Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Den Danske Europabevægelse"

Transkript

1 Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union. Den Danske Europabevægelse er medlem af Den Internationale Europabevægelse (Mouvement Européen International, MEI/European Movement International, EMI). Den Danske Europabevægelses hjemsted er sekretariatets postadresse. Foreningens værneting er byretten i den retskreds, hvor foreningen har sin adresse. Den Danske Europabevægelse anvender også navnet Europabevægelsen og forkortelsen eubev. Den Danske Europabevægelse er en selvstændig juridisk person. 2 I samarbejde med Den Europæiske Union (EU) og Europarådet formidler Den Danske Europabevægelse oplysning om det europæiske samarbejdes udvikling, samt om det arbejde af særlig europæisk interesse, der udføres af andre statslige, internationale samarbejdsorganisationer. Endvidere foregår virksomheden i samarbejde med ikke-statslige organisationer og institutioner, der arbejder med tilsvarende formål. 3 Oplysningsvirksomheden sker ved udgivelse af publikationer om forhold af fælles europæisk interesse og om forhold i andre europæiske lande af betydning for den europæiske udvikling, organisering af offentlige møder, afholdelse af kurser og seminarer, organisation af informationsrejser til europæiske institutioner og 1

2 i øvrigt ved sådanne foranstaltninger til fremme af Europabevægelsens formål, som til enhver tid måtte findes formålstjenlige. Organisationens opbygning 4 Medlemskab Som medlemmer af Den Danske Europabevægelse kan optages enhver enkeltperson, som vedkender sig Bevægelsens formål. Som kollektive medlemmer kan optages enhver demokratisk organisation, institution, forening, forbund eller anden sammenslutning, som kan tilslutte sig Den Danske Europabevægelses formål og ønsker at bidrage til gennemførelsen af dennes virke. Enkeltpersoner, virksomheder, fonde eller andre, der ønsker at bidrage til Europabevægelsens formål, kan optages som støttemedlemmer. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til landsekretariatet. Personlige medlemmer er udmeldt, hvis de ikke har betalt det seneste kontingent efter ordinær opkrævning og yderligere én skriftlig påmindelse. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra disse bestemmelser. Ved kommunikation mellem foreningen og medlemmerne tilstræbes størst mulig anvendelse af internettet, herunder . Krav om skriftlig meddelelse er således opfyldt ved anvendelse af internettet, inklusive e- mail. Til medlemmer uden internetadgang benyttes normalt brevpost. 5 Regionsorganisationer og lokalafdelinger Den Danske Europabevægelses personlige medlemmer er organiseret i regionsorganisationer. Europabevægelsen er opdelt i følgende regioner: Europabevægelsen i Region Nordjylland Europabevægelsen i Region Midtjylland Europabevægelsen i Region Viborg/Skive (Viborg, Skive) Europabevægelsen i Region Syd- og Sønderjylland (Region Syddanmark undtagen kommunerne på Fyn) Europabevægelsen i Region Fyn Europabevægelsen i Region Sjælland 2

3 Europabevægelsen i Region Københavns Omegn (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk) Europabevægelsen i Region Nordsjælland (Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal) Europabevægelsen i Region København og Frederiksberg Europabevægelsen i Region Bornholm Der kan desuden oprettes lokalafdelinger, der består af samtlige medlemmer af Europabevægelsen i en eller flere kommuner. Regionsorganisationer og lokalafdelinger afholder mindst tre årlige offentlige arrangementer, samt den årlige generalforsamling. Medlemmer, der ønsker at beskæftige sig med særlige dele af det europæiske samarbejde, kan organisere sig i kredse, komitéer, sammenslutninger eller lignende. Dette gøres uanset tilhørsforhold til regioner og lokalafdelinger. Stk. 6 Medlemmer kan vælge at udøve deres medlemsrettigheder i en anden region end den, hvor de er geografisk hjemmehørende. Hvis et medlem ønsker at gøre dette, skal vedkommende skriftligt give besked herom til landssekretariatet. Et medlem kan kun udøve sine medlemsrettigheder i én region. Oprettelsen af og vedtægter for regionsorganisationer, lokalafdelinger, kredse mv. skal for at have gyldighed godkendes af forretningsudvalget. Regioner og lokalafdelinger skal have en gyldig vedtægt. Stk. 8 Såfremt forretningsudvalget afviser at godkende oprettelsen af en regionsorganisation, lokalafdeling eller kreds eller afviser at godkende en vedtægt, kan beslutningen kræves forelagt hovedbestyrelsen til afgørelse. Hovedbestyrelsens afgørelse kan ankes til landsmødet. Landsmøde 6 Landsmødets beføjelser og sammensætning Landsmødet er Den Danske Europabevægelses højeste myndighed. Stemmeret til landsmødet har: a) Hovedbestyrelsens medlemmer. 3

4 b) En delegeret udpeget af hver regional organisation for påbegyndt 25 medlemmer, dog minimum fire delegerede. c) Formand og en delegeret for hver lokalforening. d) Én delegeret udpeget af de i henhold til 5 godkendte kredse, komiteer, sammenslutninger og lignende for hver påbegyndt 25 medlemmer. e) To delegerede for hver af de i henhold til 4 stk. 2 optagne kollektive medlemmer. f) Fem delegerede udpeget af Europæisk Ungdom. Derudover har personlige medlemmer, som har betalt det senest opkrævede kontingent og ikke er valgt til delegerede, stemmeret til de dele af landsmødet, der ikke omfatter personvalg og vedtægtsændringer. Alle personlige medlemmer har adgang til hele landsmødet med taleret. For hver af de under pkt. b-f nævnte delegerede kan der vælges én suppleant. Valg af de punkt b-f nævnte delegerede finder sted senest fire uger inden afholdelse af landsmødet, og straks efter valgenes afholdelse skal der tilgå landssekretariatet meddelelse om, hvem der er valgt. En delegeret skal have været medlem i mindst tre måneder og have betalt det senest opkrævede kontingent. Hver delegeret har én stemme. Valgbar til personvalg er personlige medlemmer, som har betalt det senest opkrævede kontingent. Stk. 6 Valg af personer foregår ved skriftlig afstemning. Opstillede skal gives mulighed for mindst ét minuts taletid til personlig præsentation. Ved den opstilledes fravær kan præsentationen foretages af en anden deltager. Forretningsudvalget kan indbyde andre til at overvære landsmødet uden tale- og stemmeret. Stk. 8 Landssekretæren udarbejder et referat fra landsmødet. 7 Landsmødets indkaldelse og dagsorden Ordinært landsmøde afholdes hvert år i april, maj eller juni måned g indkaldes med mindst seks ugers varsel til samtlige medlemmer, eventuelt gennem meddelelse i Den Danske Europabevægelses medlemsblad, med angivelse af dagsorden, der mindst skal omfatte: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Forelæggelse af landsmødets forretningsorden 4. Beretninger for det forløbne års virksomhed 5. Strategi og vækstmål for organisationen og organisatorisk drøftelse 6. Overordnet vision for den kommende periode og politisk drøftelse 4

5 7. Årsregnskab. 8. Behandling af : a. Vedtægtsændringsforslag b. Øvrige indkomne forslag 9. Valg af: a. Landsformand b. Op til to næstformænd c. 20 hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor d. To kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt. Landsmødet kan alene udtale sig om årsregnskabet. Godkendelse af regnskabet sker i hovedbestyrelsen. Forslag til Øvrige indkomne forslag skal være forretningsudvalget i hænde senest tre uger før landsmødets afholdelse. Forslag til politiske udtalelser, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være fremsat inden kl dagen før landsmødet. Nærmere regler om øvrige tidsfrister under landsmødet, fastsætter landsmødet i sin forretningsorden ved mødets start. Ved valg til hovedbestyrelsen skal stemmesedlen påføres 20 navne for at være gyldig. Stk. 6 Som suppleanter betragtes de fem første, som ikke opnåede valg til hovedbestyrelsen. Suppleanter indtræder ved varigt forfald. Suppleanter for de landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer kan deltage i hovedbestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret. Alle delegerede har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8 Ekstraordinært landsmøde Ekstraordinært landsmøde afholdes, når landsformanden, forretningsudvalget, mindst en tredjedel af hovedbestyrelsens medlemmer eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer stiller krav herom med angivelse af den ønskede dagsorden. Indkaldelse skal ske senest én måned efter begæringens modtagelse med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde de i begæringen angivne dagsordenpunkter. 5

6 Hovedbestyrelsen 9 Opgaver og sammensætning Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at landsmødets beslutninger gennemføres og fører i øvrigt tilsyn med Den Danske Europabevægelses anliggender. Hovedbestyrelsen består af: a) Landsformanden og næstformændene b) 20 medlemmer valgt af landsmødet c) Alle medlemmer af Forretningsudvalget d) Regionsformændene eller i disses fravær en stedfortræder valgt af de respektive regionsorganisationer e) Ét medlem valgt af hver regionsorganisation for hver påbegyndt 100 medlemmer f) Ét medlem valgt af hver af de i henhold til 5 godkendte lokalafdelinger, kredse, komiteer, sammenslutninger og lignende, der omfatter mindst 25 medlemmer g) Ét medlem udpeget af Europæisk Ungdom Hovedbestyrelsen kan udnævne indtil fem mangeårige og aktive medlemmer af Den Danske Europabevægelse til æresmedlemmer af Hovedbestyrelsen. Disse har taleret, men ikke stemmeret. For hver af de under pkt. c-d nævnte repræsentanter vælges én suppleant. Suppleanter deltager i hovedbestyrelsens møder ved et valgt medlems forfald med samme rettigheder. Nærmere regler om tilmelding af suppleanter til et enkelt møde fastsættes i hovedbestyrelsens forretningsorden. Valgene under de stk. 2, litra c-d, nævnte repræsentanter finder sted hvert år inden den 31. marts, og der gives straks efter deres afholdelse landsekretariatet meddelelse om, hvem der er valgt. Stk. 6 Hovedbestyrelsen nedsætter på hovedbestyrelsesmødet umiddelbart efter og i tilknytning til landsmødet som minimum tre udvalg, hvert med 7 medlemmer: Politisk Udvalg, Internationalt Udvalg og Organisatorisk Udvalg. Alle valgene er for ét foreningsår ad gangen. Udvalgene konstituerer sig selv. Udvalgene refererer i det daglige arbejde til forretningsudvalget, hvor alle tre udvalgsformænd sidder. Det løbende arbejde finder sted i samarbejde med landssekretariatet. Endvidere har regioner, der ikke har et valgt medlem i et udvalg, ret til at udpege et associeret medlem med taleret, men uden stemmeret. Politisk Udvalg: Udvalget bidrager til udviklingen af de årlige politiske fokusområder samt generel politikudvikling. 6

7 Internationalt Udvalg: Udvalget bidrager til at skabe kontakt til og samarbejde med europæiske samarbejdspartnere, herunder afdelinger af Den Internationale Europabevægelse. Organisatorisk Udvalg: Udvalget understøtter regioner i forhold til at nå vækstmålene og bidrager til uddannelse af medlemmer og tillidsvalgte. Hovedbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg og arbejdsgrupper. Stk. 8 Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Stk. 9 Ved personvalg skal alle opstillede gives mulighed for mindst ét minuts taletid til personlig præsentation. Ved den opstilledes fravær kan præsentationen foretages af en anden deltager. 0 Landssekretæren udarbejder referat. 10 Hovedbestyrelsens møder Hovedbestyrelsen indkaldes, når landsformanden skønner det påkrævet. I øvrigt skal hovedbestyrelsen indkaldes, når det begæres af forretningsudvalget eller mindst 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse og med tre ugers varsel. Indkaldelse skal i øvrigt altid ske skriftligt og med mindst 14 dages varsel. I umiddelbar tilknytning til landsmødet afholdes et hovedbestyrelsesmøde, hvor der vælges seks medlemmer til forretningsudvalget. Samtlige medlemmer af Den Danske Europabevægelse indkaldes til dette hovedbestyrelsesmøde samtidig med indkaldelsen til landsmødet. Ordinært hovedbestyrelsesmøde skal dog afholdes mindst to gange årligt udover det i stk. 2 nævnte konstituerende møde. Til hovedbestyrelsesmødet i første kvartal skal dagsordenen minimum indeholde: a) Evaluering og opsamling på det foregående års vækstmål og aktiviteter b) Godkendelse af det reviderede årsregnskab c) Fastsættelse af kontingent for de i 4 stk. 1 nævnte medlemmer Til hovedbestyrelsesmødet i tredje kvartal skal dagsordenen minimum indeholde: a) Fastsættelse af det kommende års vækstmål for de enkelte regionsorganisationer b) Fastsættelse af det kommende års politiske fokusområder 7

8 Stk. 6 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af dens medlemmer er til stede. En orientering om Bevægelsens budget og økonomiske status forelægges hovedbestyrelsen mindst to gange årlig til dennes udtalelse. Stk. 8 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 11 Forretningsudvalget På hovedbestyrelsesmødet i umiddelbar tilknytning til landsmødet, jf. 11, stk. 2, hvor der afholdes valg til hovedbestyrelsen, nedsættes et forretningsudvalg. Forretningsudvalget er ansvarlig for Den Danske Europabevægelses daglige virksomhed og fører som sådant tilsyn med Bevægelsens administration og økonomi, ligesom forretningsudvalget ansætter og afskediger landssekretæren. Forretningsudvalget nedsætter et ansættelsesudvalg, der tager sig af ansættelse, lønforhandling samt afskedigelse af landssekretæren. Forretningsudvalget består af: a) Landsformanden. b) Næstformændene c) Seks medlemmer valgt af hovedbestyrelsen ud af dennes midte d) Hovedbestyrelsen udpeger endvidere to personer, som nyder respekt i den brede offentlighed og som kan styrke Den Danske Europabevægelses omdømme. De to medlemmer udpeges udenfor kredsen af hovedbestyrelsesmedlemmer. e) Formændene for de tre stående udvalg - politisk, organisatorisk og internationalt udvalg - såfremt de ikke i forvejen er valgt til forretningsudvalget. f) Formanden for Europæisk Ungdom På førstkommende forretningsudvalgsmøde efter det hovedbestyrelsesmøde, hvor forretningsudvalget er valgt, konstituerer forretningsudvalget sig med en formand og en hovedkasserer. Landsformanden eller en af næstformændene kan tillige være formand for forretningsudvalget. Udtræder et medlem af forretningsudvalget i valgperioden, vælger hovedbestyrelsen en afløser ved det førstkommende møde i hovedbestyrelsen. : Forretningsudvalget indkaldes normalt til møde med mindst otte dages varsel efter dets formands bestemmelse eller på begæring af mindst ét forretningsudvalgsmedlem. 8

9 Stk. 6 Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst fire forretningsudvalgsmedlemmer er til stede. Forretningsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin dagsorden. Forretningsudvalget fastsætter kontingentet for de i 4 stk. 2 og 3 nævnte medlemmer. Stk. 8 Forretningsudvalget kan tildele udvalg og arbejdsgrupper selvstændigt budgetansvar Stk. 9 Den Danske Europabevægelse tegnes af to medlemmer af forretningsudvalget, hvoraf mindst den ene skal være landsformand, næstformand, formand for forretningsudvalget eller hovedkasserer. Forretningsudvalget kan meddele prokura. 0 Landssekretæren udarbejder referat. Regnskab 12 Regnskabsår og revision Regnskabsåret er kalenderåret. De af landsmødet valgte revisorer udøver en grundig kritisk revision. De kritiske revisorer kan ikke være medlem af forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget skal endvidere antage en statsautoriseret revisor, der udøver en sædvanlig regnskabsmæssig revision. 13 Hæftelse Den Danske Europabevægelse er en selvstændig juridisk person, der tegnes af to medlemmer af forretningsudvalget, hvoraf mindst den ene skal være landsformanden, næstformanden, formanden for forretningsudvalget eller hovedkassereren. Forretningsudvalget kan meddele prokura. Forretningsudvalget er endvidere bemyndiget til at optage lån/kreditter til brug for den daglige drift med et beløb på indtil kr. 9

10 Medlemmerne hæfter over for foreningen alene med deres kontingent. Intet medlem hæfter over for foreningen i øvrigt eller over for foreningens kreditorer eller for foreningens økonomiske dispositioner i øvrigt. 14 Midler til lokale aktiviteter De i 5 nævnte regionsorganisationer får af landsorganisationen hvert år udbetalt et tilskud til at lave lokale aktiviteter. Midlernes størrelse fastlægges af forretningsudvalget, men følger udviklingen af medlemmer og antallet af aktiviteter i de enkelte regionsorganisationer. Regioner skal hvert år senest 1. november indsende en aktivitetsplan til landssekretariatet for det kommende år under hensyntagen til de politiske fokusområder og de regionale vækstmål. Midlerne skal anvendes til lokale aktiviteter, der bidrager til oplysning af offentligheden i Danmark om forhold vedr. Den Europæiske Union (EUoplysningsaktiviteter). Ubrugte midler tilbageføres til landsorganisationen ved årets udgang. Tilskuddet til regionerne udbetales forlods ved begyndelsen af året. og senest 1. februar. Hvert år skal landssekretariatet have en kort rapport om det foregående års EU-oplysningsaktiviteter med regnskab og kopi af bilag. Frist for indsendelse af afrapportering fastsættes af landssekretariatet. Nærmere retningslinjer for anvendelse af midlerne fastlægges af forretningsudvalget. Forretningsudvalget afsætter derudover en pulje til lokale oplysningsaktiviteter, som måtte opstå i løbet af året. Regioner, lokalafdelinger og andre netværk under Europabevægelsen kan søge disse midler løbende. Endvidere afsætter Forretningsudvalget årligt midler til organisatoriske aktiviteter lokalt. Regionsorganisationerne kan vælge, at nogle af deres midler går til lokalafdelingernes oplysningsaktiviteter, Dette skal fremgå af den årlige aktivitetsplan. Regionsorganisationernes reviderede og godkendte årsregnskab sendes til landssekretariatet umiddelbart efter godkendelse på deres egen generalforsamling. Regionsorganisationer og lokalafdelinger kan ikke herudover udskrive særligt kontingent, men er i øvrigt ikke underkastet nogen begrænsninger i deres adgang til at indsamle midler til deres virksomhed inden for deres respektive geografiske områder. De i henhold til 5 stk. 5 godkendte kredse, komitéer, sammenslutninger eller lignende kan opkræve særskilt medlemskontingent. Selvstændig indsamling af midler til deres virksomhed herudover kan alene finde sted efter forudgående aftale med Den Danske Europabevægelses forretningsudvalg. 15 De i henhold til 4, stk. 2, og 3 optagne støttemedlemmer og kollektive medlemmer er ikke som følge af deres tilknytning til Den Danske Europabevægelse underkastet nogen begrænsninger i deres adgang til, 10

11 også over for offentligheden, at handle selvstændigt og administrere egne indsamlinger eller indtjente midler. 16 Eksklusion Et medlem der handler imod formålet eller tilsidesætter sine pligter over for Den Danske Europabevægelse kan ekskluderes af hovedbestyrelsen med to tredjedeles flertal af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer. Hovedbestyrelsens afgørelse kan forlanges indbragt for det førstkommende ordinære landsmøde, ved hvilket den pågældende har adgang uden stemmeret under behandling af eksklusionssagen. Såfremt forretningsudvalget skønner det tvingende nødvendigt kan dette suspendere et medlem. I så fald skal eksklusionssag optages på dagsordenen for det førstkommende hovedbestyrelsesmøde. 17 Ændring af vedtægter Denne vedtægt kan ændres af et landsmøde med to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer Forslag til ændringer af Den Danske Europabevægelses principprogram og vedtægter, skal være forretningsudvalget i hænde senest fire uger før afholdelsen af landsmødet og skal sammen med forretningsudvalgets eventuelle kommentarer tilgå alle foreningens tillidsvalgte samt være tilgængelige for alle medlemmer sammen med den endelige dagsorden senest 14 dage før landsmødets afholdelse. 18 Opløsning Den Danske Europabevægelse kan kun opløses, efter at forslag herom er vedtaget med to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer på to hinanden påfølgende landsmøder afholdt med mindst tre måneders mellemrum. Eventuelle aktiver skal anvendes i formålets ånd. 19 Sidst ændret Disse vedtægter er vedtaget på Den Danske Europabevægelses ordinære landsmøde den 17. april 1982 og ændret på de ordinære landsmøder den 16. april 1994, 22. april 1995, 3. maj 2003, 6. maj 2006, 26. april 2008, 18. april 2010, 5.april 2014 og 25. april Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 11

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere