Daginstitutionen Søhøjlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginstitutionen Søhøjlandet"

Transkript

1 Daginstitutionen Søhøjlandet

2 Indhold Ledelsesværdigrundlag Missionen... 4 Vision... 4 Værdiernes betydning i en organisation... 7 Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng Ledelsesværdigrundlag Ledergruppen ser sig selv som een enhed - et seriøst, tydeligt og kompetent ledelsesteam, pædagogisk, administrativt, personalemæssigt og strategisk. Vores daglige ledelse bygger på synlige værdier, visioner og forventninger, som kommunikeres gennem de beslutninger, vi træffer, de spørgsmål, vi stiller, det, vi siger og det, vi gør - og udvikles i løbende dialog med alle interessenterne omkring Daginstitutionen Søhøjlandet. Vi definerer retning, vision og mål og følger løbende op på resultaterne i et samarbejde med interessenter omkring Daginstitutionen Søhøjlandet. For os handler ledelse om, at vi i fællesskab skaber gode resultater og vejene dertil med respekt for de kulturelle forskelle, vore enkelte afdelinger rummer. Vores ledelsesværdigrundlag tager afsæt i: Silkeborg Kommunes overordnerede visioner og den fælles værdibaserede politik. De principper og holdninger, der ligger bag Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Lærings- og Trivselspolitikken. Disse værdier og holdninger er retningsgivende for ledelsen og hele institutionen. 2 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

3 Missionen At vi på baggrund af en helhedstænkning omkring det enkelte barn skaber de fysiske, psykiske og pædagogiske rammer, som kan give børnene omsorg, socialisering, dannelse og læring. At vi fremmer børnenes trivsel og udvikling ved at sikre alle børn lige muligheder og støtter børnene individuelt og socialt, så deres livsduelighed styrkes. Vi vil som ledelse støtte op om blandt andet følgende: At vi udnytter hinandens kompetencer at vi laver en kompetenceafdækning og udformer et kompetencekatalog på tværs af enhederne At vi får skabt vidensdeling herunder at vi får skabt interessegrupper på tværs af enhederne At man holder sig selv opdateret At vi har høj faglighed Vision Gældende for 2012 frem til Er uddelt forår At alle i Daginstitutionen Søhøjlandet er glade for at gå på arbejde At der tænkes Vi i stedet for Jeg At vi tænker rotation som en selvfølgelighed Vi ønsker, at os, der arbejder i institutionen, har arbejdsglæde. Dette indeholder en række forskellige aspekter, blandt andet en høj faglighed. Ønsket om arbejdsglæde gælder også i børnehøjde, at børnene er glade for at komme i vores enheder. At vi er forandringsparate At vi vægter brug af og uddannelse i kollegial sparring/supervision At vi husker at have det sjovt sammen i personalegruppen! At der tænkes Vi i stedet for jeg Vi ønsker at lave en nænsom kulturændring, således at vi stille og roligt begynder at se og opleve hele vores institution som en stor fælles enhed/ institution. At vi bevæger os fra at tænke os som den lille enhed til at tænke os som den store fælles enhed/institution med alle 4 enheder i. Denne ændrede fællesskabsfølelse vil blandt andet vokse frem via vore fælles personalemøder og de andre muligheder, der åbner sig for at vidensdele på tværs af enhederne. Vores næste fælles personalemøder er p.t. planlagt med fagligt indhold, SMTTE og LP modellen. Efterfølgende vil hver enhed arbejde videre med disse 2 redskaber. Vi håber dog, at vi snarest får mulighed for at danne reelle vidensdelingsgrupper, så du kan opleve at dele din særlige spidskompetence med andre fra de andre enheder. Vi arbejder p.t. på en model for dette. 4 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

4 Tænker rotation som en selvfølgelighed Vi ønsker, at man som ansat i institutionen på sigt tænker det som en naturlighed, at der altid vil være gode muligheder for at prøve andre arbejdspladser. At du højst sandsynligt altid vil kunne prøve noget nyt, hvis det er det, du ønsker, inden for en overskuelig tidsperiode. Vi ser mindst 3 forskellige slags rotation: 1. Generel rotation. Hvis der er personale som har lyst og interesse for at rotere imellem vores enheder, kan dette lade sig gøre. Her vil det være fint, hvis man kan rotere 2 ad gangen. Tidsperioden vil blive aftalt fra gang til gang, dog minimum 3 måneder. Der kan også være tale om en mere bunden rotation, hvor der tages afsæt i vores børnetal. Det kan også være sygdom, eller erfaringsfordeling. 2. Særlige kompetencer. Her kan tænkes rotation for dem, der kan noget særligt med fx teater musik motorik kreativt m.m., således at vi på tværs af enhederne kan bruge hinandens kompetencer. Igen vil det måske være lettere for nogle at være 2 i rotationen, men det er ingen betingelse. 3. Spidskompetencer. Her er der tale om de spidskompetencer, som nogle har fx omkring sprog for tidligt fødte børn ADHD m.m. Her kan vedkommende komme ud til en enhed, der har brug for denne spidskompetence. En anden person må jo så bevæge sig den anden vej. Værdiernes betydning i en organisation Hvorfor har vi valgt at arbejde med værdier, og hvad er en værdi? Værdier er noget, vi alle sammen har, og vi lever vores liv på grundlag af værdier, der blandt andet blev grundlagt i vores barndom. Værdier er dine holdninger og handlingers grundsten som menneske. Holdninger dannes på grundlag af dine værdier og ligger til grund for din adfærd. Hvordan du forholder dig til andre mennesker, hænger derfor sammen med dine værdier. Silkeborg Kommune er en værdibaseret ledet organisation. Vores byråd har valgt de 4 værdier, der skal beskrive vores organisation: Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng Værdierne kan guide og rammesætte som modsætning til regelstyring. Dermed kan værdier frisætte og støtte delegering. Værdierne kan sætte fokus på udviklingstemaer, hvor vi har brug for noget mere, brug for at skrue op, brug for fokus. De kan samstemme organisationen, give anledning til fælles fortolkninger og forståelser og dermed give en fælles platform for vores institution. 6 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

5 Så kan værdier give identitet. Klargøre hvem vi er, og hvordan vi er det, og dermed også hvordan vi er anderledes og specielle og noget særligt. Men værdier forpligter også. Det forudsætter nogle rimeligt ensartede fortolkninger og det er lige her, udfordringen ligger. Ledelsen i Daginstitutionen Søhøjlandet har valgt at sætte fokus på Silkeborg Kommunes 4 værdier, men i flere lag. Hvordan ser man værdierne i praksis i børne-, forældre-, medarbejderog ledelsesfladen? Her er så ledelsens bud på de 4 værdier i alle flader, og hvor, hvordan og hvornår vi ser det i praksis. Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng. Kvalitet Derved forstår vi en positiv betegnelse for en måde og beskaffenhed, som nærmer sig forestillingen om, hvordan det ideelle må være eller se ud. Det, der er værdifuldt for os. Kvalitet i forhold til børnene Alle børn har ret til: et godt og sundt liv, at opleve livsglæde og blive anerkendt som dem, de er. at udvikle sig til hele, sunde og livsduelige mennesker i fællesskaber, der er båret af gensidig respekt for forskellighed. at blive inddraget, have indflydelse og blive hørt. Det forpligter os til, at børnene oplever at møde et fællesskab, der er båret af principperne i Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Lærings- og Trivselspolitikken. 8 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

6 Skaber de fysiske, psykiske og pædagogiske rammer, som befordrer trivsel og læring. Vores institution er båret af de værdier og holdninger, den tryghed og omsorg, det fællesskab og den samhørighed, som ligger bag Den sammenhængende børnepolitik. I vores arbejde tages udgangspunkt i det enkelte barn, og vi arbejder mod det mål, at børnene udvikler sig til hele og sunde mennesker. Det enkelte barn ser sig selv som en del af et fællesskab og oplever nærvær, tryghed, tillid, som deltager i et lærende og udviklende miljø. Barnet bliver set, hørt og mødt. Barnet oplever livsglæde og venskaber, der er båret af respekt for forskellighed. Barnet udfordres og lærer at mestre livet. Børnene inddrages og har indflydelse på deres hverdag. Kvalitet i forhold til medarbejderne Medarbejderne skal arbejde efter de principper og holdninger, som er beskrevet i Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Læringsog Trivselspolitikken. Det forpligter os til, at medarbejderen oplever sig set, hørt og mødt som en del af et arbejdsfællesskab og oplever Daginstitutionen Søhøjlandet som et udfordrende læringsmiljø præget af høj faglighed, personlig udvikling og udfoldelse. Hvor deres ressourcer, kompetencer og kvalifikationer kommer i spil, så trivsel og arbejdsglæde fremmes. 10 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

7 Arbejder bevidst med organisatorisk og individuel læring. Kender og gør brug af hinandens ressourcer og kompetencer på tværs af enhederne. Udformer et kompetencekatalog på tværs af enhederne. Får skabt vidensdeling herunder at vi får skabt interesse- og netværksgrupper på tværs af enhederne. Sikrer en høj faglighed gennem det at holde os opdateret og gennem løbende efter- og videreuddannelse. Er forandringsparate og ser rotation som en måde at berige og lære af hinanden. Vægter brug af og uddannelse i kollegial sparring/supervision. Sætter sundhed i fokus. Arbejder med et højt skriftligt og informativt niveau. Sikrer en lettilgængelig dokumentation. Mødes på lige fod, i tillid og med gensidig respekt. Er imødekommende, lyttende og nysgerrige overfor hinanden det er basis for forståelse. Medarbejderne oplever synlig og individuelt tilpasset ledelse Sammen skaber de fysiske og psykiske rammer, som befordrer trivsel og læring Husker at have det sjovt sammen i personalegruppen! Kvalitet i forhold til forældrene Vi arbejder efter de principper og holdninger, der ligger til grund for Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Lærings- og Trivselspolitikken. Det forpligter os til med udgangspunkt i børneperspektivet, at vi i fællesskab skaber de fysiske, psykiske og pædagogiske rammer, som kan støtte børnene individuelt og socialt, og skaber en tryg hverdag, som kan fremme børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling. I dette arbejde er forældrenes viden og input en vigtig ressource for os. Skaber de organisatoriske og pædagogiske rammer, som understøtter dette. Børn og forældre møder et fællesskab, der er båret af principperne i Trivselspolitikken. Ser forældrene som en vigtig ressource og som aktive deltagere i det daglige arbejde med børnene. Kender den virkelighed og forståelse, som er gældende hjemme. Inddrager forældrene i arbejdet og samarbejde med den enkelte forælder. Møder forældrene i øjenhøjde. Sikrer, at forældrene er trygge ved at betro deres børn til Daginstitutionen. Er tydelige i vores kommunikation og dialog med forældrene. 12 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

8 Er faglige og professionelle i vores arbejde og arbejder ud fra børneperspektivet. Er tilgængelige og synlige. Er tydelige i vore værdier og holdninger. Ser, hører og møder forældrene. Er klare og tydelige i vores information. Forældrene oplever, at alle børn og medarbejdere trives og er glade for at være i Daginstitutionen Søhøjlandet. Kvalitet i forhold til lederteamet Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Lærings- og Trivselspolitikken, og vil gerne ses som et visionært, seriøst og tydeligt ledelsesteam, der skaber en kultur præget af tydelighed og tilgængelighed, hvor forskellighed ses som en styrke der beriger udviklingen. Har fokus på vores ledelsesopgave. Arbejder loyalt og tillidsfuldt. Har en høj faglighed. Er tilgængelige og ser kollegial sparring som en nødvendighed for, at vi i fællesskab kan skabe og understøtte de optimale rammer for et godt og udviklende fagligt fællesskab. Medarbejderne oplever synlig og individuelt tilpasset ledelse. Vi sikrer, at vi hele tiden kan arbejde i de optimale fysiske og psykiske rammer for at skabe størst mulig arbejdsglæde, trivsel og læring. Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng. Dialog For os betyder dialog en kommunikation, som er orienteret mod gensidig forståelse, en samtale, hvor vi ønsker at møde hinanden og lære af hinanden. Hensigten er at undersøge, forstå og opdage. Dialog i forhold til børnene Vi arbejder efter de principper og holdninger, der ligger til grund for Trivselspolitikken. Det forpligter os til at skabe de fysiske, psykiske og pædagogiske rammer, som understøtter politikken. Ser dialog som et pædagogisk værktøj. Praktiserer dialog og diskussion alt efter, hvad der er relevant. Er tydelige og ærlige og sætter ord på det, der er let, og det, der er svært. Møder børnene i øjenhøjde, så de oplever sig set, hørt og mødt. Sikrer overensstemmelse mellem det, vi siger, og det, vi gør. Forholder os til mangfoldigheden og inddrager vores forskellighed. Inddrager og involverer børnene i et forpligtende fællesskab. Møder børnene i en anerkendende dialog. Er undersøgende, lyttende, nysgerrige, så vi ikke handler på, hvad vi tror. Mødes i tillid og respekt. Vi er bevidste om egne roller. 14 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

9 Er bevidste om egen kommunikation. Give direkte og konstruktiv feedback. Beder om og tilbyder hjælp. Håndterer konflikter. I vores kommunikation og information er tydelige. Arbejder for, at børnene udvikler sproget. Dialog i forhold til medarbejderne Vi er en Daginstitution, som arbejder efter de principper og holdninger som ligger til grund for Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Lærings- og Trivselspolitikken. Derfor vil vi inddrage medarbejderne i et forpligtende samarbejde omkring realiseringen af den. Skaber en kultur præget af tydelighed og tilgængelighed, hvor forskellighed ses som en styrke, der beriger udviklingen. Skaber de organisatoriske og pædagogiske rammer med plads og rum til at understøtte principperne. Praktiserer dialog og diskussion alt efter, hvad der er relevant. Er synlige og ærlige og sætter ord på det, der er let, og det, der er svært. Møder hinanden i øjenhøjde så vi oplever os set, hørt og mødt. Sikrer overensstemmelse mellem det, vi siger, og det, vi gør. Forholder os til mangfoldigheden. Involverer hinanden i et forpligtende samarbejde. Sikrer et højt informationsniveau. Mødes i tillid og respekt og ser hinanden som ligeværdige parter. Er bevidste om egen kommunikation. Er lyttende og spørgende, så vi ikke handler på hvad, vi tror. Gør brug af hinandens forskelligheder. Giver direkte og konstruktiv feedback. Beder om og tilbyder hjælp. Håndterer konflikter. Er tydelige i vores kommunikation, information og skriftlighed. 16 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

10 Dialog i forhold til forældrene Vi arbejder efter de principper og holdninger, der ligger til grund for Trivselspolitikken. Det forpligter os til med udgangspunkt i børneperspektivet, at vi i fællesskab skaber de organisatoriske rammer, så vi i fællesskab kan støtte børnene individuelt og socialt og skabe en tryg hverdag, som kan fremme børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling. I dette arbejde er forældrenes viden og input en vigtig ressource for os. Skaber de organisatoriske og pædagogiske rammer, som understøtter dette. Sikrer, at forældrene møder et fællesskab, der er båret af principperne i Trivselspolitikken. Ser forældrene som en vigtig ressource og forventer, at de er aktive deltagere i det daglige arbejde med børnene. Gensidigt udvikler kendskabet til den virkelighed og forståelse, som er gældende i institutionen og derhjemme. Inddrager forældrene i arbejdet og samarbejder med den enkelte forælder. Møder hinanden i øjenhøjde. Er tydelige i vores kommunikation og information. Er tilgængelige og synlige. Er tydelige i vore værdier og holdninger. 18 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

11 Dialog i forhold til ledelsen Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Lærings- og Trivselspolitikken, og vil gerne ses som et visionært, seriøst og tydeligt ledelsesteam, der skaber en kultur præget af tydelighed og tilgængelighed, hvor forskellighed ses som en styrke, der beriger udviklingen. Bruger dialogen i beslutningsprocesser. Er synlige og ærlige og sætter ord på det, der er let, og det, der er svært. Sikrer overensstemmelse mellem det, vi siger, og det, vi gør. Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng. Dynamik For os betyder dynamik handlekraft, energi og bevægelse. Dynamik i forhold til børnene Trivselspolitikken, og vil gerne skabe en kultur og et pædagogisk miljø præget af handlekraft, energi og bevægelse. Forholder os til mangfoldigheden. Er et ledelsesteam med et fælles ansvar. Mødes i tillid og respekt og ser hinanden som ligeværdige parter. Er bevidste om egen kommunikation. Er lyttende og spørgende, så vi ikke handler på hvad, vi tror. Respekterer og gør brug af hinandens forskelligheder. Giver direkte og konstruktiv feedback. Beder om og tilbyder hjælp. Håndterer konflikter. Er tydelige i vores kommunikation, information og skriftlighed. Kan praktisere dialog og diskussion alt efter hvad, der er relevant. 20 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

12 Møder børnene, så de oplever, at de voksne vil dem og vil dem noget og ser dem som modige. De voksne fornyer sig. I fællesskab skaber en kultur, hvor det, at tænke ud af boksen, vægtes højt. Hvor nysgerrighed, eksperimenter og undersøgelser understøttes. Hvor der er højt til loftet, og hvor udfordringer søges. Hvor vi lærer af og med hinanden. Hvor hverdagen også kan være sprudlende og overraskende. Giver plads og lov til at ændre. Hvor engagement og initiativ vægtes. Værdsætter fest og ballade som en del af vores dagligdag. Dynamik i forhold til medarbejderne Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Lærings- og Trivselspolitikken, og vil gerne ses som en handlekraftig, energisk daginstitution i bevægelse. 22 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

13 I fællesskab skaber en kultur, hvor innovation, nytænkning, engagement og initiativ prioriteres højt. Har rum og plads til, at de nye ideer kan omsættes til praksis. I fællesskab arbejder med at udvikle os teoretisk, fagligt og praktisk. Har fokus på uddannelse og efteruddannelse og den viden, det kan bidrage med. Lærer af og sparrer med hinanden. Værdsætter en levende arbejdsplads, der udvikler sig. Arbejder på tværs af- og roterer mellem enhederne og tager initiativ til samarbejder med andre faggrupper. Værdsætter overraskelser og fest og ballade som en del af vores dagligdag. Er åbne for inspiration og for andres måder at arbejde på. Reflekterer over det, vi gør, og den betydning, det har for såvel børn, os selv og organisationen. Er bevidste om hvad, vi hver især vil og kan bidrage med. At vi har plads til at hygge og ideudveksle. Dynamik i forhold til forældrene Trivselspolitikken, og vil gerne ses som en handlekraftig, energisk daginstitution i bevægelse. Skaber en kultur med puls. I samarbejde vægter innovation, nytænkning, engagement og initiativ. Har rum og plads til, at de nye ideer kan omsættes til praksis. Giver mulighed for at bruge Daginstitutionen også udenfor almindelig åbningstid, så huset kan bruges som et kultur- og/eller forsamlingshus. Har lyst til at lade ting ske, som er til gavn for de fysiske og psykiske rammer. Lærer af og sparrer med hinanden. Lader børnene se og opleve engagerede voksne. Værdsætter overraskelser og fest og ballade som en del af vores dagligdag. Er åbne for inspiration og for andres måder at se på tingene på. Reflekterer over det, vi gør, og den betydning, det har for såvel børn, daginstitutionen og os selv. Er bevidste om hvad, vi hver især vil og kan bidrage med. At vi har plads til at hygge og ideudveksle. Dynamik i forhold til ledelsen Trivselspolitikken, og vil gerne ses som et visionært, seriøst og tydeligt ledelsesteam, der skaber en kultur præget af handlekraft, energi og bevægelse. 24 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

14 Skaber en kultur og en organisation, hvor innovation, nytænkning, engagement og initiativ prioriteres højt. Har rum og plads til, at de nye ideer kan omsættes til praksis. Hvor vi i fællesskab arbejder med at udvikle os teoretisk, fagligt og praktisk. Har fokus på uddannelse og efteruddannelse og den viden, det kan bidrage med. Lærer af og sparrer med hinanden. Værdsætter en levende arbejdsplads, der udvikler sig. Arbejder på tværs af - og roterer mellem enhederne og tager initiativ til samarbejder med andre faggrupper. Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng. Sammenhæng For os betyder sammenhæng, at der er overensstemmelse mellem mål, retning og praksis, organisatorisk samhørighed, vi-følelsen og opfattelsen af at være en del af en helhed. Ingen sammenhæng uden relationer. Sammenhæng i forhold til børnene Trivselspolitikken. Værdsætter overraskelser og fest og ballade som en del af vores dagligdag. Er åbne for inspiration og for andres måder at arbejde på. Tænker os om, ser beslutningerne fra flere sider og reflekterer over det, vi gør, og den betydning, det har for såvel os selv, medarbejderne, børnene og organisationen. Er bevidste om hvad, vi hver især vil og kan bidrage med. At vi har plads til at hygge og ideudveksle. 26 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

15 Sikrer sammenhæng i børnenes hverdag i institutionen, fritiden og derhjemme. Viser børnene, at ting hænger sammen. Er en del af et fællesskab. Sikrer børnene en overskuelig hverdag og trygge rammer med faste voksne. Sørger for, at dagen også er præget af forudsigelighed. Sørger for, at vi lærer af og med hinanden. Giver børnene mulighed for at indgå i et inkluderende fællesskab. Sammenhæng i forhold til medarbejderne Trivselspolitikken. Forstår os som en institution med plads til individuelle forskelle. Har fokus på årsagssammenhænge. Fokus på den organisatoriske forståelse og sammenhæng. Sikrer sammenhæng i det, vi sætter i søen af projekter, temaer, rotationer. Arbejder med vi-følelsen og den tilhørende retorik og praksis. Sikrer sammenhæng mellem det, vi siger, det, vi viser, og det, vi gør, og mellem det besluttede og det udførte. At vi ser kollegial sparring som en nødvendighed. Deler viden og erfaringer. Vi er bevidste om egne roller. Sikrer et højt informationsniveau. Udvikler os sammen og øger hinandens viden og erkendelser. Sammenhæng i forhold til forældrene Trivselspolitikken, og vil gerne ses som en handlekraftig, energisk daginstitution i bevægelse. Ser opgaven som en fælles opgave. Arbejder for, at der er sammenhæng i børnenes hverdag. Sikrer sammenhæng mellem det, vi siger, det, vi viser, og det, vi gør, og mellem det besluttede og det udførte. Sikrer sammenhæng i vores kommunikation og informationer. Synliggør, at der er sammenhæng mellem økonomi og ressourcer. Forstår os som en institution med individuelle forskelle. Sikrer sammenhæng og forståelse for de projekter, temaer, rotationer, vi sætter i søen. Arbejder med vi-følelsen og den tilhørende retorik og praksis. Deler viden og erfaringer. Vi er bevidste om egne roller. Sikrer børnene en overskuelig hverdag og trygge rammer med faste voksne. Sørger for, at dagen også er præget af forudsigelighed. 28 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

16 Sammenhæng i forhold til ledelsen Trivselspolitikken - det vil sige, at vi på baggrund af en helhedstænkning skaber en sammenhængende kultur og kraft til gavn for vores praksis, den måde, vi organiserer vores arbejde på, og på vores trivsel. Forstår os som og arbejder som en enhed. Arbejder med vore relationer, vores tillid og åbenhed. Har fokus på vores ledelsesopgave. Arbejder med vi-følelsen og den tilhørende retorik og praksis. Sikrer sammenhæng mellem det, vi siger, det, vi viser, og det, vi gør, og mellem det besluttede og det udførte. At vi er synlige og tilgængelige og ser kollegial sparring som en nødvendighed. Vi er bevidste om egne roller. Arbejder mod en fælles økonomi. Sikrer videndeling. Sikrer et højt informationsniveau. Udvikler os sammen og øger hinandens viden og erkendelser. 30 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Daginstitutionen Søhøjlandet

17 32 Daginstitutionen Søhøjlandet 2013 Layout: B&F

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Vision og mission for Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole skal være kraft- og videnscenter for og om de 14-18-årige i Silkeborg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I TIDLIG, RETTIDIG INDSATS OG FOREBYGGELSE HELHEDSSYN PÅ BØRNENE OG DE UNGE VIDENSBASERET UDVIKLING AF VORES PRAKSIS SAMSKABELSE MED OG FOR BØRNENE

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Det gode børneliv i dagplejen

Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg gerne vil kendes på. Det er værdier og holdninger, som vi tænker ind i alt arbejde

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Indhold Forord... 2 Vision... 2 Værdier... 2 Livsmod... 2 Rodfæstethed... 3 Respekt for forskellighed... 3 Handlekraft... 4 Fælles grundlag for arbejdet med børn... 5 779-2016-10861

Læs mere