2013 Perspektivplan Dagtilbud Gug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 Perspektivplan 2012-2013. Dagtilbud Gug"

Transkript

1 2013 Dagtilbud Børnehaven Korevej Børnehaven Solsikken Børnehave Børnehaven Dannerhøj Daginstitutionen Fortuna Daginstitutionen Tophøj Børnehuset Tvedholm Skov&Natur

2 Indhold Indledning:... 2 Værdier for det pædagogiske arbejde... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0-5 års området... 5 Inklusion... 5 Læring og læringsmiljøer... 6 Udviklingsplanen og kompetenceudvikling... 7 Pædagogiske Læreplan... 8 Sprogpakke... 8 At bygge bro i overgang for børn... 9 Tværfagligt samarbejde... 9 Dagtilbudsbestyrelsen og Forældrebestyrelsen Økonomi Principper Værdibaseret ledelse Målsætning for lederteamets arbejde: Målsætning for samarbejdet mellem institutionerne: Medarbejder indflydelse - MED udvalg TRIO gruppen Øvrige samarbejdsparter/personale Digitalisering

3 Indledning: Dagtilbud er et varieret område, der dækker både by og land. Der er institutioner i alle størrelser, vuggestuegrupper, skov og natur børnehave, kort sagt vi har alt vi har 7 unikke institutioner med hver deres særkende. Vore institutioner fordeler sig således: Korevej, 20 børnehavebørn i Fortuna, 18 vuggestuebørn og 28 børnehavebørn i Solsikken, 40 børnehavebørn i Børnehave, 40 børnehavebørn i Tophøj, 12 vuggestuebørn og 28 børnehavebørn i Visse Dannerhøj, 60 børnehavebørn i Visse Børnehuset Tvedholm, 38 børnehavebørn på Gultentorpvej ved Poulstrup Sø og 40 børn på Beatesmindevej i Siden januar 2011 har alle medarbejdere deltaget i at udvikle Dagtilbud. Vi har arbejdet med at gå fra et jeg til et vi, fra at være enkelte institutioner til at være en fælles enhed/organisation med fælles overordnede værdier og mål. Gennem processen har der været fokus på at institutionerne skal bibeholde deres særkende og forskellighed. Vi er godt i gang med processen og er enige om vigtigheden af at give den tid. Perspektivplanen er et udtryk for, hvor vi er i starten af 2012; vi ser perspektivplanen som et levende dokument, som løbende vil blive udbygget og ændret. 2

4 Værdier for det pædagogiske arbejde Det er dagtilbuddets opgave at efterleve lovgivningen og de lokalpolitiske mål og rammer, der er fastlagt. I Dagtilbud arbejder vi ud fra et fælles overordnet mål for det pædagogiske arbejde: Vi vil arbejde for, at alle børn står ved sig selv med stolthed og respekterer hinandens forskelligheder Vi vil med udgangspunkt i de værdier, der er fælles for institutionerne, arbejde på at skabe et fælles fundament for det overordnede pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Med udgangspunkt i de fælles værdier vil vi arbejde på at sikre, at alle børn oplever tryghed, omsorg, nærvær og glæde/humor i hverdagen. At de bliver mødt og lærer at møde andre med respekt og anerkendelse samt føler sig selv som en del af et fællesskab. Alle institutioner har beskrevet deres særlige pædagogiske praksis/profil i perspektivplanen fra 2011 samt i læreplanerne for Derfor vægter vi overordnet at sætte fokus på de opgaver, som fylder tidsmæssigt meget i hverdagen. 3

5 Alle institutioner har fokus på at skabe en genkendelig dagligdag for børnene; dette sker f.eks. ved: At barnet bliver modtaget på en god måde hver dag At skabe tid til at barnet får nærvær og fysisk kontakt efter behov At skabe gode rammer omkring måltidet At børnene inddrages i fællesskaber/sociale relationer At barnet efter alder får hjælp til personlig hygiejne At barnet støttes i at blive selvhjulpet ved af- og påklædning At barnet lærer at omgås andre med respekt og anerkendelse At barnet støttes i at løse konflikter Når vi vælger at sætte fokus på de tilbagevendende gøremål i hverdagen, skyldes det, at vi ved, at det ikke kun er gennem planlagte aktiviteter og leg, børnene får en god oplevelse, lærer nyt og udvikler selvværd, selvtillid og selvstændighed. Men at det er samværet og samværsformen i de daglige rutiner, der fylder mest i børnenes hverdag. De voksne er ved deres nærvær i hverdagens gøremål med til at give børnene genkendelighed og tryghed. På et andet område arbejdes der også med genkendelighed; alle institutioner har en række kulturelle og årstidsbestemte aktiviteter, traditioner og fester. Disse er med til at give børnene en oplevelse af årets gang samt en begyndende forståelse af tid og rytme. Vores kulturarv videregives på denne måde via genkendelighed. Forskelligheden vægtes højt i Dagtilbud. Derfor har man som forældre mulighed for at vælge mellem 8 unikke tilgange til det pædagogiske arbejde. På institutionernes hjemmeside kan I se perspektivplanen fra samt de pædagogiske læreplaner. 4

6 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0-5 års området Aalborg Kommune har udarbejdet en udviklingsplan for alle institutioner. Heraf fremgår det, at alle institutioner skal arbejde med inklusion, læring og læringsmiljøer samt forældreinddragelse. Udviklingsplanen kan ses som en del af udmøntning af Børne- og Ungepolitikken; en politik hvor målet er, at vi i institutionerne skal arbejde for at give alle børn lige muligheder for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der forpligtigende og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund. Alle skulle gerne opleve Den røde tråd gennem opvæksten. Alle institutionerne i Dagtilbud arbejder med inklusion; der ses på det enkelte barns ressourcer og kompetencer, samt der er fokus på at skabe inkluderende fællesskaber. Vi har valgt at arbejde med særlig fokus på inklusion, da vi mener at arbejdet med læringsmiljøer og forældreinddragelse naturligt bliver en integreret del af arbejdet med inklusion. I Dagtilbud har vi i fællesskab udarbejdet en fælles forståelse af inklusion og læring - læringsmiljøer. Disse forståelser er grundlaget for det pædagogiske arbejde i alle institutioner. Inklusion Hvad er inklusion For os er inklusion, at børn bliver set og er med i fællesskabet. Et inkluderende fællesskab betyder, at vi skal kunne rumme alle børn og give plads til alle. Vi skal lytte til børnene med en anerkendende tilgang og vise respekt for hinandens forskelligheder. Hvordan arbejder vi med inklusion i hverdagen Vi arbejder med inklusion i hverdagen ved at sætte ord på handlinger og løfte den sociale opmærksomhed mellem børnene. Vi skaber et miljø, hvor børnene trives i sociale fællesskaber, som tager udgangspunkt i de enkelte børn. Ved hjælp af vores pædagogik udarbejder/tilrettelægger vi attraktive læringsmiljøer. 5

7 Hvordan kan vi udvikle arbejdet med inklusion Vi kan udvikle vores arbejde med inklusion ved at have fokus på relationerne børn/børn og børn/voksne. Det er vigtigt, at personalet arbejder aktivt for at alle børn oplever at have en ven i løbet af deres børnehavetid. I Dagtilbud iværksættes et samarbejde mellem institutionerne, der netop skaber grundlag for fællesskab og relationer for alle. Personalet skal i forhold til arbejdet med inklusion have fokus på at undersøge og afprøve nye og forskellige metoder/modeller med henblik på at sikre, at alle børn inkluderes. Læring og læringsmiljøer Hvad er læring og læringsmiljøer Der forekommer læring overalt! Læringen sker, når man danner sig nye erfaringer og kan skabes både i samspil med andre og når man er alene. Læringen kan være både struktureret og ustruktureret. Eksempler på strukturerede læringsforløb kan være samling og temauger og ustrukturerede forløb kan være konfliktløsning og lege. Læring kan ske, både når pædagogen går foran, ved siden af og bagved. Læringsrum kan skabes ved, at personalet opstiller nogle givne rammer, som giver børnene mulighed for den ønskede læring. Rammerne kan være fysiske men kan også være sociale eksempelvis hvis personalet bevidst sætter børn sammen med den hensigt at skabe læring. Læringen sker hele livet i relationer og både børn, personale og forældre lærer i hele institutionstiden. 6

8 Hvordan arbejder vi med læring og læringsmiljøer i hverdagen I arbejdet med læring og læringsmiljøer i hverdagen vægtes, at pædagogerne er åbne over for børnenes interesser og initiativer. Børn skal have indflydelse på deres egen hverdag. Det er vigtigt at skabe læringsrum, hvor børnene mødes anerkendende, således at trygheden og tilliden er til stede. Når denne ramme er sat, vægtes at skabe attraktive læringsrum, hvor der er plads til bevægelse, og hvor børnene præsenteres for ny viden indenfor forskellige områder. Hvordan kan vi udvikle arbejdet med læring og læringsmiljøer I arbejdet med læring og læringsmiljøer vil vi inspirere hinanden de forskellige institutioner imellem. Eks. igennem besøg, mødevirksomhed, plancher og formidling af materiale/temaforløb. Ved at bruge videooptagelser af børn i forskellige situationer (Marte Meo) og efterfølgende analyse, brug af video (eks. video om inklusion). Endvidere vil vi sætte fokus på hverdagen være bevidste om hvilken læring, der forekommer i de mere ustrukturerede forløb i dagligdagen. Hvad lærer vi af dagligdagen? Udviklingen kan også ske ved brug af forskellige evalueringsmetoder og udviklingsmetode (eks. SMTTE). Personalet skal i forhold til arbejdet med læring og læringsmiljøer have fokus på at undersøge og afprøve nye og forskellige metoder/modeller med henblik på at sikre, at alle lærer. Udviklingsplanen og kompetenceudvikling Forskning viser, at medarbejderens pædagogiske kompetencer har afgørende betydning for den generelle kvalitet i daginstitutionen. Derfor har vi valgt at dygtiggøre alle vores medarbejdere gennem et kompetenceudviklingsforløb på i alt 7 dage i Projektet gennemføres i samarbejde med dagtilbud: Hasseris, Vestbyen og Seminariekvarteret. 7

9 Uddannelsesforløbet En anerkendende, inkluderende og bæredygtig pædagogisk praksis tager udgangspunkt i videndeling og aktionslæring, og der arbejdes med medarbejdere og lederes egne læringsmål. Der arbejdes med innovative tiltag og udvikling af den pædagogiske praksis. Der arbejdes med at udnytte eksisterende ressourcer bedst muligt, herunder hvordan institutionen sikrer sig, at kerneydelsen prioriteres højt i hverdagen og til hver en tid er udgangspunkt for planlægningen af det daglige arbejde. Kompetenceudviklingsprojektet har som et af målene at styrke den løbende faglige dialog i personalegruppen, at få snakket med hinanden om, hvordan de gode eksempler kan omsættes til gennembearbejdede og sammenhængende faglige strategier i forhold til konkrete udfordringer fra børn i problemer. Tiltag og interventioner tager dermed udgangspunkt i gennemtænkte og sammenhængende faglige vurderinger og sikkerhed. Og styrker dermed kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Ud over ovenstående skal alle pædagogiske ledere i 2012 gennemføre et modul af diplomuddannelsen. Modulet, der er på 10 dage, retter sig mod Forandringsledelse. Så samlet set vil stå i kompetenceudviklingens tegn. Pædagogisk læreplan Der skal fortsat udarbejdes læreplaner i den enkelte institution. Læreplanerne er institutions eget målstyringsredskab. I de kommende to år, hvor kompetenceudviklingsprojektet gennemføres, vil målene i de enkelte institutioners læreplan tage udgangspunkt i læringsmål fra udviklingsforløbet. Den pædagogiske forskellighed i dagtilbuddets institutioner ses og bevares via læreplanerne. Læreplanen udarbejdes af personalet i institutionen i samarbejde med forældrebestyrelsen. Sprogpakke Socialministeriet har iværksat et efteruddannelsesforløb i sprogpakken. Målet med sprogpakken er en opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog. I dagtilbud uddannes der 10 sprogpædagoger. Efteruddannelsesforløbet finder sted i foråret

10 At bygge bro i overgang for børn Alle institutioner arbejder med at gøre overgangen mellem forskellige tilbud så god så mulig. I forbindelse med byrådets beslutning omkring en udvidet indsats for inklusion vil der i 2012 være fokus på at bygge bro mellem børnehave og skole. Der er afsat 1.mill. kr. til at gennemføre et projekt, der skal arbejde for en fælles forståelse af inklusion i dagtilbud og skole/dus. Alle institutioner deltager og erfaringerne fra projektet vil i slutningen af året danne baggrund for en revideret skolestartspolitik. Der er et veludbygget samarbejde med dagplejen, når et barn skal starte i børnehaven. Dagplejen kommer som oftest på besøg i børnehaven. Besøget fra det kendte til det nye er med til at skabe tryghed for barnet, der skal starte i børnehave. I Dagtilbud samarbejder vi altid med de skoler, vi skal aflevere børn til. Vi har på nuværende tidspunkt et mere formaliseret samarbejde omkring overgang fra børnehave til skole med både Skole og Nøvling Skole. Tværfagligt samarbejde For at sikre at det enkelte barn og familien får den hjælp, de har brug for, har alle institutioner et veludbygget tværfagligt samarbejde. Samarbejdet etableres, når vi skønner ikke at have den nødvendige ekspertise, eller der er brug for en særlig pædagogisk indsats i en periode. Institutionerne samarbejder med: Familiegruppen i Centrum i forbindelse med særlige problemstillinger Tværfagligt team, når institutionen eller forældre har behov Talepædagog og fysioterapeuter ved behov for fagspecifik støtte PPR i forbindelse med skolestart 9

11 Dagtilbudsbestyrelsen og Forældrebestyrelsen Dagtilbudsbestyrelsen og Forældrebestyrelsen i den enkelte institution tillægges de kompetencer, som er beskrevet i Aalborg Kommunes pjece "Forældreindflydelse i Dagtilbud og Daginstitutioner 2012". Begge bestyrelser er forpligtet til at arbejde for et godt og velfungerende samarbejde. Dagtilbudsbestyrelsen har til opgave at fastsætte de overordnede principper for hele dagtilbuddet, herunder hvordan budgettet til drift skal anvendes. De skal inddrages i udarbejdelsen af perspektivplanen. Dagtilbudsbestyrelsen har på nuværende tidspunkt udarbejdet følgende principper: Princip for økonomien i Dagtilbud Princip for vedligeholdelseskontoen i Dagtilbud Princip for vikarbudgettet i Dagtilbud Princip for legepladskonto i Dagtilbud Princip for fordeling af budgettet 2012 Princip for ekstra børn Princip for fælles åbning i ferieperioder med få børn Dagtilbudsbestyrelsen har desuden besluttet, at alle institutioner i dagtilbuddet skal have medarbejdere, som er uddannet i førstehjælp til børn. De pædagogiske ledere skal sikre, at medarbejdernes førstehjælpskompetencer vedligeholdes. Dagtilbudsbestyrelsen vil i 2012 arbejde med forældreinddragelse og inspirere til at igangsætte diskussioner i den enkelte forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen har fokus på den enkelte institution, den pædagogiske praksis og arrangementer. Forældrebestyrelsen inddrages i anvendelse af budgettet for institutionen og inddrages i udarbejdelsen af læreplaner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil i 2012 gennemføre en brugerundersøgelse blandt forældrene. Resultaterne vil danne baggrund for drøftelser i den enkelte forældrebestyrelse samt i dagtilbudsbestyrelsen. 10

12 Økonomi Dagtilbud har det overordnede mål at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling af institutionerne i dagtilbuddet samt arbejde for fleksible og udviklingsorienterede miljøer, hvor mangfoldigheden i det daglige pædagogiske arbejde bevares. På den baggrund er der udarbejdet økonomiske principper af dagtilbudsbestyrelsen. Principperne danner det økonomiske grundlag for det daglige arbejde i Dagtilbud. Principper Budgettet for dagtilbuddet er et samlet budget både hvad angår løn og drift Hver institution får et råderum til daglig drift, og det forventes at budgettet overholdes Personalebudgettet er samlet hos Dagtilbudslederen Alle store investeringer i dagtilbuddet besluttes ved budgetårets start De afsatte midler til kurser og efter- og videreuddannelse bruges ikke til andre formål I forbindelse med timereduktion tilstræbes det at bevare fuldtidsstillinger Der sættes fokus på ressourceforbruget af forbrugsafgifter Der arbejdes hen mod ensartet standard på vedligeholdelse i dagtilbuddets institutioner Alle institutioner i dagtilbud er ansvarlige i forhold til overholdelse af dagtilbuddets samlede budget Godkendt i Dagtilbudsbestyrelsen d. 23. august 2011 Godkendt i MED d.22. august 2011 Revideres medio august

13 Værdibaseret ledelse Overordnet arbejder alle medarbejdere i Dagtilbud ud fra Aalborg Kommunes værdier. I Dagtilbud er vi af den overbevisning, at samarbejde handler om mere end ord det handler om kendskab til hinanden og hinandens virkelighed/hverdag. Vi har valgt at arbejde med "Bottom up" processer / værdiprocesser, da vi tror på, at samarbejdet på tværs af de 7 personalegrupper medvirker til at skabe ejerskab, engagement og ikke mindst arbejdsglæde både for den enkelte medarbejder og for dagtilbuddet. Målsætning for lederteamets arbejde I Dagtilbud s lederteam vil vi samarbejde ved at supplere og støtte hinanden i at udføre arbejdsopgaver. Vi vil med respekt værdsætte hinandens forskelligheder og holdninger og møde hinanden, hvor vi er. Vi vil sætte udvikling i gang som en bevægelse i vores bevidsthed, der giver ny læring og erkendelse. Med åbenhed i sindet vil vi vise hinanden, hvem vi hver især er, og da det også er vigtigt for os at have det sjovt med hinanden, vil humor være en vigtig medspiller. Målsætning for samarbejdet mellem institutionerne I Dagtilbud vægter vi samarbejde, hvor vi gennem kommunikation arbejder hen imod fælles mål. Vi vil skabe et miljø, hvor arbejdet giver mening og indhold for den enkelte og dermed arbejdsglæde. Vi vil respektere hinandens forskelligheder i gennem ord og handlinger. 12

14 I forbindelse med den nye ledelsesstruktur vil ledelse være i fokus for arbejdet i de kommende år. De pædagogiske ledere har fået en ny definition af deres arbejdsområder. De skal arbejde hen mod, at deres primære opgave er den pædagogiske og personalemæssige ledelse i institutionen. Det vil sige, at det pædagogiske arbejde med børnene er i fokus, og den økonomiske, administrative og strategiske ledelse skal have mindre fylde. Vi vil derfor løbende arbejde med snitflader i forhold til den beskrevne arbejdsfordeling på de tre ledelsesniveauer; områdeledelse, dagtilbudsleder og pædagogiske ledere. Vi skal i ledelsen skabe gode rammer for arbejdet og tilse et godt arbejdsmiljø. Trivsel på arbejdspladsen er medvirkende til at mindske risiko for stress og udbrændthed og give større arbejdsglæde. Det handler for det første om medindflydelse og for det andet om, at den enkelte medarbejder og organisationen skal prioritere opgaverne, bevare overblik og få øje på stjernestunderne i det daglige pædagogiske arbejde. Medarbejder indflydelse MED-udvalg MED er et samarbejdsorgan, her deltager 1 eller 2 medarbejdere fra hver institution. MEDudvalgets opgave er at sikre, at alle medarbejdergrupper bliver hørt og på den måde får indflydelse på, hvad der sker på deres arbejdsplads. MED-udvalget er ved at udarbejde et projekt omkring "Kerneydelse", hvor der sættes fokus på hvilke opgaver, der skal løses i løbet af en hel almindelig hverdag. Formålet er, at medarbejderne bliver bedre til at prioritere mellem "skal", "kan" og "måske" opgaverne, så de opnår større arbejdsglæde. TRIO-gruppen I Dagtilbud har vi et formaliseret samarbejde mellem dagtilbudslederne, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten for henholdsvis BUPL og FOA. Trio-gruppens opgave er at sikre et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk for alle medarbejdere i dagtilbuddet. 13

15 Øvrige samarbejdsparter/personale Institutionerne modtager løbende studerende fra pædagoguddannelsen. Vi ser det som en vigtig opgave at være praktikinstitution for kommende pædagoger, og de studerende bidrager til institutionen med ny viden og nysgerrige spørgsmål til eksisterende praksis. Desuden kan der være studerende fra PAU uddannelsen, som er en uddannelse for pædagogmedhjælpere. Flere af institutionerne modtager også praktikanter i skolepraktik. Der vil i institutionerne ofte være medarbejdere for kortere perioder. Der kan for eksempel være tale om aktivering, jobtræning eller arbejdsprøvning. Digitalisering I løbet af 2012 forventer vi, at der i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil komme et nyt ITsystem, der giver mulighed for oprettelse af en hjemmeside for Dagtilbuddet, som også giver adgang til institutionernes egne hjemmesider. Vi ønsker i videst muligt omfang at udnytte ITteknologi til effektivisering og optimal udnyttelse af personaleressourcerne, så der kan frigives mest mulig tid til det pædagogiske arbejde dvs. så tidsforbruget til administrative opgaver begrænses. I den forbindelse har Daginstitutionen Fortuna gode erfaringer med anvendelse af hjemmesiden og nyhedsmails som primær informationskilde overfor forældrene samt udbredt brugt af "selvbetjeningsfunktioner" til fx adresse-/telefonliste, feriesvar, tilmelding til diverse arrangementer, hvor forældrene ved at indsende informationer via hjemmesiden sparer rigtig meget personaletid ifm. fx opgørelse af pasningsbehov i ferieperioder. Disse erfaringer og effektiviseringsgevinster ser vi gerne udbredt i hele dagtilbuddet. Perspektivplanen er godkendt i Dagtilbudsbestyrelsen d. 12.april

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdi/det pædagogiske arbejde... 2 Dagligdagens pædagogiske gøremål... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Perspektivplan. Dagtilbud Seminariekvarteret

Perspektivplan. Dagtilbud Seminariekvarteret Perspektivplan 2012 2013 Dagtilbud Seminariekvarteret Børnehaven Fantasia Børnehaven Pyramiden Børnehaven Hellevangen Børnehaven Beatesmindevej Børnehaven Frydendal Børnehaven Hans Egede Vuggestuen Luna

Læs mere

DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN -2014-2015

DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN -2014-2015 DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN -2014-2015 Børnehaven Bikuben Børnehuset Tvedholm Skovgruppe Børnehuset Tvedholm Naturgruppe Daginstitution Fortuna Børnehaven Dannerhøj Børnehaven Korevej Børnehave Daginstitution

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN -2014-2015

DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN -2014-2015 DAGTILBUD GUG PERSPEKTIVPLAN -2014-2015 Børnehaven Bikuben Børnehuset Tvedholm Skovgruppe Børnehuset Tvedholm Naturgruppe Daginstitution Fortuna Børnehaven Dannerhøj Børnehaven Korevej Børnehave Daginstitution

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse

Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse Vores børnesyn Vi ser børn som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive set, hørt og opleve sig betydningsfulde

Læs mere

Dagtilbud. Politik for Hedensted Kommune

Dagtilbud. Politik for Hedensted Kommune Dagtilbud Politik for Hedensted Kommune Udarbejdet af Dagpasningsafdelingen maj 2009 Vedtaget i Byrådet den 26. oktober 2009 Revideret oktober 2012 INDHOLD Formål, værdigrundlag og mål... 4 Mission...

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Daginstitutionen Søhøjlandet

Daginstitutionen Søhøjlandet Daginstitutionen Søhøjlandet Indhold Ledelsesværdigrundlag.... 3 Missionen... 4 Vision... 4 Værdiernes betydning i en organisation... 7 Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng.... 9 Kvalitet Dialog Dynamik

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Fusionsplan Område Vest

Fusionsplan Område Vest Fusionsplan Område Vest Målet er at skabe og implementere en vision for Vest: Vision: I Vest er alle børn, forældre og medarbejdere inkluderet i fællesskabet. Vores arbejde på at inkludere alle bygger

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Perspektivplan. Dagtilbud. Nørresundby - Nørre Uttrup 2014-2016

Perspektivplan. Dagtilbud. Nørresundby - Nørre Uttrup 2014-2016 Perspektivplan Dagtilbud Nørresundby - Nørre Uttrup 2014-2016 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION... 5 DAGTILBUD NØRRESUNDBY - NØRRE UTTRUP... 5 DAGTILBUDSLEDER 5 DE 8 INSTITUTIONER I DAGTILBUDDET... 6 BØRNEHAVEN

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Børneinstitution Højmes opgaver og budget:

Børneinstitution Højmes opgaver og budget: Børneinstitution Højmes opgaver og budget: Institutionens organisation : Børneinstitution Højme består af følgende 4 børnehuse: Dyrup: Vuggestuebørn: 0 Børnehavebørn: 42 Elisehaven: Vuggestuebørn: 12 Børnehavebørn:

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud

Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud FORSLAG til Kvalitetsrapport Børn og dagtilbud Allerød Kommunes dagtilbud skal give børnene omsorg og støtte, sådan at det enkelte barn kan tilegne sig sociale og almene færdigheder. I samarbejde med forældrene

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere