Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Den Danske Europabevægelse"

Transkript

1 Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union. Den Danske Europabevægelse er medlem af Den Internationale Europabevægelse (Mouvement Européen International, MEI/European Movement International, EMI). Den Danske Europabevægelses hjemsted er sekretariatets postadresse. Foreningens værneting er byretten i den retskreds, hvor foreningen har sin adresse. Den Danske Europabevægelse anvender også navnet Europabevægelsen og forkortelsen eubev. Den Danske Europabevægelse er en selvstændig juridisk person. 2 I samarbejde med Den Europæiske Union (EU) og Europarådet formidler Den Danske Europabevægelse oplysning om det europæiske samarbejdes udvikling, samt om det arbejde af særlig europæisk interesse, der udføres af andre statslige, internationale samarbejdsorganisationer. Endvidere foregår virksomheden i samarbejde med ikke-statslige organisationer og institutioner, der arbejder med tilsvarende formål. 3 Oplysningsvirksomheden sker ved udgivelse af publikationer om forhold af fælles europæisk interesse og om forhold i andre europæiske lande af betydning for den europæiske udvikling, organisering af offentlige møder, afholdelse af kurser og seminarer, organisation af informationsrejser til europæiske institutioner og 1

2 i øvrigt ved sådanne foranstaltninger til fremme af Europabevægelsens formål, som til enhver tid måtte findes formålstjenlige. Organisationens opbygning 4 Medlemskab Som medlemmer af Den Danske Europabevægelse kan optages enhver enkeltperson, som vedkender sig Bevægelsens formål. Som kollektive medlemmer kan optages enhver demokratisk organisation, institution, forening, forbund eller anden sammenslutning, som kan tilslutte sig Den Danske Europabevægelses formål og ønsker at bidrage til gennemførelsen af dennes virke. Enkeltpersoner, virksomheder, fonde eller andre, der ønsker at bidrage til Europabevægelsens formål, kan optages som støttemedlemmer. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til landsekretariatet. Personlige medlemmer er udmeldt, hvis de ikke har betalt det seneste kontingent efter ordinær opkrævning og yderligere én skriftlig påmindelse. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra disse bestemmelser. Ved kommunikation mellem foreningen og medlemmerne tilstræbes størst mulig anvendelse af internettet, herunder . Krav om skriftlig meddelelse er således opfyldt ved anvendelse af internettet, inklusive e- mail. Til medlemmer uden internetadgang benyttes normalt brevpost. 5 Regionsorganisationer og lokalafdelinger Den Danske Europabevægelses personlige medlemmer er organiseret i regionsorganisationer. Europabevægelsen er opdelt i følgende regioner: Europabevægelsen i Region Nordjylland Europabevægelsen i Region Midtjylland Europabevægelsen i Region Viborg/Skive (Viborg, Skive) Europabevægelsen i Region Syd- og Sønderjylland (Region Syddanmark undtagen kommunerne på Fyn) Europabevægelsen i Region Fyn Europabevægelsen i Region Sjælland 2

3 Europabevægelsen i Region Københavns Omegn (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk) Europabevægelsen i Region Nordsjælland (Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal) Europabevægelsen i Region København og Frederiksberg Europabevægelsen i Region Bornholm Der kan desuden oprettes lokalafdelinger, der består af samtlige medlemmer af Europabevægelsen i en eller flere kommuner. Regionsorganisationer og lokalafdelinger afholder mindst tre årlige offentlige arrangementer, samt den årlige generalforsamling. Medlemmer, der ønsker at beskæftige sig med særlige dele af det europæiske samarbejde, kan organisere sig i kredse, komitéer, sammenslutninger eller lignende. Dette gøres uanset tilhørsforhold til regioner og lokalafdelinger. Stk. 6 Medlemmer kan vælge at udøve deres medlemsrettigheder i en anden region end den, hvor de er geografisk hjemmehørende. Hvis et medlem ønsker at gøre dette, skal vedkommende skriftligt give besked herom til landssekretariatet. Et medlem kan kun udøve sine medlemsrettigheder i én region. Oprettelsen af og vedtægter for regionsorganisationer, lokalafdelinger, kredse mv. skal for at have gyldighed godkendes af forretningsudvalget. Regioner og lokalafdelinger skal have en gyldig vedtægt. Stk. 8 Såfremt forretningsudvalget afviser at godkende oprettelsen af en regionsorganisation, lokalafdeling eller kreds eller afviser at godkende en vedtægt, kan beslutningen kræves forelagt hovedbestyrelsen til afgørelse. Hovedbestyrelsens afgørelse kan ankes til landsmødet. Landsmøde 6 Landsmødets beføjelser og sammensætning Landsmødet er Den Danske Europabevægelses højeste myndighed. Stemmeret til landsmødet har: a) Hovedbestyrelsens medlemmer. 3

4 b) En delegeret udpeget af hver regional organisation for påbegyndt 25 medlemmer, dog minimum fire delegerede. c) Formand og en delegeret for hver lokalforening. d) Én delegeret udpeget af de i henhold til 5 godkendte kredse, komiteer, sammenslutninger og lignende for hver påbegyndt 25 medlemmer. e) To delegerede for hver af de i henhold til 4 stk. 2 optagne kollektive medlemmer. f) Fem delegerede udpeget af Europæisk Ungdom. Derudover har personlige medlemmer, som har betalt det senest opkrævede kontingent og ikke er valgt til delegerede, stemmeret til de dele af landsmødet, der ikke omfatter personvalg og vedtægtsændringer. Alle personlige medlemmer har adgang til hele landsmødet med taleret. For hver af de under pkt. b-f nævnte delegerede kan der vælges én suppleant. Valg af de punkt b-f nævnte delegerede finder sted senest fire uger inden afholdelse af landsmødet, og straks efter valgenes afholdelse skal der tilgå landssekretariatet meddelelse om, hvem der er valgt. En delegeret skal have været medlem i mindst tre måneder og have betalt det senest opkrævede kontingent. Hver delegeret har én stemme. Valgbar til personvalg er personlige medlemmer, som har betalt det senest opkrævede kontingent. Stk. 6 Valg af personer foregår ved skriftlig afstemning. Opstillede skal gives mulighed for mindst ét minuts taletid til personlig præsentation. Ved den opstilledes fravær kan præsentationen foretages af en anden deltager. Forretningsudvalget kan indbyde andre til at overvære landsmødet uden tale- og stemmeret. Stk. 8 Landssekretæren udarbejder et referat fra landsmødet. 7 Landsmødets indkaldelse og dagsorden Ordinært landsmøde afholdes hvert år i april, maj eller juni måned g indkaldes med mindst seks ugers varsel til samtlige medlemmer, eventuelt gennem meddelelse i Den Danske Europabevægelses medlemsblad, med angivelse af dagsorden, der mindst skal omfatte: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Forelæggelse af landsmødets forretningsorden 4. Beretninger for det forløbne års virksomhed 5. Strategi og vækstmål for organisationen og organisatorisk drøftelse 6. Overordnet vision for den kommende periode og politisk drøftelse 4

5 7. Årsregnskab. 8. Behandling af : a. Vedtægtsændringsforslag b. Øvrige indkomne forslag 9. Valg af: a. Landsformand b. Op til to næstformænd c. 20 hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor d. To kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt. Landsmødet kan alene udtale sig om årsregnskabet. Godkendelse af regnskabet sker i hovedbestyrelsen. Forslag til Øvrige indkomne forslag skal være forretningsudvalget i hænde senest tre uger før landsmødets afholdelse. Forslag til politiske udtalelser, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være fremsat inden kl dagen før landsmødet. Nærmere regler om øvrige tidsfrister under landsmødet, fastsætter landsmødet i sin forretningsorden ved mødets start. Ved valg til hovedbestyrelsen skal stemmesedlen påføres 20 navne for at være gyldig. Stk. 6 Som suppleanter betragtes de fem første, som ikke opnåede valg til hovedbestyrelsen. Suppleanter indtræder ved varigt forfald. Suppleanter for de landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer kan deltage i hovedbestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret. Alle delegerede har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8 Ekstraordinært landsmøde Ekstraordinært landsmøde afholdes, når landsformanden, forretningsudvalget, mindst en tredjedel af hovedbestyrelsens medlemmer eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer stiller krav herom med angivelse af den ønskede dagsorden. Indkaldelse skal ske senest én måned efter begæringens modtagelse med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde de i begæringen angivne dagsordenpunkter. 5

6 Hovedbestyrelsen 9 Opgaver og sammensætning Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at landsmødets beslutninger gennemføres og fører i øvrigt tilsyn med Den Danske Europabevægelses anliggender. Hovedbestyrelsen består af: a) Landsformanden og næstformændene b) 20 medlemmer valgt af landsmødet c) Alle medlemmer af Forretningsudvalget d) Regionsformændene eller i disses fravær en stedfortræder valgt af de respektive regionsorganisationer e) Ét medlem valgt af hver regionsorganisation for hver påbegyndt 100 medlemmer f) Ét medlem valgt af hver af de i henhold til 5 godkendte lokalafdelinger, kredse, komiteer, sammenslutninger og lignende, der omfatter mindst 25 medlemmer g) Ét medlem udpeget af Europæisk Ungdom Hovedbestyrelsen kan udnævne indtil fem mangeårige og aktive medlemmer af Den Danske Europabevægelse til æresmedlemmer af Hovedbestyrelsen. Disse har taleret, men ikke stemmeret. For hver af de under pkt. c-d nævnte repræsentanter vælges én suppleant. Suppleanter deltager i hovedbestyrelsens møder ved et valgt medlems forfald med samme rettigheder. Nærmere regler om tilmelding af suppleanter til et enkelt møde fastsættes i hovedbestyrelsens forretningsorden. Valgene under de stk. 2, litra c-d, nævnte repræsentanter finder sted hvert år inden den 31. marts, og der gives straks efter deres afholdelse landsekretariatet meddelelse om, hvem der er valgt. Stk. 6 Hovedbestyrelsen nedsætter på hovedbestyrelsesmødet umiddelbart efter og i tilknytning til landsmødet som minimum tre udvalg, hvert med 7 medlemmer: Politisk Udvalg, Internationalt Udvalg og Organisatorisk Udvalg. Alle valgene er for ét foreningsår ad gangen. Udvalgene konstituerer sig selv. Udvalgene refererer i det daglige arbejde til forretningsudvalget, hvor alle tre udvalgsformænd sidder. Det løbende arbejde finder sted i samarbejde med landssekretariatet. Endvidere har regioner, der ikke har et valgt medlem i et udvalg, ret til at udpege et associeret medlem med taleret, men uden stemmeret. Politisk Udvalg: Udvalget bidrager til udviklingen af de årlige politiske fokusområder samt generel politikudvikling. 6

7 Internationalt Udvalg: Udvalget bidrager til at skabe kontakt til og samarbejde med europæiske samarbejdspartnere, herunder afdelinger af Den Internationale Europabevægelse. Organisatorisk Udvalg: Udvalget understøtter regioner i forhold til at nå vækstmålene og bidrager til uddannelse af medlemmer og tillidsvalgte. Hovedbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg og arbejdsgrupper. Stk. 8 Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Stk. 9 Ved personvalg skal alle opstillede gives mulighed for mindst ét minuts taletid til personlig præsentation. Ved den opstilledes fravær kan præsentationen foretages af en anden deltager. 0 Landssekretæren udarbejder referat. 10 Hovedbestyrelsens møder Hovedbestyrelsen indkaldes, når landsformanden skønner det påkrævet. I øvrigt skal hovedbestyrelsen indkaldes, når det begæres af forretningsudvalget eller mindst 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse og med tre ugers varsel. Indkaldelse skal i øvrigt altid ske skriftligt og med mindst 14 dages varsel. I umiddelbar tilknytning til landsmødet afholdes et hovedbestyrelsesmøde, hvor der vælges seks medlemmer til forretningsudvalget. Samtlige medlemmer af Den Danske Europabevægelse indkaldes til dette hovedbestyrelsesmøde samtidig med indkaldelsen til landsmødet. Ordinært hovedbestyrelsesmøde skal dog afholdes mindst to gange årligt udover det i stk. 2 nævnte konstituerende møde. Til hovedbestyrelsesmødet i første kvartal skal dagsordenen minimum indeholde: a) Evaluering og opsamling på det foregående års vækstmål og aktiviteter b) Godkendelse af det reviderede årsregnskab c) Fastsættelse af kontingent for de i 4 stk. 1 nævnte medlemmer Til hovedbestyrelsesmødet i tredje kvartal skal dagsordenen minimum indeholde: a) Fastsættelse af det kommende års vækstmål for de enkelte regionsorganisationer b) Fastsættelse af det kommende års politiske fokusområder 7

8 Stk. 6 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af dens medlemmer er til stede. En orientering om Bevægelsens budget og økonomiske status forelægges hovedbestyrelsen mindst to gange årlig til dennes udtalelse. Stk. 8 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 11 Forretningsudvalget På hovedbestyrelsesmødet i umiddelbar tilknytning til landsmødet, jf. 11, stk. 2, hvor der afholdes valg til hovedbestyrelsen, nedsættes et forretningsudvalg. Forretningsudvalget er ansvarlig for Den Danske Europabevægelses daglige virksomhed og fører som sådant tilsyn med Bevægelsens administration og økonomi, ligesom forretningsudvalget ansætter og afskediger landssekretæren. Forretningsudvalget nedsætter et ansættelsesudvalg, der tager sig af ansættelse, lønforhandling samt afskedigelse af landssekretæren. Forretningsudvalget består af: a) Landsformanden. b) Næstformændene c) Seks medlemmer valgt af hovedbestyrelsen ud af dennes midte d) Hovedbestyrelsen udpeger endvidere to personer, som nyder respekt i den brede offentlighed og som kan styrke Den Danske Europabevægelses omdømme. De to medlemmer udpeges udenfor kredsen af hovedbestyrelsesmedlemmer. e) Formændene for de tre stående udvalg - politisk, organisatorisk og internationalt udvalg - såfremt de ikke i forvejen er valgt til forretningsudvalget. f) Formanden for Europæisk Ungdom På førstkommende forretningsudvalgsmøde efter det hovedbestyrelsesmøde, hvor forretningsudvalget er valgt, konstituerer forretningsudvalget sig med en formand og en hovedkasserer. Landsformanden eller en af næstformændene kan tillige være formand for forretningsudvalget. Udtræder et medlem af forretningsudvalget i valgperioden, vælger hovedbestyrelsen en afløser ved det førstkommende møde i hovedbestyrelsen. : Forretningsudvalget indkaldes normalt til møde med mindst otte dages varsel efter dets formands bestemmelse eller på begæring af mindst ét forretningsudvalgsmedlem. 8

9 Stk. 6 Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst fire forretningsudvalgsmedlemmer er til stede. Forretningsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin dagsorden. Forretningsudvalget fastsætter kontingentet for de i 4 stk. 2 og 3 nævnte medlemmer. Stk. 8 Forretningsudvalget kan tildele udvalg og arbejdsgrupper selvstændigt budgetansvar Stk. 9 Den Danske Europabevægelse tegnes af to medlemmer af forretningsudvalget, hvoraf mindst den ene skal være landsformand, næstformand, formand for forretningsudvalget eller hovedkasserer. Forretningsudvalget kan meddele prokura. 0 Landssekretæren udarbejder referat. Regnskab 12 Regnskabsår og revision Regnskabsåret er kalenderåret. De af landsmødet valgte revisorer udøver en grundig kritisk revision. De kritiske revisorer kan ikke være medlem af forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget skal endvidere antage en statsautoriseret revisor, der udøver en sædvanlig regnskabsmæssig revision. 13 Hæftelse Den Danske Europabevægelse er en selvstændig juridisk person, der tegnes af to medlemmer af forretningsudvalget, hvoraf mindst den ene skal være landsformanden, næstformanden, formanden for forretningsudvalget eller hovedkassereren. Forretningsudvalget kan meddele prokura. Forretningsudvalget er endvidere bemyndiget til at optage lån/kreditter til brug for den daglige drift med et beløb på indtil kr. 9

10 Medlemmerne hæfter over for foreningen alene med deres kontingent. Intet medlem hæfter over for foreningen i øvrigt eller over for foreningens kreditorer eller for foreningens økonomiske dispositioner i øvrigt. 14 Midler til lokale aktiviteter De i 5 nævnte regionsorganisationer får af landsorganisationen hvert år udbetalt et tilskud til at lave lokale aktiviteter. Midlernes størrelse fastlægges af forretningsudvalget, men følger udviklingen af medlemmer og antallet af aktiviteter i de enkelte regionsorganisationer. Regioner skal hvert år senest 1. november indsende en aktivitetsplan til landssekretariatet for det kommende år under hensyntagen til de politiske fokusområder og de regionale vækstmål. Midlerne skal anvendes til lokale aktiviteter, der bidrager til oplysning af offentligheden i Danmark om forhold vedr. Den Europæiske Union (EUoplysningsaktiviteter). Ubrugte midler tilbageføres til landsorganisationen ved årets udgang. Tilskuddet til regionerne udbetales forlods ved begyndelsen af året. og senest 1. februar. Hvert år skal landssekretariatet have en kort rapport om det foregående års EU-oplysningsaktiviteter med regnskab og kopi af bilag. Frist for indsendelse af afrapportering fastsættes af landssekretariatet. Nærmere retningslinjer for anvendelse af midlerne fastlægges af forretningsudvalget. Forretningsudvalget afsætter derudover en pulje til lokale oplysningsaktiviteter, som måtte opstå i løbet af året. Regioner, lokalafdelinger og andre netværk under Europabevægelsen kan søge disse midler løbende. Endvidere afsætter Forretningsudvalget årligt midler til organisatoriske aktiviteter lokalt. Regionsorganisationerne kan vælge, at nogle af deres midler går til lokalafdelingernes oplysningsaktiviteter, Dette skal fremgå af den årlige aktivitetsplan. Regionsorganisationernes reviderede og godkendte årsregnskab sendes til landssekretariatet umiddelbart efter godkendelse på deres egen generalforsamling. Regionsorganisationer og lokalafdelinger kan ikke herudover udskrive særligt kontingent, men er i øvrigt ikke underkastet nogen begrænsninger i deres adgang til at indsamle midler til deres virksomhed inden for deres respektive geografiske områder. De i henhold til 5 stk. 5 godkendte kredse, komitéer, sammenslutninger eller lignende kan opkræve særskilt medlemskontingent. Selvstændig indsamling af midler til deres virksomhed herudover kan alene finde sted efter forudgående aftale med Den Danske Europabevægelses forretningsudvalg. 15 De i henhold til 4, stk. 2, og 3 optagne støttemedlemmer og kollektive medlemmer er ikke som følge af deres tilknytning til Den Danske Europabevægelse underkastet nogen begrænsninger i deres adgang til, 10

11 også over for offentligheden, at handle selvstændigt og administrere egne indsamlinger eller indtjente midler. 16 Eksklusion Et medlem der handler imod formålet eller tilsidesætter sine pligter over for Den Danske Europabevægelse kan ekskluderes af hovedbestyrelsen med to tredjedeles flertal af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer. Hovedbestyrelsens afgørelse kan forlanges indbragt for det førstkommende ordinære landsmøde, ved hvilket den pågældende har adgang uden stemmeret under behandling af eksklusionssagen. Såfremt forretningsudvalget skønner det tvingende nødvendigt kan dette suspendere et medlem. I så fald skal eksklusionssag optages på dagsordenen for det førstkommende hovedbestyrelsesmøde. 17 Ændring af vedtægter Denne vedtægt kan ændres af et landsmøde med to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer Forslag til ændringer af Den Danske Europabevægelses principprogram og vedtægter, skal være forretningsudvalget i hænde senest fire uger før afholdelsen af landsmødet og skal sammen med forretningsudvalgets eventuelle kommentarer tilgå alle foreningens tillidsvalgte samt være tilgængelige for alle medlemmer sammen med den endelige dagsorden senest 14 dage før landsmødets afholdelse. 18 Opløsning Den Danske Europabevægelse kan kun opløses, efter at forslag herom er vedtaget med to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer på to hinanden påfølgende landsmøder afholdt med mindst tre måneders mellemrum. Eventuelle aktiver skal anvendes i formålets ånd. 19 Sidst ændret Disse vedtægter er vedtaget på Den Danske Europabevægelses ordinære landsmøde den 17. april 1982 og ændret på de ordinære landsmøder den 16. april 1994, 22. april 1995, 3. maj 2003, 6. maj 2006, 26. april 2008, 18. april 2010, 5.april 2014 og 25. april Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 11

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927 Love for VIBORG RIDEKLUB stiftet 22. september 1927 Ændret på Viborg Rideklub s generalforsamling den 25. februar 2013 1 Klubbens navn er: Viborg Rideklub (VIR). Klubbens hjemsted: Viborg Kommune 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

Vedtægter for Danske Seniorer

Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer 1. Navn og hjemsted Danske Seniorer er en landsdækkende forening. Danske Seniorers hjemsted er Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 35 24 07 50 www.sind.dk Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed September 2015 1. Navn, hjemsted og organisationstilknytning.

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn, hjemsted, status og mål 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark Vedtægter Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Parkinsonforeningen i Danmark. Foreningens binavn er Dansk Parkinsonforening. Stk. 2. Parkinsonforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere