Vejledning om ANSÆTTELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ANSÆTTELSE"

Transkript

1 Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der er ikke nogen overenskomst, men funktionærloven og ferieloven gælder for ansættelsesforholdet. Ydernummerpsykologen har efter denne form for aftale en arbejdsgiverrolle, og psykologen har en ansats rettigheder og pligter. Da ansættelsen er tidsbegrænset, ophører den uden yderligere varsel på det tidspunkt, man har aftalt ved ansættelsens begyndelse. Det forudsættes, at arbejdet med klienter foregår under ydernummerpsykologens overordnede vejledning. Denne model vægter den ansattes tryghed og ydernummerpsykologens ansvar for vejledning af psykologen højt. Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner har aftalt, at ikke-autoriserede psykologer kan arbejde med henviste klienter i en tidsbegrænset periode og under bestemte rammer hos en psykolog med ydernummer. Parterne er enige om, at aftalen både kun kan omfatte en ansættelse mellem praksiskandidaten og ydernummer indehaveren. Denne vejledning med tilhørende standardkontrakt er Dansk Psykolog Forenings forslag til en ansættelsesaftale, der udfylder Praksisoverenskomsten. Det skal understreges, at det er en individuel kontrakt, der indgås om stillingen mellem den enkelte klinik og psykologen, og at der er en række spørgsmål vedr. samarbejdet, som parterne selv skal tage stilling til. Foreningens standardkontrakt for en midlertidig ansættelse foreslår en række løsninger på disse spørgsmål, men den er ikke bindende. Det eneste, der binder, er kravene i Praksisoverenskomsten og i Psykolognævnets retningslinjer for autorisation. Bestemmelsen i overenskomst om psykologhjælp lyder: 23: I psykologpraksis kan medvirke psykologer som led i disses efteruddannelse med henblik på autorisation. Bedømmelsesudvalget og Sygesikringen i det amt, hvor klinikken har ydernummer, underrettes om ansættelsen af en psykolog i efteruddannelsesforløbet samt om ophør af forløbet. 24: Formålet med ordningen er at sikre, at efteruddannelsen med henblik på opnåelse af autorisation kan udvides med den særlige erfaring, som kan indhentes gennem psykologpraksis, der omfatter sygesikringsklienter. Ordningen knytter sig til den etablerede autorisationsordning og skal følge de retningslinjer samt beslutninger, der fastlægges af Psykolognævnet. Det følger af de gældende regler at:

2 Efteruddannelse i denne form for psykologpraksis kan ikke stå alene, men kan indgå som en del af et bredere autorisationsforløb. Psykologen i efteruddannelsesforløbet skal arbejde i klinikken i minimum 6 måneder og maksimalt 12 måneder i et omfang svarende til gennemsnitligt minimum 15 timer om ugen. Arbejdet skal afspejle bredden i klinikkens arbejde, og psykologen må som led i uddannelsesforløbet ikke alene behandle klienter, som er omfattet af ordningen. Psykologen i efteruddannelsesforløbet har det psykologfaglige ansvar for sit arbejde. Psykologen under efteruddannelse modtager 2 timers supervision om ugen hos ydernummerpsykologen. Ydernummerindehaveren afregner med sygesikringen. Klinikken afregner honorar med psykologen i efteruddannelsesforløbet for vedkommendes egne klienter. Denne vejledning supplerer de bestemmelser, der i øvrigt gælder for psykologers arbejde, bl.a. Psykologloven, Psykolognævnets retningslinjer for autorisation, bestemmelserne om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, de etiske retningslinjer for nordiske psykologer samt selvfølgelig Praksisoverenskomsten. Der henvises hertil. Formål Det overordnede formål er, at arbejdet hos en psykolog med ydernummer skal være en del af den praktiske uddannelse til at blive autoriseret psykolog. Dvs. at arbejdet skal kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne påtage sig opgaver med udredning og intervention. Formålet er ikke at aflaste ydernummerpsykologen. Hvem er omfattet? Kun en universitetsuddannet ikke-autoriseret psykologuddannet kandidat kan komme i betragtning. Ansvar for arbejdet Psykologen skal arbejde med egne sager, men ydernummerpsykologen har et vejledningsansvar overfor psykologen og følger klientarbejdet. Arbejdet med lægehenviste klienter skal foregå under supervision af ydernummerpsykologen, som har det overordnede ansvar for, at overenskomsten om psykologhjælp overholdes. Psykologen skal føre journal over sagerne efter de gældende regler og klinikkens praksis. Arbejdsopgaver og arbejdsomfang Arbejdet må ikke kun bestå i behandling af lægehenviste klienter, og psykologen skal i løbet af perioden arbejde med flere af de klienttyper, som klinikken har. Arbejdet med klienter skal have et omfang svarende til gennemsnitligt minimum 15 timers arbejde om ugen. En konsultation af minutters varighed opgøres til 2 arbejdstimer, incl. forberedelse og administrativt arbejde. Det skal aftales, om der er betalt frokost.

3 Foreningen anbefaler, at psykologen ikke får mere end 4 konsultationer på en dag. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Hvis det undtagelsesvist finder sted, skal det honoreres eller afspadseres med sædvanlig timeløn + 50 %. Lokaleforhold Praksisoverenskomsten kræver, at henviste klienter behandles på den adresse, hvor ydernummeret er tildelt. Derfor skal arbejdet med lægehenviste klienter udføres på klinikadressen med ydernummer. Periodens varighed Arbejdet i ydernummerpraksis skal have en varighed på minimum 6 måneder og maksimum 12 måneder. Der er ikke mulighed for at forlænge den periode, hvor den ikke-autoriserede psykolog kan behandle lægehenviste klienter udover 12 måneder. Ønskes et fortsat samarbejde mellem klinikken og psykologen kan det ikke omfatte henviste klienter, og kontrakten skal forhandles på nyt grundlag. Supervision Psykologen skal modtage minimum 2 timers supervision a 60 minutter om ugen hos ydernummerpsykologen. Der skal på forhånd træffes aftale om, hvornår et supervisionsforløb skal foregå, samt hvilke hovedområder og temaer, den skal indeholde. Supervisionen skal omfatte såvel sagsaspekter som relationen mellem supervisant og klienter. Løbende drøftelse af arbejdsopgaver og administration tæller ikke som supervision. De 2 timers supervison medregnes ikke som en del af arbejdstimerne, de ligger altså udover de minimum 15 arbejdstimer pr. uge. Supervision kan kun gives af autoriserede psykologer med min 3 års erhvervserfaring som psykolog. Supervisor skal bekræfte supervisionsforløbet i.f.t. Psykolognævnet. Journalisering Psykologen har pligt til at føre ordnede optegnelser i sagerne, selv om journaliseringspligten formelt set kun gælder autoriserede psykologer. Klinikken skal påse, at lovgivning og klinikkens praksis overholdes. Ferie, barsel og sygdom Her beskrives de rettigheder, psykologen som minimum vil have efter lovgivningen. Man kan i den enkelte kontrakt aftale gunstigere vilkår, f.eks. svarende til det, der gælder efter de offentlige overenskomster. Psykologen har ret til ferie efter ferielovens regler, 25 dage om året, men ikke til løn under ferie med mindre det aftales. Hvis der ikke er optjent feriepenge under tidligere ansættelse, og hvis

4 psykologen har været ledig med dagpenge i det forudgående optjeningsår, er der mulighed for at holde ferie med dagpenge. Kontakt A-kassen herom. Ved fratræden skal klinikken indbetale de feriepenge, der er optjent i perioden, til Feriekonto til brug for afholdelse af ferie i det kommende ferieår. Hvis klinikken holder ferielukket, og psykologen dermed er tvunget til at holde ferie på bestemte tidspunkter, skal det fremgå af kontrakten. I forbindelse med barsel har psykologen ret til graviditetsorlov i 4 uger før fødslen, barselsorlov i 14 uger efter fødslen og forældreorlov i op til 32 uger. Hvis betingelserne for at modtage dagpenge er opfyldt, kan orloven finansieres med barselsdagpenge. Funktionærloven giver endvidere ret til halv løn under 4 ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov umiddelbart efter fødslen. Psykologen har efter funktionærloven ret til sædvanlig løn under sygdom. Forsikring Psykologen er under sin efteruddannelse omfattet af ydernummerindehaverens erhvervsansvarsforsikring. Det er en forsikring, som Dansk Psykolog Forening har tegnet kollektivt i RUNA for alle medlemmer af Selvstændige psykologers sektion. Klinikken skal tegne en lovpligtig arbejdsskadesforsikring for den ansatte. Løn og skat Som ansat modtager psykologen en fast månedsløn, som skal aftales fra ansættelsens begyndelse. Til gengæld afholder ydernummerpsykologen alle udgifter ved klinikkens drift, også de merudgifter, der måtte følge af ansættelsen. Det forudsættes også under denne aftaleform, at ydernummerpsykologen yder supervision uden beregning. Psykologens løn sættes i forhold til den forventede merindtjening til klinikken og de øgede udgifter, der er til klinikkens drift. Evt merarbejdsbetaling beregnes særskilt og lægges oven i den faste månedsløn. Der er ikke noget lovgivningskrav om pensionsbidrag efter funktionærloven, men det skal klart fremgå af kontrakten, om den aftalte løn er med eller uden pensionsbidrag. Sædvanligt pensionsbidrag på AC-området er p.t. i alt 17,66 %. Evt. pensionsbidrag indbetales til Magistrenes Pensionskasse eller anden pensionsordning efter psykologens valg. Klinikken/ ydernummerpsykologen afregner med sygesikringen og med patienterne. Psykologen er som lønmodtager A-skattepligtig, og klinikken afregner skat for den ansatte med skatteforvaltning. Arbejdsløshedsdagpenge Da psykologen er ansat, er der mulighed for at få supplerende dagpenge ved et timetal mindre end 29,6 timer pr. uge. Klinikken skal være villig til at udstede en frigørelsesattest. A-kassen bør

5 kontaktes, hvis der skal søges supplerende dagpenge, da reglerne for at modtage dagpenge i øvrigt skal være opfyldt. Opsigelse i utide En tidsbegrænset kontrakt udløber uden yderligere varsel til det tidspunkt, der oprindeligt er aftalt. Opsiges kontrakten i utide, skal det for psykologens vedkommende ske med 1 måneds varsel. Opsigelsesvarsel er fra klinikkens side 1 måned inden for de første 6 måneder, herefter 3 måneder. Midlertidig ansættelse i flere klinikker? Der er ikke noget i vejen for, at den praktiske uddannelse med henblik på autorisation kan foregå i flere klinikker, for eksempel så psykologen arbejder på fuld tid i 6 måneder i én klinik efterfulgt af 6 måneder i en anden klinik, eller i op til 12 måneder arbejder på halv tid i 2 klinikker. Flere praksiskandidater i samme klinik? Landssamarbejdsudvalget har fortolket overenskomsten således, at en ydernummerpsykolog kun kan have én praksiskandidat tilknyttet ad gangen. Information til klienter Af etiske grunde skal klienter altid have information om, at psykologen under denne aftale endnu ikke er autoriseret, ligesom klienten skal have mulighed for at afvise behandling hos en ikkeautoriseret psykolog. Regionens praksisenhed og Dansk Psykolog Forening skal have meddelelse om ansættelsesaftalen, herunder tidspunkt for start og slut. Derimod skal psykologen ikke godkendes hverken af regionen eller Dansk Psykolog Forening. Yderligere information Dansk Psykolog Forening rådgiver om forhandling og gennemgår kontrakten for den kommende praksiskandidat, som for alle andre privat ansatte. For spørgsmål om skat og arbejdsløshedsdagpenge henvises til den lokale skatteregion og Akademikernes a-kasse. Endelig henvises til borger.dk for regler om ferie og feriepenge, til Statensadm.dk for information om sygedagpengeforsikring for arbejdsgivere og til Udbetaling Danmark for spørgsmål om dagpenge under barsel. For information om autorisationsordningen henvises til Psykolognævnet og hjemmesiden

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere