighed. Mange steder køres efter en tilnærmet fast køreplan med annoncerede ture, og kommunalt visiterede brugere udgør ofte en væsentlig del af disse systemers kundegrundlag (ældre/handicappede/skoleelever med særlige behov). Normalt varetager entreprenøren (eller den enkelte chauffør) selv bestillingsfunktionen og tilrettelægger den enkelte turs rute samt afhentningsog afsætningstidspunkterne manuelt. Kommunerne visiterer typisk brugerne en gang for alle, hvorefter disse selv kan henvende sig til entreprenøren. Altså en meget enkel og billig måde at organisere en kombination af åben og lukket kørsel i et system med relativt højt serviceniveau (normalt afhentning/afsætning "ved gadedøren", eventuelt med chaufførhjælp til ind- og udstigning). Som basis for overvejelser om eventuel ændret trafikbetjening savner Favrskov Kommune en markering af, om trafikselskabet vil kunne håndtere en sådan "blandet kørsel", og om det i givet fald vil kræve, at selskabet står for kundekontakt og rute-/køreplanlægning. Endelig er der en række formelle og tekniske detailspørgsmål knyttet til denne løsning, herunder eventuelle krav om ensartede visitationsregler og afregningspriser for alle kommuner (normal trafikselskabstakst?), kontrol af de kommunalt betalte tures visitationsgrundlag mv. På mødet den 28. april 2006 uddelte trafikselskabet materiale vedrørende tilslutning til større planlægnings- og bestillingssystemer til telebusdrift (som anvendes af VAFT, NT, VT, HUR m.fl.), men det blev ikke afklaret, om man vil acceptere og støtte decentrale systemer, hvor disse funktioner ligger lokalt (hos kommunen og/eller entreprenøren). 3

16 FAVRSKOV KOMMUNE 3. Punkter der foreslås rettet Følgende forudsætninger og detailforslag forekommer uhensigtsmæssige. 3.1 Definition af regionalruter kontra lokalruter Forslaget nævner (s. 2 ø.), at der endnu ikke er vedtaget nogen definition på "regionale forbindelser", hvis driftsunderskud skal betales af regionen - og dermed indirekte af lokalruter, der finansieres af kommunerne. I udkastet til driftsbudget, som indgår i beregningen af kommunernes bidrag til administrationsudgifterne, antages dog den meget brede definition: "de regionale ruter er de nuværende regionale ruter, der efter strukturreformen forløber over en kommunegrænse". Dette svarer ikke til bemærkningerne i Lov om Trafikselskaber, hvorefter "det forventes (at) regionen bliver ansvarlig for et overordnet regionalt net, der forbinder bycentre uden indbyrdes baneforbindelse". Den definition, der hidtil er blevet anvendt i det fremsendte materiale fra Region Midtjylland, vil medføre et meget stort antal regionalruter (modsat fx Sjælland/Lolland-Falster inklusive hovedstadsområdet, hvor formentlig kun ca. 25 busruter bliver regionale). Derved fremtræder kommunernes samlede bidrag til trafikselskabets underskud forholdsvis beskedent, mens regionen omvendt er beregnet at skulle yde et bidrag på 87,9 mio. af de i alt 346,7 mio. kr. (med drifts- og prisniveau 2004). Reelt bliver kommunernes bidrag til kollektivtrafikken dog væsentligt større, idet de via et årligt udviklingsbidrag på max. 200 kr. pr. indbygger skal finansiere den del af regionens udgifter, der ikke kan dækkes af statens bloktilskud (DUT-beløbet). Det er allerede besluttet i Region Midtjylland, at udviklingsbidraget som udgangspunkt vil være 100 kr. pr. indbygger. Bidraget og bloktilskuddet skal finansiere alle regionens udgifter ud over sundhedsvæsenet. For Favrskov Kommune vil det vedtagne tilskudsniveau betyde et regionalt udviklingsbidrag på ca. 4,5 mio. kr., hvoraf langt størstedelen vil være tilskud til bus- og lokalbanetrafik. Dette skal lægges til de ca. 7,4 mio. kr., der i forslagets Tabel 2 er skønnet som underskuddet på kommunens lokalruter, samt et administrationsbidrag, der med forslagets tal og fordelingsprincipper vil blive af størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt. Den hidtil anvendte, meget brede regionalrutedefinition vil altså give kommunerne meget store udgifter til forhold, de kun har indirekte indflydelse på (drift af regionalruter og lokalbaner samt fælles administration) i forhold til den, de faktisk kan udgifts- og kvalitetsstyre (lokalruternes drift). På mødet den 28. april 2006 fremførte repræsentanterne fra Trafikselskabet, at den foreslåede definition af regionalruter skulle ses som en slags overgangsløsning. Når parterne har fået deres nye organisationer på plads, kan de bedre håndtere spørgsmål af den art, og så vil der skulle ses nærmere på omfanget af de regionale ruter. Favrskov Kommune foreslår dog, at der udarbejdes et alternativt drifts- og administrationsbudget baseret på den regionalrutedefinition, der anvendes i Trafikselskabslovens bemærkninger (se ovenfor). Herunder skal der opstilles en eller flere alternative byrdefordelingsmodeller for lokalruter, der krydser mindst en kommunegrænse ("delte lokalruter") og som respekterer lovens "retfærdighedsprincip" (se afsn. 2.1). Når man har sådan et alternativt forslag, kan man bedre tage stilling til, om en nuværende regionalrute skal fortsætte i regionalt regi eller overgå til lokalrute. 4

17 FAVRSKOV KOMMUNE 3.2 Ekstra ydelser/"tilkøb" Det nævnes i forslaget (s. 5n.-6ø.), at en kommune kan tilkøbe sig ekstra ydelser hos trafikselskabet i den almindelige rutekørsel (kun relevant på regionalruter eller delte lokalruter) eller i form af lukket kørsel (specialkørsel), og at "karakteren, omfanget og vilkårene for disse må afhænge af en konkret forhandling med den enkelte bestiller". Det vil give problemer for kommuners planlægning af åben og lukket kørsel, hvis man ikke i en skitsefase har nogenlunde overblik over et indgrebs økonomiske konsekvenser. Det foreslås derfor, at der skabes et grundlæggende regelsæt for sådanne ydelser, som det kendes mange steder. Eksempelvis, at en kommune kan tilbydes kørsel i alle pauser i en eksisterende køreplan/vognplan til den marginale timepris, den gældende kontrakt anvender for ændringer i driftsomfanget, forudsat at: Det kommunale ønske - sammen med eventuelle parallelle tiltag fra trafikselskabet - ikke overskrider kontraktens maksimumsgrænse for årlig justering af driftsomfanget (% af vognplanens/udbudspakkens totale køreplantimetal). I modsat fald må kommunen bære alle ekstraudgifter i forbindelse med en eventuel genforhandling af kontrakten. Det kommunale ønske kan rummes i en eksisterende vognplan, så det ikke kræver ekstra busser indsat. Også her må kommunen i modsat fald betale den ekstra bus (årligt=12* busmånedsprisen i kontrakten, hvis entreprenøren kan skaffe en ekstra bus). Kommunen fik på mødet den 28. april 2006 det indtryk, at trafikselskabet er indstillet på at overveje regler af denne karakter. 3.3 Moderne stoppesteder/terminaler? I forslaget nævnes (note til Tabel 1), at "stoppesteder og topskilte bør i princippet betales af vejmyndighederne, men der er ikke indgået aftale med de enkelte vejmyndigheder, hvorfor der afsættes et mindre beløb til dette". Kommunen finder det uheldigt, at forslaget ikke afspejler den oplagte fælles interesse, kommunerne og trafikselskabet i stigende grad har til moderne faciliteter til ventende passagerer på de vigtigste busstoppesteder (ikke kun større terminaler). Selv om man fastholder, at det er vejmyndighedens (læs: kommunens) formelle og økonomiske ansvar at anlægge og vedligeholde stoppesteder, - inklusive egen- eller reklamefinansierede læskure, cykelstativer mv. - vil der i fremtiden blive voksende behov for aktiv deltagelse fra trafikselskabets side, specielt i forbindelse med: designstandarder for læskure og deres udstyr passagerinformation (ikke mindst realtidsinformation om kommende bus-ankomster, som bliver stadigt mere økonomisk overkommeligt i forbindelse med GPS-overvågning af busserne til brug for driftsstyring, projekt Rejsekort mv.). Trafikselskabet nævnte på mødet den 28. april 2006, at det hidtil har været kommunernes udtalte ønske at fastholde al kompetence omkring anlæg og drift af stoppesteder. Favrskov vil dog markere, at denne holdning på sigt er uholdbar, og at man allerede ved trafikselskabets start bør ruste sig til en fremtid med delt ansvar. 5

18 FAVRSKOV KOMMUNE Et specielt problem udgøres af Favrskov Kommunes eneste egentlige busterminal, Hammel Rutebilstation. Denne ejes af kommunen, som tidligere har kunnet dække en stor del af vedligeholdelsesudgifterne gennem en forpagtningsaftale. Aftalen er ophørt, og kommunen har årlige udgifter på ca kr. til terminalens drift (Budget 2006-tal). Det foreslås, at man søger en generel løsning på fordelingen af udgifter til regionens busterminaler, sådan at kommuner med store byer uden banebetjening (og dermed stationsfaciliteter) ikke skal være alene om at dække udgifterne til rutebilstationer, som kommer mange udenbys regionalbusrejsende til gavn. Det skal afslutningsvis bemærkes, at nærværende høring forelægges for Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune på møde den 30. maj Dette svarbrev på det modtagne høringsbrev fremsendes derfor med forbehold for godkendelse i Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune på mødet den 30. maj De vil umiddelbart efter mødet modtage besked om eventuelle ændringer i Favrskov Kommunes svar. Venlig hilsen Anders G. Christensen Formand for Sammenlægningsudvalget 6

19

20

21 Region Midtjylland Tingvej Viborg 17. maj 2006 Høringssvar vedr. det regionale trafikselskabs administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Region Midtjylland har anmodet Silkeborg Kommune om at tilkendegive sin holdning til fremsendt forslag til administrationsbudget 2007 og principperne for byrdefordeling. Hvad angår administrationsbudgettet for 2007 finder Silkeborg Kommune det vanskeligt at forholde sig til og godkende det fremsendte forslag til administrationsbudget, så længe det ikke er muligt at vurdere den samlede økonomi for Trafikselskabet, herunder fordeling af indtægter. Endvidere bemærkes, at det ikke fremgår af det fremsendte materiale hvorledes forventede stordriftsfordele i forbindelse med en fælles drift og administration af regionens kollektive trafik er indregnet i administrationsbudget Sammenlægningssekretariatet Søvej Silkeborg Sagsnr.: 06 / 5147 Sagsbehandler: Anne-Mette Juhl Telefon: Direkte telefon: Fax: E-post: I forhold til principper for byrdefordeling anbefaler Silkeborg kommune, at der arbejdes videre med den kombinerede metode til fordeling af administrationsudgifter. I den forbindelse bemærkes, at vi ikke på forhånd kan godkende byrdefordelingen mellem kommunerne, men afventer en detaljeret oversigt over konsekvenserne af den valgte metode. Silkeborg Kommune forventer således, at de endelige principper for byrdefordeling fremsendes til godkendelse i kommunerne. Med venlig hilsen Jens Erik Jørgensen Borgmester Jann Hansen Ordførende direktør

22 Egvad Holmsland Ringkøbing Skjern Videbæk SAMMENLÆGNINGSUDVALGET Region Midtjylland RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tingvej Viborg Dato 23. maj 2006 J.nr. Etb.nr. # v1 Ang. høring vedr. trafikselskabets administrationsbudget 2007 og principper for byrdefordeling Sammenlægningsudvalget behandlede ovennævnte sag i mødet i går og godkendte, at Underudvalget vedrørende generelle sager og Underudvalget vedrørende forberedelse af trafikselskabets indstilling til Forberedelsesudvalget følges, dvs. at: 1. Forslaget til administrationsbudget for 2007 godkendes i Forberedelsesudvalget efter den foreslåede tidsplan. 2. Forslaget til byrdefordelingsprincipper endeligt godkendes i Forberedelsesudvalget efter den foreslåede tidsplan. Byrdefordelingen tager udgangspunkt i kommunernes nuværende udgifter på området. For Ringkøbing-Skjern Kommune drejer det sig om ca. 14,5 mio. kr. netto (2004). Med venlig hilsen Niels Ballebye Sekretariatsleder Videbæk Kommune Ved Fjorden Ringkøbing Tlf Telefax

23 Region Midtjylland Rådhuset Under dannelse Bv 9 9 Mi JØ Telefon Tinqvei 15 ««««,.! Telefax Viborg Dato: J.nr.: G /1 Høring om trafikselskabets administrationsbudget og principper for byrdefordeling I mail modtaget den 2. maj 2006 har underudvalget vedr. forberedelse af trafikselskabet sendt administrationsbudget 2007 og forslag til byrdefordeling til høring i kommunerne inden endelig vedtagelse i Forberedelsesudvalget den 17. maj Struer Kommunes andel af administrationsbudgettet til den kollektive busdrift udgør fordelt efter køreplantimer ca. 0,64%, hvilket vil indebære et bidrag på ca kr. I 2005 var udgiften til administration af den kollektive busdrift i Thyholm og Struer kommuner ca kr. Idet Sammenlægningsudvalget finder beløbet "meget højt" anmodes Forberedelsesudvalget om, at administrationsbidraget for 2007 tages op til fornyet overvejelse for nedsættelse af udgiftsniveauet. Med venlig hilsen Formand for Sammenlægningsudvalget Keld Vararler Jensen Kommunaldirektør Region Midtjylland Modt, 2 l MAJ 2006 <?-/- / - Rådhuset Postboks 19 Telefon Struer Kommune Østergade Telefax DK-7600 Struer E-post

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om trafikselskaber UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Finansiering af trafikselskabet på Sjælland, organiseringen af den offentlige servicetrafik på Sjælland, passagerrettigheder mv.) 1 I lov

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 21. november 2008 Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Århus

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor TØF- Kollektiv Trafik Konference 2012- Korsør 1. og 2. okt. 2012 Seminar C: Modeller for kørselskoordinering Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen / Vej- og trafiksekretariatet Fødslen

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 08. august 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Ny Kaffestue Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere