ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen"

Transkript

1 ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

2 Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få dansk turisme op i højeste gear. Vi skal være endnu dygtigere til at håndtere landets gæster i en tid, hvor markedet er mere gennemsigtigt end nogensinde før, gæsterne ændrer adfærd konstant, og turismen er under pres. Der er derfor al mulig grund til at sætte sig på skolebænken, vride hjerner og bevæge hjerter. Det vil forhåbentlig på det individuelle plan resultere i personlig udvikling, tryghed og større arbejdsglæde. For virksomheder betyder det øget omsætning og innovation og for samfundet en styrket vækst og sammenhængskraft i en sektor, som går på tværs af mange brancher. Og det er heldigvis aldrig for sent at lære nyt. I Oplevelsernes Academy har vi ønsket at skabe det bedst mulige grundlag for at kvalitetsudvikle målrettede efter- og videreuddannelser. Det har været en lang og snørklet vej, og rejsen er kun lige begyndt. Vi har opfyldt projektets målsætninger og har på de fire år gennemført mere end uddannelsesdage for en partnerkreds på 473. Men et er tal, noget ganske andet er at flytte holdninger, og her er vores måske største fortjeneste, at vi har været med til at synliggøre og argumentere for, at uddannelse betaler sig og skaber værdi på flere niveauer. At sætte gæsten i centrum og møde mennesker med empati ved at leve sig ind i deres kultur og forstå deres behov er en stor og vigtig opgave. Det forudsætter engagement, motivation og dygtige ledere, der evner at forløse det potentiale, der findes i alle mennesker. Vi kan ikke sige det for ofte: Fremtidens turismeledere bør i endnu højere grad bruge kompetenceudvikling strategisk for at skabe vækst, sunde virksomheder og gode oplevelser. Efteruddannelse er en afgørende investering i fremtiden mindst lige så vigtig som nye tilbygninger, legepladser og interaktive udstillinger. Der er alt at vinde og intet at tabe. Projektleder Marie Bjørg Nordlund 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I: Indledning Baggrund og strategi Et historisk rids Vejen fra Kompetenceafklaring Kompetenceafklaring - en sammenfatning Netværksaktiviteter - en sammenfatning OA er målt og vejet Manto: OA har indfriet sine målsætninger New Insight: Hvad virker, hvordan og hvorfor? Case: Train the Trainers Case: Indehaveruddannelsen Oplevelsernes Academy i tal OA anbefaler Saml alle gode kræfter! anbefalinger DEL II: Interviews Medarbejdere skal der værnes om Kompetenceudvikling som løftestang Service, service... og service Jagten på den gode service NICE skal være mere end nice Coaching frem for holdundervisning Gode virksomheder støtter deres medarbejdere i efteruddannelse Kun få turismevirksomheder har ressourcer til at uddanne egne medarbejdere Fremtiden tilhører de servicemindede OA i et internationalt perspektiv REDAKTION: Marie Bjørg Nordlund, Oplevelsernes Academy, Lisa Johansen, tourcom TEKST: Lisa Johansen (dj), tourcom, Jannie Søgaard Iwankow (dj) GRAFISK DESIGN: Charlotte Brunholt, GraphicCo. TRYK: GraphicCo. UDGIVET AF: OPLEVELSERNES ACADEMY Jernbanegade 75-77, 5500 Middelfart Tel: Oktober 2014 ISBN:

4 Indledning Fire år er gået, siden Oplevelsernes Academy (OA) slog dørene op og for første gang samlede de syddanske uddannelsesinstitutioner, kommuner og turismevirksomheder i en koordineret indsats med det mål for øje at skabe vækst gennem kompetenceudvikling. gode såvel som mindre gode. OA-projektet var det første af sin art i Region Syddanmark, og vejen til engagement og kursusdeltagelse har været lærerig. Disse erfaringer vil vi gerne lade fremtidige kompetenceudviklingsprojekter komme til gavn. INDLEDNING Mere end uddannelsesdage er gennemført, og efteruddannelse er sat på dagsordenen. De målsætninger, der blev sat for projektet, er blevet opfyldt, og mange tilbagemeldinger vidner om, at det har sat sig positive spor. Hvilke erfaringer er høstet, hvad mener eksperterne, og hvad er nyttigt at tage med? I denne publikation sætter vi fokus på efteruddannelse i turismeerhvervet gennem OAs egen fortælling og i samtaler med lærings- og turismeeksperter. Formålet er at dele ud af fire års opsamling af viden og erfaringer - Publikationen henvender sig til turismeaktører og beslutningstagere inden for turisme- og uddannelsesområdet på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Den er delt i to. Første del har fokus på Oplevelsernes Academy og projektets resultater, erfaringer og anbefalinger. Del II indeholder interviews med lærings- og turisme eksperter. 3

5 BAGGRUND Et historisk rids Behov for vækst Turisme- og oplevelsesøkonomi er et vækstområde og har en central placering i regionens erhvervsfremmeindsats. Sådan var det også i 2009, da det daværende turismeudviklingsselskab Syddansk Turisme i samarbejde med Tietgenskolen indsendte ansøgning om et kompetenceudviklingsprojekt. Idéen var at samle, udvikle og formidle målrettede efteruddannelsestilbud med afsæt i erhvervets behov. Indsatsen skulle ske i et samarbejde mellem regionens uddannelsesinstitutioner og turismeerhverv med fokus lagt på kompetence- og meritgivende læringsforløb. Ingen lang uddannelsesmæssig tradition Turismen fik i Danmark først sit politiske gennembrud i slutningen af 80 erne efter mange års tilløb i skyggen af charterturisme og et ensidigt fokus på udenlandske turister. Således er turisme som en samlet erhverv ungt, og det har smittet af på uddannelsesfronten. Først i midten af 90 erne så de første danske turismeuddannelser dagens lys. Det skete cirka 30 år efter vores nabolande Tyskland, Norge, Sverige og England. Før den tid måtte unge studerende tage til udlandet, hvis de ønskede en akademisk eller anden længerevarende uddannelse inden for turisme. Danmark taber markedsandele Den internationale krise havde i 2009 sat sine tydelige spor i form af et fald i turismeomsætning og antallet af overnatninger. De internationale turister svigtede, og Danmark var sakket bagud. Tal fra Copenhagen Economics viste dengang, at havde Danmark fulgt udviklingen og haft en vækst som i de øvrige EU-lande, ville vi i Danmark have haft seks millioner flere overnatninger på årsbasis. Den kedelige udvikling gjorde sig også gældende i Region Syddanmark, som oven i købet var en region med et særligt lavt døgnforbrug pr. gæst og et uddannelsesniveau inden for turisme, som lå under landsgennemsnittet. Formaliserede efteruddannelsesforløb inden for erhvervet er af endnu nyere dato. Der var kun få tilbud, der specifikt var målrettet turismeerhvervets behov, og uddannelse af medarbejdere i job skete i kraft af de tilbud, der i forvejen fandtes. Uddannelsesoversigt Ordinære uddannelser (fuldtidsstudie) Efteruddannelse (deltidsstudie) Kandidat Master FAKTA Om turismeerhvervet Turismeerhvervet er kendetegnet ved en overvægt af enkeltmandsvirksomheder, små og mellemstore virksomheder og kun få store. Aktører i turismeerhvervet er et mix af erhvervsuddannede, autodidakte ildsjæle, akademikere og studerende. Blandt de ansatte er der stor udskiftning og meget sæsonarbejde. Karakteristisk for sektoren er også et stort antal ansatte med anden etnisk baggrund. (Lang Videregående Uddannelse) Bachelor (BA) (Mellemlang Videregående Uddannelse) KVU (Kort Videregående Uddannelse) Erhvervsakademiuddannelser Diplom VVU (Videregående Voksen Uddannelse) Akademiuddannelser Medarbejdere med en erhvervsuddannelse udgør rygraden af de formelt uddannede med en andel på ca. en tredjedel af de fuldtidsbeskæftigede. I forhold til det øvrige erhvervsliv er turismeerhvervet kendetegnet ved et meget stort antal unge medarbejdere. Tal for både Dansk Erhverv Oxford Research og Øresundsrapporten i 2011 fortæller, at over halvdelen af de beskæftigede inden for turismeområdet er under 30 år. Videregående uddannelse STX HHX HTS HF (Gymnasial Uddannelse) EDU EDU-X (Erhvervsuddannelse) Grundskolen AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) FVU GVU (Grundlæggende voksenuddannelse) (Forberedende Voksenuddannelse) 4

6 Lavt uddannelsesniveau Uddannelsesniveauet blandt turismeaktører er lavere sammenlignet med det generelle uddannelsesniveau i Danmark. Det viser Oxford Research-undersøgelsen fra Godt 80 pct. har højst gennemført uddannelsesår, svarende til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, mens det tilsvarende tal inden for det øvrige erhvervsliv er 67 pct. En anden væsentlig forskel er, at der er relativt få fuldtidsansatte med en mellemlang videregående uddannelse. Her er der i turismeerhvervet 5 pct. mod 17 pct. i det øvrige erhvervsliv. I Syddanmark ser tallene således ud: 84 pct. af de personer, der arbejder inden for turisme har et uddannelsesforløb på op til 12 år i form af enten en grundskole/gymnasial uddannelse (44 pct.) eller en erhvervsuddannelse (40 pct.). 5 pct. har en mellemlang videregående uddannelse, mens kun 3 pct. har en længerevarende uddannelse. Fra ODA til OA Det fynske turismeudviklingsselskab Fyntour, som senere blev integreret i Syddansk Turisme (ophørt 2012) var sekretariat for Attraktionernes Udviklingsfond, som gennemførte kompetenceudviklingsprojektet ODA, Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner fra Her viste de skræddersyede kurser målrettet attraktionsbranchen sig at være meget udbytterige for både projektets deltagere og attraktionsbranchen generelt, og især koblingen mellem teori og praksis var populær. ODA-projektet mundede ud i et ønske om at etablere et akademi for oplevelsesudvikling, som ikke alene henvendte sig til attraktioner, men bredtes ud til hele turismerhvervet. Med de gode erfaringer og resultater fra ODA samt et behov for og et mål om at indfri Syddanmarks vækstpotentiale, så Oplevelsernes Academy dagens lys i Medarbejdere med en erhvervsuddannelse udgør rygraden af de formelt uddannede inden for turismebranchen med en andel på ca. en tredjedel af de fuldtidsbeskæftigede. De fordeler sig primært på delbrancherne Hotel og ophold samt Restauration og forplejning. Region Syddanmark er den region, der næstefter Region Hovedstaden har den største andel af erhvervsuddannede i turismebranchen. Undersøgelser af kompetencebehov De seneste fire-fem år er der lavet forskellige undersøgelser om kompetencebehov og udbud af turismefaglige uddannelser (1). Generelt er konklusionen, at uddannelsestilbud er tilstrækkeligt og relevant. Der er især sket en udvikling af de videregående uddannelser, hvor både antallet af uddannelser og aktiviteter på uddannelserne er stigende. Dette menes at have bidraget positivt til en professionalisering af turismeerhvervene. Turismen i et globalt perspektiv Turismeindustrien er en af de største og hurtigst voksende sektorer på verdensplan. De sidste 30 år har vist, at turismen er et globalt fænomen og en robust branche, der har overlevet alle større økonomiske og politiske kriser på verdensplan. I 2013 krydsede mere end 1milliard turister grænser. I 2030 forventes antallet at være 1,8 mia. Konkurrencen om fremtidens turister er imidlertid hård. Især Europa står over for en stor udfordring. FAKTA Derimod er der inden for efteruddannelse et behov for særligt målrettede forløb, der matcher sektorens specifikke behov. Undersøgelserne peger på, at der først og fremmest er et behov for mere viden om salg og service, innovation, digitalisering, storytelling og forretningsudvikling i alle led af turismens værdikæde. I 2010 havde Europa 51 pct. af verdens samlede turisme, mens UNWTO s prognose for 2030 lyder på 41 pct. Således sakker Europa bagud i kampen om verdens turister. Det samme gør Danmark i forhold til Europa. Væksten for Danmarks vedkommende forventes i følge Visit Denmarks Forecast - Turismen i Danmark at være på 1 1/2-3 1/2 pct., mens det tilsvarende tal for Europa er 3-5 pct. (1) Turismebranchens fremtidige kompetencebehov Oxford Research. Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes Det professionelle turisterhverv September 2012 Turisme i Øresundsregionen Analyse af jobmuligheder og kompetencebehov maj 2011 Kompetenceafdækning hos Oplevelsernes Academy Virksomheder indenfor turismen skaber mange direkte og indirekte arbejdspladser. UNWTO anslår, at turismen genererer omkring 10 pct. af beskæftigelsen i hele verden. 5

7 Turismeuddannelser Erhvervsuddannelserne inden for hotel, køkken og restaurantbranchen har eksisteret i mange år, siden kom akademiøkonomer fra det Danske Turistakademi til, som nu er nedlagt. I kølvandet fulgte korte videregående akademiuddannelser såsom serviceøkonom og markedsføringssøkonom samt de mellemlange videregående professionsbachelor-uddannelser som International Hospitality Management. Det er uddannelser, som sammen med kandidatuddannelser på universiteterne præger billedet af dagens turismeuddannelser. Sideløbende med erhvervsuddannelserne har erhvervsskolerne udbudt AMU-kurser, som er faglige efteruddannelsestilbud målrettet faglærte og ufaglærte af kortere varighed fra få dage og op til flere ugers forløb. Enkelte er målrettet turismeområdet og fordeler sig på to linjer: handel samt kontor og køkken på den ene, hotel og restaurant-tilbud på den anden. Mange af kurserne er defineret af skolerne selv og lider under, at udbyderne ikke altid har tilstrækkelig indsigt i turismeområdet og forståelse for, hvad en turismefaglighed består af. Den største udfordring har imidlertid været, at staten i 2010 ændrede reglerne på AMU-området og nedsatte bidraget til deltager- og arbejdsgiverbetaling. Det har ifølge en opgørelse fra Dansk Erhverv betydet et fald i antallet af deltagere på op til 50 pct. inden for turismerelaterede kurser. Turismeuddannelser Kortere og længerevarende uddannelser (KVU) og professionsuddannelser målrettet turisme Uddannelse Indhold KVU Serviceøkonom Serviceøkonomi Kommunikation Samfundsvidenskabelig metode KVU Markedsføringsøkonom International markedsføring og salg Økonomi Kommunikation, organisation, ledelse Erhvervsret PBA International professionsbachelor Økonomi Ledelse Kultur- og gæsteforståelse Strategi Videregående turismeuddannelser CBS Bachelor i Business Administration and Service Management Specialer: Turisme Hotel Service Flere specialemuligheder bl.a. Film og medier Oplevelsesøkonomi En engelsksproget uddannelse, der giver viden om kultur, samfund og handel, forbrugskultur, turisme, makroøkonomi, logisitik og organisationsteori. CBS Master i Service Management En toårig, engelsksproget masteruddannelse i service management med internationalt forkus på serviceøkonomi og -ledelse, der er specielt rettet mod turismeerhvervet, transportsektoren, hotel, møder og events. RUC Turistføreruddannelsen Etårig diplomuddannelse til turistfører med praksisnær og udviklingsorienteret tilgang. Den studerende opnår færdigheder inden for oplevelsessektoren, med særlig fokus på dansk erhvervs- og ferieturisme specifikt. SDU Bachelor i International Turisme og Fritidsmanagement Uddannelsen består af to lige dele samfundsvidenskabelige og humanistiske herunder sprogkompetencer i engelsk og tysk. Kilde: Uddannelse og Efteruddannelse til turismens arbejdsmarked, Danmark i det globale turismebillede,

8 FOKUS GØR FORSKELLEN Inspiration, fakta og værktøjer til restauranter, hoteller og konferencesteder Gry Asnæs & Annette Vangstrup 7

9 Om Oplevelsernes Academy Oplevelsernes Academy samler, synliggør og udvikler uddannelsestilbud til turismebranchen. Det sker med afsæt i erhvervets behov i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og turismeerhverv. Mål og middel: Målet er at skabe forudsætninger for øget vækst gennem et kompetenceløft. Projektets målsætninger er, at: forbedre innovationsevne styrke den strategiske planlægning og sikre bedre beslutningsgrundlag forretningsudvikling hos den enkelte aktører Midlet er efteruddannelser i form af kurser og kortere uddannelsesforløb målrettet turismens aktører. Indhold: Der er udviklet forløb inden for ledelse, værtskab, service, salg, markedsføring, digitalisering og sprog. Flere forløb er kompetencegivende, andre er skræddersyet og udviklet og leveret af konsulenter. Tillige er gennemført seminarer, konferencer og netværksinitiativer. Målgrupper Tilbuddene er målrettet ledere, medarbejdere og sæsonansatte på hoteller, campingpladser, attraktioner, museer, destinationer, turismeorganisationer, brancheorganisationer m.fl.. Kommunale, regionale og nationale planlæggere af uddannelse og turismeudvikling er også i målgruppen. Projektet har fokus på aktører i Syddanmark, men har også haft et nationalt sigte, da OAs tilbud har vist sig at være efterspurgt i hele Danmark. Flere forløb er således gennemført som nationale satsninger. Organisering Projektejer er den regionale organisation Inspiring Denmark, som har til huse i Middelfart. OA-sekretariatet består af fire fuldtidsansatte og to studiemedarbejdere. Bag OA står i alt 473 partnere fordelt på turismevirksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner, som alle har mulighed for at deltage enten gratis eller til fordelagtige priser. Finansiering Oplevelsernes Academy er støttet af Syddansk Vækstforum, den Europæiske Socialfond samt finansieres af projektets deltagere: uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder. Den totale sum er på 49 mio. DDK (6,7 mio. EUR). Tidshorisont Projektperioden strækker sig fra 10. januar 2010 til 31. december 2014.

10 Vejen fra Januar 2010: Syddansk Turisme får tilsagn om økonomisk støtte til Oplevelsernes Academy. Det sker efter indstilling fra Vækstforum Syddanmark og godkendelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Syddansk Turisme er initiativtager, medansøger er Tietgenskolen Februar 2010: Seminar for uddannelsesinstitutionerne. April-maj 2010: Informationsmøder rundt omkring i regionen. Juni 2010: Første seminar for alle partnere. September 2010-marts 2012: Kortlægning af turismevirksomheders behov for kompetenceudvikling. August-december 2010: Branchemøder, iværksættelse af udviklingsgrupper, etablering af Advisory Board samt iværksættelse af mindre forløb, blandt andet kurser i naturoplevelser i samarbejde med Friluftsrådet, en projektlederuddannelse og kursusforløb på Ærø. November-december 2011: Uddannelsesaktiviteter målrettet uddannelseskonsulenter og undervisere Primo 2011: åbner. Uddannelses- og kursusforløb igangsættes i større skala. I OA-perioden er udbudt mere end 500 kurser og forløb og afviklet uddannelsesdage. Sideløbende er arrangeret seminarer, branche møder, temamøder og konferencer. Større konferencer er lederkonferencen: Med hjertet som kompas, Kick off: Værtskab i vildskab, Det digitale værtskab, Skab oplevelser- Tænk forretning, CEM-konference August 2012: Midtvejsevaluering gennemført af Manto A/S. Kurser og forløb justeres for at sikre, at aktiviteterne lever op til formål, krav og forventninger August 2012: Publikationen Midtvejsfortællinger med erfaringer og resultater Oktober-december 2013: Udgivelse af publikationer med værktøjer: Fokus gør forskellen, Dialogværktøj, Huanying - få nøglen til godt værtskab på kinesisk November 2013: Slutevaluering gennemført af Manto A/S December 2013: Ansøgning om en otte måneders forlængelse. OA var planlagt til at slutte den 1. april Februar-marts 2014: Udgivelse af publikationer med værktøjer: Personlig planlægning, Indkøb af digitale ydelser, CEM - kort og godt om Customer Experience Management, Projektledelse April 2014: Tilsagn fra Syddansk Vækstforum om støtte til en otte måneders forlængelse Sommer og efterår 2014: Distribution af katalog med 62 kurser og uddannelsestilbud målrettet destinationer og turismeerhvervet generelt. August-november 2014: Udgivelse af publikationer med værktøjer: Kom langt med kompetenceudvikling, Destinationsudvikling i teori og praksis, Om filmturisme i Syddanmark. Rapport med erfaringer og resultater deles til brug i fremtidige kompetenceudviklingsprojekter. December 2014: Afrapportering. 31. december 2014: Oplevelsernes Academy ophører. 9

11 Oplevelsernes Academy inviterer til konference den 30. august Med hjertet som kompas Er der brug for kursændring i dit lederskab? Morgendagens turisme kalder på den visionære leder, der tør udstikke kurs, tænke nyt og lede med både hjerne og hjerte. Ledelse af den karat er omdrejningspunktet for konferencen, som samtidig danner optakt til efterårets uddannelsesforløb for såvel nye som mere erfarne ledere inden for turismeerhvervet. Tid: Den 30. august, kl Sted: ECCO CENTER - ECCO Alléen Tønder KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG 10

12 MIDTVEJS FORTÆLLINGER Netværk Værtskab Wellcome Academy Kompetenceudvikling KONFERENCER+FORLØB+EVENTS TURISME FOR VIDEREKOMNE >> 11

13 Inspirationsdag om Kina og kinesere Tietgen KompetenceCenter, den 17. april 2013 Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV HUĀNYÍNG Velkommen til en formiddag med Kina, kinesere og godt værtskab Et markant stigende antal kinesiske turister kommer til Danmark. Skal Odense og Fyn have gavn af væksten, er det afgørende at kende til kinesernes kultur, deres ønsker og behov. Med hjælp fra kinaeksperter, der kender landet, kulturen, og kinesiske turister på nærmeste hold, forsøger vi at knække koden til, hvordan vi får kineserne til at blive på Fyn i mere end blot nogle få timer. Oplevelsernes Academy Oplevelsernes Academy udvikler og tilbyder efteruddannelse til turismeerhvervet. Formålet er at højne kompetenceniveauet og at skabe vækst gennem netværk,konferencer og læringsforløb. Som partner i Oplevelsernes Academy får man adgang til kurser til meget fordelagtige priser. Oplevelsernes Academy er støttet af Vækstforum Syddanmark og EU Socialfondsmidler. Inspirationsdag om Kina og Kinesere er udviklet af Oplevelsernes Academy og gennemføres i samarbejde med Udvikling Fyn. 12

14 Kompetenceafklaring - en sammenfatning Hvilket uddannelsesniveau har campingpladsejeren, receptionisten, museumsguiden, billetsælgeren og hotelværten? Er de motiveret for efteruddannelse, og hvilke kompetencer har de? Hvad er virksomhedens behov i dag og i morgen? En strategisk kompetenceafklaring ligger til grund for OAs dialog med virksomhederne og var fra start forudsætningen for at udvikle og tilbyde relevante uddannelser på erhvervets præmisser. Derfor var et af OAs første initiativer at afdække kompetencebehov hos alle partnervirksomheder. Interviews fandt sted fra oktober 2010 til marts 2012 og blev udført af uddannelseskonsulenter fra partnerskolerne samt medarbejdere fra OA og Tietgen KompetenceCenter. Kompetenceafklaringen havde form af interviews, hvor kompetenceniveau blev kortlagt og behov og ønsker afdækket. Virksomhederne fik synliggjort de indsatsområder, hvor der med fordel kunne sættes ind. For skolerne var indsatsen et middel til at udvikle og justere kurser målrettet turismebranchen og til udvikling af skræddersyede forløb med specifikke fokusområder. Tanken var at sparre og inspirere hinanden, så både virksomheder og skoler kunne anvende den kompetencemæssige strategi og på den platform udvikle og sikre forankring. Denne sammenfatning sker på baggrund af en rapport, som er udarbejdet af New Insight baseret på materiale fra Oplevelsernes Academy i forbindelse med projektets fem pilotbesøg og 180 virksomhedsbesøg. Hele rapporten kan læses på 180 virksomhedsbesøg havde til formål at: afdække kompetenceudviklingsbehov i den enkelte virksomhed afdække det generelle kompetenceudviklingsbehov og tendenser i branchen gøre OA synlig ved at være helt tæt på den enkelte partnervirksomhed undersøge, om der er emner, som OA kan understøtte aktivitetsmæssigt inden for forskellige delbrancher/geografisk mm. skabe relationer Syv kompetenceklassifikationer Ved alle besøg blev der anvendt en spørgeramme med syv kompetenceklassifikationer. Dertil var knyttet underspørgsmål med særligt fokus på drift og udvikling inden for turismevirksomheder: Gæsteforståelse Oplevelsesdimension Udvikling/innovation, strategi og planlægning Tværgående samarbejder (destinationsudvikling) Kommunikation og markedsføring Økonomi og drift Ledelse Kompetenceområder Ledelse/teamledelse/projektledelse Markedsføring/branding Salg Service/kundebetjening/forhandlingsteknik Kommunikation Storytelling/formidling/præsentationsteknik Økonomi/budget/regnskab Fundraising IT Web og sociale medier Offentlig forvaltning/jura Innovation/produktudvikling HR og coaching Konflikthåndtering Sprog (tysk og engelsk) Service- og kvalitetsforståelse Markedsviden/-tendenser/kulturforståelse Samarbejde/netværksdannelse/oplevelsespakker Værtskab og relationsopbygning Strategisk forretningsudvikling Kilde: Oplevelsernes Academy KOMPETENCEAFKLARING 13

15 Generelt om kompetencebehov Søjlediagrammerne i de tre figurer illustrerer resultatet af afdækningen af kompetenceudviklingsbehov hos de 180 virksomheder i tre forskellige faser. Kompetencebehovene er fordelt på 20 områder. Til hvert område er virksomhedernes egen og OAs vurdering angivet med søjler i to forskellige farver. Kompetenceudviklingsbehov hos virksomheder Virksomhedsbesøg i fase 3 Fase 3: Okt Feb Kompetenceudviklingsbehov hos virksomheder Virksomhedsbesøg i fase 5 Fase 5: Sept Feb Ledelse/teamle Markedsføring/ Salg Service/kundeb Kommunikation Storytelling/for Økonomi/budg Fundraising It Web Offentlig Innovation/pro HR Konflikthåndter Sprog: tysk Service- Markedsviden/ Samarbejde/ne Virksomhedernes vurdering af egne kompetenceudviklingsbehov Værtskab/relati Strategisk Ledelse/teamledelse/ Markedsføring/brand Salg Service/kundebetjeni Kommunikation Storytelling/formidlin Økonomi/budget/reg Fundraising IT Web og sociale medier Offentlig Innovation/produktu HR og coaching Konflikthåndtering Sprog; tysk og engelsk Samarbejde/netværk Værtskab/relationso Strategisk OA Virksomheder OA's vurdering af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov Kompetenceudviklingsbehov hos virksomheder Virksomhedsbesøg i fase 4 X-aksen angiver de hyppigst forekommende kompetenceudviklingsbehov Ledelse/teamledelse/ Markedsføring/brand Salg Service/kundebetjeni Kommunikation Fase 4: Marts - Aug Storytelling/formidlin Økonomi/budget/reg Fundraising IT Web og sociale medier Offentlig Innovation/produktu HR og coaching Konflikthåndtering Sprog; tysk og engelsk Samarbejde/netværk Værtskab/relationso Strategisk OA Virksomheder Y-aksen angiver antallet af virksomheder, som ved besøgene eksplicit har givet udtryk for kompetenceudviklingsønsker på de nævnte fagområder. 14

16 Virksomhedernes vurdering af egne behov Blandt virksomhederne var der et stort ønske om målrettede og tilpassede læringsforløb, som kan vælges efter behov. I forbindelse med lederkurser gav turismeaktørerne udtryk for et ønske om specialisering, fx at der både er grundlæggende lederuddannelser og lederkurser på akademiniveau. Følgende behov inden for ledelse blev tillige defineret: HR-uddannelse som støtte til udvikling af medarbejderne (MUS, talentprogrammer mv.) Motivation af medarbejdere/coaching for at fremme bedre service af gæsterne Planlægning og uddelegering af opgaver til medarbejderne Konflikthåndtering internt i virksomheden og over for gæster Organisationsudvikling Udover de 20 kompetencekategorier havde virksomhederne følgende ønsker: Sprog for udenlandsk arbejdskraft (dansk, tysk og engelsk) Sommerfugle -uddannelse (værtskab) Miljøstyring (arbejdsmiljø), ISO-certificering Nethandel og bookingplatform Ordblindekursus Pakkeløsninger Dørmandskurser Frivillige medarbejdere, herunder ledelse og uddannelse Enighed om behov Overordnet viser figurerne, at der i stor udstrækning er enighed om, hvilke kompetencebehov virksomhederne har, og hvilke OA vurderer, der er behov for. Forskellen er, at OA i flere tilfælde end virksomhederne selv vurderer et behov og et behov, som er større end virksomhedernes egne. Afdækningen viser, at blandt de mest efterspurgte efteruddannelsesbehov er et ønske om samarbejde og efteruddannelse inden for markedsføring, storytelling/ formidling. salg, fundraising, web og sociale medier. I de enkelte faser er der forskel på behov. Bemærkelsesværdigt er det, at service og værtskab i disse år ikke har den store opmærksomhed hos hverken virksomhederne eller OA. Særligt stikker behovet for samarbejde og netværk markant ud både hos virksomheder og OA. Netop etablering af netværk var da også en indsats, som i 2011 og 12 fik særlig opmærksomhed både i forhold til øget forretningsudvikling i virksomhederne og i bestræbelserne for kontinuerlig afklaring af uddannelsesbehov. OAs netværk organiserede i 2012 mere end 150 medarbejdere fra partnervirksomhederne. DYK NED OG VÆLG MELLEM 62 kurser og forløb 15

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

ROE: Mestre i værtskab. Fuld fart frem KURSER. Kompetenceudvikling. LEGOLAND Billund Resort. Efteruddannelse skaber vækst i turismen.

ROE: Mestre i værtskab. Fuld fart frem KURSER. Kompetenceudvikling. LEGOLAND Billund Resort. Efteruddannelse skaber vækst i turismen. OA Fuld fart frem KURSER 2013-2014 Kompetenceudvikling i LEGOLAND Billund Resort Mestre i værtskab ROE: Return On Education Efteruddannelse skaber vækst i turismen Gen for godt værtskab Selvfølgelig skal

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Bliv mester i begejstring

Bliv mester i begejstring Bliv mester i begejstring med Licence to THRILL For virksomheder, der ønsker medarbejdere, som er værter i verdensklasse. Vær med på det første hold, der starter den 11. marts og bliv klar til sommersæsonen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Bliv mester i begejstring

Bliv mester i begejstring Bliv mester i begejstring med Licence to THRILL For virksomheder, der ønsker medarbejdere, som er værter i verdensklasse. Vær med på det første hold, der starter den 11. marts og bliv klar til sommersæsonen

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere