Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningstræning Intern Medicin Geriatri"

Transkript

1 Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års hoveduddannelse. Dansk Selskab for Geriatri afholde 2 obligatoriske kursusdage, hvoraf den ene er beregnet til fremlæggelse af projekterne. Mål og overordnede retningslinjer for forskningstræning kan findes på e/~/media/uddannelse%20og%20autorisation/special%20og%20videreuddannelse/laege/vejl_f orskningstraening.ashx Regionale forhold Fælles for de 3 uddannelsesregioner er, at der skal foreligge en skriftlig kontrakt mellem vejleder og HUF-læge. I reg. Øst og i reg. Nord skal denne kontrakt godkendes af den postgraduate lektor (Ellen Holm i Øst og Marianne Mørch i Nord) mens aftalen i reg. Syd blot skal fremsendes til Jens Ulrik Rosholm til orientering. De væsentligste forskelle mellem regionerne er som følger: I reg. Øst og i reg. Nord er der etableret alle de nødvendige kurser, mens kurserne i Syd fortsat er under opbygning. I alle regioner honoreres forskningsvejledning med et beløb til vejleder og/eller afdeling, men de præcise aftaler er lidt forskellige. Nedenfor redegøres for forholdene både hvad angår kursustilbud, og hvad angår de praktiske foranstaltninger for hver af de 3 regioner. Tovholdere i de 3 regioner er: Region Nord: Marianne Mørch Region Syd: Jens Ulrik Rosholm Region Øst: Ellen Holm Region Nord Universitetet afholder kurser: modul 1 er 3 dage, og modul 2 er på 4 dage. Uddannelsessøgende læger i Geriatri skal have begge kurser. Der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem uddannelsessøgende læge og dennes vejleder. Aftalen skal godkendes af specialets postgraduate lektor, Marianne Mørch. Der foreligger en standardkontrakt til brug herfor, den kan hentes som pdf.fil på /Forskningstræning/lægefaglig%20indstilling/godkendt%20-%20im%20geriatri% pdf Vejleder honoreres med et beløb på ca kr. og afdelingen med ca kr. pr forløb Region Syd Forhold vedrørende reg. Syd kan findes på Kurser Universitetet afholder grundkursus, svarende til 3 kursusdage. Regionen er i samarbejde med SDU i gang med at etablere kurser som supplement til grundkursus. Praktisk gennemførelse Jens Ulrik Rosholm er tovholder for Forskertræningen i regionen. Den enkelte HUF-læge har en lokal vejleder for projektet. Der skal foreligge en underskreven kontrakt mellem vejleder og HUF-

2 læge. Kopi af denne kontrakt sendes til Jens Ulrik Rosholm. Skabelon til denne kontrakt er vedlagt som bilag 1. Forskningsvejledning honoreres med kr,- for et forløb. Honorarblanket kan downloades fra ovenstående net-adresse. 2 Region Øst Kurser Universitetet afholder 3 dages obligatorisk grundkursus. Region Sjælland afholder 4 kurser på i alt 6 dage. Kursus A: Fra idé til projekt, 2 dage Kursus B: Statistik og databaser, 2 dage. Kursus C: Kvalitative metoder og fremstillingsformer, 1 dag Kursus D: Fra forskning til klinisk praksis, 1 dag Praktisk tilrettelæggelse af projektet. Den uddannelsessøgende læge skal aftale hele den praktiske tilrettelæggelse med sin kliniske vejleder, og sikre planen efterfølgende godkendes af den postgraduate kliniske lektor i specialet (Ellen Holm). Den uddannelsessøgende læge skal orientere såvel uddannelsesansvarlige overlæge, skemalæggeren og den ledende overlæge om den godkendte plan. Der skal udarbejdes en skriftlig kontrakt mellem uddannelsessøgende læge og vejleder, og denne skal attesteres af specialets postgraduate lektor. Vejledning om proceduren samt skabelon til den skriftlige kontrakt kan findes på Region Øst s hjemmeside Den skriftlige kontrakt som skal udfyldes er også vedlagt dette dokument som bilag. Vejlederopgaven honoreres med 750,- kr pr time, max 10 timer.

3 Bilag 1 Vejledning/Manual for forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Geriatri Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og udvikle ny viden, samt til at speciallægen kan anvende og formidle denne viden til kritisk vurdering af etableret praksis inden for eget speciale og tilgrænsende specialer. Når speciallægeuddannelsen er gennemført skal lægen kunne: formulere en problemstilling med udgangspunkt i en aktuel klinisk praksis inden for eget speciale og påvise tilstedeværende og manglende viden omkring problemstillingen gennemføre en systematisk eftersporing i videnskabelig litteratur til at belyse den valgte problemstilling fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk vurdering af etableret praksis vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af at ændre praksis gennem udnyttelse af viden erhvervet ved litteraturgennemgangen formidle resultatet af litteraturgennemgangen samt eventuelle øvrige overvejelser Tidsramme for forskningsmodulet: Den overordnede tidsmæssige ramme er tyve dage, heraf ti dage til teoretisk kursusvirksomhed og ti dage til praktisk udførelse. De ti dage til teoretisk kursusvirksomhed fordeles med følgende: 3 dages grundkursus i Region Syds regi, obligatorisk, automatisk tilmelding 1½ dages forskertræningskursus i Dansk Selskab for Geriatris regi, arrangeres 1/år 1½ speciale kursus. som er orienteret mod projektet og valgt af den uddannelsessøgende 4 dage som er møder med vejleder til udarbejdelse af projektplan, vejledningssamtaler og fremlæggelse. De resterende ti dage til praktisk udførelse indgår som en integreret del af det kliniske og teoretiske arbejde. Disse 10 dage benyttes til et selvstændigt projekt. Timerne kan fordeles på sammenhængende perioder eller på enkelte dage. Vejleder og den uddannelsessøgende læge kan endvidere aftale, at timerne fordeles på dele af arbejdsdage, hvis det er hensigtsmæssigt for det selvstændige arbejde med projektet. Afdelingerne er forpligtede til at tildele den uddannelsessøgende den af Sundhedsstyrelsen berammede tid til forskningstrænings-modulet!

4 Placering af forskningsmodulets elementer: 4 Inden for 1. år af ansættelsen: Den uddannelsessøgende vil kort tid efter ansættelse i hovedforløbet få tilbudt grundkursus fra Den regionale lægelige videreuddannelse. Det vil være hensigtsmæssigt, at den uddannelsessøgende tidligt får valgt et projekt, emne for forskningsopgave og dermed valgt/tildelt en forskningsvejleder, hvilket hovedvejlederen skal være behjælpelig med. Den uddannelsessøgende kan dermed allerede ved grundkursus eller før dette begynde at søge litteratur og forberede sit projekt/opgave. Efter Grundkursus: Den uddannelsessøgende holder 1 2 møder med vejlederen med henblik på at få udfærdiget protokol og forberedt videre forløb. Relevante kurser for projekt planlægges! Indtil videre udbydes forslag til disse kurser via Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd, hvor den uddannelsessøgende selv skal sørge for tilmelding i samråd med vejleder. Den uddannelsessøgende deltager i Dansk Selskab for Geriatris forskertræningskursus år af ansættelsen: Projektet/ opgaven udføres. De 1½ dages specielle forskningskurser tages. 4. år af ansættelsen: Projektet afsluttes og evaluering foretages. Teoretisk kursus og projekt Forskningstræningsmodulet skal tilrettelægges, så det sikrer at tilstrækkelig viden opnås af alle og tillader fleksibilitet i rammer og indhold for den enkelte læge. Der skal være mulighed for træning i videnskabelig metode på forskellige niveauer, og det skal kunne danne udgangspunkt for, at uddannelsessøgende læger gennemfører et egentligt forskningsprojekt. Mulige emner for projekter kan eksempelvis være at: udarbejde eller opdatere afdelingens kliniske retningslinier gennemføre en litteratursøgning med henblik på vidensformidling gennemføre et kvalitetsudviklingsprojekt gennemføre en audit på baggrund af en aktivitetsregistrering udarbejde en projektbeskrivelse som baggrund for en videnskabelig artikel gennemføre et pilotprojekt med henblik på et egentligt forskningsprojekt eller udarbejde en protokol for et videnskabeligt forsøg Hvor det er muligt og relevant, anbefales det, at indholdet i de teoretiske kurser relaterer sig til det selvstændige projekt. Projektet skal normalt indgå som en integreret del af den kliniske aktivitet i afdelingen. Det indebærer, at arbejdet er relevant for afdelingens kliniske virksomhed, herunder for kvalitets- og udviklingsarbejde.

5 Vejledning 5 Forskningsvejlederen skal være tilknyttet den afdeling, hvor projektet er forankret og det tilstræbes at vejlederen har forskningserfaring. Forskningsvejleder kan være samme person som hovedvejlederen (dvs. vejlederne på den funktionsbærende enhed) eller der kan udpeges en anden forskningsvejleder, hvor dette er relevant. Hovedvejlederen har ansvaret for at forskningsvejlederen udpeges. Vejledning kan foregå individuelt eller i grupper, men der skal altid være mulighed for individuel vejledning under forløbet. Det er vigtigt, at vejledning gives løbende og proces orienteret. Vejleder er ansvarlig for at støtte den uddannelsessøgende under hele forløbet, herunder Godkende forslag til projekt Være opmærksom på, at projektet er realistisk inden for den overordnede tidsramme Støtte den uddannelsessøgende i at planlægge forløbet Være ansvarlig for endelig godkendelse af det færdige projekt Evaluering For at opnå godkendelsen skal den uddannelsessøgende læge fremlægge projektets resultater mundtligt på Dansk Selskabs for Geriatris videnskabelige årsmøde, hvor hovedvejleder og andre kolleger er til stede. Oplysninger om projektet skal være tilgængelige for interesserede før præsentation. Såfremt en læges forskningstræningsmodul ikke godkendes, skal den uddannelsessøgende sikres mulighed for endelig godkendelse ved forlængelse af forskningstræningsmodulet, afhængig af problemets karakter evt. med tildeling af ny vejleder eller indgåelse af aftale om arbejde med ny problemstilling. Det regionale råd skal altid inddrages, når der er behov for at en læge skal have forlænget et forskningstræningsmodul. Der henvises endvidere til gældende retningslinjer for vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse. Dokumentation Der kræves således særskilt dokumentation for gennemførelse af forskningstræningsmodulet attesteret af vejleder for forskningstræningsmodulet i lægens uddannelsesbog. Vedlagt skema til dokumentation for gennemført forskningstræningsmodul. Dispensation Uddannelsessøgende læger med dokumenteret forskningserfaring fra før påbegyndelse af hoveduddannelsen, enten fra gennemført ph.d. uddannelse eller i forbindelse med tildelt medicinsk doktorgrad fra et sundhedsvidenskabeligt fakultet, skal ikke gennemføre forskningstræningsmodulet. Dispensation fra forskningstræning medfører ikke reduktion i varigheden af speciallægeuddannelsen. Referencer Sundhedsstyrelsens vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Juni Overgangsordning: En gruppe af uddannelsessøgende læger som ikke er kommet i gang med deres forskningstræningsmodul efter ovenstående tidsramme skal hurtigst muligt sørge for at få dette opfyldt.

6 Det vil her være den funktionsbærende enhed, hvor den uddannelsessøgende læge er forankret, som er forpligtet til at finde projekt og forskningsvejleder til den uddannelsessøgende med mindre der laves individuelle aftaler mellem den uddannelsessøgende, som eventuelt peger på anden forskningsvejleder og denne accepterer at blive vejleder. Den funktionsbærende enhed er forpligtet til at give tid til kursus og projektudarbejdelse, hvor der kun resterer tid tilbage på den funktionsbærende enhed. Hvis den uddannelsessøgende fungerer på højt specialiseret enhed (OUH) og kursus er placeret her, da giver OUH fri til kursus. Betaling og honorering: Kurser betales af Den Lægelige Videreuddannelse. Transport- og evt. overnatningsudgifter betales af den pågældende afdeling, hvor den uddannelsessøgende er ansat. Den uddannelsessøgende skal selv sørge for at søge afdelingen for dækning af dette. Når forskningsvejleder har gennemført et forløb og dokumenteret evaluering for en uddannelsessøgende læge, da honoreres vejlederen med 5000,00 kr. Bilag: Forskningsaftale. 6 Udarbejdet af Jens-Ulrik Rosholm efter oplæg fra neurologernes aftale/vejledning, maj 2008.

7 Forskningsaftale 7 Aftale om det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Syddanmark. Aftalen udarbejdes mellem den yngre læge i hoveduddannelse og dennes vejleder for forskningstræning. Aftalen skal indgå i den yngre læges portefølje som dokumentation for gennemført og godkendt forskningstræningsmodul. Forskningstræningen skal være påbegyndt senest 2 år efter ansættelsen start og afsluttet senest et halvt år før speciallægeuddannelsen er gennemført. Som udgangspunkt skal den teoretiske kursusvirksomhed afvikles indenfor en periode på 12 måneder. Speciale: Navn på yngre læge i hoveduddannelse: Cpr. nr.: Navn på vejleder for forskningstræning: Sygehus og afdeling: Titel på det selvstændige projekt samt form (f.eks. instruks): Placering, varighed og form af forskningstræningsmodulet a) Modul 1: Grundkursus i forskningsmetode (3 dage): Tid og sted: b) Modul 2. Øvrig teoretisk undervisning - Kurser / seminardage (3 dage)

8 Kursus / seminardage / andet Tid og sted Kursusudbyder / arrangør 8 Selvstændigt projekt Projektbeskrivelse*: Hvornår gennemføres projektet? Eventuelle bemærkninger:

9 9 * Projektbeskrivelse kan vedlægges som bilag Vejledningsform Angiv konkrete aftaler om vejledning (tid, sted, form) Eventuelle bemærkninger: Evaluering Angiv aftale om skriftlig afrapportering (tidspunkt og omfang): Angiv aftale om mundtlig fremlæggelse (tidspunkt og omfang): Afsluttende bemærkninger

10 Undertegnede personer godkender hermed ovenstående aftale 10 Dato Yngre læge i hoveduddannelse Dato Vejleder for forskningstræning Navn og adresse Dato Uddannelsesansvarlig overlæge Dato Hovedvejleder Kopi til: Den yngre læge i hoveduddannelse. Vejleder for forskningstræningsmodulet Uddannelsesansvarlig overlæge Hovedvejleder Videreuddannelsessekretariatet Syd. Vejleder orienterer Videreuddannelsessekretariatet Syd om gennemførte og godkendte forskningstræningsforløb. Attestation for gennemført forskningstræningsmodul Vejleder for forskningstræning attesterer for opnåede kompetencer vedrørende forskningstræning efter specialets målbeskrivelse i logbogen. Finansiering af forskningstræningsmodulet Videreuddannelsessekretariatet i Region Syddanmark udbetaler, efter modtagelse af underskrevet forskningsaftale, aftalte beløb til afdeling og selskab.

11 11 Bilag 2 Aftale om det obligatoriske forskningstræningsmodul i Uddannelsesregion Øst Aftalen udarbejdes mellem den yngre læge i hoveduddannelse og dennes vejleder for forskningstræning. Aftalen skal indgå i den yngre læges portefølje som dokumentation for gennemført og godkendt forskningstræningsmodul. Aftalen godkendes af specialets postgraduate kliniske lektor og tilgår den uddannelsesansvarlige overlæge på afdelingen. Speciale: Navn på yngre læge i hoveduddannelse: Navn på vejleder for forskningstræning: Sygehus og afdeling: Titel på det selvstændige projekt samt form (f.eks. instruks): Placering, varighed og form af forskningstræningsmodulet a) Kursus i videnskabelig metode Modul 1 (3 dage) Tid og sted: b) Modul 2. Øvrig teoretisk undervisning - Kurser / seminardage (7 dage) Kursus / seminardage / andet Tid og sted Kursusudbyder / arrangør c) Selvstændigt projekt Hvornår gennemføres projektet? Eventuelle bemærkninger:

12 12 * Projektbeskrivelse kan vedlægges som bilag Vejledningsform Angiv konkrete aftaler om vejledning (tid, sted, form) Eventuelle bemærkninger: Evaluering Angiv aftale om skriftlig afrapportering (tidspunkt og omfang) Angiv aftale om mundtlig fremlæggelse (tidspunkt og omfang) Afsluttende bemærkninger Undertegnede personer godkender hermed ovenstående aftale Dato Yngre læge i hoveduddannelse Dato Vejleder for forskningstræning Navn og adresse Dato Postgraduat Klinisk Lektor i specialet

13 13 Kopi til: Uddannelsesansvarlig overlæge, Vejleder for forskningstræningsmodulet samt til postgraduat klinisk lektor i specialet. Lektoren sender kopi af godkendt aftale til Videreuddannelsessekretariatet i Uddannelsesregion Øst samt til den yngre læge i hoveduddannelse. Attestation for gennemført teoretisk del af forskningstræningsmodul Attestation sker på kursusbeviser, som udleveres af de respektive kursusarrangører. Vejleder for forskningstræning attesterer for opnåede kompetencer vedrørende forskningstræning efter specialets målbeskrivelse i logbogen. Finansiering af forskningstræningsmodulet De godkendte teoretiske kurser er gratis for læger omfattet af den obligatoriske forskningstræning. Videreuddannelsessekretariatet i Uddannelsesregion Øst skal modtage en kopi af den godkendte aftale for at vejlederhonorar kan udbetales. Vejleder fremsender særskilt blanket vedr. vejledningens omfang. Herefter udbetales honorar til vejleder. Honoraret udgør kr. 750,- pr. time. Der kan maksimalt udbetales honorar for 10 timer pr. uddannelsessøgende. Såfremt vejleder ønsker honoraret udbetalt til eget firma skal der fremsendes elektronisk faktura til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse på EAN-nr

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune 2010 Version 1.2 1 1. Indledning Dette uddannelsesprogram dækker

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Sundhedsstyrelsen Dansk Endokrinologisk Selskab April 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi beskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 1 beskrivelse for introduktionsuddannelsen i diagnostisk radiologi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Målbeskrivelser og logbøger;

Målbeskrivelser og logbøger; ISBN nr. 87-9109-7-6 Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; Den lægelige videreuddannelses kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategier Sundhedsstyrelsen 2001 Forord Anbefalingerne

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Specialet Klinisk Biokemi...3 1.2 Beskrivelse

Læs mere