PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By"

Transkript

1 PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

2 Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg ved skybrud i juni 2013

3 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan KALUNDBORG KOMMUNE Teknik & Miljø Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg by Indhold 1. Baggrund 2. Indledning 3. Overordnede mål 4. Retningslinjer 5. Redegørelse 6. Rammebestemmelser 7. Kort Tilhørende dokumenter Klimatilpasningsplan, herunder Indsatskatalog Indsatsbeskrivelser for øget nedbør i Kalundborg by 1. Baggrund for tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Kalundborg Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan. Denne blev endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet af den 27. august Klimatilpasningsplanen omhandler og kortlægger de udfordringer, som der er ved stigende havvand, stormfloder, øget nedbør og skybryd. I klimatilpasningsplanen gives der ligeledes konkrete løsningsforslag og retningslinjer for, hvordan vi kan klimatilpasse og forebygge nuværende og fremtidige klimaudfordringer. I den nuværende plan er der ikke beskrevet og kortlagt udfordringerne for øget nedbør/skybrud i Kalundborg by. Dette tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan omhandler øget nedbør for Kalundborg by. Dette tillæg nr. 3 vil ved endelig vedtagelse tilføje, ændre eller erstatte mindre afsnit i kommuneplanen/klimatilpasningsplanen og de dertilhørende dokumenter. Ændringerne omhandler kun øget nedbør i Kalundborg by, og der foretages derfor ikke ændringer, som omhandler klimatilpasningsplanen generelt. Klimatilpasningsplanen indgår som en del af Kalundborg Kommuneplan og kan findes i kommuneplanen under afsnittene By og landskab, Natur og kultur samt klimatilpasning. I den følgende tekst vil det være beskrevet hvilke afsnit, der tilføjes, ændres eller erstattes i Kalundborg Kommuneplan. Dette dokument er bygget op på den måde, at der er taget baggrundsmateriale og lignende fra den vedtagne klimatilpasningsplan, således dette tillæg kan læses selvstændigt. Kalundborg Kommune Side 1 Tillæg nr. 3

4 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Formål Formålet med tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan er at kortlægge, beskrive og udpege risikoområder og indsatsområder for øget nedbør i Kalundborg by. Ligeledes beskrives der indsatser og overordnede løsningsmodeller for at klimatilpasse de områder i Kalundborg by, som nu eller i fremtiden kan blive udsat for klimaudfordringer. Ovenstående er hovedsageligt beskrevet i dette tillægs tilhørende dokument som hedder: "Indsatsbeskrivelser for øget nedbør i Kalundborg by". Dette er en tilføjelse til det gældende Bilag 1 til klimatilpasningsplanen, som beskriver indsatserne. Et andet tilhørende dokument er selve klimatilpasningsplanen, som revideres i mindre grad i forbindelse med dette kommuneplantillæg. Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan omfatter tre dele: Dette kommuneplantillæg som består af: Mindre revision af Kalundborg Kommuneplans hovedstruktur angående klima. Et udvidet udpegningsgrundlag, for hvilket kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer gælder, idet tillægget udpeger bl.a. risiko- og indsatsområder for nedbør i Kalundborg by. Den samlende klimatilpasningsplan som dels kan læses selvstændigt, dels udgør baggrundsdokumentet for dette kommuneplantillæg. Som en del af klimatilpasningsplanen findes Indsatskataloget med tiltag til realisering af planen. Dette tillæg tilføjer ny tekst til den samlede klimatilpasningsplan på følgende sider: side 5 side side side 37 Den nye tekst omhandler konsekvenserne for øget nedbør og skybrudshændelser i Kalundborg by. "Indsatsbeskrivelser for øget nedbør i Kalundborg by, som omhandler de udpegede, geografiske risikoområder og indsatsområder for øget nedbør i Kalundborg by. Overordnede løsningsmodeller til realisering af klimasikring beskrives for fysisk afgrænsede områder. Kalundborg Kommune Side 2 Tillæg nr. 3

5 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Miljøscreening I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der ikke foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, da det er vurderet, at nærværende tillæg ikke er omfattet af miljøvurderingsloven. 2. Indledning Danmark, og dermed også Kalundborg Kommune bliver i fremtiden ramt af flere og kraftigere skybrud og stormfloder. Klimaændringerne er en realitet, og en væsentlig del af den globale opvarmning skyldes menneskelig aktivitet. Det er derfor nødvendigt med flere typer tiltag. Klimaforandringerne er menneskeskabte, og der er derfor mulighed for at påvirke forandringerne ved at udlede færre drivhusgasser. Samtidig er det nødvendigt for Kalundborg Kommunen at sikre de nuværende værdier samt forebygge problemer ved, at udviklingen allerede i dag tager hensyn til fremtidens klima. I Planstrategi for Kalundborg Kommune 2011 er klima og energi ét af tre tværgående temaer. Kommunalbestyrelsen vil sætte mål for klimatilpasning, der er tilstrækkelige til at imødegå de udfordringer, klimaforandringen forårsager i Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune er ikke udpeget af staten som særligt risikoområde (område med risiko for ekstreme oversvømmelser). Selvom vores kommune ikke er udpeget som et af de steder i landet, hvor faren for oversvømmelse er størst, så vurderer Kommunalbestyrelsen, at der er behov for en lokal og langsigtet klimatilpasningsplan. Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en Klimaplan der skal understøtte arbejdet med at nedbringe udledningen af drivhusgasser og implementering af denne er i gang. Andet ben er klimatilpasningsplanen, som skal bidrage til at sikre en målrettet indsats for at forebygge og afbøde skadesvirkningerne af klimaforandringerne. 3. Overordnede mål I følgende afsnit kan læses om de overordnede mål for klima og energi. Målene og den tilhørende redegørelse kan ligeledes findes i Kalundborg Kommuneplan under afsnittet Vision og udvikling - Bæredygtig udvikling - Klima og energi. Kalundborg Kommune Side 3 Tillæg nr. 3

6 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Vision og udvikling Bæredygtig udvikling Klima og energi Mål Redegørelse Det er kommunalbestyrelsens mål at: Imødegå fremtidens klimaændringer mest hensigtsmæssigt Forebygge og afbøde skadesvirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand Arbejde med klimatilpasning på tværs af sektorer i et langsigtet perspektiv Skabe merværdi for klimatilpasningsløsninger hvor muligt Sikre kommunens særlige værdier for fremtiden Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Klimaændringerne er en realitet, og en væsentlig del af den globale opvarmning skyldes menneskelig aktivitet. Der er behov for en indsats på to fronter for at imødegå virkningen af menneskeskabte klimaforandringer. På den ene side skal vi nedbringe udledningen af drivhusgasser, og på den anden side er der behov for initiativer, der bevirker, at samfundet tilpasser sig klimaændringerne. Klimaændringerne gør, at vi bliver nødt til at tilpasse os de kommende årtiers stadig kraftigere nedbør og havenes højere vandstand. Det vi planlægger for og bygger i dag vil ofte stadigvæk stå om 50 år. Derfor er det vigtigt, at vi tænker klimatilpasning ind i vores planlægning, så vi er forberedte på fremtidens klima. Herved sikrer vi en bæredygtig udvikling af vores kommune, hvor smarte, tværsektorielle løsninger hindrer, at vi sender en omkostning videre til fremtiden, som er billigere at løse i dag. Samtidig er der steder i kommunen, hvor tidligere tiders planlægning har betydet, at der er områder, som er udsatte i tilfælde af stormflod og ekstremnedbør. Her er det vigtigt med en plan for om, hvornår og hvordan disse områder skal sikres og af hvem. Vi vil arbejde for at sikre de områder, der er mest udsatte, og hvor værdierne er størst, først. Samtidig vil vi understøtte de borgere der, gerne i fællesskab, selv tager initiativ til at sikre deres ejendomme og værdier. For at imødegå fremtidens klimaændringer mest hensigtsmæssigt skal indsatsen målrettes og prioriteres, så kommunens særlige værdier bevares - gerne på en måde der skaber en merværdi for de områder, der sikres. Der vil være områder i kommunen, hvor det er borgernes eget ansvar at sikre sig (se yderligere i Klimatilpasningsplanen), og der kan opstå hændelser, det er for dyrt at sikre imod. Planen kan derfor også bruges af den enkelte borger til at klarlægge, om der er behov for egne klimasikringsinitiativer, og som grundlag for beredskabsplanlægningen for de hændelser, der ligger ud over de hændelser, kommunen vil sikre for. Kalundborg Kommune Side 4 Tillæg nr. 3

7 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Klimascenarierne IPPC, FNs klimapanel, udarbejder rapporter over fremtidens forventede klima baseret på forskellige scenariemodeller, der er afhængige af hastigheden af omstillingen til vedvarende energi, befolkningsvækst og økonomisk vækst. Staten anbefaler, at der for perioden frem til 2050 tages udgangspunkt i A1B-scenariet, der er et middelscenario. Nedbør Der ses allerede i dag en stigning i årsnedbøren, en tendens der vil fortsætte især om vinteren. Somrene er vanskeligere at forudsige, men de vil sandsynligvis blive præget af længere, tørre perioder samtidig med, at der vil blive kraftigere skybrud. Som gennemsnit forventes årsmiddelnedbøren at stige med ca. 7 % frem mod I 2100 forventes årsmiddelnedbøren at være vokset med ca. 14 %. 4. Retningslinjer I henhold til Kalundborg Kommuneplan gælder forskellige retningslinjer, som er medvirkende til, at klimaudfordringer kan forebygges og oversvømmelsesrisici kan mindskes. Målene for retningslinjerne samt retningslinjerne kan ses under kommuneplanens afsnit By og landskab - Natur og kultur - Klimatilpasning samt i det følgende afsnit. Dette tillæg betyder, at kommunalbestyrelsens mål om at udarbejde et kommuneplantillæg for Kalundborg by, når oversvømmelseskort fra spildevandssystemet foreligger, er opfyldt. Målet slettes derfor i følgende tekst. Med dette tillæg opdateres desuden det gældende kort 6.12.g, således at indsatsområderne for øget nedbør i Kalundborg by er medtegnet, under afsnit By og landskab - Natur og kultur - Klimatilpasning. Ligeledes tilføjes der er nyt kort, som hedder 6.12.a og viser Regnvandsområder Kalundborg by. Det gældende kort 6.12.a, som viser Oversvømmelsesområder, ændres til blot at hedde kort I retningslinjerne henvises til kort. Korthenvisningerne vil blive rettet i henhold til ovenstående ændringer. Selve betydningen af retningslinjernes ændres ikke. Der tilføjes i øvrigt nye indsatsområder i forbindelse med øget nedbør/skybrud for Kalundborg by. De nye indsatsområder, som tilføjes er 2.18 Kalundborg midtby, 2.19 Kalundborg Rynkevangen og 2.20 Kalundborg Carmen Clairol området. Kalundborg Kommune Side 5 Tillæg nr. 3

8 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Nye retningslinjekort kan ses under punkt 7. Eksisterende retningslinjekort kan findes i Kalundborg Kommuneplan under By og landskab - Natur og kultur og klimatilpasning. By og landskab Natur og kultur - Klimatilpasning Mål Det er Kommunalbestyrelsens mål at: Risikoen for oversvømmelse fra hav, ekstremregn og opstigende grundvand indtænkes i kommende planer og projekter Risikoen for en 100-års stormflods- eller regnhændelse i år 2050 som minimum lægges til grund for fremtidig planlægning Indsatser prioriteres med udgangspunkt i risikokortlægningen og under hensyntagen til kommunens særlige værdier og sammenhæng til andre planer og projekter Klimatilpasningsløsninger er medvirkende til at både byer og det åbne land tilføres nye kvaliteter Samarbejde med borgere og erhvervslivet om at sikre udsatte områder Vurdere behovet for initiativer, der øger vidensniveauet for klimatilpasning løbende frem mod næste kommuneplan. Udarbejde et kommuneplantillæg for Kalundborg by når oversvømmelseskort fra spildevandssystemet foreligger. Sidste mål slettes, da det er opfyldt med dette tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Retningslinjer Gældende retningslinjer med ændret kortnavn: Havvand OVERSVØMMELSESOMRÅDER fremgår af temaet Oversvømmelsesområder på kort OVERSVØMMELSESOMRÅDER dækker arealer under 1.9 m i direkte tilknytning til havet, der kan stå under vand ved en 100-års stormflodshændelse i Inden for OVERSVØMMELSESOMRÅDE skal der ved ændret arealanvendelse samt nybyggeri og anlæg vurderes, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området KLIMATILPASNINGSZONEN fremgår af temaet Klimatilpasningszonen på kort og dækker alle arealer i direkte tilknytning til havet, som ligger under kote 3. Inden for KLIMATILPASNINGSZONEN skal der i den fremtidig planlægning tages hensyn til, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området. Kalundborg Kommune Side 6 Tillæg nr. 3

9 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Gældende retningslinjer med udvidet udpegningsgrundlag (Kalundborg by): Nedbør REGNVANDSOMRÅDER fremgår af temaet Regnvandsområder på kort 6.12.a-e. I REGNVANDSOMRÅDER kan det forventes, at der vil stå vand på terræn fra spildevandssystemet ved en 100-års regnhændelse i Inden for REGNVANDSOMRÅDER skal der ved ændret arealanvendelse samt ved nybyggeri og anlæg vurderes, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området BLUESPOTS fremgår af temaet Bluespots på kort 6.12.f, og omfatter lavninger, hvori regnvand potentielt kan samles. Indenfor BLUESPOTS skal der ved ændret arealanvendelse samt nybyggeri og anlæg vurderes, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området. Indsatsområder INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING er de områder som prioriteres med udgangspunkt i risikokortlægningen og under hensyntagen til kommunens særlige værdier og sammenhæng til andre planer. INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING ses på kort 6.12.g og omfatter områder, der oversvømmes pga. stigende havvandsstand og skybrud: Indsatsområder i forbindelse med stigende havvandstand: 1.1a, b og c - Kalundborg By Reersø Vesterlyng / Omegnens fritidshaveforening Bjerge Sydstrand / Ornum Dalby Strand Sejerø Indsatsområder i forbindelse med skybrud: Høng, nordlig del Gørlev, centrale del Gørlev Kirkevangen Indre Svebølle Industriområde Svebølle Ubby-Jerslev, Søndergade/Engårdsvej Kalundborg midtby (ny) Kalundborg Rynkevangen (ny) Kalundborg Carmen Clairol området (ny) Kalundborg Kommune Side 7 Tillæg nr. 3

10 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Gældende retningslinjer med udvidet udpegningsgrundlag (Kalundborg by): Ved ny planlægning eller ved ændret arealanvendelse indenfor INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING, skal der tages hensyn til Indsatsbeskrivelserne, herunder til mulighederne for at realisere klimatilpasningsløsninger De udpegede INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING skal lægges til grund for prioriteringerne i spildevandsplanen. Klimatilpasningsplan Indsatskataloget i Klimatilpasningsplanen lægges til grund for realisering af Klimatilpasningsplanen. Se desuden Kommuneplanens generelle rammebestemmelser for klimatilpasning, hvor blandt andet lokalplanlægningens betydning er beskrevet. 5. Redegørelse I dette afsnit kan der blandt andet læses om retningslinjernes betydning samt hvilke parametre, der ligger til grund for udpegningen af indsatsområderne. Den fulde redegørelse kan læses i Kalundborg Kommuneplan under afsnit By og landskab - Natur og kultur - Klimatilpasning - Redegørelse. Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan tilføjer mindre ændringer til redegørelsen, hvad angår øget nedbør i Kalundborg by. Retningslinjernes betydning Retningslinjerne betyder, at områder der risikerer at blive oversvømmet ved en 100 års regn- eller stormflodshændelse i år 2050 er kortlagt, og at risikoen skal indgå i den fremtidige planlægning. Ved at udpege disse områder i kommuneplanen sikrer kommunen, at nyt byggeri i videst muligt omfang sikres mod klimaforandringer. For at sikre mod stigende havvandsstand og flere ekstremregnshændelser fastlægger retningslinje , 3 og 4 at man ved byggeri og ændret anvendelse skal vurdere risikoen for oversvømmelse i områder som liggere lavere end 1.9 m over nuværende havvandsstand, inden for Bluespots og i områder, der oversvømmes ved en 100-års regnhændelse i I denne vurdering skal bl.a. indgå anlæggenes levetid. Meget byggeri vil have en levetid på mere end 40 år, hvorfor det er relevant at sikre at eventuelt byggeri placeres højt eller på andre måder sikres mod oversvømmelse. Kalundborg Kommune Side 8 Tillæg nr. 3

11 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Udover at udpegningen kan sikre det enkelte byggeri, kan udpegningen ligeledes benyttes til at reservere arealer til opstuvning af vand. Lavninger kan eksempelvis ud over at udgøre en risiko for oversvømmelse af byggeri også udgøre et potentielt område til opstuvning af vand ved skybrud. Retningslinje fastlægger, at der ved ny planlægning skal tages hensyn til risikoen for oversvømmelse i en zone på op til 3 meter over nuværende havniveau. Tre meter svarer til en 100-års stormflodshændelse i 2100, med den værst tænkelige permanente stigning i havvandstand. Nye byområder må forventes at eksistere i mere end 100 år, hvorfor det er afgørende at områder i Klimatilpasningszonen kun inddrages til byformål, såfremt det sikres, at de ikke i fremtiden er i fare for at blive oversvømmet. I retningslinje udpeges INDSATSOMRÅDER FOR KLIMA- TILPASNING og fastlægger at Indsatsbeskrivelserne og Indsatskataloget i Klimatilpasningsplanen skal lægges til grund for ny planlægning. Dermed sikres, at klimatilpasningsløsninger for de enkelte områder fremadrettet indgår i planlægningen. Løsninger kan både være at sikre mod, at vandet trænger ind på et areal, men i lige så høj grad at sikre, at der er plads til opstuvning af vand på arealet. I Indsatsbeskrivelserne er beskrevet en række løsningsforslag til at minimere risikoen for oversvømmelse i INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING. Indsatskataloget lister en bred række indsatser til realisering af Klimatilpasningsplanen. Retningslinjerne , 6 og 8 bliver dermed handlingsorienterede, idet der listes en række konkrete forslag til klimasikring og hvordan Kalundborg Kommune kan arbejde med klimasikring fremover. Dette forslag til kommuneplantillæg nr. 3 tilføjer nye risiko- og indsatsområder og overordnede løsningsmodeller i "Bilag 1: Indsatsbeskrivelser for øget nedbør Kalundborg by", som er et tilhørende dokument til dette tillæg. Definition og oprindelse Indsatsområder Retningslinje udpeger INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING. Da ikke alle oversvømmelsestruede områder kan sikres indenfor planperioden har det været nødvendig at prioritere indsatsen ud fra følgende kriterier: 1. Risiko for oversvømmelse 2. Ejendomsværdi 3. Kommunens særlige værdier 4. Sammenhæng til andre planer og projekter Kalundborg Kommune Side 9 Tillæg nr. 3

12 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Kalundborg Forsyning A/S er forpligtet til at sikre, at der ikke står vand på terræn i forhold til det til en hver tid gældende serviceniveau (pt. en 5-års regnhændelse). Forpligtelsen gælder for nye kloakledninger. Dvs. at der kan være kloakerede områder der er dimensioneret iht. daværende gældende krav, som muligvis ikke er de samme krav som nu. I hovedparten af indsatsområder i forbindelse med skybrud vil det være Kalundborg Forsyning A/S, der realiserer indsatserne til sikring mod oversvømmelse som følge af skybrud. Indsatsområderne, der relaterer sig til skybrud, er derfor afgrænset med afsæt i kloakoplande. Indsatsområderne for stigende havvandsstand er afgrænsede med udgangspunkt i, hvor en fælles løsning kunne give mening geografisk. Oversvømmelseskort Nedbør Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan erstatter eksisterende tekst angående Oversvømmelseskort Nedbør i afsnittet By og landskab - Natur og kultur - Klimatilpasning- Redegørelse. I samme redegørelse udgår første afsnit under "Behov for planlægning i kommende planperiode": By og landskab - Natur og kultur - Klimatilpasning - Redegørelse - Oversvømmelseskort Nedbør Kalundborg Forsyning A/S har kortlagt sandsynligheden for oversvømmelser fra spildevandssystemet som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg i forbindelse med ekstremnedbør for Høng, Gørlev, Ubby-Jerslev, Svebølle og Kalundborg. Kortene viser en estimeret nedbørshændelse i år 2050 og der er udarbejdet kort for 5-, 10-, 20-, 50- og 100-års nedbørshændelser. I fælleskloakerede områder vil vandet bestå af kloakvand, i separatkloakerede områder af regnvand fra regnvandsledningen. For at supplere oversvømmelseskortene stiller Staten en hydrologisk højdemodel, til rådighed der viser hvor lavningerne i terrænet findes de såkaldte Bluespots. Herved kan man få et overblik over, hvor vandet samler sig. Om der rent faktisk samles vand i længere tid i disse lavninger afhænger af drænforhold og jordbundstype og selvfølgelig af regnens intensitet og varighed. Kortet viser derfor ikke, om der er et reelt problem i det pågældende område, men det kan give en pejling af, hvor der kan være behov for at undersøge området nærmere, fx i forbindelse med kommende planlægning. Værdikort Oversvømmelseskortene viser hvilke områder, der kan blive oversvømmede ved bestemte hændelser. Ved at vide hvor Kalundborg Kommune Side 10 Tillæg nr. 3

13 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan kommunens værdier er koncentreret, er det muligt at prioritere indsatsen mod risikoen for oversvømmelse. Kalundborg Kommune har derfor udarbejdet et værdikort (se kort i Kommuneplanens redegørelse for klimatilpasning) til brug for prioriteringen baseret på bygningsværdi. Der er udarbejdet værdikort for de områder, som er truet af oversvømmelse fra havet og optrængning fra spildevandssystemet. Risikokort og prioritering af indsatser Værdikortet lægges sammen med oversvømmelseskort for at skabe ét risikokort (se kort i Kommuneplanens redegørelse for klimatilpasning), der danner grundlag for den overordnede prioritering. Klimatilpasningsplanen lægger - ud over risikokortet - også kommunens særlige værdier samt sammenhæng til andre planer og projekter til grund for den endelige prioritering af indsatsområderne. De særlige værdier er defineret som følgende: Naturbeskyttelsesområder Kulturmiljø Fredede bygninger Strategisk infrastruktur Virksomheder inden for miljøklasse 4-7 Tekniske anlæg Større offentlige bygninger De første tre værdier knytter sig til kommunens rolle som myndighed med ansvar for de pågældende områder. Sikring af disse områder medvirker til at sikre områder der tjener en større almen interesse. De efterfølgende tre værdier har ligeledes et større almen interessesigte, fx arbejdspladser. De har dog også en beredskabsmæssig betydning evt. oversvømmelse af de pågældende områder vil dels begrænse muligheden for at komme til og fra områderne, dels kan oversvømmelse af visse typer af risikovirksomheder give større forureningsmæssige problemer, der skal håndteres i en beredskabssituation. Endeligt har sikring af større offentlige bygninger også en beredskabsmæssig betydning, i og med at det er vigtigt at have et sted at evakuere folk til, hvis en krisesituation skulle opstå og samtidig har kommunen som ejer også en interesse i at sikre egne investeringer. Med sammenhæng til andre planer og projekter tænkes primært på den kommende spildevandsplan. Her vil Klimatilpasningsplanens prioritering danne grundlag for indsatserne i den kommende Kalundborg Kommune Side 11 Tillæg nr. 3

14 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan spildevandsplanperiode. Indsatserne er derfor også prioriterede efter, om hvorvidt områderne allerede i dag er separatkloakerede, eller om de er fælleskloakerede, da der for den enkelte borger er stor forskel på om det er kloakvand eller regnvand huset oversvømmes med. Sammenhæng til andre planer og projekter kan også betyde, at det sikres at der klimatilpasses, når der alligevel skal ske forandringer i et område. Arbejdet for den nye Havnepark i Kalundborg er et eksempel herpå; at klimatilpasning og sikring mod stormflod tænkes ind i design og udformning af et kommende havneparkanlæg. De i retningslinje identificerede indsatsområder er ikke prioriteret indbyrdes. Behov for planlægning i kommende planperiode I den gældende redegørelse er det under afsnittet "Behov for planlægning i kommende planperiode" beskrevet, at der endnu ikke er udpeget indsatsområder for øget nedbør i Kalundborg by. Dette afsnit fjernes, idet dette tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan udpeger indsatsområderne for øget nedbør i Kalundborg by. 6. Rammebestemmelser Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan ændrer ikke ved indholdet i Rammer for lokalplanlægning - Generelle rammebestemmelser Klima og bæredygtighed. Dog præciseres det for rammebestemmelsen omhandlende nyt byggeri, at nyt byggeri skal opføres i minimum sokkelkote 2,0 m (DVR90). Et kort ændres fra at hedde 6.12.a til at hedde 6.12 visende oversvømmelsesområder og klimatilpasningszonen. Ligeledes tilføjes der et nyt kort 6.12.a, der viser regnvandsområder for Kalundborg by. Kort kan ses under punkt 7. Rammer for lokalplanlægning Generelle rammebestemmelser Tværgående emner - Klima og bæredygtighed Klimatilpasning Klimatilpasning kan benyttes som planlægningsmæssig begrundelse i lokalplanlægningen. Lokalplanlægningen vil derfor være et vigtigt værktøj i den løbende klimasikring af kommunen enten ved at indarbejde klimatilpasning i de kommende lokalplaner eller ved at udarbejde temalokalplaner med klimatilpasning som tema. På denne måde kan klimatilpasning indarbejdes i områder, hvor der ellers ikke udarbejdes nye lokalplaner. Kalundborg Kommune Side 12 Tillæg nr. 3

15 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan I forbindelse med udarbejdelse af Klimatilpasningsplanen er der udpeget en Klimatilpasningszone, Bluespots, Oversvømmelsesområder og Regnvandsområder, hvor der fremadrettet kan være risiko for oversvømmelse. Disse udpegninger skal sikre, at den fremtidige udvikling tilpasses eller mindsker risikoen for oversvømmelse. Det er altså ikke forbudszoner, men områder hvor lokalplanlægningen skal tage højde for oversvømmelsesrisikoen. KLIMATILPASNINGSZONEN fremgår af temaet Klimatilpasningszonen på kort og dækker alle arealer i direkte tilknytning til havet, som ligger under kote 3. Inden for KLIMATILPASNINGSZONEN skal der i forbindelse med lokalplanlægningen vurderes, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området. Det er i den forbindelse vigtigt ikke kun at vurdere effekten af klimatilpasningstiltag for lokalplanområdet, men også at inddrage hensynet til naboarealer og bagvedliggende arealer, hvor oversvømmelsesrisikoen kan reduceres ved tiltag i lokalplanområdet. Der vil samtidig også være områder indenfor klimatilpasningszonen, hvor det ikke er nødvendigt at reservere plads til klimatilpasningstiltag, fordi de mest oplagte løsninger ligger udenfor lokalplanens afgrænsning. Tiltag i KLIMATILPASNINGSZONEN kan fx være arealreservationer, der sikrer mulighed for at etablere diger eller andre tiltag til sikring mod havvandsstigning. OVERSVØMMELSESOMRÅDER fremgår af temaet Oversvømmelsesområder på kort OVERSVØMMELSESOMRÅDER dækker arealer under 1.9 m i direkte tilknytning til havet, der kan stå under vand ved en 100-års stormflodshændelse i Inden for OVERSVØM- MELSESOMRÅDER skal der i forbindelse med lokalplanlægningen vurderes, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området. Mulige tiltag kan omfatte at sikre der er plads til vandet og ikke nødvendigvis undgå vandet. REGNVANDSOMRÅDER fremgår af temaet Regnvandsområder på kort 6.12.a-e. I REGNVANDSOMRÅDER kan det forventes, at der vil stå vand på terræn fra spildevandssystemet ved en 100-års regnhændelse i Inden for REGNVANDSOMRÅDER skal der i forbindelse med lokalplanlægningen vurderes, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området. Mulige tiltag kan betyde at sikre der er plads til vandet og ikke nødvendigvis undgå vandet. BLUESPOTS er lavninger, hvori vandet potentielt kan samles, og fremgår af temaet Bluespots på kort 6.12.f. Indenfor BLUESPOTS skal der i forbindelse med lokalplanlægningen vurderes, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området. Kalundborg Kommune Side 13 Tillæg nr. 3

16 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan I lokalplanlægningen eller ved ændret arealanvendelse indenfor INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING, skal der tages hensyn til indsatsbeskrivelserne, og til mulighederne for at realisere klimatilpasningsløsninger. INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING ses på kortet 6.12.g. Ny bebyggelse skal opføres minimum i sokkelkote 2,0 m (DVR90), med mindre særlige forhold taler for en lavere sokkelkote. På udsatte steder, herunder i Klimatilpasningszone, Oversvømmelsesområder, Regnvandsområder, Bluespots og Lavbundsområder kan der stilles krav om højere sokkelkote med mindre oversvømmelsesrisikoen kan reduceres på anden vis. Ved anlæggelse af ny, og vedligehold af eksisterende, infrastruktur, herunder veje og havneanlæg, kan disse indgå i en klimatilpasningsløsning, fx ved at hæve vejkanten/kajkanten så bagvedliggende mere sårbare arealer beskyttes. Nye tekniske anlæg, som fx højvandsdige eller regnvandsbassiner, skal i videst muligt omfang udformes til flere funktioner og indrettes, så de kan indgå som et naturmæssigt eller rekreativt element i området. 7. Kort Forslag til tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan tilføjer nye kort og ændrer et enkelt korts navn. Det nuværende kort 6.12.a, som viser oversvømmelsesområder og klimatilpasningszonen, ændres til at hedde kort Kort viser ligeledes oversvømmelsesområder og klimatilpasningszonen. Det nye kort, som viser regnvandsområder for Kalundborg by, tilføjes og kaldes kort 6.12.a. Det nuværende Kort 6.12.g opdateres, således indsatsområder for øget nedbør i Kalundborg by er vist på kortet. (Kortene ses på de følgende sider). Kalundborg Kommune Side 14 Tillæg nr. 3

17 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Kort Oversvømmelsesområder (blå) og Klimatilpasningszonen (grå) Kalundborg Kommune Side 15 Tillæg nr. 3

18 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Kort 6.12.a - Regnvandsområder i Kalundborg by Kalundborg Kommune Side 16 Tillæg nr. 3

19 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Kort 6.12.g Indsatsområder Kalundborg Kommune Side 17 Tillæg nr. 3

20 Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan Kort 6.12.g Zoom in Indsatsområder for nedbør i Kalundborg by Kalundborg Kommune Side 18 Tillæg nr. 3

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan Klimatilpasning

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan Klimatilpasning TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg ved skybrud i juni 2013 KALUNDBORG KOMMUNE Teknik & Miljø Tillæg nr. 1 til

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg ved skybrud i juni 2013 Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Forslag til Klimatilpasningsplan

TEKNIK OG MILJØ. Forslag til Klimatilpasningsplan TEKNIK OG MILJØ Forslag til Klimatilpasningsplan Forslag til Klimatilspasningsplan for Kalundborg Kommune Udarbejdet af Teknik og Miljø 2013 Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg ved skybrud i

Læs mere

PLAN, BY OG MILJØ. Klimatilpasningsplan

PLAN, BY OG MILJØ. Klimatilpasningsplan PLAN, BY OG MILJØ Klimatilpasningsplan Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2013 med tilføjelse af "Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By" 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg ved

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen 1 Redegørelse... 2 1.1 Baggrund og forudsætninger... 2 1.1.1 Fremtidens klima... 2 1.1.2 Status på klimatilpasning frem

Læs mere

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017

Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 Kommuneplantillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 Kommuneplantillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Udgivet af: Vordingborg Kommune 2013. Vordingborg

Læs mere

-Vand i byer risikovurderinger

-Vand i byer risikovurderinger Oversvømmelse Hvorfra? Klimatilpasning -Vand i byer risikovurderinger v. 1 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 2 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 3 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 4 Vand og oversvømmelse Hvorfra?

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Klimaforandringer Ekstremnedbør Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Oversvømmelser pga. nedbør Klimaændringer eller statistiske udsving? 2 3 Her er løsningen 4 Klimaforandringer Drivhusgasser : tænk globalt

Læs mere

Forslag til klimatilpasningsplan

Forslag til klimatilpasningsplan TEKNIK OG MILJØ Forslag til klimatilpasningsplan Bilag 1: Indsatsbeskrivelser Udarbejdet af Teknik og Miljø 2013 Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg ved skybrud i juni 2013 Forslag til klimatilpasningsplan

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Nedbør, havvand og vandløb 4 1.2 Oversvømmelseskort 4 1.3 Værdikort 4 1.4 Risikokort 4 2. Opbygning af kortlægningen

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår?

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Klima mig her og klima mig der - definitioner Hvad er forskellen på forebyggelse og tilpasning: Forebyggelse har til formål at tøjle klimaændringerne

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder.

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013 Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen Sandsynlighedskort Risikoområder Forslag til indsatsområder Nr. 1. Stampmøllebæk Nr. 21. Assedrup

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Stjernholm dagen 19. august 2009 Johnny Gybel jgy@orbicon.dk 4630 0340 Emner Klimaforandringer Oversvømmelser OrbiSpot risikokort Arbejdsproces Eksempel Spørgsmål

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune

Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2013.02 i Kommuneplan 2014-2026 Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune December 2013 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2013.02 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.02

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

Kommuneplantillæg 8-2013. Klimatilpasning i Haderslev Kommune. Juni 2014

Kommuneplantillæg 8-2013. Klimatilpasning i Haderslev Kommune. Juni 2014 Kommuneplantillæg 8-2013 Klimatilpasning i Haderslev Kommune Juni 2014 Forslag til Kommuneplantillæg 8-2013 Send dine ideer, forslag og synspunkter senest den 11. august 2014 Klimatilpasning i Haderslev

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 20. oktober 2014 Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan tilpasning

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan grundvandskort for Billund et værktøj til aktiv klimatilpasning Billund Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort:

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Baggrundsviden om Værdi- og Risikokortlægning

Baggrundsviden om Værdi- og Risikokortlægning Baggrundsviden om Værdi- og Risikokortlægning Klimatilpasningsplanen Baggrund Der er i Næstved Kommune udarbejdet en klimatilpasningsplan som indeholder oversvømmelseskort for hele kommunen i forbindelse

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2015

Klimatilpasningsplan 2015 FORSLAG Indhold 1. Indledning... 3 2. Det fremtidige klima... 5 2.1 Klimascenarier... 5 2.2 Konsekvenser af klimaændringerne... 6 2.3 Fordele og ulemper ved klimaændringerne... 7 3. Screeningskort... 9

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/13 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Planforslaget til Klimatilpasningsplanen og den tilhørende Indsatsplan 2014-2018 er omfattet

Læs mere

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Baggrund Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 indebærer, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde en klimatilpasningsplan,

Læs mere

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker,

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Indhold 1. Udfordringen - Fremtidig nedbør 2002, 2007, 2009 og 2010 2. Klimatilpasningsstrategien

Læs mere

Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag

Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 28. april 2014 Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013

Læs mere

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg 05 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg 05 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan Team Plan og Byudvikling Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 20. februar 2015 Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg 05 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Strategi for klimatilpasning

Strategi for klimatilpasning Strategi for klimatilpasning 2012-2016 Forslag Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki...

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE

RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE OKTOBER 2013 AALBORG KOMMUNE RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 AALBORG KOMMUNE

Læs mere

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN ORGANISERING OG FINANSIERING INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN MARIANNE MARCHER JUHL BAGGRUNDSRAPPORTER INDHOLD Omfang af stormfloder og skader August 2017 INDHOLD Klimatilpasning i danske byer Lessons

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KLIMATILPASNING I LEJRE KOMMUNE

ANBEFALINGER TIL KLIMATILPASNING I LEJRE KOMMUNE NOVEMBER 2013 LEJRE KOMMUNE ANBEFALINGER TIL KLIMATILPASNING I LEJRE KOMMUNE RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Kommune Klimatilpasningsplan Offentligt fremlagt i perioden den 4. juni 2014 til og med den 18. august 2014. Foto: under stormen

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

AUGUST KLIMATILPASNING Kommuneplantillæg nr. 5

AUGUST KLIMATILPASNING Kommuneplantillæg nr. 5 AUGUST 2016 KLIMATILPASNING Kommuneplantillæg nr. 5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2016 Læsevejledning Struer Kommunes klimatilpasningsplan består af to dele; et kommuneplantillæg og en klimahandleplan. Kommuneplantillægget

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE WILLIS Konference Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI 1 Disposition Udfordringer Kortlægningstyper Case: Screening af ejendomsportefølje

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplan. Forslag

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplan. Forslag Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasningsplan Forslag Tillæg nr. 11- Forslag 20.01.2015 Offentlighedsperiode Forslaget er i offentlig høring fra den 20.01.2015 til den 17.03.2015 Indsigelser,

Læs mere

Klimatilpasning. Louise Grøndahl

Klimatilpasning. Louise Grøndahl Klimatilpasning Louise Grøndahl Rammerne for klimatilpasning Ny Lovgivning Lovpakke 2012 - klimalokalplaner - Miljø- og servicemål -vedvarende energi Lovpakke 2012-2013 -Regnvandsbidrag -Præcisering af

Læs mere

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder 7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder Redegørelse BOKS: Hvad er et lavbundsområde? Lavbundsområder er typisk tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og fjordarme, som nu

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Klimatilpasningsstrategi

Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasningsstrategi Herning Kommune Klimatilpasningsstrategi Udarbejdet i marts 2013 af Herning Kommune i samarbejde med Herning Vand Fotos: Herning Kommune To fotos på side 7, Mogens Nielsen Sdr.

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

FORSLAG Offentliggjort 25. juni 2014 i høring frem til 3. september

FORSLAG Offentliggjort 25. juni 2014 i høring frem til 3. september Kommuneplantillæg nr. 4 Klimatilpasning FORSLAG Offentliggjort 25. juni 2014 i høring frem til 3. september Forslag juni 2014 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres

Læs mere

Klimatilpasning i Halsnæs Kommune

Klimatilpasning i Halsnæs Kommune Klimatilpasning i Halsnæs Kommune Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune delegeretmøde september 2016 Miljøsagsbehandler Kenneth Berger Hvad skal jeg tale om Klimaændringer i DK Hvordan kan vi tilpasse

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 Kbh. Ø. nst@nst.dk cc.: dagpe@nst.dk. j.nr. NST-400-00062

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 Kbh. Ø. nst@nst.dk cc.: dagpe@nst.dk. j.nr. NST-400-00062 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 Kbh. Ø Dok.nr: 50588 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 19. juli 2012 nst@nst.dk cc.: dagpe@nst.dk j.nr. NST-400-00062 Høringssvar fra FRI vedr.: forslag til lov om

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Deltag i debatten! Debatoplæg. Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune. Hvad mener du?

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Deltag i debatten! Debatoplæg. Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune. Hvad mener du? Deltag i debatten! Skal dine synspunkter indgå i behandling af sagen? Har du slag, idéer eller synspunkter til hold du mener bør indgå i klimatilpasningsplanen Hvis du har slag, idéer og synspunkter til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Strategi for klimatilpasning. November 2011

Strategi for klimatilpasning. November 2011 Strategi for klimatilpasning November 2011 Godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. december 2011 Strategi for klimatilpasning Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Cowi A/S og klimatilpasningsprojektgruppen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Notat. 28. februar Miljø og Teknik. Baggrund

Notat. 28. februar Miljø og Teknik. Baggrund Notat Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: J.nr.: 28. 2013 Br.nr.: Udfærdiget af: Lars Bo Jensen Vedrørende: Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Notatet sendes/sendt til: Baggrund Aftalen mellem

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS.

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. 03/10/2013 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Enestående

Læs mere