Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017"

Transkript

1 Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune Kommuneplantillæg til Sorø Kommuneplan

2 Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune Kommuneplantillæg til Sorø Kommuneplan Indhold Del 1: Kommuneplantillæg til Sorø Kommuneplan Indledning og baggrund 2 2. Hovedstruktur 2 3. Retningslinjer og Redegørelse 6 Del 2: Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune Indledning Første skridt mod handling Hvem har ansvaret for klimatilpasning? Klimaændringer Kortlægning Indsatser Fremtid 30 1

3 DEL 1 KOMMUNEPLANTILLÆG TILLÆG TIL SORØ KOMMUNEPLAN KLIMATILPASNINGSPLAN 1. Indledning og baggrund Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om, at alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan, som en del af kommuneplanen eller som et tillæg hertil, hvor risici ved fremtidige oversvømmelser kortlægges og indsatsen prioriteres. Arbejdet med klimatilpasning omfatter kortlægning af områder med risiko for oversvømmelse og udarbejdelse af et oversvømmelseskort. Sammenholdes oversvømmelseskortet, med et kort over bygningsmæssige og lokale værdier, fås et risikokort. Ud fra risikokortet udvælges en række indsatsområder, hvor der er størst risiko for økonomiske skader og samfundsmæssige problemer ved oversvømmelser. I denne første Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune, er der udvalgt indsatsområder til nøjere undersøgelse af årsag til oversvømmelsesrisiko samt evt. afværgeforanstaltninger. Sorø Kommunes klimatilpasningsplan tager udgangspunkt i statens oversvømmelseskort, der er baseret på et ekstremt regnvands-scenarie. Kortdata er herefter sammenholdt med nuværende viden om kloaksystemets evne til at håndtere store nedbørsmængder. I Klimatilpasningsplanen kan der læses mere om forventede udfordringer som følge af klimaændringer samt de udvalgte indsatsområder. Planen består yderligere af et handleplanskema, hvori de enkelte indsatser - både de fysiske og de strategiske - er beskrevet nøjere. Forslag til Klimatilpasningsplan har været i offentlig høring i 11 uger fra den til den I offentlighedsfasen indkom i alt 5 høringssvar. Høringssvarene blev behandlet i Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af klimatilpasningsplanen. Den endelige Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune som Tillæg til Sorø Kommuneplan blev vedtaget i Byrådet den 27. august Hovedstruktur 2.1 Hovedmål og Udviklingsstrategi I Sorø Kommuneplan under hovedstrukturafsnittet Hovedmål og Udviklingsstrategi" justeres indholdet i nedenstående afsnit. Ændringerne er angivet med kursiv. 2

4 Underafsnittet: Statslige interesser/oversigt over statslige interesser (2. afsnit) Oversigten udgør et øjebliksbillede af planlægningsmæssige vilkår, som de tager sig ud på tidspunktet for oversigtens offentliggørelse (marts 2011). Efterfølgende er der bl.a. kommet tillægsudmelding om planlægning for fælles biogasanlæg og planlægning for store husdyrbrug (december 2011), samt planlægning for klimatilpasning (jævnfør regeringen og KL s aftale om kommunernes økonomi for 2013). Underafsnittet: Kommunens overordnede arealopdeling/andre arealbindinger (1. afsnit) Udover de ni områdetyper er der følgende arealbindinger, som går på tværs af områdetyperne: Områder til opstilling af vindmøller VVM-pligtige anlæg Større uforstyrrede landskaber Geologiske bevaringsværdier Særlig værdifulde landbrugsområder Skovrejsningsområder Skovrejsning uønsket Internationale naturbeskyttelsesområder Lavbundsarealer herunder lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder Kulturmiljøer Kirkeomgivelser Besøgsområder Områder med oversvømmelsesrisiko (oversvømmelseskort) Værdiområder (værdikort for bygninger) Risikoområder (risikokortet er dannet ved at sammenholde sandsynligheden for oversvømmelse med de prioriterede værdier) Arealbindingerne er beskrevet og vist under kommuneplanens Retningslinjer og Redegørelse. Beliggenheden fremgår endvidere af de 6 (ændres til 7) kortbilag til kommuneplanen. Underafsnittet: Forhold til andre planer/klimatilpasningsplan (1. afsnit) Nedenstående afsnit slettes idet klimatilpasningsplanen nu er udarbejdet som et tillæg til Sorø Kommuneplan : I samarbejde med Forsyningen vil Sorø Kommune i løbet af 2013 udarbejde en klimatilpasningsplan, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i kommunen og skaber overblik over og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanen vil blive udarbejdet som et tillæg til Sorø Kommuneplan , som nærmere beskrevet under hovedstrukturafsnittet Klima. 3

5 2.2 Klima I Sorø Kommuneplan under hovedstrukturafsnittet Klima foreslås tilføjet ny tekst under afsnittet Udfordringer, muligheder og strategi/klimatilpasningsplan samt ny tekst og nye mål under Byrådets målsætninger. Ændringerne er angivet med kursiv. Udfordringer, muligheder og strategi Klimatilpasningsplan Inden udgangen af 2013 skal alle landets kommuner udarbejde en klimatilpasningsplan, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og skaber overblik over og prioriterer indsat-sen. Klimatilpasningsplanen for Sorø Kommune er udarbejdet som et tillæg til Sorø Kommuneplan En klimatilpasningsplan skal som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats, hvor risikokortlægningen skal omfatte: Et oversvømmelseskort, som viser, hvilke områder der kan blive oversvømmet af hav, vandløb, grundvand og regn. Et værdikortlægningskort som viser værdien af bygninger, der kan blive oversvømmet, og som dermed udgør et grundlag for at vurdere, hvor de største værdier kan være truet. Et risikokort, som udarbejdes af kommunerne på baggrund af oversvømmelses- og værdikortlægningskortene. Risikokortet dannes ved i de enkelte områder at sammenholde sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier, der kan gå tabt. Nedenstående afsnit slettes: Som tillæg til kommuneplanen rækker klimatilpasningsplanen 12 år frem og indeholder det, der er målet at nå i løbet af planperioden. Klimatilpasningsplanen kan suppleres med en perspektivdel, som rækker længere frem, da flere investeringer vil have væsentligt længere levetid end planperiodens tolv år. Og erstattes med nedenstående afsnit. Klimatilpasningsplanen kan læses her (link), herunder de kort der ligger til grund for klimaindsatsen samt de udpegede indsatser. Der er med den første klimatilpasningsplan for Sorø Kommune udpeget seks risikoområder i Sorø Kommune alle i byområder, hvor behovet for indsatser er prioriteret. 4

6 Byrådets målsætninger Efter første afsnit tilføjes nedenstående afsnit: Regeringen og Kommunernes Landsforening har som en del af økonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om, at alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan som en del af kommuneplanen, eller som et tillæg hertil, hvor risici ved fremtidige oversvømmelser kortlægges og indsatsen prioriteres. Sorø Kommuneplan indeholder derfor også målsætninger i forhold til klimatilpasning i Sorø Kommune. Målsætninger Der tilføjes to nye målsætninger (angivet med kursiv) Byrådet vil: Fortsætte og samarbejde de mange aktiviteter på klimaområdet i Sorø Kommune, som samles i Klimahandlingsplanen for Sorø Kommune. Fremtidssikre Sorø Kommune som et godt sted at bo, ved at understøtte en udvikling, der bygger på langsigtet planlægning, som tager højde for klimaændringer. Fortsætte samarbejdet om de indsatser, der indgår i Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune - herunder indgå i et løbende samarbejde med Sorø Forsyning A/S om klimatilpasning, samt inddrage andre aktører, nabokommuner og regionen, hvor det giver øget værdi at se på klimatilpasning i et bredere perspektiv, så der skabes mulighed for innovative klimatilpasningsløsninger. 5

7 3. Retningslinjer og Redegørelse 3.1 Byformål I Sorø Kommuneplan under Retningsliner og Redegørelse, afsnittet Byformål indarbejdes en justering af retningslinje samt en justering af redegørelse for Byudvikling. Ændringerne er angivet med kursiv: Retningslinjer Ændres fra: Arealer, der er i væsentlig risiko for oversvømmelse, eller som kan anvendes til oversvømmelsesarealer i forbindelse med ekstreme regnskyl, udlægges som hovedregel ikke til byudvikling. De oversvømmelsestruede arealer er som udgangspunkt de arealer, der fremgår af kommuneplanens korttema lavbundsarealer. Ændres til: Arealer, der er i væsentlig risiko for oversvømmelse, eller som kan anvendes til oversvømmelsesarealer i forbindelse med ekstreme regnskyl, udlægges som hovedregel ikke til byudvikling. De oversvømmelsestruede arealer er som udgangspunkt de arealer, der fremgår af kommuneplanens korttema oversvømmelseskort (link). Redegørelse Byudvikling Fjerde afsnit slettes: Kommuneplanens overordnede retningslinjer på dette felt og henvisningen til korttemaet lavbundsarealer vil i løbet af 2013 blive fulgt op ved, at kommunen i samarbejde med Sorø Forsyning udarbejder en klimatilpasningsplan, der nærmere kortlægger områder, der er i risiko for oversvømmelse ved ekstrem regn. Klimatilpasningsplanen vil blive udarbejdet som et tematillæg til kommuneplanen. Og erstattes med nedenstående to afsnit: Kommuneplanens øvrige retningslinjer på dette felt findes under retningslinjeafsnittet Klimatilpasning (link) hvor også kommunens Klimatilpasningsplan (link) omtales. 6

8 Oversvømmelseskortet for Sorø Kommune viser, at nogle af kommunens kommuneplanlagte byområder er udfordrede og dette i både udbyggede områder og områder, der endnu ikke er lokalplanlagte og bebygget. De uudnyttede arealudlæg til byudvikling, der er oversvømmelsestruede, vil kommunen derfor revurdere forud for den næste revision af kommuneplanen i Klimatilpasning I Sorø Kommuneplan under Retningslinjer og Redegørelse tilføjes, efter afsnittet Fritid, et nyt afsnit Klimatilpasning, med følgende indhold (side 7-10): Mål: Byrådet vil: Sikre, at arealer i væsentlig risiko for oversvømmelse friholdes for bebyggelse eller sikres mod oversvømmelse via særlige foranstaltninger. Retningslinjer De kortlagte arealer i risiko for oversvømmelse fremgår af temaet Oversvømmelseskort på kortet, som viser hvilke arealer der, f.eks. ved ekstreme regnskyl, kan blive oversvømmet af vandløb, grundvand og regn De kortlagte værdiområder fremgår af temaet Værdikort på kortet, som viser hvor de største værdier kan være truet ved oversvømmelser De kortlagte risikoområder fremgår af temaet Risikokort på kortet. Risikoområderne er dannet ved at sammenholde sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier, der kan gå tabt i de enkelte områder Arealer, der er i væsentlig risiko for oversvømmelser, eller som kan anvendes til oversvømmelsesarealer i forbindelse med ekstreme regnskyl, udlægges som hovedregel ikke til byudvikling. De oversvømmelsestruede arealer er som udgangspunkt de arealer, der fremgår af korttemaet oversvømmelseskort, jf. Retningslinje I risikoområder omfattet af kommuneplanrammer skal der i rammebestemmelserne stilles krav om, at etablering af afhjælpende tiltag indtænkes i lokalplanlægningen. 7

9 Udpegningsgrundlag Udpegningsgrundlaget er fastlagt i medfør af regeringens og KL s økonomiaftale for 2013, hvor det er aftalt, at klimatilpasning skal være en del af kommuneplanen, og at der skal udarbejdes en klimatilpasningsplan, hvor risici ved fremtidige oversvømmelser kortlægges og indsatsen prioriteres. Kommunens konkrete klimatilpasningsplan (link) udgør et bilag til kommuneplanen. Redegørelse Danmark forventes i fremtiden at få et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Temperaturen vil stige, vintrene vil blive mildere og somrene vil blive varmere. Der vil blive flere og længerevarende varme- og hedebølger. Gennemsnitstemperaturen i Sorø Kommune forventes at stige med 1,3 0 C frem mod 2050 og 3,3 0 C mod Nedbørsmængderne ændres også, og i fremtiden kan vi forvente mere nedbør- især om vinteren, men til gengæld vil der være flere kraftige skybrud om sommeren. Årsmiddelnedbøren forventes at stige med 6 % frem mod 2050 og 13 % frem mod Ligeledes må der i mange områder forventes ændringer i grundvandsspejlet. Prognoserne for Sorø Kommune viser, at vi i 2050 kan forvente, at der vil falde gennemsnitligt 636 mm regn pr. år, mens der i år 2100 vil falde gennemsnitligt 678 mm. Til forskel fra i dag, hvor der i gennemsnit falder 600 mm. pr. år. Baseret på Naturstyrelsens anbefalede scenarie A1B for ændringer af årlig middeltemperatur og middelnedbør, set ift. observationsperioden Der er store usikkerheder forbundet med forudsigelserne af det fremtidige klima. Derfor er det vigtigt, at planlægningen er langsigtet og helhedsorienteret. Sorø Kommune tager udgangspunkt i de klimascenarier, som staten anbefaler lægges til grund for planlægningen. Kortlægning Ved arbejdet med en Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune er der udarbejdet oversvømmelseskort, værdikort og risikokort. Sorø Kommune benytter statens lavningskort som grundlag for at udpege, hvilke områder, der kan blive oversvømmet af regn. Kortlægningen giver en indikation af hvilke områder, der har en vis sandsynlighed for oversvømmelse ved ekstremregn i Kortlægningen er efterfølgende holdt op i mod det kendskab Sorø Forsyning i dag har til hændelser og problemer med afløb og oversvømmelser. Den benyttede metode danner et foreløbigt overblik over kommende mulige oversvømmelsesområder. Supplerende vurderinger og beregninger af oversvømmelsesrisici vil indgå som indsats i klimatilpasningsplanen (link). Det betyder også, at der kan være tilfælde, hvor resultatet af kortlægningen ikke afspejler den virkelighed, som opleves. 8

10 Oversvømmelseskort, værdikort og risikokort er i sig selv et vigtigt planlægningsværktøj, fordi kortene gør opmærksom på et potentielt problem, som der skal tages højde for i den fremtidige planlægning. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt at lave nye byudlæg i et område med kendte oversvømmelsesproblemer, i hvert fald ikke uden at indrette den nye bydel på en klimatilpasset måde. På kortet kan ses oversvømmelseskort, værdikort og risikokort for Sorø Kommune. Alle kort er dannet via Naturstyrelsens miljøgis (link til Oversvømmelseskortet viser hvor der i tilfælde af ekstremregn umiddelbart er risiko for oversvømmelser i kommunen. Oversvømmelseskortlægningen er baseret på oversvømmelser af afløbsfrie lavninger i landskabet ved maksimalt ekstremregns-scenarie. Værdikortet angiver koncentration af ejendomsværdier, hvilket er minimums krav til værdikortlægningen fra regerings side. Værdikortet bygger på adresseoplysninger, ejendomsvurderinger og bygningsoplysninger. Risikokortet består af værdikort og oversvømmelseskort lagt oven på hinanden, og viser de områder både har stor værdi og er i risiko for oversvømmelser ved ekstremregn. Ud fra risikokortet har Sorø Kommune i Klimatilpasningsplanen (link) udpeget indsatsområder, hvor der i de kommende år vil være særlig fokus på at igangsætte klimatilpasningsindsatser for at sikre værdierne i pågældende områder. Økonomi og samarbejde Realiseringen af forslag til de indsatser, der fremgår af denne Klimatilpasningsplanen (link) er betinget af, at der kan findes en finansieringsmodel. Med kravet om klimatilpasningsplaner er kommet en række lovgivningsmæssige ændringer der skal gøre det muligt for spildevandsforsyningsselskaber at medvirke til klimatilpasningen. Det betyder, at en del af de indsatser, der prioriteres i byområder kan finansieres via takstforhøjelser på spildevand. På den måde er det de borgere som bor i et område, der sikres mod oversvømmelse, der er med til at betale for projektet. For at realisere og videreudvikle indsatserne i denne plan, er der et forsat behov for et tæt samarbejde mellem Sorø Forsyning og Sorø Kommune. 9

11 Andre aktører i klimatilpasning er blandt andet kommunens borgere. Det er vigtigt at kommunen får oplyst borgerne om den fælles problemstilling vi alle står overfor. Via lokalplaner og andre virkemidler kan kommunen påvirke borgere og virksomheder til at klimatilpasse egne projekter. Sorø Kommune er ligeledes opmærksom på, at der kan være problemstillinger, der krydser kommunegrænsen og derfor vil kræve et samarbejde mellem flere kommuner og regionen. Miljøscreening Der er gennemført en miljøscreening af klimatilpasningsplanen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen vurderes ikke at have en væsentligt negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport. Henvisninger Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune Kort - Oversvømmelseskort, Værdikort og Risikokort (udskrives i A3) 10

12 DEL 2 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR SORØ KOMMUNE Indledning Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om, at alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan, som en del af kommuneplanen eller som et tillæg hertil, hvor risici ved fremtidige oversvømmelser kortlægges og indsatsen prioriteres. Arbejdet med klimatilpasning omfatter kortlægning af områder med risiko for oversvømmelse og udarbejdelse af et oversvømmelseskort. Sammenholdes oversvømmelseskortet, med et kort over bygningsmæssige og lokale værdier, fås et risikokort. Ud fra risikokortet udvælges en række indsatsområder, hvor der er størst risiko for økonomiske skader og samfundsmæssige problemer ved oversvømmelser. I denne første Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune, er der udvalgt indsatsområder til nøjere undersøgelse af årsag til oversvømmelsesrisiko samt evt. afværgeforanstaltninger. Sorø Kommunes klimatilpasningsplan tager udgangspunkt i statens oversvømmelseskort, der er baseret på et ekstremt regnvands-scenarie. Kortdata er herefter sammenholdt med nuværende viden om kloaksystemets evne til at håndtere store nedbørsmængder. I Klimatilpasningsplanen kan der læses mere om forventede udfordringer som følge af klimaændringer samt de udvalgte indsatsområder. Planen består yderligere af et handleplanskema, hvori de enkelte indsatser - både de fysiske og de strategiske - er beskrevet nøjere. Forslag til Klimatilpasningsplan har været i offentlig høring i 11 uger fra den til den I offentlighedsfasen indkom i alt 5 høringssvar. Høringssvarene blev behandlet i Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af klimatilpasningsplanen. Den endelige Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune som Tillæg til Sorø Kommuneplan blev vedtaget i Byrådet den 27. august

13 2. Første skridt mod handling Klimaet ændrer sig. Ved polerne smelter isen og i Danmark har vi allerede oplevet de første eksempler på voldsomt vejr, som menes at være et resultat af klimaforandringerne. Det kan få store konsekvenser for vores samfund, hvis vi ikke begynder at tilpasse os til fremtidens klima allerede nu. Staten har besluttet, at en del af opgaven med at klimatilpasse det danske samfund, skal varetages af landets kommuner, som skal udarbejde klimatilpasningsplaner. I Sorø Kommune ser vi det som en chance for at komme fra ord til handling på vores egen måde. Klimatilpasningsplanen indeholder bud på handlinger, som Sorø Kommune og Sorø Forsyning A/S i fællesskab vil tage fat på. Vi gør det for at afbøde effekten af klimaforandringerne. I første planperiode er der udpeget risikoområder, som dækker de største kloakerede byområder i kommunen. Denne prioritering er sket fordi værdikortlægningen har vist, at værdierne er koncentrerede i byområderne. Ved revision af planen til anden planperiode vil det blive vurderet, om der skal udpeges risikoområder i det åbne land. Konsekvensen af klimaforandringerne afhænger af eksisterende forhold, såsom infrastruktur, kloakering og befæstningsgrad. På samme måde vil løsningen være forskellig alt efter, hvor man befinder sig. Særligt er der forskel på løsningerne mellem land og by. I nogle tilfælde kan man løse et problem med oversvømmelse i byområder ved at gøre en indsats for at tilbageholde vandet på landet. Ofte vil løsninger, der er placeret på landet, være billigere end løsninger i byerne. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en 1. generations klimatilpasningsplan for Sorø Kommune. Derfor er kortlægningen foretaget på det eksisterende datagrundlag. Men det vil være en løbende proces i årene fremover at forbedre og udbygge datagrundlaget. Dette sker sideløbende med, at vores viden om klimaforandringernes konsekvenser også forbedres. Der vil derfor løbende blive arbejdet på at opdatere relevant viden, sådan at det kan sikres, at vi foretager valg på det bedst mulige beslutningsgrundlag. Det er ikke alle problemer i forhold til klimatilpasninger Kommunen eller Forsyningen skal løse. Den enkelte grundejer har også et ansvar. Der kan læses mere om, hvad der er grundejers ansvar og hvor vi forsøger at finde en fælles løsning inde i planen. 12

14 Sorø Kommunes mål for indsatsen overfor klimatilpasning er at: Fremtidssikre Sorø Kommune som et godt sted at bo, ved at understøtte en udvikling, der bygger på langsigtet planlægning, som tager højde for klimaændringer. Fortsætte samarbejdet om de indsatser der indgår i Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune - herunder indgå i et løbende samarbejde med Sorø Forsyning A/S om klimatilpasning, samt inddrage andre aktører, nabokommuner og regionen, hvor det giver øget værdi at se på klimatilpasning i et bredere perspektiv, så der skabes mulighed for innovative klimatilpasningsløsninger. Sikre at arealer i væsentlig risiko for oversvømmelse friholdes for bebyggelse eller sikres mod oversvømmelse via særlige foranstaltninger. 13

15 3. Hvem har ansvaret for klimatilpasning? Det er et krav fra Staten, at klimatilpasningsplanen skal være en del af Kommuneplanen. Derfor er klimatilpasningsplanen udarbejdet som et tillæg til Sorø Kommuneplanen og er således en 4 årig plan. Ved næste kommuneplanrevision i 2017 bliver klimatilpasningstemaet indarbejdet integreret i Kommuneplanen. Frem mod kommuneplanrevisionen vil plangrundlaget løbende blive forbedret. Sorø Kommune kan ikke løse alle problemer med oversvømmelse. Det har været nødvendigt at prioritere indsatsen og politisk vedtage, hvilket serviceniveau kommunen og forsyningen skal levere til borgerne. Serviceniveauet blev senest fastlagt med vedtagelse af Spildevandsplanen for Heraf fremgår det, at der accepteres stuvning til terræn hvert 10. år i fælleskloakerede områder, og hvert 5. år i separatkloakerede områder. Klimatilpasningsplanen ændrer ikke på dette overordnede princip. Derfor er klimatilpasning, udover det serviceniveau, der fremgår af spildevandsplanen, borgernes eget ansvar. I fremtiden kan der fastsættes højere serviceniveau, som gælder inden for specifikt angivne risikoområder, men kun efter en konkret vurdering af, om der er helt særlige forhold eller væsentlige samfundsmæssige værdier, som er truede. I det åbne land ledes vandet som oftest bort via vandløb. Det betyder, at serviceniveauet er fastsat i vandløbsregulativerne, som bestemmer hvor meget vand, der skal kunne løbe i det enkelte vandløb. Derudover kan der ske lokale oversvømmelser i afløbsløse lavninger. Sorø Kommune er myndighed for, at regulativerne overholdes i alle offentlige vandløb. Der ud over kan kommunen udføre projekter med f.eks. rekreative eller naturgenopretnings formål. Det er den private husejer/lodsejer, der har ansvar for at sikre sit hjem/ejendom mod oversvømmelser - også i forbindelse med ekstreme regnhændelser som klimaforandringerne forventes at medføre. Grundejere har flere muligheder for at klimatilpasse deres ejendom. På findes mere inspiration til, hvad der er i fokus på når ejendommen skal klimasikres. 14

16 4. Klimaændringer Danmark forventes i fremtiden at få et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Temperaturen vil stige, vintrene vil blive mildere og somrene vil blive varmere. Der vil blive flere og længerevarende varme- og hedebølger. Gennemsnitstemperaturen i Sorø Kommune forventes at stige med 1,3 0 C frem mod 2050 og 3,3 0 C mod Nedbørsmængderne ændres også, og i fremtiden kan vi forvente mere nedbør- især om vinteren, men til gengæld vil der være flere kraftige skybrud om sommeren. Årsmiddelnedbøren forventes at stige med 6 % frem mod 2050 og 13 % frem mod Ligeledes må der i mange områder forventes ændringer i grundvandsspejlet. Prognoserne for Sorø Kommune viser, at vi i 2050 kan forvente, at der vil falde gennemsnitligt 636 mm regn pr. år, mens der i år 2100 vil falde gennemsnitligt 678 mm. Til forskel fra i dag, hvor der i gennemsnit falder 600 mm. pr. år. 1 Der er store usikkerheder forbundet med forudsigelserne af det fremtidige klima. Derfor er det vigtigt, at planlægningen er langsigtet og helhedsorienteret. Sorø Kommune tager udgangspunkt i de klimascenarier, som staten anbefaler lægges til grund for planlægningen. 1 Baseret på Naturstyrelsens anbefalede scenarie A1B for ændringer af årlig middeltemperatur og middelnedbør, set ift. observationsperioden

17 5. Kortlægning Ved arbejdet med en Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune er der udarbejdet oversvømmelseskort, værdikort og risikokort. Sorø Kommune benytter statens lavningskort som grundlag for at udpege, hvilke områder, der kan blive oversvømmet af regn. Kortlægningen giver en indikation af hvilke områder, der har en vis sandsynlighed for oversvømmelse ved ekstremregn i Kortlægningen er efterfølgende holdt op i mod det kendskab Sorø Forsyning i dag har til hændelser og problemer med afløb og oversvømmelser. Den benyttede metode danner et foreløbigt overblik over kommende mulige oversvømmelsesområder. Supplerende vurderinger og beregninger af oversvømmelsesrisici vil indgå som indsats i klimatilpasningsplanen. Det betyder også, at der kan være tilfælde, hvor resultatet af kortlægningen ikke afspejler den virkelighed, som opleves. Oversvømmelseskort, værdikort og risikokort er i sig selv et vigtigt planlægningsværktøj, fordi kortene gør opmærksom på et potentielt problem, som der skal tages højde for i den fremtidige planlægning. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt at lave nye byudlæg i et område med kendte oversvømmelsesproblemer, i hvert fald ikke uden at indrette den nye bydel på en klimatilpasset måde. På de følgende sider præsenteres oversvømmelseskort, værdikort og risikokort for Sorø Kommune. Alle kort er dannet via Naturtstyrelsens miljøgis 2. Oversvømmelseskortet viser hvor der i tilfælde af ekstremregn umiddelbart er risiko for oversvømmelser i kommunen. Oversvømmelseskortlægningen er baseret på oversvømmelser af afløbsfrie lavninger i landskabet ved maksimalt ekstremregns-scenarie. Værdikortet angiver koncentration af ejendomsværdier, hvilket er minimums krav til værdikortlægningen fra regerings side. Værdikortet bygger på adresseoplysninger, ejendomsvurderinger og bygningsoplysninger. Risikokortet består af værdikort og oversvømmelseskort lagt oven på hinanden, og viser de områder både har stor værdi og er i risiko for oversvømmelser ved ekstremregn

18

19

20

21

22

23

24

25

26 6. Indsatser Der er udarbejdet oversvømmelseskort, værdikort og risikokort, hvor risikokortet i sig selv er en kombination af oversvømmelseskort og værdikort idet risikoområderne er de områder, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelser, samtidig med høj koncentration af ejendomsværdier. Denne kortlægning og prioriteringen af lokale værdier tegner tilsammen det risikobillede, som danner udgangspunkt for udarbejdelsen af en handleplan for klimatilpasning i Sorø Kommune. I klimatilpasningsplanen lægger Byrådet op til, hvilke geografiske områder og samfundsmæssige værdier, der skal sikres først i Sorø Kommune. Der er i første omgang udpeget 6 risikoområder i Sorø Kommune, hvor behovet for indsatser er prioriteret. Indsatserne vil som udgangspunkt omfatte vurdering af årsager til risikoen, herunder vurdering af behovet for supplerende undersøgelser og beregninger. Evt. opstilling af afværgeforanstaltninger og gennemførsel af disse afhænger bl.a. af om der kan findes finansiering hertil. De udpegede risikoområder i Sorø Kommune er kommunens største byområder. Dette afspejler, at koncentrationen af værdier er højest her. Endelig er det vurderet, om der på sigt kan opnås synergieffekter ved at koble klimaindsatsen med andre indsatser i kommunen, ikke mindst i forhold til planlagte kloakanlægsarbejder. Disse andre indsatser er for nuværende ikke beskrevet nærmere, men skal konkretiseres fremadrettet. Eksempler på at samtænke indsatsen med øvrige indsatser kunne være optimering af anlægsinvesteringer, reducerede udgifter for Forsyningen til håndtering af regnvand i forhold til traditionelle spildevandstekniske løsninger, reduktion af udledning af næringsstoffer til vandløb og meget mere. Byområder Ud fra oversvømmelseskortet har Sorø Forsyning ud fra nuværende viden foreløbigt peget på et enkelt konkret indsatsområde, hvor kloaksystem bør undersøges nærmere med henblik på en afhjælpning af kapacitetsproblemer. For at kunne vurdere behovet for yderligere indsatser er der behov for mere viden. Derfor øges overvågningen af kloaksystemets funktion ved kraftig regn/ekstremregn. Herunder bestiller Sorø Kommune hos Sorø Forsyning en kortlægning af oversvømmelser fra spildevandsanlæg i de kloakerede områder, som iværksættes i 2014 og med forventet afslutning i Derudover forventes den planlagte separation af spildevand og regnvand i de fælleskloakerede områder, øvrige omlægninger af kloakledning, samt valg af løsninger med nedsivning af regnvand at frigive afledningskapacitet til bortledning af kraftig regn/ekstremregn. 25

27 For at styrke beredskabet ved hændelser med kraftig regn/ekstremregn vil muligheder for brug af varsling og ændringer af nuværende drift blive undersøgt. Byplanlægning og klimatilpasning Oversvømmelseskortet for Sorø Kommune viser, at nogle af kommunens kommuneplanlagte byområder er udfordrede - og dette i både udbyggede områder og områder, der endnu ikke er lokalplanlagt og bebygget. De uudnyttede arealudlæg til byudvikling, der er oversvømmelsestruede, vil kommunen derfor revurdere forud for den næste revision af kommuneplanen i Udlæggene kan enten tages ud af kommuneplanen, eller der kan i planens rammebestemmelser stilles krav om, at etablering af afhjælpende tiltag skal indtænkes i lokalplanlægningen. Det kan f.eks. være placering af bygninger på de højeste dele af arealerne og en anden arealanvendelse på resten. Med afsæt i oversvømmelseskortet vil risikoen for oversvømmelse tilsvarende blive taget i betragtning ved overvejelser om nye arealudlæg i kommuneplanen. Herudover vil hensynet til klimaforandringerne blive indarbejdet i kommunens skabelon for lokalplanlægning. Dette både for at sikre, at der ved udarbejdelsen af den enkelte lokalplan tages de nødvendige forholdsregler i forhold til oversvømmelse (f.eks. ved at der udlægges arealer til formålet) og for at bringe mulighederne for at nyttiggøre regnvand til såvel brugsformål som rekreative formål i spil. By og land Oversvømmelser i vandløb kan skyldes store afstrømninger i forbindelse med tøbrudshændelser og usædvanlig store nedbørsmængder. I vandløb med store oplande, kan det være meget store vandmængder, der skal afledes via vandløbene. De største vandmængder forekommer længst nede i vandløbssystemerne. Klimaforandringerne forventes at føre til både hyppigere og mere ekstreme afstrømninger i vandløbene. Sorø Kommune er privilegeret med hensyn til truslerne fra klimabetingede oversvømmelser fra vandløb, fordi kommunen ved sin beliggenhed inde i landet generelt ligger højt i vandløbssystemernes oplande. Det betyder, at kommunens vandløb typisk udspringer inde i kommunen og derefter ret hurtigt løber ud af kommunen. Sorø Kommune har derfor få større vandløb og modtager ikke store afstrømninger fra oplande i andre kommuner. Der er dog undtagelser fra denne regel. Grænsevandløbene Åmose Å mod nord og Susåen mod syd har store oplande opstrøms for kommunen. Men et midlertidigt højt vandspejl i de 2 vandløb vil ikke umiddelbart udgøre en trussel for større bymæssige bebyggelser m.v. i kommunen. Det skyl- 26

28 des, at de mest oversvømmelsestruede, vandløbsnære arealer langs begge vandløbene er udnyttet til mere eller mindre ekstensivt landbrug eller ligger hen som naturområder. Ud fra en simulering af hvilke områder, der oversvømmes ved en vandspejlsstigning på 1 m, fremgår det, at der ikke vil opstå betydende oversvømmelser af bygninger i de større byer 3. Erfaringsmæssigt er der dog ofte oversvømmelser af lavtliggende landbrugsjord langs vandløb, der modtager vand fra befæstede arealer i byerne. I flere tilfælde er det dårligt kendt, hvor meget vandet fra de befæstede arealer forsinkes, inden de udledes i vandløbene. Det er et mål i denne klimatilpasningsplan, at det undersøges, om regnvandsbassiner mv. forsinker udledningen fra befæstede arealer i de større byer tilstrækkeligt. Er det ikke tilfældet, undersøges det, om lavtliggende arealer nedstrøms byerne kan anvendes som klimatilpasningsprojekter, hvor vand tilbageholdes, så vandspejlets stigning længere nedstrøms i vandløbene forsinkes og udjævnes. I tilknytning hertil undersøges det, hvor hyppigt der kan forventes oversvømmelser, som kan true større værdier ved de berørte vandløb. De forventede hyppigere situationer med ekstrem nedbør betyder, at lavtliggende områder i det åbne land generelt vil blive mere udsat for oversvømmelser. Det vil i mange tilfælde ikke være muligt at regulere vandløbene, så de kan aflede de større vandmængder, da der også skal tages andre hensyn til f.eks. miljøet i vandløbene. I de tilfælde kan det være en bedre løsning at udlægge de lave arealer til forsinkelsesbassiner i samarbejde med lodsejerne. I nogle tilfælde kan regulering ved udførelse af f. eks. dobbeltprofiler komme på tale. Som udgangspunkt betales vandløbsregulering af dem, som har interesse i den jf. vandløbslovens Via Miljøministeriets hjemmeside om klimatilpasningsplaner (Miljøgis) er der simuleret vandspejlsstigninger på op til 1 m i vandløbene. Simuleringen viser, at der ikke vil opstå betydende oversvømmelser af bygninger i de større byer i Sorø Kommunes som direkte følge af, at vandspejlene i vandløbene evt. skulle stige med op til 1 m. 27

29 Økonomi og samarbejde Realiseringen af forslag til de indsatser, der fremgår af denne klimatilpasningsplan er betinget af, at der kan findes en finansieringsmodel. Med kravet om klimatilpasningsplaner er kommet en række lovgivningsmæssige ændringer, der skal gøre det muligt for spildevandsforsyningsselskaber at medvirke til klimatilpasningen. Det betyder, at en del af de indsatser der prioriteres i byområder kan finansieres via takstforhøjelser på spildevand. På den måde er det de borgere som bor i et område, der sikres mod oversvømmelse, der er med til at betale for projektet 4. For at realisere og videreudvikle indsatserne i denne plan, er der et forsat behov for et tæt samarbejde mellem Sorø Forsyning og Sorø Kommune. Andre aktører i klimatilpasning er blandt andet kommunens borgere. Det er vigtigt at kommunen får oplyst borgerne om den fælles problemstilling vi alle står overfor. Via lokalplaner og andre virkemidler kan kommunen påvirke borgere og virksomheder til at klimatilpasse egne projekter. Sorø Kommune er ligeledes opmærksom på, at der kan være problemstillinger, der krydser kommunegrænsen og derfor vil kræve et samarbejde mellem flere kommuner og regionen. 4 Med finansieringsbekendtgørelsen åbnes mulighed for at forsyningsselskab, kommune og private lodsejere, kan indgå i et samarbejde om finansiering af klimatilpasningsprojekter. Det kræver at der skal indgås en aftale om en fordeling af udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse mellem aftalens parter. Forsyningsselskabet kan kun påtage sig udgifter, der vedrører håndteringen af tag- og overfladevand, mens øvrige udgifter skal dækkes af aftalens øvrige parter. 28

30 Handleplanskema I nedenstående skema er oplistet denne plans forslag til indsatser: Handling Tidsplan Klimatilpasning i kommuneplan- og lokalplansammenhæng Vurdering af oversvømmelsesrisiko og evt. behov for krav om afhjælpende tiltag ved nye udlæg til byudvikling i kommuneplanen Gennemgang og revurdering af Sorøs Kommuneplan uudnyttede arealudlæg til byformål, der er oversvømmelsestruede. Indarbejdelse af hensynet til - og mulighederne i - klimaforandringerne i kommunens lokalplanskabelon Klimatilpasning i vandløbssammenhæng Vurdering af om afledning af regnvand fra byområder er forsinket tilstrækkeligt (Dianalund, Stenlille, Ruds Vedby, Fjenneslev) Efterfølgende undersøgelse af belastningen af vandløb og vandløbsnære områder nedstrøms byområder (Dianalund, Stenlille, Ruds Vedby, Fjenneslev). Vurdering af behov og mulighed for at bruge lavbundsarealer som regnvandsbassiner Klimatilpasning i byområder Vurdering og afhjælpning af kloaknettets kapacitetsproblemer ved Ll. Ladegårdsvej Mere direkte tilledning fra udvalgte kloakoplande Opsætning af nedbørsmålere i kloaknettet Vurdering af ændringer i beredskab ved håndtering af ekstremregn Brug af sms varslingssystem ved akutte oversvømmelser Alternativ styring og indretning af kloaksystemet ved ekstremregn Kortlægning af oversvømmelser fra spildevandsanlæg i de kloakerede områder Vurdere og prioritere behov for indsats på baggrund af kortlægningen af oversvømmelser fra spildevandsanlæg i de kloakerede områder Eksisterende klimatilpasningstiltag, der fortsættes Kloakseparering jf. kommunens spildevandsplan Fokus på muligheden for løsninger med nedsivning af regnvand Skærpet krav ved dimensionering af nye regnvandssystemer Overvågning af udvalgte overløbsbygværker Udnytte infiltrationsgrøfter til afledning af regnvand Dataindsamling fra forsikringsbranchen vedr. oversvømmelser

31 7. Fremtid Klimaforandringerne begrænser sig ikke til et spørgsmål om øgede mængder nedbør. I fremtiden kommer vi også til at forholde os til klimaforandringerne i forhold til grundvand, temperaturstigninger og storme. De afledte konsekvenser heraf kan for eksempel være øget vækst af bakterier, som kan skabe udfordringer for sundhedsvæsenet, tørkeperioder, som kan skabe misvækst i landbruget og øgede skadesomkostninger på bygninger, der ikke er konstruerede til øget vindhastighed. I Sorø Kommune har vi i denne første planperiode fokuseret på konsekvenserne af ekstrem regn. Årsagen hertil er, at det er indenfor disse områder, vi må forvente en stigende risiko for hændelser i takt med klimaforandringerne. De næste generationer af klimatilpasningsplaner kommer sandsynligvis også til at indeholde indsatser, der imødegår nogle af de fremtidige konsekvenser, som nævnt herover. 30

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen 1 Redegørelse... 2 1.1 Baggrund og forudsætninger... 2 1.1.1 Fremtidens klima... 2 1.1.2 Status på klimatilpasning frem

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Udgivet af: Vordingborg Kommune 2013. Vordingborg

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

Klimatilpasningsstrategi

Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasningsstrategi Herning Kommune Klimatilpasningsstrategi Udarbejdet i marts 2013 af Herning Kommune i samarbejde med Herning Vand Fotos: Herning Kommune To fotos på side 7, Mogens Nielsen Sdr.

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan Klimatilpasning

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan Klimatilpasning TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg ved skybrud i juni 2013 KALUNDBORG KOMMUNE Teknik & Miljø Tillæg nr. 1 til

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår?

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Klima mig her og klima mig der - definitioner Hvad er forskellen på forebyggelse og tilpasning: Forebyggelse har til formål at tøjle klimaændringerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder.

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013 Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen Sandsynlighedskort Risikoområder Forslag til indsatsområder Nr. 1. Stampmøllebæk Nr. 21. Assedrup

Læs mere

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 20. oktober 2014 Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan tilpasning

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

HVIDBOG den 23. april 2013

HVIDBOG den 23. april 2013 HVIDBOG den 23. april 2013 Høringssvar til forslag til Roskilde Kommunes strategi og handleplan for Vand og Klimatilpasning Høringsperiode fra 31. januar til 22. marts 2013 Nr./ dato Organisation/ borger

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg ved skybrud i juni 2013 Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024

Læs mere

Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag

Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 28. april 2014 Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

FORSLAG Offentliggjort 25. juni 2014 i høring frem til 3. september

FORSLAG Offentliggjort 25. juni 2014 i høring frem til 3. september Kommuneplantillæg nr. 4 Klimatilpasning FORSLAG Offentliggjort 25. juni 2014 i høring frem til 3. september Forslag juni 2014 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker,

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Indhold 1. Udfordringen - Fremtidig nedbør 2002, 2007, 2009 og 2010 2. Klimatilpasningsstrategien

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/13 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Planforslaget til Klimatilpasningsplanen og den tilhørende Indsatsplan 2014-2018 er omfattet

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Klimaforandringer Ekstremnedbør Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Oversvømmelser pga. nedbør Klimaændringer eller statistiske udsving? 2 3 Her er løsningen 4 Klimaforandringer Drivhusgasser : tænk globalt

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Der er kommet bidrag fra: Hadeslev Stift, Hadeslev Kommune, Museum Sønderjylland, Tønder Kommune og Naturstyrelsen.

Der er kommet bidrag fra: Hadeslev Stift, Hadeslev Kommune, Museum Sønderjylland, Tønder Kommune og Naturstyrelsen. Bilag 5. Miljøvurdering MILJØVURDERING AF AABENRAA KOMMUNES KLIMATILPASNINGSPLAN Miljørapport Indledning I henhold til 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 939 af 3. juli 2013) skal der

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

Kommuneplantillæg 8-2013. Klimatilpasning i Haderslev Kommune. Juni 2014

Kommuneplantillæg 8-2013. Klimatilpasning i Haderslev Kommune. Juni 2014 Kommuneplantillæg 8-2013 Klimatilpasning i Haderslev Kommune Juni 2014 Forslag til Kommuneplantillæg 8-2013 Send dine ideer, forslag og synspunkter senest den 11. august 2014 Klimatilpasning i Haderslev

Læs mere

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder 7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder Redegørelse BOKS: Hvad er et lavbundsområde? Lavbundsområder er typisk tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og fjordarme, som nu

Læs mere

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Baggrund Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 indebærer, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde en klimatilpasningsplan,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan grundvandskort for Billund et værktøj til aktiv klimatilpasning Billund Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort:

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse

Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse Click here to enter text. Miljørapport med miljø vur deri ng af kommuneplantillæg om udpegni ng af omr åder til fælles biogasanlæg «ed ocaddressci vilcode» Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

Klimatilpasning. Louise Grøndahl

Klimatilpasning. Louise Grøndahl Klimatilpasning Louise Grøndahl Rammerne for klimatilpasning Ny Lovgivning Lovpakke 2012 - klimalokalplaner - Miljø- og servicemål -vedvarende energi Lovpakke 2012-2013 -Regnvandsbidrag -Præcisering af

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg 05 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg 05 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan Team Plan og Byudvikling Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 20. februar 2015 Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg 05 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan

Læs mere

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Stjernholm dagen 19. august 2009 Johnny Gybel jgy@orbicon.dk 4630 0340 Emner Klimaforandringer Oversvømmelser OrbiSpot risikokort Arbejdsproces Eksempel Spørgsmål

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Strategi for klimatilpasning

Strategi for klimatilpasning Strategi for klimatilpasning 2012-2016 Forslag Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

KLIMATILPASNING I AARHUS KOMMUNE SLUSE OG PUMPESTATION I AARHUS Å TIL FORBEDRET SIKKERHED MOD OVERSVØMMELSER AF AARHUS MIDTBY

KLIMATILPASNING I AARHUS KOMMUNE SLUSE OG PUMPESTATION I AARHUS Å TIL FORBEDRET SIKKERHED MOD OVERSVØMMELSER AF AARHUS MIDTBY KLIMATILPASNING I AARHUS KOMMUNE SLUSE OG PUMPESTATION I AARHUS Å TIL FORBEDRET SIKKERHED MOD OVERSVØMMELSER AF AARHUS MIDTBY FORMÅL, IDEFASE OG LAYOUT Ingeniør Ole Helgren, Aarhus Kommune, Natur og Miljø

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Deltag i debatten! Debatoplæg. Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune. Hvad mener du?

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Deltag i debatten! Debatoplæg. Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune. Hvad mener du? Deltag i debatten! Skal dine synspunkter indgå i behandling af sagen? Har du slag, idéer eller synspunkter til hold du mener bør indgå i klimatilpasningsplanen Hvis du har slag, idéer og synspunkter til

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Klimatilpasning Redegørelse Klimatilpasning Byområder Åben land Kritisk infrastruktur Redegørelse

Klimatilpasning Redegørelse Klimatilpasning Byområder Åben land Kritisk infrastruktur Redegørelse Klimatilpasning Redegørelse Klimatilpasning Byområder Åben land Kritisk infrastruktur Redegørelse 2 4 7 8 9 10 11 Klimatilpasning Hovedstruktur Vejret i Danmark vil forandre sig i fremtiden. Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune

Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2013.02 i Kommuneplan 2014-2026 Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune December 2013 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2013.02 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.02

Læs mere

Hvidbog Forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017. Som Bilag 1 til hvidbogen findes høringsbemærkningerne i deres fulde ordlyd.

Hvidbog Forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017. Som Bilag 1 til hvidbogen findes høringsbemærkningerne i deres fulde ordlyd. Hvidbog Forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 Forslag til Kommuneplantillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2013-2014 I denne hvidbog behandles de bemærkninger til Forslag til Klimatilpasningsplan

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplan. Forslag

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplan. Forslag Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasningsplan Forslag Tillæg nr. 11- Forslag 20.01.2015 Offentlighedsperiode Forslaget er i offentlig høring fra den 20.01.2015 til den 17.03.2015 Indsigelser,

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Klimaforandringer - vand i byerne

Klimaforandringer - vand i byerne Klimaforandringer - vand i byerne v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokatfuldmægtig Sofie Dehlholm Holst 2 Dagens program Introduktion Et globalt fænomen

Læs mere

AUGUST KLIMATILPASNING Kommuneplantillæg nr. 5

AUGUST KLIMATILPASNING Kommuneplantillæg nr. 5 AUGUST 2016 KLIMATILPASNING Kommuneplantillæg nr. 5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2016 Læsevejledning Struer Kommunes klimatilpasningsplan består af to dele; et kommuneplantillæg og en klimahandleplan. Kommuneplantillægget

Læs mere

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2022 Klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde samt det grønne område mod syd 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 3 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Strategi for klimatilpasning. November 2011

Strategi for klimatilpasning. November 2011 Strategi for klimatilpasning November 2011 Godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. december 2011 Strategi for klimatilpasning Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Cowi A/S og klimatilpasningsprojektgruppen

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 1 Klimatilpasning

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 1 Klimatilpasning Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 1 Klimatilpasning December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 3 Baggrund for kommuneplantillægget....

Læs mere

RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE

RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE OKTOBER 2013 AALBORG KOMMUNE RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 AALBORG KOMMUNE

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere