Plustid mere løn for mere arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plustid mere løn for mere arbejde"

Transkript

1 Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere

2 Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel aftale om plustid Væsentlige fakta om plustid > Frivillighed > En individuel aftale > Beregningen af løn ved plustid > Hvad sker i forbindelse med barselsorlov, ferie, sygdom, fratræden mv.?... 3 > Ferie > Opsigelse af den individuelle aftale Fordele og ulemper for dig som medarbejder Tjekliste i forhold til den enkelte medarbejder Plustid for fuldmægtige Plustid for special- og chefkonsulenter Plustid for videnskabelige medarbejdere Eksempel på en individuel aftale om plustid Del 2. Iværksættelsesaftale om plustid (i staten) Fordele og ulemper i forhold til klubben tjekliste Overvejelser i klubben om plustid > 1. Aftalens område > 2. Aftalens varighed > 3. Personalepolitik > 4. Procedure i forhold til arbejdsopgaver > 5. Lønpolitik > 6. Arbejdstidens placering > 7. Forholdet til lokale aftaler/praksis om arbejdstid > 8. Evaluering > 9. Opsigelse Eksempel på en iværksættelsesaftale om plustid.... 7

3 Vejledning om plustid // Side 3 Indledning Plustid er en aftale, som den enkelte ansatte indgår med sin arbejdsgiver om, at hans eller hendes ugent - lige arbejdstid forhøjes ud over sædvanlig fuldtid på 37 timer med en tilsvarende forhøjelse af lønnen dvs. en omvendt deltid. I vejledningen får du råd i forhold til indgåelse af individuelle aftaler om plustid (Del 1). Hvis du er tillidsrepræsentant i staten, får du inspiration til debatten i klubben (Del 2). Hvem er omfattet af aftalerne om plustid? I kommuner og regioner kan alle ansatte, som er ansat i henhold til overenskomst for akademikere, efter 3 måneders ansættelse indgå individuelle aftaler om plustid. På de statslige arbejdspladser kræves der for fuldmægtige en lokal aftale mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen, en såkaldt iværksættelsesaftale. Derefter kan der indgås en individuel aftale om plustid mellem den enkelte medarbejder og ledelsen. Chefkonsulenter og specialkonsulenter kan indgå individuelle aftaler om plustid med ledelsen, uden at der er indgået en iværksættelsesaftale. På det statslige område er alle AC-medarbejdere såvel overenskomstansatte som tjenestemænd omfattet af reglerne om plustid. Det gælder dog ikke ansatte i lønramme 37 eller højere samt andre, som er ansat i egentlige chefstillinger. Hvad kan Djøf hjælpe med? Fra Djøfs side kan vi rådgive dig, hvis du overvejer at indgå en aftale om plustid. Ring til Djøfs Rådgivningscenter på tlf Vi har åben hver dag kl Del 1. Individuel aftale om plustid 1. Væsentlige fakta om plustid Frivillighed Den individuelle aftale om plustid bygger på frivillighed fra begge sider. Arbejdsgiveren kan altså ikke pålægge dig at gå på plustid, og du har heller ikke en ret til at gå på plustid. En individuel aftale Der kan være mange forskellige grunde til at indgå en plustidsaftale, og det skal kunne afspejles i aftalernes udformning. Der skal være mulighed for at tilpasse arbejdstiden til dine egne behov og livssituation. Hvis du går på plustid for at varetage særlige eller ekstra opgaver, så anbefales det, at arbejdsopgaverne fremgår af den individuelle aftale. Beregningen af løn ved plustid En plustidsaftale kan kun indgås med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der er højere end normal fuldtidsbeskæftigelse, dog maksimalt 42 timer. Lønnen forhøjes forholdsmæssigt på grundlag af det aftalte timetal. Dog vil rådighedstillæg og rådighedsforpligtelse fortsætte uændret, men først være aktuelle, når du har præsteret den aftalte arbejdstid. Pensionsbidrag af basisløn og kvalifikationstillæg forhøjes tilsvarende forholdsmæssigt pensionsprocenten er uændret, men selve beregningsgrundlaget forhøjes. For tjenestemænd i staten indbetales der et pensionsbidrag på 18 pct. til en supplerende pensionsordning af den del af lønnen, der overstiger lønnen for fuldtidsbeskæftigelse. Hvad sker i forbindelse med barselsorlov, ferie, sygdom, fratræden mv.? Ved at indgå aftale om plustid får du forhøjet din faste løn. Det er den nye samlede faste løn, som udbetales fx under sygdom, barselsorlov og omsorgsdage. For lønnen under ferie gælder særlige regler, som gennemgås nedenfor.

4 Vejledning om plustid // Side 4 Ferie I staten optjenes ferie på grundlag af din beskæftigelsesgrad i optjeningsåret (kalenderåret), men lønstigningen som følge af den højere arbejdstid påvirker først din løn under ferie i det efterfølgende ferieår der er med andre ord en vis forsinkelse, før plustiden kan mærkes på den løn, du får udbetalt under ferie. Hvis du overgår fra fuldtid til plustid, vil du således i det ferieår, hvor du overgår til plustid, kun få normal fuldtidsløn (svarende til 37 timers arbejde) under ferien. Til gengæld vil du efter tilbagevenden til fuldtid få plustidslønnen under ferie i det første ferieår, efter at du igen er overgået til almindelig fuldtid. I kommuner og regioner er det den nye samlede faste løn, som udbetales under ferie. Lønnen under ferie er den fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Opsigelse af den individuelle aftale En individuel aftale om plustid kan aftales tidsbegrænset, så aftalen bortfalder efter den aftalte periode. Hvis aftalen ikke er tidsbegrænset, løber den indtil den opsiges af en af parterne. Opsigelsesvarslet bør fremgå af den individuelle aftale. Som udgangspunkt kan den individuelle aftale opsiges med 3 måneders varsel (i staten og kommuner) af både medarbejderen og arbejdsgiveren, medmindre andet er aftalt, enten i den lokale eller den individuelle aftale. I regioner kan den individuelle aftale opsiges med funktionærlovens varsler. Ifølge AC-overenskomsterne har du som medarbejder i tilfælde af afskedigelse altid ret til at vende tilbage til din hidtidige beskæftigelsesgrad 3 måneder før fratrædelsestidspunktet, hvis du ønsker det. Baggrunden for dette er, at der i lov om arbejdsløshedsforsikring tidligere var en regel om, at arbejdstimer ud over 37 pr. uge, der er præsteret inden for de seneste 3 måneder forud for en ledighedsperiode, ifølge dagpengereglerne blev betragtet som såkaldt overskydende timer. Disse timer skulle afvikles i forhold til a-kassen, før der kunne optjenes dagpengeret. Formålet med de særlige overenskomstbestemmelser om tilbagevenden til normal arbejdstid var at sikre muligheden for dagpengeret i direkte forlængelse af ansættelsesforholdets ophør. Reglerne om overskydende timer er imidlertid bortfaldet med virkning fra 1. juli Derfor vil det ikke have nogen konsekvenser for din dagpengeret, hvis du bliver afskediget, men vælger at opretholde en individuel plustidsaftale helt frem til din fratrædelse. I tilfælde af afskedigelse anbefaler vi, at du søger rådgivning hos både Djøf og a-kassen. 2. Fordele og ulemper for dig som medarbejder Det er vigtigt, at du gør dig overvejelser om fordele og ulemper ved at indgå aftale om plustid. Overvejelserne skal ske med udgangspunkt i dine konkrete forhold på arbejdspladsen, da der er vidt forskellige vilkår på de enkelte arbejdspladser. 2.1 Tjekliste Fordele ved en aftale om plustid > Kan medføre en bedre honorering af arbejdstiden (relevant hvis de normale arbejdsopgaver ikke kan nås på 37 timer) > Mulighed for at tilpasse arbejdstiden til egne behov og livssituation > Større tilfredshed med ansættelsesvilkårene, hvis der er mulighed for at skabe overensstemmelse mellem arbejdsopgaver og arbejdstid > Højere arbejdstid kan aftales i en periode, hvor der er stort arbejdspres (giver en fast betaling for det ekstra arbejde) > Den højere løn udbetales også ved fravær fx ferie, sygdom, barsel og adoption Ulemper ved en aftale om plustid > Kan betyde dårligere honorering end merarbejde, som kan kompenseres i forholdet 1:1,5 ved betydeligt merarbejde. > Ledelsen kan lægge pres på den enkelte for at aftale højere arbejdstid > Giver ikke mulighed for afspadsering, men kun mere i løn > Risiko for, at balancen mellem familie- og arbejdsliv bliver skæv 2.2 Plustid for fuldmægtige Fuldmægtige har en rådighedsforpligtelse på henholdsvis 20 timer i staten og 35 timer i kommuner og regioner pr. kvartal. Hvis du som fuldmægtig ofte får udnyttet din rådighedsforpligtelse, kan plustid være en fordel. Hvis du f.eks. går op til ca. 39 timer om ugen, svarer det nogenlunde til en rådighedsforpligtelse på 20 ekstra timer i kvartalet. Hvis du som statsansat i et kvartal udnytter din rådighedsforpligtelse fuldt ud, vil plustid derfor give dig en bedre betaling for dine merarbejdstimer, fordi plustiden giver en højere løn, mens arbejde inden for rådighedsforpligtelsen ikke udløser ekstra betaling. Rådighedsforpligtelsen og/eller rådighedstillægget fortsætter uændret med en aftale om plustid. Det betyder, at rådighedsforpligtelsen ligger ud over den nye gennemsnitlige arbejdstid. Da rådighedsforpligtelsen ikke ændres, betyder det, at merarbejdstimer opgøres for hele

5 Vejledning om plustid // Side 5 kvartalet, også selv om du har skiftet til plustid midt i kvartalet. Hvornår der er tale om merarbejdstimer, afhænger altså af den aftalte ugentlige arbejdstid. Kan det betale sig at gå på plustid? Hvornår det kan betale sig at gå over til plustid afhænger bl.a. af, hvor meget din arbejdsgiver udnytter rådighedsforpligtelsen henholdsvis før og efter, at I indgår en plustidsaftale, hvordan merarbejde honoreres, merarbejdets omfang osv. Lokale flekstidsaftaler, opsparingsordninger m.v. har også betydning for, hvornår det ud fra en rent økonomisk betragtning kan betale sig for dig at indgå en aftale om plustid. Du skal desuden være opmærksom på, at den timesats, der regnes med ved merarbejdsbetaling, er lidt forskellig fra den timesats, der bruges ved beregning af plustidstimer. Plustidstimer er fuldt pensionsgivende og indregnes i særlig feriegodtgørelse og udbetales under ferie m.v., mens timelønnen ved beregning af kontant merarbejdsgodtgørelse er inkl. dit eget pensionsbidrag, men ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag. Rådighedstillæg indgår ikke i beregningsgrundlaget for hverken plustid eller kontant udbetalt merarbejde. På grund af disse forskellige faktorer er det vanskeligt at lave en generel beregning af, hvornår plustid er en fordel, men hvis du gerne vil have en vurdering af, om plustid konkret vil kunne betale sig for dig, kan du kontakte Djøf. 2.3 Plustid for special- og chefkonsulenter Special- og chefkonsulenterne i staten er ikke omfattet af overenskomstens merarbejdsregler, men har kun mulighed for at få et årligt engangstillæg som honorering for merarbejde. Hvis din faktiske arbejdstid er højere end 37 timer, og det årlige engangsbeløb for merarbejde ikke står i rimeligt forhold til de præsterede timer, så vil det rent økonomisk kunne betale sig at overgå til plustid Som special- eller chefkonsulent i staten skal du endvidere være særligt opmærksom på, at en aftale om plustid ikke kolliderer med lokale aftaler om arbejdstid/opsparing mv. Som special- eller chefkonsulent i kommuner og regioner følger du de samme merarbejdsregler som almindelige overenskomstansatte. Du skal derfor ligesom fuldmægtige overveje det hensigtsmæssige i en plustidsaftale. Hovedreglen i merarbejdsaftalen er afspadsering af godkendte merarbejdstimer, og hvis du i stedet ønsker sikkerhed for kontant betaling for timer ud over 37 timer ugentligt, kan en plustidsaftale være en fordel. 2.4 Plustid for videnskabelige medarbejdere Videnskabelige medarbejdere ved universiteter og sektorforskningsinstitutioner er som udgangspunkt ikke omfattet af overenskomstens bestemmelse om godtgørelse for merarbejde. Samtidig er du som alle andre overenskomstansatte akademikere forpligtet til at påtage dig merarbejde. I praksis har stort set alle videnskabelige medarbejdere merarbejde. En aftale om plustid kan derfor godt være en fordel for dig som videnskabelig medarbejder, der i forvejen arbejder mere end 37 timer om ugen i gennemsnit, fordi den sikrer en 1:1-betaling for en arbejdsydelse, som du leverer, men ellers ikke bliver honoreret for. Eksempel på en individuel aftale om plustid Aftale om plustid for [medarbejder] Der indgås hermed aftale om forhøjelse af den ugentlige arbejdstid til [38-42] timer pr. uge i henhold til bestemmelserne herom i aftale/overenskomst (samt i henhold til lokal aftale om plustid af [dato] indgået mellem [tillidsrepræsentant] og [ledelse]). (Aftalen indgås for perioden fra [dato] til [dato].) Alle løndele, herunder pensionsbidrag, forhøjes forholdsmæssigt på grundlag af det forhøjede timetal. Dog vil rådighedsforpligtelse og -tillæg fortsætte uændret. Det er aftalt, at forhøjelsen af den ugentlige arbejdstid sker med baggrund i [eventuelle særlige arbejdsopgaver]. Det er endvidere aftalt, at [medarbejderen] ved denne aftales udløb eller opsigelse har ret til ansættelse på deltid på [antal timer] i [periode], og med ret til efterfølgende at vende tilbage til den hidtidige beskæftigelsesgrad (37 timer). Arbejdstiden placeres efter samme bestemmelser og retningslinjer som hidtil (eller eventuelle særlige aftaler herom, herunder fx i forhold til hjemmearbejde osv.). Denne aftale kan opsiges med 1 måneds varsel fra [medarbejderens] side og med et varsel svarende til det individuelle opsigelsesvarsel, dog mindst 3 måneders varsel fra ledelsens side. Denne aftale er et tillæg til ansættelseskontrakten. [Sted], [Dato] [Medarbejders underskrift] [Ledelsens underskrift]

6 Vejledning om plustid // Side 6 Del 2. Iværksættelsesaftale om plustid (i staten) I dette afsnit gennemgår vi overvejelser i forbindelse med indgåelse af en iværksættelsesaftale. Hvilke af disse elementer, der er relevante i netop jeres klub, bør indgå i klubbens drøftelser og overvejelser. Djøf anbefaler, at der som minimum er overvejende enighed i klubben, før man siger ja til en lokal aftale om plustid, også selv om det stadig er op til den enkelte medarbejder at vælge, om man ønsker en individuel plustidsaftale. Eksistensen af en iværksættelsesaftale kan i nogle tilfælde være med til at lægge et pres på medarbejderen for at acceptere en plustidsaftale. Fordele og ulemper i forhold til klubben tjekliste Fordele ved en aftale om plustid > Kan medføre større fleksibilitet i forhold til de ansattes behov > Kan være en handelsvare i forhold til andre aftaler, man ønsker at indgå på arbejdspladsen Ulemper ved en aftale om plustid > Kan betyde dårligere honorering end merarbejde, der aflønnes med 1:1,5 (særligt aktuelt for ansatte med rådighedstillæg) > Kan indebære kønsbestemte uligheder, hvis vilkårene for en plustidsordning ikke giver mænd og kvinder lige muligheder for at vælge plustid, fx i forhold til placeringen af arbejdstid og behovet for at kunne gå på bestemte tider/dage, for at hente børn mv. > Risiko for ny deltid på 37 timer, så kun ansatte med højere arbejdstid får de spændende opgaver > Kan forværre eksisterende stress- og balanceproblemer på arbejdspladsen Overvejelser i klubben om plustid 1. Aftalens område Det skal fremgå helt tydeligt, hvem aftalen dækker, dvs. om det er hele koncernen eller den enkelte institution. Der vil typisk være sammenfald mellem en lokal aftales dækningsområde og tillidsrepræsentantens dækningsområde. Hvis den lokale aftale indgås på et højere niveau end tillidsrepræsentanter i de enkelte institutioner, bør der afholdes samlede møder, hvor den relevante (fælles-)tr får mandat fra alle berørte medarbejdere. 2. Aftalens varighed Vi anbefaler, at aftalen er tidsbegrænset, så der kommer et naturligt tidspunkt, hvor aftalen dels skal evalueres og klubben dels på ny skal forholde sig til, om den ønsker at fortsætte med aftalen. 3. Personalepolitik Det kan være nyttigt at drøfte med ledelsen eventuelt i jeres samarbejdsudvalg hvordan de personalepolitiske værdier og holdninger, der kommer til udtryk i personalepolitikken, knyttes sammen med plustid. Hvis formålet med plustid eksempelvis er at styrke rammerne for fleksibel arbejdstid, vil det være relevant at slå fast, at fleksibiliteten er gensidig. Gensidigheden kan indebære, at medarbejderne også kan gå ned i tid med tilsvarende forholdsmæssig reduktion i lønnen dette er dog ikke omfattet af plustidsreglerne, men skal aftales individuelt. Det kan desuden også fremgå, hvad plustid ikke skal betyde. Allerede ved indgåelse af den lokale aftale kan det eksempelvis slås fast, at plustid ikke kan stilles som krav eller forudsætning i stillingsopslag, at der ikke må forskelsbehandles som følge af plustid i forhold til fordeling af arbejdsopgaverne, og endelig at plustid ikke må have indflydelse på mulighederne for kompetenceudvikling eller i forhold til de lokale lønforhandlinger. 4. Procedure i forhold til arbejdsopgaver Det kan være nyttigt at få klarhed over, hvordan ledelsen vil sikre, at der for alle medarbejdere er overensstemmelse mellem arbejdsopgavernes omfang og den aftalte arbejdstid, uanset om der er plustid, fuldtid eller deltid. Er der fx praksis for, at der afholdes en samtale med nærmeste chef, når eller endnu bedre inden der sker ændringer i arbejdstiden? Formålet med en sådan samtale vil være, at chef og medarbejder i fællesskab får drøftet og evt. justeret arbejdsopgaver. Ved samme lejlighed bør arbejdstidens placering ligeledes drøftes, jf. nedenfor. 5. Lønpolitik Det bør fremgå af lønpolitikken, at en medarbejders valg for eller imod plustid ikke må påvirke de lokale lønforhandlinger. Hvis den individuelle aftale om plustid opsiges, bør der samtidig afholdes en lønforhandling, da der her er tale om en faktuel lønnedgang. 6. Arbejdstidens placering Det skal være muligt for alle overenskomstansatte at indgå individuelle aftaler om plustid. Det bør derfor fremgå af de lokale regler vedrørende arbejdstid, at der skal tages individuelle hensyn i forbindelse med arbejdstidens placering. Det bør eksempelvis ikke være et krav, at forøgelsen af arbejdstiden nødvendigvis fordeles ligeligt over ugens fem dage. Placeringen af de ekstra timer bør aftales med nærmeste chef og placeres inden for de eksisterende arbejdstidsregler. En medarbejder på det administrative område kan således hverken kræve eller blive pålagt, at de ekstra timer skal placeres uden for normal kontortid.

7 Vejledning om plustid // Side 7 7. Forholdet til lokale aftaler/praksis om arbejdstid Inden I indgår en iværksættelsesaftale om plustid, bør I have klarhed over, hvordan plustid spiller sammen med de lokale arbejdstidsaftaler og/eller praksis. Det gør sig gældende både i forhold til flekstidsaftaler, rådighedsforpligtelse og administrationen heraf. Endelig kan det være særligt relevant at drøfte på de arbejdspladser, hvor der allerede er indført såkaldte opsparingsordninger eller andre særlige aftaler om arbejdstid. Lokale flekstidsaftaler Djøf anbefaler, at hvis den ugentlige arbejdstid udvides, så bør tidsrummet for, hvornår der kan flekses ud og ind, også udvides, medmindre der er fleksmulighed døgnet rundt. Det skyldes, at en plustidsmedarbejder ellers med udvidet arbejdstid vil få ringere mulighed for fleksibilitet. Rådighedsforpligtelsen Det følger af overenskomsten, at rådighedsforpligtelsen ikke kan udvides parallelt med udvidelse af arbejdstiden. Omvendt er beregningsgrundlaget for den forholdsmæssige forhøjelse af lønnen uden rådighedstillægget. En aftale om plustid bør således isoleret set ikke medføre en ændring i den lokale praksis i forhold til rådighedsforpligtelse/merarbejde. Men det kan være væsentligt at tænke igennem, om der alligevel er lokale forhold, som bør revideres eller præciseres som følge af en plustidsaftale. Hjemmearbejde Det bør fremgå af den lokale aftale, at arbejde udført hjemme efter arbejdspladsens almindelige regler herom også tæller med, når en medarbejder er omfattet af plustid. Djøf anbefaler, at muligheden for hjemmearbejde udvides i sammenhæng med indførelsen af plustid. 9. Opsigelse Af iværksættelsesaftalen skal det fremgå, at aftalen kan opsiges gensidigt med 3 måneders varsel. I overenskomsterne fremgår et tilsvarende gensidigt varsel for den individuelle aftale. Hvis iværksættelsesaftalen opsiges, kan der ikke efter aftalens udløb indgås nye individuelle aftaler. I den lokale aftale kan det skrives ind, hvad der sker med de allerede indgået individuelle aftaler, hvis iværksættelsesaftalen opsiges. Som hovedregel består de individuelle aftaler ved opsigelse af den lokale aftale, hvorefter det er op til de enkelte medarbejdere selv at forholde sig til, om den individuelle aftale ønskes bevaret. Hvis det omvendt er arbejdsgiversiden, der opsiger den lokale aftale, så må det forventes, at de individuelle aftaler også opsiges. Eksempel på en iværksættelsesaftale om plustid Aftale om iværksættelse af plustid 1. Der er mellem [institutionen] og tillidsrepræsentanten(-erne) for [de(n) relevante medarbejdergruppe(r)] enighed om, at [de(n) pågældende personalekategori(er)] kan indgå individuelle aftaler om plustid. 2. Denne aftale kan opsiges til bortfald med [antal] måneders varsel. [Sted], den [Dato] [Ledelsens underskrift] [Tillidsrepræsentantens(-ernes) underskrift] Andre aftaler, fx opsparingsordninger På de arbejdspladser, hvor der allerede er indgået særlige opsparingsaftaler, bør man forholde sig helt konkret til, hvordan det påvirker plustid. Hvordan kan der fortsat være mulighed for opsparing af frihed ved en forhøjet ugentlig arbejdstid? 8. Evaluering Det anbefales, at det aftales med ledelsen (eller i samarbejdsudvalget eller lignende), at plustidsbestemmelserne skal evalueres. Den første evaluering bør finde sted omkring et år efter, at iværksættelsesaftalen indgås. For at forhindre, at der opstår uklarheder eller uenighed om hvilke parametre, der er relevante, kan disse skrives på forhånd. Det kan være udbredelse af brugen af plustidsaftaler, og hvordan brugen fordeler sig på køn, titler, placering, type arbejdsopgaver og løn. Endelig bør der evalueres på, om og hvordan plustid har påvirket eller endda ændret virksomhedskulturen, herunder om det er ønskelige ændringer.

Plustid Vejledning. September 2013

Plustid Vejledning. September 2013 Plustid Vejledning September 2013 Indledning... 1 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 1 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 1 Del 1. Individuel aftale om plustid... 1 1. Væsentlige fakta om plustid...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter Cirkulære af 19. maj 2011 Perst.nr. 018-11 PKAT 149 J.nr. 10-331-42 Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Folkekirkens Nødhjælp 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medlemmer af Dansk Journalist Forbund, der ansættes til udførelse af informations-

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde.

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. AARHUS UNIVERSITET SKABELON FOR FLEKSTIDSAFTALE PÅ AARHUS UNIVERSITET Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. Fikstid

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne.

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Der er aftalt en 3-årig overenskomst for perioden 1. april 2011 31.marts 2014. Lønregulering

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere