DSIM. Nyhedsbrev nr DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:"

Transkript

1 DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november Hagedorn-Prisen den 3. marts Konference»Det medicinske patientforløb«nyhedsbrev nr

2 Indhold Nyhedsbrev nr. 42 Oktober 2005 Udgives af DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN (DSIM) Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 3 Mødekalenderen th Congress European Federation of Internal Medicine 5 Announcement for the attention of young internists 6 Bestyrelse Thomas Gjørup (formand) Mette Worsøe Peter Jacobsen Ejler Ejlersen Peter Gjersøe Else Marie Damsgaard Arne Cyron Birte Hansen Kasserer Ejler Ejlersen Dagsorden til ordinær generalforsamling 7 Beretninger fra bestyrelse og faste råd og udvalg udpeget af bestyrelsen 9 Årsregnskab for året Kassererens bemærkninger til regnskabet AB Fonden årsregnskab 22 Hagedorn-Prisen årsregnskab 25 Sekretariat Charlotte Stryhn Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. th København K Tlf Fax Nyhedsbrevets redaktion Peter Gjersøe Postadresse Fællessekretariatet, se ovenfor Budget for Dansk Selskab for Intern Medicin Beretninger fra råd og udvalg valgt på generalforsamlingen 30 Referat fra kursus i onkologi 33 Foredragskonkurrence i forbindelse med Hagedorn-Prisoverrækkelsen 34 Hvem skal modtage Hagedorn-Prisen 2006? 35 Konference: Det medicinske patientforløb 36 Adresseændring Meddeles Lægeforeningens Registreringsafdeling, hvis du vil være sikker på at modtage alle numre af Nyhedsbrevet Indmeldelsesblanket til optegelse i DSIM 38 Hagedorn-Pris modtagere 39 Sats: Lægeforeningens forlag, København Tryk: Scanprint a/s, Viby J. ISSN: Oplag:

3 Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale Medicinere skal kunne behandle en patient i alle faser af et sygdomsforløb. De skal kunne behandle akutte ikke stabiliserede såvel som stabiliserede patienter. Det lyder som en selvfølgelighed og vil forhåbentlig vedblive med at gøre det. Men der rører sig i øjeblikket tanker om at oprette et nyt akut medicinsk speciale omfattende medicinske, kirurgiske og anæstesiologiske kompetencer, som det kendes i nogle lande i Europa og i USA. Ideen må opfattes som en naturlig konsekvens af at bl.a. den lægelige arbejdstilrettelæggelse i afdelingernes akutte områder i gennem mange år ikke har ændret sig væsentligt. Der er derfor nu et ønske om at forbedre kvaliteten ved at knytte speciallæger fast til hospitalernes akutfunktioner. Ønsket er velbegrundet og der er utvivlsomt en sammenhæng imellem lægers uddannelsesniveau og kvaliteten af den givne behandling, såvel i ambulatorier, på sengeafsnit som i afdelingers akutte områder. Speciallæger gør en forskel. Men man skal ikke løse hospitalernes ledelsesmæssige problemer ved at oprette et nyt speciale, som for de medicinske patienter vil indebære yderligere fragmentering af behandlingen fagligt, ledelsesmæssigt og organisatorisk og forringe den medicinske videre- og efteruddannelse. Det er tværtimod en ledelsesmæssig opgave at gøre de medicinske afdelingers akutte områder til så attraktive arbejdspladser, at speciallæger i højere grad end i dag engagerer sig i behandlingen af akutte patienter. Perspektivet ved at prioritere speciallægeressourcer til akut behandling skal gøres tydelig såvel fra en behandlingsmæssig, uddannelsesmæssig og ressourcemæssig synsvinkel. Akutte afdelinger skal være velindrettede og være bemandet med kvalificeret personale og tilstrækkeligt personale til at absorbere spidsbelastninger. Vagten skal være udtyndet i forsvarlig grad. Speciallæger skal kunne udnytte deres kvalifikationer ved nem adgang til paramedicinske undersøgelser og adgang til sekundær visitation af patienter til ambulatorier og daghospitaler. Der er således en fælles forståelse for at kvaliteten af den akutte behandling skal forbedres; men udviklingen skal ske i sammenhæng med den udvikling der i forvejen pågår. Et tæt samarbejde om akutbehandling på speciallægeniveau imellem de medicinske specialer må være vejen frem. Thomas Gjørup L E D E R 3

4 Mødekalender november DSIM medlemsmøde afholdes kl i Domus Medica, Store Sal, København. Nærmere orientering om emne og program følger senere. DSIM generalforsamling afholdes kl i Domus Medica, Store Sal, København. DSIM bestyrelsesmøde. Afholdes i Domus Medica, København januar Gastroenterologisk efteruddannelseskursus. Afholdes i Domus Medica, København. 18. januar Konference»Det medicinske patientforløb«. Afholdes på Christiansborg, København 3. marts Årsmøde og Hagedorn møde. Afholdes på Steno Diabetes Center, Gentofte maj 6th Congress European Federation of Internal Medicine, Lissabon, Portugal. 4 DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER 2005

5

6

7 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DSIM Onsdag den 16. november 2005 kl i Domus Medica, Store Sal, Kristianiagade 12, 2100 København Ø Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger fra bestyrelse og faste råd og udvalg udpeget af Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsen 2.2 Koordineringsudvalget 2.3 Arbejdsgruppen vedr. organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger 2.4 Møde- og Efteruddannelsesudvalget 2.5 Den Gode Medicinske Afdeling 2.6 Nyhedsbrevet 2.7 European Federation of Internal Medicine (EFIM) 2.8 Board of National Representatives for European Journal of Internal Medicine 2.9 Overlægeforeningens EPJ netværksgruppe 2.10 Redaktionspanel, Sekretariatet for Referenceprogrammer, CEMTV 2.11 Forum for Vurdering af Lægemiddelforbrug 2.12 Styregruppen for den Nationale Rekommandationsliste 2.13 Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om intensiv terapi 3. Godkendelse af regnskaber 3.1. Dansk Selskab for Intern Medicin 3.2. AB-Fonden 3.3. Hagedorn-Fonden 5.2. Tilforordnede speciallæger i intern medicin til Sundhedsstyrelsen 5.3. Den Centrale Kursusledelse DSIMs repræsentanter i andre råd og udvalg udpeget af bestyrelsen 5.4. Medicintilskudsnævnet 5.5 Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske Råd 5.6. Danish Breast Cancer Group (DBCG) Forretningsudvalg 5.7. Dansk Lunge Cancer Gruppe 5.8. Union of European Medical Specialists (UEMS) 6. Indkomne forslag til ændringer Nuværende 2 Adgang til at blive medlem har alle læger med interesse for de intern medicinske specialer. Endvidere kan andre, som ved deres arbejde medvirker til selskabets formål, blive medlemmer. Navnene på sidstnævnte, skal dog forelægges medlemmerne på et ordinært møde eller på generalforsamling, og optagelse er godkendt, hvis ikke mindst 1/3 af de tilstedeværende er imod optagelsen. Til de videnskabelige faglige møder har enhver læge adgang som gæst. Andre interesserede kan normalt få adgang efter henvendelse til formanden via selskabets sekretariat. 4. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2005/ Beretninger fra råd og udvalg valgt på generalforsamlingen 5.1. Sundhedsstyrelsens kontaktpersoner vedrørende besættelse af overlægestillinger Motivation for vedtægtsændring: Baggrunden er for den tidligere 1 års regel før medlemskab af DSIM er ukendt, men som årene er gået har selskabet mere bevæget sig i en retning hvor det er ønskeligt først og fremmest at opretholde medlemsskaren og på længere sigt at øge medlemsantallet. Endelig er det kommet i fokus i bestyrelsesarbejdet at me- DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER

8 dinddrage den yngre del af medlemsskaren bedre i selskabets aktiviteter ikke mindst af rekrutteringsmæssige årsager både til specialet og til selskabet. På denne baggrund har Bestyrelsen foreslået ordlyden i 2 ændret Ny 2 (ændring i kursiv) Adgang til at blive medlem har alle læger med interesse for det intern medicinske speciale og fagets grenspecialer. Endvidere kan andre, som ved deres arbejde medvirker til selskabets formål, blive medlemmer. Navnene på sidstnævnte, skal dog forelægges medlemmerne på et ordinært møde eller på generalforsamling, og optagelse er godkendt, hvis ikke mindst 1/3 af de tilstedeværende er imod optagelsen. Til de videnskabelige faglige møder har enhver læge adgang som gæst. Andre interesserede kan normalt få adgang efter henvendelse til formanden via selskabets sekretariat. 7. Valg til bestyrelse og råd 7.1. Bestyrelsen Else Marie S. Damsgaard har ønsket at udtræde. Bestyrelsen indstiller Lene Mortensen Den Centrale Kursusledelse Thomas Benfield ønsker at udtræde. Man indstiller Claus Heikki Paavo Thomsen Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab Birte Hansen ønsker ikke genvalg. Nina Weis ønsker ikke genvalg Revisor(er) Birger Thorsteinsson er på valg og ønsker genvalg. 8. Eventuelt 8 DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER 2005

9 Beretninger fra bestyrelse og faste råd og udvalg udpeget af bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: Thomas Gjørup, formand, repræsentant i EFIM Peter Jacobsen Mette Worsøe Ejler Ejlersen, kasserer, medlem af Koordineringsudvalget Peter Gjersøe, redaktør af Nyhedsbrevet Else Marie S. Damsgaard, medlem af Arbejdsgruppe for organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger Arne Cyron Birte Hansen, formand for MEFU, medlem af Koordineringsudvalget, arbejdsgruppe for organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger og Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. Intensiv Terapi Sekretariat: Charlotte Stryhn, Fællessekretariatet i Lægeforeningen, Esplanaden 8C, 3. sal, 1263 København K., tlf Det har været en ledetråd for bestyrelsens arbejde at styrke samarbejdet imellem de 9 intern medicinske dobbelt-specialer, med henblik på at skabe den bedst mulige kvalitet i patientbehandling og uddannelse. Bestyrelsen mener, at forskertræningen er endnu et oplagt område at etablere samarbejde imellem specialerne på. Koordineringsudvalget har derfor henvendt sig til regionerne med et tilbud om at medvirke ved tilrettelæggelsen af den teoretiske del af forskertræningen. I forbindelse med uddelingen af Hagedorn-prisen foreslår bestyrelsen at specialeselskaberne og DSIM sammen arrangerer en dag for at markere det videnskabelige samarbejde på tværs af specialerne. Kvaliteten af patientbehandlingen hænger tæt sammen med den måde behandlingen er organiseret på. Bestyrelsen hilser derfor med glæde at Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og H:S er gået sammen med DSIM om at afholde en konference i januar 2006 om bedre medicinske patientforløb. Bestyrelsen finder det samtidig vigtigt, at arbejdsgruppen om organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger fungerer godt. Det er, som nærmere omtalt nedenfor, bestyrelsens opfattelse at de medicinske patienter skal have gavn af den intern medicinske ekspertise tidligst muligt i indlæggelsesforløbet og at det ikke er hensigtsmæssigt at oprette et nyt akut medicinsk speciale omfattende intern medicin, kirurgi og anæstesiologi som det er gjort i visse europæiske lande og USA. Kvaliteten af den akutte behandling skal bl.a. sikres ved, at videre- og ikke mindst efteruddannelsen i common trunk foregår på et højt niveau. Arbejdsgruppe for organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger Selskabet nedsatte i 2004 en arbejdsgruppe om organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger. Formålet med arbejdsgruppen er at samle engagerede fagpersoners visioner om organisatorisk udvikling og herigennem præge udviklingen på det medicinske område. Arbejdsgruppen skal beskrive den hensigtsmæssige organisatoriske udvikling på de medicinske afdelinger set i lyset af de krav som samfund, patienter, pårørende og samarbejdspartnere forventes at stille. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra de ni intern medicinske specialer, neurologi, onkologi, almen praksis, plejegruppe og terapeuter. Arbejdsgruppens arbejde er beskrevet i en kronik i Ugeskrift for læger (Gjørup T, Rasmussen L, Andersen JS. Bedre medicinske patientforløb. Ugeskr Læger 2005; 167: ). Arbejdet er kommet godt i gang og de 4 møder, der indtil nu har været afholdt, har været præget af engagerede diskussioner. Der er nedsat en række temagrupper om bl.a. tilrettelæggelse af medicinsk behandling i en region, tilrettelæggelse af akutbehandling, indretning DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER

10 og opbygning af en medicinsk afdeling og uddannelse. Temagrupperne skal løbende publicere deres forslag og arbejdsgruppens arbejde skal afsluttes med en rapport. Arbejdsgruppen er nærmere beskrevet et andet sted i dette Nyhedsbrev. Konference om det medicinske patientforløb Det fremgik af Nyhedsbrev nummer 40, at DSIM havde henvendt sig til Indenrigs- og Sundhedsministeren og påpeget behovet for organisatorisk udvikling af medicinske patientforløb, og at Indenrigs- og Sundhedsministeren havde reageret positivt på denne henvendelse med forslag om at afholde en konference om udviklingen på det medicinske område. I fortsættelse heraf har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen, H:S og DSIM tilrettelagt en konference om det medicinske patientforløb. Konferencen bliver afholdt den 18. januar 2006 på Christiansborg. Formålet med konferencen er at synliggøre behovet for organisatorisk udvikling af medicinske patientforløb og diskutere fremtidige modeller for samarbejde imellem sygehuse og primærsektor. Det er samtidig formålet med konferencen at skabe en større og mere vedvarende politisk og administrativ opmærksomhed omkring organisatorisk udvikling af medicinske patientforløb. Det er ikke mindst vigtigt af hensyn til den fremtidige kvalitet af den medicinske behandling at skabe et vedvarende fokus på de medicinske patienternes forhold. I et forsøg på at nå dette mål er en række centrale beslutningstagere inviteret til at holde indlæg. Til konferencen er inviteret politikere, administratorer og fagfolk med særligt ansvar og interesse for organisatorisk udvikling af medicinske patientforløb. Program for konferencen fremgår af dette Nyhedsbrev. Koordineringsudvalget Sundhedsstyrelsen bad i 2004 DSIM om at forestå den fortsatte koordinering af målbeskrivelser for common trunk delen af hoveduddannelsen for de 9 intern medicinske dobbeltspecialer. Med henblik på at løse denne opgave og med henblik på at drøfte fælles uddannelsesmæssige spørgsmål har DSIM i samarbejde med specialerne nedsat Koordineringsudvalget. Der forestår en betydelig opgave med at tilrettelægge forskertræningen som en del af hoveduddannelsen. Det er DSIMs opfattelse, at man indenfor intern medicin med fordel kan samarbejde om at løse opgaven. Det er nærliggende at forestille sig, at Koordineringsudvalget vil kunne medvirke til at tilrettelægge den teoretiske del af forskertræningen for de intern medicinske specialer i samarbejde med DSIM's centrale kursusudvalg. Koordineringsudvalget har henvendt sig til de tre regioner herom. Ikke nyt akut medicinsk speciale Der er i flere lande oprettet specialer i akutmedicin. Speciallæger uddannes indenfor intern medicin, kirurgi og anæstesiologi. Det er blevet overvejet om man også her i landet skulle oprette et akut medicinsk speciale med henblik på at forbedre kvaliteten af den akutte behandling. Bestyrelsen er enig i, at der er behov for at forbedre kvaliteten af den akutte behandling og finder det vigtigt, at der i udvalget for organisatorisk udvikling er nedsat en arbejdsgruppe som skal stille forslag om fremtidig tilrettelæggelse af akutbehandling. Men bestyrelsen mener ikke, at der skal oprettes et nyt speciale med henblik på at varetage den akutte medicinske behandling. Common trunk-delen af speciallægeuddannelsen har bl.a. til formål at kvalificere intern medicinere til at foretage den indledende akutte medicinske vurdering og behandling af medicinske patienter. Samtidig sigter en stor del af den øvrige speciallægeuddannelse imod oplæring i akutbehandling. Videreog efteruddannelse inden for de intern medicinske specialer vil blive forringet såfremt der 10 DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER 2005

11 oprettes et akut speciale, samtidig med at et nyt speciale vil skabe en risiko for at der sker en uhensigtsmæssig opsplitning af behandlingsansvaret for patienter. Bestyrelsen finder det vigtigt, at intern medicinske speciallæger sikrer sig den nødvendige efteruddannelse indenfor common trunk-delen af deres speciale. European Federation of Internal Medicine/EFIM DSIM er medlem af Den Europæiske Federation for Intern Medicin. Føderationen har til opgave at skabe samarbejde imellem de nationale intern medicinske selskaber om faglige, uddannelsesmæssige og videnskabelige forhold. Federationens medlemmer mødes to gange årligt. Federationen afholder hvert andet år kongres og i år afholdtes en velbesøgt kongres i Paris med et omfattende videnskabeligt program. Næste kongres afholdes i maj 2007 i Lissabon. Kongressen er annonceret i dette nummer af Nyhedsbrevet. European Society for Internal Medicine/ESIM I alt 7 danske kursister deltog i 2004 i den europæiske sommerskole i intern medicin og i år forventes et tilsvarende antal at deltage. Der vil også i år være undervisere fra Danmark. Emnet for sommerskolen er i år akut behandling. Selskabet støtter økonomisk kursisternes deltagelse i skolen, medens EFIM dækker alle udgifter for undervisere. Bestyrelsen finder det vigtigt, at Danmark på denne måde internationalt deltager i det faglige samarbejde, og opfordrer ikke mindst ledende overlæger til at være opmærksom på muligheden for at give deres unge læger et spændende ophold på skolen. Bestyrelsen henvender sig hvert forår til alle ledende overlæger om tilmelding til skolen, som det fremgår af Nyhedsbrev nummer 41. Sommerskolen er omtalt i Ugeskrift for læger tidligere i år (Andreasen J. Ansvaret for akutte medicinske patienter. Ugeskr Læger 2005; 167: ). Hagedorn-prisen Hagedorn-prisen blev i år tildelt ledende overlæge, professor dr. med. Henning Beck Nielsen for hans fremragende videnskabelige indsats inden for bl.a. behandling af Type 2-diabetes og insulinresistens. Prisen blev overrakt ved en velbesøgt højtidelighed på Steno Diabetes Center den 4. marts Som led i prisoverrækkelse afholdtes igen i år foredragskonkurrence som blev vundet af Tine Willum Hansen for et foredrag om»ambulatory Blood Pressure and Mortality in a general Population«. Bestyrelsen er taknemmelig overfor Novo Nordisk Fonden som igen i år gjorde det muligt at overrække prisen. Hagedorn prisen tildeles en person som har ydet en fremragende indsats indenfor intern medicin. Selskabet mener derfor, at det kunne være en god ide at benytte dagen til at foretage en samlet videnskabelig manifestation af de 9 intern medicinske specialer i form af et intern medicinsk årsmøde forud for Hagedorn prisoverrækkelsen. DSIM vil derfor kontakte specialeselskaberne med et forslag om at lave et fælles videnskabeligt program på Steno Diabetes Center i forbindelse med overrækkelse af Hagedorn-prisen. Den Gode Medicinske Afdeling Der er oprettet sekretariat i Århus og udpeget ledelse for den danske kvalitetsmodel. Den Gode Medicinske Afdeling skal nu integreres i modellen. Projektet har i år gennemført sin 4. tværsnitsundersøgelse af kvaliteten på de medicinske afdelinger, denne gang som noget nyt også med fokus på hensigtsmæssigheden af akut indlæggelse, ordination af ny medicin og forebyggelsesindsatsen overfor patienter i risikogrupper. Ligesom i sidste tværsnitsundersøgelse er der endvidere fokus på ernæring, genoptræning og patientinformation. Resultaterne er netop offentliggjort på Den Gode Medicinske Afdelings hjemmeside og i en DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER

12 borgerrettet version på I undersøgelsen medvirkede denne gang 114 afsnit fra over 50 medicinske afdelinger, og projektet lægger stor vægt på at selvevaluering af egen indsats og efterfølgende kvalitetsudvikling på denne måde er bredt ud til en betydelig del af danske medicinske afdelinger. Selskabet har på det faglige niveau et tæt samarbejde med Den Gode Medicinske Afdeling, bl.a. ved at projektledelsen deltager i arbejdsgruppen for organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger. Koordineringsudvalget Efter det konstituerende møde i udvalget i oktober 2004 har udvalget initieret en Delphi-proces med henblik på at indhente forslag til revision af målbeskrivelsen for intern medicin -»common trunk«. Vi har fundet det velegnet at gennemføre en sådan proces hvorved alles udtalelser får vægt, fremfor en egentlig rundbordsdiskussion. Den første generation af målbeskrivelserne tenderer generelt til at beskrive en afgrænsning og definition af specialerne frem for et redskab til den enkelte læges kompetenceudvikling. Det videre arbejde med at revidere målbeskrivelser vil bygge dels på den initierede Delphi-proces, dels ved at inspireres af erfaringer og eksempler fra andre lande, der har gennemført en revision af den lægelige videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen har juni 2005 helt aktuelt udsendt en vejledning for»den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen«. Det er DSIM s opfattelse, at der er brug for et teoretisk kursus i forskningsmetodologi, som en del af det kommende forskningstræningsmodul. Selskabet finder det oplagt at videreføre sin interesse og tradition inden for området ved at deltage i planlægning og udførelse af et sådant teoretisk kursus. Selskabet forestiller sig, at kurset kunne være et 3-4 dages introduktionskursus integreret i det samlede forskertræningsmodul. Selskabet finder det oplagt at videreføre sin interesse og tradition inden for området ved at deltage i planlægning og udførelse af et sådant teoretisk kursus. Selskabet forestiller sig, at kurset kunne være 3-4 dages introduktionskursus integreret i det samlede forskertræningsmodul. DSIM s bestyrelse og koordineringsudvalg mener der er styrker ved at lade et sådan kursus være fælles for alle kommende speciallæger inden for intern medicin. Dels vil de fleste nødvendige emner være af fælles interesse, dels vil styrken være en vigtig bred intern medicinsk vinkel. De speciale-specifikke krav til forskningstræningsmodulet vil kunne nås efter det indledende teoretiske kursus. Koordineringsudvalget har derfor tilskrevet De Regionale Råd med anbefaling at DSIM tegner det faglige grundlag for et 3-4 dages introduktionskursus med udgangspunkt i aktuelle intern medicinske områder. Kurset kunne således indeholde f.eks: Etik og videnskabsteori, forskningsmetoder i sundhedsvidenskab, den kontrollerede kliniske undersøgelse, kvalitativ forskning, kritisk epidemiologi, genetisk epidemiologi, farmakologisk forskning, good clinical practice, sundhedstjenesteforskning, metaanalyse, Cochrane Reviews, evidensbaseret medicin, referenceprogrammer, klaringsrapporter, diagnostisk strategi, diagnostisk sandsynlighed, medicinsk teknologivurdering, det medicinske paradigmeskifte, biostatistik, litteratursøgning, kritisk artikellæsning, mundtlig og skriftlig formidling. Koordineringsudvalget finder tillige, at det vil være vigtigt at sikre en lokal regional repræsentation ved kursusledelse og afvikling af introduktionskurserne, som bør placeres med hensigtsmæssige geografiske hensyn. Koordineringsudvalget har planlagt videre mødeaktivitet hen over efterår og vinter 2005/2006. Henrik Ancher Sørensen 12 DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER 2005

13 Arbejdsgruppen vedr. organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger Bestyrelsen for DSIM nedsatte arbejdsgruppen i Medlemmerne af arbejdsgruppen er indstillet af DSIM, de medicinske specialeselskaber, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Selskab for Almen Medicin, Ergoterapeutforeningen, Danske fysioterapeuter, Dansk Sygeplejeråd og Forbundet af Offentligt Ansatte. Af det vedtagne kommissorium fremgår blandt andet, at arbejdsgruppen skal beskrive den hensigtsmæssige organisatoriske udvikling på de medicinske afdelinger i lyset af de krav, som samfund, patienter, pårørende og samarbejdspartnere forventes at stille. Arbejdsgruppen skal herunder inddrage de organisatoriske udviklingsperspektiver, som set fra et fagligt synspunkt er væsentlige ikke mindst i forhold til den kommende strukturreform. Et notat, der beskriver baggrunden for arbejdet, blev offentliggjort som en kronik i Ugeskrift for Læger 2005;167(22):2434-8:»Bedre medicinske patientforløb«. Udgangspunktet for arbejdet er de almindeligt anerkendte mål for kvalitet, sat i forhold til de medicinske patienter. Det drejer sig om: høj professionel standard herunder evidens for anvendte procedurer, effektiv ressourceudnyttelse bl.a. i lyset af den informationsteknologiske udvikling, minimal patientrisiko, høj patienttilfredshed og helhed i patientforløbet. Hertil kommer lighed i adgangen til sundhedsvæsenets ydelser, samt tilstrækkelig satsning på uddannelse og arbejdsmiljø for at sikre, at kravene til sundhedsvæsenet også kan opfyldes i fremtiden (»bæredygtighed«). Med henblik på at udarbejde en rapport har arbejdsgruppen nedsat en række temagrupper under ledelse af hver sin formand. Blandt temaerne kan nævnes: Kroniske sygdomme; Den regionale organisation; Opbygning (indretning) af den medicinske afdeling; Akutområdet; Tværsektoriel opgavefordeling tværsektorielt samarbejde; Uddannelse tværfaglighed; Sengelejets betydning; Arbejdsgange og organisation; Organisering af tværfaglige serviceafdelinger; Patientens forventninger samt Økonomi og incitamentstrukturer. Det er en forudsætning at arbejdet fører til rådgivning og anbefalinger overfor beslutningstagere på flere niveauer i sundhedsvæsenet, både politisk, administrativt og på afdelingsniveau. Rapporten udformes derfor som faglig rådgivning baseret på ideer og eksempler inden for de valgte temaer. Rapporten og anbefalingerne skal være visionære og velfunderede. Den enkelte temagruppes bidrag til rapporten skal omfatte elementer af nytænkning, kvalitetsudvikling og implementeringsvejledning. Af hensyn til rapportens gennemslagskraft skal der ske en bred inddragelse af kompetence i arbejdet, såvel ud fra en faglig som en geografisk synsvinkel. Bidragene baseres på ideer, erfaringer, eksempler og international litteratur idet der lægges stor vægt på at fremlægge bedst mulig dokumentation for de fremlagte synspunkter. Temagrupperne opfordres til løbende at publicere deres arbejde i relevante fagblade f.eks. i Ugeskrift for Læger. Der skal senere nedsættes en redaktionsgruppe, som foretager den afsluttende redigering af bidragene til rapporten. Det tilstræbes på de fleste områder at have en fælles anbefaling, dvs. konsensus. Redaktionsgruppen skal derfor tilstræbe enighed mellem de fremsendte bidrag, dog afhængig af hvor vigtig en problemstilling det drejer sig om. Fordele og ulemper i forbindelse med forskelle i synspunkter skal beskrives. Uenighed med politikere og overordnede beslutningstagere må accepteres. Den sundhedsfaglige tilgang skal være den afgørende. Inden publikation vil rapporten blive forelagt DSIMs bestyrelse, med henblik på om publikation kan ske i regi af DSIM. Der er planlagt/afholdt i alt fire møder i 2005 og det for- DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER

14 ventes at Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde ved udgangen af Thomas Gjørup, DSIM, formand for arbejdsgruppen Jørgen Steen Andersen, DGMA, faglig sekretær for arbejdsgruppen Møde- og Efter Uddannelsesudvalget (MEFU) MEFU s medlemmer har i perioden været: Thomas Benfield, Mette Rye Clausen, Ejler Ejlersen, Birte Hansen (formand), Anders Mellemgaard, Pernille Ravn samt Nina Weis. Der har siden sidste formandsberetning været afholdt et møde i MEFU. Gruppen har suppleret sig med Ejler Ejlersen, der er overlæge på medicinsk afdeling, Vejle Sygehus. Afholdte møder: Der har været afholdt følgende møder i MEFU-regi: Heldagsmøde den 11. november 2004 omhandlende»det dysmetaboliske syndrom«. Kurset er arrangeret i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab. Tovholdere var Nina Weis og Thomas Benfield. Junior-kursus»Onkologi på den intern medicinske afdeling«blev afholdt den 13. juni 2005 med Pernille Ravn og Anders Mellemgaard som arrangør. Planlagte aktiviteter: Der er planlagt følgende aktiviteter: Præsentation af klaringsrapport vedrørende»medicinsk behandling af kræftsygdomme«i efteråret I forbindelse med Hagedorn prisoverrækkelsen planlægges DSIM-årsmøde i marts Formen på mødet vil være et fagligt møde fra kl efterfulgt af det traditionelle Hagedorn-møde med prisoverrækkelse og foredragskonkurrence. MEFU står for planlægning af årsmødet i samarbejde med bestyrelsesmedlem Peter Gjersøe. Der planlægges yderligere et MEFU-møde i løbet af efteråret 2005 med henblik på planlægning af fremtidige aktiviteter samt fordeling af arbejdsopgaver. Birte Hansen Den Gode Medicinske afdeling/dgma Arbejdet i sekretariatet for»den Gode Medicinske Afdeling«har i 2005 fulgt handlingsplanen godkendt af Styregruppen for de nationale kvalitetsprojekter. 1. Landsdækkende undersøgelser Tværsnitsundersøgelse 2005 Tværsnitsundersøgelse 2005 (TVU 4) blev gennemført i foråret. En række indikatorer, som i de tre tidligere undersøgelser har opnået høj målopfyldelse, blev udeladt til fordel for tre nye temaer: Hensigtsmæssigheden af akut indlæggelse, Dokumentation af indikation og behandlingsvarighed for nye medicinordinationer, samt Den forebyggende indsats i forhold til patienter i risikogrupper (rygere, overvægtige og alkohol-overforbrugere). Af hensyn til kravet om, at data fra de nationale kvalitetsprojekter skal offentliggøres på afdelingsniveau, og for at opnå en mere repræsentativ dataindsamling, blev undersøgelsen ændret i forhold til tidligere. De deltagende afsnit skulle denne gang kun levere data fra 25 journaler til gengæld skulle der deltage mindst to afsnit fra hver afdeling. Også to medicinske centre valgte at tilmelde sig her var kravet så tilsvarende data fra 25 patienter på hver afdeling. I alt 127 afsnit deltog, og data blev meldt tilbage til såvel kontaktpersonerne på afsnittene som til afdelings-/centerledelser før sommerferien. I det ledsagende følgebrev blev der opfordret til at egen målopfyldelse blev drøftet fx på et afsnits- eller afdelingsmøde, ligesom eventuelle kommentarer til undersøgelsen var velkomne. Publicering af undersøgelsen skete i slutnin- 14 DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER 2005

15 gen af september 2005 i et samarbejde med Amtsrådsforeningen. Data og oplysninger med særlig relevans for borgerne blev gjort tilgængelige på Sundhed.dk ligesom det var tilfældet med TVU 3 i Samtidig blev alle undersøgelsens resultater og de modtagne kommentarer offentliggjort som grafer på DGMAs hjemmeside. Her kan de enkelte afdelingers og centres resultater sammenlignes indbyrdes og ses i forhold til landsgennemsnittet. Data fra syv afdelinger, der modtager ikke-akutte medicinske patienter, vises i en særskilt dataopgørelse: GTVU 4. Data er som tidligere baseret på en selvevaluering af eget journalmateriale, og således ikke kun udtryk for kvaliteten af pleje og behandling, men også for, hvor omhyggelig man har været med at dokumentere indsatsen i journalen. Der er på mange områder en betydelig variation mellem afdelingernes resultater, og det er et vigtigt formål med offentliggørelsen, at denne variation inspirerer ledelse og medarbejdere til at sætte kvalitet på dagsordenen. I forhold til tidligere undersøgelser er der i landsgennemsnittet en lille fremgang på områder som patient-information, ernæring og genoptræning under indlæggelse. Sekretariatet for Den Gode Medicinske Afdeling vil i løbet af efteråret foretage en nærmere analyse af data, bl.a. med henblik på at se, om der er forhold i afdelingernes organisering, der understøtter god kvalitet. Det skal også undersøges, om deltagelse i denne type af selvevaluering i sig selv har indflydelse på den kvalitet, der ydes og dokumenteres i forhold til patienterne. Undersøgelse af det tværsektorielle samarbejde Undersøgelsen»Den gode henvisning og den gode epikrise«, som i vinteren 2004/5 blev gennemført i samarbejde med Det Almenmedicinske Kvalitetsprojekt og praksiskoordinatorerne, blev offentliggjort på DGMAs hjemmeside i marts Udover til de medicinske og neurologiske afdelinger blev deltagelse i undersøgelsen tilbudt kirurgisk-gastroenterologiske, urologiske, ortopædkirurgiske, gynækologiske og pædiatriske afdelinger. Der blev opnået deltagelse fra 55 afdelinger, hvor både visiterende overlæge og praksiskonsulent deltog som auditører. Henover sommeren blev der gennemført en opfølgende rundspørgeundersøgelse til deltagerne i undersøgelsen, og en samlet rapport blev udsendt i september Et væsentligt fund var, at seks ud af ti henvisninger havde utilstrækkelige oplysninger om medicin (ikke angivet eller mangelfuldt angivet) og at fire ud af ti epikriser havde utilstrækkelige oplysninger om medicin (ikke angivet eller mangelfuldt angivet). Epikriser fra de medicinske afdelinger lå generelt i den bedre ende men der var betydelig variation mellem afdelingerne. Det var positivt, at omkring 40% af respondenterne i det efterfølgende rundspørge kunne oplyse, at der var gennemført konkrete initiativer, og at yderligere 40% beskrev at der var aftalt initiativer med henblik på at øge kvaliteten af det tværsektorielle samarbejde. Cirka 70% af afdelingerne og praksiskonsulenterne havde diskuteret resultaterne indbyrdes. I sit forord til rapporten udtaler direktør Karsten Hundborg,»Institut for kvalitet og Akkreditering i sundhedsvæsenet«bl.a. at:»undersøgelsen beskrevet i denne rapport viser, at der på mange af landets sygehusafdelinger allerede er god erfaring med at tilrettelægge arbejdet med særlig fokus på kvaliteten i patientforløbene og efterfølgende måle og diskutere de opnåede resultater. Derfor giver deltagelsen i denne type af undersøgelser en god faglig ballast og forståelse for deltagelsen i den kommende Danske Kvalitetsmodel.«Rapporten kan downloades eller bestilles på DGMAs hjemmeside. Pilotprojekter Dataudtræk af DGMA-indikatorer direkte fra EPJ I samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Amager Hospital afsluttede DGMA i maj 2005 et projekt, som belyste, i hvor høj grad DGMAs kvalitets-indikatorer kan udtrækkes direkte fra den af Sundhedsstyrelsen udarbejdede model for en EPJ (G-EPJ). På sigt er målet, at afdelinger DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER

16 med EPJ skal kunne udtrække kvalitetsindikatorer, uden at det kræver ekstra ressourcer til udfyldelse af et registreringsskema. En rapport, der giver et indblik i status på området, kan downloades fra DGMAs hjemmeside. Udvikling af indikatorer for uhensigtsmæssige akut-indlæggelser og ineffektive sengedage I samarbejde med en række medicinske afdelinger har DGMA tidligere gennemført projekter til afklaring af anvendeligheden af en screeningsmetode for såvel uhensigtsmæssige akutte indlæggelser som til afdækning af»ineffektive sengedage«(appropiateness Evaluation Protocol). Resultaterne af disse afprøvninger er i 2005 offentliggjort i Ugeskrift for Læger. Afdækning af det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering efter indlæggelse Projektet, der involverede fem medicinske afdelinger spredt i Danmark, blev afsluttet med en rapport i foråret Rapporten afdækker barrierer og muligheder i det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering af den medicinske patient. Rapporten kan downloades eller bestilles på DGMAs hjemmeside. Indikatorer til overvågning af sygehusinfektioner DGMA har i 2005 iværksat et pilotprojekt om udvikling af indikatorer for sygehusinfektioner på afdelingsniveau. Interesserede kan rekvirere projektbeskrivelsen via Vi har set en opgave i at formidle et overblik over en række forskellige interessenters aktiviteter på området. Udfordringen er dernæst at pege på registreringsinitiativer som synes at have et særligt potentiale for at kunne fremme kvaliteten på området. Projektet forventes afrapporteret ved årsskiftet. Andre aktiviteter/delprojekter DGMA har i det forløbne år i tillæg til ovennævnte været involveret i: Arbejdsgruppen nedsat af DSIM medio 2004 vedr. organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger. En underarbejdsgruppe vedrørende fællesnordiske indikatorer for kvalitetsmåling i Sundhedsvæsenet nedsat af Nordisk Ministerråd. Præsentation af DGMA ved flere nationale og internationale kongresser (henviser til Jørgen Steen Andersen Nyhedsbrevet Nyhedsbrevet udkommer 2 gange årligt og sendes i papirformat til alle selskabets medlemmer og en række øvrige interessenter. Nyhedsbrevet er også at finde på DSIM s hjemmeside Bestyrelsen drøfter jævnligt om det vil være tilstrækkeligt at udsende en elektronisk udgave. Papirformatet er bibeholdt for at nå ud til samtlige medlemmer og af hensyn til læseværdigheden ikke mindst for interessenter udenfor medlemskredsen. Udgiften til Nyhedsbrevets trykte udgave er ca kr. per udgave. Peter Gjersøe Redaktør European Federation of International Medicine (EFIM) Se formandsberetningen. Board of National Representatives for European Journal of Internal Medicine DSIM har en repræsentant i the editorial board for European Journal of Internal Medicine der 16 DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER 2005

17 er det officielle tidsskrift for European Federation of Internal Medicine og Irish Association of Internal Medicine. EJIM udgiver peer reviewede artikler og case-studies. Selvom både kvaliteten af det publicerede og prestigen ikke er på højde med de bedste internationale tidsskrifter, er det en læseværdig publikation og værd at overveje til publikation. Tidsskriftet kan ses på locate/ejim. Anders Mellemgaard Overlægeforeningens EPJ netværksgruppe Formålet med gruppen har været at præge funktion og indhold af en kommende elektronisk patientjournal. 35 overlæger var tilmeldt netværksgruppen ved et indledende EPJ statusmøde december Den efterfølgende debat regionsvis i netværksgruppen såvel som livlig elektronisk meningsudveksling hele netværksgruppen imellem mundede ud i et gennemarbejdet oplæg til et politikpapir præsenteret på gruppens seneste møde i juni Peter Gjersøe Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV), Sekretariatet for Referenceprogrammer (SfR), Redaktionspanelet SfR blev etableret august 2000 under Dansk Medicinsk Selskab som et 3-årigt projekt finansieret af det daværende MTV-institut, nu CEMTV hvor SfR blev permanent placeret fra 1. januar oktober flyttes SfR til Sundhedsstyrelsens Enhed for Planlægning. Redaktionspanelet mødes 2 gange årligt og er et fagligt rådgivende organ for CEMTVs ledelse. Udover denne består panelet af 6 medlemmer fra lægevidenskabelige selskaber, 3 medlemmer fra sygeplejefaglige sammenslutninger og 2 fra øvrige fagligheder på sundhedsområdet. I panelets kommissorium indgår bl.a. indstilling om hvilke områder der skønnes at have størst behov for centralt udviklede referenceprogrammer. En liste over de udarbejdede og igangværende referenceprogrammer findes på Peter Gjersøe Forum for Vurdering af Lægemiddelforbrug Nedsat i 2004 af Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen med det formål at etablere et netværk af lægefaglig ekspertise, som skal følge forbruget af lægemidler inden for udvalgte områder. Fokus skal specielt være på de lægemidler, hvor det skønnes at de anvendes uden for indikationsområderne. Vi har bl. a. set på ændring i forbrugsmønstret i perioden for Simvastatin, hvis andel er steget markant efter 2002 og nu udgør 75% af statinforbruget. I 2004 var i behandling med lipidsænkende middel. I perioden er andelen af type 2-diabetikere i behandling med lipidsænkende medicin steget fra 2% til 45%. Angiotensin-2-blokkere er desværre hyppigt førstevalg frem for ACE-hæmmere, mens der nu er indtrådt et faldende forbrug af Benzodiacepiner. Arne Cyron DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER

18 Styregruppen for den Nationale Rekommandationsliste Listen skal hjælpe læger med at vælge det mest rationelle præparat. Vi er aktuelt godt igennem ca. halvdelen. Det er en ret grundig proces, der ligger bag anbefalingerne. Styregruppen er ansvarlig for den endelige godkendelse, men anbefalingerne har altid først været udarbejdet af de relevante specialselskaber efterfulgt af en høringsfase. Styregruppen er bredt sammensat med repræsentanter fra DSAM, IRF, Klinisk Farmakologi, DMS og DSIM. Det sikrer en helhedsbetragtning, hvor vi lægger vægt på evidens og klinisk relevans. Vi udarbejder ikke behandlingsrekommandationer. En opdateret oversigt af de enkelte præparatgrupper kan hentes på Arne Cyron Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om intensiv terapi Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede i august 2004 Sundhedsstyrelsen om at gennemføre en undersøgelse af kapaciteten inden for intensiv terapi (Sundhedsstyrelsens rapport af 22. december 2004»Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi«). Rapporten konkluderer overordnet, at der er et kapacitetsproblem inden for intensiv terapi, men at løsningen først og fremmest kræver prioritering og handling fra sygehusejernes side. Rapporten anbefaler imidlertid også, at der til brug ved planlægningen af den fremtidige regionsstruktur iværksættes et arbejde på nationalt plan, som skal belyse en række forhold inden for intensiv terapi. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen om at gå videre med det foreslåede arbejde. På den baggrund nedsatte Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe om intensiv terapi. Kommisorium: Arbejdsgruppen skal udforme et oplæg til Sundhedsstyrelsen om følgende forhold inden for intensiv terapi: Definition/klassifikation af centrale begreber Vurdering af behov for fælles national dokumentation Vurdering af behov for fælles nationale visitationsprincipper og -kriterier. Arbejdsgruppens sammensætning: Amtsrådsforeningen H:S Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Selskab for Intern Medicin Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Dansk Selskab for Intensiv Medicin Fagligt Selskab for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsinformatik Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning DSIM s repræsentanter: Birte Hansen, ledende overlæge, medicinsk afd. C, Odense Universitshospital Suppleant, ledende overlæge Arne Cyron, RASK, Køge Forløb: Der har indtil videre været afholdt 2 møder, hvor der arbejdes med ovennævnte problemstillinger. Næste møde planlagt den 14. oktober Birte Hansen 18 DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER 2005

19 DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN Årsregnskab for året RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Regnskab INDTÆGTER: Kontingentindtægter Sundhedsstyrelsen, målbeskrivelse Hagedorn-prisen AB-fonden Tilskud Novo-Nordisk fonden Sponsorer Juniorkurser & 1-dagsmøder Diverse Ref. UEMS møde FAS Renteindtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: Kontorholdsudgifter (gaver) Adm.DADL: Fællessekretariatet Adm.DADL: Økonomiafdelingen Uddeling Hagedorn-Prisen Omk. I forbindelse med Hagedorn-Prisen Rejser Mødeudgifter Bestyrelsesmøder Generalforsamling Medlemsmøder ) Udvalgsmøder, arbejdsgrupper & UEMS IT-udgifter, hjemmeside Kursusudgifter ) Nyhedsbrev Kontingenter, andre organisationer Målbeskrivelse UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT Note 1: Overskuddet er fra Det Dysmetaboliske Syndrom den Note 2: Underskuddet er fra Onkologimødet den DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER

20 BALANCE 31. AUGUST Balance Balance AKTIVER: LIKVIDE MIDLER: Giro DB Aftalekonto LIKVIDE MIDLER I ALT TILGODEHAVENDER: Kontingentrestancer Tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER: GÆLD: Mellemregning med DADL Skyldige omkostninger Skyldig administration DADL GÆLD I ALT EGENKAPITAL: Saldo 1. september Overført resultat EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT København, den 30. september 2005 Thomas Gjørup Arne Cyron Else Marie Skjøde Damsgaard Mette Worsøe Peter Jacobsen Formand Ejler Ejlersen Birte Hansen Peter Gjersøe Birger Thorsteinsson Kjeld Lyngborg Kasserer Revisor Revisorsuppleant 20 DSIM NYHEDSBREV NR. 42, OKTOBER 2005

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere