Masterpolicens summer. : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr ,00 pr. skade og i alt pr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr."

Transkript

1 TILBUD Tilbud nr. : Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : Sikrede : Sikrede er anførte cvr. numre med virksomhedsnavn på selvstændig liste ført som bilag til nærværende police. Ved tilgang af nye sikrede i løbet af forsikringsåret skal denne information tilgå HDI-Gerling uden ophold. Sikrede interesse : Håndværksmæssigt arbejde, herunder anlægsarbejder og træfældning, oprydning, sortering og bortkørsel Dækningssum Generel sum på police: Erhvervs og produktansvar Nærværende police omfatter ikke dækning for skader relateret til arbejder der skulle have været udført af autoriseret installatør. Masterpolicens summer : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Sublimits på policen: : Undersummerne udgør en del af den maksimale hæftelse værende den generelle dækningssum anført ovenfor Ingrediens- & komponent, skade Ingrediens- & komponent, tab Behandling og bearbejdning : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Varetægt : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Fareafværgelse : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Pludselig forurening : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Sum til rådighed på hver certifikat

2 Side: 2 Sublimits på certifikat: Generel sum på certifikat: Erhvervs og produktansvar : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Det enkelte sikrede medlem (selvstændigt cvr-nummer) kan maksimalt belaste nærværende police DKK pr. forsikringsår (og hermed ingen drop down fra masterpolicens sum til det enkelte certifikat). Ingrediens- & komponent, skade Ingrediens- & komponent, tab Behandling og bearbejdning : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Varetægt : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Fareafværgelse : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Pludselig forurening : Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Selvrisiko Erhvervsansvar : Generel selvrisiko Kr. relaterende til varetægt: Kr ,00 pr. skade, dog gælder ved skader 7.500,00 pr. skade Produktansvar : 10% af enhver skade dog minimum Vilkår Kr. Geografisk område : Europa ,00 pr. skade Almindelige betingelser : PA Erhvervs- og produktansvar - (EaPa - DK) claims made (vedlagt) Særlige betingelser : Se nedenfor

3 Side: 3 Risikooplysninger Nærværende police, forsikringsbetingelserne samt risikooplysninger afgivet af forsikringstageren udgør grundlaget for denne forsikringsaftale. Risikoinformationer oplyst i forbindelse med indtegning udgør en del af denne forsikringsaftale, og i tilfælde af fejlagtige oplysninger, kan dette medføre nedsat erstatning i henhold til forsikringsaftaleloven. Det er en forudsætning for selskabets dækningspligt, at de risikoinformationer, som er oplyst i det materiale, der indgår i aftalens grundlag, er korrekte, og disse forhold er i øvrigt taget i betragtning ved præmiefastsættelsen. Forsikringsperiode Ikrafttrædelse : Aftales ved accept Hovedforfald : Aftales ved accept Forsikringsperiode : 12 måneder med automatisk fornyelse Retroaktiv dato : Pr. policen (certifikatets) ikrafttrædelse Præmie Præmie pr. sikrede medlem : Kr ,00 pr. sikrede cvr. nummer inklusive maksimalt 2 medarbejdere. Ved flere medarbejdere da merpræmie Kr ,00 pr. medarbejder Præmierne er fastsat udfra, der skal på tro- og love skal erklæres af hver sikrede ikke tidligere har haft skader, der relaterer sig til dækningerne i nærværende police. Minimumspræmie for hele policen Stempelomkostninger : Kr ,00 Betjener og kontakter Betjener : Lokal Forsikring G/S : Kr ,00 fast årlig minimumspræmie Stempelafgift bliver afregnet på ovenstående CVR. nr.

4 Side: 4 Forsikringsselskab : Indiakaj 6, 1. sal 2100 Købehavn Ø Kontakt (underwriting) : Rasmus Jørgensen Kontakt (administration) : Tenna Larsen Kontakt (skade) : Henrik O. Hansen Tilbud Acceptfrist : Nærværende tilbud er gældende 30 dage fra dags dato. Såfremt accept af tilbuddet sker efter den angivne ikrafttrædelsesdato af forsikringen, er skader, der eventuelt måtte opstå i den mellemliggende periode, ikke dækket. København, 9. maj 2012

5 Side: 5 SÆRLIGE BETINGELSER UDVIDELSER Behandling og bearbejdning Uanset forsikringsbetingelserne 2, stk. 2, litra c) og 3, stk. 2, litra f) er forsikringen udvidet til at omfatte skader på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde behandle eller bearbejde når skaden sker efter hvervets udførelse. Varetægt Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers 2, stk. 2, litra b)og 3, stk. 2 litra e) dækker nærværende forsikring sikredes erstatningsansvar for tab eller beskadigelse af ting som sikrede er ansvarlig for, fordi de er i hans varetægt eller på anden måde betroet sikrede som led i sikredes virksomhed. Arbejdsmaskiner Forsikringen dækker sikredes anvendelse af kraner, person- og vareelevatorer, hejseapparater og øvrige maskiner samt de i driften selvkørende arbejdsmaskiner, der ikke er - eller skulle være - dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring. Gravearbejder Uanset forsikringsbetingelsernes 2, stk. 2, litra e) er forsikringen udvidet til at omfatte sikredes ansvar forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer. Sikkerhedsforholdsregel (FAL 51 stk. 1) Det er en betingelse for forsikringens dækning for gravearbejder at sikrede, forinden jordarbejdets påbegyndelse har - indhentet myndigheders tilladelse, hvor dette kræves - undersøgt hos myndigheder og ledningsejere, hvor eventuelle kabler og underjordiske ledningsejere er anbragt - Endvidere skal det indhentede og aktuelle kortmateriale benyttes på arbejdsstedet - Den faktiske placering af kabler skal undersøges forinden gravning Dækning er ligeledes forudsat at sikrede har en struktureret kvalitetskontrol for arbejder hørende under nærværende klausul. Forsikringen omfatter ikke skade forvoldt ved - Pilotrørsmetoden - Mikrotunnelering - Jordflyttende metoder (hvor rør skubbes frem mens jord suges ud gennem røret) - Nedramning - Optrækning af spunsvægge - Nedbrydningsarbejder - Grundvandssænkninger og reguleringer - Underboring- og understøbninger

6 Side: 6 Dækning for varmt arbejde Brug af åben ild, varmt arbejde, omfatter alt arbejde med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andre arbejder med varmeudviklende værktøj. Varmt arbejde er omfattet af policen, men dækkes ikke hvis skaden skyldes anvendelse af en forkert faglig fremgangsmåde eller undladelse af at træffe sædvanlige og særlige forholdsregler til begrænsning af skaden. Ved vurderingen heraf forudsættes det, at sikrede følger de offentlige forskrifter samt de anvisninger til brandminimerende arbejdsmetoder, der fremgår af brandteknisk vejledning nr. 10, del I, II og III afhængigt af hvilke opgaver der udføres. Det indskærpes, at der skal stilles brandvagt minimum i henhold til vejledningen. Sikkerhedsforholdsregel (FAL 51 stk. 1) Det er en betingelse for forsikringens dækning for varmt arbejde at sikrede opfylder ovenstående vejledninger og eventuelle senere ajourfaøringer/opdateringer af samme. Dækning er ligeledes forudsat at sikrede har en struktureret kvalitets- og sikkerhedskontrol for arbejder hørende under nærværende klausul. Træfældning af "vanskelige træer" Skade forvoldt ved træfældning er alene dækket, hvis sikrede kan dokumentere relevant uddannelse, herunder eksempelvis kursus i træfældning. Det er en forudsætning, at træfældning ikke er et primært arbejdsområde, men hovedsageligt finder sted i tilknytning til generelle have- eller anlægsopgaver. Derudover er det en betingelse, at hensigtsmæssige eller for området sædvanlige eller særligt påbudte foranstaltninger til afværgelse af skade er foretaget.

7 Side: 7 UNDTAGELSER Asbest/asbestose Denne forsikring dækker ikke erstatningskrav vedrørende ting- og/eller personskader og/eller formuetab, der direkte eller indirekte er forårsaget af, er en følge af eller på anden måde skyldes asbest eller materialer indeholdende asbest uanset formen eller mængden heraf. Kisel Der gælder en total undtagelse for ethvert krav, som direkte eller indirekte er relateret til eller antages at være relateret til hel eller delvis tilstedeværelse, indtagelse, indånding eller optagelse af samt udsættelse for kiselprodukter, kiselfibre, kiselstøv eller kisel i nogen form. Der gælder ligeledes en total undtagelse for ethvert krav mod sikrede fra tredjemand på grund af person- eller tingsskade, som direkte eller indirekte er relateret til eller antages at være relateret til hel eller delvis tilstedeværelse, indtagelse, indånding eller optagelse af samt udsættelse for kiselprodukter, kiselfibre, kiselstøv eller kisel i nogen form. Employers liability Forsikringen dækker ikke employers liability bortset fra differencekrav i Danmark. Indbyrdes ansvar Forsikringen dækker ikke sikredes indbyrdes ansvar (Cross Liability). Professionel rådgivning Forsikringen dækker ikke professionelt ansvar. Formuetab Forsikringen dækker ikke rene formuetab. Bly Der gælder en fuld undtagelse for skader, der direkte eller indirekte er relateret til bly. EMF Policen dækker ikke krav, der direkte eller indirekte er forårsaget af elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling defineres som: ethvert elektrisk felt, magnetisk felt, elektromagnetisk felt stråling forårsaget af enhver elektrisk strøm, uanset hvordan denne er genereret radiofrekvens- eller mikrobølge stråling. Mangelfulde produkter Policen yder ikke dækning for mangelfulde eller ikke anvendelige produkter. Terror/krig Denne forsikring dækker ikke skade og/eller tab som er direkte eller indirekte relateret til krig, krigslignende situationer, revolution, oprør, civile optøjer, terrorisme eller lignende alvorlige forstyrrelser af freden. Terrorisme defineres som ulovlige handlinger rettet mod offentligheden f.eks. en voldelig handling eller farlig udbredelse af biologiske eller kemiske stoffer, som sker med det formål at påvirke politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for at sprede frygt.

8 Side: 8 GENERELLE BESTEMMELSER Fast præmie Præmien på denne forsikring er fast, og er således ikke undergivet omsætningsregulering, medmindre risikoen på forsikringen ændres eller det årlige antal medarbejdere stiger. Ændres risikoen eller overstiger omsætningen dette beløb, er forsikringstager forpligtet til straks at give meddelelse til. Det er forsikringstagers pligt løbende at indberette tilkomne sikrede og årligt ajourføre en liste til beregning. Indeksregulering Forsikringspræmien bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar og får virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret. Indeksreguleringen beregnes på baggrund af lønindekset for den private sektors 2. kvartal fra Danmarks Statistik også kaldet ILON2 (erhverv i alt, ikke-sæsonkorrigeret, K2) offentliggøres i november måned. Ophører udgivelse af dette indeks, kan foretage indeksregulering efter et andet tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik. Salgs- og leveringsbetingelser Deres salgs- og leveringsbetingelser er ikke forelagt og derfor ikke godkendt af os. Policen vil i intet tilfælde omfatte dækning for indirekte tab jævnfør vilkårenes punkt 5.0 stk. 3. Offentlige myndigheders forskrifter: Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at produkter og ydelser er udarbejdet i overensstemmelse med offentlige myndigheders forskrifter og er godkendt af disse i de tilfælde, hvor sådanne forskrifter forefindes og godkendelse kræves på det tidspunkt, da produktet eller ydelsen bringes på markedet. Efteranmeldelsesfrist Forsikringsbetingelsernes 9 stk. 3 udgår og erstattes med følgende: Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 2 år efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til stk. 2, litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 2 år efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i stk. 2, litra a, og anmelder dette til selskabet senest 5 år efter policens ophør. Opsigelse Uanset vilkårenes 17, stk. 1 gælder følgende at forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag..

9 Side: 9 ACCEPTERKLÆRING Tilbud nr. : Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : Jeg ønsker en police udstedt i overensstemmelse med tilbud af d. 9. maj 2012 Policen skal træde i kraft : Policen skal have hovedforfald : Undertegnede erklærer, at der ikke er rejst erstatningskrav vedr. forhold omfattet af nærværende forsikringstilbud, ligesom den, hvem det på forsikringstagerens vegne påhviler at lede virksomhedens drift, ikke har formodning om eller er bekendt med forhold, der antages at kunne medføre erstatningskrav. Sted : Dato : Navn : Underskrift :

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1.

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1. Police DIF og DGI c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2015 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald:

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp Forsikringstager DGI og DIF Medforsikrede I DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DDS - De Danske Skytteforeninger, som har en associeringsaftale med DGI. DIF - Danmarks Idrætsforbund II Amtsforeninger

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Passageransvars- forsikring Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Passageransvar - Personskade Side 7 3. Passageransvar - Håndbagage

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere