Vedtægter. Side 1 af 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Side 1 af 7"

Transkript

1 Vedtægter Side 1 af 7

2 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Nordjylland og DDS Nordjylland gennemført ved en fusion pr. 19. marts Hjemsted og geografisk område DGI Nordjyllands hjemsted er Aalborg Kommune. Stk. 2. DGI Nordjylland dækker geografisk kommunerne Aalborg Rebild - Vesthimmerland Mariagerfjord Hjørring Frederikshavn Brønderslev Jammerbugt og Læsø. 3 Tilhørsforhold DGI Nordjylland er medlem af DGI. 4 Formål DGI Nordjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI Nordjylland vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt. 5 Medlemsforhold Alle foreninger som tilslutter sig DGI Nordjyllands formål og som efter DGI Nordjyllands skøn er tilskudsberettigede efter folkeoplysningsloven, kan være medlemmer af DGI Nordjylland. Foreningerne skal have hjemsted inden for DGI Nordjyllands geografiske område. Stk. 2. Endvidere kan alle frie skoler som tilslutter sig DGI Nordjyllands formål være medlemmer. Ved frie skoler forstås efterskoler, højskoler, frie grundskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. Tilsvarende kan skydebaneforeninger være medlem, men opgør ikke medlemmer og har ikke stemmeret. Stk. 3. En skytteforening skal for at være medlem af DGI Nordjylland i sine vedtægter have en bestemmelse med følgende ordlyd: Foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning. Stk. 4. Landsdelsbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af medlemmer. Stk. 5. En forening eller fri skole, som ikke optages, kan indbringe afgørelsen for det førstkommende årsmøde. Side 2 af 7

3 Stk. 6. Medlemmer af DGI Nordjylland er forpligtet til at sende indberetning om medlemsforhold m.m. Stk. 7. En forening, der er medlem af DGI, er forpligtet til at følge de regler og bestemmelser, som er gældende for DGI, uanset om disse er fastsat på landplan eller landsdelsplan. Dette gælder også regler om afgørelse af konflikter og overtrædelse af regler samt idømmelse af sanktioner. Sanktioner kan pålægges en forening eller idrætsudøvere og ledere, der er medlem af eller er aktive i en forening, og en udelukkelse kan have virkning for alle eller bestemte aktiviteter under DGI. Stk. 8. Udmeldelse skal ske skriftligt til landsdelsbestyrelsen med seks måneders varsel til den 1. januar. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Eventuelt skyldigt beløb til DGI eller DGI Nordjylland skal være betalt senest på udmeldelsestidspunktet. Eventuelt optagne lån gennem DGI skal være indfriet senest på udmeldelsestidspunktet. Senest på udmeldelsestidspunktet tilbageleveres hvad medlemmet måtte have modtaget til låns af DGI Nordjylland. Stk. 9. Medlemmer kan udelukkes midlertidigt, såfremt medlemmet ikke betaler kontingent eller ikke foretager medlemsindberetning. Beslutning herom træffes af landsdelsbestyrelsen, og den udelukkede forening har ikke krav på at få dette prøvet på et årsmøde. Stk. 10. Medlemmer kan ekskluderes, hvis medlemmet groft eller gentagne gange overtræder DGI Nordjyllands regler og bestemmelser. Tilsvarende gælder hvis medlemmet groft eller gentagne gange handler til skade for DGI Nordjylland. Stk. 11. Landsdelsbestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion. Afgørelse må ikke træffes før det pågældende medlem er blevet hørt i sagen. Afgørelsen meddeles skriftligt og skal være begrundet. Stk. 12. Den ekskluderede medlemsforening kan få sin sag behandlet på førstkommende årsmøde. Krav om behandling af eksklusionen på årsmødet har ikke opsættende virkning medmindre landsdelsbestyrelsen beslutter andet. 6 Kontingent Medlemmer betaler kontingent til DGI Nordjylland. Kontingentet fastsættes hvert år som en del af budgettet, der godkendes på årsmødet. 7 Årsmødet Årsmødet er DGI Nordjyllands højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i marts måned. Årsmødet indkaldes med seks ugers varsel ved udsendelse af til medlemsforeningerne og ved bekendtgørelse på DGI Nordjyllands hjemmeside. Stk. 2. Stemmeberettigede ved DGI Nordjyllands årsmøde er: Side 3 af 7

4 Medlemmer af landsdelsbestyrelse udvalg og kompetencegrupper Alle medlemsforeninger med det antal delegerede, som deres senest indberettede antal aktivitetsmedlemmer berettiger til, jf. stk. 3. Frie skoler har hver en delegeret. Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt, og kun fremmødte over 16 år er stemmeberettigede. Stk. 3. Hver af de tilsluttede medlemsforeninger har forlods 2 stemmeberettigede repræsentanter, samt 1 for hvert påbegyndt 100 medlemmer. Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum omfatte: Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere. Landsdelsbestyrelsens beretning. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Indkomne forslag. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering. Valg af: - Landsdelsformand på lige år - Næstformand på ulige år - 3 landsdelsbestyrelsesmedlemmer på lige år - 2 landsdelsbestyrelsesmedlemmer på ulige år - 1. og 2. suppleant til bestyrelsen - 1 kritisk revisor - 1 revisorsuppleant Eventuelt. Stk. 5. Valgbar til landsdelsbestyrelsen er ethvert myndigt medlem af en DGI Nordjylland medlemsforening. Ansatte og personer hvis ægtefælle eller samlever er ansat i landsdelsforeningens administration kan ikke vælges til landsdelsbestyrelsen. Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være DGI Nordjyllands kontor i hænde senest fire uger inden årsmødets afholdelse. Stk. 7. Endelig dagsorden, regnskab og eventuelle indkomne forslag skal lægges på DGI Nordjyllands hjemmeside senest 14 dage inden det ordinære årsmøde. Stk. 8. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal med mindre andet fremgår af vedtægterne. Stk. 9. Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte stemmeberettigede. Alle medlemmer af medlemsforeningerne har ret til at overvære årsmødet. 8 Ekstraordinært årsmøde Side 4 af 7

5 Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde når mindst 20% af medlemsforeningerne fremsætter et begrundet forslag til behandling på et sådant møde, eller når landsdelsbestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2. Ønske om ekstraordinært årsmøde fremsendes til DGI Nordjyllands kontor. Landsdelsbestyrelsen indkalder senest 14 dage efter at ønsket er modtaget til ekstraordinært årsmøde. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest seks uger efter, at ønsket herom er modtaget. Indkaldelsesvarslet er mindst fire uger. Stk. 3. Ekstraordinært årsmøde afvikles efter samme regler som ordinært årsmøde med de fornødne afvigelser. 9 Landsdelsbestyrelsen Landsdelsbestyrelsen er DGI Nordjyllands daglige ledelse og den højeste myndighed mellem to årsmøder. Landsdelsbestyrelsen består af formand, næstformand og 5 menige medlemmer. Ud over de nævnte syv bestyrelsesmedlemmer er formanden for landsdelens skydeudvalg indtil udgangen af 2023 født menigt medlem af landsdelsbestyrelsen. Stk. 2. Valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer er to år. Stk. 3. Der vælges en første og en anden suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen. Stk. 4. Indtræder en suppleant i landsdelsbestyrelsen, skal der foretages valg om posten ved førstkommende årsmøde. 10 Landsdelsbestyrelsens arbejde Landsdelsforeningens ledelse varetages af landsdelsbestyrelsen, og landsdelsbestyrelsen kan foretage alle dispositioner, som er nødvendige i den forbindelse. Stk. 2. Landsdelsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og godkender forretningsordner for ledelsesforum og udvalg. Stk. 3. Landsdelsbestyrelsen sikrer at der tages referat af årsmøder, møder i ledelsesforum og bestyrelsesmøder. Stk. 4. Landsdelsbestyrelsen repræsenterer DGI Nordjylland udadtil, og fører forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.m. samt indgår aftaler. og kompetence- Stk. 5. Landsdelsbestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg grupper, jf. 12. Stk. 6. Landsdelsbestyrelsen ansætter en direktør med det overordnede administrative ansvar for alle forhold vedrørende DGI Nordjyllands drift. Direktøren har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af DGI Nordjyllands øvrige personale. Side 5 af 7

6 11 Tegningsret DGI Nordjylland tegnes af landsdelsbestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren. Stk. 2. Ved dispositioner om fast ejendom, herunder erhvervelse, afhændelse, samt ved optagelse af lån og pantsætning tegnes DGI Nordjylland af hele landsdelsbestyrelsen. Stk. 3. Landsdelsbestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt. 12 Udvalg Til varetagelse af de enkelte aktiviteter og opgaver kan landsdelsbestyrelsen oprette aktivitetsudvalg og kompetencegrupper. Under ansvar for landsdelsbestyrelsen leder disse organer de pågældende aktiviteter på grundlag af DGI Nordjyllands vedtægter, forretningsordner, retningslinjer og budget. Stk. 2. Landsdelsbestyrelsen fastlægger sammensætningen af de enkelte organer. Stk. 3. Som led i fusionen med den tidligere DDS landsdel er der indgået en fusionsaftale, som giver nogle overgangsregler gældende til udgangen af Der skal i denne periode være et skydeudvalg hvis medlemmer er valgt af skytteforeningerne. Antal medlemmer i skydeudvalget fastsættes af udvalget selv. Det er også intentionen, at der efter overgangsperioden skal være et skydeudvalg. Stk. 4. Udvalg og kompetencegrupper udarbejder selv handleplan og forretningsorden, som skal godkendes af landsdelsbestyrelsen. 13 Ledelsesforum DGI Nordjyllands ledelsesforum består af landsdelsbestyrelsen og formændene for de enkelte aktivitetsudvalg og kompetencegrupper. Landsdelsbestyrelsen kan indbyde andre til at deltage. Stk. 2. Ledelsesforum holder minimum 2 møder årligt. Landsdelsbestyrelsen står for indkaldelse senest tre uger inden afholdelse. Stk. 3. Ledelsesforum er et dialogforum, og har ikke beslutningskompetence. Regnskabsåret er kalenderåret. 14 Regnskab Stk. 2. Regnskabet (årsrapporten) revideres af en fagkyndig revisor, der skal være statsautoriseret revisor, samt af de kritiske revisorer. Den fagkyndige revisor antages af bestyrelsen. De kritiske revisorer vælges af årsmødet. 15 Vedtægtsændringer Side 6 af 7

7 Vedtægtsændringer kan ske på årsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er herfor. Stk. 2. Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer. 16 Opløsning Beslutning om opløsning af DGI Nordjylland træffes på to på hinanden følgende årsmøder, der ligger med mindst fire og højest otte ugers mellemrum. Stk. 2. På det første af de to årsmøder skal opløsningen godkendes ved at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er herfor. Ved det andet årsmøde er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsningen. Stk. 3. I tilfælde af DGI Nordjyllands opløsning tilfalder den eventuelle formue DGI til anvendelse til et almennyttigt formål. Således vedtaget på årsmøde den 19. marts 2013 Side 7 af 7

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Stiftende Årsmøde DGI Nordøstsjælland Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Dagsorden: INDKALDELSE TIL STIFTENDE ÅRSMØDE for DGI NORDØSTSJÆLLAND Onsdag 24. november 2010 kl. 20.15 i Slangerup Idræts- og

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere